Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Prawo edukacji integracyjnej  (Przeczytany 15905 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« dnia: Listopad 09, 2006, 10:20:56 am »
Zadania pedagoga specjalnego (wspierającego, wspomagającego) w klasie integracyjnej
 
I. ZADANIA EDUKACYJNE - związane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego pracą na zajęciach lekcyjnych i zajęciach rewalidacyjnych: dokonanie diagnozy "roboczej" tak, by proces diagnostyczny dał początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych. Pedagog specjalny powinien realizować i czuwać nad realizacją przez ucznia niepełnosprawnego kolejnych zadań, kolejnych elementów opracowanego dla niego programu edukacyjno - terapeutycznego;
udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, by nie zaniżać wymagań
dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny. Pedagogika specjalna jest
pedagogiką wymagań dostosowanych do możliwości i potrzeb dziecka, każdy uczeń ma
pracować na swoim najwyższym, maksymalnym poziomie. Należy wykorzystywać w pracy
specjalne metody i specjalnie dostosowane pomoce dydaktyczne;
opracowanie, wraz z nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem) strategii lekcji tak, by
nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami. Należy szczególnie
zwracać uwagę na uatrakcyjnianie zajęć poprzez: nadawanie sensu wspólnej nauce,
stosowanie ekspresyjnych metod nauczania (ruch, muzyka, drama), wykorzystywanie
elementów nauczania otwartego, odpowiednie gospodarowanie dwoma zasobami: czasem i zdrowymi rówieśnikami, organizowanie pracy uczniom w małych grupach zadaniowych,
wykorzystywanie metody projektów w łączeniu treści międzyprzedmiotowych.

II. ZADANIA INTEGRUJĄCE - związane z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły:

czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy a także całej szkoły tak, by uniknąć tzw. integracji pozornej. Szczególnie tyczy to wszystkich przerw i zajęć pozalekcyjnych, spotkań dzieci w szkolnej świetlicy, udziału w szkolnych imprezach i uroczystościach;
czuwanie i budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Sprzyjają temu tzw. lekcje otwarte, wspólne wycieczki (całych rodzin), spotkania z rodzicami organizowane w formie atrakcyjnych, miłych chwil spędzanych wspólnie przez wychowawcę, rodziców i dzieci z jednej klasy;
budowanie integracji pomiędzy nim samym a nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem).
Należy opracować formy współpracy na lekcjach (może być nawet na piśmie), umieć dobrze wzajemnie komunikować się (komunikacja typu A), stwarzać sobie możliwości i mieć poczucie własnej realizacji i satysfakcji zawodowej.

III. ZADANIA WYCHOWAWCZE - związane z pełnieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej względem rodziców dzieci niepełnosprawnych i wszystkich uczniów klasy integracyjnej;
wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: kształtowanie prawidłowej
postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia
na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko
pracy domowej, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej
pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych (i wskazywanie ich);
bycie wychowawcą całej klasy integracyjnej. Wychowywanie stanowi działalność każdego
nauczyciela i każdy nauczyciel w ramach swojego przedmiotu przekazuje, w różnorodny
sposób, najważniejsze wartości zgodne ze szkolnym planem wychowawczym, potrzebny jest więc taki pedagog "łącznik", który koordynowałby tematykę wychowawczą realizowaną przez innych nauczycieli i prowadził "integrujące" godziny wychowawcze.

 
Opracowała Monika Gołubiew
wizytator koordynujący kształcenie integracyjne
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2006, 10:22:05 am »
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH
W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH I PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY INTEGRACYJNE


W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO.
(aktualizacja na dzień 21.06.2005 rok)


 
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07. września 1991 roku z późniejszymi zmianami,
nowelizacja z 2001 roku Dz.U. Nr 111, poz. 1194, z późniejszymi zmianami :
system oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez
dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
system oświaty zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie im
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych;
poprzez szkołę integracyjną lub oddział integracyjny należy rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, w których uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem ze zdrowymi rówieśnikami;
szkołom integracyjnym nie ustala się obwodów szkolnych;
organem prowadzącym przedszkola integracyjne i z oddziałami integracyjnymi, szkoły podstawowe integracyjne i z oddziałami integracyjnymi oraz gimnazja integracyjne i z oddziałami integracyjnymi jest gmina; organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne integracyjne i z oddziałami integracyjnymi jest powiat;

jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka w przedszkolu integracyjnym, szkole podstawowej lub gimnazjum integracyjnym, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli i szkół;

zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i ze szkoły lub zwrot kosztów przewozu środkami komunikacji publicznej dla ucznia i jego opiekuna (jeżeli dowożą dziecko rodzice) jest obowiązkiem gminy;

jedną z form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkół (wszystkich) są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy (szczegółowe informacje dot. wprowadzania do placówek wolontariuszy można znaleźć m.innymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych...Dz.U. Nr 5, poz. 46, 2003 rok);

podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących, niesłyszących kształcących się w oddziałach integracyjnych są dofinansowywane z budżetu państwa i można je zamawiać, nieodpłatnie na adres szkoły, za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku (wszelkich dodatkowych informacji udziela pani wizytator Róża Konkiel tel.(0-58) 346-32-18);
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i
integracyjnych Dz.U. Nr 19, poz 167:

kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych jest prowadzona nie dłużej niż
do ukończenia przez ucznia: 18 roku życia (szkoła podstawowa), 21 roku życia (gimnazjum), 24 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna);

przedszkola i szkoły, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni i niedostosowani społecznie, zapewniają dzieciom i młodzieży: a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu z PP-P; b) odpowiednie warunki do nauki (w tym sprzęt rehabilitacyjny); c) realizację programów nauczania, wychowania i programów profilaktycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy; d) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne (także zgodne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu z PP-P; e)
integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

przedszkola i szkoły, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, udzielają
pomocy rodzicom i prawnym opiekunom dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i
niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we
wspieraniu ich w rozwoju (przedszkola i szkoły winny więc opracować program wspierania
rodziny dziecka niepełnosprawnego, równoległy do konstruowanych programów
edukacyjnych);

w przedszkolach i szkołach integracyjnych (prowadzących oddziały integracyjne)
zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i
szkół (pedagogów specjalnych) oraz odpowiednich specjalistów (terapeutów), w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego. Ww. wymienieni nauczyciele i specjaliści: a) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (dokonują diagnozy roboczej);
b) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach edukacyjnych (wspólnie z nauczycielami wiodącymi prowadzą zajęcia, wybierają, dostosowują bądź opracowują indywidualne programy edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzących przez innych nauczycieli
c) prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne (jeżeli posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia)
d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne (bez udziału drugiego nauczyciela) w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi e) prowadzą bądź organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologiczne dla dziecka i jego rodziny (tu program wspierania rodziny);

dyrektor przedszkola i szkoły ustala zajęcia, w których (ze względu na potrzeby edukacyjne niepełnosprawnych dzieci i młodzieży) uczestniczą nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem lub inni specjaliści – to dyrektor ustala, na których zajęciach obecnych jest dwóch nauczycieli!

dla uczniów niepełnosprawnych dostosowuje się warunki i formę przeprowadzania sprawdzianu po klasie VI-tej, egzaminu gimnazjalnego po klasie III-ciej, egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie ww. sprawdziany i egzaminy odbywają się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych oraz zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej dot. sposobów dostosowań. W czasie przeprowadzania ww. sprawdzianów  
egzaminów, należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności lub
niedostosowania społecznego (oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga,
pedagoga resocjalizacji oraz tłumacza języka migowego), jeżeli jest to niezbędne dla
uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem oraz pomocy przy obsłudze
specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych!!!


Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania Dz.U. Nr 13, poz. 114, z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 23, poz. 192 z 2003 roku: zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych wydają, na pisemny wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
(niepełnosprawnym), wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie są wydawane "na zawsze", orzeczenia te wydaje się na określony czas, po którym tracą ważność; jeżeli zaś w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia ustanie potrzeba kształcenia specjalnego (dziecko przestanie być niepełnosprawne) zespół orzekający, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, wyda orzeczenie uchylające);

w orzeczeniu zespół określa zalecaną formę kształcenia specjalnego, tu kształcenia w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi;

także w orzeczeniu zespół zaleca formy stymulacji, rewalidacji i terapii,
usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne
formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także określa możliwości rozwojowe i
potencjał dziecka (te wszystkie informacje służą potem nauczycielowi do konstruowania
indywidualnych programów terapeutyczno - edukacyjnych dla poszczególnych uczniów
niepełnosprawnych);

zespoły orzekające wydają także orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
dzieciom i młodzieży przewlekle chorym (dłużej niż okres 21 dni) z uwagi na
utrudnienia bądź niemożność uczęszczania do szkoły - często takie orzeczenia otrzymują
także uczniowie o szczególnie poważnie zaburzonym zachowaniu, zagrażającym zdrowiu i
bezpieczeństwu własnemu oraz innych);

Rozporządzenie MENiS z dnia 07 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach Dz.U. Nr 11, poz. 114:

szkoły udzielają uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, która w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych polega w szczególności na: rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie zaspokojenia ich, organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej (tu zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, psychoedukacyjne i specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o
charakterze terapeutycznym), wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez uczniów programów nauczania do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
wspieraniu nauczycieli i rodziców w organizowaniu doradztwa oraz zajęć związanych z
wyborem dalszego kształcenia i zawodu - w związku z tak szerokim zakresem udzielania
pomocy dziecku, jego rodzinie i nauczycielom konieczne jest zatrudnianie w placówkach
integracyjnych i prowadzących oddziały integracyjne specjalistów: pedagogów specjalnych z różnych dziedzin pedagogiki, psychologów, terapeutów, logopedów, rehabilitantów i innych;

Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni
specjalistycznych Dz.U. Nr 5, poz. 46, 2003 rok:

uczeń przewlekle chory (z problemami zdrowotnymi), uczęszczający do klasy
ogólnodostępnej lub do klasy integracyjnej (jako uczeń pełnosprawny!) może otrzymać z
poradni psychologiczno - pedagogicznej, na pisemny wniosek rodzica lub prawnego
opiekuna, opinię "wspierającą", dot.

a) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
b) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami
ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, c) przystąpienia ucznia z
problemami zdrowotnymi do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku szkoły
podstawowej, egzaminu w ostatnim roku gimnazjum i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych;
uczeń z wadą słuchu otrzyma z poradni opinię w sprawie zwolnienia go z nauki drugiego
języka obcego;

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. Nr 23, poz. 193, 2003
rok:

indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży przewlekle chorej, na podstawie orzeczenia z
poradni psychologiczno - pedagogicznej, prowadzone jest przez jednego lub kilku
nauczycieli szkoły. Uwaga! Uczeń niepełnosprawny posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego może otrzymać drugie orzeczenie - o potrzebie indywidualnego
nauczania, jeżeli warunki zdrowotne nie pozwolą mu uczęszczać do szkoły razem z
rówieśnikami. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innej placówce (np. specjalnej, gdy uczeń jest niepełnosprawny, lub nauczycielowi z innej szkoły, który ma stosowne uprawnienia);

zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka - w szczególności w domu rodzinnym! Nie wyklucza to jednak prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole. Dzieci, którym poradnia psychologiczno - pedagogiczna
przyznała nauczanie indywidualne, wymagają szczególnego wsparcia. Najważniejsze jest
umożliwienie im kontaktów rówieśniczych w środowisku szkolnym. Uczniowi nauczanemu
indywidualnie, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, powinno się umożliwić udział w różnego rodzaju uroczystościach klasowych i szkolnych, także z pojedynczym włączaniem go w zajęcia lekcyjne. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły ustala zasady, zakres, miejsce i czas
prowadzenia zajęć. Uwaga! Nie może jednak istnieć sytuacja, gdy uczeń niepełnosprawny,
który dodatkowo posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, uczęszcza na
wszystkie zajęcia lekcyjne ze zdrowymi rówieśnikami, po lekcjach zaś organizuje mu się
nauczanie indywidualne wg. tygodniowego wymiaru godzin zgodnie z cytowanym
rozporządzeniem! Czasami, przed zmianą organizacji nauczania ucznia niepełnosprawnego - z nauczania indywidualnego na (często ponowne) nauczanie w klasie ogólnodostępnej bądź integracyjnej (szczególnie w przypadku uczniów z zaburzonym zachowaniem) - praktykuje się organizowanie tego nauczania na terenie szkoły ze stopniowym włączaniem ucznia w grupę klasową.


Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. Nr 61, poz. 624, zmiana: Dz.U. Nr 10, poz. 96
z 2002 roku; Dz.U. Nr 146, poz. 1416 z 2003 roku; Dz.U. Nr 66, poz. 606 z 2004 roku;
Dz.U. Nr 10, poz. 2878 z 2005 roku:

liczba uczniów w oddziale integracyjnym w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum,
szkole ponadgimnazjalnej wszystkich typów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów
niepełnosprawnych;

w oddziałach integracyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne
oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne - za określenie zgodności
kwalifikacji nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym z prowadzonymi
przez niego zajęciami odpowiedzialny jest dyrektor placówki. Nauczyciel pełniący
funkcją nauczyciela wspierającego w oddziale integracyjnym winien posiadać odpowiednie
dyplomy bądź zaświadczenia o odbytych kursach kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki
specjalnej (dowolnej) a ponadto winien: znać i rozumieć potrzeby uczniów z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się, znać różnorodne metody i
formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi w oddziałach specjalnych lub integracyjnych,
być przygotowanym pod względem metodycznym i merytorycznym do pracy edukacyjnej (musi posiadać dokumentację, świadczącą o tym, iż "umie uczyć"); bardzo często nauczyciele wspierający (pedagodzy specjalni) mają uprawnienia do prowadzenia zajęć
rewalidacyjnych;

Uwaga! Zadania nauczyciela wspierającego, zadania nauczyciela wiodącego (nauczyciela przedmiotu) oraz zadania dyrektora szkoły integracyjnej i prowadzącej oddziały integracyjne także znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku!
szkołach podstawowych i gimnazjach można dodatkowo zatrudniać, w uzasadnionych
przypadkach, pomoc nauczyciela (osobę nie będącą nauczycielem);
dyrektor winien powołać na terenie kierowanej przez siebie placówki, zespoły
problemowo - zadaniowe, ds. integracji. Zespołem tym kieruje przewodniczący, w
zespołach spotykają się i pracują nauczyciele uczący w klasach integracyjnych oraz
inni specjaliści, w celu omawiania i rozwiązywania bieżących problemów integracyjnych,
ustalania kryteriów naboru uczniów do klas integracyjnych (zarówno niepełnosprawnych,
jak i sprawnych) oraz wzajemnego wspierania się w pracy dydaktyczno - wychowawczej w
aspekcie integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych (niekiedy do takich zespołów
należą także rodzice uczniów niepełnosprawnych);

statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych różnego typu określa
cele i zadania placówki uwzględniające (także) program wychowawczy dostosowany do
potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska - oznacza to, iż w
placówkach integracyjnych i prowadzących oddziały integracyjne konieczne jest
uwzględnianie systematycznego procesu wspierania integracji w programach wychowawczych, a także w planach pracy poszczególnych wychowawców klas;

statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych różnego typu określa
szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów (WSO) - w placówkach
integracyjnych, prowadzących oddziały integracyjne a także w innych placówkach
ogólnodostępnych WSO winno uwzględniać kryteria oceniania uczniów z danym rodzajem
niepełnosprawności (sposób oceniania i egzekwowania wiedzy, wykazanie swoich mocnych
stron i umiejętności, sposób motywowania ucznia do pracy i inne);

statut szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej winien określać także
organizację zajęć dodatkowych dla uczniów niepełnosprawnych z uwagi na ich szczególne
potrzeby (tzw. program rewalidacyjnego wspierania). Dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub z oddziałami
integracyjnymi zapewnia się:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) odpowiednie warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki dydaktyczne oraz dostępność środowiska szkolnego,
c) realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do zaburzeń i odchyleń rozwojowych,
d) zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia specjalistyczne.

szkoły podstawowe i gimnazja organizują świetlice dla uczniów, którzy muszą przebywać
dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),
organizację dojazdu do szkoły lub innych okoliczności wymagających zapewnienia
uczniowi opieki w szkole - do świetlicy mają prawo uczęszczać wszyscy uczniowie danej
szkoły i gimnazjum, w tym także uczniowie niepełnosprawni!

Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Dz.U. Nr 51, poz. 458, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 210, poz. 2041 z 2003 roku;
Dz.U. Nr 19, poz. 165 z 2005 roku:

wszystkich uczniów (pełno i niepełnosprawnych) obowiązuje podstawa programowa
kształcenia ogólnego (co w praktyce oznacza, iż wszystkie dzieci uczą się tych samych
przedmiotów nauczania, tylko każde na poziomie swoich własnych możliwości
intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych) z wyjątkiem uczniów upośledzonych w
stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których opracowano odmienną podstawę programową, w oparciu o którą zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z danymi uczniami układa indywidualne programy edukacyjne. Zespół winien uznawać prawo osób
niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas
ustalania kierunków pracy z uczniem. Wskazane jest także nawiązanie współpracy z
rodziną, włączanie jej w tworzenie planu rewalidacji i, w miarę możliwości, w
realizowanie pewnych jego elementów w domu rodzinnym ucznia.

Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. Nr 15, poz. 142, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 137,
poz. 1155 z 2002 roku; Dz.U. Nr 39, poz. 337 z 2002 roku; Dz.U. Nr 116, poz. 1093, z
2003 roku; Dz.U. Nr 43, poz. 393 z 2004 roku:

dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych (ze wszystkich lub niektórych przedmiotów) - z punktu widzenia kształcenia
integracyjnego wskazane jest tu organizowanie tzw. ciągów edukacyjnych, by uczeń
niepełnosprawny, przy wydłużonym etapie kształcenia, miał gdzie realizować swój
program (najkorzystniej także w oddziale integracyjnym, nie zaś w dużej klasie bez
wsparcia nauczyciela - specjalisty). Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z
powtarzaniem danej klasy! Winno być uzgodnione z rodzicami ucznia niepełnosprawnego,
dobrze jest także zasięgnąć opinii specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Uczeń niepełnosprawny, któremu wydłuża się etap kształcenia, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły właśnie z uwagi na to wydłużenie. Decyzję o wydłużeniu danemu uczniowi niepełnosprawnemu etapu kształcenia podejmuje się uchwałą Rady Pedagogicznej, najczęściej w trakcie jego trwania. Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne;

w szkolnym planie nauczania, dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
przydziela dodatkowe godziny rewalidacyjne (indywidualne lub grupowe) dla uczniów
niepełnosprawnych (stosownie do zaleceń zapisanych w orzeczeniu o kształceniu
specjalnym z poradni psychologiczno - pedagogicznej). W tych orzeczeniach poradnia
zaleca, co w rozwoju dziecka winno się wspierać na zajęciach rewalidacyjnych, nie
podaje ilości godzin - to zależy od rzeczywistych potrzeb dziecka, dyrektora i
finansów z organu prowadzącego. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcji wad postawy, korygujące
wady wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub
innych alternatywnych metod komunikacji, inne, wynikające z programów rewalidacji
(także ogólnorozwojowe, kompensacyjne i usprawniające, wspierające i stymulujące
rozwój intelektualny);

obowiązują plany nauczania zgodne z etapem kształcenia (cytowane Rozporządzenie
zawierają szczegółowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół z wyszczególnieniem
rodzajów niepełnosprawności;

w szkole podstawowej integracyjnej oraz prowadzącej oddziały integracyjne, w gimnazjum integracyjnym i prowadzącym oddziały integracyjne, w integracyjnych szkołach ponadgimnazjalnych i prowadzących oddziały integracyjne na tym etapie edukacji na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii
informatycznej a także na ćwiczeniach laboratoryjnych i zajęciach wychowania fizycznego podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa nie powinna liczyć mniej
niż 5 uczniów.

Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania ich dopuszczania Dz.U. Nr. 25, poz. 220:
w szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalej (także integracyjnej
oraz z oddziałami integracyjnymi) wyboru programu nauczania ogólnego dla zajęć
edukacyjnych dla danego oddziału (klasy) dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
uwzględniając możliwości i zainteresowania uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych).

By dobrze dobrać program nauczania dla całej klasy integracyjnej nauczyciel przedmiotu
(wiodący) winien skonsultować się z nauczycielem wspierającym danej klasy;
w odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego nauczyciel może:
a) wykorzystywać w pracy dowolny program edukacyjny z zestawu dopuszczonego przez
ministra, z zamieszczaniem w aneksie uwag do realizacji tego programu uwzględniających
możliwości ucznia (tu nie występuje obniżenie wymagań)
b) częściowo wykorzystywać program z zestawu w postaci dostosowywania treści, metod i form pracy do możliwości ucznia (tu występuje obniżanie wymagań edukacyjnych do poziomu i możliwości ucznia)
c) opracować własny program dla danego ucznia;

opisane wyżej modyfikacje programów (b, c) wchodzą w skład szkolnego zestawu
programowego i powinny zyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej - potwierdzona
wpisem do księgi protokołów rady pedagogicznej, rady rodziców (w tym wypadku zgody
rodziców poszczególnych uczniów niepełnosprawnych - pisemna) oraz nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które obejmuje program lub posiadającego wyższe
wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej zgodnej z rodzajem niepełnosprawności
dziecka lub posiadającego doświadczenie w zakresie pracy w oddziałach integracyjnych;
kuratorzy oświaty (wizytatorzy) oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli są
zobowiązani do udzielania szkołom i nauczycielom niezbędnej pomocy metodycznej w
sprawach szkolnego zestawu programów (także w aspekcie opiniowania);

Uwaga!: uczniowie niepełnosprawni w oddziale integracyjnym w zasadzie powinni
korzystać z takich samych podręczników co ich zdrowi rówieśnicy w tej samej klasie, od
nauczycieli zależy jednak, jakie podręczniki z danego zestawu kupią rodzice dla ucznia
niepełnosprawnego a jakich kupować nie muszą, gdyż uczeń nie będzie w stanie z nich
skorzystać z uwagi na utrudnienia związane z niepełnosprawnością - w takiej sytuacji
uczeń niepełnosprawny pracuje wykorzystując pomoce dydaktyczne przygotowane przez
nauczyciela. Podręczniki do kształcenia specjalnego, zamawiane poprzez Kuratorium
Oświaty, winny być traktowane jako pomocnicze (do prac domowych, różnorodnych zajęć
dodatkowych i rewalidacyjnych);

Rozporządzenie MENiS z dnia 07 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych Dz.U. Nr 199, poz. 2046, zmiana: Dz.U. Nr 74, poz. 2046 z 2005 roku:

nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii, z publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno - pedagogicznej, lub orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego (także orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania), z publicznej
poradni psychologiczno - pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu
się - dostosować nie zawsze oznacza zmniejszać! Nauczyciel zmniejsza wymagania w
stosunku do uczniów z upośledzeniem umysłowym i uczniów o niższym poziomie
funkcjonowania intelektualnego (co diagnozuje i zaleca specjalista w poradni), w
odniesieniu do pozostałych uczniów niepełnosprawnych, nauczyciel szuka różnorodnych
sposobów i metod, by uczeń posiadł należyte wiadomości i umiejętności bez zaniżania
wymagań edukacyjnych!

nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów niepełnosprawnych i ich
rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego, dostosowanego do
indywidualnych możliwości ucznia, programu (program indywidualny, modyfikacje
programowe, aneks o sposobie realizacji programu - cytowane a), b), c) oraz sposobach
sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych;

nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do
stopnia realizacji przez niego dostosowanego programu (programu indywidualnego,
modyfikacji programowych, aneksu o sposobie realizacji programu - cytowane a), b), c)
- uczeń niepełnosprawny także może uzyskiwać oceny celujące i bardzo dobre oraz
otrzymywać świadectwa z czerwonym paskiem! Warunki, sposoby i kryteria oceniania
uczniów niepełnosprawnych winny być uwzględnione w WSO szkoły;
nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów niepełnosprawnych i ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny z zachowania, co także winno
mieć swoje odniesienie do WSO szkoły;

w klasach integracyjnych ocenę z zachowania, tak jak i w innych klasach, ustala
wychowawca klasy, oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie
integracyjne (nauczyciela specjalnego, wspierającego) - w praktyce zawsze dwaj
nauczyciele razem oceniają ucznia niepełnosprawnego;

uczeń niepełnosprawny, tak jak każdy inny, w klasach I - III otrzymuje ocenę opisową z
zachowania i osiągnięć edukacyjnych (klasyfikacyjnych); w klasach starszych z
osiągnięć edukacyjnych (klasyfikacyjnych) z poszczególnych przedmiotów otrzymuje ocenę wyrażoną cyfrą wg. skali od 1 do 6 a z zachowania wg. skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Przyjmuje się, iż dodatkowo można
konstruować oceny opisowe z osiągnięć edukacyjnych i z zachowania ucznia
niepełnosprawnego także na II - gim i III - cim poziomie kształcenia - w takiej
sytuacji winno mieć to swoje odbicie w WSO;

uwaga! - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno z
zachowania, jak i z zajęć edukacyjnych (bieżące i klasyfikacyjne). Klasyfikacja
śródroczna i końcoworoczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach I - III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (Dz.U. Nr 15 z 2002 roku, poz. 142). Szczególnie mocno w ocenie opisowej należy podkreślać zajęcia edukacyjne "Funkcjonowanie w środowisku", gdzie zamieszcza się informacje o osiągnięciach ucznia także z czytania, pisania, liczenia i inne). Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia, w porozumieniu z jego rodzicami. Także o ukończeniu przez tego ucznia szkoły (klasy programowo najwyższej) postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia, w porozumieniu z jego rodzicami;

dyrektor szkoły może zwolnić ucznia niepełnosprawnego z zajęć z wychowania fizycznego,
informatyki i technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na dany okres. Nie
wszyscy uczniowie, także z niepełnosprawnościami fizycznymi, posiadają takie opinie, z
czego wynika, iż mają pełne prawo do udziału w tych zajęciach (uwaga: uczniowie z
różnego rodzaju niepełnosprawnościami mają bardzo dużą potrzebę ruchu, nie zawsze
możliwą do zaspokojenia na zajęciach z wychowania fizycznego, którą szkoła powinna
pomóc im zaspokoić!);

jeżeli uczeń realizuje ogólną, tą samą podstawę programową co zdrowi rówieśnicy, nie
wolno zwalniać go z żadnych innych zajęć niż wymienione powyżej (przedmiotów
nauczania), w szczególnych przypadkach można zmienić organizację nauczania danego
przedmiotu - uczeń niepełnosprawny na koniec semestru i roku szkolnego uzyskuje oceny
klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów nauczania);
przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w
odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
na podstawie opinii z publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz na pisemny wniosek rodziców dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego - czasem jest to język, który nie jest kontynuowany, postępować należy zgodnie z zaleceniami specjalistów i kierując się dobrem ucznia!);

ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne (i zgodne z WSO szkoły) oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, można promować do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego (są to szczególne wypadki, wymagają skonsultowania z wizytatorem w KO);

uczniowie niepełnosprawni (oprócz uczniów umiarkowanie i znacznie upośledzonych)
przystępują do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji;

uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do ww. sprawdzianów i egzaminów;

uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością (łącznie),
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na sprzężoną
niepełnosprawność), którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
mogą być zwolnieni z ww. sprawdzianu i egzaminu (na wniosek rodziców, po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, zwalnia dyrektor OKE);

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
dostosowanie warunków ww. sprawdzianu i egzaminu następuje na podstawie tego
orzeczenia;

w przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia;

absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia
wydanym przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia;


Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych, Dz.U. Nr 26, poz. 232 z 2004 roku:
do szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, integracyjnych i prowadzących
oddziały integracyjne przyjmowane są dzieci pełnosprawne na warunkach określonych w
rozporządzeniu, dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów);

kandydaci z problemami zdrowotnymi (uczniowie przewlekle chorzy i niepełnosprawni),
ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
ubiegający się o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej, mogą otrzymać z poradni psychologiczno - pedagogicznej opinię wspierającą. Dzięki temu, przy przyjmowaniu do
szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
mają pierwszeństwo;

kandydaci niepełnosprawni i cierpiący na przewlekłe choroby, ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.


Rozporządzenie MENiS z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie zasad wydawania wzorów
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonania ich
sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonanie tych czynności Dz.U. Nr 58, poz. 504, sprostowanie: Dz.U.Nr 67, poz. 585:

uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym) z klasy integracyjnej lub klasy ogólnodostępnej otrzymują takie same świadectwa szkolne promocyjne i ukończenia szkoły jak uczniowie pełnosprawni (wg wzorów w ww. Dz.U.), na świadectwie nie wolno umieszczać adnotacji "klasa integracyjna" ani żadnych innych tego typu;

uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczęszczający do klas
integracyjnych lub ogólnodostępnych otrzymują świadectwa z adnotacją (na stronie
drugiej, nad "Wynikami klasyfikacji końcoworocznej") "uczeń (uczennica) realizował/a
program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie
orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w (tu wpisuje się właściwą
nazwę publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej)". Uczniowie z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, tak jak i inni uczniowie, otrzymują na świadectwie, od
klasy czwartej szkoły podstawowej wzwyż, stopnie wyrażone cyframi;
uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasie I-III otrzymują takie same świadectwa, jak uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (z ww. adnotacją) i oceną opisowa; od klasy IV szkoły podstawowej uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują świadectwa promocyjne i kończące szkoły odmienne, wg. "własnego" wzoru, kolejno: MENiS - I/5/2; MENiS- I/10/2; MENiS - I/19/2; MENiS - I/25/2 (już bez ww. adnotacji). Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zawsze na świadectwie otrzymują oceny opisowe bez względu na poziom nauczania;

świadectwo szkolne ucznia niepełnosprawnego, uczęszczającego do klasy integracyjnej,
pod wynikami klasyfikacji, podpisuje wychowawca klasy (jeden nauczyciel). Wychowawstwo klasy przydziela nauczycielowi dyrektor szkoły. Wychowawcą klasy integracyjnej może być nauczyciel wiodący (przedmiotowiec) lub nauczyciel wspierający (pedagog specjalny).


Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 107, poz. 1003 z 2003 roku:

do dziennika lekcyjnego wpisuje się (między innymi) a) oznaczenia realizowanych
programów nauczania zawartych w zestawie nauczania dla danego oddziału - należy
oznaczyć także indywidualne lub zmodyfikowane programy nauczania dla poszczególnych
uczniów niepełnosprawnych b) tematy prowadzonych zajęć edukacyjnych dla całej klasy -
przy kolejnych tematach podpisuje się dwóch obecnych na zajęciach nauczycieli tj.
wiodący i wspierający; dodatkowo nauczyciele winni posiadać dziennik (lub zeszyt) do
odnotowywania szczegółowej tematyk zajęć bądź czynności uczniów niepełnosprawnych,
realizujących indywidualne lub zmodyfikowane programy - te adnotacje robi nauczyciel
wspierający (jeżeli jest na zajęciach) lub nauczyciel przedmiotu, jeżeli sam prowadzi
lekcje;

szkoła, w której uczeń niepełnosprawny korzysta z zajęć rewalidacyjnych lub innych
specjalistycznych, powinna prowadzić dodatkowe dzienniki zajęć, z wpisywanymi tam
(między innymi) indywidualnymi lub grupowymi programami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz kolejne tematy prowadzonych zajęć;

wewnątrzszkolne ocenianie uczniów niepełnosprawnych może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie (np. osobnym zeszycie, gdzie nauczyciele odnotowują opisowo postępy ucznia), jednak oceny semestralne i końcoworoczne (wszystkie) wpisuje się do dziennika lekcyjnego;

Uwaga! w przypadku ucznia przewlekle chorego, dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej (szkoły przyszpitalnej, szkoły w sanatorium) przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko powraca, pisemną informację o wynikach nauczania i zachowania uzyskanych przez dziecko w czasie pobytu w szkole przyszpitalnej lub sanatoryjnej. Dyrektor i nauczyciele szkoły, do której powraca uczeń, winni uwzględniać te oceny na każdym etapie kształcenia.
 
Opracowała
wizytator Monika Gołubiew
koordynator kształcenia i wychowania integracyjnego w woj. pomorskim

Wszelkich dodatkowych, szczegółowych informacji na temat pracy z uczniem niepełnosprawnym w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi udziela wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku Monika Gołubiew, tel: 0-606-928-104 i (058) 303-32-89.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 09, 2006, 10:40:16 am »
Rola i zadania dyrektora szkoły integracyjnej i prowadzącej oddziały integracyjne
 
Dyrektor, jako osoba kierująca szkołą do której uczęszczają także uczniowie niepełnosprawni, powinien być także osobą wiodącą w zakresie inicjowania, kreowania i nadzorowania przebiegu integracji (edukacyjnej i społecznej) uczniów zdrowych z ich
rówieśnikami o specjalnych potrzebach. Do najważniejszych zadań dyrektora należy
zaliczyć:
 
znajomość prawa oświatowego dot. kształcenia uczniów z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami i jego prawidłowej interpretacji - tych informacji należy szukać
wśród innych, znajdujących się w rozporządzeniach a traktujących o edukacji uczniów
zdrowych - w tym wypadku mówimy o integracji w prawie oświatowym;
prowadzenie dokumentacji szkolnej, w której znajdują się zapisy dot. budowania
integracji pomiędzy wszystkimi, zdrowymi i niepełnosprawnymi, uczniami jednej szkoły.
Dotyczy to uzupełnienia o stosowne adnotacje następujących dokumentów: statutu szkoły,
WSO, programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego szkoły, planów pracy wychowawców wszystkich klas - by integracja nie była "pozorna" muszą "pracować na nią" wszyscy nauczyciele placówki (nie tylko z oddziałów integracyjnych), wszyscy pełnosprawni uczniowie (nie tylko z oddziałów integracyjnych), rodzice wszystkich uczniów a także personel pomocniczy (panie woźne, sprzątaczki i inni);

rozumienie znaczenia integracji, znajomość zasad i organizacji pracy w oddziałach
integracyjnych i w całej placówce, posiadanie wiedzy (choćby w stopniu minimalnych) w
zakresie niepełnosprawności, potrzeb i możliwości osób z zaburzeniami i deficytami w
rozwoju. Widzę więc konieczność ukończenia przez dyrektora szkoły odpowiedniego kursu
doskonalącego bądź organizowania na terenie własnej placówki szkoleń z szeroko
rozumianego zakresu integracji - problem posiadania pewnego zasobu wiedzy z zakresu
potrzeb i pomocy osobom niepełnosprawnym dotyczy także wszystkich nauczycieli szkoły.
(Świetnie funkcjonuję te placówki, w których personel pomocniczy także został w tym zakresie przeszkolony). Dyrektor szkoły winien także umożliwiać dokształcanie się w zakresie pedagogiki specjalnej i różnych form terapeutycznych wszystkim nauczycielom szkoły, zapraszać do placówki specjalistów, zachęcać nauczycieli do udziału w konferencjach, zaprenumerować dla biblioteki szkolnej czasopisma z zakresu pedagogiki
specjalnej i integracji;

opracowanie zasad i kryteriów rekrutacji uczniów do klas integracyjnych - dotyczy to
zarówno uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego) jak i pełnosprawnych (zdrowych i zdolnych). Stoimy tutaj przed dwoma
poważnymi problemami: a) możliwości placówki oświatowej zapewniającej właściwe warunki do pracy z uczniem niepełnosprawnym zaspokajając wszystkie jego potrzeby edukacyjne, terapeutyczne i społeczne (zdarzają się przypadki, iż rodzice dziecka bardzo głęboko niepełnosprawnego zgłaszają się do klasy integracyjnej - dyrektor wraz ze swoimi
nauczycielami winien rozważyć, czy szkoła jest w stanie pomóc w rozwoju temu konkretnemu dziecku, czy też może zasugerować rodzicom jednak placówkę specjalistyczną bądź też wypracować inną formę pracy np. integrację częściową), b) niedopuszczalne jest tworzenie klas integracyjnych, do których, jako dzieci pełnosprawne, uczęszczają wyłącznie uczniowie słabi i z licznymi problemami, tzw. poniżej normy, dyslektyczni, z różnego rodzaju deficytami rozwojowymi. Bardzo wielu z nich posiada opinie z poradni psychologiczno - pedagogicznej i potrzebuje pomocy. W interpretacji prawa oświatowego uczniowie ci są jednak pełnosprawni, gdyż nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Do klas integracyjnych mogą i powinni uczęszczać uczniowie zdolni, ambitni, także o wysokim poziomie rozwoju intelektualnego. Problem tworzenia "sztucznych" klas integracyjnych, właściwie terapeutycznych czy wyrównawczych, jest szczególnie widoczny na poziomie gimnazjum;

przypominanie nauczycielom i wychowawcom, iż każdy uczeń niepełnosprawny winien mieć opracowany: indywidualny program terapeutyczny (dot. usprawniania i rehabilitacji
zaburzonych funkcji) oraz indywidualny program edukacyjny (w postaci: wytycznych do
programu realizowanego przez całą klasę albo modyfikacji w zakresie treści programu
realizowanego przez całą klasę, albo osobnego programu z zakresu konkretnego
przedmiotu nauczania lub danego rodzaju edukacji);

organizowanie zajęć rewalidacyjnych i z zakresu różnego rodzaju terapii (indywidualnych lub grupowych) zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, prowadzonych przez specjalistów (często istnieje konieczność pozyskania takich specjalistów, choćby na godziny. Są wśród nich: psychologowie, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, nauczyciele brajla czy języka migowego i inni). Dyrektor winien także znaleźć stosowne miejsce do prowadzenia tego typu zajęć (lub utworzyć gabinet terapii) oraz wyznaczyć stosowny czas (zajęcia terapeutyczne nie mogą odbywać się kosztem zajęć z całą klasą). Bardzo ważną sprawą jest także organizowania innych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, takich jak: kółka zainteresowań, zajęcia fakultatywne na które, razem z uczniami zdrowymi, mogliby uczęszczać ich niepełnosprawni rówieśnicy. Błędem jest fakt, iż najczęściej uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział wyłącznie w zajęciach rewalidacyjnych bądź wyrównawczych. Dzieci i młodzież z różnymi deficytami rozwojowymi mają także liczne zainteresowania, uzdolnienie i talenty, nie można więc koncentrować się wyłącznie na rewalidowaniu ich braków;

wspieranie współpracujących ze sobą na zajęciach lekcyjnych dwóch nauczycieli: tzw.
nauczyciela wiodącego lub przedmiotowca i nauczyciela wspierającego. Każdy z
nauczycieli winien otrzymać od dyrektora zakres swoich zadań w klasie integracyjnej -
tylko jasno określony podział obowiązków zagwarantuje sukces edukacyjny i wychowawczy.

Błędem jest traktowanie nauczyciela wspierającego jako osoby wyłącznie do pracy z uczniami niepełnosprawnymi przy całkowitym zniesieniu tego obowiązku z barków nauczycieli konkretnych przedmiotów. Niedopuszczalne wydaje się także wykorzystywanie nauczycieli wspierających do ciągłych zastępstw za chorujących nauczycieli z innych klas!

pozyskanie do pracy w klasie integracyjnej nauczycieli, którzy: a) są przekonani o pozytywnym znaczeniu wspólnego kształcenia i wychowania uczniów zdrowych i niepełnosprawnych i chcą pracować w oddziałach integracyjnych oraz b) których cechuje: tolerancja, cierpliwość, wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, kreatywność w działaniu, dobra znajomość różnorodnych form i metod pracy oraz umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce;

powołanie w placówce zespołu ds. integracji, w skład którego, oprócz dyrektora bądź
jego zastępcy, wchodzą nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych oraz inni
specjaliści zatrudnieni w szkole (czasami członkami takich zespołów są także rodzice i
przedstawiciele poradni Psychologiczno - pedagogicznej). Głównymi zadaniami pracy tych
zespołów jest czuwanie nad właściwą rekrutacją uczniów do klas integracyjnych, planowanie i analizowanie przebiegu integracji w placówce, wzajemne wspieranie się
nauczycieli pod kątem metodyki pracy w klasie integracyjnej i rozwiązywania problemów
wychowawczych;

prowadzenie stałego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego poprzez częste hospitacje
zajęć lekcyjnych prowadzonych przez dwóch nauczycieli (sprzyja to dobremu poznaniu
uczniów niepełnosprawnych i zrozumieniu idei integracyjnych).
Podczas hospitacji szczególną uwagę zwracać należy na:

umiejętność współpracy nauczycieli w prowadzenia lekcji ( biorąc pod uwagę także ich
przygotowanie do zajęć);
umiejętność współpracy dzieci zdrowych i niepełnosprawnych (pomoc niesiona uczniom
niepełnosprawnym przez ich zdrowych rówieśników z inicjatywy i bez prowadzących
nauczycieli);

występujące elementy (w różnym stopniu) podczas każdych zajęć lekcyjnych, z których za konieczne uznaje się:
* pracę zadaniową w grupie o zróżnicowanej strukturze uczniów (zdrowi i niepełnosprawni razem wykonują jedno zadanie),
* indywidualizację pracy uczniów niepełnosprawnych stosownie do ich możliwości intelektualnych i fizycznych (praca indywidualna ucznia niepełnosprawnego nad zadaniem dostosowanym do własnych możliwości, także indywidualizacja pracy domowej),
* włączenie elementu ruchu do pracy uczniów (konieczne opuszczenie ławek choć na chwilę, praca w różnych płaszczyznach),
* wykorzystanie różnych możliwości sensorycznych uczniów (dźwięki, wizualizacja, dotyk i
inne podczas poznawania), * wytworzenie i pozostawienie konkretu po zajęciach
lekcyjnych (np. plakat, który wisi na ścianie klasy przez tydzień lub innych wytworów).

Dobrze, gdy dyrektor szkoły opracuje specjalny arkusz hospitacji zajęć w klasie integracyjnej, korzystając z powyższych wytycznych.
 
Opracowała:
wizytator KO w Gdańsku
koordynująca kształcenie integracyjne
w woj. pomorskim
Monika Gołubiew
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 09, 2006, 10:42:15 am »
Arkusz diagnostyczny szkoły z oddziałami integracyjnymi

Arkusz diagnostyczny szkoły z oddziałami integracyjnymi
próbą odpowiedzi na pytanie, o właściwe warunki włączania uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych.


http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208&d=1779
Arkusz diagnostyczny szkoły z oddziałami integracyjnymi

Arkusz diagnostyczny szkoły z oddziałami integracyjnymi
próbą odpowiedzi na pytanie,
o właściwe warunki włączania uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych.

Integracja, a tym samym wspólna edukacja uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, jest

dziś czymś normalnym i oczywistym. Integracja stanowi obraz humanistycznej kultury

społeczeństwa i jest podkreślana także w doktrynach Unii Europejskiej. W XXI wieku nie

wypada pytać, czy integracja działa?, ale jak ona działa i co robić, aby działała

lepiej? - pisze Roman Bogdan w książce pt: "Upośledzenie w społecznym zwierciadle".
 
Integracja stanowi ciągle zmieniający się proces. Należy ją stale monitorować i

wspierać, by uniknąć tzw. integracji pozornej a wszystkim jej uczestnikom (dzieciom,

rodzicom, nauczycielom) dać poczucie zadowolenia i satysfakcji.
 
Prezentowany arkusz diagnostyczny szkoły z oddziałami integracyjnymi został

skonstruowany jako narzędzie pomocnicze, które można wykorzystać do udzielenia

odpowiedzi na zadanie sobie pytanie: czy i jak w naszej szkole działa integracja?

Oczywiście, dokonując pełnej oceny jakości integracji w placówce oświatowej

(obejmującą przestrzeń edukacyjną i społeczną), należy wziąć pod uwagę także takie

czynniki, jak: jakość konstruowanych przez nauczycieli indywidualnych programów

edukacyjnych i terapeutycznych, wkład pracy nauczycieli w opracowywanie,

przygotowywanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych, wartość merytoryczną wykorzystywanych

pomocy dydaktycznych, organizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego

indywidualnego ucznia niepełnosprawnego i wiele innych. Jednak już w oparciu o

poniższy arkusz można dokładnie opisać integrację i stwarzane przez szkołę warunki do

jej funkcjonowania czyli przeprowadzić wewnętrzne mierzenie jakości pracy placówki w

zakresie stwarzania warunków integracyjnego kształcenia dzieci zdrowych i

niepełnosprawnych.

PROPONOWANA METRYCZKA SZKOŁY (wstęp)
 
- nazwa i numer

szkoły................................................................................

.............................
- adres, telefon,

fax...................................................................................

...............................
- mail, adres internetowy

szkoły................................................................................

...............
- imię i nazwisko dyrektora

szkoły................................................................................

............


- liczba uczniów uczęszczających do szkoły

(ogółem)...............................................................
w tym
 - liczba uczniów

pełnosprawnych........................................................................

..........
 
 
 - liczba uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia

specjalnego)..........................................................................

..
 


- do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni ze wszystkimi rodzajami

niepełnosprawności       TAK      NIE
- jeżeli NIE, to uczniów z jakimi rodzajami niepełnosprawności szkoła nie przyjmuje i

dlaczego

......................................................................................

...........................................
......................................................................................

............................................................
......................................................................................

............................................................
......................................................................................

............................................................
......................................................................................

............................................................

- liczba oddziałów szkoły (klas)

ogółem................................................................................

.....
w tym oddziałów (klas)

integracyjnych........................................................................

..............

- liczba nauczycieli (pracowników pedagogicznych) szkoły

ogółem............................................
w tym nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem

(wspierających)...........................................

BAZA
 
Standard: Szkoła jest miejscem bezpiecznym i łatwo dostępnym dla uczniów z różnego

rodzaju niepełnosprawnościami. Szkoła dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem

dostosowanym do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, dzięki czemu zapewnia im właściwe

warunki do nauki i rewalidacji.
Proponowane wskaźniki:
1) szkoła usytuowana jest w pobliżu węzłów komunikacyjnych (przystanki autobusowe,

tramwajowe i inne) opis, mapka sytuacyjna
2) szkoła dysponuje busem lub gimbusem, dostosowanym do przewożenia osób

niepełnosprawnych opis
3) w szkole zniesiono (brak) bariery architektoniczne lub zamontowano różnorodne

udogodnienia techniczne, umożliwiające uczniom niepełnosprawnym bezpieczne korzystanie

z wszystkich pomieszczeń placówki opis ze szczególnym uwzględnieniem wind i

podnośników przyschodowych, uchwytów w toaletach, dostępu do stołówki, świetlicy,

szatni i itp.
4) szkoła dysponuje przestronnymi salami lekcyjnymi, w których bez przeszkód uczniowie

zdrowi i niepełnosprawni w procesie edukacji wykorzystują różne aktywizujące metody

także poza szkolnymi ławkami opis
5) w szkole zorganizowano gabinety, odpowiednio wyposażone w sprzęt i pomoce

dydaktyczne, w których odbywają się różnego rodzaju terapie i zajęcia rewalidacyjne

dla uczniów niepełnosprawnych opis z uwzględnieniem ilości gabinetów, ich

przeznaczenia i ważniejszych pomocy dydaktycznych
6) w szkole utworzono gabinet rehabilitacji ruchowej, gdzie odbywają zajęcia uczniowie

niepełnosprawni zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego opis, także z

wyszczególnieniem ważniejszych specjalistycznych sprzętów do rehabilitacji
7) szkoła dysponuje komputerami i programami edukacyjnymi dostosowanymi do możliwości

uczniów niepełnosprawnych opis posiadanych programów komputerowych, opis sytuacji, w

których uczeń niepełnosprawny korzysta z technologii komputerowej

ZARZĄDZANIE I NADZÓR PEDAGOGICZY DYREKTORA SZKOŁY
 
Standard: Dyrektor zarządzający szkołą i prowadzący nadzór pedagogiczny zna i

akceptuje główne założenia integracyjnego kształcenia i wychowania uczniów zdrowych i

niepełnosprawnych.
Proponowane wskaźniki:
1) w szkole funkcję osoby odpowiedzialnej za integrację pełni dyrektor lub

wicedyrektor imię i nazwisko, funkcja
2) osoba odpowiedzialna (dyrektor lub wicedyrektor) ukończyła kurs lub szkolenie z

zakresu integracyjnego kształcenia uczniów zdrowych i niepełnosprawnych nazwa kursu

lub szkolenia
3) w programie wychowawczym szkoły oraz w planach wychowawców wszystkich klas (także

tych nieintegracyjnych) znajdują się adnotacje świadczące o ważności wdrażania idei

integracyjnych w codzienne życie, nauce tolerancji i akceptacji innego ksero fragmentu

programu wychowawczego szkoły, ksera wybranych fragmentów planów wychowawców klas
4) w WSO uwzględniono sposób i formy oceniania uczniów z różnego rodzaju

niepełnosprawnościami, także poprzez sporządzanie dodatkowej oceny opisowej ksero

fragmentu WSO
5) w szkole opracowano sposób dokumentowania pracy uczniów niepełnosprawnych

zatwierdzane indywidualne programy edukacyjne, bieżące dzienniki lekcyjne (lub karty

pracy prezentujące działania ucznia niepełnosprawnego na zajęciach lekcyjnych)) i

terapeutyczne, inne
6) dyrektor szkoły opracował arkusze hospitacyjne dostosowane do zajęć w klasie

integracyjnej prowadzonej przez dwóch nauczycieli, które uwzględniają współdziałanie

pomiędzy uczniami zdrowymi i niepełnosprawnymi, współpracę pomiędzy nauczycielami,

dostosowywanie metod pracy na lekcji do wszystkich uczniów, indywidualizację pracy w

odniesieniu do potrzeb i możliwości każdego ucznia niepełnosprawnego i inne wzory

arkuszy hospitacyjnych
7) dyrektor szkoły posiada wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, w

którym widać, iż dąży do zebrania specjalistów przygotowanych do pracy z uczniami o

różnym rodzaju niepełnosprawności, tj: oligofrenopedagoga, surdopedagoga,

tyflopedagoga, specjalisty z zakresu pedagogiki leczniczej, terapeuty ruchowego,

logopedy, specjalisty z zakresu rewalidacji, socjoterapeuty i innych ksero planu

doskonalenia
8) dyrektor organizuje szkoleniowe rady pedagogiczne z zakresu szeroko rozumianej

integracji i włączania ludzi niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo, także

szkoleniowe spotkania dla pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców uczniów

rady szkoleniowe: data, temat, imię i nazwisko osoby prowadzącej, jej kwalifikacje,

protokoły rad szkoleniowych i spotkań z rodzicami;

UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY I JEGO RODZICE
 
Standard: W szkole rozpoznaje się specjalne potrzeby i indywidualne możliwości każdego

z uczniów niepełnosprawnych, które zaspokajane są w procesie kształcenia i wychowania

we współpracy z rodzicami uczniów.
Proponowane wskaźniki:
1) każdy uczeń niepełnosprawny posiada aktualne (ważne) orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego z publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lista

uczniów niepełnosprawnych wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności, ilość

orzeczeń
2) dla każdego ucznia, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami, opracowano uwagi do

realizacji programów edukacyjnych, dostosowania istniejących programów lub programy

autorskie analiza ww. programów edukacyjnych, lista uczniów, którzy realizują

dostosowania i programy autorskie (z uwzględnieniem zakresów i przedmiotów nauczania)
3) rodzice uczniów niepełnosprawnych zostali zapoznani z ww. programami edukacyjnymi i

złożyli swój podpis pod programem analiza dokumentacji
4) dla każdego ucznia, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej

opracowano indywidualne programy terapeutyczne (z zakresu szeroko rozumianej

rewalidacji) analiza ww. programów terapeutycznych, lista uczniów i rodzaje programów
5) rodzice uczniów niepełnosprawnych zostali zapoznani z ww. programami

terapeutycznymi i złożyli swój podpis pod programami analiza dokumentacji
6) dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się zajęcia rewalidacyjne, indywidualne

lub grupowe, zgodnie ze wskazaniami specjalistów z publicznej poradni psychologiczno -

pedagogicznej lista uczniów niepełnosprawnych i rodzaj zajęć rewalidacyjnych, na które

uczęszczają, porównanie wskazań specjalistów z rodzajem zajęć
7) uczniowie niepełnosprawni faktycznie uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań i

innych zajęciach fakultatywnych razem ze zdrowymi rówieśnikami lista uczniów

niepełnosprawnych i rodzaj zajęć dodatkowych, dokonanie porównania pomiędzy uczniami

niepełnosprawnymi, którzy uczęszczają na zajęcia dodatkowe a tymi, którzy nie

uczęszczają
8) uczniowie niepełnosprawni uczęszczają po zajęciach do szkolnej świetlicy, by

wspólnie bawić się ze zdrowymi rówieśnikami lista uczniów uczęszczających do świetlicy

dokonanie porównania pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi, którzy uczęszczają do

świetlicy a tymi, którzy nie uczęszczają
9) uczniowie niepełnosprawni biorą aktywny udział w życiu szkoły, klasy (uroczystości

szkolne, festyny, wycieczki, konkursy i inne) opis najważniejszych
10) uczniowie niepełnosprawni pracują na rzecz klasy lub szkoły, pełnią znaczące

funkcje (gospodarz klasy, samorząd uczniowski itp.) opis
11) uczniowie niepełnosprawni w swojej klasie integracyjnej mają kolegów, przyjaciół

wyniki uzyskane z ankiet skierowanych do wszystkich uczniów, testu wyboru, testu

socjometrycznego itp. AUN, AUP
12) uczniowie niepełnosprawni spotykają się ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami z

klasy także poza murami szkoły (na podwórku, odwiedzając się w domach rodzinnych itp.)

wnioski z przeprowadzanych rozmów z uczniami i ich rodzicami, analiza wyników ankiet

AUN, AUP, ARN, ARP
13) rodzice uczniów niepełnosprawnych są zadowoleni z wyboru szkoły z oddziałami

integracyjnymi jako placówki edukacyjnej dla swoich dzieci (w różnych jej aspektach)

analiza ankiet dla rodziców uczniów niepełnosprawnych ARN
14) rodzice uczniów niepełnosprawnych włączają się w proces kształcenia, wychowania i

terapii swoich dzieci (w jaki sposób) opis

UCZEŃ PEŁNOSPRAWNY I JEGO RODZICE
 
Standard: Pełnosprawni uczniowie i ich rodzice znają i akceptują korzyści wypływające

ze wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
Proponowane wskaźniki:
1) uczniowie pełnosprawni akceptują swoich niepełnosprawnych rówieśników w klasie i

szkole (nie występuje u uczniów zdrowych zjawisko tzw. "zmęczenia integracją") wyniki

ankiet skierowanych do uczniów zdrowych z klasy integracyjnej, a także szkoły AUP
2) rodzice uczniów pełnosprawnych znają i akceptują założenia integracyjnego

kształcenia oraz akceptują uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas

integracyjnych wyniki ankiet skierowanych do rodziców uczniów pełnosprawnych z klas

integracyjnych ARP
3) wyniki nauczania (postępy w nauce, wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych)

uczniów pełnosprawnych uczących się w modelu integracyjnym nie pogarszają się i nie są

niższe, niż uzyskiwane przez uczniów z klas równoległych nieintegracyjnych analiza

uzyskanych wyników nauczania, także wyniki ankiet kierowanych do nauczycieli wiodących

(przedmiotowców) ANP

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY ( WSZYSCY NAUCZYCIELE)
 
Standard: Nauczyciele szkoły posiadają właściwe kwalifikacje i umiejętności, dzięki

którym zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Współpraca nauczycieli wiodących i wspierających jest efektywna oraz satysfakcjonująca

obie grupy pedagogów
Proponowane wskaźniki:
1) w szkole prowadzącej oddziały integracyjne zatrudnieni są nauczyciele wspierający

pracę uczniów niepełnosprawnych oraz nauczycieli przedmiotów lista nauczycieli

wspierających zawierająca imię i nazwisko, ile godzin w klasie integracyjnej, ile

godzin i jakie prowadzi zajęcia pozalekcyjne
2) nauczyciele wspierający posiadają specjalne kwalifikacje imię i nazwisko

nauczyciela wspierającego, kierunek studiów wyższych, kwalifikacje dodatkowe, inne

kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne
3) nauczyciele wiodący (przedmiotowcy) ukończyli kursy i szkolenia z zakresu

integracji (znają metody i formy pracy stosowane w klasie integracyjnej) imię i

nazwisko nauczyciela, ukończony kurs lub szkolenie
4) nauczyciele (wiodący i wspierający) znają i akceptują idee integracyjne oraz

wspólną naukę w jednej klasie integracyjnej uczniów zdrowych i niepełnosprawnych

ankieta dla nauczycieli wiodących, ankieta dla nauczycieli wspierających ANP, ANW
5) nauczyciele (wspierający i wiodący) zostali zapoznani (znają) swoje zadania oraz

role, jakie pełnią w klasie integracyjnej ankieta dla nauczycieli wiodących, ankieta

dla nauczycieli wspierających ANP, ANW
6) nauczyciele wspierający i wiodący współpracują ze sobą (wspólnie opracowują

zajęcia, konstruują pomoce dydaktyczne i inne materiały do pracy, wspólnie konstruują

programy edukacyjne oraz partycypują w ocenianiu uczniów, wspólnie podejmują decyzje o

zakresie i sposobach przeprowadzania sprawdzianów wiedzy uczniów niepełnosprawnych

oraz zadawania prac domowych) ankieta dla nauczycieli wiodących i nauczycieli

wspierających dot. zakresu współdziałania, informacje uzyskane od dyrektora na temat

organizacyjnych spotkań nauczycieli ANP, ANW
7) nauczyciele wspierający pełnią funkcje wychowawców klas integracyjnych informacje

uzyskane od dyrektora
8) w szkole zatrudnieni są specjaliści prowadzący różnego rodzaju zajęcia

rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych lub zajęcia integrujące zespoły klasowe

imię i nazwisko nauczyciela, rodzaj prowadzonych zajęć

ZESPÓŁ DS. INTEGRACJI
 
Standard: W szkole powołano zespół ds. integracji, który czuwa nad prawidłowym

przebiegiem procesu integracji w placówce
Proponowane wskaźniki:
1) w szkole powołano zespół ds. integracji, organizujący regularne spotkania lista

uczestników zespołu, terminy spotkań i ich tematyka zgodnie z protokolarzem zespołu
2) na spotkania zespołu ds. integracji zapraszani są rodzice dzieci niepełnosprawnych

oraz chętni rodzice dzieci pełnosprawnych zgodnie z prowadzonymi listami obecności na

spotkaniach
3) na spotkania zespołu ds. integracji zapraszani są specjaliści spoza placówki

zgodnie z prowadzonymi listami obecności oraz protokolarzem spotkań
4) zespół ds. integracji realizuje swoje zadania, polegające na:
 
omawianiu i rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczniów niepełnosprawnych i ich

rodziców; zgodnie z protokołem

omawianiu i konsultowaniu programów edukacyjnych i terapeutycznych dla uczniów

niepełnosprawnych; zgodnie z protokołem

omawianiu i rozwiązywaniu problemów związanych z integrowaniem zespołów uczniowskich

(klas, do których uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne) a także społeczności

szkolnej; zgodnie z protokołem

czuwaniu nad procesem integrowania uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, ich rodziców

i nauczycieli, poprzez regularne mierzenie funkcjonowania integracji w placówce oraz

podejmowanie działań naprawczych; opis przeprowadzanego mierzenia, uzyskane wyniki i

podejmowane działania

opracowywaniu regulaminu rekrutacji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych do klas

integracyjnych oraz czuwaniu nad jej przebiegiem regulamin rekrutacji

inne (jakie?) opis

PROMOCJA INTEGRACJI
 
Standard: Szkoła promuje idee integracji zarówno wewnątrz placówki, jak i w otwartym

środowisku, także poprzez pozyskiwanie sojuszników.
Proponowane wskaźniki:
1) szkoła promuje idee integracji wew. placówki opis podejmowanych działań
2) szkoła promuje idee integracji w otwartym środowisku opis podejmowanych działań
3) szkoła współpracuje z podobnymi placówkami integracyjnymi w Polsce i za granicą

opis i zakres podejmowanych działań
4) szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami, sponsorami w zakresie

wspierania integracji, opis i zakres podejmowanych współpracy


Dokonując diagnozy warunków integracji w szkole należy skonstruować ankiety, dzięki

którym możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi na zamieszczone w arkuszu zagadnienia,

kierowane do:
 
uczniów niepełnosprawnych AUN;

uczniów pełnosprawnych AUP;

nauczycieli wspierających ANW;

nauczycieli przedmiotowców (wiodących) ANP;

rodziców uczniów niepełnosprawnych ARN;

rodziców uczniów pełnosprawnych ARP.
 
W przedstawionym powyżej arkuszu diagnostycznym pochyłym drukiem określono dowody

realizacji wskaźników oraz sposób ich prezentacji.

Ankiety do arkusza diagnostycznego (plik do pobrania w formacie *.doc)

Opracowanie:
Monika Gołubiew - Konieczna KO-Gdańsk
Elżbieta Sobolewska SP Nr 24 Gdańsk
 
 
 
 
          Prawa kopiowania © Kuratorium Oświaty Gdańsk
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2006, 10:42:45 am »
http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_203.php
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,

poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,

Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.

1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr

113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem",

organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 2.

1. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację

wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego

nauczania.

2. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły,

którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w

zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem § 3 ust.

4.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie

indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub

placówce.

4. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w

szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Iub w placówce

opiekuńczo-wychowawczej.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 3.

1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy

programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z

ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości

psychofizycznych ucznia.

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio

z uczniem wynosi:

1) dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) - od 4 do 6 godzin;

2) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;

3) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;

4) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;

5) dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa

w ust. 2 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla pozostałych uczniów

wymienionych w ust. 2 w ciągu co najmniej 3 dni.

4. Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania uczniów zerowego etapu edukacyjnego oraz

klas I-III powierza się jednemu nauczycielowi.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego

nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania

objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości

psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.

6. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich

integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych

możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu

szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka


--------------------------------------------------------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej -

oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 29 Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 4 października 1993 r. (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 36), które utraciło

moc z dniem 22 października 2002 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia

2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę

ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr

111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2006, 10:43:29 am »
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208&d=1893
Informacje o CMPP-P i zasady konstruowania indywidualnego programu  
 
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie jest centralną

placówką doskonalenia nauczycieli, powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu. Misją placówki jest wspieranie polityki oświatowej państwa, inicjowanie i

wspieranie rozwiązań systemowych w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

wychowania, promocji zdrowia, profilaktyki i resocjalizacji. Adres internetowy Centrum

to: www.cmppp.edu.pl .
 
W Centrum funkcjonuje wiele pracowni, między innymi "Pracownia wspomagania rozwoju i

integracji", którą kieruje mgr psychologii klinicznej, pani Jadwiga Bogucka. Misją

Pracowni jest wypracowywanie i wdrażanie projektów, programów i metod wspomagania

rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach oraz inicjowanie zmian w podejściu do edukacji

uczniów niepełnosprawnych.
 
Pracownicy Pracowni, mając na uwadze przepisy prawa oświatowego dotyczące

dostosowywania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów opracowali "Zasady konstruowania indywidualnego programu edukacji ucznia

niepełnosprawnego w szkole integracyjnej i ogólnodostępnej", zamieszczony poniżej.

Materiał ten stanowi cenną pomoc dla wszystkich pedagogów, a szczególnie dla tych,

którzy w klasach integracyjnych pełnią rolę nauczycieli wspierających i którzy "na co

dzień" konstruują indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla uczniów

niepełnosprawnych.

Zasady konstruowania indywidualnego programu edukacji
ucznia niepełnosprawnego
w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej

Indywidualny program edukacji w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych,

wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tworzony jest wtedy, gdy dziecku

nie wystarcza wsparcie ze strony rówieśników i nauczyciela, ale wówczas, gdy uczeń

wymaga dodatkowej pomocy nauczyciela i specjalistów, oraz modyfikacji treści

programowych.

Konstruując indywidualny program edukacji należy pamiętać o jego dostosowaniu do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji ucznia, a także,

że powinien on mieć charakter edukacyjno-terapeutyczny, z uwagi na fakt, że w

przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obu tych funkcji nie można od

siebie oddzielać.

W zakresie funkcji edukacyjnej indywidualny program może być:
 
adaptacją podstawy programowej do możliwości uczniów niepełnosprawnych

w minimalnym zakresie, ograniczoną do uwag związanych z dysfunkcją ucznia, która nie

wiąże się z obniżeniem wymagań (szczególnie na I etapie edukacyjnym),

w znacznym zakresie, kiedy stopień dysfunkcji ucznia uniemożliwia realizowanie treści

programowych i wymaga większych modyfikacji, zarówno w zakresie treści, jak i sposobu

realizacji, a także konieczności dodatkowych działań wspomagających.

całkowicie autorskim programem zawierającym treści nauczania, metody i formy pracy na

poszczególnych, bądź wszystkich przedmiotach lub obszarach edukacyjnych, dostosowany

do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

W zakresie funkcji terapeutycznej indywidualny program edukacji powinien zawierać

działania mające na celu nawiązanie z uczniem pozytywnego kontaktu emocjonalnego (np.

poprzez pozytywne wzmacnianie nawet niewielkich jego postępów), usprawnianie

zaburzonych funkcji, kompensowanie braków, wspieranie rozwoju umysłowego i społecznego

ucznia poprzez rewalidację w formie m.in. gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji

ruchowej, logopedii, nauki alternatywnych metod komunikacji, stymulacji

polisensorycznej, rozwijanie procesów poznawczych, eliminowanie zachowań

niepożądanych, a także powinien zawierać inne formy terapii, takie jak np.

hydroterapię, hipoterapię, muzykoterapię itp.

Indywidualny program edukacji należy budować w oparciu o:

Informacje o dziecku i jego specjalnych potrzebach, które pochodzą:

z wywiadów i rozmów z rodzicami,

z orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne zawierających

diagnozę pedagogiczną i psychologiczną,

od lekarzy i specjalistów i dotyczą niepełnosprawności dziecka,

z obserwacji nauczyciela dot. funkcjonowania ucznia w klasie, np.:

jak się porusza - czy samodzielnie przejdzie do tablicy, czy wymaga pomocy w czasie

szkolnych wycieczek, na lekcjach wychowania fizycznego ...,

jak się komunikuje - słownie, wypowiedzi rozbudowane, czy wymaga alternatywnych metod

(piktogramy, symbole Blissa), bądź specjalistycznych metod komunikacji (alfabet

Braille'a, język migowy),

jak pisze - czy mieści się w liniaturze, czy przepisuje, czy pisze z pamięci itp.,
jak czyta - czy głoskuje, czyta globalnie, czyta ze zrozumieniem, jakie ma tempo

czytania, czy uczy się Braille'a),

jak wyraża swoje emocje i funkcjonuje w relacjach z innymi.

Można również skorzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych (szczególnie w

odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym i autystycznych), np.:
 
Inwentarz H.C. Gunzburga do Oceny Postępu Rozwoju Społecznego,

Program TEACCH,

skala I. Uzgiris, C. Hunt do badania rozwoju inteligencji dzieci upośledzonych

umysłowo w stopniu znacznym i głębokim.

Ponadto, w indywidualnym programie edukacji powinny znaleźć się następujące

informacje:
 
dane personalne ucznia,

krótka charakterystyka ucznia (dominujące nastroje, ulubione formy aktywności,

zachowania nietypowe oraz specyficzne zalecenia),

opis grupy szkolnej, do której uczeń należy,

tygodniowy rozkład zajęć ucznia,
a także:

zgoda rodziców na realizację indywidualnego programu,

podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie programu,

informacja o zatwierdzeniu programu przez radę pedagogiczną oraz numer w szkolnym

zestawie programów.

Indywidualny program edukacji powinien zawierać:

cele edukacyjne (główne i szczegółowe) - konkretne umiejętności, w które zamierzamy

wyposażyć ucznia;
 
Cele te, to przede wszystkim wspieranie rozwoju każdego dziecka w różnych sferach.

Będą się one różniły w zależności od możliwości i potrzeb ucznia (wpływ na to

zróżnicowanie może także mieć specyfika ograniczeń związanych z niepełnosprawnością).

Nie zawsze cele poznawcze będą w programie indywidualnym pierwszoplanowe. Ustalenie

hierarchii celów ma zasadnicze znaczenie dla pomyślności programu. Należy zacząć o d

tego, co jest najistotniejsze dla dziecka, aby mogło w ogóle się uczyć ( jeżeli

dziecko ma np. fobię szkolną, to zasadniczym elementem programu będzie obniżenie

poziomu lęku i konieczne działania podjęte w tym zakresie, np. u dzieci z cechami

autyzmu - budowanie tożsamości, itp).
Cele powinny być krótkoterminowe (1 - 3 miesiące);

treści nauczania - zagadnienia (wiedza), dzięki którym uczeń osiągnie założone przez

nauczyciela cele edukacyjne;
 
Kryterium doboru treści nauczania powinna być korzyść dla rozwoju ucznia. Program

nauczania należy modyfikować w takim zakresie, jak to jest konieczne, biorąc pod uwagę

trudności związane z funkcjonowaniem dziecka oraz uwzględniając te treści, które są i

mogą być przez ucznia przyswajane (ilość, jakość treści, zróżnicowanie prac domowych).
W odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, należy w każdym

temacie wychodzić od treści podstawowych, konkretno-obrazowych;
To, czego dziecko może nauczyć się na zajęciach edukacyjnych będzie również zależało

od jakości pracy nauczyciela i będzie wymagało zmian w jego stylu pracy, w

dotychczasowym sposobie prowadzenia lekcji, w organizacji klasy (np. w ustawieniu

ławek), w ocenianiu i stosowaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych ... Wymagana jest

zatem rozumiejąca, refleksyjna i twórcza postawa nauczyciela, która sprzyja

powodzeniom ucznia.

procedury osiągania celów - metody, formy (bardzo konkretne), środki dydaktyczne,

którymi posłuży się nauczyciel, aby uczeń osiągał nawet minimalny sukces;

rodzaje pomocy i wsparcia

Pomoc pedagoga wspierającego na wybranych godzinach lub na wszystkich lekcjach w

zależności od potrzeb uczniów.

Pomoc specjalistyczna tylko taka, jaka jest absolutnie konieczna i wycofywanie jej

najszybciej jak to wykonalne, żeby pozwolić na maksymalną samodzielność dziecka.

Jeżeli są inne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, to w indywidualnym programie

zapisujemy rodzaj pomocy i osobę odpowiedzialną za realizację (kto wyprowadza do

toalety, cewnikuje, itp.).

Pomoc płynąca ze strony rówieśników (współpraca w grupach, w parach, kontakty

indywidualne...).


przewidywane osiągnięcia - a właściwie kierunki, w jakich prawdopodobnie uczeń będzie

się rozwijał;
 
Nie możemy przewidzieć, ile czasu zajmie uczniowi opanowanie danej umiejętności (a

więc zrealizowanie celu);

ocenę osiągnięć ucznia - ocena opisowa będąca diagnozą pedagogiczną;
 
Ważną rolę stanowią arkusze lub zeszyty obserwacji, w których na bieżąco odnotowujemy

zachowania i postępy ucznia;
Ocena postępów dziecka zawsze dokonywana jest w płaszczyźnie indywidualnej - co

dziecko osiągnęło w stosunku do siebie, a nie w odniesieniu do innych. Obserwacji

dokonują również rodzice, uwzględnianie od nich informacji zwrotnych jest bardzo

istotne, bo warunkuje powodzenie w edukacji dziecka;

ewaluację programu - sposób, w jaki dowiemy się, czy program jest prawidłowo

skonstruowany i czy przynosi zamierzone efekty.
 
Tak więc ewaluacja powinna zawierać:
 
rejestrację zmian i postępów (dokumentacja tego, co dziecko osiągnęło),

ocenę skuteczności podjętych priorytetowych działań (wygaszanie pewnych zachowań,

budowanie pozytywnych wzorców),

wnioski i propozycje zmian w proponowanych działaniach na okres następny.

Ewaluacji dokonują wszystkie strony zaangażowane w tworzenie i realizację programu.

Kto powinien opracować indywidualny program edukacji każdego ucznia?

Indywidualny program edukacji opracowuje dla każdego ucznia, we współpracy z

rodzicami, zespół nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole.
Zespół stanowią osoby:
 
nauczyciel-wychowawca oraz pozostali (wszyscy) nauczyciele

specjaliści: psycholog, logopeda, terapeuci (np. mowy), rehabilitant, inni.
 
Nauczyciel - wychowawca jest odpowiedzialny za program i jego realizację.

Rola rodziców przy konstruowaniu i realizacji indywidualnego programu edukacji:
 
współtwórcy indywidualnych programów (udział w posiedzeniu zespołu ustalającego

program),

realizatorzy elementów programu edukacji w warunkach domowych,

pełnoprawni uczestnicy procesu kształcenia i rewalidacji.

Materiał został opracowany przez
Pracownię Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPP-P
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2006, 10:44:21 am »
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208&d=1145
Zadania nauczyciela przedmiotu (przedmiotowca, wiodącego) w klasie integracyjnejZADANIA EDUKACYJNE związane ze zdobywaniem konkretnej wiedzy i umiejętności szkolnych przez ucznia niepełnosprawnego podczas lekcji (zajęć zintegrowanych na poziomie klas I - III oraz poszczególnych zajęć przedmiotowych na II i III etapie kształcenia:
 
zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego (diagnozą i zaleceniami

specjalistów), charakterystyką i diagnozą "roboczą" sporządzoną przez nauczyciela

wspierającego;

dokonanie wyboru konkretnych programów nauczania dla całej klasy (zatwierdzonych przez

MENiS lub autorskich) oraz podręczników do konkretnych przedmiotów szkolnych po

uprzedniej konsultacji z nauczycielem wspierającym (uwzględniając możliwości jak

najpełniejszego wykorzystania określonych książek i zeszytów ćwiczeń przez uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi);

przekazanie nauczycielowi wspierającemu pisemnych i szczegółowych rozkładów materiałów

na bieżący rok szkolny przewidzianych do realizacji (z uwzględnieniem terminów

realizacji);

współpraca z nauczycielem wspierającym przy układaniu indywidualnego programu (lub

jego modyfikacji) dla poszczególnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

współpraca z nauczycielem wspierającym podczas ustalanie kryteriów oceniania uczniów o

specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej

znaczących dla każdego ucznia form aktywności podlegających ocenie;

ustalenie wiodących metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych z poszczególnych

przedmiotów w klasach starszych lub tzw. edukacji w klasach młodszych (pod kątem pracy

całego zespołu klasowego) np. praca w grupach zadaniowych, wykorzystanie metody

projektów, zastosowanie metod aktywizujących i ekspresyjnych, i innych;

opracowywanie wspólnie z nauczycielem wspierającym przebiegu (toku) konkretnych

lekcji, z uwypukleniem aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (by i

oni mogli zaprezentować zdrowym rówieśnikom swoje umiejętności i odnosić sukcesy na

tle klasy);

przygotowywanie, po uzgodnieniach z nauczycielem wspierającym, pomocy dydaktycznych

także dla uczniów niepełnosprawnych (nie tylko dla uczniów pełnosprawnych z klasy

integracyjnej), ze szczególnym naciskiem na konkretyzację omawianych na zajęciach

zagadnień (dodatkowe formy obrazkowe), upraszczanie pisemnych poleceń i tekstów oraz

indywidualizację (stosownie do możliwości intelektualnych) różnorodnych wersji

ćwiczeń, zadań domowych oraz prac klasowych.
 
ZADANIA INTEGRUJĄCE związane z integrowaniem uczniów i nauczycieli jednej klasy oraz

całej szkoły;
 
przygotowywanie (organizowanie) różnych imprez i uroczystości szkolnych (zabawy, apele

okolicznościowe, konkursy ) oraz pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia do kina i inne),

wspólnie lub po konsultacji z nauczycielem wspierającym, tak, by uczniowie o

specjalnych potrzebach edukacyjnych mogli aktywnie w nich uczestniczyć osiągając

zadowolenie i sukcesy;

rozbudzanie zainteresowań oraz kształtowanie uzdolnień uczniów o specjalnych

potrzebach edukacyjnych (zarówno w zakresie artystycznym jak i edukacyjno -

przedmiotowym) poprzez umożliwienie i zachęcanie ich do uczestnictwa razem ze zdrowymi

rówieśnikami w zajęciach pozalekcyjnych (kółkach zainteresowań, zajęciach

fakultatywnych);

budowanie i rozwijanie współpracy z nauczycielem wspierającym opartej na właściwej

komunikacji, dzięki której możliwe jest osiąganie pełnego, wzajemnego zrozumienia,

partnerskie działania na rzecz wszystkich uczniów jednej klasy oraz osiąganie

satysfakcji zawodowej przez każdego, nauczającego pedagoga.
 
ZADANIA WYCHOWAWCZE związane z przekazywaniem uczniom i ich rodzicom ogólnoludzkich

wartości, także związanych ze szkolnym programem wychowawczym:
 
aktywne włączanie się w organizowane przez nauczyciela wspierającego (pełniącego

funkcję wychowawcy klasy) spotkania z rodzicami, szczególnie te, ukierunkowane na

kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnych, pełnosprawnych dzieci

i ich stosunku do ludzi niepełnosprawnych żyjących w tzw. otwartym społeczeństwie;

przekazywanie, w ramach nauczania swojego przedmiotu, konkretnych treści wychowawczych

(często wynikających z naturalnych, "spontanicznych" sytuacji, które zachodzą podczas

lekcji), mających na celu uwrażliwienie uczniów na poszanowanie inności każdego

człowieka, jego godność, autonomię oraz na konieczność niesienia serdecznej,

niewymuszonej pomocy osobom słabszym i potrzebującym.
 
UWAGI do zadań:
Nauczyciel wiodący (przedmiotowiec) podejmujący pracę w klasie integracyjnej,

zdecydowanie powinien posiadać:
 
pewien zasób wiedzy o dzieciach niepełnosprawnych (choć minimalny!);

pewien zasób wiedzy o sposobach, formach i metodach pracy w klasie integracyjnej;

pozytywne podejście emocjonalne do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz

cechy charakteru takie jak: cierpliwość, wytrwałość, pogodne usposobienie, dobra

kontrola emocjonalne;

przekonanie o wartości integracyjnego nauczania i wychowania dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej z ich pełnosprawnymi rówieśnikami!
 
Opracowały:
J.Thiel, J.Derc - SP Puck
            M.Gołubiew - KO Gdańsk
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2006, 10:45:34 am »
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=208&d=1945
PRZYKŁADOWE DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Z KLASY INTEGRACYJNEJ


Prowadzona przez szkołę dokumentacja przebiegu nauczania każdego ucznia, także

niepełnosprawnego z klasy integracyjnej, winna być przede wszystkim zgodna z

rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23,

poz. 225 z późn. zmn.). Słuszne jest także dokumentowanie dodatkowych działań

podejmowanych przez szkołę a obrazujących przebieg edukacji, wychowania i opieki nad

uczniem niepełnosprawnym. Dotyczy to w szczególności prowadzenia ciągłej,

diagnostycznej obserwacji ucznia, konstruowania dla niego indywidualnych programów

edukacyjnych i terapeutycznych oraz prowadzenia dodatkowych dzienników zajęć.

I. INFORMACJE O UCZNIU
 
Nauczyciel wspierający winien posiadać pełną dokumentację ucznia niepełnosprawnego.

Najlepiej gromadzić wszelkie informacje o uczniu w osobnym segregatorze. Segregator

zakładamy, gdy uczeń rozpoczyna naukę w szkole (w oddziale integracyjnym), w miarę

kolejnych lat edukacji jego dokumentacja przekazywana jest kolejnym, odpowiedzialnym

za dziecko, nauczycielom wspierającym. Proponujemy, by segregator podzielony był na

kilka części:

Pierwszą część segregatora stanowią tzw. informacje ogólne: - imię i nazwisko ucznia;
 
- klasa (do której aktualnie uczeń uczęszcza);
 
- kontakty z opiekunami (numery telefonów tzw. alarmowych);
 
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (aktualne na wierzchu);
 
- opinie o dziecku z PP-P;
 
- inne opinie o dziecku dostarczone przez rodziców (lekarskie, z innych poradni);
 
- informacje od rodziców (szczególnie dot. stosowanych w domu metod wychowawczych oraz

występujących u dziecka uzdolnień, jego zainteresowań oraz preferowanych form

aktywności, także dot. stanu zdrowia dziecka i przyjmowanych przez niego lekach oraz

skutkach ubocznych tych leków; dot. udziału dziecka w dodatkowych zajęciach

prowadzonych przez specjalistów, z których dziecko korzysta poza szkołą, np. terapii

logopedycznej w poradni, zajęć indywidualnych w domu z prywatnie zatrudnianym

terapeutą i inne);
 
- opinia zespołu terapeutów tzw. diagnoza robocza (opracowana wspólnie przez pedagoga

specjalnego, psychologa i innych specjalistów pracujących z dzieckiem w szkole)

obejmująca słabe (zaburzone) i mocne (niezaburzone) strony dziecka. Na podstawie

opinii zespół opracowuje tzw. program terapeutyczny, czyli ustala, jaki rodzaj

wsparcia dziecko powinno otrzymać na terenie szkoły (i poza nią), także poprzez

przydzielenie dziecku (zgodnie z zaleceniami poradni) dodatkowych zajęć

rewalidacyjnych;
 
- coroczna ocena opisowa edukacyjnych osiągnięć dziecka oraz jego zachowania,

sporządzana przez nauczyciela wspierającego (od II-go etapu edukacyjnego sporządzana

dodatkowo do ocen wyrażanych stopniem na koniec każdego roku szkolnego albo na koniec

etapu edukacyjnego - dodatkowo opracowane oceny opisowe, pisane na komputerze i

podpisane przez wychowawcę klasy, można załączać do arkuszy ocen, co jest równoznaczne

z ich wpisaniem);
 
- wybrane prace dziecka (najbardziej diagnostyczne, obrazujące rozwój dziecka);
 
- informacje na temat organizacji pracy dziecka w szkole (plan zajęć lekcyjnych na

kolejny rok szkolny, zajęcia wspólne z pełnosprawnymi rówieśnikami, zajęcia prowadzone

indywidualnie, inne).
 


Drugą część segregatora stanowią tzw. uwagi do realizacji programów: - uwagi do

realizacji programu edukacyjnego opracowuje się na podstawie wszystkich informacji

uzyskanych o dziecku w postaci pisemnych, indywidualnych zaleceń dot. metod i form

pracy, które obejmują (między innymi):

miejsce, jakie powinien zająć uczeń w klasie ( np. pierwsza ławka, ławka przy oknie,

specjalne siedzisko itp.),

sposób komunikacji oraz współdziałanie dziecka w grupie rówieśniczej,

preferowane metody i formy pracy najbardziej skuteczne dla dziecka,

informacje o pracy domowej ( w jakiej formie, jaki materiał do opanowania, w jakiej

formie będzie sprawdzana praca domowa, z jakich przedmiotów itp.),

sposób sprawdzania stopnia opanowania wiedzy (np. w formie testu z pytaniami

zamkniętymi lub otwartymi, w formie krótkich prostych poleceń, sprawdzian taki sam jak

cała klasa tylko np. mniej pytań itp.),

sposób oceniania i motywowania do pracy ( np. ocena za wkład pracy włożony w wykonanie

danego zadania, ocena za wysiłek i motywację do nauki, ocena za wykonane zadanie

odpowiednio do możliwości ucznia itp.), musi być dokonywana w sposób wyważony aby

zachęcać ucznia do nauki a nie wprost przeciwnie. Zbyt dużo ocen pozytywnych, jak i

negatywnych nie jest właściwym sposobem oceniania. Należy stosować różnego rodzaju

formy oceniania np. słowne, opisowe i cyfrowe,

sposób kontaktowania się z rodzicami (np. w jakiej formie, jaka częstotliwość spotkań

itp.),

inne.
 


Uwagi do realizacji programu są konstruowane dla każdego, konkretnego ucznia

niepełnosprawnego osobno. Uwagi do realizacji programu konstruuje nauczyciel

wspierający, konsultując się z zespołem ds. integracji. Z uwagami do realizacji dla

poszczególnych uczniów niepełnosprawnych zapoznają się: - nauczyciel wychowawca,
 
- nauczyciele uczący wszystkich przedmiotów,
 
- rodzice.
 


Wszystkie wymienione osoby, po zapoznaniu się z uwagami do realizacji programu,

nanoszą poniżej swój podpis.

Trzecią część segregatora stanowią programy edukacyjne, dostosowania programowe oraz

programy terapeutyczne:
A. Programy edukacyjne i dostosowania programowe
 
programy edukacyjne dla poszczególnych uczniów opracowuje najczęściej pedagog

specjalny (nauczyciel wspierający) po konsultacji z nauczycielami przedmiotu, a

następnie przedstawia je do zaopiniowania innemu nauczycielowi mianowanemu lub

dyplomowanemu z tego samego zakresu (najczęściej innemu nauczycielowi wspierającemu),

a także przedstawia program zespołowi ds. integracji. Nauczyciele opiniujący programy

podpisują się pod nimi. Dyrektor zatwierdza programy edukacyjne do realizacji

podpisując się pod klauzulą "Zatwierdzam do realizacji w roku szkolnym..........";

rodzic każdego ucznia winien zostać zapoznany z programem i także go podpisać (po

konsultacyjnej rozmowie z nauczycielem wspierającym) - należy upewnić się, czy rodzic

dziecka niepełnosprawnego faktycznie rozumie, czego i w jaki sposób jego dziecko

będzie się uczyło w szkole;

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim opracowuje się: a)

program autorski zgodny z podstawą programową zawartą w rozporządzeniu
albo
 
b) modyfikację istniejących już programów, podając ich numery ( zgodnie z DKW.......

).
 


Decyzję, z których przedmiotów nauczania dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

opracowuje się program autorski, a z których tylko modyfikacje istniejących już

programów, podejmują nauczyciele uczący (nauczyciel wiodący i nauczyciel wspierający).

Programy autorskie są przedkładane na radzie pedagogicznej i wchodzą w skład szkolnego

zestawu programów (otrzymują stosowny numer):
 
dla uczniów z inną niepełnosprawnością niż intelektualna programy edukacyjne także

modyfikujemy tj. dostosowujemy do indywidualnych możliwości, zgodnie jednak z

programem, jaki realizują wszyscy uczniowie z zakresu danego przedmiotu;

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

nauczyciel wspierający zawsze musi skonstruować program autorski, zgodnie z podstawą

programową zawartą w rozporządzeniu a przeznaczoną dla tej grupy uczniów.

B. Programy terapeutyczne:
 
zebrane od innych specjalistów indywidualne programy terapeutyczne, które realizuje

uczeń podczas zajęć rewalidacyjnych (program logopedyczny, terapii pedagogicznej,

rehabilitacji, innych zajęć rewalidacyjnych), także sprawozdania z realizacji tych

programów sporządzane przez specjalistów pod koniec każdego roku szkolnego.

II. DOKUMENTOWANIE BIEŻĄCEJ PRACY Z UCZNIEM
 
nauczyciel wspierający, obecny na zajęciach lekcyjnych całej klasy, nanosi swój podpis

w "Dzienniku lekcyjnym" obok podpisu nauczyciela wiodącego (przedmiotowca)

nauczyciel wspierający prowadzi dodatkowo "Dziennik pracy z uczniem niepełnosprawnym"

(jeżeli nauczyciel wspierający jest nieobecny na danej lekcji, informację w dzienniku

wypełnia nauczyciel przedmiotu). W ww. dzienniku nauczyciel odnotowuje pracę ucznia

niepełnosprawnego, wykonywaną pod jego kierunkiem, co oznacza, iż zapisuje te treści

lub konkretne zadania, jakie wykonuje uczeń niepełnosprawny podczas zajęć lekcyjnych,

inne (różne) niż jego pełnosprawni rówieśnicy a)
 przykładowa karta z "Dziennika pracy z uczniem niepełnosprawnym" na I poziomie

edukacyjnym (klasy I - III szkoły podstawowej)
 


(uwaga: przyjmuje się, iż dla ucznia w nauczaniu zintegrowanym programy autorskie i

modyfikacje do istniejących programów opracowuje się tylko z edukacji polonistycznej i

matematycznej). "Dziennik pracy z uczniem niepełnosprawnym" wypełnia się codziennie

zgodnie z tym, co robi uczeń na kolejnych zajęciach

Uczeń JAŚ KOWALSKI

DATA PRACA POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA
  Edukacja polonistyczna -

Edukacja matematyczna -


b)
 przykładowa karta z "Dziennika pracy z uczniem niepełnosprawnym" na II i III poziomie

edukacyjnym ( klasy IV - VI szkoły podstawowej i klasy I - III szkoły gimnazjalnej )
 

Uczeń JAŚ KOWALSKI

DATA PRACA POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA
  Język polski -
Język obcy -
Historia -
Matematyka -
Przyroda -
...................
...................
...................


- Dzienniki pracy z uczniami niepełnosprawnymi są nierozerwalnie związane z

dziennikiem lekcyjnym danej klasy integracyjnej i winny znajdować się w tym dzienniku.
 
- Dzienniki pracy z uczniami niepełnosprawnymi mogą być prowadzone w postaci zeszytów,

osobnych kartek gromadzonych w koszulkach segregatora lub w innej, przyjętej przez

szkołę.
 

Uwaga: dokumentując pracę ucznia niepełnosprawnego każdy nauczyciel powinien robić to

w sposób syntetyczny, możliwie najkrótszy i najbardziej konkretny, pamiętając, iż

najważniejsza jest sama praca z uczniem niepełnosprawnym i to właśnie na nią położyć

należy największy nacisk.

Opracowanie:
Dorota Kamińska ZSO i Z nr 1 Gdańsk;
Monika Gołubiew KO Gdańsk
 


teksty sformatuję w wolnej chwili-sorry
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 09, 2008, 08:15:19 pm »
Środa, 9 kwietnia 2008

Zabronił przychodzić do szkoły niepełnosprawnym dzieciom

IAR 17:00

Dyrektor jednej z bełchatowskich szkół średnich zakazał rodzicom dwojga dzieci przyprowadzać je do szkoły. Uczniowie chorzy są na autyzm oraz mutyzm. Decyzją oburzony jest wicestarosta, ale niewiele może zrobić. Sprawa zbulwersowała wszystkich w mieście.


Obaj uczniowie mieli indywidualny tok nauczania w szkole - tak, aby mieli kontakt z innymi dziećmi. Psycholog Anetta Garbul podkreśla, że to pomagało chłopcom, gdyż przebywali oni ze swoimi rówieśnikami. Dodaje, że nie potrafi zrozumieć decyzji o zakazie prowadzenia indywidualnego nauczania na terenie szkoły.

Dyrektor placówki nie chce rozmawiać na ten temat. Przełożonemu, czyli wicestaroście powiatu, Szczepanowi Chrzęstowi, wyjaśnił jedynie, że znalazł taką interpretację przepisów. Wicestarosta jest tym faktem oburzony. Jego zdaniem, najpierw należy zrobić wszystko dla dziecka i jego rozwoju, a następnie szukać rozwiązań prawnych.

Nie wiadomo, kiedy dzieci będą mogły wrócić do szkoły, gdyż decyzja należy do dyrektora. Niedawno został on wybrany na 5-letnią kadencję i nie można go zwolnić. (bart)
http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=9840137&rfbawp=1207764149.764&ticaid=15aec

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 09, 2008, 08:29:41 pm »
Warto poznać prawo oświatowe a potem krytykować postawę Dyrektora.
Miał prawo tak postąpić.

przepisy (Dz. U. z 2003 r. Nr 23 poz. 193) mówią o nauczaniu indywidualnym w miejscu pobytu ucznia,
któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły


czytamy:

4. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym,[/color] specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Iub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
http://www.kuratorium.plock.org.pl/docs/specjalne/roz3.doc
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: Prawo edukacji integracyjnej
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 30, 2012, 10:10:47 am »
Informator dla rodziców o kształceniu specjalnym
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna
„Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego. Informator dla rodziców” to zaktualizowana publikacja dostępna na stronie www.wszystkojasne.waw.pl. Powstała ona w ramach projektu „Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie”.
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/118008

Cytuj
Pobierz informator
http://www.wszystkojasne.waw.pl/sites/default/files/informator_dla_rodzicowfinal.pdf
Najczęstsze pytania dotyczace kształcenia specjalnego
Informator dla rodziców
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach