Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju  (Przeczytany 172265 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« dnia: Grudzień 04, 2003, 11:20:13 am »
Rządowa ścieżka nauczycieli
Najlepiej opłacany stopień nauczyciela dyplomowanego będzie można uzyskać co najmniej po dziesięciu latach pracy w szkole, a nie jak do tej pory po siedmiu - zakłada projekt nowelizacji Karty nauczyciela przyjęty w środę przez rząd. Resort edukacji chciał, aby tzw. ścieżka awansu zawodowego nauczycieli trwała aż 14 lat. Ostro protestowały związki zawodowe, które podkreślały, że spowoduje to nie tylko dłuższe dochodzenie nauczycieli do wyższych pensji, ale także obniżenie przyszłych emerytur, skoro dłużej będą zarabiali mniej niż dotychczas. Dlatego z większością związków zawarto kompromis o wydłużeniu ścieżki do dziesięciu lat.

http://www1.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,1808004.html

http://gazetaprawna.pl/dzialy/6.html?numer=1092&dok=1092.6.3.2.4.5.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int.
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 10, 2004, 05:25:46 pm »
W związku z decyzjami Urzędów Miast dotyczących zabierania dzieciom integrującym się godzin rewalidacji indywidualnej - rodzice powinni znać swoje prawa i występować o ich realizację do Urzędów Miast Wydział Edukacji.

Jeśli dziecko uczęszcza do klasy integracyjnej należą się mu także zajecia rewalidacji indywidualnej, na których będzie kompensować swoje trudności w kontakcie indywidualnym z nauczycielem.

Taki kontakt indywidualny jest także konieczny!!!!
Mimo że dziecko uczęszcza do klasy integracyjnej, ale ze wzgledu na występujące u niego problemy wymaga także zajęć rewalidacji indywidualnej!!!!

Można zwrócić się z pytaniem ile godzin rewalidacji indywidualnej może dziecku przysługiwać tygodniowo ( podania od rodziców powinno się składać do Urzędu Miasta Wydział Edukacji)
Wszędzie zaznaczajcie, żeby sprawę potraktować jako bardzo pilną (odpowiedź winna nadejść do 2 tygodni z U.Miasta)

Istnieje obowiązek organizowania zajęć rewalidacyjnych dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych (tj. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychlogiczno-pedagogiczną)§2 ust.10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r.  w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Przepisy nie określają tygodniowej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego. Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą  we wszystkich zajęciach edukacyjnych z klasą a ponadto mają zorganizowane zajęcia rewalidacyjne. Sugerowana liczba godzin: 2 – 3 tygodniowo.
 
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji

Celem rewalidacji nie jest wyrównywanie braków edukacyjnych!


Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić:

* Zalecenia i diagnozę zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej
* Potrzeby dziecka wynikające z diagnozy pedagogicznej nauczycieli .
   *  Rodzaj niepełnosprawności
   * Poziom rozwoju percepcji wzrokowej (spostrzeganie, analiza, synteza)
   * Poziom rozwoju percepcji słuchowej (słuch fonematyczny, słuch fonetyczny, analiza i synteza słuchowa, wrażliwość słuchowa, słuch muzyczny)
   * Poziom koordynacji : wzrokowo-ruchowej, wzrokowo słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej
  * Uwaga (trwałość, zdolność koncentracji, stopień rozwoju uwagi dowolnej)
   * Pamięć (poziom rozwoju pamięci świeżej i trwałej, mechanicznej, logicznej; pamięci słów, zdań, tekstów; pamięci wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowo-ruchowej)
    *  Poziom rozwoju mowy: artykulacja, gramatyka, rozumienie
   * Poziom rozwoju wyobraźni i orientacji przestrzennej
   * Rozwój myślenia: ujmowanie różnic i podobieństw, umiejętność klasyfikowania, przyporządkowywania, wnioskowania, myślenie przyczynowo-skutkowe, abstrakcyjne, matematyczne, definiowanie pojęć
  * Poziom rozwoju motorycznego: koordynacja statyczna i ruchów jednoczesnych, precyzja ruchów, stan napięcia mięśniowego
   * Stan dojrzałości społecznej i emocjonalnej
   * Stan zdrowia dziecka


Przeczytaj również to:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0165.htm
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 19 poz. 165

http://www.oskko.edu.pl/oskko/stanowiskooskko-n-indywidualne.htm
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży*****

indywidualne zajęcia z subwencji gmin

Podstawy objęcia nauczaniem indywidualnym
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, art. 71b ust. 1a)


Wczesne wspomaganie
USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty. (tekst jednolity: Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, a także zapewnić możliwość dostosowania form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
   1)   w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy z rodziną dziecka,
   2)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i młodzieży,
   3)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem.

Art. 71c. 1. Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i młodzieży.

Art. 71d. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Organizowanie nauczania indywidualnego[/url]

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, art. 71b ust. 5)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193)


Całość Prawa
Prawo ze str. KD
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 10, 2004, 06:07:12 pm »
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
.
ważne informacje o edukacji dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym, PPP, itp.

Polecam

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)


Edukacja niepełnosprawnego dziecka - polecam.

Przepisy Edukacyjne
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2004, 01:42:47 pm »
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004
(Dz. U. Nr 225, poz. 2231)


Par.2 pkt.4 finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
oczekujemy na nowsze rozporządzenie

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2538
Finansowanie szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 12, 2004, 04:47:25 pm »
indywidualne zajęcia z subwencji gmin

Podstawy objęcia nauczaniem indywidualnym
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, art. 71b ust. 1a)


Wczesne wspomaganie
USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty. (tekst jednolity: Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, a także zapewnić możliwość dostosowania form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
   1)   w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy z rodziną dziecka,
   2)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i młodzieży,
   3)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem.

Art. 71c. 1. Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i młodzieży.

Art. 71d. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Organizowanie nauczania indywidualnego[/url]

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, art. 71b ust. 5)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193)


Całość Prawa
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Inga

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 27
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2004, 08:23:55 am »
Ja ciąglę krążę wokół tematu indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. Doczytałam, że nauczyciel prowadzący powinien być po terapii pedagogicznej  :( .. już co nieco o konstrowaniu programu wiem, ale może zechcecie podzielić się swoimi doświadczeniami - jako rodzice a może jako prowadzący takie zajęcia...pozdrawiam
dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Prawo oświatowe - zbiór
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 26, 2004, 06:35:07 pm »
Prawo edukacyjne/oświatowe

Z pewnością pomocne okażą się niektórym rodzicom przepisy dotyczące edukacji i intergracji dzieci niepełnosprawnych:

Ustawy -Rozporządzenia dot. Edukacji

http://www.pedagogika.com/aktyprawne.html

Serwis dla nauczycieli:
Prawo
Przydatne strony

Edukacja -prawo z sdsi

Prawo edukacyjne-zbiór przepisów

Kształcenie  niepełnosprawnych - z iDN
SPES Prawo
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232) jest na stronie http://www.men.waw.pl

Edukacja dzieci niepełnosprawnych

http://www2.gazeta.pl/edukacja/0,27245.html

Jakie akty prawne regulują prawo do nauki
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113221.html

Czy istnieją preferencje związane z niepełnosprawnością w przyjmowaniu uczniów do publicznych placówek oświatowych?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113260.html

Jakie obowiązki mają rodzice dziecka niepełnosprawnego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113259.html

Czy deficyty rozwojowe dziecka są brane pod uwagę przy ocenie postępów w nauczaniu?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113258.html

Jaki jest zakres świadczeń na rzecz uczniów niepełnosprawnych?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113257.html

Na czym polega nauczanie i wychowanie integracyjne?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113256.html

Czy nauczanie indywidualne jest korzystne dla dziecka niepełnosprawnego?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113255.html

Jakie są rodzaje i formy placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113254.html

Jak długo dzieci niepełnosprawne są objęte obowiązkiem szkolnym?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113253.html

Adresy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dla Warszawy i okolic
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,114562.html

Kto orzeka o rodzaju i formie edukacji dziecka niepełnosprawnego?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113251.html

Polecam rodzicom i nauczycielom pokaźny zbiór przepisów do nauczania integracyjnego, sposobów radzenia z wadami wymowy itp.:

LOGOPEDIA W SZKOLE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=138&n=5

NAUCZANIE INTEGRACYJNE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=21&n=3

NAUCZANIE SPECJALNE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=22&n=3

Jak tworzyć integrację?
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/szkola/wspolpraca/rodzice.html

Rodzice, samorząd, szkoła
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/szkola/wspolpraca/rodzice_nauczyciele.html

prawo dla rodziców:
http://www.vulcan.edu.pl/prawo/akty_prawne/rodzice.html

płaszczyzny porozumienia
RODZICE W SZKOLE
Rodzice i nauczyciele - płaszczyzny współpracy
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

Projekt programu budowania partnerstwa:rodzina - szkoła - dom
powstały przy wsparciu ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pod redakcją Marii Mendel
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/roz1-3.html#karta

Świadomość współistnienia
- dr psychologii Renata Stefańska-Klar w swoim Pismie Interentowym:
http://www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/baca.html

SPES:
http://www.spes.org.pl/prawa03.htm

http://www.uwoj.wroc.pl/kuratorium/Szk_podst_gimn/obowiazek.htm
MATERIAŁ POMOCNICZY
Opracowała: wizytator Małgorzata Byłów na rok szk. 2003

Mam nadzieję, że inni rodzice także będą uzupełniać te przepisy nadal.

www.OŚWIATA.org.pl

Międzyszkolna Platforma Internetowa

NAUCZANIE INTEGRACYJNE

NAUCZANIE SPECJALNE

PORADNIE PPP

Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
.
ważne informacje o edukacji dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym, PPP, itp

Edukacja niepełnosprawnego dziecka - pplecam.

Logowanie
Dostęp do pełnej bazy aktów prawnych IPwO możliwy jest po zalogowaniu się poprzez podanie nazwy użytkownika oraz jego hasła. W tej chwili z usług IPwO może skorzystać każdy, przedstawiając się jako użytkownik ipwo i wpisując hasło ipwo.
Przeniesione Prawo w Oświacie

Uczęszczanie do zerówki dla sześciolatków będzie obowiązkowe od września 2004 r.

"Zdecydował o tym Sejm, uchwalając nowelizację ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw dotyczących edukacji. Obowiązkowe zerówki będą organizowane w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.

Rada gminy powinna tak ustalić sieć tych jednostek aby z domu do zerówki dzieci miały nie więcej niż 3 km. Jeżeli tego nie uczyni, gmina będzie musiała zorganizować darmowy transport lub zwrócić koszty przejazdu dzieci i ich opiekunów komunikacją publiczną.

Dziecko, które mając mniej niż 7 lat rozpoczęło naukę w szkole, zostanie zwolnione z obowiązku uczęszczania do zerówki. ..."

Sejm Zmiany w oświacie. Obowiązkowe zerówki w przyszłym roku -autor Jarosław Żarowski, źródło: Gazeta Prawna Nr 100 (956) piątek 23 maja 2003 r.

Jesteś rodzicem, nauczycielem, opiekunem ucznia? - zajrzyj
Nowy rok szkolny 2003/2004 co nowego?

Cytuj
Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci. Zobowiązania w zakresie spraw dotyczących rodziców zostały wyrażone w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych. Stanowią one podstawę do współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży - najlepsza gwarancja przyszłości Rzeczpospolitej.


Prawa Rodziców - czyli Rodzice w szkole, 2-mies. Wychowawca


SUBWENCJA
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004


http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17066589&ver=-1&jedn=-1
Dz.U.03.225.2231
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004
(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

Trzeba podkreślić, że rozporządzenie określa jedynie zasady podziału subwencji oświatowej miedzy jednostki samorządu terytorialnego. Dalszy podział tych środków, pomiędzy poszczególne szkoły i placówki pozaszkolne, należy do kompetencji władz samorządowych. Oczywiście, jak każdy obywatel, masz prawo do informacji w gminie, czy wszystkie pieniądze z subwencji oświatowej przeznaczane są na szkoły (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej)
http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16913107&ver=-1&jedn=-1

Do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny

• każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki
art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi
art.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego
art. 17 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do nieodpłatnego zakwaterowania w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (DzU Nr 74, poz.350 z późniejszymi zmianami),

• do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia
art. 1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej
art. 1 pkt 4 i 5a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU nr 11, poz. 114)

• do uzyskania opinii bądź orzeczenia w sprawach dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksja rozwojową z nauki drugiego języka obcego, dostosowania formy i warunków przystępowania do sprawdzianu bądź odpowiedniego egzaminu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU z 2003 r. nr 5, poz.46)

• do dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia, w momencie kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u ucznia specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
art.1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i par.6 pkt 1, 1a i 1b  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami- tekst ujednolicony rozporządzenia zamieszczony jest na stronie www.cke.edu.pl )

• do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia
par. 32, 45, 97a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami- tekst ujednolicony rozporządzenia zamieszczony jest na stronie www.cke.edu.pl )
• do dostosowanych wymagań egzaminacyjnych - standardów wymagań egzaminacyjnych:

dla uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących - w przypadku sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego
dla osób niesłyszących z języka polskiego, języków obcych nowożytnych (języka angielskiego i języka niemieckiego), historii i wiedzy o społeczeństwie - w przypadku egzaminu maturalnego
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz.1020)
• do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku kiedy cierpi na wadę słuchu
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami- tekst ujednolicony rozporządzenia zamieszczony jest na stronie www.cke.edu.pl )

• do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142).

Autor: Katarzyna Koletyńska i Halina Sitko, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Data utworzenia dokumentu: 06.06.2003, 12:27
źródło: z portalu www.niepelnosprawni.info

 :arrow:

Jak uwzględnić potrzeby dziecka w doborze klasy

Klasy ogólnodostępne

Pojedyncze dziecko niepełnosprawne znajduje się w klasie 23-28 osobowej pod opieką jednego nauczyciela. Czas poświęcony dziecku przez nauczyciela jest więc ograniczony.

Dlatego dzieci z cięższym stopniem niepełnosprawności, szczególnie z upośledzeniem umysłowym, wymagające większego wsparcia i pomocy nie radzą sobie w takich klasach.

Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem właściwych warunków transportu do szkoły i edukacji dziecka niepełnosprawnego gmina otrzymuje zwiększoną kwotę pieniędzy z oświatowej subwencji ogólnej. Rodzice zatem nie muszą się czuć upokorzeni, że ich dziecko ma przywileje kosztem innych dzieci.

Mają obowiązek śledzić, czy przyznana forma pomocy i rozwiązań sprawdza się dla ich dziecka. Powinni też systematycznie współpracować z nauczycielem, by dziecko odnosiło sukcesy i chętnie chodziło do szkoły. To oni muszą dostarczać szkole informacji o samopoczuciu i postępach ich dziecka. Dziecko niepełnosprawne nie musi opanować takiego samego zakresu materiału i w tym samym okresie jak jego zdrowi rówieśnicy.

Klasy integracyjne

Obecnie takie klasy funkcjonują w wielu szkołach w Polsce. Bardzo często sami rodzice są inicjatorami powstawania klas integracyjnych na ich terenie za zgodą władz gminnych.

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów - liczba ta obejmuje od 3 do 5 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W klasie pracuje równolegle 2 nauczycieli: jeden z przygotowaniem ogólnym, drugi ze specjalnym, którego zadaniem jest pomoc w nauce dzieciom niepełnosprawnym.

Obaj nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem, oraz by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości. Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda, psycholog, rehabilitant. Klasy integracyjne są poważnym wyzwaniem dla szkoły, która musi dokonywać licznych zmian programowo-organizacyjnych w funkcjonowaniu klasy, doskonali sposoby oceniania dzieci, wzbogaca ofertę pomocy dydaktycznych i usuwa wszelkie bariery.

Klasy specjalne

Mogą być tworzone w szkołach ogólnodostępnych lub w szkołach specjalnych. Uczą się w nich dzieci najczęściej z jednym typem niepełnosprawności (np.: upośledzone umysłowo, głuche lub niedowidzące).

Pozostają w grupach 5-12 osobowych (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) pod opieką pedagoga specjalnego. Jeżeli są to klasy w szkołach ogólnodostępnych, dzieci niepełnosprawne mają możliwość kontaktu ze zdrowymi dziećmi na przerwach i podczas wspólnych uroczystości.
Proces i tempo nauczania w tych klasach są dostosowane do możliwości uczniów.

Nauczanie indywidualne

Jest przyznawane dzieciom z cięższymi stopniami niepełnosprawności lub okresowo niemogącym uczęszczać do szkoły. Dziecko może mieć przyznane od 4 do 16 godzin lekcyjnych tygodniowo (w zależności od rodzaju szkoły). Rodzic powinien śledzić proces kształcenia. Przy nauczaniu indywidualnym istnieje możliwość udziału dziecka w wybranych lekcjach w szkole. O to również muszą zabiegać rodzice i mieć stosowne wskazania w orzeczeniu.
Żródło: "Integracja" nr 2/2002, str. 35.
Data utworzenia dokumentu: 04.06.2003, 15:13
źródło z portalu  www.niepelnosprawni.info

 :arrow:

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.Wolność w doborze szkoły

Podczas kongresu naukowego poświęconego problematyce mózgowego porażenia dziecięcego jeden z czołowych amerykańskich ortopedów zbulwersował całe grono naukowców wypowiedzią: "Dziecku choremu najbardziej są potrzebni: mądrzy rodzice, liczne rodzeństwo, by miało dobre wzorce, no, może czasem ortopeda".

Rozwinęłabym tę myśl w odniesieniu do całej populacji dzieci niepełnosprawnych, iż na progu edukacji najbardziej potrzebują: mądrych rodziców, zdrowych rówieśników oraz odpowiedzialnych i mądrych nauczycieli.

Decyzja dotycząca drogi edukacyjnej dziecka powinna być wsparta przez zespół orzekający, działający przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub przy poradniach specjalistycznych, właściwych dla miejsca zamieszkania dziecka.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka składają wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w którym określają cel, dla którego ubiegają się o wydanie takiego orzeczenia oraz uzasadniają jego potrzebę.

Dołączają też do wniosku dokumentację; wyniki badań lekarskich, psychologicznych.

Na podstawie wyników badania dziecka i złożonej dokumentacji zespoły wydają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dla dziecka niepełnosprawnego rozpoczynającego drogę edukacyjną ważnym dokumentem zawierającym wskazania dotyczące dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, określającym warunki realizacji oraz wskazującym na potrzebę dodatkowych zajęć w zależności od deficytów, np.: logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych.

Zawiera też sugestie co do formy kształcenia: w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej lub do nauczania indywidualnego.

W zależności od diagnozy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się: na dany etap edukacyjny w szkole lub na czas nieokreślony. Jednak ostateczną decyzję do jakiej szkoły pójdzie dziecko podejmują rodzice.
Autor: Jadwiga Bogucka, Kierownik Zespołu ds. Nauczania Integracyjnego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie
Żródło: "Integracja", nr 2/2002, str. 35.
Data utworzenia dokumentu: 04.06.2003, 14:51
źródło: z portalu www.niepelnosprawni.info

Prawo oświatowe Gmina ustala sieć
Przedszkole obowiązkowe


Od dziś każdy sześciolatek musi uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym. Stworzenie warunków pozwalających rodzicom dziecka wypełnić ich obowiązek posyłania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej jest zadaniem własnym gminy.


Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez siebie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na jej terenie zostały objęte wychowaniem przedszkolnym - wynika z wchodzących dziś w życie przepisów nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 27 czerwca 2003 roku (Dz. U. nr 137, poz. 1304). Mówią one także, żeby droga sześciolatka z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km. Jeśli to się nie uda, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bądź bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka, bądź zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Muszą też zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Nierespektowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, o przyjęciu przedszkolaka do ich placówki.

Od 1 września, na podstawie tej noweli pojawia się także nowy typ szkoły: trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami. Ich ukończenie daje świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dotyczy jeszcze jeden nowy przepis: wychowaniem przedszkolnym mogą one być objęte także w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat. Ż.S.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040901/prawo/prawo_a_4.html

Ustawa o systemie oświaty

Polecam

http://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)


Tekst ujednolicony. Stan prawny na 10 lipca 2004 roku - m.in. organizacja kształcenia, wychowanie i opieka w szkołach i placówkach publicznych...

więcej informacji - sdsi, rzeczpospolita 01 09 2004

indywidualne zajęcia z subwencji gmin

Podstawy objęcia nauczaniem indywidualnym
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, art. 71b ust. 1a)


Wczesne wspomaganie
USTAWA z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty. (tekst jednolity: Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Art. 71b. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

1a. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, a także zapewnić możliwość dostosowania form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
   1)   w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy z rodziną dziecka,
   2)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i młodzieży,
   3)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem.

Art. 71c. 1. Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i młodzieży.

Art. 71d. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są dofinansowywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 72. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Organizowanie nauczania indywidualnego[/url]

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, art. 71b ust. 5)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz. U. z 2003 r. Nr 23, poz. 193)


Całość Prawa
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 15, 2004, 12:35:21 am »
Ustawy -Roporządzenia
Akty Prawne

Serwis dla nauczycieli

Prawo
Przydatne strony

AKTY PRAWNE
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Indywidualne nauczanie, wczesne wspomaganie, subwencja, PPP
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 25, 2004, 02:17:26 am »
Dz.U. 2003 nr 23 poz.193
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Data obowiązywania: 2003-02-12 sdsi

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 23, poz.193)

Na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zwane dalej "indywidualnym nauczaniem", organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 2.

1. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

2. Indywidualne nauczanie prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu i czasie określonym przez dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie indywidualnego nauczania ucznia nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole lub placówce.

4. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 3.

1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

  1)  dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) - od 4 do 6 godzin;

  2)  dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;

  3)  dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;

  4)  dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;

  5)  dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa

w ust. 2 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla pozostałych uczniów wymienionych w ust. 2 w ciągu co najmniej 3 dni.

4. Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania uczniów zerowego etapu edukacyjnego oraz klas I-III powierza się jednemu nauczycielowi.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków organizacyjnych nauczania.

6. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

________

1)     Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej -

oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2)     Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r. (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 36), które utraciło moc z dniem 22 października 2002 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

http://www.men.waw.pl/oswiata/projekty/rozp_6.htm
[W wersji po uzgodnieniach międzyresortowych]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)
z dnia .............................. 2003 r.
w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.
Na podstawie art. 71b ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65)

zarządza się, co następuje:wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

§ 1

Rozporządzenie określa:

1) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, realizowane w przedszkolach i w szkołach podstawowych:

specjalnych, ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub specjalnych ośrodkach wychowawczych albo w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego, zwanych dalej "ośrodkami", a także realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

2) warunki kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, które organizowane są w:

a) specjalnych przedszkolach, specjalnych szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach;

b) przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych.

§ 2

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być organizowane przez dyrektora szkoły (placówki), w porozumieniu z organem prowadzącym i z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami), w domu rodzinnym dziecka, w przedszkolu, w szkole podstawowej lub w
ośrodku, a także przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, jeżeli jednostki te posiadają odpowiednie do potrzeb wyposażenie w środki dydaktyczne i oprzyrządowanie pomieszczeń oraz zatrudniają specjalistów, o których mowa w § 3 ust.1.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3 roku życia powinno być organizowane z udziałem rodziców dziecka (prawnych opiekunów).

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które ukończyło 3 rok życia może być organizowane w miarę możliwości z udziałem jego rodziców (prawnych opiekunów), indywidualnie lub w grupach do 3 dzieci.

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2 i 3, organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez specjalistów, o których mowa w § 3 ust. 1.

§ 3

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizują specjaliści posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem do 6 roku życia, do których zalicza się:

1) pedagoga posiadającego kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (np. oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga);

2) psychologa;

3) logopedę;

4) innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

2. Do zadań specjalistów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) zespołowe ustalenie sposobu współpracy z rodziną dziecka w zakresie:

a) rozpoznawania niepełnosprawności;

b) pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te zachowania;

c) instruktażu i poradnictwa w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych;

d) informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne;

2) zespołowe ustalenie zakresu, metod i form pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej;

3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę;

4) koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;

5) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań usprawniających;

6) zespołowe analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań, z uwzględnieniem pomocy udzielanej na podstawie przepisów w sprawie pomocy społecznej.

3. Pracę specjalistów wymienionych w ust. 1 koordynuje dyrektor szkoły (placówki) albo upoważniony przez niego nauczyciel.

§ 4

Kształcenie specjalne, wychowanie i opiekę organizuje się dzieciom i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w szczególności:

1) niesłyszącym;

2) słabo słyszącym;

3) niewidomym;

4) słabo widzącym;

5) z niepełnosprawnością ruchową;

6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

8) z autyzmem;

9) z zaburzeniami sprzężonymi, tzn. z występującymi co najmniej dwiema niepełnosprawnościami; o których mowa w pkt 1-8.

10) niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zagrożonym uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania.

§ 5

Dzieciom i młodzieży, o których mowa w § 4, zapewnia się:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do nauki, oprzyrządowanie i środki dydaktyczne oraz dostępność środowiska szkolnego;

3) realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do zaburzeń i odchyleń rozwojowych;

4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, wynikające z ramowego planu nauczania odpowiedniego typu szkoły lub wynikające z programu wychowania przedszkolnego.

§ 6

1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dzieciom i młodzieży, o których mowa w § 4, organizuje się stosownie do potrzeb kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 2.

2. Dla dzieci, o których mowa w § 4 pkt 6 i 10 nie organizuje się przedszkoli specjalnych.

3. Dla młodzieży, o której mowa w § 4 pkt 7, nie rokującej kontynuowania nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, można organizować zależnie od potrzeb specjalne szkoły (oddziały) ponadgimnazjalne przysposabiające do pracy lub specjalne oddziały przysposabiające do pracy w gimnazjum specjalnym.

4. Kształcenie specjalne na poziomie szkoły podstawowej może odbywać się nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 17 roku życia, na poziomie gimnazjum - do ukończenia 21 roku życia, a na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej - do 24 roku życia.

5. Liczebność uczniów w oddziałach określają przepisy w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

§ 7

1. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami organizuje się w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania, na każdym poziomie edukacyjnym: w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz w
przedszkolach i w szkołach lub oddziałach integracyjnych.

2. Do przedszkoli i szkół, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Przedszkola i szkoły, w których większość oddziałów jest oddziałami integracyjnymi, są odpowiednio przedszkolami lub szkołami integracyjnymi. Liczebność uczniów w oddziałach integracyjnych określają przepisy w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.

4. W jednostkach, o których mowa w ust. 1 zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, odpowiednim do rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci i młodzieży, którym dyrektor szkoły zapewnia doradztwo i pomoc
metodyczną, oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne.

5. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust.4:

1) rozpoznają potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, o których mowa w § 4 oraz wspomagają ich w procesie kształcenia;

2) współorganizują zajęcia edukacyjne i proces wychowawczy w formach integracyjnych, w szczególności:

a) wspólnie wybierają lub opracowują programy nauczania;

b) przygotowują programy wychowawcze;

c) dostosowują realizację programów nauczania do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci i młodzieży;

d) przygotowują indywidualne programy rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne.

§ 8

1. Warunki, sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami, są dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie orzeczeń lub opinii publicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2. Sposób egzaminowania uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi dostosowuje się do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, na podstawie orzeczeń lub opinii publicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie standardów wymagań i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

3. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie podlegają obowiązkowi zdawania sprawdzianów lub egzaminów.

4. Uczniom, o których mowa w ust. 3 wydaje się świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły na drukach, określonych przepisami w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, z tym, że w przypadku ukończenia specjalnej szkoły (oddziału) przysposabiającej do pracy wydaje się zaświadczenia, według wzoru określonego przez dyrektora danej szkoły.

§ 9

W szkole, w której do sprawdzianów i egzaminów przystępują uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, działając w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zapewnia warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów, odpowiednie do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb tych uczniów, w szczególności poprzez:

1) dostosowanie formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu, do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, w celu zminimalizowania ograniczeń wynikających z zaburzeń lub odchyleń rozwojowych, przy uwzględnieniu odpowiedniego oprzyrządowania i środków dydaktycznych;

2) wydłużenie do 50% czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;

3) uczestnictwo specjalisty z zakresu danego deficytu rozwojowego (np. oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga) w sprawdzianie lub egzaminie, w celu uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w ocenie wyników jego nauki.

§ 10

Kształcenie specjalne realizowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia w specjalnych szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej prowadzone jest do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach.

§ 11

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy § 2 i 3 rozporządzenia, stosuje się od dnia 1 września 2003r.

2).
Minister Edukacji Narodowej i Sportu

___________

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r. (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 36), które utraciło moc z dniem 22 października 2002 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).

Niestety żeby wszystko mogło być wprowadzone zgodnie z powyższymi Ustawami musi być na to budżet.
A najważniejszy zapis o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004  NADAL NIE ZOSTAŁ PODPISANY po grudniowym wstrzymnaniu go z dniem 1.01.2004r


Subwencja z 2003 Dz.U., nr 225 poz. 2231

Dz.U. 2003 nr 225 poz. 2231 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032252231&type=2&name=ATTZHNJX
w formacie pdf
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 29, 2004, 04:09:59 pm »
druk -ORZECZENIE o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych i indywidualnych
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. (poz.114 )
Załącznik nr 2
 
Działając na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),

druk ORZECZENIE o potrzebie kształcenia specjalnego
Działając na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),

druk orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Działając na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Subwencja ogólna 2005r
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 19, 2004, 08:49:10 am »
http://www.men.waw.pl/oswiata/projekty/subwencja_ogolna_2005.pdf
Subwencja ogólna 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia .................. grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. PROJEKT (2004-12-01)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 19, 2004, 10:19:25 am »
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Renata 2

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 293
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 29, 2005, 11:32:56 pm »
Soniu opisujesz powyżej dość szeroko, jak dostosować wymagania edukacyjne do dzieci z opinią/orzeczeniem, czyli po prostu z różngo rodzaju dysfunkcjami. Całkowicie zgadzam się z tym, natomiast powiem,że w praktyce szkolnej ( a pracowałam już w kilku szkołach) jest z tym kiepsko, a właściwie tragicznie. Panuje głęboka niewiedza zarówno nauczycieli jak i dyrekcji dot. właśnie tego obniżenia wymagań na codzień. W obecnej szkole jestem w znacznej mniejszości nauczycieli, którzy takie właśnie zasady stosują, a przyczyna tkwi w tym,że prawo oświatowe wspomina o konieczności dostosowania wymagań do możliwości ucznia, rodzic ostatecznie wybiera szkołę (masową), najczęściej sa to dzieci z upośledzieniem lekkim a niekiedy nawet umiarkowanym - a większośc nie wie, jak pracować z takimi dziećmi na codzień i obniżać te wymagania, bo tego juz ustawodawca nie precyzuje. I niestety ta większość nie jest zainteresowana jakimkolwiek przyrostem wiedzy u ucznia, a jedynie by zdawało na zasadzie "jak nie wie ile to jest 2+2 to zapytaj go ile to 1+1 - jak będzie cokolwiek wiedział to ma już pozytywną ocenę." Uczą się więc paru rzeczy na pamięć, "zdają" to i niby wszystko OK? Dodam,że brak jest jakichkolwiek innych zajęć oprócz zwykłych z.wyrównawczych.
W związku z powyższym mam Soniu do Ciebie pytanie: z jakich źródeł korzystałaś podając powyższe informacje o obniżaniu wymagań w praktyce?

Offline Renata 2

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 293
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 29, 2005, 11:35:09 pm »
Może nie dośc jasno sprecyzowałam swoje pytanie - jak dotrzeć do stron tej wspomnianej Pani?

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 30, 2005, 02:18:43 am »
Cytuj
opracowała na podst. zasobów internetowych:
mgr Irena L-W

to userka Daru, pisząca też w innych miejscach.

Nie mam zgody na pełną publikację danych personalnych ( co zrozumiałe). Wszystko na co mam zgodę autorki- umieściłam na forum.

W trakcie cytatów autorki masz podane wszystkie Dz.U., wystarczy je odczytać w oryg i dostosować do sytuacji w danej klasie względem ucznia.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 30, 2005, 09:51:04 am »
Może pomoże Ci

Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. Nr 51, poz. 458, z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 210, poz. 2041 z 2003 roku:
Cytuj
wszystkich uczniów (pełno i niepełnosprawnych) obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego (co w praktyce oznacza, iż wszystkie dzieci uczą się tych samych przedmiotów nauczania, tylko każde na poziomie swoich własnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych) z wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których opracowano odmienną podstawę programową, w oparciu o którą zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z danymi uczniami układa indywidualne programy edukacyjne. Zespół winien uznawać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy z uczniem. Wskazane jest także nawiązanie współpracy z rodziną, włączanie jej w tworzenie planu rewalidacji i, w miarę możliwości, w realizowanie pewnych jego elementów w domu rodzinnym ucznia.

źródło: http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=213&d=1074

W moim odczuciu powinno wyglądac to tak:
Uczeń otrzymuje Orzeczenie do kształcenia specjalnego, jest w nim podane ukierunkowanie wspomaganie na podstawie wykazanych deficytów rozwojowych dziecka.
Szkoła ma obowiązek przestrzegania ramowego programu nauczania, ale widząc, że uczeń nie radzi sobie z tym- musi uwzględnić deficyty rozwojowe dziecka, oprzeć się na Orzecz. z PPP, nawiązać kontakt z rodzicami i wspólnie stworzyć indywidualny program dla danego dziecka do nauczania w klasie integracyjnej.

W kaciku "Prawo (w tym edukacyjne)"  masz post z podanymi możliwościami wyszukiwania Dz.U.
Tu możesz wyszukać Dz.U.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Renata 2

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 293
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 30, 2005, 09:02:34 pm »
Dziękuję Soniu za pomocne informacje! W codziennej praktyce jednak trudno coś czasami osiągnąć, zwłaszcza jeśli trafi się na rodzica, który dziecko z upośledzeniem umiarkowanym(!) stwierdzonym przez PPP tylko w opinii (bo rodzic nie zgadza się inaczej) daje dzicko do gimnazjum ogólnodostępnego i dalej konsekwentnie nie zgadza się na uzyskanie orzeczenia - bo jak twierdzi "ma normalne dziecko" bo po nim nic nie widać(!).

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 30, 2005, 09:48:37 pm »
Do klas integracyjnych są przyjmowane dzieci z lekkim upośledzeniem. Tylko w taki sposób można w miarę prowadzić płynnie zajecia lekcyjne.

Renata poziom szkolnictwa w Polsce nie jest doskonały z kilku powodów:
- brak spójnego prawa wraz z pokryciem budżetu na realizację przepisów prawa (vide chociażby podział subwencji oświatowej)
- brak należytego przygotowania nauczycieli do nauczania w klasach integracyjnych lub specjalnych
- brak odpowiedniej postawy rodziców co do realnej oceny rozwoju dziecka i "wpychania" go do klas integracyjnych ( bo prawo mówi, że rodzic ma prawo wyboru szkoły). To absurd!!!!! w klasach integracyjnych nie robi się cudów jeśli dziecko nie ma dojrzałości szkolnej, odpowiedniego przygotowania do przebywania w takiej klasie. To niedźwiedzia przysługa robiona dzieciom przez własnych rodziców.
To nie nazwa szkoły "specjalna" czy "integracyjna" decyduje o nauce dziecka niepełnosprawnego.
Jeśli dziecko jest tam tylko "wepchane" - to mitręży czas, niewiele samo skorzysta a przeszkadza innym.
Mając dziecko w klasie integracyjnej mam oczy szeroko otwarte na całokształt- stąd moje spostrzeżenia.
Jeśli moje dziecko czuło by się tam źle, nie było by akceptowane, nie dawało by sobie rady- NIGDY nie trzymałabym jej tam dla własnych wypaczonych ambicji.
Starałabym się umiejscowić ją w takiej szkole, gdzie przede wszystkim jej było by dobrze i wracała by uśmiechnięta.
W innym przypadku mogę szczerze wspłczuć pedagogom i rodzicom żyjącym fałszywą ambicją wobec rozwoju własnych dzieci.
Ja wybrałam dziecku szkołę z doświadczeniem w dziedzinie integracji, ale też realnie podeszłam do jej rzeczywistego rozwoju, do realneego Orzeczenia w PPP (choć z tym także różnie bywa  :D ) .

Myślę, że minie jeszcze trochę czasu w Polsce, aż integracja nabierze realnego blasku.

Kolejna sprawa niech rodzice nie liczą NIGDY, że bez ich wysiłku szkoła nauczy ich dzieci wszystkiego- a sami popatrzą na gotowe oceny.  :D

Patrzmy na nasze dzieci szkłami rzeczywistości a potem wymagajmy od innych.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ferina

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 270
Przedszkole- zasady przyjęcia
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 15, 2005, 03:45:19 pm »
witam, chcę posłać weronikę od września do przedszkola i są problemy, przedszkole nie jest z naszego rejonu( ale mateusz chodzi do szkoły o bok i to mi bardzo ułatwi wszystko, też nie nasz rejon ale udało nam się załatwić szkołę)i jwst przepełnienie więc nie chca przyjąc weroniki ponieważ rodzice będą mieli pretęsję że ja siedzę w domu a moje dziecko zajmuje miejsce innym dziecią i nie będzie nikt osobno zajmował się moim dzieckiem bo panie są dwie i musza zajmować się wszystkimi dziećmi , weronika rozwija się umysłowo rewelacyjnie, nawet lepiej niz niektóre zdrowe dzieci w jej wieku,z chodzeniem tez lepiej, tylko na naszych polskich chodnikach trzeba iść z nia za reke i trochę wolniej, moja prośba czy sa jakieś przepisy (prawne) na to aby ułatwić mi przebrnąć przez to i od września dać ja do upatrzonego przedszkola na 4 godz. dziennie, ona nie może juz się doczekać, nawet lekarka powiedziała że w żadnym wypatku nie do integracyjnego tylko normalnego ja posłać bo to będzie dla niej pewien rodzaj rehabilitacji i symulacji..
mama Weroniki 6lata z mpd i Mateusza 11lat

Offline Nadziejka

 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 15, 2005, 05:22:56 pm »
I ja się dołączam do tego pytania. Chce oddać Michała chocby na godzinkę czy dwie do przedszkola, wyłącznie dla uspołecznienia go. Czy mam do tego jakieś prawo czy musze po prostu zdać się na łaskę dyrektorki? Jest to zwykłe przedszkole, nie integracyjne.
Mama Michałka (5 lat)

Offline dziadek Janusz

 • User z prawami do pisania
 • Weteran
 • ******
 • Wiadomości: 3704
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 16, 2005, 09:47:30 am »
Witajcie.
Proponuję na początek poczytać wątek
Przedszkole integracyjne

Tam, chyba na drugiej stronie Sonia podała parę linków, a na forum jeszcze jest więcej informacji - poszukamy :D

I może wogóle tam będziemy kontynuować ten temat, żeby sie nie powtarzać, bo się pogubimy :D
Na krańcach zwątpienia zawsze pali się światło.
Janusz - dziadek Michałka, 4 latka z zD i Natalki, 1 rok

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 06, 2005, 02:48:04 pm »
http://www.men.waw.pl/oswiata/projekty/rozp_180105.php
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1
[/b]

 dnia 18 stycznia 2005 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Raduś

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 266
  • http://smyki.pl/domeny/synek.pl/radus/index.php
Zajęcia rewalidacyjne-od ilu lat?
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 05, 2005, 09:25:29 pm »
Ile lat musi mieć dziecko aby mogło mieć  zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze? Gdzieś slyszałam że 3 latka ale nie mam pewności.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PRAWO OŚWIATOWE Dziecko w placówce wychowawczej
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 14, 2005, 01:37:03 pm »
PRAWO OŚWIATOWE Dziecko w placówce wychowawczej

Opłaty obciążą rodziców


Rodzice, których dzieci trafiły do placówek oświatowych, muszą częściowo finansować ich pobyt
.


Wysokość opłat wynika z wchodzącego dziś w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych (Dz. U. nr 52, poz. 467). Konkretne kwoty wynikają z charakteru placówki. Najniższe są równe kosztom produktów przeznaczonych na posiłki w stołówce, a konkretną kwotę ustala dyrektor placówki.

Takie najniższe opłaty ustalono za pobyt dzieci w młodzieżowych ośrodkach:
• wychowawczych (dla dzieci niedostosowanych społecznie),
• socjoterapii (dla tych, u których stwierdzono zaburzenia rozwojowe):
• specjalnych - szkolno-wychowawczych (dla dzieci niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących; niepełnosprawnych ruchowo; autystycznych; z lekkim upośledzeniem umysłowym),
• specjalnych - wychowawczych (dla dzieci wymagających specjalnej opieki wychowawczej),
• rewalidacyjno-wychowawczych (dla dzieci głęboko upośledzonych).

Jeśli dziecko korzysta z bursy, oprócz takiej samej opłaty za posiłki rodzice pokrywają połowę kosztów zakwaterowania w bursie (nie wlicza się do nich wynagrodzeń pracowników). Konkretną kwotę ustala organ prowadzący tę placówkę. Z jednym jednak zastrzeżeniem: opłaty te nie mogą przekraczać łącznie 25 proc. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim. Tyle samo muszą zapłacić rodzice, których dzieci trafią do domu wczasów dziecięcych. Kwotowo określono natomiast opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym. W zależności od wielkości i wyposażenia pokoju wynoszą od 20 zł do 65 zł.

Z rozporządzenia wynika też, jak długo dzieci mogą przebywać w placówce. Pobyt wychowanka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym może np. trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Wychowankami ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat.

Ż.S.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050414/prawo/prawo_a_15.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 09, 2005, 11:41:27 pm »
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2005 r.
Dz.U. Nr 68 Poz. 587  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 4 kwietnia 2005 r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Nr 68, poz. 587)

Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  1)  pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

  2)  psycholog;

  3)  logopeda;

  4)  inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1)  ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

  2)  nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

  3)  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

  4)  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

§ 4. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

  1)  udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

  2)  udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

  3)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0587.htm

_________

1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).


Opublikowane w internecie przez Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Oddział Dom Wydawniczy ABC http://www.abc.com.pl
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 26, 2005, 07:52:19 pm »
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703).
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo - leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szkół artystycznych przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostek obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek;
2) zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z:
a) prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy wymienionej w ust. 1, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów oraz domów wczasów dziecięcych,
b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
c) prowadzeniem burs i internatów,
d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;
3) części oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2005;
4) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2004/2005;
5) etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), ustaloną na podstawie sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r.
§ 2.
Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:
1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm 2));
4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3 oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia;
6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
7) finansowania wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem zmian w ramowych planach nauczania;
8) finansowania od dnia 1 września 2005 r. wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów gimnazjum;
9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
10) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
11) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 w ust. 1.
§ 3.
Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6% rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia. w załączniku do rozporządzenia.
http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_314.pdf

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 3)
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki
________________________________________
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 (Dz. U. Nr 225, poz. 2231).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 26, 2005, 08:20:56 pm »
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)z dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 587)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. (Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz. 2878)

Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6% rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_314.pdf

To samo ze Strony Sejmowej

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050680587

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680587&type=2&name=D20050587.pdf
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 587
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

***
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042862878
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20042862878&type=2&name=D20042878.pdf
w formacie pdf
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2878
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Agatka 1

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 26
dzieki
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 27, 2005, 11:12:36 am »
Soniu! Bardzo Ci dziekuje za za te linki, bo bede miala zawsze pod reka, jak mam watpliwosci, co dalej z danym moim podopiecznym. Niestety, chorych dzieci jest duzo :shock: i czasem trzeba sie ostro nakombinowac, zeby cos w tych przepisach znalezc. Ostatnio mam chlopca, w V klasie, po niby niewinnej operacji(juz 3 razy) na platfusa (chyba szlo to w bardzo zlym kierunku), wszczepili mu gronkowca, nie goilo sie,  jakis drut ma w nodze, cierpi, morfine musi brac. Do tego ma astme (stwierdzono mu tylko 60% wydolnosci pluc w spirometrii). No i uwazam, ze powinien isc do klasy integracyjnej do gimnazjum, bo dziecko jest wykonczone,ciagly ból przy kazdym kroku :cry:  przygnebione, ciagla rehabilitacja, podobno go czeka jeszcze jedna operacja.
No i wiem,  ze z paragrafu "niepelnosprawnosc ruchowa" dostanie,  tylko lekarze mu musza napisac odpowiednie zaswiadczenia, bo inaczej nie przejdzie. Przepisy sa bezduszne, mówie Ci :evil: !
ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy

Offline Raduś

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 266
  • http://smyki.pl/domeny/synek.pl/radus/index.php
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 10, 2005, 10:05:33 pm »
Dzięki Soniu za te ostatnie rozporządzenia.
Jeżeli dobrze zrozumialam to Radkowi należa sie zajęcie rewalicacyjno-wychowawcze. Kiedyś pytalam w poradni powiedzieli mi ze od 6 roku zycia.
Chyba ze nie rozumiem tych rozporządzeń.Jak co mnie poprawcie i uświadomcie.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 10, 2005, 10:11:37 pm »
Cytuj
§ 1.

Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Raduś

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 266
  • http://smyki.pl/domeny/synek.pl/radus/index.php
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 05, 2005, 11:02:34 pm »
Powiedzcie mi czy mam prawo wyboru nauczyciela do nauczania indywidualnego czy musi to być ten który jest zatrudniony w szkole pod ktorą podlegam?

Czy są na to jakieś przepisy?

Chodzi o to że mam dobrą nauczycielke ale nie uczy w mojej szkole. Chcialąbym zeby to Ona prowadzila z Radkiem zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze bo o takie mi chodzi.

Na odpowiedź z poradni psychologiczno- pedagogicznej czekam już 3 tyg. Powiedziała pani dyrektor że owszem sie należą zajęcia rewalidacyjne ale ona musi pomyśleć co może mi zaproponować. I tak myśli 3 tydz. JAk ją ponaglałąm to mi powiedziała że maja mnustwo pracy przed końcem roku bo wystawiaja zaświadczenia. Koniec roku szkolnego dawno za nami i dalej nic.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 06, 2005, 11:46:46 am »
Żeby dziecko miało zajęcia rewalidacyjne - musi to być zapisane w Orzeczeniu z PPP.
Druga sprawa to przyznane fundusze na to!!! a z tym jest najgorzej.
Co do wyboru nauczycielki - myślę, że o tym decyduje Oświata i tam należy pytać u źródła.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Raduś

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 266
  • http://smyki.pl/domeny/synek.pl/radus/index.php
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 06, 2005, 10:20:50 pm »
Dziękuję Soniu za informacje.
Na odpowiedź z poradni nie moge się doczekać co pytam to pani dyrektor jeszcze nic nie wymyśliła bo nie ma czasu tyle mają pracy.
Ręce juz opadają.
Jutro znowu tam jade i chyba nie będe grzeczna co nie jest w moim stylu ale co zrobić jak dobroć nie działa.

Offline Raduś

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 266
  • http://smyki.pl/domeny/synek.pl/radus/index.php
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 12, 2005, 09:54:29 pm »
Udało nam się wskoczyć w zwolniony termin na badanie psychologiczne w PPP. Panie dziś pzryjechały da Radarka. Stwierdziły że należą mu się zajęcia rewalidacyjne jednak dopiero jak skończy 3 latka a to dopiero w grudniu. Jest szansa że dostanie je od września bo tak zaczyna się rok szkolny, mają sie dopytać w kuratorium. Musze jeszcze złożyć pismo od naszego neurologa o stanie zdrowia i o konieczności indywidualnego nauczania.
Co do wyboru nauczyciela. PPP nie przypisze Radka do żadnej placówki. Gmina lub ja będziemy musieli poszukać nauczyciela. Wszystko układa się po mojej myśli. Szkoda tylko ze godzin przyslugujących jest tak mało.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 28, 2005, 10:51:43 pm »
Dostosowanie egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=35
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline A.g.a.

 • User z prawami do pisania
 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 23
Zajęcia indywidualne
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 01, 2005, 03:44:58 pm »
Moja córcia ma orzeczenie o konieczności indywidualnego nauczania,a że tu na Darze przeczytałam gdzieś słowa rodziców, że to rodzice decydują do którego przedszkola chcą posłać dziecko, wybrałam więc najbliższe nam przedszkole. I tylko naraziłam się na niegrzeczne uwagi dyrektora przedszkola ("taki kłopot robię"). P. dyrektor zajęło sporo czasu szukanie wymówek, by mojego dziecka nie mieć "na stanie" swojego przedszkola.
Poprosiłam o odmowę na piśmie i znowu tylko sprowokowałam kolejne uwagi.
Ostrzegam przed tym innych!
"Nawet jeśli niebo zmęczyło sie blekitem, nie gaś nigdy swiatla nadziei..."

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 02, 2005, 12:05:43 pm »
Do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny

• każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki
art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi
art.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego
art. 17 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia
art. 1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

• do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej
art. 1 pkt 4 i 5a Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU nr 11, poz. 114)

• do uzyskania opinii bądź orzeczenia w sprawach dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksja rozwojową z nauki drugiego języka obcego, dostosowania formy i warunków przystępowania do sprawdzianu bądź odpowiedniego egzaminu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU z 2003 r. nr 5, poz.46)

• do dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia, w momencie kiedy poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u ucznia specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
art.1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i par.6 pkt 1, 2 i 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

• do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia
par. 34, 55, 105 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

• do dostosowanych wymagań egzaminacyjnych - standardów wymagań egzaminacyjnych:

dla uczniów niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących - w przypadku sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego
dla osób niesłyszących z języka polskiego, języków obcych nowożytnych (języka angielskiego i języka niemieckiego), historii i wiedzy o społeczeństwie - w przypadku egzaminu maturalnego
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz.1020 z późn. zm.)
• do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku kiedy cierpi na wadę słuchu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199, poz. 2046 z późn. zm.)

• do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2005

Autorzy: Halina Sitko, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Katarzyna Koletyńska, Centralna Komisja Egzaminacyjna

Data opublikowania dokumentu: 2003-06-06
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 02, 2005, 12:17:54 pm »
Zajęcia wspomagające dla dzieci

Uczeń niepełnosprawny szkoły integracyjnej oprócz codziennych lekcji ma możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych zajęciach wspomagających. Decyzję o umieszczeniu dziecka w klasie integracyjnej podejmuje się na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez uprawnione poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokument zawiera opis niepełnosprawności, diagnozę oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. Każdy uczeń przed przyjęciem do placówki integracyjnej badany jest przez szkolny zespół ds. rekrutacji. Kiedy w orzeczeniu brakuje szczegółowych zaleceń, na początku roku szkolnego po obserwacji i analizie faktycznych umiejętności dziecka wychowawca, pedagog wspierający i inni specjaliści kierują je na odpowiednie zajęcia.

RODZAJE ZAJĘĆ WSPOMAGAJĄCYCH:

1. INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNE rewalidacja: inaczej usprawnianie zaburzonych funkcji. Treści zawarte w programie nauczania mogą być dla ucznia trudne i niezrozumiale. Podczas zajęć rewalidacyjnych ma on możliwość ponownego przerobienia i utrwalenia zagadnień z lekcji, a tym samym wyrównania braków.
Podczas zajęć rewalidacyjnych dzieci uczą się też zachowań prospołecznych - samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - ćwiczenia z logopedą, których celem jest poprawa zaburzonych funkcji mowy.

3. ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Integracja sensoryczna określa procesy odbioru wrażeń zmysłowych docierających do ciała dziecka i przetwarzanych w układzie nerwowym na odpowiednie reakcje. Zaburzenia w przepływie tych informacji powodują złe funkcjonowanie systemu przedsionkowego, prioproceptywnego, dotykowego i słuchowego. Dziecko np. broni się przed dotykiem, nie orientuje się w schemacie swojego ciała, ma kłopoty z koncentracją i koordynacją ruchów. Ten rodzaj terapii jest przydatny dzieciom autstycznym czy z cechami ADHD. Ćwiczenia wykonuje się w ruchu liniowym, równolegle do ziemi, lub rotacyjnym - na podwieszanym sprzęcie terapeutycznym. Poprawiają one działanie systemu przedsionkowego, stymulują rozwój dziecka, wyciszają je i odprężają.

4. TERAPIA MATEMATYCZNA - to program "Matematyka w formie zabawy" dla dzieci o tzw. obniżonych kompetencjach matematycznych, czyli mających problemy z liczeniem, z myśleniem w kategoriach matematycznych.

5. TERAPIA MOTORYKI RĘKI - dla dzieci z zaburzeniami tzw. małej motoryki: brakiem płynności ruchu, słabym odruchem chwytnym czy sztywnymi paluszkami. Ćwiczenia mają na celu podniesienie sprawności rąk, poprawienie płynności i precyzyjności ruchów, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

6. REEDUKACJA - celem tych zajęć jest wyrównanie dysharmonii rozwojowych. Kierowane są na nie dzieci z zaburzoną pracą analizatora wzrokowego, słuchowego, u których występują kłopoty z czytaniem i pisaniem.

7. REHABILITACJA - ćwiczenia usprawniające i wzmacniające układ mięśniowy dziecka, poprawiają ogólną kondycję i sprawność fizyczną, zwiększają wydolność układu oddechowego. Program wszystkich zajęć jest ustalany przez terapeutów i pedagogów indywidualnie. Na początku i pod koniec roku szkolnego przeprowadzane są badania określające stan wyjściowy i stopień poprawy umiejętności oraz kondycji zdrowotnej dziecka. Każdy rodzaj terapii przynosi zamierzony sukces, jeśli jest ona prowadzona systematycznie. Dlatego angażowani są również rodzice. Szkoła prowadzi dla nich instruktaże, jak pracować z dzieckiem w domu, aby dodatkowo utrwalać umiejętności nabyte w czasie terapii.

Konsultacja: mgr Halina Kotula, Wicedyrektor Ds. Integracji Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 69 w Warszawie

Źródło: INTEGRACJA 2/2005
Opracowanie: Magdalena Gajda

2005-08-25
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 02, 2005, 12:33:19 pm »
Akty prawne
Akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Cytuj
Poniżej przedstawiamy akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki, co zapewnia art. 70 Konstytucji RP, ustawa o systemie oświaty i inne akty prawne, których tytuły podajemy niżej z krótkim komentarzem.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Emilianka

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 3124
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 05, 2005, 07:54:12 pm »

Offline kameljanda

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1452
Re: Godziny rewalidacji indywidualnej dla dzieci w klasach i
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 19, 2005, 11:24:51 am »
Cytat: "sonia"

Można zwrócić się z pytaniem ile godzin rewalidacji indywidualnej może dziecku przysługiwać tygodniowo ( podania od rodziców powinno się składać do Urzędu Miasta Wydział Edukacji)


Czy istnieją jakieś akty prawne lub inne ustalające ile tych godzin należy się dziecku, aby móc się do czegoś odnieść, idąc do urzędu.

Kamelia ma przyznaną jedną godzinę lekcyjną rewalidacji, jedną zajęć wyrównwaczych i zajęć korekcyjnych.
Możecie napisać jak w tym roku szkolnym sprawa wygląda w różnych miastach?

Offline kameljanda

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1452
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 19, 2005, 11:27:13 am »
Zapomniałam dodać, że uważam, iż to za mało. Np. potrzebowałaby terapii motoryki ręki. Jak i gdzie to załatwiacie?

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #45 dnia: Wrzesień 19, 2005, 02:19:48 pm »
Wszystko masz na forum w dziale Edukacja i Prawo:

Teraz niestety wszystko jest możliwe.  
Wszystko zależy od organizacji nauczania integracyjnego w szkole i od funduszy organu prowadzącego. Porozmawiaj z pedagogiem wspomagającym i z dyrektorem szkoły - może zostały jeszcze godziny dyrektorskie do wykorzystania
Szukja na Stronie Ministaerstwa Edukacji i Sportu
www.menis.gov.pl

Musisz mieć Orzeczenie z PPP ze specjalnym wpisem o zajęciach rewalidacyjnych.
Ponadto to dopiero połowa sukcesu. Na te zajęcia musi być kasa w U.Miasta- a z podziałem subwencji oświatowej jest kiepściutko dla Oświaty.


druk -ORZECZENIE o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych i indywidualnych
Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. (poz.114 )
Załącznik nr 2
 
Działając na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),

druk ORZECZENIE o potrzebie kształcenia specjalnego
Działając na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),

druk orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Działając na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320),
http://forum.darzycia.pl/topic,4333
tu masz u nas
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline kameljanda

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1452
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #47 dnia: Wrzesień 19, 2005, 09:19:48 pm »
Cytat: "sonia"

Musisz mieć Orzeczenie z PPP ze specjalnym wpisem o zajęciach rewalidacyjnych.
Ponadto to dopiero połowa sukcesu. Na te zajęcia musi być kasa w U.Miasta- a z podziałem subwencji oświatowej jest kiepściutko dla Oświaty.


Wszystko mam. Zdziwiłam się tylko, że jedna jedyna godzina rewalidacji jest.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #48 dnia: Wrzesień 19, 2005, 09:50:21 pm »
Cytuj
Zdziwiłam się tylko, że jedna jedyna godzina rewalidacji jest


a jak masz wpisane na Orzeczeniu PPP? - to oni powinni wpisać ilość niezbędnych godzin, a Dyrekcja Szkoły w zależnowści od kondycji finansowej przyznaje w efekcie końcowym.

To wszysto to jest jedna wielka szopka nie edukacja w tym kraju. Wiele pedagogów chce i potrafi zadbać o dzieci wymagające zajęć rewalidacji, ale mają zwiąne ręce albo przepisami edukacyjknymi albo funduszami na ten cel przeznaczonymi  :evil:
I gdzie tu jest wykazane dobro rozwoju dziecka? - wciąż tylko o funduszach mowa i tak się dostraja obecne prawo aby zgadzało się przysłowie: "tak krawiec kraje, jak mu metriału staje"  :evil:

p.s.
moja mała w ub. roku nie miała takich zajęć w ogóle, w tym roku ma też aż 1 taką godzinę. To i tak dobrze, że je otrzymała (zaszczyt)  :D
Czyli dalej mamuśka rękawy do łokcia i bierze się za powtarzanie i odrabianie lekcji.
W tym wszystkim jedno jest super, że Monisia ma super Panie w klasie i jest tylko 18 dzieci.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Online Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Zajęcia rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 22, 2005, 11:41:22 pm »
Postępowanie egzekucyjne w zakresie obowiązku szkolnego - wzory druków
Cytuj
Postępowanie egzekucyjne w zakresie obowiązku szkolnego - wzory druków
Tytuł wykonawczy [pdf]

Upomnienie [DOC]

Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej [DOC]

ZAWIADOMIENIE o złożeniu pisma /zastępcze doręczenie/ [DOC]
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach