Forum Dar Życia

"Anatomia - kompendium wiedzy" => Prawo (w tym oświatowe) => Wątek zaczęty przez: sonia w Luty 07, 2003, 04:07:01 pm

Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 07, 2003, 04:07:01 pm
Z pewnością pomocne okażą się niektórym rodzicom przepisy dotyczące edukacji i intergracji dzieci niepełnosprawnych:

Do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2689%3bjsessionid=CC19EA87EA9939E46B4972BA5C069D36)
Akty prawne regulujące sprawy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/5169)
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wolność w doborze szkoły (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2623)

Edukacja -prawo z sdsi (http://sonia.low.pl/sonia/rady/eduk_prawo.htm)

Prawo edukacyjne-zbiór przepisów (http://sonia.low.pl/sonia/art2/prawo_eduk.htm)

Kształcenie  niepełnosprawnych (http://www.idn.org.pl/sonnszz/du_men9.htm) - z iDN
SPES Prawo (http://www.spes.org.pl/prawa03.htm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232) jest na stronie http://www.men.waw.pl

Edukacja dzieci niepełnosprawnych

http://www2.gazeta.pl/edukacja/0,27245.html

Jakie akty prawne regulują prawo do nauki
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113221.html

Czy istnieją preferencje związane z niepełnosprawnością w przyjmowaniu uczniów do publicznych placówek oświatowych?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113260.html

Jakie obowiązki mają rodzice dziecka niepełnosprawnego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego ich dziecka?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113259.html

Czy deficyty rozwojowe dziecka są brane pod uwagę przy ocenie postępów w nauczaniu?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113258.html

Jaki jest zakres świadczeń na rzecz uczniów niepełnosprawnych?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113257.html

Na czym polega nauczanie i wychowanie integracyjne?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113256.html

Czy nauczanie indywidualne jest korzystne dla dziecka niepełnosprawnego?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113255.html

Jakie są rodzaje i formy placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113254.html

Jak długo dzieci niepełnosprawne są objęte obowiązkiem szkolnym?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113253.html

Adresy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych dla Warszawy i okolic
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,114562.html

Kto orzeka o rodzaju i formie edukacji dziecka niepełnosprawnego?
http://www2.gazeta.pl/edukacja/1,27245,113251.html

Polecam rodzicom i nauczycielom pokaźny zbiór przepisów do nauczania integracyjnego, sposobów radzenia z wadami wymowy itp.:

LOGOPEDIA W SZKOLE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=138&n=5

NAUCZANIE INTEGRACYJNE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=21&n=3

NAUCZANIE SPECJALNE
http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=22&n=3

Jak tworzyć integrację?
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/szkola/wspolpraca/rodzice.html

Rodzice, samorząd, szkoła
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/szkola/wspolpraca/rodzice_nauczyciele.html

prawo dla rodziców:
http://www.vulcan.edu.pl/prawo/akty_prawne/rodzice.html

płaszczyzny porozumienia
RODZICE W SZKOLE
Rodzice i nauczyciele - płaszczyzny współpracy
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/index.html

Projekt programu budowania partnerstwa:rodzina - szkoła - dom
powstały przy wsparciu ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pod redakcją Marii Mendel
http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/o_nas/program/roz1-3.html#karta

Świadomość współistnienia
- dr psychologii Renata Stefańska-Klar w swoim Pismie Interentowym:
http://www.dzieci.bci.pl/strony/autyzm/baca.html

SPES:
http://www.spes.org.pl/prawa03.htm

http://www.uwoj.wroc.pl/kuratorium/Szk_podst_gimn/obowiazek.htm
MATERIAŁ POMOCNICZY
Opracowała: wizytator Małgorzata Byłów na rok szk. 2003

Mam nadzieję, że inni rodzice także będą uzupełniać te przepisy nadal.
Tytuł: Portal Oświata
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 14, 2003, 10:49:41 am
www.OŚWIATA.org.pl

Międzyszkolna Platforma Internetowa (http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=138&n=5)

NAUCZANIE INTEGRACYJNE (http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=21&n=3)

 NAUCZANIE SPECJALNE (http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=22&n=3)

PORADNIE PPP (http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=23&n=3)

Prawo oświatowe w kształceniu ucznia niepełnosprawnego (http://www.oswiata.org.pl/artykuly.php3?m=146&n=3)
Tytuł: Edukacja niepełnosprawnego dziecka
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 21, 2003, 06:18:08 pm
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
.
ważne informacje o edukacji dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym, PPP, itp

Edukacja niepełnosprawnego dziecka (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2545) - polecam.

Cytuj
Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci. Zobowiązania w zakresie spraw dotyczących rodziców zostały wyrażone w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych. Stanowią one podstawę do współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży - najlepsza gwarancja przyszłości Rzeczpospolitej.


Prawa Rodziców (http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/105/10.htm) - czyli Rodzice w szkole, 2-mies. Wychowawca


SUBWENCJA
rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004


http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr17066589&ver=-1&jedn=-1
Dz.U.03.225.2231
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2003 r.)

Trzeba podkreślić, że rozporządzenie określa jedynie zasady podziału subwencji oświatowej miedzy jednostki samorządu terytorialnego. Dalszy podział tych środków, pomiędzy poszczególne szkoły i placówki pozaszkolne, należy do kompetencji władz samorządowych. Oczywiście, jak każdy obywatel, masz prawo do informacji w gminie, czy wszystkie pieniądze z subwencji oświatowej przeznaczane są na szkoły (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej)
źródło (http://bap-psp.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16913107&ver=-1&jedn=-1)
Tytuł: Prawo w oświacie
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 11, 2003, 12:03:53 am
Logowanie
Dostęp do pełnej bazy aktów prawnych IPwO możliwy jest po zalogowaniu się poprzez podanie nazwy użytkownika oraz jego hasła. W tej chwili z usług IPwO może skorzystać każdy, przedstawiając się jako użytkownik ipwo i wpisując hasło ipwo.
Przeniesione Prawo w Oświacie (http://prawo.vulcan.pl/ipwo.html)

Ustawa o systemie oświaty

Polecam

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)
(http://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html)

Tekst ujednolicony. Stan prawny na 10 lipca 2004 roku - m.in. organizacja kształcenia, wychowanie i opieka w szkołach i placówkach publicznych...

więcej informacji - sdsi, rzeczpospolita 01 09 2004 (http://www.dzieci.org.pl/prawo/ustawa_o_systemie_oswiaty_2004.html)

warto to poznać
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(http://www.men.waw.pl/prawo/rozp_155/rozp_155.htm)

Ustawa o systemie oświaty

Polecam

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst ujednolicony - zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku - Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808)
(http://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html)


Tekst ujednolicony. Stan prawny na 10 lipca 2004 roku - m.in. organizacja kształcenia, wychowanie i opieka w szkołach i placówkach publicznych...

więcej informacji - sdsi, rzeczpospolita 01 09 2004 (http://www.dzieci.org.pl/prawo/ustawa_o_systemie_oswiaty_2004.html)
Tytuł: Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu masowym
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Wrzesień 25, 2005, 10:39:20 pm
Mój 4-letni synek z zespołem Downa został przyjęty do miejscowego przedszkola masowego. W naszej małej miejscowości nie ma przedszkola integracyjnego ani nawet grup integracyjnych. Najbliższe tego typu znajdują się w odległej miejscowości. W chwili obecnej uczęszcza do przedszkola na takich samych zasadach, jak każde inne, sprawne dziecko w tej placówce. Chciałam zapytać, czy przedszkole to może starać się o jakieś subwencje na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ?. Pozdrawiam. Agnieszka
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 25, 2005, 10:59:26 pm
W myśl prawa edukacyjnego-Nie.
Podział subwencji oświatowej dotyczy integracji, ale myślę, że warto aby przedszkole wystąpiło z prośbą o dotacje załączając dokumentację synka.
Czy tylko Twój synek tam uczęszcza, czy też są inne dzieci niepełnosparwne (odmienne).
Jesli jest więcej dzieci - starajcie się jako rodzice o utworzenie przynajmniej grupy integracyjnej przy tym przedszkolu.
Tak zrobili rodzice i Dyrekcja Przedszkola, do którego uczęszczała moja Monika.
Zajrzyj Kształcenie niep, jak założyć klasę integracyjną (http://forum.darzycia.pl/twoich-postow-5-olwidth300-oloffsetx10-oloffsety10-caption-bralas-udzial-w-tej-dyskusji-onmouseout-nd-class-topictitle->ksztalcenie-niep-jak-zal-kl-int-co-nowego2003-2004-vt974.html)
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Agnieszka w Wrzesień 25, 2005, 11:34:00 pm
Dziękuję Soniu za tak szybką odpowiedź. Oprócz mojego synka jest jeszcze jedno, trochę starsze dziecko z głębszym upośledzeniem (jest w innej grupie wiekowej). Ma przyznane 2 godz. dziennie pracy z pedagogiem. Myślę, że ja też mogłabym wystąpić już teraz do PPP o wczesne wspomaganie (4-8 godz. w mies.). Prześledzę dokładnie informacje, które mi podałaś i liczę na to, że przedszkole nasze będzie mogło jednak otrzymać jakąś pomoc finansową. Pozdrawiam serdecznie. Agnieszka
Tytuł: Uczeń niewidomy w szkole masowej !
Wiadomość wysłana przez: katrin19 w Listopad 24, 2005, 12:28:20 am
Witajce.
Bardzo proszę o podanie mi namiarów na informacje dotyczące funkcjonowania uczniów niewidomych w szkołach masowych.
Najbardziej chodzi mi kontrolę ich wiedzy ( np wydłuzony czas pracy na klasówkach, stosowanie poleceń zamiennych jeśli są jakieś szczegółowe rysunki, tabele, mapy), korzystanie z pomocy lektora, warunki panujące podczas egzaminów gimnazjlanych, testów kompetencji, wszelkiego rodzaju konkursów, olimpiad  idp
CZy są jakieś dokładne przepisy regulujące te sprawy?
Bede wdzięczna za wszelkie informacje na ten temat.

Pozdrawiam
Katrin19
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 24, 2005, 12:44:26 pm
katrin19

Proszę zapoznaj się z tym wątkiem:
 » Prawo oświatowe - zbiór (http://forum.darzycia.pl/twoich-postow-4-olwidth300-oloffsetx10-oloffsety10-caption-bralas-udzial-w-tej-dyskusji-onmouseout-nd-class-topictitle->prawo-oswiatowe-zbior-vt3980.html)

Może tu coś znajdziesz?
Wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych (http://www.ogniskowiec.znp.edu.pl/publikacje/inne/wyrownywanieszansedukacyjnychizyciowych.htm)
Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem. (http://prace.sciaga.pl/30070.html)
Strona Osrodka Szkoleniowego w Bydgoszczy (http://www.braille.bydgoszcz.pl/index.php?link=0&file_path=html_osrodek/publikacje.php&kolo_ID=13)
Cytuj
EGZAMINY
    » Szkoła
       Podstawowa
    » Gimnazjum
    » Zasadnicza Szkoła
       Zawodowa
    » Liceum
       Ogólnokształcące
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: katrin19 w Listopad 26, 2005, 01:23:55 pm
Dziękuję za info
Pozdr
Katrin
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 02, 2006, 12:29:05 pm
W dziale "Wolna dyskusja" toczy się temat o edukacji dzieci niepełnosprawnych.


Cytuj
Oj słychać strasznie w dziedzinie edukacji dzieci integrowanych w zerówkach. Plany nauczania bez uzgodnień z matkami, bez zatwierdzeń, nieprzystosowane do deficytów dziecka.

No własnie kto mocny w tej dziedzinie?


Jak to jest prawnie?

Kto może być nauczycielem grupy integracyjnej?
Kto i z kim powinien zatwierdzać Program nauczania dziecka niepełnosparwnego z lekkim stopniem upośledzenia?
Jak w tym wszystkim ma być rola rodzica?


"Katarzynka"
Cytuj
Strasznie z integracją? Mam nadzieje, że sie poprawi. Ola do zerówki ma jeszcze czas, ale już w przyszłym roku chcielibyśmy, żeby trafiła do przedszkola na dzień, czy dwa w tygodniu.

Sonia pyta jak to jest prawnie. Programy zatwierdza MEN. Listę zatwierdzonych można zobaczyć na stronie: www.men.waw.pl

Jednak kazdy nauczyciel może ułożyć własny dostosowany indywidualnie do ucznia. Musi być przygotowany w oparciu o podstawę programową
W nauczaniu dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa programowa, co w kształceniu ogólnym.

Nauczycieli w klasie integracyjnej powinno być dwóch:
główny i wspierający. Nauczyciel wspierajacy powinien mieć cytuję "Specjalne przygotowanie pedagogiczne w zakresie niepełnosprawności, która jest stwierdzona u ucznia". Uczący jest zobowiązany stworzyć w oparciu o podstawę program dostosowany do ucznia.


"sonia"

1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
pełny tekst ujednolicony

http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a242fc14fd412563d20069fee3/82f3f436377d304ac1256a760039cf8b/$FILE/D20010624.pdf

Fragmenty z poszczególnych Załączników (nr 1 - przedszkole):

Zał. nr 1
§ 14. 1. W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

2. W przedszkolu specjalnym dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela...

Cytuj
Osoba zajmująca się dzieckiem z zD ma tylko nauczanie początkowe (nie pedagogikę specjalną)i log.- to po pierwsze.

Bez zgody matki okazało się, że dziecko z zD jest uczone czytania metodą Domana, której matka zakazała przed 5 laty!!! życząc sobie edukacji zgodnie z glottodydaktyką (prof. Rocławskiego)


Powstaje pytanie:

czy matka ma wywalczyć zmianę nauczyciela w grupie integracyjnej, czy zmienić zerówkę w przedszkolu?
Co radzicie, aby móc odpowiedzieć i zadecydować o dalszych losach dziecka z zD?


Od siebie dodam: kto więc upośledza w ten sposób dzieci z zD (genetyka, czy ignorancja nauczycieli)?

"Ulka"
Cytuj
nie wiem czy dobrze skopiowałam, ale jest w przygotowaniu projekt. zobacz :

http://www.men.waw.pl/oswiata/projekty/rozp_14.htm

to ze strony głównej link p.t. Dopuszczanie programów i podręczników
http://www.men.waw.pl

na str. głównej jest tez adres do Ministerstwa ich e-mail, napisz i opisz zaistniałą sytuację. Masz prawo rządać aby twoje dziecko było w publicznym przedszkolu uczone w/g programu zatwierdzonego przez Ministerstwo, a nie w/g tego co sam wprowadza nauczyciel - to niedopuszczalne,  napisz do nich
Darek pisał z watpliwościami w spr. I-szej pracy i dośc szybko dostał odpowiedź i informuj nas co udało sie załatwić.


Jakie jest Wasze zdanie. Może ktoś z doświadczonych nauczycieli napisze?

dopisuję:

Wymagania dotyczące kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie (Dz. U. z 1991 r. Nr 98 poz. 433) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. z 1993 r. Nr 5 poz.19) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji... (Dz. U. Nr 14 poz. 127).

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2537
Integracyjne formy nauczania i wychowania
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 02, 2006, 12:44:01 pm
Raport NIK na temat kształcenia osób niepełnosprawnych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli organizacji i finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach publicznych.

W raporcie można znaleźć m.in., że w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych udało się już wiele osiągnąć - zwiększono np. ilość szkół i oddziałów prowadzących nauczanie integracyjne, jednak nadal w wielu przypadkach nie zdołano zapewnić warunków kształcenia określonych w przepisach.

Raport NIK na temat kształcenia osób niepełnosprawnych (http://www.wiadomosci.ngo.pl/labeo/app/cms/x/48306) - autor: Dorota Landsberger, 2004-03-08
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 02, 2006, 01:53:54 pm
http://prawo.vulcan.pl/index.asp?qindrodzaj=1&qdatprz=01-02-2006 organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=74

z dnia 12 lutego 2001 r.w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania(Dz. U. Nr 13, poz. 114 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 192)ogłoszono dnia 23 lutego 2001 r.
obowiązuje od dnia 10 marca 2001 r.Daty wejścia w życie zmian: 12 lutego 2003 r.

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. Nr 68, poz. 587)ogłoszono dnia 25 kwietnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 10 maja 2005 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. Nr 68, poz. 587)ogłoszono dnia 25 kwietnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 10 maja 2005 r.


http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=67 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 26 lutego 2002 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. Nr 210, poz. 2041 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 165)ogłoszono dnia 9 maja 2002 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.Daty wejścia w życie zmian: 11 grudnia 2003 r., 1 lutego 2005 r.

sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=84 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 29 stycznia 2003 r.w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży(Dz. U. Nr 23, poz. 193)ogłoszono dnia 12 lutego 2003 r.
obowiązuje od dnia 12 lutego 2003 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKIz dnia 22 grudnia 2005 r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006(Dz. U. Nr 266, poz. 2231)ogłoszono dnia 30 grudnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zarej


sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 19 lutego 2002 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)ogłoszono dnia 16 marca 2002 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2002 r.Daty wejścia w życie zmian: 9 lipca 2003 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 http://prawo.vulcan.pl/index.asp?qindrodzaj=1&qdatprz=01-02-2006

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=191 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 21 marca 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków, form i zakresu oraz trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006(Dz. U. Nr 69, poz. 611)ogłoszono dnia 26 kwietnia 2005 r.
obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2005 r.

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 11 grudnia 2002 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)ogłoszono dnia 17 stycznia 2003 r.
obowiązuje od dnia 1 lutego 2003 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=78 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 19 grudnia 2001 r.w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28)ogłoszono dnia 15 stycznia 2002 r.
obowiązuje od dnia 30 stycznia 2002 r.Tekst akapitu: Podstawa prawna dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników.

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych(Dz. U. Nr 19, poz. 167)ogłoszono dnia 1 lutego 2005 r.
obowiązuje od dnia 16 lutego 2005 r.

http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach(Dz. U. Nr 19, poz. 166)ogłoszono dnia 1 lutego 2005 r.
obowiązuje od dnia 16 lutego 2005 r. - warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJz dnia 30 stycznia 1997 r.w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim(Dz. U. Nr 14, poz. 76)ogłoszono dnia 18 lutego 1997 r.
obowiązuje od dnia 5 marca 1997 r.

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach http://prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-02-2006&qindrodzaj=1&qindid=73 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 7 stycznia 2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. Nr 11, poz. 114)ogłoszono dnia 29 stycznia 2003 r.
obowiązuje od dnia 13 lutego 2003 r.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 02, 2006, 02:01:23 pm
Zrobiłam krótki wykaz istotnych tematów interesujących rodziców w dyskusjach:

Wymagania dotyczące kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie (Dz. U. z 1991 r. Nr 98 poz. 433) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. z 1993 r. Nr 5 poz.19)  oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji... (Dz. U. Nr 14 poz. 127).
źródło: http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2537
Integracyjne formy nauczania i wychowania

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2538
Finansowanie szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego

http://forum.darzycia.pl/ksztalcenie-niep-jak-zal-kl-int-co-nowego2003-2004-vt974.html
Kształcenie niep, jak zał kl. int. co nowego2003/2004

http://forum.darzycia.pl/rok-szkolny-2004-2005-2005-2006-vt3808.html
Rok szkolny 2004/2005-2005/2006

http://forum.darzycia.pl/jak-zalatwic-dojazdy-do-szkoly-vt3789.html
Jak załatwić dojazdy do szkoły?

http://forum.darzycia.pl/godziny-rewalidacji-indyw-i-zaj-wspomagajace-w-kl-int-vt6584.html
Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int.
Rola i znaczenie zajęć rewalidacyjnych w kszt. dzieci niep.

Rola i znaczenie zajęć rewalidacyjnych w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (http://www.wdngrudziadz.republika.pl/referaty.html#Rola%20i%20znaczenie%20zajęć%20rewalidacyjnych%20w)
- Opracowanie: mgr Anna Gralla
Więcej o podobnych problemach (http://www.wdngrudziadz.republika.pl/referaty.html)


przedszkole

http://forum.darzycia.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dzieci-z-zd-w-przedszkolu-vt6485.html
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z ZD w przedszkolu

http://forum.darzycia.pl/przedszkole-integracyjne-vt3025.html
przedszkole integracyjne


Zapraszam do obszernych informacji
http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp27419.html#27419
Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int.

oraz
http://forum.darzycia.pl/topic,974
Kształcenie niep, jak zał kl. int. co nowego2003/2004

scalanie już istniejących tematów w tej dziedzinie nie odnioslo oczekwianego efektu.
Ale może doszukamy się tego czego szukamy.

Najlepiej byłoby stworzyć od podstaw cały zbiór prawa edukacyjnego.
Jeśli jest ktoś chętny - zapraszam.
Tytuł: Zajęcia indywidualne dla przedszkolaka
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Marzec 02, 2006, 01:00:08 am
Proszę o radę.Moje dziecko po 2 miesiącach poszło znowu do przedszkola. I po trzech dniach było chore.W tamtym roku zaliczyło 16 antybiotyków i 2 razy w miesiącu poważną infekcję dróg oddechowych.Trafiłam wreszcie na lekarza, który przyjżał się bliżej tej całej sytuacji i stwierdził,że być może to nabyty brak odporności.Przede mną cała diagnostyka, ale już teraz bojęsię co będzie jeśli Micho nie będzie mógł chodzić do przedszkola.Czy jest szansa na zajęcia indywidualne dla przedszkolaka.Wiem,że nie ma obowiązku szkolnego, ale dziecko ma od wszystkich możliwych specjalistów zalecenia jak największej ilości zajęć edukacyjno-rehabilitacyjnych.No cóż ma 3 godziny logopedy i to wszystko.A zdecydowanie potrzebuje jeszcze innych form pracy, bo siedzenie z nianią choćby najlepszą sprawy nie załatwia.Ja się z pracy nie zwolnię bo umrę z głodu(sama syna utrzymuję), a po godzinie 16 nie można mówić raczej o efektywnej pracy z dzieckiem.Doszłam do wniosku, że jeśli gmina dopłaca do przedszkola 270 złoty to może za te pieniądze możnaby zoorganizować dziecku jakieś zajęcia .???Jak to wygląda od strony prawnej.Dziecko jest zakwalifikowane do wczesnego wspomagania, ale ze względu na kolidowani tych zajęć z logopedą(inna branża bo NFZ) ni uczęszcza na nie/
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 02, 2006, 07:57:25 am
Cytuj
Czy jest szansa na zajęcia indywidualne dla przedszkolaka

Rozumiem, że miałyby one odbywać się w domu ze względu na stan zdrowia dziecka.
O podobną sprawę walczyła "Raduś" z forum.

O prawnym obowiązku takich zajęć nie słyszałam.
Ale w związku z Twoją sytuacją i potrzebami rozwojowymi dziecka myślę, że mogłabyś powalczyć w Gminie.
Status samotnej matki + dziecko niepełnosprawne obligatoryjnie zmusza wszelkie instytucje do niesienia pomocy.
Tylko wiemy, że jakoś Prawo z życiem stale lubią się wymijać.  :shock:
Może napisz do Gminy, Oświaty, przedstaw dokumentację (swoją i dziecka)-zapytaj, uzsadnij i poczekaj na odpowiedź.

Zajrzyj jeszcze Godziny rewalidacji indyw. i zaj. wspomagające w kl. int. (http://forum.darzycia.pl/godziny-rewalidacji-indyw-i-zaj-wspomagajace-w-kl-int-vt6584.html)

Oby Ci udało się-będę trzymać kciuki.   ::sercer
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: barmi w Marzec 02, 2006, 04:05:46 pm
Obawiam sie, ze o nauczanie indywidualne, mozna sie starać dopiero dla pierwszoklasisty. Chyba, ze w tak szczegolnym przypadku, kiedy dziecko ma wrecz zalecenie specjalistów jest inaczej.mam nadzieje , że uda ci sie coś "wychodzic" i "wyprosić", bo chyba tak to będzie wyglądać w  praktyce.
Powodzenia.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: barmi w Marzec 02, 2006, 04:25:41 pm
Moze to pomoże,jest tam coś o wczesnym wspomaganiu oraz wykaz aktów prawnych które mogą ci sie przydać

<http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=27&idp=0>
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: barmi w Marzec 02, 2006, 04:27:49 pm
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=27&idp=0 (http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=27&idp=0)
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 02, 2006, 07:54:19 pm
"barmi" wielkie podziękowanie   ::sercer
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 09, 2006, 08:08:05 pm
Rok szkolny zakończy się 23 czerwca (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060309/prawo/prawo_a_23.html)

W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia
ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. nr 36, poz. 250). Zacznie obowiązywać 17 marca. Skrócenie nauki o tydzień zapowiedział niespodziewanie na początku stycznia premier Marcinkiewicz. Wakacje w 2006 r. miały się bowiem zacząć 30 czerwca, czyli późno jak nigdy. Na potwierdzenie tej zapowiedzi w przepisach czekali dyrektorzy szkół, urzędnicy samorządowych wydziałów oświaty oraz kuratoriów. Zgodnie z nowym brzmieniem § 2 ust. 1 rozporządzenia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach będą się kończyć nie w ostatni piątek czerwca, jak dotychczas, lecz w pierwszy piątek po 18 czerwca. W tym roku wypada to 23 czerwca. Zmiana jest powrotem do zasad
kończenia nauki obowiązujących przed rokiem szkolnym 2003/2004. Zdaniem ministra edukacji nie zdezorganizuje to pracy szkół, a liczba dni nauki (184) jest zgodna z wymogami rozporządzenia, które określa minimum na 178 dni. Przyśpieszenie wakacji zapobiegnie spiętrzeniu wyjazdów na urlopy i poprawi bezpieczeństwo letniego podróżowania - argumentuje minister.
- i.w.
- Rzeczpospolita  09.03.06 Nr 058

Dz.U. 2006 nr 36 poz. 250 (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20060360250)
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
w formacie pdf (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20060360250&type=2&name=D20060250.pdf)

Data ogłoszenia:   2006-03-02
Data wydania:   2006-02-22
Data wejścia w życie:  2006-03-17
Data obowiązywania:    2006-03-17
Organ wydający:    MIN. EDUKACJI I NAUKI
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 25, 2006, 08:19:57 pm
Agnieszko wystaraj się o odpowiedni zapis w Orzeczeniu PPP.
W sprawie Wczesnego wspomagania -czytaj w podanym Ci wyżej linku, oraz tutaj:
Wczesne wspomaganie_Google (http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&hl=pl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=wczesne+wspomaganie)
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/2535)
W szkołach integracyjnych lub w masowych z klasami integracyjnymi dziecko powinno mieć zlecone także przez PPP - zajęcia rewalidacji indywidualnej. Polegają one na wyrównywaniu deficytów rozwojowych dziecka. (nie mylić z indywidualnym nauczaniem, to 2 różne rzeczy).
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 30, 2006, 10:03:21 pm
SYSTEM EDUKACJI
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


http://www.buwiwm.edu.pl/publ/system/index.htm

BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA
I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ


http://www.buwiwm.edu.pl/
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: SylwiaB w Maj 25, 2006, 12:34:50 am
Julka chodziła do przedszkola masowego w Poznaniu i tutaj musiałam zapodac xero orzeczenia o niepełnosprawności. Z tego co wiem, a znam dobrze kogoś z wydziału oswiaty, przedszkola w takiej sytuacji (jesli są miasta rzecz jasna) dostają podwójną dopłatę do dziecka niepełnosprawnego, a to po to, aby zapewnić mu m.in. dodatkowe zajęcia.

Znajomi starali się o dodatkowe zajęcia dla niedowidzącej córeczki i dostali.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 01, 2006, 01:17:34 am
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=80
Centralna Komisja Egzaminacyjna
a w tym:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz.166)
http://www.cke.edu.pl/images/stories/pdf/specjalne_specjalne.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0166.htm

Dz.U. 2005 nr 19 poz. 166
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050190166
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190166&type=2&name=D20050166.pdf


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz.167)
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 167

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050190167
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190167&type=2&name=D20050167.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0167.htm

Dz.U. 2005 nr 19 poz. 165 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050190165
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190165&type=2&name=D20050165.pdf
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0165.htm

Akty prawne pośrednio dotyczące systemu oceniania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( DzU nr 155, poz. 1288)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1288.htm
szukaj zmiany.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Lipiec 01, 2006, 10:34:20 pm
Rzecznik Praw Dziecka wystosował pismo do ministra edukacji o przyznanie godzin zajęć indywidualnego nauczania dla dzieci 6-letnich niemogących uczęszczać do szkoły ze względów zdrowotnych.W tym roku ma być realizowany również projekt:

MEN dla uczniów niepełnosprawnych


Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt "Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Dzieci niepełnosprawne mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Kształcenie oraz umożliwienie rozwoju większości z nich wymaga często zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz fachowej opieki specjalistów.

Ministerstwo Edukacji realizuje projekt, którego priorytetowym celem jest zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Obecnie realizowana jest trzecia z czterech części projektu. Dzięki dotychczasowym działaniom w tym roku szkolnym 200 placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w całej Polsce otrzymało specjalistyczny sprzęt do usprawniania czynnego słuchania Metodą Tomatisa a specjaliści z tych placówek zostali przeszkoleni. Zrealizowane zostały również dostawy środków dydaktycznych do zintegrowanego i specjalnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych- materiały te dostało 750 placówek. Natomiast 500 placówek otrzymało specjalistyczne wyposażenie do terapii logopedycznej.

W roku szkolnym 2005/2006 został również rozstrzygnięty przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii metodą Biofeedbacku, czyli terapii dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Zastosowanie tej nowoczesnej metody znacznie ułatwi specjalistom pracę z dziećmi. Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę środków dydaktycznych do kształcenia zintegrowanego i specjalnego dla kolejnych 600 placówek.

Poprzez realizację projektu specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają możliwość stosowania nowych i sprawdzonych metod diagnozy i terapii. Dzięki temu potrzeby uczniów niepełnosprawnych są lepiej zaspokajane, a ich sytuacja ulega poprawie. W dalszej perspektywie uczniowie niepełnosprawni będą osiągali lepsze wyniki podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Projekt jest współfinansowany z EFS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Całkowita wartość projektu 500 mln zł.

Na podstawie informacji przekazanych przez Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 01, 2006, 10:55:28 pm
Zainteresowanych ta metodą odsyłam do Anatomia-Słuch- Metoda Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna) i jej zastosowania (http://forum.darzycia.pl/vp45877.htm#45877)

Cytuj
Dzięki dotychczasowym działaniom w tym roku szkolnym 200 placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w całej Polsce otrzymało specjalistyczny sprzęt do usprawniania czynnego słuchania Metodą Tomatisa a specjaliści z tych placówek zostali przeszkoleni

Niestety w wielu szkołach jest sprzęt dany a nie wykorzystany dla dzieci
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: matkakarolina w Lipiec 02, 2006, 01:24:23 pm
Znam to Soniu z autopsii - u nas Tomatis trafił do szkoły specjalnej, gdzie jego wykorzystanie jest ...problematyczne.Inne dzieci , którym przydałby się bardziej niestety nie mogą z niego skorzystać, bo dyrekcja szkoły sama nie wie co ma z tą pracownią dalej robić.O wiele lepiej byłoby gdyby trafił do PPP.I tak jest pewnie w wielu przypadkach - jest sprzęt, a dzieci z niego nie korzystają. Polska, po prostu Polska.
Tytuł: Etat logopedy w szkole integracyjnej
Wiadomość wysłana przez: Iwona7 w Wrzesień 14, 2006, 09:26:20 pm
Witam! Mam pytanie dotyczące pełnego etatu logopedy w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi- ile godzin zegarowych czy lekcyjnych przypada oraz czy jest gdzieś zapisane z iloma uczniami powinien pracować logopeda. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Iwona
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 14, 2006, 11:47:54 pm
Witaj Iwona na Darze.

Sądzę, że to leży w gestii arkusza organizacyjnego Dyrekcji takiej Szkoły.
Aż tak głęboko nie sięgam prawnie.
Myślę, że warto zwrócić się do Dyrektorki Szkoły lub Oświaty.
Tytuł: Odroczenie od obowiązku szkolnego
Wiadomość wysłana przez: WCH w Luty 28, 2007, 03:24:40 pm
Mój Krzyś z ZD skończy we wrześniu 7 lat. Od kilku lat chodzi do Przedszkola Specjalnego i póki co uważam, że tam jest mu najlepiej a na jakąkolwiek szkołę jeszcze za wcześnie. W związku z tym chciałbym odroczyć go od obowiązku szkolnego. Bardzo proszę o rady jak się zabrać do przeprowadzenia tej procedury.
Tytuł: Witaj
Wiadomość wysłana przez: amara w Luty 28, 2007, 05:58:30 pm
Aby uzyskać odroczenie obowiązku szkolnego musisz zgłosić się do poradnii psychologiczno - pedagogicznej i złożyć podanie,że chcesz odroczenia.Tam Krzyś powinien spotkać sie z psychologiem i pedagogiem,którzy wydadzą odpowiednią decyzje.
Pozdrawiam
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 28, 2007, 06:08:02 pm
http://forum.darzycia.pl/topic,40.htm
PRZEPISY EDUKACYJNE

http://forum.darzycia.pl/topic,7470.htm
Prawo edukacji integracyjnej

http://forum.darzycia.pl/topic,3040.htm
» Dojrzałość szkolna i przedszkolna

http://forum.darzycia.pl/topic,792.htm
Niepełnosprawność, upośledzenie, testy na inteligencję

Dużo na temat testów w poradni znajdziesz w wielu wątkach dyskusje
Edukacja
http://forum.darzycia.pl/vf75.htm
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 03, 2007, 11:50:23 am
Obowiązek szkolny dziecko rozpoczyna w wieku 6 lat, aż dziwne, że nie dostałeś wezwania ze szkoły we wrześniu 2006, bo dziecko jest niejako przypisane do szkoły w miejscu zameldowania. Na pewno Wasza Dyrektor sama zgłosiła w Szkole fakt uczęszczania dziecka do Przedszkola.
Mój Mat skończył 6 lat w listopadzie 2006. W czasie zapisów do szkoły zgłosiłam fakt, że dziecko będzie uczęszczało w przyszłym roku do Przedszkola Specjalnego i Dyrektor Przedszkola napisała pismo do szkoły, że Mat będzie chodził do Przedszkola w roku szkolnym 2006/2007.
W PPP powiedziel mi, że skoro mam w orzeczeniu napisane "na czas edukacji przedszkolnej", to nie musze się zgłaszać do PPP, skoro chcę, żeby dziecko nadal uczęszczało do Przedszkola. Gdybym zdecydowała się wysłać Mata do szkoły, wtedy musiałby się zgłosic do PPP, żeby uzyskać orzeczenie o gotowości szkolnej.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: amara w Marzec 03, 2007, 07:32:36 pm
O ile sie orientuje "zerówka" jest obowiązkowa.Poza tym o ile mi wiadomo jest potrzebne "odroczenie obowiązku szkolengo" jeśli dziecko skończy 7 lat i powinno (a z różnych przyczyn nie może ) iść do szkoły.
Ja uzyskałam takie odroczenie właśnie dopiero gdy Mati skończył 7 lat (w lutym) a od września powinien iśc do szkoły.
Jeśli dobrze pamietam to nasze dzieci moga być w przedszkolu do ukończenia 10 roku życia.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Hata w Marzec 04, 2007, 08:32:41 am
Cytuj

Art.14. 1.a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Ustawa o systemie oświaty (http://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html)

Z tego jasno wynika, że mając orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu, nie potrzeba mieć dodatkowo orzeczenia o odroczeniu obowiązku szkolnego. A dalej w ustawie jest napisane, że dyrektorzy placówek oświatowych są zobowiązani do poinformowania szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko, gdzie spełnia obowiązek szkolny.
Cytuj
Art. 15. 1.3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czyli ten przepis dotyczy dzieci, które nie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.
To na potwierdzenie, tego co napisałam wcześniej i tak mnie też poinformowano w naszej PPP.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 04, 2007, 01:53:45 pm
Więcej w wątku:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia   (http://forum.darzycia.pl/topic,5564.htm)
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 13, 2007, 09:59:02 am
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120, poz. 819)

Państwo dopłaci do książek i mundurków (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070713/prawo/prawo_a_5.html)

Uczniowie z najbiedniejszych rodzin dostaną dofinansowanie do szkolnej wyprawki - podręczników i mundurków. Wystarczy, że ich rodzice złożą w szkole odpowiedni wniosek

Tak wynika ze specjalnego rządowego programu, który przewiduje, że na pomoc mogą liczyć uczniowie, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Wsparcie dostaną jednak tylko zaczynający roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III podstawówki lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Wartość pomocy waha się od 70 zł (przedszkolaki) do nawet 170 zł (klasy trzecie). Na 50 zł dopłaty do mundurka mogą natomiast liczyć ubodzy uczniowie zarówno z podstawówek, jak i gimnazjów.

Wniosek o pomoc trzeba złożyć w szkole, do której będzie od września uczęszczał uczeń. Terminy składania wniosków ustalają poszczególne gminy, ale warto to uczynić jak najszybciej. O termin składania wniosków najlepiej zapytać w szkole.

Część gmin już wyznaczyła terminy - z reguły jest to ostatni tydzień lipca. Wniosek składają rodzice, ewentualnie prawni opiekunowie ucznia, rodzice zastępczy, a także - za ich zgodą - dyrektor szkoły, nauczyciel lub pracownik socjalny. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Gdy jednak rodzina ucznia korzysta z pomocy społecznej, to w szkole trzeba pokazać stosowne zaświadczenie.

Dyrektor na podstawie wniosków tworzy listę uczniów, którzy powinni otrzymać pomoc, i przekazuje ją gminnym urzędnikom. Z gminy pieniądze na pomoc uczniom trafiają do szkoły, a ta zwraca rodzicom wydatki na podręczniki i mundurki, gdy przedstawią dowody ich zakupu. Jeśli rodzice nie są w stanie pokazać paragonu za książki, to dyrektor może im zwrócić wydatki na ten cel nawet wtedy, gdy złożą jedynie odpowiednie oświadczenie. Przy refundacji mundurków przedstawianie jakichkolwiek faktur albo paragonów nie jest wymagane.

Dokładne informacje o pomocy można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju (DzU nr 1120, poz. 819), które obowiązuje od 13 lipca.
- Michał Kosiarski, Rz. 13.07.07 Nr 162

/tu wkradł się im błąd ma być Dz.U. 120, poz.819/

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071200819
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 819  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071200819&type=2&name=D20070819.pdf
Data obowiązywania:  2007-07-13
Zobacz także w Gazecie Prawnej:

OŚWIATA. Pomoc na zakup mundurków szkolnych (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2005.2.0.39.16.2.0.1.htm)
Szkoły liczą, ilu uczniów dostanie dofinansowanie

Zobacz także starsze wiadomości:
50 zł na mundurek dla biednego ucznia
2007-06-01 NOWE PRAWO Samorządy muszą poinformować kuratorów oświaty, ilu uczniów ma prawo do dofinansowania zakupu mundurków i podręczników.

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U. nr 120, poz. 819). Jednak kuratoria oświaty już zbierają od starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów dane o liczbie uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy. W województwie mazowieckim termin ich przesłania minął 6 lipca, a w kujawsko-pomorskim 5 lipca. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi również o podanie kosztów, jakie rodzice ponieśli na zakup podręczników. Tymczasem szkoły mają ograniczony kontakt z rodzicami i uczniami. Wakacje bowiem zaczęły się 22 czerwca.

Wtedy samorządy znały jedynie projekt rozporządzenia.

- Nie mieliśmy możliwości rzetelnego zebrania danych, dlatego podaliśmy jedynie dane szacunkowe - mówi Iwona Sobka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzynie, woj. mazowieckie.

Natomiast Jacek Rudnik, dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Puławach, w województwie lubelskim, podał informacje na podstawie danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz listy uczniów otrzymujących stypendium socjalne.

Faktyczna liczba osób uprawnionych w Puławach będzie znana dopiero w drugiej połowie miesiąca. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 10 lipca, czyli zanim zacznie obowiązywać rozporządzenie.

W Wieruszowie, woj. łódzkie, jeszcze w czerwcu ustalono, że o pomoc będzie można ubiegać się aż do 15 września.

- Rodzice nie mogą być pokrzywdzeni z powodu opóźnień ministerstwa, stąd taki długi termin. Natomiast dane do kuratorium przesłaliśmy na podstawie liczby uczniów objętych programem Dożywianie dzieci w szkołach - podkreśla Iwona Szkopińska, burmistrz Wieruszowa.

Resort edukacji uważa jednak, że tak zebrane informacje będą odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby.

- Dzięki temu, że liczbę uprawnionych poznamy już w lipcu, pieniądze szybciej trafią do gmin i szkół - podkreśla Elżbieta Matejka z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zdaniem samorządowców i dyrektorów szkół, ministerstwo kolejny raz zaburzyło kolejność działań i zmusiło ich do podejmowania decyzji przed poznaniem obowiązujących podstaw prawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem wnioski o dofinansowanie będą przyjmowały szkoły w terminie ustalonym przez wójta, burmistrza czy prezydenta. To one będą również wypłacały pieniądze. Pomoc otrzymają uczniowie, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 zł.

Dopłata do mundurka dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyniesie 50 zł, natomiast do zakupu podręczników dla sześciolatków i uczniów klas I-III od 70 do 170 zł.

JOLANTA GÓRA, Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Praca

OŚWIATA Pomoc materialna 50 zł na mundurek dla biednego ucznia (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1976.2.0.39.15.3.0.1.htm)

zmiana prawa Dzieci pochodzące z biednych rodzin będą mogły otrzymać pieniądze z budżetu państwa na zakup mundurka i podręczników.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymają 50 zł z budżetu państwa na zakup mundurka. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy uczniom, opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rząd planuje również pomóc najbiedniejszym rodzinom w zakupie podręczników dla sześciolatków, uczniów klas I-III ze szkół podstawowych oraz ogólnokształcących muzycznych. Pomoc ta nie będzie mogła być wyższa niż:

a) 70 zł - dla jednego sześciolatka

b) 130 zł - dla jednego pierwszoklasisty ze szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

c) 150 zł - dla jednego ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

d) 170 zł - dla jednego ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Ponadto dofinansowanie będzie wypłacona tylko po okazaniu dowodu zakupu. Rozporządzenie nie precyzuje jednak, kto i na podstawie jakich kryteriów będzie ustalać wysokość dofinansowania na zakup podręczników.

O pomoc będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), czyli 351 zł. Wnioski zawierające zaświadczenie o dochodach ma przyjmować szkoła, do której uczęszcza uczeń, ale w terminie ustalonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Następnie dyrektor szkoły będzie sporządzał listę uczniów uprawnionych do pomocy i przekazywał urzędowi gminy lub miasta. Później samorząd przekaże odpowiednią kwotę pieniędzy dyrektorowi szkoły.

Pieniądze na pomoc będą pochodzić z Narodowego Programu Stypendialnego (120 mln zł) i programu Wyprawka szkolna (11 mln zł). MEN szacuje, że pomoże 1 mln uczniów kupić mundurki, a 500 tys. podręczniki.

JOLANTA GÓRA, Gazeta Prawna Nr 106 (1976) piątek-niedziela, 1-3 czerwca 2007 r. > Praca
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 13, 2007, 10:30:44 am
ZMIANA PRAWA EDUKACJA Wychowanie uczniów.

Do ośrodków będą kierowane jednostki patologicznie agresywne, które powodują demoralizację innych - podkreśla minister Roman Giertych
Za rok trudna młodzież trafi do szkół specjalnych (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2005.2.0.39.14.1.0.1.htm)

Resort edukacji przygotował nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Dla sprawiających kłopoty gimnazjalistów powstaną specjalne ośrodki wsparcia.

(http://gamma.infor.pl/p/_wspolne/obrazki/990/i02/2007/135/i02.2007.135.000.014a.102.jpg)
kliknij, powiększ

Szkoły będą musiały stosować kary i nagrody przewidziane w ustawie.

Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji narodowej, przedstawił wczoraj projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wprowadzający m.in. ośrodki wsparcia wychowawczego (OWW), oddzielne dla chłopców i dziewczyn. W noweli znajdzie się również wykaz praw i obowiązków ucznia. Jak dowiedziała się Gazeta Prawna, resort wprowadzi ponadto specjalny program dla rodziców i wychowawców, uczący ich sposobu postępowania z agresywnymi uczniami. Finansowe wsparcie otrzymają też najlepsze młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOW, MOS). Zmiany te mają wyeliminować przemoc i agresję z polskich szkół. Eksperci popierają część zaproponowanych rozwiązań, ale nie wszystkie.

Ośrodki dla niepokornych

Łukasz Ługowski, dyrektor warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Kąt, uważa, że zwiększenie oferty to krok w dobrym kierunku.

Jego zdaniem skierowanie do ośrodka nie może być karą za niechodzenie do szkoły czy nienoszenie mundurka. Ważne jest, aby trafiały tam osoby, które nie tylko rzeczywiście potrzebują pomocy, ale także chcą ją otrzymać. Do jego ośrodka przyjmowana jest tylko młodzież na prośbę rodziców, na siłę bowiem nikomu nie da się pomóc. Zwykle są to osoby
nieradzące sobie emocjonalnie w normalnej szkole.

Zgodnie z projektem, do ośrodków wsparcia mogą trafić uczniowie gimnazjów, którzy sprawiają szczególne trudności wychowawcze, nagminnie nie chodzą do szkoły, wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wzmożonego nadzoru wychowawczego.

Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obawia się jednak, że OWW staną się straszakiem dla niegrzecznych dzieci, których jest bardzo dużo.

Prawo rodziców albo sądu

Decyzję o umieszczeniu w ośrodku ma podejmować dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców. Jeśli jednak rodzice nie zaaprobują pomysłu szkoły, sprawa będzie kierowana do sądu
rodzinnego.

Prawnicy podkreślają, że komisja nie może orzekać w takich sprawach.
- Nie mam zaufania do ciał społecznych, które nie kierują się jasno określonymi kryteriami. Zawsze bowiem mogą wziąć górę subiektywne pobudki, a tu chodzi o przyszłość młodych osób - podkreśla Maria Osuchowa, sędzia krakowskiego sądu okręgowego.

Elżbieta Czyż dodaje, że dyrekcja szkoły będzie naciskać na rodziców, którzy często nie będąc świadomi swoich praw wyrażą zgodę na umieszczenie dziecka w odizolowanej placówce. Z drugiej strony zaś, jeśli rodzice nie będą wyrażać zgody na umieszczenie ich pociech w OWW, sądy rodzinne zostaną zablokowane błahymi sprawami. Na dodatek, zgodnie z projektem, będą musiały wydać postanowienie w ciągu 14 dni.

Zdaniem Łukasza Ługowskiego obecne przepisy w tym zakresie są wystarczające. O skierowaniu ucznia do ośrodka decydują albo sąd, albo rodzice.

Problemem jest jednak liczba dostępnych miejsc. Do ośrodka Kąt młodzież czeka w kolejce.

Brakuje miejsc

W Polsce funkcjonują obecnie zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, do których trafiają ci, którzy popełnili czyny karalne, oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W niektórych placówkach trzeba jednak czekać na miejsce nawet pół roku. W czerwcu w kolejce czekało ponad 1,6 tys. osób, z tego ponad 1,2 tys. to uczniowie gimnazjów. Roman Giertych uważa, że powołanie nowych placówek rozwiąże ten problem. Resort edukacji ponadto przygotował specjalny program wspierający finansowo MOW-y i MOS-y.

- Ośrodki te mogły ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem przygotowania projektu poprawy jakości pracy i zwiększenia liczby miejsc - wyjaśnia Elżbieta Matejka, dyrektor departamentu wychowania i bezpieczeństwa w szkołach w resorcie edukacji.

Większość MOW-ów i MOS-ów złożyło już w tym ministerstwie swoje programy. Kto otrzyma dofinansowanie, będzie wiadomo w sierpniu.

Czym skorupka nasiąknie...

Eksperci twierdzą ponadto, że to szkoła musi odpowiednio wcześnie reagować na złe zachowania, zwłaszcza najmłodszych uczniów.

Maria Osuchowa podkreśla, że nauczyciele, dyrektorzy i wychowawcy nie mogą tolerować zachowań naruszających zasady współżycia społecznego. Tymczasem często zdarza się, że nauczyciele są zbyt pobłażliwi. Elżbieta Czyż dodaje, że szczególnie w szkołach podstawowych nauczyciele muszą być wymagający, bo wtedy kształtują się postawy.

Elżbieta Matejka potwierdza, że problemem są kompetencje wychowawcze nauczycieli i dyrektorów szkół. Podkreśla jednak, że także rodzice nie potrafią radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Dlatego resort chce uruchomić program Szkoła dla rodziców i wychowawców. Od września w szkołach powstaną punkty konsultacyjne dla rodziców. Będą czynne cztery razy w tygodniu. Pomocy, także uczniom, będą udzielać pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Natomiast Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli będzie uczył wychowawców, jak radzić sobie z agresywnymi uczniami, jak rozwiązywać konflikty oraz jak współpracować z rodzicami.

- Im więcej szkoleń, tym lepiej - uważa Łukasz Ługowski. Dodaje jednak, że udział w nich powinien być jednym z elementów awansu zawodowego nauczycieli.

W szybszej reakcji i dyscyplinowaniu uczniów ma również pomóc wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty rozdziału prawa i obowiązki ucznia. Niektóre z zaproponowanych kar będą też dyscyplinować rodziców. Na przykład, agresywni uczniowie czy niereagujący na uwagi zostaną pozbawieni stypendium.

Łukasz Ługowski uważa jednak, że każda szkoła powinna mieć swój własny, indywidualny system kar i nagród, dopasowany do jej specyfiki.
Elżbieta Matejka wyjaśnia, że poza zasadami zawartymi w ustawie, szkoły będą mogły zapisać w statutach własne zasady.

Roman Giertych podkreśla, że każdy uczeń będzie miał kartę kar i nagród na cały okres nauki. Dzięki temu kolejni nauczyciele i wychowawcy będą wiedzieli więcej o swoich uczniach.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty
JOLANTA GÓRA
Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Praca

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający m.in. ośrodki wsparcia wychowawczego dla zdemoralizowanych gimnazjalistów (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2005.178.0.39.1.3.0.1.htm)

Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji narodowej, przedstawił wczoraj projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzający m.in. ośrodki wsparcia wychowawczego dla zdemoralizowanych gimnazjalistów. Nowela wprowadzi również katalog praw i obowiązków ucznia oraz system kar i nagród. Straż miejska zostanie zobowiązana do informowania dyrektorów szkół o wagarowiczach, a rady gmin uzyskają prawo do wprowadzenia godziny policyjnej dla małoletnich. Rząd ma przyjąć nowelizację pod koniec sierpnia. Eksperci krytykują część zaproponowanych rozwiązań.
Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Pierwsza strona

Tresowanie uczniów (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2005.86.0.39.2.4.0.1.htm)

Polska szkoła wymaga zmian. Za dużo w niej alkoholu, przekleństw i przemocy. Rozumieją to pracownicy niektórych departamentów resortu edukacji i tworzą programy pomocy dla wychowawców i rodziców. Żeby bowiem odnieść sukces wychowawczy, konieczna jest współpraca pomiędzy domem a szkołą.

Ta jednak układa się nie najlepiej, zwłaszcza w podstawówkach i gimnazjach. Świadczą o tym relacje policjantów i wizytatorów z tzw. giertychowskich trójek. Nauczyciele wolą bowiem zamieść problem pod dywan niż go rozwiązać. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy oświatowej mogą zmobilizować szkoły do większej aktywności, ale nie muszą. Najgorzej byłoby jednak wtedy, gdyby zaostrzone przepisy spowodowały zwiększenie agresji wśród młodzieży, a nawet wywołały bunt. Wówczas dziecko wylałoby się razem z kąpielą.

Jolanta Góra, Gazeta Prawna Nr 135 (2005) piątek-niedziela, 13-15 lipca 2007 r. > Wolny rynek
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 18, 2007, 01:25:12 pm
od 1 września nowy wykaz lektur  ;)

Dziennik Ustaw nr 123 z 9 lipca Rozporządzenia ministrów poz. 853 edukacji narodowej z 3 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071230853)


http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071230853&type=2&name=D20070853.pdf
w pdf

Lektury


Data wejścia w życie:
2007-09-01
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 06, 2007, 09:03:35 am
Sąd Najwyższy o umowie o pracę na czas określony. Nauczyciel mianowany zostaje nim na zawsze (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2042.89.0.39.18.1.0.1.htm)

Szkoła nie może zatrudniać nauczyciela mianowanego na czas określony, zasłaniając się potrzebą organizacji nauczania.

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego przed 6 kwietnia 2000 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 19, poz. 239) reformującej zasady awansu zawodowego nauczycieli, powinni nadal być zatrudniani na podstawie mianowania. Zawieranie z nimi umów na czas określony musi być podyktowane potrzebami faktycznymi i rzeczywistymi związanymi z organizacją nauczania, a nie abstrakcyjnymi. Taki jest sens wczorajszego orzeczenia Sądu Najwyższego.

Umowa na czas określony

Sprawa dotyczy Katarzyny Z., wieloletniej nauczycielki w klasie fortepianu w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. W listopadzie 1999 r. zwolniła się z pracy, by nabyć prawo do emerytury (to warunek jej przyznania). 1 grudnia szkoła zatrudniła ją ponownie na umowę o pracę, ale na czas określony do końca sierpnia 2000 r. Pracownica godziła się na taką formę zatrudnienia, tym bardziej że umowy były przedłużane co roku aż do sierpnia 2004 r., gdy zmieniła się dyrekcja szkoły. Wówczas, tuż przed końcem wakacji, poinformowano ją o nieprzedłużeniu umowy na kolejny rok.

Niepewny grafik zajęć

Swoją decyzję dyrekcja uzasadniła kwalifikacjami zawodowymi nauczycielki niezgodnymi z rozporządzeniem z 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz.U. nr 14, poz. 135). Wymaga ono bowiem, by nauczyciele legitymowali się ukończeniem studiów wyższych na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem. Zdaniem dyrekcji, nauczycielka z dyplomem wyższej szkoły muzycznej o kierunku teoria fortepianu, takich nie miała, by uczyć przedmiotu:
fortepian podstawowy.

Pracownica zaskarżyła decyzję szkoły do sądu. Domagała się przywrócenia do pracy i wypłaty wynagrodzenia za czas gotowości do pracy. Sądy niższych instancji przyznawały jej rację. Szkoła muzyczna odwoływała się od wyroków. Uzasadniała, że powodem zatrudniania jej na czas określony była m.in. niepewność zapewnienia pełnego grafiku zajęć lekcyjnych w szkole artystycznej, w której nauka jest przecież dobrowolna. A tak zatrudniać można nauczyciela tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Mianowanie z mocy prawa

Sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Szkoła uzasadniała, że powódka nie jest nauczycielem mianowanym, a pedagodzy z tym statusem mają pierwszeństwo w zatrudnieniu. Tym tłumaczyła zatrudnianie Katarzyny Z. na czas określony. Obrońca nauczycielki w odpowiedzi wskazywała, że skoro Katarzyna Z. była nauczycielką mianowaną, to nie można było z nią zawrzeć umowy na czas określony. Nie było też podstaw do zawierania z nią umów na czas określony, skoro zawsze miała zapewniony pełny grafik godzin wraz z nadgodzinami.

Sąd Najwyższy oddalił kasację szkoły muzycznej. Przytoczył wcześniejszą uchwałę 7 sędziów SN z 27 maja 1993 r. (sygn. akt I PZP 14/93). Wyraził w niej pogląd, że uzyskanie przez nauczyciela mianowania z mocy prawa oznacza, że jego stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy z mianowania. Szkoła ma zatem obowiązek wydania nauczycielowi potwierdzenia, że uzyskał on mianowanie z mocy prawa.

Sędzia Józef Iwulski powiedział, że organizacja nauczania nie uzasadniała czasowego zatrudniania nauczycielki. Zwrócił też uwagę, że z mocy prawa zachowała po 6 kwietnia 2000 r. uzyskany wcześniej stopień nauczyciela mianowanego. A skoro wcześniej była zatrudniona na podstawie mianowania, to nie można jej było zatrudnić później na umowę na czas określony. Potwierdza to dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (wyrok z 9 lutego 2000 r., sygn. akt I PKN 517/99). Dlatego nie można było rozwiązać stosunku pracy w 2004 roku, a stanowisko szkoły w tej sprawie jest błędne (sygn. I PK 104/07).

AGNIESZKA R
Gazeta Prawna Nr 172 (2042) środa, 5 września 2007 r. > Praca i ubezpieczenia
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Wrzesień 10, 2007, 07:14:11 pm
Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli (http://biznes.onet.pl/5,1436055,prasa.html)

Gazeta Prawna/06.09.2007
 
Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.
 

Ocena nie tylko z religii wpłynie na średnią

- Nie chodziłem i nie będę chodził na lekcje religii - mówi Michał Forek, gimnazjalista z Wrocławia. Dlaczego?

- Chociaż jestem osobą wierzącą, to nie mogę porozumieć się z księdzem, nie chcę też być oceniany za udział w niedzielnej mszy, a przede wszystkim nie chcę mieć trójki na świadectwie - wyjaśnia Michał.

Dodaje, że jego ksiądz nie lubi uczniów, którzy z nim dyskutują. Wszyscy pozostali dostają piątki lub szóstki.

Tymczasem od tego roku szkolnego stopień z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów dodatkowych, np. języków obcych, wychowania w rodzinie, będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz czy dostanie się do szkoły średniej. Zdaniem Ireny Dzierzgowskiej, byłego wiceministra edukacji, powinno się w ogóle zrezygnować z wpisywania oceny z religii na świadectwie.

- Uczniowie nieuczęszczający na religię zazwyczaj nie mają etyki, a na świadectwie otrzymują kreskę przy religii oraz o jedną ocenę mniej - wyjaśnia Irena Dzierzgowska.

Zajęcia z religii lub etyki są organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Szkoła musi je wpisać do planu, jeśli na lekcje będzie uczęszczało co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego dziecko chodziło na religię czy etykę, wystarczy, że powie o tym wychowawcy. Nie musi przy tym składać żadnego oświadczenia na piśmie.

 Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906).  


Lektury i matematyka

Od 1 września w szkołach obowiązuje nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W wyższych, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Tym razem poloniści podkreślają, że Ryszard Legutko, minister edukacji, dodał licealistom prawie osiemnaście nowych lektur, ale nie zwiększył liczby godzin języka polskiego.

Natomiast zmiany w programie nauczania matematyki obejmą wszystkich uczniów. W ich efekcie już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści.

- Zmiana programowa z matematyki była konieczna ze względu na wprowadzenie od 2010 roku obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu na maturze - podkreśla minister Ryszard Legutko.

Jednak w efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki oraz języka polskiego.

Wydawcy książek zapowiadają jednak, że nie będzie zmian w podręcznikach, bo zabrania im tego ustawa o systemie oświaty. Jednak postarają się jak najszybciej przygotować pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zwłaszcza do matematyki. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że pomogą one nauczycielom zorientować się, czego powinni uczyć, a z czego muszą zrezygnować.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że w piątek na stronach internetowych komisji (www.cke.edu.pl) zostanie opublikowany poradnik dla uczniów i nauczycieli na temat dostosowania wymogów egzaminacyjnych do zmian w programie. Dzięki temu nauczyciele będą wiedzieli, na jakie tematy zwracać szczególną uwagę.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. nr 157, poz. 1100).
 
 
Komórki tylko wyłączone

Statuty szkół, uchwalane przez rady pedagogiczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, muszą określać warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych czy mp3 na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie placówki, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Urszula Przybylska-Zioło z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia, że statut szkoły nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na jej terenie.

- Czy dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy i oddać go dopiero po zakończeniu roku szkolnego - pyta mama gimnazjalisty, która chce pozostać anonimowa. Nauczyciel zabrał aparat jej synowi, ponieważ odebrał sms-a na lekcji.

Grażyna Puchalska z biura prasowego Komendy Głównej Policji jest zdziwiona, że takie zdarzenie miało miejsce. W ten sposób nauczyciel bowiem dopuścił się przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy. Grażyna Puchalska dodaje jednak, że statut szkoły powinien także przewidywać postępowanie w przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonu. Jeśli takich zasad brakuje, aparat powinien być zwrócony po lekcjach uczniowi lub jego rodzicom.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222).
 
 
Ocena z zachowania

Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła ponadto podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę. Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Skłonnym do wybryków już za dwa lata może grozić powtarzanie klasy.

Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ma nadzieję, że nauczyciele nie będą nadużywać tego przepisu. Jej zdaniem brak promocji nie rozwiąże problemów wychowawczych. Pozostawienie w tej samej klasie osoby, która jeszcze całkowicie nie odwróciła się od szkoły i społeczeństwa, może wręcz spotęgować negatywne zachowanie.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 

Koniec amnestii maturalnej

W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy poprawkowych egzaminów. W przyszłym roku egzaminy pisemne odbędą się 26 sierpnia, a ustne od 25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie można mylić z dodatkowym, przeprowadzanym dla tych maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach maturalnych.

Warto też pamiętać, że uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą musieli go zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 
 
Rady rodziców obowiązkowe

Od tego roku rodzice dzieci chodzących do szkoły muszą utworzyć radę rodziców, reprezentującą ich w kontaktach m.in. z organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór, czy radą pedagogiczną. Wybory powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu według zasad ustalonych przez radę pedagogiczną lub poprzednią radę. To rady rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach w porozumieniu z dyrektorem szkoły określają wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem określa dni, w których noszenie mundurka nie jest wymagane ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, podkreśla, że rada rodziców ma także prawo wnioskować do dyrektora szkoły o ocenę pracy każdego nauczyciela szkoły, a do kuratora oświaty o ocenę dyrektora. Jego zdaniem uprawnienie to wykorzystywane jest jednak niezwykle rzadko. Tymczasem jest to jedna ze skuteczniejszych metod pozbycia się złych nauczycieli. Dyrektor szkoły może bowiem zwolnić nawet nauczyciela mianowanego, który uzyskał drugą ocenę negatywną.

Podstawa prawna  
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).
 

 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  

Za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają: dyrekcja szkoły, jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz różnego rodzaju instytucje kontrolujące. Od nowego roku szkolnego w każdej placówce został także powołany pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Resort edukacji jednak nie określił, co będzie należało do jego obowiązków. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie przerw. Oznacza to, że jeśli np. religia nie jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom niebiorącym w niej udziału szkoła musi zapewnić opiekę lub inne zajęcia. Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby.  
 
 


15 września 2007 r. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne

15 października 2007 r. mija termin składania wniosku o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego

8 kwietnia 2008 r. sprawdzian szóstoklasistów

22-23 kwietnia 2008 r. egzamin gimnazjalny

20 czerwca 2008 r. zakończenie roku szkolnego


JOLANTA GÓRA
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 12, 2007, 08:30:36 am
OŚWIATA

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (DzU nr 163, poz. 1155) - patrz tekst "Rząd dołoży samorządom pieniędzy na kamery dla szkół"

DzU nr 163, poz. 1155

Rząd dołoży samorządom pieniędzy na kamery dla szkół (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/dodatek3_070912/dodatek3_a_3.html)

Monitoring wizyjny ma poprawić bezpieczeństwo uczniów. Samorządy prowadzące szkoły i placówki wychowawcze będą mogły się starać o dotacje z budżetu państwa na potrzebny sprzęt.

Rząd przyjął właśnie program wspierania organów prowadzących publiczne szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze, które chcą poprawić bezpieczeństwo uczniów i wychowanków za pomocą kamer przemysłowych, oraz rozporządzenie, które będzie prawną podstawą dotowania zakupu i instalacji takich urządzeń.

Rozporządzenie, wydane na mocy znowelizowanych w tym roku przepisów ustawy o systemie oświaty, weszło w życie 11 września (DzU nr 163, poz.1155). W tym roku termin na wystąpienie do wojewody o dotację jest bardzo krótki i upływa 21 września.

Dofinansowanie będzie dotyczyć szkół i placówek liczących minimum 200 uczniów lub wychowanków. Dotacje mają wynosić do 80 proc. kosztów zakupu i instalacji monitoringu
wizyjnego oraz 90 proc. wydatków na modernizację i rozbudowę zestawów już działających.

Rozporządzenie precyzuje, że standardowy zestaw do monitoringu obejmuje dwie kamery umieszczone od wewnątrz i na zewnątrz wejścia do szkoły o rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób wraz z urządzeniem rejestrującym, kolorowym monitorem i dodatkowym sprzętem niezbędnym do zainstalowania zestawu.

We wniosku trzeba będzie określić m.in. liczbę placówek, które mają zostać wyposażone w monitoring, podać zwięzły opis najczęściej występujących zagrożeń, kalkulację kosztów oraz wysokość wkładu własnego. Potrzebna będzie również opinia policji lub straży gminnej uzasadniająca konieczność założenia monitoringu. Wnioski mają być ocenione do 6 października przez specjalny zespół, który zarekomenduje wojewodzie, komu przydzielić
dotację.

Ireneusz Walencik, Rz.12.09.07 Nr 213
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 04, 2007, 08:16:10 am
Już obowiązuje

4 PAŹDZIERNIKA

FINANSOWANIE NAUKI
minister nauki i szkolnictwa wyższego określił sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę


(DzU nr 170, poz. 1197)
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071701197
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071701197&type=2&name=D20071197.pdf
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 14, 2007, 01:11:14 am
KO/2005-03-11

Zawieszenie w prawach ucznia
Skreślanie ucznia z listy uczniów
(http://www.ko.rzeszow.pl/wydruk.php?id=3540)
 
Tryb postępowania w wypadku skreślenia ucznia z listy uczniów

   Szkoła, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (zwana dalej ustawą) pełni nie tylko funkcje dydaktyczną, lecz również opiekuńczo-wychowawczą. Skreślenie ucznia z listy uczniów powinno zatem być stosowane wyjątkowo, w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (III CZP 84/92) skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. W związku z tym przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z kodeksem postępowania administracyjnego.

W sytuacjach, wymagających skreślenia ucznia z listy uczniów należy zachować następujący tok postępowania:
1. Sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie, załączając ewentualnie protokół zeznań świadków – art. 14 KPA (zasada pisemności).
2. Sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu – art. 39 ust. 2 oraz art. 60 ust. 1 pkt 7) ustawy o systemie oświaty.
3. Zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców ucznia).
4. Zwołać zebranie rady pedagogicznej (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej).
5. Poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące. Wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia z listy uczniów - § 18 ust. 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ....

Należy wziąć także pod uwagę zapis § 12 ust. 5 Rozporządzenia jw., tj. „oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania”.  
6. Przedyskutować na zebraniu rady pedagogicznej czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany mniejszymi karami statutowymi i przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Sporządzić protokół z zebrania rady pedagogicznej, uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały.
8. Zgodnie z art. 61 kpa wszcząć postępowanie w tej sprawie, zawiadomić o tym rodziców (uczniów) oraz poinformować ich o prawie wglądu w dokumentację sprawy.
9. Podjąć uchwałę dotyczącą danej sprawy (zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej) – stanowiący charakter uchwały o skreśleniu obliguje dyrektora szkoły do rozliczenia się przed radą pedagogiczną ze sposobu jej wykonania – art. 41 ust. 1 ustawy.
10. Przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie - art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Opinia  ta nie jest wiążąca dla dyrektora, lecz bez niej decyzja jest nieważna.
11. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa (art. 41 ust. 3 ustawy) dyrektor szkoły podejmuje decyzję.
12. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów sformułować decyzję zgodnie z wymogami kodeksu postępowania administracyjnego – decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie, zarówno faktyczne jak i prawne - art. 107 KPA.
13. Dostarczyć decyzję uczniowi lub jego rodzicom (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) – KPA, Rozdział 8 Doręczenia - data odbioru pisma umożliwia sprawdzenie dotrzymania terminu ewentualnego odwołania od decyzji.
14. Wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – rygor natychmiastowej wykonalności obwarowany jest przepisem art. 108 KPA.
15. W przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą.

Zawieszenie w prawach ucznia

Niedopuszczalne jest zawieszanie uczniów szkół (zarówno publicznych jak i niepublicznych) w ich obowiązkach. Powyższe pozostaje w sprzeczności z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, uniemożliwia bowiem realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Statut szkolny nie może być sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem w zakresie praw człowieka, obywatela, praw dziecka i ogólnymi normami państwa demokratycznego. Tak więc wszelkie zapisy w statutach szkół, które utożsamiają zawieszenie w prawach ucznia z ograniczeniem praw ucznia do uczęszczania do szkoły – jako niezgodne z prawem powinny zostać zmienione.

Regulacje prawne dotyczące skreślenia ucznia z listy uczniów

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572, ze zmianami)
Art. 15.

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 31
Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:
5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów KPA:
b) w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów.
Art. 39.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Art. 41.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
Art. 60 ust. 1 pkt. 7 (szkoły publiczne)
Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać:
prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.
Art. 84. ust 2 pkt. 5 (szkoły niepubliczne)
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społ. z dnia 9 listopada 2001 r. III RN 149/2000

W wypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka objętego obowiązkiem szkolnym dokonali dobrowolnego wyboru odpłatnego trybu realizacji tego obowiązku w niepublicznej szkole podstawowej, a następnie nie wywiązują się wobec szkoły niepublicznej z przyjętego na siebie obowiązku opłaty kosztów nauki świadczonej na rzecz ich dziecka (tzw. czesnego), dyrektor szkoły niepublicznej nie jest związany ograniczeniem ustawowym wynikającym z art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) i może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów szkoły (art. 84 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Jest jednakże obowiązany poinformować o tym dyrektora szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, w celu umożliwienia skutecznego sprawowania kontroli dopełnienia przez rodziców zapewnienia dalszej realizacji obowiązku szkolnego dziecka (art. 16 ust. 6 w związku z art. 19 ust. 1 i art. 18 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

 wz. Podkarpackiego
   Kuratora Oświaty

Jolanta Tudrój-Darska
      I Wicekurator

 Wzór decyzji - plik MS Word
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/1103200503.dochttp://www.menis.pl/prawo_oswiatowe.html
Cytuj
Art. 39. 1.ustęp 2

2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

2a.  Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 15, 2007, 11:39:58 pm
Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showServiceArticle&id=41&dok=2043.86.0.39.2.1.0.1.htm&p=1)

Najważniejsze zmiany dla uczniów

Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.


(http://gamma.infor.pl/p/_wspolne/obrazki/990/i02/2007/173/i02.2007.173.000.002a.101.jpg)


Ocena nie tylko z religii wpłynie na średnią

- Nie chodziłem i nie będę chodził na lekcje religii - mówi Michał Forek, gimnazjalista z Wrocławia. Dlaczego?

- Chociaż jestem osobą wierzącą, to nie mogę porozumieć się z księdzem, nie chcę też być oceniany za udział w niedzielnej mszy, a przede wszystkim nie chcę mieć trójki na świadectwie - wyjaśnia Michał.

Dodaje, że jego ksiądz nie lubi uczniów, którzy z nim dyskutują. Wszyscy pozostali dostają piątki lub szóstki.

Tymczasem od tego roku szkolnego stopień z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów dodatkowych, np. języków obcych, wychowania w rodzinie, będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz czy dostanie się do szkoły średniej. Zdaniem Ireny Dzierzgowskiej, byłego wiceministra edukacji, powinno się w ogóle zrezygnować z wpisywania oceny z religii na świadectwie.

- Uczniowie nieuczęszczający na religię zazwyczaj nie mają etyki, a na świadectwie otrzymują kreskę przy religii oraz o jedną ocenę mniej - wyjaśnia Irena Dzierzgowska.

Zajęcia z religii lub etyki są organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Szkoła musi je wpisać do planu, jeśli na lekcje będzie uczęszczało co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego dziecko chodziło na religię czy etykę, wystarczy, że powie o tym wychowawcy. Nie musi przy tym składać żadnego oświadczenia na piśmie.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906).

Lektury i matematyka

Od 1 września w szkołach obowiązuje nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W wyższych, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Tym razem poloniści podkreślają, że Ryszard Legutko, minister edukacji, dodał licealistom prawie osiemnaście nowych lektur, ale nie zwiększył liczby godzin języka polskiego.

Natomiast zmiany w programie nauczania matematyki obejmą wszystkich uczniów. W ich efekcie już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści.

- Zmiana programowa z matematyki była konieczna ze względu na wprowadzenie od 2010 roku obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu na maturze - podkreśla minister Ryszard Legutko.

Jednak w efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki oraz języka polskiego.

Wydawcy książek zapowiadają jednak, że nie będzie zmian w podręcznikach, bo zabrania im tego ustawa o systemie oświaty. Jednak postarają się jak najszybciej przygotować pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zwłaszcza do matematyki. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że pomogą one nauczycielom zorientować się, czego powinni uczyć, a z czego muszą zrezygnować.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że w piątek na stronach internetowych komisji (www.cke.edu.pl) zostanie opublikowany poradnik dla uczniów i nauczycieli na temat dostosowania wymogów egzaminacyjnych do zmian w programie. Dzięki temu nauczyciele będą wiedzieli, na jakie tematy zwracać szczególną uwagę.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. nr 157, poz. 1100).

Komórki tylko wyłączone


Statuty szkół, uchwalane przez rady pedagogiczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, muszą określać warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych czy mp3 na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie placówki, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Urszula Przybylska-Zioło z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia, że statut szkoły nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na jej terenie.

- Czy dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy i oddać go dopiero po zakończeniu roku szkolnego - pyta mama gimnazjalisty, która chce pozostać anonimowa. Nauczyciel zabrał aparat jej synowi, ponieważ odebrał sms-a na lekcji.

Grażyna Puchalska z biura prasowego Komendy Głównej Policji jest zdziwiona, że takie zdarzenie miało miejsce. W ten sposób nauczyciel bowiem dopuścił się przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy. Grażyna Puchalska dodaje jednak, że statut szkoły powinien także przewidywać postępowanie w przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonu. Jeśli takich zasad brakuje, aparat powinien być zwrócony po lekcjach uczniowi lub jego rodzicom.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222).

Ocena z zachowania


Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła ponadto podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę. Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Skłonnym do wybryków już za dwa lata może grozić powtarzanie klasy.

Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ma nadzieję, że nauczyciele nie będą nadużywać tego przepisu. Jej zdaniem brak promocji nie rozwiąże problemów wychowawczych. Pozostawienie w tej samej klasie osoby, która jeszcze całkowicie nie odwróciła się od szkoły i społeczeństwa, może wręcz spotęgować negatywne zachowanie.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562).

Koniec amnestii maturalnej

W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy poprawkowych egzaminów. W przyszłym roku egzaminy pisemne odbędą się 26 sierpnia, a ustne od 25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie można mylić z dodatkowym, przeprowadzanym dla tych maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach maturalnych.

Warto też pamiętać, że uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą musieli go zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).

Rady rodziców obowiązkowe

Od tego roku rodzice dzieci chodzących do szkoły muszą utworzyć radę rodziców, reprezentującą ich w kontaktach m.in. z organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór, czy radą pedagogiczną. Wybory powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu według zasad ustalonych przez radę pedagogiczną lub poprzednią radę. To rady rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach w porozumieniu z dyrektorem szkoły określają wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem określa dni, w których noszenie mundurka nie jest wymagane ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, podkreśla, że rada rodziców ma także prawo wnioskować do dyrektora szkoły o ocenę pracy każdego nauczyciela szkoły, a do kuratora oświaty o ocenę dyrektora. Jego zdaniem uprawnienie to wykorzystywane jest jednak niezwykle rzadko. Tymczasem jest to jedna ze skuteczniejszych metod pozbycia się złych nauczycieli. Dyrektor szkoły może bowiem zwolnić nawet nauczyciela mianowanego, który uzyskał drugą ocenę negatywną.

Podstawa prawna

■ Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają: dyrekcja szkoły, jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz różnego rodzaju instytucje kontrolujące. Od nowego roku szkolnego w każdej placówce został także powołany pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Resort edukacji jednak nie określił, co będzie należało do jego obowiązków. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie przerw. Oznacza to, że jeśli np. religia nie jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom niebiorącym w niej udziału szkoła musi zapewnić opiekę lub inne zajęcia. Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby.

15 września 2007 r. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne

15 października 2007 r. mija termin składania wniosku o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego

8 kwietnia 2008 r
. sprawdzian szóstoklasistów

22-23 kwietnia 2008 r. egzamin gimnazjalny

20 czerwca 2008 r. zakończenie roku szkolnego
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 05, 2007, 10:19:01 am
Szkoła nie może odmówić przyjęcia ucznia (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2084.89.0.39.18.1.0.1.htm)

Placówka oświatowa musi przyjąć dzieci powracające z rodzicami z zagranicy. Powinni oni jednak przedstawić dokumenty z poprzedniej szkoły.

Coraz więcej osób, które wyjechały po przystąpieniu Polski do UE, wraca do kraju. Często wracają z dziećmi, które wcześniej chodziły do szkoły za granicą. Polska szkoła podstawowa i gimnazjum nie mogą odmówić przyjęcia ucznia, który przeprowadził się w jej rejon z zagranicy. Rodzice muszą jednak przedstawić w nowej szkole świadectwo lub zaświadczenie wydane przez zagraniczną szkołę i ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce, jeśli uczeń wcześniej uczył się w naszym kraju. Na tej podstawie dyrektor placówki sumuje lata spędzone w szkole i przyjmuje do odpowiedniej klasy.

Może się zdarzyć, że uczeń ma problemy z językiem polskim albo materiał przerabiany w zagranicznej szkole odbiega programowo od obowiązującego w Polsce. Wtedy dyrektor i nauczyciele uzgadniają warunki wyrównania różnic. Dyrektor nie musi jednak przeprowadzać egzaminu klasyfikacyjnego potwierdzającego znajomość polskiego czy pozwalającego ocenić jego wiedzę. Uczeń chodzi do klasy, do której został zapisany, i jest oceniany na bieżąco.

Rodzice wracający z dziećmi powinni pamiętać, że od 14 sierpnia 2005 r. Polska jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej 5 października 1961 r. w Hadze (Dz.U. nr 112, poz. 938 i 939). Obowiązuje ona w 67 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji. Na jej mocy polscy konsulowie urzędujący w krajach będących jej stronami zaprzestali legalizacji zagranicznych dokumentów przeznaczonych do wykorzystania w Polsce. Zamiast tego wydają specjalne poświadczenie, zwane apostille. To właśnie o nie powinni zadbać rodzice wracający do Polski z dziećmi.

Świadectwa szkolne i maturalne uzyskane za granicą podlegają też nostryfikacji. Uznawane są wtedy za równorzędne świadectwom ukończenia polskich szkół. Nostryfikować nie trzeba tylko dokumentów wydanych w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o uznawaniu wykształcenia. Wykaz umów znajduje się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Kiedy taka umowa nie obowiązuje, dokumenty muszą być nostryfikowane przez kuratora oświaty.

Jeśli dziecko chodziło za granicą do szkoły podstawowej lub gimnazjum, trzeba, starając się o przyjęcie w polskiej szkole, dołączyć też zaświadczenie o okresie nauki, niezbędnym do uzyskania świadectwa. Na jej podstawie uczeń jest przyjmowany do odpowiedniej klasy. Z zaświadczenia powinno wynikać, w jakim wieku na terenie danego państwa rozpoczyna się edukację i po ilu latach nauki wydawane jest świadectwo przedkładane do nostryfikacji.

JOLANTA GÓRA


PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Luty 18, 2008, 07:01:43 am
Chore dzieci powinny się uczyć

Danuta Frey 17-02-2008, ostatnia aktualizacja 17-02-2008 23:36

Niepełnosprawne i przewlekle chore dzieci powinny mieć równy z innymi uczniami dostęp do edukacji. Wymaga to znowelizowania ustawy o systemie oświaty – twierdzi rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniach do ministrów edukacji narodowej oraz zdrowia.

Sprawa jest ważna, gdyż dotyczy przeszło 290 tys. dzieci i młodzieży w wieku 5 – 19 lat. Jeszcze więcej, bo ponad 1,2 mln, czyli co szósty uczeń, ma długotrwałe kłopoty ze zdrowiem: słuchem, wzrokiem, poruszaniem się. Aż 1,5 mln, czyli co piąty, cierpi na choroby przewlekłe. Jednocześnie tylko 2,2 proc. uczniów ma opinie bądź orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów. Zdaniem rzecznika zdecydowana większość dzieci przewlekle chorych powinna uczęszczać do szkół powszechnych, gdzie dzięki kontaktowi z rówieśnikami będzie miała szansę na prawidłowy rozwój.

Obecne przepisy mające na celu zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym równego dostępu do edukacji w praktyce nie spełniają tej funkcji. Sytuacja może się nawet pogorszyć, ponieważ we wrześniu 2007 r. MEN (wówczas pod kierownictwem Romana Giertycha) wydało komunikat w sprawie wykazywania w systemie informacji oświatowej uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną. Stwierdzono tam m.in., że „przepisy prawa oświatowego nie przewidują organizowania dzieciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego”.

W opinii rzecznika konieczne jest więc wypracowanie wspólnego stanowiska MEN i Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci przewlekle chorych w warunkach szkolnictwa powszechnego. Należałoby też tak znowelizować ustawę o systemie oświaty, aby ustawowo zapewnić im dostęp do edukacji.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/94288.html
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Luty 19, 2008, 03:24:39 pm
Wtorek, 19 lutego 2008
PAP - dodane 56 minut temu


16-letni uczeń gimnazjum z Suwałk musi przeprosić nauczycielkę historii za wulgaryzmy, których użył wobec niej na lekcji - zdecydował Sąd Rodzinny i dla Nieletnich w Suwałkach.

Wyrok jest konsekwencją obowiązujących od 1 września 2007 przepisów, zgodnie z którymi nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi a ich znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela ścigane jest z urzędu.

Więcej: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=9673568&rfbawp=1203427171.734
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Luty 21, 2008, 06:42:38 am
Czwartek, 21 lutego 2008

Wakacje częstsze, ale krótsze?

Już za miesiąc do resortu edukacji trafią pierwsze, rewolucyjne propozycje nowej organizacji roku szkolnego. Dyrektorzy szkół chcą zmiany w szkolnym kalendarzu. Miałoby być tak jak w Niemczech, Finlandii czy - po części - we Francji. Czyli krótsze wakacje, ale więcej przerw w nauce w ciągu roku - zapowiada "Polska".

Na nowe pomysły ministerstwo jest otwarte. Zapalamy zielone światło i czekamy na propozycje - mówi gazecie rzecznik MEN Joanna Dutkiewicz. A eksperci od oświaty sypią propozycjami zmian. Dyrektorzy szkół z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (zrzesza blisko 2 tys. osób) chcą przenieść maturę na czerwiec albo lipiec.

Matura to teraz ogromne przedsięwzięcie, szkoły muszą organizować nawet kilkanaście różnych egzaminów. Tracą na tym młodsze klasy, nie mają szans na normalną, spokojną naukę - mówi Marek Pleśniar, szef stowarzyszenia.

Swoje pomysły przekaże do MEN już w marcu wrocławskie kuratorium oświaty. Eksperci chcą, żeby rok szkolny zaczynał się nie 1 września, ale 15 sierpnia. To skróciłoby wakacje o dwa tygodnie. Uczniowie mogliby za to liczyć aż na sześć dłuższych przerw w nauce. Poza wakacjami, zimowymi feriami, przerwami z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy byłaby jeszcze kilkunastodniowa przerwa na przełomie października i listopada oraz w kwietniu (bo wtedy dolnośląscy specjaliści proponują organizować w szkołach egzaminy, w tym maturę).

Urzędnicy ministerialni ostrożnie wypowiadają się o zmianach. Obawiają się chaosu, jaki może wywołać zmiana utartych przyzwyczajeń. Podobnie mówią specjaliści. Zmiany szkolnego kalendarza są potrzebne - mówi Irena Dzierzgowska, minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka. Zwraca jednak uwagę, że w Polsce 1 września automatycznie kojarzy się z początkiem nauki i ciężko byłoby to zmienić. (PAP)

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=83914&wid=9679533&rfbawp=1203572407.838
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 21, 2008, 10:14:11 pm
Cytat: "Mulesia"
się nie 1 września, ale 15 sierpnia.

ale już były takie próby wiele lat temu,w sierpniu zaczynał się rok szkolny dla części uczniów (pdstawówka)
Niech nie wprowadzają nowości,bo potem się okaże,że to kolejny niewypał
Cytat: "Mulesia"
że w Polsce 1 września automatycznie kojarzy

I niech tak zostanie.Mogą jeszcze czerwiec cały dodać do wakacji. :P
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 12, 2008, 08:19:34 am
Straż miejska będzie ścigać wagarujących uczniów

ZMIANA PRAWA
- Sejm zajmie się dzisiaj projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty
Posłowie chcą zniesienia obowiązku noszenia mundurków w szkołach podstawowych i gimnazjach
Rząd zaostrza kryteria przyznawania stypendium naukowego i wymagania dla nauczycieli
NOWOŚĆ
 
Kandydaci do pracy w szkole zostaną zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, nauczyciele stażyści i kontraktowi będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, a uczniowie, którzy mają z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie otrzymają stypendiów naukowych. Między innymi takie zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela. Dziś podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży odbędzie się jego pierwsze czytanie. Posłowie zajmą się też innymi nowelami, przygotowanymi przez posłów.
 
Koniec mundurków
Posłowie PO i SLD przygotowali odrębne nowele znoszące obowiązek noszenia jednolitych strojów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, a także dla dorosłych. Projekt PO został przygotowany przez Krystynę Szumilas, obecnie wiceminister edukacji narodowej. Zgodnie z nim dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić tzw. mundurki, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i rady pedagogicznej. Określi wtedy ich wzór w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
 
Z takiej zmiany cieszy się Małgorzata Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Niemcach, woj. lubelskie. Podkreśla, że noszenie jednolitego stroju powinno być przywilejem, a nie obowiązkiem.
 
- Powinna to być decyzja danej społeczności szkolnej, a nie odgórny nakaz - podkreśla.
 
Nowela PO precyzuje, że w szkołach, w których nie będzie wprowadzonego jednolitego stroju, zasady ubierania się uczniów muszą być określone w statucie szkoły.
 
Stypendia dla grzecznych
 
Z kolei rząd proponuje, aby od przyszłego roku szkolnego dobrzy uczniowie, którzy mają z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie otrzymywali stypendiów za dobre wyniki w nauce. Obecnie trzeba jedynie uzyskać średnią ocen określoną przez komisję stypendialną. Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, przypomina, że ten pomysł to pozostałość wprowadzonego przez byłego ministra edukacji Romana Giertycha programu Zero tolerancji. Jego zdaniem od subiektywnej oceny nie powinno zależeć, czy zdolny uczeń otrzyma pomoc finansową.
 
Natomiast Krzysztof Konarzewski z Instytutu Psychologii PAN uważa, że o takim wyróżnieniu powinny decydować wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie kształcenia i nie najgorsze w pozostałych. Na przykład pomoc finansowa mogłaby przysługiwać osobom, które mają przynajmniej jedną szóstkę, żadnej trójki i brak hańbiących wykroczeń.
 
Bat na wagarowiczów
 
Rządowy projekt zobowiązuje też strażników miejskich do informowania dyrektorów szkół o uczniach przebywających w miejscach publicznych podczas lekcji. Zdaniem resortu edukacji, zmniejszy to skalę samowolnego opuszczania lekcji.
 
- Proponowane przepisy sugerują, że uczniowie od godz. 8 do 14 nie powinni pojawiać się w parku, ośrodku zdrowia, bibliotece czy kinie - mówi Maciej Osuch.
 
Obecnie straż miejska i policja mają prawo wylegitymować każdego, także ucznia, kto zakłóca spokój i porządek. Może też doprowadzić nietrzeźwego do izby wytrzeźwień lub domu.
 
Obowiązek egzaminowania
 
Istotne zmiany zaproponował też rząd w stosunku do nauczycieli. Nowelizacja określa m.in. nowe zasady ich wynagradzania i zatrudniania przy egzaminach zewnętrznych. Z osobami sprawdzającymi prace pisemne umowy będą zawierać dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych. Natomiast w egzaminach ustnych nauczyciele-egzaminatorzy będą uczestniczyć w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych. Za czas pracy przekraczający ten wymiar będą otrzymywać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe.
 
- Są to rozwiązania zgodne z uchwałą Sądu Najwyższego - podkreśla Jolanta Gałczyńska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
Nowelizacja zobowiąże też nauczycieli do uczestniczenia w egzaminach zewnętrznych.
 
- Ten przepis budzi nasze wątpliwości - mówi Jolanta Gałczyńska.
 
Dotychczas nauczyciele mogli odmówić udziału na przykład w egzaminie maturalnym. Jeśli nowela zostanie uchwalona, nie będą mieć takiego prawa.
 
Zaświadczenie obowiązkowe
 
Ponadto nauczyciele przed nawiązaniem stosunku pracy będą musieli przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Za jego wydanie zapłacą 50 zł. Obecnie ci, którzy byli karani za przestępstwo umyślne, nie mogą pracować w szkole. MEN twierdzi jednak, że dyrektorzy szkół nie sprawdzają, czy osoby, które chcą się zatrudnić, figurują w KRK. Wystarczy im pisemne oświadczenie zatrudnianego nauczyciela o niekaralności. Tymczasem bez sprawdzenia w KRK nie można mieć pewności, czy dana osoba poświadcza prawdę. Dyrektorzy szkół popierają taką zmianę.
 
- W szkole nie mogą być zatrudniane osoby karane. Dobrze, że kandydaci zostaną zobowiązani do przedstawienia zaświadczeń - mówi Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
 
Po uchwaleniu nowelizacji nauczyciele stażyści i kontraktowi będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie podlegają jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani.
 
- Skoro osoby te mają kwalifikację do wykonywania tak odpowiedzialnego zawodu, to powinni na równi ze wszystkimi nauczycielami ponosić konsekwencje ewentualnej nieodpowiedzialności - uważa Iwona Sobka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczynie, województwo mazowieckie.
 
4 mln uczniów uczęszcza do szkół podstawowych i gimnazjów
 
JOLANTA GÓRA
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2172.89.0.39.13.1.0.1.htm
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 17, 2008, 05:42:02 am
Wychowawcy klas I-III mają uczyć języka obcego (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2176.89.0.39.17.2.0.1.htm)

Zmiana prawa

- Od września języka angielskiego najmłodszych uczniów mają uczyć nauczyciele wychowawcy. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) ostrzega, że zaproponowane przez resort edukacji zmiany w organizacji pracy szkoły uniemożliwią wprowadzenie nauczania języka obcego od pierwszej klasy z powodu braku nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych nauka języka obcego w klasach I-III od 1 września tego roku ma być włączona w kształcenie zintegrowane.

Obecnie w wielu szkołach dzieci uczą się języka angielskiego czy niemieckiego w ramach tzw. godzin dyrektorskich.

- Dzięki temu dzieci uczą angliści czy germaniści, a nie nauczyciele nauczania początkowego - tłumaczy Beata Domerecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie, woj. dolnośląskie.

Resort jednak chce zmniejszyć liczbę godzin dyrektorskich z 12 do 6 i zwiększyć liczbę godzin kształcenia zintegrowanego z 54 do 60.

- Oznacza to, że języka obcego będą musieli uczyć nauczyciele o podwójnych kwalifikacjach: w zakresie kształcenia zintegrowanego oraz języka obcego - wyjaśnia Joanna Berdzik, prezes OSKKO.

W praktyce dyrektor musiałby zatrudnić nauczyciela nauczania początkowego z uprawnieniami do nauczania języka obcego.

- Takich nauczycieli na rynku pracy praktycznie nie ma - uważa Beata Domerecka.

OSKKO proponuje, aby resort wyłączył naukę języka obcego z nauczania zintegrowanego i, tak jak religię, zapisał jako oddzielny przedmiot.

Jolanta Góra
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 27, 2008, 09:54:35 am
Przedszkole to nie więzienie
Część 1 naszego poradnika.
Rodzice, sprawdźcie swoje prawa.Rodzice przedszkolaka, ucznia podstawówki lub gimnazjum mają nie tylko obowiązki wobec placówki, w której uczy się dziecko. Mają, co równie istotne, mnóstwo praw. Warto je poznać.

Dziś podpowiadamy, czego możesz oczekiwać od personelu przedszkola.1. Kiedy przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka?
Jeśli dziecko nie ukończyło 3 lat lub gdy w przedszkolu nie ma wolnych miejsc.

2. Czy jeśli 3-latek ma trudności w adaptacji, rodzic może np. przez pierwszy tydzień towarzyszyć maluchowi w przedszkolu?
Należy to uzgodnić z dyrektorem przedszkola, ale w większości placówek jest taka możliwość.

3. Czy można zwolnić dziecko z leżakowania?
Tak. Leżakowanie jest odpoczynkiem, nie każde dziecko musi ten czas wykorzystać na drzemkę. Dyrektor wspólnie z radą pedagogiczną i rodzicami może ustalić, że dla dzieci, które nie śpią, czas na odpoczynek będzie inaczej zagospodarowany.

4. Czy w przypadku dziecka alergicznego bądź nietolerującego np. pokarmów mlecznych przedszkole musi przygotować specjalne menu?
Rodzic powinien uzgodnić z dyrektorem przedszkola, czy jest możliwe przygotowywanie oddzielnych posiłków dla dziecka alergicznego. Natomiast jeśli dziecko nie toleruje posiłków mlecznych, rodzic może oczekiwać, że menu będzie dostosowane do potrzeb dziecka.

5. Co zrobić, jeśli placówka nie wywiesza aktualnego dziennego menu?
Należy zgłosić taką sytuację dyrektorowi, a jeśli to nie skutkuje - do organu prowadzącego (urzędu gminy lub dzielnicy).

6. Czy rodzice mogą sprawdzić kompetencje nauczyciela-wychowawcy przedszkolnego: dyplom, certyfikaty itd.?
Niestety, rodzice nie mogą domagać się pokazania dokumentów, ale dyrektor podczas zebrania z rodzicami powinien przedstawić wychowawców i poinformować o ich kwalifikacjach. Jeśli tego nie zrobi, rodzice mogą poprosić dyrektora o takie informacje.

7. Czy można zostać zwolnionym z opłaty za przedszkole lub jej części?

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą składać do dyrektora przedszkola wniosek o obniżenie lub niepobieranie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Jedynym kryterium obniżania lub niepobierania opłaty jest dochód na członka rodziny. Gdy dochód ten nie przekracza 60 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie pobiera się. Gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza 60 proc., lecz nie przekracza 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 50% kwoty pełnej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

8. Czy można nie płacić darowizny lub opłaty na komitet rodzicielski?
Można. Darowizna i wpłaty na tzw. komitet rodzicielski/radę rodziców nie są obowiązkowe - to dobrowolne składki rodziców.

9. Czy fakt, że dziecko nie uczestniczy w zajęciach dodatkowo płatnych, np. w angielskim, oznacza, że w tym czasie może liczyć na inne zajęcia z wychowawcą?
Oczywiście, w trakcie zajęć dodatkowych dziecko nieuczestniczące w nich korzysta z oddzielnych zajęć prowadzonych przez wychowawcę grupy.

10. Jeśli dziecko ewidentnie źle czuje się w grupie i np. nie lubi swojej pani, czy można przenieść je do innej grupy lub przedszkola?
Wspólnie z dyrektorem i wychowawcą należy znaleźć przyczynę zaistniałej sytuacji. Jeśli się okaże, że nie ma innej możliwości rozwiązania problemu, rodzic może zwrócić się do dyrektora z prośbą o przeniesienie dziecka do innej grupy. Jeśli będą miejsca w innym przedszkolu, może także zapisać dziecko do innej placówki.

11. Kto może odebrać dziecko z przedszkola: czy jeśli rodzice dziecka są w separacji i sprawy opieki nie są uregulowane sądownie, matka może zastrzec, by ojciec nie miał prawa odbierania dziecka z placówki?
Dziecko mogą z przedszkola odbierać matka i ojciec oraz osoby przez nich upoważnione (specjalnie wypełniony dokument składa się w przedszkolu). Jeśli rodzice są po rozwodzie lub w separacji i sprawy opieki nad dzieckiem nie są uregulowane sądownie, to prawo do odbierania dziecka mają obydwoje rodzice. Natomiast jeśli jest wyrok sądu - to zgodnie z orzeczeniem sądu.

12. Jeśli w przedszkolu zdarzy się wypadek, to czy poza poinformowaniem rodziców dyrektor powinien wezwać pogotowie i w razie konieczności odwieźć dziecko do szpitala?
Tak. Dyrektor/wychowawca jest zobowiązany zapewnić poszkodowanemu dziecku opiekę, fachową pomoc medyczną (np. udzielić pierwszej pomocy) i w razie konieczności odwieźć dziecko do szpitala.

13.Czy wizyty fotografa w przedszkolu muszą być zapowiedziane wcześniej?
Sprawa wykonywania dzieciom zdjęć w przedszkolu powinna być uzgodniona z rodzicami. Rodzice powinni być wcześniej poinformowani o wizycie fotografa i wyrazić zgodę na zrobienie zdjęcia swojemu dziecku, będą przecież za to płacić.

Płacę tylko za to, z czego korzystam
Pani Aneta z Warszawy, mama 5-letniego Damianka:

Synek od września zacznie zerówkę, jednak dopiero teraz dowiedziałam się o niektórych prawach przysługujących mi w relacji z przedszkolem. Po prostu rodzice nie są informowani, jakie mają prawa.

Mój synek nie je w przedszkolu śniadań, zjada je w domu. Ze względu na rytm pracy mojej i męża przyprowadzamy Damianka do przedszkola tuż przed godz. 9. O tej porze inne dzieci z jego grupy jedzą właśnie śniadanie. Mimo że Damian nie korzystał z tego posiłku, płaciłam pełną stawkę żywieniową. Dopiero od początku tego roku szkolnego, po porozumieniu z dyrekcją placówki, płacę mniej. Od normalnej stawki odpisują mi wartość niewykorzystanych śniadań. To nie są duże pieniądze, ale po co płacić za coś, z czego się nie korzysta?

Jutro: Jakie prawa mają rodzice w szkole?

autor: Joanna Bogiel - JażdżykSzkoła pod lupą
cz. 2 naszego poradnika
Rodzice, sprawdźcie swoje prawa


Czy rodzice mogą nie zgodzić się na żądanie nauczyciela, aby uczniowie przesyłali prace domowe e-mailem? Czy mogą usunąć ze szkoły automat z niezdrową żywnością? Dziś te i inne szkolne pytania.


1. Czy nauczyciel może wymagać, aby dzieci przesyłały pracę domową e-mailem?
Wprowadzanie niekonwencjonalnych rozwiązań w szkole wymaga uzasadnienia, a także uzgodnienia z dyrektorem szkoły i rodzicami. A więc rodzice mają prawo nie zgodzić się na taki pomysł nauczyciela, bo np. dziecko nie ma Internetu.

2. Czy rodzice mogą zażądać, aby usunąć ze szkoły tzw. śmieciową żywność typu chipsy, cola?
W szkole nie powinno sprzedawać się niezdrowej żywności, ponieważ szkoła jest zobowiązana do edukacji zdrowotnej, propagowania zdrowego stylu życia.

Ale prośba jednego rodzica w sprawie usunięcia niezdrowych produktów może nie wystarczyć. Dlatego najlepiej, aby decyzję o usunięciu tych produktów podjęła Rada Rodziców.

3. Czy rodzice mogą nie zgodzić się, by rekolekcje odbywały się w godzinach lekcyjnych?
Teoretycznie mogą. Wszystko zależy od ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą. Od 1992 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, że uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Zazwyczaj decyzję o czasie rekolekcji podejmuje dyrektor szkoły.

4. Czy można nie otrzymać promocji z powodu spóźnień? Tak, jeśli spóźnianie się do szkoły powoduje braki w wiedzy, których konsekwencją są oceny niedostateczne. Spóźnianie się do szkoły jest niewywiązywaniem się z obowiązków. Sankcją za to często jest obniżenie oceny ze sprawowania.

5. Czy wyniki testów kompetencyjnych mają wpływ na promocję ucznia do następnej klasy? Co wtedy, gdy uczeń źle napisze test albo go w ogóle nie napisze, bo był np. w szpitalu?
Tzw. testy kompetencyjne nie powinny mieć wpływu na promocję. Udział w sprawdzianie przeprowadzanym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i tzw. egzaminie gimnazjalnym (bez względu na wynik) jest warunkiem ukończenia szkół. Dlatego uczeń musi napisać sprawdzian w tzw. terminie normalnym lub dodatkowym, wyznaczanym przez centralną komisję egzaminacyjną.

6. Czy nauczyciel może kazać dziecku, które zapomniało worka z kapciami, aby chodziło po szkole w skarpetkach?
Nie, ponieważ rozwiązania, które proponuje szkoła wobec uczniów, nie powinny być sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa.

7 .Czy uczeń, który jest słaby, ale grzeczny, może mieć najwyższą ocenę ze sprawowania?
Tak. Jeżeli wychowawca ustalił mu taką ocenę z uwzględnieniem kryteriów zawartych w statucie szkoły. Często jednak słabe oceny przekreślają szansę na wzorową ocenę ze sprawowania.

8. Czy rodzice muszą za każdym razem wyrażać zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze szkoły po lekcjach?
To zależy od dyrektora szkoły. To on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i musi określić zasady obowiązujące przy wychodzeniu ze szkoły.

Uczniowie nie są zakładnikami Maciek Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia:

Polska szkoła ciągle działa w ten sposób, że to dziecko ma sprostać wymaganiom oświaty. Tymczasem to szkoła pełni funkcję usługową. Niestety, często sami rodzice zachowują się tak, jakby dzieci były zakładnikami grona pedagogicznego. Tymczasem nauczyciele to ludzie tacy jak my, też są omylni. Warto z nimi śmiało rozmawiać o problemach, choć trzeba pamiętać, że ich praca też nie jest lekka i łatwa. Jeśli konfliktów nie uda się rozwiązać na forum klasy, to zostaje jeszcze dyrektor szkoły i ewentualnie kuratorium. Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony internetowej (maciekosuch.com), gdzie znajduje się sporo informacji o prawach ucznia i rodziców.

autor: Edyta Karczmarska, konsultacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
Co wolno w liceum?
cz. 3 naszego poradnika
Rodzice, sprawdźcie swoje prawa

Rodzice do gabinetu dyrektora szkoły mogą wejść nie tylko wtedy, gdy ten ich wezwie. A za wagary dziecka grozi im nawet 5 tys. zł mandatu. Oto kolejna część naszego szkolnego poradnika o prawach i obowiązkach rodziców.


1. Czy składka na tzw. radę rodziców jest obowiązkowa?
Nie, ponieważ nie jest to składka, lecz darowizna. Od dobrej woli rodziców zależy, czy zechcą dofinansować szkołę.

Pieniądze ofiarowane przez rodziców powinny być przeznaczone na pomoc w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, czyli np. na dofinansowanie wycieczki lub organizację dodatkowych zajęć. Decyzję podejmuje rada rodziców wraz z dyrektorem szkoły.


2. Czy na zebranie rady rodziców może przyjść każdy rodzic, czy tylko osoby z tzw. trójek klasowych?
W tej sprawie trzeba zajrzeć do regulaminu rady rodziców. Trójka klasowa zawsze jednak powinna przedstawiać stanowisko uzgodnione z rodzicami, których reprezentuje. Jeśli tak nie jest, to może warto zmienić rodziców wybranych do trójki klasowej. Głosowanie odbywa się na zwykłym zebraniu rodziców.


3. Czy zielona szkoła jest obowiązkowa? Co wtedy, gdy większość uczniów z klasy nie jedzie? Chodzą do szkoły czy zostają w domu?
Nie ma obowiązku organizowania zielonych szkół. Gdy uczniowie z różnych powodów nie mogą wyjechać, należy zrezygnować z takiej formy nauki. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczkach czy zielonych szkołach, muszą mieć zagwarantowane zajęcia edukacyjne na terenie szkoły.


4. Czy nauczyciel może ogłosić np. miesiąc przed końcem semestru, że już nie ma poprawek?
Nie. Ustalenia dotyczące zasad poprawiania ocen powinny znaleźć się w statucie szkoły. A uczniowie powinni być o tych zasadach poinformowani, najlepiej na początku roku szkolnego.


5. Czy dyrektor może zarządzić, że rodzice nie mają wstępu do jego gabinetu, a ewentualne postulaty mogą zgłaszać na piśmie?
Nie. Dyrektor szkoły musi współpracować z rodzicami uczniów. Zatem ograniczenie kontaktów z rodzicami wyłącznie do formy pisemnej nie stanowi wystarczającej formy kontaktu zapewniającej skuteczne współdziałanie w każdej sytuacji. Może zdarzyć się przecież sytuacja wymagająca szybkiej reakcji szkoły.


6. Czy nauczyciel ma obowiązek pokazać sprawdzian uczniowi i rodzicom?
Tak. Jeżeli uczeń bądź jego rodzice wyrażają takie życzenie, to nauczyciel jest zobowiązany udostępnić im sprawdzian do wglądu. Może ewentualnie przekazać kserokopię pracy.


7. Czy rodzice mają obowiązek posyłania do szkoły ponadgimnazjalnej leniwego ucznia?
Tak. Uczniowie mają obowiązek kształcenia się do 18. roku życia. Jeśli nie w liceum ogólnokształcącym, to w liceum profilowanym albo w szkole zawodowej.

8. Czy rodzice mogą być karani za wagary dziecka?
Tak, jest to bowiem naruszenie ustawy oświatowej i obowiązku nauki do 18. roku życia. Za niedopilnowanie, aby uczeń dotarł do szkoły, grozi mandat nawet do 5 tys. zł. Policja i straż miejska mogą też zawiadomić dyrektora szkoły, że uczeń błąka się po centrach handlowych, kafejkach internetowych itd. zamiast siedzieć w szkolnej ławce.


9. Czy uczeń, który jest już pełnoletni, może sam pisać sobie usprawiedliwienia, zabronić nauczycielom przekazywania rodzicom informacji o ocenach?
Tak. Zgodnie z prawem rodzice powinni otrzymać wtedy od dziecka upoważnienie, że mogą występować w jego imieniu. Problem powinien być opisany w statucie szkoły, która może przyjąć i takie rozwiązanie: jeśli uczeń nie zgłosi żadnego zastrzeżenia, to nic się nie zmienia i nadal reprezentują go rodzice.


10. Czy pełnoletni uczeń może palić papierosy na terenie szkoły albo pić alkohol na wycieczce?
Nie. W szkole, tak jak w każdym miejscu pracy, obowiązują reguły. W firmie też nie można palić papierosów czy pić alkoholu, gdyż zabrania tego prawo. W statucie szkoły powinny być określone sankcje za takie praktyki.


11. Jak powinni się zwracać nauczyciele do dorosłych uczniów?
To zależy od zwyczajów panujących w szkole. W wielu liceach od pierwszej klasy pedagodzy zwracają się do uczniów "pan" i "pani".

autor: Edyta Karczmarska Konsultacja: Kuratorium Oświaty w Warszawie
Zebrane -zródło (http://www.superexpress.pl/se/index.jsp?place=subSpecial&news_cat_id=58&news_id=187411&scroll_article_id=187411&layout=1&page=text&list_position=1)
maciekosuch.com
prawa ucznia, prawa dziecka, prawa człowieka

http://www.maciekosuch.com/


http://www.maciekosuch.com/category/karta-praw-ucznia/
Karta praw ucznia - 2007
Kolejna edycja Karty Praw Ucznia. Stan na 3 czerwca 2007 roku
.
 Możesz pobrać dokument w formacie MS Worda

http://www.maciekosuch.com/category/prawa-ucznia/
Karta Praw Ucznia 3.06.07
Cytuj

Wystąpienie do RPO i RPDz w sprawie dzieci przewlekle chorych - 23 10 2007 r.
Zmieniające się interpretacje przepisów dotyczących kształcenia specjalnego uderzają według mnie w prawa dzieci przewlekle chorych i nie tylko. W związku z tym wystąpiłem do RPO i RPDz w tej sprawie. Po kilku miesiącach (styczeń 2008) zainteresowanie Rzeczników sprawą (bardzo dziękuję!) niekoniecznie przyniosło jak na razie efekt, ale poczekamy, walcząc nadal w tej sprawie wspierani przez media, którym wielkie dzięki! Pozdrawiam. Maciek Osuch

Wystąpienie do RPO i RPDz w sprawie dzieci przewlekle chorych - 23 10 2007 r.

Niezwykle szybka reakcja RPDz w sprawie przewlekle chorych dzieci - dzieki! - 25 10 2007 r.

Gazeta Wyborcza w sprawie dzieci przewlekle chorych - 26 10 2007

Odpowiedź MEN na wniosek RPDz w sprawie dzieci przewlekle chorych plus sam wniosek 27 11 2007 r.

Wniosek RPO do MEN w sprawie dzieci przewlekle chorych - 25 stycznia 2008 r.

Wniosek RPO do MZ w sprawie dzieci przewlekle chorych - 25 stycznia 2008 r.

Gazeta Prawna w sprawie dzieci przewlekle chorych - 30 stycznia 2008 r.

Gazeta Prawna w sprawie dzieci przewlekle chorych - 30 listopada 2007

Gazeta Prawna w sprawie dzieci przewlekle chorych - 29 października 2007 r.
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Kwiecień 24, 2008, 02:56:56 pm
zródło
http://forum.darzycia.pl/vp134336.htm#134336


Od września język obcy obowiązkowy od pierwszej klasy

Od nowego roku szkolnego wszystkie dzieci w klasach I-III będą się uczyć języka obcego. Do środy dyrektorzy muszą też opracować plany nauczania na nowy rok szkolny.


NOWE PRAWO

Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zostało już skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać od 1 września 2008 r.

Zgodnie z nim uczniowie klas I-III będą obowiązkowo uczyć się języka obcego. Dwie godziny tygodniowo angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego będą włączone do kształcenia zintegrowanego.

Janina Jakubowska z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty wyjaśnia, że języków będą mogli nauczać filologowie i absolwenci językowych kolegiów nauczycielskich, jeśli nauczyciele najmłodszych klas nie będą posiadali odpowiednich kwalifikacji.

Dodaje jednak, że będą oni musieli dostosować program nauczania do podstawy programowej kształcenia zintegrowanego. Oznacza to, że jeśli w danym tygodniu klasa pierwsza będzie realizowała temat: moja rodzina, to anglista w tym tygodniu też będzie musiał nauczyć dzieci odpowiednich słówek.

Od 1 września zostanie też zmniejszona liczba tzw. godzin dyrektorskich w klasach I-III. Dyrektor będzie miał do swojej dyspozycji tylko 6 godzin w całym cyklu nauczania zamiast 12. Pierwszo-, drugo- i trzecioklasiści będą więc mogli tygodniowo mieć tylko dwie godziny zajęć, które rozwijają zainteresowania uczniów albo pomagają im nadrabiać zaległości. Irena Dzierzgowska, była wiceminister oświaty, uważa, że im więcej takich godzin, tym większa szansa na dostosowanie nauczania do potrzeb uczniów. Godziny dyrektorskie były bowiem pomyślane jako czas na prowadzenie zajęć, których dana klasa potrzebuje.

Resort edukacji wyjaśnia jednak, że obecnie większość godzin dyrektorskich przeznaczano na język obcy, który teraz stanie się częścią kształcenia zintegrowanego. Zmniejszenie ich liczby nie wpłynie więc negatywnie na realizację innych zajęć.

Janina Jakubowska podkreśla, że dyrektorzy szkół muszą uwzględnić wprowadzone zmiany we właśnie przygotowywanych arkuszach organizacyjnych szkół. Muszą je oddać organom prowadzącym, czyli samorządom, do 30 kwietnia. Mają więc tylko trzy dni robocze na naniesienie zmian.

Resort edukacji zrezygnował z planowanego przepisu, że liczba uczniów na lekcjach informatyki nie może być większa niż liczba komputerów w pracowni, ale w klasach może być maksymalnie 18 komputerów.

Autor: Jolanta Góra

Źródło: GP
Artykuł z dnia: 2008-04-24
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/15058,od_wrzesnia_jezyk_obcy_obowiazkowy_od_pierwszej_klasy.html
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 07, 2008, 08:12:56 am
Jakie warunki musi spełnić Polak mieszkający w Irlandii, aby zapisać tam dziecko do szkoły (http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/15935,jakie_warunki_musi_spelnic_polak_mieszkajacy_w_irlandii_aby_zapisac_tam_dziecko_do_szkoly.html)

Rodzice, którzy pracują w Irlandii, coraz częściej zabierają tam ze sobą dzieci. Jeśli mają mniej niż 16 lat, powinny zostać zapisane do szkoły. Cała procedura jest prosta i przyjazna, pod warunkiem że rodzice mają wszystkie niezbędne dokumenty.


Więcej w wątku:
» Witajcie w U. E .
http://forum.darzycia.pl/vp135044.htm#135044
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Sierpień 29, 2008, 07:11:05 am
Zmiany w oświacie obowiązujące w nowym roku szkolnym
http://forum.darzycia.pl/topic,9082.htm
Szkoła musi przyjąć dziecko, które uczyło się za granicą (http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/32861,szkola_musi_przyjac_dziecko_ktore_uczylo_sie_za_granica.html)

Rodziny powracające z emigracji, których dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu, mogą na podstawie przetłumaczonego świadectwa zapisać je do szkoły.

Rodziny coraz częściej wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, co trwa nieraz od kilku miesięcy do kilkunastu lat. W innych krajach, tak jak w Polsce, dziecko do 18 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki. Niezależnie od kraju pobytu bezpłatne nauczanie na poziomie podstawowym gwarantuje mu Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Rodzice, którzy decydują się na powrót do Polski, a ich dziecko nadal podlega obowiązkowi szkolnemu, mają obowiązek zapisać je do szkoły.

Warunek przyjęcia
Do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.

O jego przyjęciu po powrocie z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.

- Rodzic ucznia powinien złożyć podanie do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do szkoły - mówi Andrzej Wojnakowski, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze. Podkreśla jednak, że do podania należy dołączyć świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły za granicą. Powinno ono być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Przyjmując dziecko do placówki oświatowej, jej dyrektor bierze pod uwagę wiek, liczbę lat uczęszczania do szkoły (w tym w Polsce) i klasę, którą ukończył kandydat.

Andrzej Wojnakowski wyjaśnia, że w przypadku gdy dyrektor ma wątpliwości dotyczące złożonych dokumentów, może się zwrócić do pełnomocnika do spraw uznawalności świadectw i dyplomów w kuratorium.

- Nie ma takiej możliwości, aby uczeń skończył daną klasę za granicą, a w Polsce rozpoczynał rok szkolny w niższej klasie - wyjaśnia Andrzej Wojnakowski. Według niego, szkoła nie może odmówić przyjęcia dziecka w trakcie roku szkolnego.

Dodatkowa rozmowa- Dyrektor szkoły po zebraniu niezbędnych dokumentów przeprowadza tzw. diagnozę wstępną, która umożliwi ocenę umiejętności i wiadomości dziecka - mówi Tomasz Malicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie. Według niego, dyrektor powinien przyjąć dziecko na podstawie świadectwa i wstępnej rozmowy. W jej trakcie dziecko i rodzice mogą przedstawić dodatkowe dokumenty o jego umiejętnościach i osiągnięciach w nauce.

Bez nostryfikacji

Rodzice dziecka, które ukończyło za granicą np. szkołę będącą odpowiednikiem szkoły podstawowej w polskim systemie oświaty, mogą dokonać nostryfikacji świadectwa. Nie jest to jednak warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uzupełnienie luk programowych
- Przy przyjęciu dziecka do szkoły okazuje się często, że ma ono duże braki programowe - mówi Tomasz Malicki.

Jego zdaniem, rodzice i dziecko powinni mieć świadomość, że trzeba je uzupełnić. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której przechodzi uczeń, są uzupełniane przez niego w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

- Uczniowie powracający z zagranicy mają najwięcej problemów z historią. Obecnie z dokształcania korzysta 12 tys. dzieci - mówi Elżbieta Korwek z Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.

Najczęściej różnice w programie uzupełniają dzieci przebywające za granicą najwyżej rok. Przede wszystkim korzystają z zajęć z języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Po powrocie do kraju łatwiej im dostosować się do wymogów polskiej szkoły.

Podstawa prawna

• Par. 19 ust. 2 i par. 22 ust.1 pkt 2 lit. a) rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232).

Autor: Artur Radwan

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-28
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 04, 2008, 09:51:42 pm
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=281218

2008 Dz. U. Nr 159 poz. 992
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Stan prawny: obowiązuje  
Wydany: 2 września 2008 r.
Wchodzi w życie: 2 września 2008 r.
Zmienił: 2002 Dz. U. Nr 51 poz. 458  2008-09-02
Zobacz treść: wersja pierwotna(pdf)
Tytuł: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 08, 2008, 09:55:48 am
Edukacja uczniów niepełnosprawnych

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki.

Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Część zasad dotyczy wszystkich uczniów, w tym także niepełnosprawnych, a niektóre z nich dotyczą jedynie osób niepełnosprawnych.

Cytuj

System oświaty powinien zapewniać:

 

realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju;
możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy i specjalnych form pracy dydaktycznej;
opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dostosowanej do potrzeb i możliwości tych uczniów.


Podstawą kształcenia specjalnego uczniów we wszystkich typach szkół jest orzeczenie o potrzebie:


Więcej
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawny/uczniowie/
Tytuł: Zasady wydawania orzeczeń o sposobie i trybie nauki
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 12, 2008, 11:15:53 pm
Zasady wydawania orzeczeń o sposobie i trybie nauki

Zdarzają się sytuacje, kiedy to po wypadku lub na skutek choroby dziecko nie może przez jakiś czas uczęszczać do zerówki lub do szkoły. Niektóre dzieci – z uwagi na swój stan zdrowia – mogą wymagać także kształcenia specjalnego albo mają określone specyficzne trudności w uczeniu się (np. z powodu dyslekcji lub dysgrafii). Warto wiedzieć, jak w takich sytuacjach można zapewnić należyte kształcenie dziecka

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/29251Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 16, 2008, 03:24:17 pm
http://www.kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2780

Uwagi dotyczące organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
Zostało opublikowane:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175 poz. 1086).

Dzień publikacji - 1 października 2008 r.
Data wejścia w życie - 16 października 2008 r.
 
Rozporządzenie to uchyliło rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23 poz. 193).

Nowe rozporządzenie:
zostało dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (poprzednio zerowego etapu edukacyjnego), wskazuje, że orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, wydaje zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (§ 1) [patrz: nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - Dz. U. Nr 173 poz. 1072]
utrzymało dotychczasowy tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem lub dzieckiem (§ 7 ust. 1 i § 8 ust. 1), realizację tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej odbywa się co najmniej 2 dni w tygodniu; poprzednio - co najmniej 3 dni (§ 8 ust. 1 i 2),
dopuszcza możliwość organizowania zajęć z grupą wychowawczą w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym lub oddziale w szkole (§ 3 ust. 5 pkt 1) lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w zakresie określonym w orzeczeniu (§ 3 ust. 5 pkt 2), poszerza możliwości uczestnictwa dzieciom i młodzieży objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym i indywidualnym nauczaniem w życiu przedszkola lub szkoły (§ 9),  poszerzyło zadania dyrektora związane z organizacją tego nauczania.

http://www.kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2791
Uwagi dotyczące orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zostało opublikowane:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 poz. 1072)
Dzień publikacji - 30 września 2008 r.
Data wejścia w życie - 15 października 2008 r.
 
Rozporządzenie to uchyliło rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lubi indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13 poz. 114 oraz z 2003 r. Nr 23 poz. 192). Zachowują moc orzeczenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, a do postępowań wszczętych i niezakończonych do 14 października 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 20).

Dodano nowe wzory orzeczeń:

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych,
o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

oraz częściowo zmienione zostały treści dotychczasowych wzorów orzeczeń.
 
Ponadto w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany dotyczące między innymi:

Wskazywania przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego, publicznych poradni specjalistycznych, w których działają zespoły orzekające (§ 2 ust. 2). Dostosowania do obowiązujących przepisów zapisów o wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego oraz o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego (§ 3 ust. 3, § 8 ust. 1, § 10 ust. 1, § 19) Składu zespołu orzekającego. Logopeda będący poprzednio z
urzędu w składzie zespołu może być powoływany, jeżeli jego udział w zespole będzie niezbędny (§ 4).
Poszerzenia zakresu wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii o naukę zawodu, zastąpienie w treści wniosku uzasadnienia na rzecz dołączania dokumentów, które uzasadniają wniosek, zwłaszcza o wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia; obowiązkowe dołączenie do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenia o stanie zdrowia, doprecyzowanie zawartości zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka w przypadku, gdy wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W przypadku praktycznej nauki zawodu zaświadczenie lekarskie wydaje lekarz medycyny pracy (§ 6).
Określenia co zawiera protokół z posiedzenia zespołu wydającego orzeczenie lub opinię i kto podpisuje protokół (§ 7 ust. 3).
Oddzielnego wyodrębnienia czterech typów orzeczeń oraz wskazano co mają określać (§ 8). Okresu wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego - nie wydaje się już na czas nieokreślony (§ 9 ust. 1).
Ustalania okresu wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego (§ 9 ust. 4) oraz o potrzebie indywidualnego nauczania w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe (§ 9 ust. 5).
Sformułowania o nieuwzględnianiu wniosku w sprawie wydania orzeczenia zamiast odmowy wydania orzeczenia (§ 10 ust.2)

Pozostałe przepisy są nieco inaczej formułowane oraz są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów.

UWAGA:
 
Wzory orzeczeń, stanowiące załączniki do rozporządzenia, w podstawie prawnej przywołują aktualny stan publikacji ustawy o systemie oświaty (na dzień ogłoszenia rozporządzenia). W związku z tym należy pamiętać, aby w przypadku zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzić je do podstawy prawnej tychże orzeczeń.
Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Luty 22, 2009, 05:35:28 pm
„Polityka oświatowa państwa nie powinna naruszać terytorium rodziny”


Edukacja uczniów niepełnosprawnych

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki.

Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Część zasad dotyczy wszystkich uczniów, w tym także niepełnosprawnych, a niektóre z nich dotyczą jedynie osób niepełnosprawnych.

System oświaty powinien zapewniać:

realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju; możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy i specjalnych form pracy dydaktycznej; opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dostosowanej do potrzeb i możliwości tych uczniów.


1. Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 71b. Kształcenie specjalne…. Tekst jednolity wyszedł w styczniu 20009r.

2. z 2008r. Dz. U. Nr 173 poz.1072 o PPP (Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych)

3.  z 2008r. Dz. U. Nr 175 poz. 1086 o indywidualnym nauczaniu

4. z 2005r. Dz. U. Nr 19, poz. 166. kategorie uczniów wymagających w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym.
tu jest napisane o schorzeniach (w tym o schorzeniu sprzężonym)!!!!!!

Warunki organizowania kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190166&type=2&name=D20050166.pdf


5. z 2008r. Dz. U. Nr 72, poz. 420 nowy program ramowy dla szkół
Dla dzieci klas IV-VI przysługuje 8-10 godz. Indywidualnego Nauczania
.


Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Art. 71b.
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych.

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz atrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych.

4. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a.

5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.

5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

5d. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne, organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego, wzory orzeczeń oraz szczegółowe zasady kierowania dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą
realizację potrzeb dziecka, a także zapewnić możliwość dostosowania
form przygotowania przedszkolnego oraz form kształcenia do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy współpracy z rodziną dziecka;

2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5,
uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci
i młodzieży;

3) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem.
Dz.U. Nr 173 poz.1072 o PPP (Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20081731072

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081731072&type=2&name=D20081072.pdf


Dz.U. 2008 nr 175 poz. 1086  o indywidualnym nauczaniu

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20081751086

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081751086&type=2&name=D20081086.pdf

Dz. U.  z 2008r. Nr 72, poz. 420
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20080720420&type=2&name=D20080420.pdf
Rozporządzenie o podstawie programowej w całości (http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/rozporzadzenie-o-podstawie-programowej-w-calosci)

Dla klas IV-VI przysługuje 8-10 godz. Tygodniowo indywidualnych zajęć

Dz.U. 2005 nr 19 poz. 166
kategorie uczniów wymagających w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190166&type=2&name=D20050166.pdf

Dz.U. 2005 nr 19 poz. 166 -  tu jest napisane o schorzeniach (w tym o schorzeniu sprzężonym)!!!!!!

Warunki organizowania kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190166&type=2&name=D20050166.pdf


Proszę sprawdzić czy oby Dz.U. Nr 6, poz .33 ze stycznia 2009r. nie zmieniła Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz.166.

   
Dz.U. 2009 nr 6 poz. 33
 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20090060033

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090060033&type=2&name=D20090033.pdf


Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 17, 2009, 05:43:41 pm
Dz.U. z 23 marca 2009
data wejścia w życie 1 IX.2009
Dz.U. Nr 54 poz.442
w sprawie ramowych planów nauczania w w szkołach publicznych

http://kuratorium.krakow.pl/user/2009/4/0902.pdf

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20090540442

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20090540442&type=2&name=D20090442.pdf

Dz.U. Nr 54 poz. 442
Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 29, 2009, 11:57:43 pm
Co może Rada Rodziców w szkołach:

Rodzice w szkole rosną w siłę (http://miasta.gazeta.pl:80/krakow/1,35798,6869794,Rodzice_w_szkole_rosna_w_sile.html?utm_source=Nlt&utm_medium=Nlt&utm_campaign=1077762)

Olga Szpunar 2009-07-28
Gazeta Wyborcza Kraków

Ponad dwa tysiące osób miesięcznie korzysta z internetowych kursów dla rad rodziców w szkole! Rodzi się nowa siła, która będzie miała niebagatelny wpływ na edukację - oceniają eksperci.

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Krakowie przez kilka miesięcy walczyli o odwołanie ze stanowiska dyrektorki. Pod skierowanym do wydziału edukacji wnioskiem w tej sprawie podpisało się 70 osób.

Rodzice mają prawa...

Konflikt wywołało niepubliczne gimnazjum, które od trzech lat wynajmuje sale w podstawówce.

Ponieważ to jedyne gimnazjum w Bronowicach Wielkich, a w dodatku - choć niepubliczne - to bezpłatne, rodzice chcieli, by nadal funkcjonowało w podstawówce i planowali w przyszłości posłać do niego swoje dzieci. Tymczasem dyrektorka robiła wszystko, by szkołę wyrzucić. Prężnie działająca rada rodziców wymogła na władzach oświatowych szereg spotkań w tej sprawie. W ten poniedziałek udało się dojść do porozumienia. Gimnazjum zostaje w budynku podstawówki. Zostaje też dyrektorka, ale pod warunkiem, że do końca grudnia ułoży poprawnie swoje stosunki z rodzicami.

Jak relacjonuje Tomasz Regulski, ojciec jednego z uczniów, na jednym z negocjacyjnych spotkań dyrektorka powiedziała: "Do kierowania szkołą nie są potrzebni mi rodzice i rada rodziców. Sama sobie poradzę". Ma problem. Bo musi przestrzegać prawa. A to daje rodzicom realny wpływ na to, co dzieje się w szkole.

...ale często ich nie znają
Bez ich opinii nauczyciele nie mogą wybrać podręczników, programów nauczania, wychowawczych i profilaktycznych. Bez ich zgody w szkole nie może działać żadna organizacja lub stowarzyszenie, a uczniowie chodzić w
mundurkach.
Mogą występować do dyrektora szkoły i samorządu z wszelkimi wnioskami i opiniami, wyrażać swoje zdanie o funkcjonujących w szkole programach poprawy jakości kształcenia oraz planach finansowych. Mogą na specjalnym koncie gromadzić fundusze w celu wsparcia działalności szkoły - te uprawnienia radom rodziców w kwietniu 2007 r. nadała ustawa o systemie oświaty.

Problem w tym, że mało rodziców zdaje sobie z nich sprawę


Dyrektorzy ich nie informują...

- A wielu dyrektorów szkół nie jest zainteresowanych tym, by ich o tych informować. Przez lata wiele pracy włożyli wiele wysiłku w to, by rodzic w szkole był rzadkim gościem. Bo rodzic, który do szkoły przychodzi i szkołę zna, bywa niewygodnym recenzentem tego, co się tam dzieje - mówi Maria Szpilowska, prezes Fundacji "Rodzice w szkole".

Tymczasem coraz większym powodzeniem cieszą się internetowe
kursy dla rad rodziców. Te, oferowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, przechodzi miesięcznie ponad 2 tys. osób. Przez gąszcz porad prawnych, przepisów i paragrafów przeprowadzają rodziców wirtualni bohaterowie - Julia i Szczepan. Pracują w jednej firmie i mają dzieci w tym samym wieku. W szkole dziecka Szczepana rodzice prężnie działają w radzie, w szkole dziecka Julii nikt nie wierzy, że rada może mieć na cokolwiek realny wpływ.

Prawie 5 tys. rodziców skorzystało z porad kursu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

...bo boją się, że im będą bruździli

Maria Szpilowska ocenia, że zainteresowanie kursami to początek procesu, podczas którego rodzice urosną w ogromną siłę w szkole. Tyle że ta siła potrafi być również niszcząca. Wiedzą o tym dyrektorzy szkół społecznych, które zakładali rodzice i wciąż mają w nich duży wpływ.

- Nauczyciel krzywo popatrzył - zwolnijmy! Podjął decyzję, która się nie podoba, zwolnijmy - Krzysztof Kwiatkowski, kierujący Zespołem Szkół Społecznych nr 3 spędził w swoim gabinecie długie godziny na obronie nauczycieli przed rodzicami. Ich naciski, by pozbywać się niewygodnych, nazywa "próbami szybkiego, ręcznego sterowania bez refleksji". - Są niebezpieczne.
Dyrektor, który nie jest dobrym mediatorem, może im ulec, a to nie jest dobre dla szkoły.

Czy wraz z rosnącymi w siłę radami rodziców w szkołach publicznych pojawią się podobne problemy?

- Chodzi o to, by nauczyciele i rodzice stali się sprzymierzeńcami w walce o dobrą edukację - mówi Szpilowska. By tłumaczyć, na czym prawidłowa współpraca rad rodziców ze szkołą powinna polegać, Fundacja przeszkoliła ponad 2 tys. trenerów. - Mają docierać do szkół i uświadamiać rodzicom im prawa, ale również obowiązki, z których najważniejszym jest zaangażowanie w życie szkoły i poczucie odpowiedzialności za edukację swojego dziecka - mówi Szpilowska.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków


Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 30, 2012, 10:11:51 am
Informator dla rodziców o kształceniu specjalnym
Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna
„Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego. Informator dla rodziców” to zaktualizowana publikacja dostępna na stronie www.wszystkojasne.waw.pl. Powstała ona w ramach projektu „Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych w Warszawie”.
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/118008

Cytuj
Pobierz informator
http://www.wszystkojasne.waw.pl/sites/default/files/informator_dla_rodzicowfinal.pdf
Najczęstsze pytania dotyczace kształcenia specjalnego
Informator dla rodziców
Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 11, 2013, 10:21:01 am

http://men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/1.Uczen_niepelnosprawny.pdf (http://men.gov.pl/images/stories/PDF/Kierunki/1.Uczen_niepelnosprawny.pdf)
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych...
Materiały adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, kadry pedagogicznej, rodziców
oraz organów prowadzących szkoły ogólnodostępne
przygotowane przez:
Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
we współpracy z:
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Krajowym
Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Olimpiadami Specjalnymi
Warszawa, lipiec 2013 r.

Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 11, 2013, 03:43:44 pm

http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5393%3A180-mln-z-na-program-qwyprawka-szkolnaq-w-2013-r-&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68 (http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5393%3A180-mln-z-na-program-qwyprawka-szkolnaq-w-2013-r-&catid=255%3Afinanse-na-edukacj-aktualnoci&Itemid=68)


Wyprawka szkolna


W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.


Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:


kl. I - III - do kwoty 225 zł
kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Uchwała nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013  r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych
(http://men.gov.pl/images/stories/Infografiki/wyprawka.jpg)
http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=255&Itemid=68 (http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=255&Itemid=68)

Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 25, 2014, 08:43:02 pm

http://www.rzecznikrodzicow.pl/zwrot-za-podreczniki-2014#overlay-context=zwrot-za-podreczniki-2014 (http://www.rzecznikrodzicow.pl/zwrot-za-podreczniki-2014#overlay-context=zwrot-za-podreczniki-2014)
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r (http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1118-wyprawka-szkolna-w-2014-r)
Zwrot za podręczniki 2014
http://www.men.gov.pl/images/finanse_na_edukacje/Wyprawka_szkolna_w_2014_r.pdf
Tabela
Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Lipiec 31, 2015, 09:27:44 am
Koniec z upośledzeniem umysłowym w szkołach. Od września nowe przepisy
30.07.2015 Autor: Beata Rędziak, fot. sxc.hu

1 września 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Odpowiednie rozporządzenie 24 lipca br. podpisała minister edukacji narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska.

Nowe rozporządzenie zamiast terminu „upośledzenie umysłowe” wprowadza określenie „niepełnosprawność intelektualna”. Nowe przepisy zawierają też katalog jednostek systemu oświaty, które organizują kształcenie specjalne. Zostały one uzupełnione o nowe formy wychowania przedszkolnego. Kształcenie dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, organizowane ma być we wszystkich typach szkół oraz w ściśle określonych ośrodkach.

Więcej tutaj:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/269746;jsessionid=E236833C7655FA5401E69E775C88A6EC
Tytuł: Odp: PRZEPISY EDUKACYJNE
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Grudzień 06, 2015, 10:03:49 am
Prawnik radzi: dowożenie do szkoły
02.11.2015
Autor:  Anita Siemaszko, fot. Piotr Stanisławski

Bardzo proszę o interpretację rozporządzenia dotyczącego dowozu do szkoły. Czy gmina ma prawo odmówić dowozu ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność sprzężona), w wieku 22 lat, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – ucznia kl. II Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Gmina twierdzi, że dowozić może tylko osoby do 21. roku życia. Osoba powyżej 21. roku życia ma zapewniony dowóz jedynie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW-u).
więcej:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/283739