"Anatomia - kompendium wiedzy" > Metody rehabilitacji, sprzęt rehabilitacyjny

Metoda Castillo-Moralesa

(1/9) > >>

sonia:
Metoda Castillo Moralesa - zbiór ćwiczeń, rysunków i opis do wspomagania rozowju mowy, ćwiczeń buzi, języczka itp.
Castillo Morales, Poradnik logopedyczny, Ergoterapia

Ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo Moralesa

Podstawy ustno-twarzowej terapii regulacyjnej

W latach pięćdziesiątych ostatniego stulecia rozwinęły się różne koncepcje terapeutyczne
dotyczące rehabilitacji . Ustno - twarzowa terapia regulacyjna
( Orofaziale Regulationstherapie ) została rozwinięta przez prof. Castillo Moralesa jako własna koncepcja leczenia dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń sensomotorycznych w okolicy twarzy i ust. Koncepcja ta została opracowana w latach siedemdziesiątych w Kordobie w Argentynie. Rozwinęła się na bazie doświadczeń osobistych i kontaktów z B. Bobath oraz V. Vojtą . Metoda ta została zaczerpnięta z obserwacji zwyczajów pierwotnych mieszkańców Ameryki Łacińskiej ,szczególnie w obcowaniu z niemowlętami i małymi dziećmi. Według Castillo Moralesa bliski kontakt fizyczny matki i dziecka stanowi podłoże dobrego rozwoju sensomotorycznego i psychicznego dziecka.

Metoda Castillo Moralesa jest całościową neurofizjologiczną koncepcją leczniczą, według której należy kierować się pedagogicznymi i psychologicznymi zasadami ,aby podczas terapii uwzględniać całe środowisko dziecka względnie dorosłych i rozwijać zdolności dziecka i rodziców oraz dorosłych dotkniętych zaburzeniami . Zdolności te wprowadzać w życie codzienne w celu zdobycia autonomii i samodzielności w różnych dziedzinach.

Kompleks ustno- twarzowy według autora metody, jest układem narządów, utworzonym przez połączenie różnych anatomiczno - fizjologicznych elementów, które służą rozwojowi funkcji takich jak:

PRZYJMOWANIE POŻYWIENIA - MIMIKA - ODDYCHANIE - FONACJA

Założeniem metody jest leczenie , które powinno być skierowane na funkcje. Natomiast celem regulacji powinna być harmonijna współpraca i równowaga pomiędzy różnymi komponentami kompleksu ustno-twarzowego oraz pozostałym układem narządów ciała.
Zdaniem Castillo Moralesa forma narządu służy nie tylko funkcji lecz jest także przez funkcję kształtowana. Każdy narząd kształtuje się sam przez harmonijną funkcję. Np. kształt podniebienia z jednej strony ważny jest dla funkcji języka . Z drugiej strony funkcja języka kształtuje podniebienie.
Aby zrozumieć funkcję kompleksu ustno- twarzowego tj. PZRYJMOWANIA POŻYWIENIA -
MIMIKI - ODDYCHANIA -FONACJI , konieczna jest dokładna znajomość stosunków mięśniowo- szkieletowych z anatomii funkcjonalnej. W ustno- twarzowej regulacji istotne jest założenie, że kompleks ustno-twarzowy jest ściśle powiązany z całym ciałem.
Zmiana postawy miednicy oddziałuje tak samo na motorykę twarzy, zarówno jak i zmiana w obszarze ustno-twarzowym oddziałuje na mięśnie obręczy barkowej.
Żuchwa i kość gnykowa są bezpośrednio związane z obręczą kończyny górnej i pośrednio z
obręczą kończyny dolnej. Współdziałanie takich elementów jak: czaszka, kręgosłup, żuchwa, kość gnykowa, obręcz kończyny górnej i dolnej wywołuje reakcję łańcuchową. Jest to tzw. integracja kompleksu ustno-twarzowego z motoryką całego ciała. Lecznicza koncepcja według Castillo Moralesa przeciwdziała czynnikom patogennym, które zaburzają działanie kompleksu ustno- twarzowego.

Dlatego koncepcja ta ściśle związana jest z terapią ruchową całego ciała prowadzoną metodą Vojty bądź Bobath.

Celem integracji kompleksu ustno-twarzowego z motoryką całego ciała jest regulacja funkcji brakujących bądź też słabo wykształconych .
Z klinicznych obserwacji wynika ,że patologiczna postawa kończyny dolnej wpływa na pozycję żuchwy i może prowadzić do zaburzeń fonacyjnych i artykulacyjnych. Koordynacja kompleksu ustno- twarzowego jest podstawą prawidłowej artykulacji.

Założenia koncepcyjne

Koncepcja według prof. Castillo Moralesa złożona jest z trzech części:
Pierwszą stanowi Neuromotoryczna terapia rozwojowa, która ma zastosowanie w leczeniu dzieci z opóźnieniem statomotorycznym, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz niedowładem obwodowym.

Drugą jest Ustno- twarzowa terapia regulacyjna zalecana pacjentom z zaburzeniami sensomotorycznymi w obszarze twarzy, jamy ustnej i gardła, szczególnie do leczenia zaburzeń ssania, żucia, połykania oraz mowy.

Trzecią część stanowi Leczenie ortodontyczne np. płytkami podniebiennymi, które jest
uzupełnieniem Ustno- twarzowej terapii regulacyjnej.

W metodzie Castillo Moralesa oddziałuje się na mięśnie oddechowe, mięśnie które kontrolują ustawienie głowy, mięśnie jamy ustnej oraz klatki piersiowej.

Metoda polega na :
- regulacji motoryki mięśni ustno- twarzowych w celu uzyskania właściwego lub zbliżonego do normy wzorca ruchu,
- normalizacji wzmożonego bądź obniżonego napięcia mięśni całego ciała,
- regulacji nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy względem siebie
- regulacji zaburzeń oddychania.

Dokonuje się tego poprzez odpowiednie manipulacje terapeutyczne . Techniki, których używa się w masażu leczniczym według Castillo Moralesa to:
- dotyk,
- rozciąganie,
- ucisk,
- rozcieranie,
- wibracja.

Castillo Morales wyróżnia :
- Ćwiczenia modelujące tj. ćwiczenia przygotowujące grupy mięśni mimicznych do masażu.
- Ćwiczenia specjalne dotyczące masażu punktów neuromotorycznych twarzy w celu uaktywnienia mięśni mimicznych, ruchów związanych z procesem ssania , połykania, żucia oraz artykulacji, domykania jamy ustnej, podnoszenia i cofania języka.
Punkty neuromotoryczne twarzy rozumiane są jako obszar reakcji , gdzie za pomocą stymulacji dotykowej wyzwalane są określone ruchowe odpowiedzi mięśni.

- Ćwiczenia wewnątrz jamy ustnej w celu normalizowania zaburzonego napięcia mięśniowego języka, podniebienia, policzków. Ćwiczenia mają na celu zmniejszenie nadmiernego ślinienia, obniżenie odruchu wymiotnego, cofnięcie i podniesienie języka, aktywacji bocznych ruchów języka, doskonalenie połykania.

Wspomaganie ortodontyczne

Ustno- twarzową terapię regulacyjną wspomaga leczenie ortodontyczne np. stymulacyjnymi płytkami podniebiennymi z guzikami, perłami, rowkami w celu aktywizowania funkcji języka.

Płytki podniebienne są dopasowywane indywidualnie. Tymi aparatami najczęściej wspomagana jest terapia dzieci z Zespołem Downa, ze względu na obniżone napięcie mięśni. Wspomaganie leczenia podniebienną płytką stymulacyjną powoduje podniesienie języka do góry i cofnięcie go, aktywizację wargi górnej, kontakt obu warg, ułatwienie oddychania nosem, polepszenie wzorców ssania i połykania.

Wskazania do stosowania ustno- twarzowej terapii regulacyjnej Według Castillo Moralesa metoda ta powinna być zalecana do leczenia :

- niemowląt z zaburzonymi funkcjami ssania i połykania,
- zaburzeń motoryki obszaru ustno- twarzowego w Zespole Downa , w Sekwencji Pierre- Robin, w Syndromie Moebiusa, w porażeniach mózgowych,
- w rozszczepach wargi i podniebienia, bądź po operacjach twarzy,
- w porażeniach nerwu twarzowego,
- przy niewydolności domykania ust i słabej kontroli ślinienia,
- przy zaburzeniach artykulacyjnych i dysfonii.
Metoda ta zalecana jest także jako prewencyjne leczenie wcześniaków w celu zapobieganiu
powstawania patologii.

Efekty stosowanej metody

Efektami stosowania metody jest:
- domknięcie jamy ustnej,
- ustawienie szczeki względem żuchwy,
- cofnięcie i podniesienie języka,
- normalizacja napięcia mięśni języka , warg, podniebienia,
- zahamowanie bądź zmniejszenie nadmiernego ślinienia,
- uaktywnienie bądź polepszenie funkcji pokarmowych jak ssanie, połykanie, gryzienie, żucie ,
- poprawa funkcji oddechowej,
- poprawa artykulacji,
- poprawa fizjonomii.

Bibliografia

1.Castillo Morales, R. Die Orofaziale Regulationstherapie,Muenchen.Pflaum Verlag, 1998.
2.Rohen, J.W. Funktionelle Anatomie des Menschen, Schattauer Verlag, 1998.
3.D. Karch, G. Gross- Selbeck, J. Pietz, H.-G. Schlack, Orofaziale Regulationstherapie nach
Castillo Morales - Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropaediatrie

belana:
Soniu?

Czy możesz napisać - czy stosowalas jakąś metodę rehabilitacji logopedycznej ze swoją Monisią? I w jakim wieku?

sonia:
Wspomaganie logopedyczne prowadziłam od urodzenia Moniki do teraz.
Zajrzyj:
http://darzycia.pl/artykuly.php?art=13
niżej o mojej domowej metodzie

http://forum.darzycia.pl/topic,19

http://www.dmp.am.wroc.pl/artykuly/DMP_2004413537.pdf
Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (Uttr) według koncepcji Castillo-Moralesa u pacjentów z zespołem Downa

AGNIESZKA NĘCKA - Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu
ANNA REGNER - Centrum Diagnostyczno−Rehabilitacyjne „Promyk Słońca”, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna „Pulsantis”, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 11 we Wrocławiu, e-mail: aregner@binet.com.pl
TERESA MATTHEWS−BRZOZOWSKA - Zakład Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Poznaniu Tekst pochodzi z 2003 r.

Streszczenie
W artykule na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń przedstawiono metodę ustno−twarzowej terapii regulacyjnej według Castillo−Moralesa (Uttr). Terapia znajduje zastosowanie u pacjentów zarówno z osłabionym, jak i wzmożonym napięciem mięśniowym. W pracy omówiono możliwości lecznicze Uttr u pacjentów z zespołem Downa. Uttr koncentruje się na obszarze ustno−twarzowym, normalizując za pomocą manipulacji manualnych nieprawidłowe napięcie mięśniowe w jak najwcześniejszym okresie życia dziecka. Integralną częścią kompleksowej terapii jest leczenie ortodontyczne za pomocą płytki stymulacyjnej. Płytka akrylowa w części tylnej jest zaopatrzona w element stymulacyjny w postaci cylindra, który poprawia położenie języka. Terapia wzmacnia napięcie mięśni języka, warg i policzków, co wyraźnie poprawia nie tylko funkcję tych mięśni, ale także fizjonomię dzieci (Dent. Med. Probl. 2004, 41, 3, 537–542).

Koncepcja Castillo-Moralesa jest całościową neurofizjologiczną terapią stosowaną u dzieci i dorosłych z hipo- i hipertonią mięśniową. Twórca oryginalnej terapii, która została rozwinięta w Centrum Rehabilitacyjnym w Cordobie (Argentyna), pracuje przeszło 30 lat z małymi dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi i sensorycznymi
 
Podobnie jak inne metody neurorozwojowe (Bobathów, Vojty), w terapii uwzględnia poszczególne fazy ruchowego rozwoju dziecka. Za pomocą stymulacji obszarów neuromotorycznych wyzwala reakcje odruchowe. Aby proces rozwoju dziecka z zaburzeniami neurofizjologicznymi przebiegał korzystnie, terapia Uttr powinna rozpocząć się jak najwcześniej.

Uttr koncentruje się na obszarze ustno-twarzowym, normalizując za pomocą manipulacji manualnych nieprawidłowe napięcie mięśniowe.

Objawy zaburzonego napięcia mięśniowego pojawiają się już w pierwszych tygodniach życia. Najczęściej niemowlę ma trudności z uchwyceniem piersi, ssaniem, połykaniem, nie domyka ust, czemu towarzyszy wzmożone ślinienie. Trudności ruchowe w zakresie podstawowych funkcji fizjologicznych, takich jak jedzenie i picie, na skutek osłabionego napięcia mięśniowego, prowadzą do zaburzeń mowy.

Dzieci z zespołem Downa należy usprawniać jak najszybciej stosując gimnastykę leczniczą całej muskulatury, gdyż postawa i motoryka ciała wpływają na pracę kompleksu ustno−twarzowego.
Stałemu występowaniu obniżonego napięcia mięśniowego u dzieci z zespołem Downa towarzyszą patologiczne sensomotoryczne sprzężenia zwrotne, z których dziecko czerpie nieprawidłowe informacje na temat ruchu i czucia. Ćwiczenia gimnastyczno−logopedyczne odnoszą się do funkcji mięśni jamy ustnej i twarzy, które wchodzą w bezpośrednią interakcję z mięśniami tułowia i kończyn [1].
Najlepsze wyniki terapii można osiągnąć u niemowląt ze względu na jawisko „plastyczności mózgu”, które polega na zdolności modyfikacji układu nerwowego pod wpływem działania bodźców ze środowiska zewnętrznego. Normalizując napięcie poszczególnych grup mięśniowych, nie dopuszcza się do powstawania wtórnych zmian anatomicznych, takich jak np. wady zgryzu, połykania, mowy. [...]

Obok charakterystycznego obniżonego napięcia mięśniowego, u pacjentów z zespołem Downa występują liczne nieprawidłowości w budowie czaszki i narządu żucia. U wszystkich dzieci z zespołem Downa stwierdza się brachy− lub hiperbrachycefalię. W prawie 75% proporcje części czaszki mózgowej do trzewiowej zachowują cechy niemowlęce. Przyczyną jest niedorozwój szczęki i żuchwy. Kąt żuchwy jest najczęściej rozwarty 130–142°, gałąź żuchwy jest krótka.

Występuje wyraźne skrócenie i zwężenie szczęki. W obrębie narządu żucia obserwuje się u pacjentów z zespołem Downa najczęściej hipoplastyczną szczękę, z wysokim, krótkim i zwężonym podniebieniem oraz przodozgryz rzekomy. W uzębieniu stwierdza się dużą skłonność do próchnicy i chorób przyzębia. Zęby wyrzynają się w nieprawidłowej kolejności i z opóźnieniem. U 25–40% pacjentów z zespołem Downa obserwuje się wrodzony brak jednego lub większej liczby zębów.
U około 30% dzieci z zespołem Downa obserwuje się upośledzenie upowietrznienia i niedorozwój zatok czołowych, prawie w 60% stwierdza się brak upowietrznienia zatok szczękowych. Zatoki przynosowe mogą być w ogóle nieobecne lub słabo wykształcone, bezpowietrzne, co wpływa na ich łatwe zablokowanie. Ograniczenie przepływu powietrza przez jamę nosową (na skutek nieprawidłowości anatomicznych) oraz jamę ustną
(w wyniku przesunięcia między wargi hipotonicznego języka) powoduje obniżenie tylnej części języka, co w wymierny sposób zwiększa powierzchnię jamy ustno−gardłowej i nosowo−gardłowej. Powstająca w ten sposób wokalizacja jest słaba, nieprawidłowo realizowana i o nadmiernie charakterze nosowym, wynikającym z nieprawidłowości sprzężenia ustno−gardłowo−nosowego.

Ważną rolę w prawidłowym przebiegu ustno−twarzowej terapii regulacyjnej metodą Castillo−Moralesa pełnią czynności przygotowujące niemowlęcy narząd artykulacyjny do mówienia. Należą do nich: karmienie piersią, stosowanie masaży intraoralnych przed karmieniem, masaż zewnętrzny pobudzający pracę mięśni mimicznych i mięśni żucia, prawidłowe karmienie sztuczne, kontrola prawidłowego połykania i oddychania z wykorzystaniem technik manualnych oraz zastosowanie płytek przedsionkowych, płytek podniebiennych i innych aparatów ortodontycznych.

Punkty neuromotoryczne twarzy są obszarem reakcji, na którym za pomocą stymulacji dotykowej proprioreceptorów są wyzwalane określone ruchowe odpowiedzi mięśniowe. Zabiegi te powodują uaktywnienie mięśni, biorących udział w połykaniu, żuciu i artykulacji.

Stymulacji manualnej są poddawane następujące punkty na twarzy:
- punkt gładzizny,
- punkt kąta oka,
- punkt skrzydełka nosa,
- punkt wargi górnej,
- punkt kąta ust,
- punkt bródki,
- punkt dna jamy ustnej.

Punkt gładzizny

Lokalizacja: środkowa część nasady nosa.
Stymulacja: rozciąganie, ucisk i wibracja
w kierunku grzbietowo−czaszkowym opuszką palca wskazującego.
Reakcja: obustronne zamykanie powiek z następującym po sobie otwieraniem przez skurcz mięśnia okrężnego oka z punktem stałym w kącie wewnętrznym oka, powstanie poziomych zmarszczek w obszarze nasady nosa przez skurcz mięśnia prostego, z punktem stałym na nasadzie nosa – ta reakcja nie jest stała; w niektórych przypadkach dochodzi do podniesienia brwi w wyniku skurczu mięśnia czołowego, z punktem stałym na czepcu ścięgnistym (galea aponeurotica).

Punkt gładzizny
 
Lokalizacja: zewnętrzny kąt oka na wysokości skrzyżowania włókien górnej i dolnej powieki.
Stymulacja: jednoczesne pobudzanie obu punktów opuszkami palców wskazujących z rozciągnięciem, uciskiem i wibracją równocześnie w kierunku: grzbietowo−doczaszkowo−dośrodkowym w celu wzmocnienia aktywności powiek dolnych (rozszerzania, otwierania i domykania), grzbietowo−doogonowo−dośrodkowym do wzmocnienia aktywności powiek górnych oraz grzbietowo−dośrodkowym do jednoczesnego rozszerzania i aktywności obu powiek.
Reakcja: obustronne zamykanie powiek przez skurcz mięśni okrężnych oka.

Punkt skrzydełek nosa
Lokalizacja: z obu stron skrzydełek nosa na wysokości punktu wcięcia nosa (incisura nasalis).
Stymulacja: oba punkty pobudzane w tym samym czasie palcami wskazującymi w kierunku grzbietowo−boczno−czaszkowym lub ogonowym przez rozciąganie, uciskanie i wibrację.
Reakcja: podnoszenie skrzydełek nosa i rozszerzenie przednich nozdrzy, co powoduje skurcz mięśnia dźwigacza wargi górnej i skrzydełek nosa.

Punkt wargi górnej
Lokalizacja: powierzchnia wargi górnej w linii pośrodkowej ciała.
Stymulacja: opuszka palca wskazującego kładzie się na całą wargę górną, naciągając, uciskając i wibrując w kierunku grzbietowo−ogonowym, przy czym palec wskazujący lekko odwraca się na zewnątrz w końcowej fazie stymulacji.
Reakcja: wysunięcie i podniesienie do przodu i do góry środkowej części górnej wargi przez skurcz mięśnia okrężnego, dźwigacza wargi górnej i skrzydełek nosa.

Punkt kąta ust
Lokalizacja: obustronnie kąciki ust.
Stymulacja: rozciąganie, uciskanie i wibracja w kierunku: grzbietowo−doczaszkowo−dośrodkowym, opuszkami palców wskazujących w
celu rozszerzania i domykania wargi dolnej, grzbietowo−doogonowo−dośrodkowo w celu wzmocnienia wargi górnej oraz grzbietowo−dośrodkowym dla jednoczesnego rozszerzenia i kurczenia mięśnia okrężnego warg.
Reakcja: lekkie wysunięcie do przodu i ułożenie w fałdę (usta złożone do gwizdania) górnej i dolnej wargi w wyniku skrócenia mięśnia okrężnego warg.

Punkt bródki
Lokalizacja: bruzda wargowo−bródkowa.
Stymulacja: należy pamiętać, aby palec wskazujący był ułożony na podbródku w celu utrzymania zamkniętych ust w czasie stymulacji.
Stymulację osiąga się uciskając i wibrując opuszką kciuka w kierunku grzbietowo−doogonowym.
Reakcja: przez symetryczne kurczenie się mięśnia bródkowego osiąga się podniesienie dolnej wargi i skóry bródki.

Punkt dna jamy ustnej
Lokalizacja: zewnątrzustnie w okolicy środkowej część dna jamy ustnej.
Stymulacja: kciukiem lub palcem wskazującym lub środkowym rozciąganie, uciskanie i wibracja w kierunku grzbietowo−doczaszkowym.
Reakcja: podniesienie kości gnykowej i języka przez zaktywizowanie mięśni nadgnykowych, szczególnie mięśni żuchwowo−gnykowych.

Powyższy szczegółowy opis stymulacji punktów neuromotorycznych twarzy nie upoważnia osoby zainteresowanej do prowadzenia samodzielnej stymulacji, może być wykonywana po profesjonalnym przeszkoleniu przez terapeutę metody Castillo−Moralesa. Dzieci niepełnosprawne z uszkodzeniami neurologicznymi mają najczęściej zaburzone napięcie mięśniowe warg, języka i podniebienia miękkiego.

Aby usprawnić te mięśnie, stosuje się dodatkowo ćwiczenia wewnątrz jamy ustnej. Należy zachować następującą kolejność ćwiczeń: masaż dziąseł, podniebienia i języka.

Integralną częścią terapii według Castillo−Moralesa jest leczenie czynnościowe płytką stymulacyjną. Możliwe jest także zastosowanie innych aparatów ortodontycznych. Celem leczenia ortodontycznego jest wyeliminowanie zaburzeń funkcji języka oraz usprawnienie niewydolnego mięśnia okrężnego ust. Uzyskuje się dzięki temu poprawę ssania, połykania, artykulacji, oddychania przez nos oraz uaktywnienie mięśni mimicznych twarzy. Aparat jest wykonany na indywidualnym modelu gipsowym, składa się z cienkiego korpusu akrylanowego, na którym jest wykonany element stymulacyjny w postaci cylindra o średnicy 4–5 mm. Cylinder ten, różnego kształtu, jest umieszczony centralnie, w linii szwu podniebiennego bądź ekscentrycznie, w zależności od lokalizacji obszaru języka, który ma być stymulowany. Kształt, wielkość cylindra może być zmieniana w zależności od potrzeb leczniczych. Innym elementem pobudzającym mięsień okrężny ust jest specjalne wymodelowanie części przedsionkowej płyty aparatu w postaci pogrubień oraz rowkowań (te elementy nie występują zawsze w aparacie). U pacjentów z prawidłową pozycją spoczynkową języka oraz z dobrym napięciem mięśnia okrężnego ust jest możliwe zastosowanie różnych ruchomych stymulatorów (np. ruchome elementy metalowe lub akrylanowe) w celu prowokowania rozmaitych ruchów artykulacyjnych języka. Polecane jest wprowadzenie płytki jako elementu terapii jak najwcześniej, już w pierwszym roku życia. Aparat utrzymuje się u pacjentów bezzębnych na zasadzie przyssania, a u starszych pacjentów wykonuje się różne elementy utrzymujące w postaci klamer Adamsa, grotowych, węgierskich itp. Szybko zmieniające się warunki zębowo−wyrostkowe wymagają częstych kontroli aparatu i jego zmiany, nawet kilkakrotnie w ciągu roku. Dobre utrzymanie aparatu u pacjentów bezzębnych trwa krótko ze względu na wyrzynanie kolejnych grup zębowych, co wymaga dostosowania aparatu, a czasami jego odstawienia na czas wyrzynania zębów. Po wyrznięciu się zębów mlecznych pojawiają się znów korzystne warunki do dobrego utrzymania aparatu. Zazwyczaj pacjenci szybko przyzwyczajają się do aparatu i dobrze go tolerują. Poleca się w pierwszym okresie po oddaniu aparatu noszenie go 1–2 godziny dziennie, a po 2 tygodniach adaptacji cały dzień.
Inni autorzy polecają noszenie aparatu 2–3 razy dziennie przez około godzinę. Aparat powinien być noszony zawsze w czasie dnia pod kontrolą opiekunów. Efekt leczniczy często jest widoczny już po założeniu aparatu, język wycofuje się w kierunku punktu stymulacyjnego, usta zwierają, twarz ma inny wyraz.

Decyzję o stosowaniu aparatów podejmuje lekarz pediatra z logopedami i ortodontami.
Wspieranie rozwoju ustno−twarzowego metodą Castillo−Moralesa obejmuje: prawidłowe karmienie, masaże ustno−twarzowe i gimnastykę leczniczą całego ciała.
Wprowadzenie terapii w pierwszym roku życia pozwala zaoszczędzić dziecku i jego rodzicom długotrwałych ćwiczeń logopedycznych, często mało skutecznych w okresie w pełni utrwalonych nieprawidłowości.

Adres do korespondencji:
Agnieszka Nęcka
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM
ul. Krakowska 26
50−425 Wrocław
tel./faks: +48 (71) 784 02 89

płytki
dr. n. med. Elżbieta Radwańska - konsultant naukowy. Posiada specjalizację z ortodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Autorka licznych publikacji w prasie
specjalistycznej. Wybitny specjalista w leczeniu ortodontycznym dzieci niepełnosprawnych.

Krakowska Poradnia Stomatologiczna
ul. Lipińskiego 15
30-349 Kraków
osiedle Ruczaj (obok Tesco)
tel. 012 267 07 10
faks 012 269 63 10
e-mail: rejestracja@stomatologia-krakow.pl

czynne codziennie 8.00 - 20.00
sobota 9.00- 12.00

http://www.regnerlogopedia.pl/pl/met.htm
dr Anna Regner


http://www.castillomoralesvereinigung.de/
Castillo Morales Vereinigung e.V.

Najczęściej stosowaną metodą rehabilitacji w zakresie twarzy i jamy ustnej jest stymulacyjna terapia ustno-twarzowa według koncepcji Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza rehabilitanta.

Pacjenci kwalifikowani do ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wykazują zaburzenia oddychania, połykania, ssania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy. Zasadniczo za pomocą metody Castillo Moralesa mogą być leczone wszystkie neuromotoryczne zaburzenia strefy ustno twarzowej od pierwszych dni życia dziecka. Metoda łączy w sobie elementy rehabilitacji sensorycznej, ćwiczeń logopedyczno-gimnastycznych, aktywizowania mięśni mimicznych w siedmiu obszarach na twarzy oraz leczenia ortopedyczno szczękowego.

Praca z najmłodszymi dziećmi powinna przebiegać w oparciu o indywidualny program z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej włączający następujące czynności:
1. Stymulację integracji sensomotorycznej ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu równowagi, układu czucia głębokiego i czucia powierzchniowego.
2. Masaż wibracyjny normalizujący nieprawidłowe napięcie mięśniowe.
3. Gimnastyka lecznicza stabilizująca postawę ciała i stymulująca obszar ustno twarzowy.
4. Zabiegi manualne wewnątrz jamy ustnej odtwarzające odruchy w obszarze ustno twarzowym (np. po zdjęciu sondy).
5. Wprowadzenie do ćwiczeń płytki przedsionkowej, regulującej oddychanie nosem oraz poprawiającej napięcie mięśnia okrężnego warg.
6. Kształtowanie umiejętności prawidłowego przyjmowania pokarmów u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
7. Regulacja napięcia mięśniowego z zastosowaniem masażu niemowlęcego.


Metoda stosowana najczęściej u dzieci z wadami genetycznymi i neurologicznymi (zespół Downa, mózgowe porażenia dziecięce i inne zaburzenia rozwojowe). Może być wykorzystana również u dorosłych z asymetrią twarzy lub porażeniem nerwu twarzowego. Odpowiednie manipulacje terapeutyczne pozwalają znormalizować napięcie wspomnianych grup mięśniowych i skoordynować proces mowy z oddechem.

Ten sposób, nie tylko znacznie usprawnia funkcje oralne, lecz ma wpływ na poprawę fizjonomii dziecka. Stosowanie metody poprawia funkcjonowanie narządu artykulacyjnego i ułatwia rozwój mowy.


Masaż ustno-twarzowy Castillo Moralesa

belana:
Dzieki!!

tomasz_g:
Proszę rodziców o informacje na temat metody Castilio Moralesa. Jak długo stosujecie, jakie są efekty i po jakim czasie, jak często wykonujecie masaże itp

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej