"Anatomia - kompendium wiedzy" > Prawo (w tym oświatowe)

Dodatek mieszkaniowy

<< < (8/11) > >>

beszka:
Ja nigdy nie wpisywałam Dianki stypendium do dochodów, bo niby dlaczego? To są jej pieniążki cięzko zapracowane.

sonia:
Tak, jej-ale to stanowiło dochód.
Dopiero teraz nastąpiła zmiana.

Np. idąc do MOPS-u liczą wszystkie dochody i dzielą przez ilość członków rodziny.
W tym także alimenty, które są na dziecko!!!!
Doliczą także wszelkie dochody z tytułu dodatku mieszkaniowego, celowe itp.

beszka:
Soniu- oni juz wiedzą jak nam pasa zacisnąć,te hieny! Mądre przysłowie brzmi ,"sprawiedliwy ledwo żywy".W czerwcu składałam podanie do MOPSu o zasiłek celowy na leki i okulary dle córki.Niestety ,dochód przekroczył o pare groszy.Nigdy więcej nie będę żebrać u nich.Wolę nie jeść chleba parę dni i zaoszczędzić.

Ulka:
Dodatki mieszkaniowe:
 
dochód bez stypendium dla ucznia

Na 25. posiedzeniu Sejmu znowelizowano ustawę o dodatkach mieszkaniowych. Podjęto decyzję, że do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie będzie się wliczać pomocy materialnej jaką otrzymują uczniowie. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślano, że po uchwaleniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzono w 2004 r. do systemu prawnego instrumenty pomocy materialnej dla uczniów. Pomoc ta, przypomnijmy, dzieli się na pomoc o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym. Do pierwszej grupy należą stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Do drugiej z kolei stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zaliczenie ww. środków do dochodu ma wpływ na przyznanie dodatku mieszkaniowego - podwyższa bowiem wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Uczniowie uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej często z niej rezygnowali, gdyż przyznanie tej formy pomocy pozbawiało rodzinę pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego. Prowadziło to w konsekwencji do ograniczania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Jak podkreślano, dochody w postaci pomocy materialnej dla uczniów nie mają stałego charakteru, dlatego nie powinny mieć wpływu na to czy dodatek zostanie przyznany.

Podczas prac nad nowelizacją zgłaszano postulaty, aby również z tych samych powodów wyłączyć przy ustalaniu dochodu pomoc materialną przyznawaną dla studentów. Niestety, ten pomysł nie zyskał akceptacji. Projekt ustawy w swoim pierwotnym brzmieniu zakładał wejście w życie znowelizowanych przepisów z chwilą ich ogłoszenia - co miało być uzasadnione społecznym zapotrzebowaniem na wprowadzane zmiany. W wyniku prac w Komisji Polityki Społecznej zdecydowano jednak, że nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2007 r. Obecnie ustawa znajduje sie w Senacie

Gazeta Podatkowa 4.10.2006r

Ulka:
Gazeta Podatkowa  2006.11.30
Autor: Dawid Szwarc

Przy jakim prawie do lokalu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Jestem właścicielką dwóch mieszkań - w jednym z lokali mieszkam na stałe. Czy dodatek mieszkaniowy przysługuje właścicielowi mieszkania, czy tylko osobom będącym najemcami lokali? Czy posiadanie przeze mnie dwóch mieszkań powoduje, że dodatku mogę nie otrzymać? Moja emerytura jest bardzo niewielka.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany również tej osobie, która jest właścicielem lokalu. Katalog praw do mieszkania, których posiadacze mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawarty jest w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 ze zm.). Dodatek przysługuje m.in:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Z powyższego wyliczenia jednoznacznie wynika, że Czytelniczka, jako właścicielka mieszkania, może uzyskać dodatek, o ile spełni pozostałe wymogi sprecyzowane w ww. ustawie (tzw. kryterium dochodowe oraz kryterium powierzchni normatywnej lokalu). Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko tym osobom, których tytuł prawny do lokalu zobowiązuje do ponoszenia wydatków za zajmowanie lokalu - takich wydatków, które stanowią podstawę do obliczenia dodatku. Do tych wydatków należą m.in. czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Przepisy nie wyłączają możliwości otrzymania dodatku w odniesieniu do osób, które posiadają prawo do więcej niż jednego lokalu. Jeśli więc ktoś przykładowo jest właścicielem mieszkania i posiada umowę najmu na jeszcze inny lokal (bądź jak Czytelniczka jest właścicielem drugiego lokalu), może uzyskać dodatek (o ile spełnia wszystkie pozostałe kryteria) - nie może jednak dostać dwóch dodatków. Co prawda właściwy organ może odmówić przyznania dodatku w takiej sytuacji, jednak wymaga to przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wykazania, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy. Jednak samo posiadanie praw do dwóch i więcej mieszkań nie powoduje takiego skutku.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej