"Anatomia - kompendium wiedzy" > Prawo (w tym oświatowe)

Świadczenia rodzinne

<< < (128/201) > >>

ilonadora:
Mam nadzieję,że to to o co Ci chodziło
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

sonia:
RZECZPOSPOLITA CZYTELNIKÓW. Świadczenia rodzinne w akcji "Rzeczpospolitej"

Czy dochód z nowej pracy po urlopie wychowawczym liczy się jak dochód uzyskany? Czy becikowe zależy od sytuacji rodzinnej? Czy zdrowy student ma prawo do zasiłku rodzinnego?

Na te i inne pytania odpowiadała nasz ekspert Beata Walendziak, specjalistka z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dochód uzyskany po powrocie do pracy
Przez cały ubiegły rok byłam na bezpłatnym urlopie wychowawczym. W tym czasie utrzymywaliśmy się tylko z tego, co zarobił mąż pracujący na etacie. Jeśli biorę tylko ten dochód pod uwagę, to z wyliczenia wynika, że nasz dochód na osobę nie był wyższy niż 504 zł. Ale od czerwca tego roku wróciłam do pracy. Czy dochód z nowej pracy wlicza się do zarobków rodziny? Jak udokumentować jego wysokość?

Tak Dochód, którego nie było w 2005 r., a który jest w 2006 r., ma znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na najbliższy okres zasiłkowy. Taka rodzina powinna złożyć wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do niego wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości zarobków w ubiegłym roku. Powrót do pracy matki po zakończeniu urlopu wychowawczego jest uzyskaniem dochodu. Do zarobków rodziny z 2005 r. będzie doliczony dochód z pierwszego pełnego miesiąca pracy po podjęciu przez matkę zatrudnienia. Jeśli łącznie z nim dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto, zasiłek rodzinny (i ewentualne dodatki do niego) będzie się należał. Dochód z pełnego pierwszego miesiąca po powrocie do pracy dokumentuje się zaświadczeniem od pracodawcy o jego wysokości.

Zdrowy student nie dostanie zasiłku
Mój dziewiętnastoletni syn zdał w tym roku na Uniwersytet Warszawski. Czy należy się na niego zasiłek rodzinny?

Nie Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 24 lat, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeśli student nie uzyskał takiego orzeczenia, zasiłek rodzinny i dodatki do niego nie przysługują. Może się jednak ubiegać o pomoc materialną w ramach systemu stypendialnego wyższej uczelni.

Nie ma dodatku pielęgnacyjnego, dostanie zasiłek
Osiemdziesięcioletnia kobieta pobiera kwartalną rentę z KRUS. Nie jest uprawniona do
dodatku pielęgnacyjnego, a czy należy jej się zasiłek pielęgnacyjny z systemu świadczeń
rodzinnych?

Tak Zasiłek pielęgnacyjny należy się m.in. osobom, które ukończyły 75 lat, pod warunkiem że nie są one uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego. Od września wynosi on 153 zł miesięcznie.

Renta nie stoi na przeszkodzie
Matka jest na rencie z tytułu niezdolności do pracy. W ubiegłym roku podjęła zatrudnienie, a teraz zamierza pójść na urlop wychowawczy, by opiekować się swym najmłodszym dzieckiem.

Czy należą się jej świadczenia rodzinne?

Tak Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może się ubiegać o zasiłek rodzinny i
przysługujące do niego dodatki, m.in. o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie
korzystania z urlopu wychowawczego. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku przysługuje,
jeśli dochód na osobę w rodzinie w 2005 r. nie przekroczył 504 zł netto (lub 583 zł, jeśli
jest dziecko niepełnosprawne). Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy nie wyklucza prawa do zasiłku i dodatku. Trzeba jednak pamiętać, że matka (również ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka) będzie miała prawo do dodatku, jeśli bezpośrednio przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu nie krócej niż przez 6 miesięcy.

Kobieta rodzi w czasie rozwodu
W trakcie rozwodu kobieta urodziła dziecko, ale jego ojcem nie jest mąż kobiety. Zanim
matka załatwi wszelkie formalności związane z zaprzeczeniem ojcostwa, minie trzymiesięczny okres na wystąpienie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe. Czy mimo to becikowe będzie jej przysługiwało?

Tak Każdej matce, bez względu na jej sytuację materialną, przysługuje 1000 zł becikowego.

Wniosek o zapomogę należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Ustalenie ojcostwa nie ma wpływu na prawo do jednorazowej zapomogi. Świadczenie to
przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Dziecko ma rentę socjalną
Uprawniona pobiera zasiłek pielęgnacyjny, miała orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności od dzieciństwa do lutego 2006 r. W marcu przyniosła nowe orzeczenie z ZUS, na podstawie którego pobiera rentę socjalną. W tym orzeczeniu nie określono daty
powstania niepełnosprawności. Czy na tej podstawie można przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

Tak Warunkiem przyznania zasiłku pielęgnacyjnego będzie przedstawienie obydwu orzeczeń o niepełnosprawności, gdyż z tego pierwszego dokumentu można zaczerpnąć informację, kiedy powstała niepełnosprawność. Natomiast orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na potrzeby świadczeń rodzinnych jako umiarkowany stopień niepełnosprawności. Data powstania niepełnosprawności to informacja niezbędna w tym przypadku, gdyż jej umiarkowany stopień uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, pod warunkiem że powstała przed ukończeniem 21 lat.

Notowała Agnieszka Rosa

Rzeczpospolita 24.08.06 Nr 197

sonia:
Świadczenia rodzinne w akcji "Rzeczpospolitej"

Czy należy się zasiłek na studenta mieszkającego w akademiku? Od którego miesiąca należy się świadczenie pielęgnacyjne? Przez jaki czas może pobierać zaliczkę alimentacyjną matka bez rozwodu? Na te i inne pytania odpowiadała nasz ekspert Beata Walendziak, specjalistka z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Liczy się miesiąc złożenia wniosku
Posiedzenie komisji lekarskiej, która potwierdziła znaczny stopień niepełnosprawności mojego dziecka, odbyło się 28 maja 2006 r. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne wpłynął jednak dopiero teraz, w sierpniu, gdy zainteresowana wyjechała na turnus rehabilitacyjny.

Czy można wypłacić świadczenie od maja?

Nie. Dlatego że prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, i nie wcześniej niż od daty powstania uprawnienia. W tym wypadku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od sierpnia 2006 r., mimo że posiedzenie komisji odbyło się 28 maja 2006 r. Decydująca jest bowiem data złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne.

Dla matki na urlopie wychowawczym
Obecnie mam urlop wychowawczy na dziecko. Czy przysługują mi jakieś świadczenia rodzinne z tego tytułu?

Tak. Jeśli dochód na osobę w rodzinie w 2005 r. nie był wyższy niż 504 zł (lub 583 zł, gdy
w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko), przysługuje zasiłek rodzinny i odpowiednie
dodatki do niego, m.in. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego. W związku z tym, że czytelniczka jest na urlopie wychowawczym, jej dochód z ubiegłego roku będzie dochodem utraconym, czyli nie będzie brany pod uwagę przy liczeniu dochodu rodziny.

Z odpowiednim wnioskiem zainteresowana rodzina powinna się udać do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej.

Zaliczka alimentacyjna dla matki bez rozwodu
Jak potraktować osoby będące w związku małżeńskim, które nabyły prawo do zaliczki
alimentacyjnej i wniosły już sprawę o rozwód lub separację? W październiku 2005 r. matka uzyskała prawo do zaliczki alimentacyjnej, ale do tej pory jeszcze nie ma orzeczonego rozwodu ani separacji.

Na dziecko wychowywane przez osobę zamężną, która złożyła pozew o rozwód albo separację, przysługuje zaliczka alimentacyjna przez 12 miesięcy od chwili ustalenia uprawnienia. A zatem jeśli osoba po roku pobierania zaliczki na dziecko nie uzyska prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji, to zaliczka alimentacyjna nie będzie już przysługiwała. W omawianym przypadku kobieta będzie miała prawo do zaliczki alimentacyjnej w nowym okresie zasiłkowym tylko przez 1 miesiąc - wrzesień.

Jak liczyć dochód z działalności gospodarczej
Prowadzę działalność gospodarczą, a podatek z niej rozliczam ryczałtowo. Mój mąż pracuje na etacie. Niebawem urodzę dziecko. Na jakie świadczenia mogę liczyć z systemu wsparcia dla rodziny?

W ramach systemu świadczeń rodzinnych każdej kobiecie, która urodzi dziecko, przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe, które wynosi 1000 zł.

Należy się ono niezależnie od sytuacji materialnej rodziny. Becikowe wypłacane jest do
ukończenia przez dziecko 3 miesięcy.

W związku z urodzeniem dziecka przysługuje także dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka, który również wynosi 1000 zł. Zasiłek i dodatek do niego otrzyma rodzina o dochodzie na osobę w roku ubiegłym nie wyższym niż 504 zł (lub 583 zł, gdy w rodzinie jest już niepełnosprawne dziecko). Wysokość dochodu osiągniętego w 2005 r. czytelniczka prowadząca działalność gospodarczą dokumentuje, składając oświadczenie, natomiast małżonek zatrudniony na etacie - zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego.

Zasiłku nie dostanie opiekun prawny wnuczki
Jestem mężatką, a jednocześnie opiekunem prawnym mojej wnuczki, której ojciec jest
nieznany. Czy przysługuje mi dodatek do zasiłku rodzinnego dla osoby samotnie wychowującej dziecko?

Nie. Od 1 września 2005 r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje tylko osobie samotnie wychowującej dziecko (matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu), jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, bo drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany. Warunek samotnego wychowywania dziecka dotyczy również opiekuna prawnego. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. W wypadku czytelniczki zatem dodatek dla samotnego rodzica nie przysługuje, ponieważ opiekun prawny pozostaje w związku małżeńskim.

Gdy student mieszka w akademiku
Student z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszka w akademiku przy uczelni. Dochód na osobę w rodzinie uprawnia do zasiłku rodzinnego. Czy na to studiujące dziecko należy się dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, skoro przebywa w akademiku?

Nie. Taki dodatek przysługuje bowiem na dzieci uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Dodatek nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole wyższej, a zatem na studenta. Natomiast osoba studiująca na wyższej uczelni ma prawo ubiegać się o stypendium mieszkaniowe (tzw. dopłata do akademika), które przysługuje w ramach systemu stypendialnego wyższej uczelni.

Wczasy pod gruszą to dochód utracony
Przez cały ubiegły rok matka przebywała na urlopie wychowawczym. W tym czasie pracodawca wypłacił jej jednak świadczenie urlopowe i tzw. trzynastkę. W 2006 r. kobieta ta kontynuuje urlop wychowawczy. Czy ten dochód można potraktować jako utracony?

Tak. Świadczenie urlopowe oraz trzynastka są świadczeniami przysługującymi z tytułu
zatrudnienia. Jeśli osoba przebywa wciąż na urlopie wychowawczym, to dochód z tytułu
zatrudnienia, łącznie z tymi świadczeniami, jest dochodem utraconym.

Notowała Agnieszka Rosa
Rzeczpospolita 26.08.06 Nr 199

sonia:
Od 1 września zostanie podwyższony zasiłek pielęgnacyjny o 9 zł  :D
Poczytajcie co nas może czekać w skrzynkach pocztowych -nie dostańcie zawału  ;)

/Ulka wyszukała/
my pewnie tez takie "druczki" dostaniemy do zas. pielęgn. dzieci
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=488&w=47375647


--- Cytuj ---Ośrodek Pomocy Społecznej w G...-Referat itd.,zawiadamia o wszczęciu
postępowania z urzędu,na podstawie art.61 par.1 KPA,w sprawie zmiany decyzji
administracyjnej przyznającej Pani prawo do zasiłku
pielęgnacyjnego,polegającej na podwyższeniu kwoty w/w świadczenia.
Jednocześnie informujemy ,że na podstawie art.10 par.1 KPA ma Pani
możliwość czynnego uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu oraz ,że nie ma
Pani obowiązku przybycia do tut.Referatu świadczeń Rodzinnych w związku z
niniejszym wszczęciem postępowania.

Zgodnie z art.155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(tj.Dz.U.98
poz.1071 z 2000r z póżn.zm)decyzja ostateczna,na mocy której strona nabyła
prawo,może być zmieniona w każdym czasie za zgodą strony.

Wobec powyższego prosimy o złożenie oświadczenia o niewyrażeniu zgody na
zmianę decyzji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego polegającej na
podwyższeniu od miesiąca września 2006r kwoty zasiłku 153,00zł miesięcznie w
terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Brak oświadczenia zostanie potraktowany jako wyrażenie zgody na zmianę decyzji.


Kochani,i co Wy na to? Muszę powiedzieć,że w pierwszej chwili serce mi
mocniej zabiło...Zadałam sobie pytanie-Rany Boskie! A cóż ja takiego
zrobiłam,że będzie wszczęte jakieś postępowanie...nosz kurcze czy w Naszym
kochanym kraju wszystko będzie tak zawile traktowane? Nawet podwyżki =groszowe
zresztą,że trzeba toczyć jakieś postępowania? Wybaczcie,lecz ja chyba nie
nadaje się do życia w ówczesnej rzeczywistości.....
--- Koniec cytatu ---


odnalazłam Kodeks Postępowania Administarcyjnego:
Zgodnie z art.155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(tj.Dz.U.98
poz.1071 z 2000r z póżn.zm)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20000981071
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20000981071&type=3&name=D20001071Lj.pdf
 Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Warto zapoznać się  :D

sonia:
RZECZPOSPOLITA CZYTELNIKÓW. Świadczenia rodzinne w akcji "Rzeczpospolitej"


Od jakiego miesiąca wypłaca się przyznany zasiłek rodzinny? Jak wygląda zwrot nienależnego świadczenia pielęgnacyjnego? Na te i inne pytania odpowiadała nasz ekspert Beata Walendziak, specjalista z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Gdy rodzina mieszka w dwóch gminach
Rodzina z dochodem za 2005 r. nieprzekraczającym 504 zł na osobę ubiega się o świadczenia rodzinne. Matka z jednym dzieckiem mieszka w gminie A, a ojciec z drugim - w gminie B.

Każde z rodziców złożyło w swojej gminie wniosek o zasiłek rodzinny. Nie mają jeszcze rozwodu ani żadnego postanowienia sądowego przyznającego opiekę matce nad jednym dzieckiem, a ojcu nad drugim. Czy należy każdemu z rodziców wypłacić zasiłek na jedno dziecko?

Tak. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z dwojgiem rodziców, to świadczenia rodzinne wypłaca się temu z nich, pod którego opieką dziecko się znajduje. W związku z tym, że małżonkowie - jeszcze nierozwiedzeni - mieszkają na terenach dwóch różnych gmin i każde z nich sprawuje opiekę nad jednym z dzieci, świadczenia rodzinne powinny być wypłacane przez obie gminy każdemu z rodziców na dziecko, które u niego przebywa. W obydwu wnioskach w składzie rodziny trzeba wpisać męża, żonę oraz wszystkie dzieci.

Pomoc dla samotnej matki uczennicy liceum
Jestem matką samotnie wychowującą córkę, uczennicę liceum, która 5 września skończy 18 lat.

Mam zasądzone przez sąd alimenty od ojca dziecka - 300 zł miesięcznie. Na jaką pomoc mogę liczyć i do jakich instytucji mam się o nią zwrócić?

Czytelniczce przysługuje zasiłek rodzinny za wrzesień w wysokości 48 zł, natomiast od października - 68 zł. Gdy podczas okresu zasiłkowego dziecko się znajdzie w wyższej grupie wiekowej, zasiłek rodzinny się wypłaca w wysokości odpowiadającej tej grupie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. Oczywiście pod warunkiem, że dochody na osobę w rodzinie w 2005 r. nie przekroczyły 504 zł. Do zasiłku rodzinnego należą się ewentualnie dodatki związane z nauką dziecka w szkole: z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i na dojazdy do szkoły, o ile dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania. Jeśli egzekucja alimentów będzie bezskuteczna, rodzinie przysługuje również zaliczka alimentacyjna - 170 zł. Po zasiłki w ramach świadczeń rodzinnych rodzina powinna udać się do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Natomiast wniosek o zaliczkę składa się do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Ponadto rodzina może się ubiegać o wsparcie z pomocy społecznej, a córka o pomoc materialną przysługującą uczniom w szkole.

Od jakiego miesiąca zasiłek rodzinny
Złożyłam 28 czerwca wniosek wraz z dokumentami uzupełniającymi o zasiłek rodzinny na syna.

Decyzję o przyznaniu zasiłku otrzymałam 10 sierpnia. Dowiedziałam się z niej, że zasiłek przyznano mi od lipca 2006 r. do sierpnia 2007 r. włącznie, ale pominięto czerwiec, czyli miesiąc złożenia kompletu dokumentów. Wcześniej informowano mnie, że zasiłek rodzinny
przysługuje od miesiąca, w którym złożono dokumenty. Czy taka decyzja jest słuszna?

Nie. Zasada bowiem jest taka: świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Dlatego czytelniczka powinna mieć ustalone prawo do zasiłku rodzinnego od czerwca, gdyż w tym miesiącu złożyła wniosek z kompletem dokumentów. Zasiłek rodzinny jest niepodzielny, a oznacza to, że jeżeli osoba spełnia warunki przyznania go, to świadczenie przysługuje za cały miesiąc. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy wniosek został złożony w związku z utratą dochodu. Wtedy prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, tj. w tym wypadku od lipca. Natomiast jeżeli chodzi o termin wypłaty świadczenia, to zasada jest taka: jeśli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony po 10. dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia następnego miesiąca. A zatem, jeśli czytelniczka złożyła wszystkie niezbędne dokumenty do zasiłku rodzinnego 28 czerwca, to zasiłek rodzinny za czerwiec powinien być wypłacony nie później niż 31 lipca. W związku z tym, że czytelniczce nie przyznano zasiłku za czerwiec, powinna złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Stypendia studenta w dochodach rodziny
Czy to prawda, że w dochodach rodziny za 2005 r. należy wykazać otrzymywane przez syna na uczelni stypendium socjalne i zapomogę dla osób niepełnosprawnych, które przyznane zostały ze względu na trudną sytuację finansową rodziny?

Tak. Wszystkie stypendia przyznawane uczniom i studentom są dochodami nieopodatkowanymi w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. A zatem stypendium socjalne, otrzymywane przez osobę niepełnosprawną na wyższej uczelni, powinno być wykazane przez wnioskodawcę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Natomiast zapomoga dla osoby niepełnosprawnej o charakterze jednorazowym, która również jest dochodem nieopodatkowanym, nie musi być wykazywana. Gdyby świadczenie to nazywało się stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej, to powinno być wykazane przez wnioskodawcę.

Zwrot nienależnego świadczenia pielęgnacyjnego
Matka jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko. W lutym 2006 r. ojciec
dziecka, który wcześniej był bezrobotny, zaczął pracować. Poinformował o tym gminę dopiero w czerwcu. Po przeliczeniu dochodu okazało się, że rodzina nie ma prawa do świadczeń rodzinnych ze względu na przekroczenie dochodu. Tym samym świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem nienależnie pobranym. Czy zwrotowi podlega tylko sama kwota świadczenia pielęgnacyjnego, czy również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które opłacane są przez gminę?

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie pielęgnacyjne, powinna je zwrócić za każdy
miesiąc, w którym nie miała już do niego prawa, łącznie z ustawowymi odsetkami. W tym
czasie nie przysługuje jej również ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do którego była
zgłoszona przez gminę. Jednak osoba, która nienależnie pobrała świadczenie pielęgnacyjne, nie musi zwracać kwot składek na te ubezpieczenia. Odzyska je gmina, składając deklarację do ZUS.

Notowała Agnieszka Rosa

Rzeczpospolita 28.08.06 Nr 200

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej