"Anatomia - kompendium wiedzy" > Prawo (w tym oświatowe)

podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y

<< < (58/114) > >>

ilonadora:
Czy i jak rozliczać się w kraju z zagranicznych dochodów


Zarobki w Irlandii

Pracowałam w 2006 r. przez trzy miesiące w Irlandii i otrzymywałam tam wynagrodzenie wedle najniższej stawki. Pracodawca irlandzki pobrał podatek od mojego wynagrodzenia. Czy muszę rozliczyć się z tych dochodów także w Polsce?

Tak. Jednak dopiero w zeznaniu rocznym i pod warunkiem, że uzyskała pani w 2006 r. również dochody w Polsce opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, np. z pracy, z umów-zleceń. Jeśli takich dochodów pani nie miała, żadne rozliczenie z polskim fiskusem w rachubę nie wchodzi. Stosownie do umowy z 1995 r. między Polską a Republiką Irlandii o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązuje tzw. metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że jeśli miała pani dochody w Polsce, które muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym, dochody uzyskane w Irlandii uwzględni pani w tym zeznaniu tylko w jednym celu: do ustalenia odpowiednio wyższej stopy procentowej, zgodnie z którą zapłaci pani podatek od polskich dochodów. Przedtem jednak ma pani prawo pomniejszyć dochody uzyskane w Irlandii o równowartość diet w wysokości przysługującej osobom odbywającym z Polski podróż służbową do Irlandii. Pomniejszenie to przysługuje za każdy dzień wykonywania pracy, ale nie więcej niż za 30 dni w roku.

Dochody zagraniczne pomniejszane o diety

Pracowałam w 2006 r. od 1 czerwca do 30 września w Niemczech. Będę się z wynagrodzeń za tę pracę rozliczać w zeznaniu podatkowym składanym w Polsce. Gdzie znaleźć wysokość diety, o którą mogę do celów tych rozliczeń pomniejszyć dochody uzyskane w Niemczech?

Przez cały 2006 r. obowiązywały takie same stawki diet zagranicznych. Ustalono je w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.). Stawki diet zagranicznych obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zamieszczone są w załączniku do tego rozporządzenia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2005 r. nr 186, poz. 1555. Wszyscy podatnicy zamieszkali w Polsce, którzy uzyskują dochody ze stosunku pracy za granicą, mogą w zeznaniu rocznym za 2006 r. składanym w polskim urzędzie skarbowym pomniejszyć dochody o 30 proc. diety przysługującej podróżującym do danego kraju służbowo za każdy dzień pobytu za granicą. Dotychczas to zwolnienie przysługiwało w wysokości takiej diety za każdy dzień pracy, ale za nie więcej niż 30 dni.

Tę innowację przyniosła nowelizacja z 16 listopada 2006 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest ona korzystna dla pracujących przez dłuższy czas, ale niekorzystna dla wyjeżdżających do pracy na krótko: na miesiąc, dwa lub trzy. Dlatego w rozliczeniu za 2006 r., jeśli odliczenie w wysokości 30 proc. diety byłoby niższe niż przysługujące na dotychczasowych zasadach (pełna dieta za 30 dni), można, ale tylko w zeznaniu za 2006 r., pomniejszyć zagraniczne dochody na dotychczasowych zasadach. Dieta za dobę delegacji służbowej w Niemczech wynosiła w 2005 r. 42 euro.

Kontrakt w Luksemburgu

Córka rozpoczęła w lutym 2006 r. pracę w Luksemburgu. Ma podpisany kontrakt na rok. W 2006 r. nie będzie miała w Polsce żadnych dochodów oprócz dochodów z dywidendy i ewentualnie ze sprzedaży akcji. Czy i w jaki sposób będzie się musiała rozliczyć z wynagrodzeń uzyskanych w Luksemburgu z polskim fiskusem?

Z dochodów uzyskanych w Luksemburgu z polskim fiskusem córka nie będzie się rozliczać. Umowa z 1996 r. zawarta z Luksemburgiem przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania tzw. wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochody uzyskane w Luksemburgu przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce są u nas zwolnione z podatku. Uwzględnia się je tylko przy ustalaniu stopy procentowej, według której będą opodatkowane dochody objęte ustawą o podatku dochodowym i opodatkowane wedle skali podatkowej dochody uzyskane w Polsce. Jeśli jednak córka w 2006 r. takich dochodów nie będzie miała, to z dochodów uzyskanych w Luksemburgu w ogóle z polskim fiskusem nie będzie się rozliczać. Gdyby jedynym jej dochodem była dywidenda, wypłacający pobierze od niej podatek zryczałtowany i żadnego zeznania za 2006 r. córka nie będzie składać. Natomiast z dochodów uzyskanych ewentualnie ze sprzedaży akcji rozliczy się na PIT-38.

Rozliczenie po powrocie z USA

W art. 16 umowy z 1976 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Stanami Zjednoczonymi zapisano, że jeśli osoba mająca miejsce zamieszkania w pierwszym umawiającym się państwie osiąga wynagrodzenie w drugim umawiającym się państwie, dochody te mogą być opodatkowane tylko w pierwszym umawiającym się państwie, jeśli przebywa ona na terytorium drugiego umawiającego się państwa łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku podatkowego. Czy to oznacza, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która przebywała w USA mniej niż 183 dni w roku, nie musi się rozliczać z polskim fiskusem?

NIE. Wręcz przeciwnie. Oznacza to, że od wynagrodzenia uzyskanego w USA tam podatku nie płaci, natomiast płaci go w Polsce. Ale uwaga. Muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Musi to być wynagrodzenie wypłacane przez osobę lub instytucję niemającą w USA miejsca zamieszkania albo siedziby i nie może go wypłacać zakład, który taka osoba lub firma ma w USA. Przepis ten dotyczy w praktyce pracowników delegowanych do pracy w USA przez pracodawcę polskiego.

Na rzecz polskiej placówki we Francji

Otrzymałam wynagrodzenie z umowy-zlecenia wykonanej na rzecz polskiej placówki dyplomatycznej w Paryżu. Mam obywatelstwo polskie, ale od 20 lat mieszkam we Francji. W Polsce nie jestem zameldowana i nie zamierzam wracać do kraju. Mam jednak polski NIP, ponieważ płaciłam w Polsce podatek od spadku po rodzicach. Czy muszę rozliczyć się z wynagrodzenia z umowy-zlecenia z polskim fiskusem?

Nie. Z tego, co pani napisała, wynika, że miejscem pani zamieszkania jest tylko Francja. W Polsce miałaby pani tylko ograniczony obowiązek podatkowy, tj. płaciłaby go pani tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Polski. Z wynagrodzenia z umowy-zlecenia uzyskanego we Francji rozliczy się pani tylko z francuskim fiskusem. Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych bez znaczenia jest, że wynagrodzenie wypłaciła polska placówka dyplomatyczna.

Rozliczenia na PIT-36

W zeszłym roku poza zasiłkiem przedemerytalnym otrzymałem pieniądze z umowy o dzieło od zagranicznego przedsiębiorcy. Wpłaciłem zaliczkę na podatek i wypełniłem PIT-53. Jaki mam złożyć PIT na potrzeby rozliczenia podatkowego na koniec roku?

W razie osiągnięcia dochodów za granicą powinien pan złożyć PIT-36.

rzeczpospolita

Ulka:
Czy można rozliczyć się jako samotny rodzic

Od kilku lat jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. Mój syn skończył w lipcu 18 lat. Nie podjął dalszej nauki, a od września zaczął pracować jako mechanik w warsztacie samochodowym. Czy mimo wszystko mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

Tak Co prawda prawo do rozliczenia w sposób preferencyjny przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko małoletnie (czyli do osiągnięcia pełnoletności), a pani syn stał się pełnoletni w chwili 18 urodzin. Nie uczy się, więc nie dotyczy go warunek mówiący, że preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach (w tym wyższych). Jednak w odróżnieniu od rozliczenia dla małżonków, warunków przewidzianych dla samotnych rodziców nie trzeba spełniać przez cały rok podatkowy. Ponieważ przez część roku spełniała pani warunki przewidziane dla tego sposobu rozliczenia, może pani w zeznaniu rocznym z niego skorzystać. Jednocześnie proszę pamiętać, że syn jako pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, będzie musiał samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności. Nawet, jeśli dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył kwoty powodującej konieczność zapłaty podatku. Za 2006 rok była to kwota 2790 zł. Jeżeli dochód był niższy, zaliczki pobrane w ciągu roku na podatek zostaną synowi zwrócone.

PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Gazeta Prawna 11.01.2007r

Ulka:
ZEZNANIA ZA 2006 ROK DOCHODY MAŁOLETNICH W ZEZNANIU PODATKOWYM

Dziecko zarabia, PIT wypełnia rodzic

Dochody małoletnich dzieci rodzice doliczają do własnych i wykazują w PIT-36, ale tylko wtedy, gdy mogą dysponować tymi dochodami.

Jeśli dochody np. z wynajmu mieszkania otrzymuje małoletnie dziecko, ale rodzice nimi dysponują, to muszą oni wypełnić PIT, w którym te dochody wykażą.

Konieczność doliczania dochodów dzieci do własnych wynika z art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, osoby, które wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinny dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Zrobią tak jednak tylko wtedy, gdy przysługuje im prawo dysponowania dochodami dzieci. Prawa takiego nie będą miały np. osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej.

Nie wszystkie jednak dochody, jakie uzyskują dzieci, trzeba wykazywać w PIT. Rodzice nie wykazują we własnym zeznaniu dochodów z pracy dzieci, a także ze stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Oznacza to, że jeśli małoletnie dziecko osiąga takie dochody, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają jednak i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Zasady te dotyczą jednak wyłącznie dzieci małoletnich, a więc takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Jeśli dziecko ukończy 18 lat, z dochodów uzyskanych w ciągu roku będzie musiało rozliczyć się samodzielnie. Bez znaczenia pozostanie źródło i wysokość dochodów.

Załącznik do zeznania

Dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców należy wykazać w załączniku PIT-M. Nie jest to skomplikowany formularz. Wpisuje się w nim przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód (lub stratę), a także zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów z rent krajowych i zagranicznych, najmu lub dzierżawy, praw majątkowych, a także innych przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z przychodami rodziców. Po wypełnieniu załącznika PIT-M rodzice muszą wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek przenieść do odpowiednich pozycji zeznania PIT-36. Służą do tego pozycje od 125 do 128.


Formularz dla opiekuna

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci do swoich własnych mają tylko osoby wychowujące własne dzieci lub dzieci przysposobione. Takiego obowiązku nie mają np. dziadkowie lub inni krewni, którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców. W takim przypadku, gdy dziecko uzyskało jakiś dochód, konieczne jest złożenie w jego imieniu odrębnego zeznania. Zasady te dotyczą również rodzin zastępczych.


PRZYKŁAD DOCHODY Z NAJMU MIESZKANIA

Rodzice wynajmują mieszkanie odziedziczone przez ich syna po zmarłym dziadku. Syn ma 12 lat. Roczny dochód z wynajmu wynosi 18 000 zł i otrzymuje go dziecko. Pieniędzmi dysponują jednak rodzice. W takim przypadku istnieje konieczność rozliczenia się z uzyskanych dochodów. Rodzice powinni więc doliczyć do swoich dochodów te, które uzyskało dziecko, i wykazać je w PIT-36. Poza wypełnieniem zeznania, konieczne będzie jeszcze wpisanie kwot dochodu uzyskanego przez dziecko w załączniku PIT-M.

Więcej: Formularz PIT-M oraz PIT-36 można pobrać ze stron internetowych Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

 Anna Wojda

Gazeta Prawna 15.01.2007r

Ulka:
Alimenty od byłego męża trzeba wykazać w zeznaniu rocznym

Podatnik, który od byłego małżonka dostawał alimenty, musi je wykazać w zeznaniu rocznym za 2006 rok. Kwoty otrzymane z tego tytułu w ubiegłym roku nie były zwolnione z podatku.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca ubiegłego roku, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegały wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w samej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz tych, od których zaniechano poboru podatku. Za przychody z innych źródeł uważano zaś m.in. alimenty z innych źródeł, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci.

Bez zwolnienia

W stosunku do takich przychodów nie obowiązywało więc ani zwolnienie od podatku, ani też nie zdecydowano o zaniechaniu poboru podatku. W konsekwencji podatnicy, którzy np. w wyniku rozwodu dostawali zasądzone przez sąd alimenty od byłego małżonka, uzyskiwali przychód, który podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tego przychodu należy się teraz rozliczyć w zeznaniu rocznym. Tylko alimentów na rzecz dzieci, jako niestanowiących przychodu, nie uwzględnia się w zeznaniu rocznym.

Zmiana przepisów

Inaczej będzie, gdy rozliczenie roczne będzie dotyczyło 2007 roku. Zgodnie bowiem ze znowelizowanym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Wprowadzono też nowe rozwiązanie, które dotyczy opodatkowania alimentów na rzecz innych osób, niż wymienione wyżej. Nie będą podlegały opodatkowaniu alimenty na rzecz tych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Opodatkowaniu będzie więc podlegała nadwyżka ponad tę kwotę. Trzeba też pamiętać o nowej treści art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. To oznacza, że alimenty niewymienione w art. 21 ust. 1 pkt 127 są traktowane jako przychód i podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

 Edyta Wereszczyńska

Gazeta Prawna 16.01.2007r.

Ania i Sebuś:
Witam po długiej nieobecnosci na forum! Jeśli taki wątek już istnieje to prosze o wybaczenie i przeniesienie na stosowny. Szukałam, ale nie znalazłam a przy komputerze jestem na chwilkę. Mam pytanie: odtrzymałam na konto wpłaty ok kilku osób z dopiskiem ,,wpłata na leczenie Sebastiana". Chciałam się dowiedzieć czy te no w sumie darowizny musze wykazać w US i w ogóle jak wyglada cała sprawa z darowiznami, no i jak to sie ma do zasiłku pielęgnacyjnego w MOPSie. Chciałabym się dowiedzieć więcej na ten temat ( kwoty zwolnione od zgłaszania - jeśli w ogóle istnieją i inne cenne rzeczy). Ja ogólnie nie mam takiej siły przebicia jak inne mamy  a na dodatek nie wiem jak to potem jest z tymi darowiznami a US boję się jakoś, chyba jak wszyscy... Pozdrawiam! ANIA

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej