Forum Dar Życia

"Anatomia - kompendium wiedzy" => Edukacja-Integracja => Wątek zaczęty przez: sonia w Wrzesień 01, 2003, 04:33:46 am

Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 01, 2003, 04:33:46 am
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2003/2004 - w związku z tym garść nowości  :D

(http://sirmi.ic.cz/ptak/1.gif)

Kształcenie niepełnosprawnych-jak założyć klasę integracyjną
Dziecko niepełnosprawne a integracja, czyli co mogą zrobić rodzice aby powstały klasy integracyjne

Wskazówki, które ułatwią rodzicom tworzenie klas integracyjnych na swoim terenie
Przepisy normujące

wszystko znajdziesz - Kształcenie  niepełnosprawnych (http://www.idn.org.pl/sonnszz/du_men9.htm) - z iDN
oraz SPES Prawo (http://www.spes.org.pl/prawa03.htm)

Fragmenty zebranych ważnych przepisów edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych (http://sonia.low.pl/sonia/art2/prawo_eduk.htm)

"Jak donosi agencja PAP, niepełnosprawni uczący się w szkołach dla dorosłych nie mogą liczyć na ułatwienia, które są dostępne dla w szkołach dziennych dla dzieci i młodzieży. W szkołach dla dorosłych brak jest m.in. psychologa szkolnego, pielęgniarki, czy zajęć wyrównawczych, co jest niestety zgodny z prawem..."
Brak ułatwień dla niepełnosprawnych w szkołach dla dorosłych (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/4920)

Podczas kongresu naukowego poświęconego problematyce mózgowego porażenia dziecięcego jeden z czołowych amerykańskich ortopedów zbulwersował całe grono naukowców wypowiedzią:

"Dziecku choremu najbardziej są potrzebni: mądrzy rodzice, liczne rodzeństwo, by miało dobre wzorce, no, może czasem ortopeda".
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wolność w doborze szkoły (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/2623)

Głuche dziecko głuchych rodziców nie jest żadnym językowym inwalidą. Przeciwnie, rozwija się emocjonalnie i intelektualnie w tym samym tempie co dziecko słyszące.
Po głuchoniemsku (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3832)

Jak uwzględnić potrzeby dziecka w doborze klasy (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/2624)

Do czego ma prawo uczeń niepełnosprawny (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/2689)

Szkoły z internatami (http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/2770)

Wcześniejsze przepisy w zaspobach działu Prawo (http://forum.darzycia.pl/topic,40)
Tytuł: Mniej godzin dodatkowych w szkołach
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 06, 2003, 12:24:31 pm
Okrojone do minimum plany lekcji w warszawskich szkołach. W Wilanowie z pięciu godzin tygodniowo przeznaczonych m.in. na języki obce i informatykę została tylko jedna
Mniej godzin dodatkowych w szkołach (http://www1.gazeta.pl/warszawa/1,34862,1657679.html#dalej) - Sylwia Sałwacka 06-09-2003
Gazeta.pl > Warszawa > Aktualności

ale mi wstyd za moich " urzędasów"- czy u was podobne nowości?
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 21, 2003, 12:06:03 am
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH I PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY INTEGRACYJNE
W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO.
(aktualizacja na dzień 22.08.2003 rok)
(http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=213&d=1074) - Kuratorium Gdańskie.

Bardzo ważny zestaw prawa oświatowego.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 29, 2003, 01:10:28 pm
Załącznik nr 3

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH I ODDZIAŁACH PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

Wskazania ogólne

1. Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

2. Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji. W stosunku do wielu uczniów, zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres ich pobytu w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne mogą nie wykraczać poza pewien obszar, zaspokajając specyficzne potrzeby i możliwości edukacyjne tych uczniów. Należy uznać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy z uczniem.
Z opisanego wyżej powodu podstawa programowa nie przypisuje kolejnym etapom edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum odrębnych celów i nie wyróżnia dla nich odrębnych zadań ani treści nauczania.

3. Działalność edukacyjna szkoły (dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, i zawierających realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia, które pozostają w zbieżności z celami, zadaniami i treściami niniejszej podstawy programowej.

4. Indywidualne programy edukacyjne opracowywuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Do zadań członków tego zespołu należy:

1) ustalanie dla każdego ucznia w określonych odstępach czasu, nie rzadziej jednak niż raz w roku, oceny poziomu funkcjonowania (do rejestrowania oceny zmian w funkcjonowaniu ucznia mogą być stosowane różne dokumenty, opisane w literaturze pedagogicznej lub wypracowane w danej placówce - dokumentacja ma charakter ciągły, obejmujący cały czas pobytu ucznia w szkole),

2) programowanie aktywności indywidualnej i zespołowej uczniów z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej,

3) programowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wspierających rozwój ucznia.

5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, organizując uczniów w zespoły edukacyjno-terapeutyczne (zwane w ramowych statutach szkół oddziałami), zachowując ciągłość nauczania i dostosowując czas zajęć i przerw do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. O doborze uczniów do zespołów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.

6. W miarę zmian zachodzących w rozwoju uczniów, w wyniku rozbudzenia ich zainteresowań i ujawnienia zdolności, możliwe jest na każdym etapie edukacyjnym dla celów organizacyjno-metodycznych wyodrębnienie zajęć edukacyjnych:

1) funkcjonowanie w środowisku,

2) muzyka z rytmiką,

3) plastyka,

4) technika,

5) wychowanie fizyczne,

6) religia/etyka.

W kształceniu tym wskazana jest pełna korelacja treści nauczania i wychowania.

7. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

8. Wskazane jest nawiązanie współpracy z rodziną ucznia, włączanie jej w tworzenie planu rewalidacji, a także w miarę możliwości w realizowanie pewnych jego elementów w domu rodzinnym ucznia. Konieczna jest też taka organizacja działalności rewalidacyjnej szkoły, która przygotuje środowisko do przyjęcia ucznia, jego zaakceptowania i udzielania mu pomocy.

9. Pożądany jest udział rodziców (prawnych opiekunów) w konsultacjach dotyczących postępów i trudności ucznia, wspieranie przez szkołę ich wysiłków w pracy z dzieckiem (zgodnie ze specyfiką rodziny, wyznawanymi przez nią wartościami, kultywowaną tradycją).

Cele edukacyjne

Celem edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go - w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, aby:

1) mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,

2) zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,

3) był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, oraz miał poczucie sprawczości,

4) mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

Zadania szkoły

1. Tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.

2. Wypracowywanie sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia i na jej podstawie wytyczanie bądź korygowanie indywidualnego programu edukacyjnego.

3. Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych.

4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych.

5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym, umożliwianie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności.

6. Konstruowanie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami.

7. Uczenie zasad współistnienia społecznego (pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość, życzliwość i inne).

8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

9. Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej.

10. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń - instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał.

11. Umożliwianie uczniowi udziału w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji.

12. Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju.

13. Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą.

14. Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego.

15. Organizowanie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportowych, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie.

16. Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu.

17. Zapewnienie uczniowi udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wielospecjalistycznej ocenie jego rozwoju.

Treści nauczania

Treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z upośledzeniem umysłowym powinny być podporządkowane indywidualnemu programowi edukacyjnemu. Przy realizacji treści nauczania należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarza określone środowisko społeczno - kulturowe ucznia oraz baza dydaktyczna szkoły. Zakres treści nauczania ulega poszerzaniu w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności.

1. Umiejętność samoobsługi:

1) kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu, dotyczących ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności fizjologicznych, ochrony organizmu przed szkodliwymi czynnikami,

2) kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie.

2. Dbałość o zdrowie:

1) przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała przy nauce,

2) utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych,

3) unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia,

4) korzystanie z pomocy medycznej.

3. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym:

1) wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych,

2) poznawanie wspierających bądź alternatywnych metod komunikacji (w stosunku do uczniów napotykających trudności w słownym porozumiewaniu się),

3) doskonalenie języka,

4) doskonalenie wymowy.

4. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania:

1) w toku obserwacji rzeczywistości i na obrazkach,

2) poprzez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów,

3) poprzez wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważanie zmian w otoczeniu.

5. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez:

1) ćwiczenia wrażliwości słuchowej,

2) ćwiczenia rytmiczne,

3) ćwiczenia słuchu fonematycznego,

4) analizę i syntezę słuchową.

6. Ćwiczenia pamięci - dotykowej, ruchowej, słownej i innej.

7. Czytanie i pisanie, poprzedzone starannym przygotowaniem:

1) usprawnianie analizatora wzrokowego i słuchowego,

2) rozwijanie orientacji przestrzennej,

3) rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,

4) rozwijanie lateralizacji,

5) rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

6) inne wskazane usprawnienia.

    Biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania uczniów, którzy nie posiądą umiejętności pisania ręcznego, w miarę możliwości, należy przygotować ich do posługiwania się maszyną do pisania bądź komputerem.

8. Elementarne umiejętności matematyczne:

1) porównywanie,

2) odwzorowywanie,

3) porządkowanie zbiorów przedmiotów,

4) liczenie, posługiwanie się pieniędzmi,

5) mierzenie długości, objętości, ciężaru, czasu - z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych.

9. Poznawanie najbliższego otoczenia:

1) szkoły,

2) instytucji, urzędów,

3) placówek kulturalnych,

4) sklepów, punktów usługowych.

10. Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego:

1) aktywne uczestniczenie w różnych formach życia społecznego, kulturalnego i religijnego,

2) przygotowanie ucznia do pełnienia różnorodnych ról społecznych (w tym roli dorosłej kobiety i mężczyzny),

3) wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia.

11. Twórczość artystyczna:

1) kontakt z dziełami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi, teatralnymi,

2) aktywność muzyczna, plastyczna, parateatralna, taneczna,

3) umiejętne stosowanie różnorodnych środków artystycznego wyrazu,

4) rozwijanie specjalnych uzdolnień i zainteresowań kulturalnych.

12. Poznawanie przyrody:

1) zapoznawanie z różnorodnymi środowiskami naturalnymi,

2) prowadzenie hodowli i upraw,

3) kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

13. Zajęcia ruchowe:

1) zabawy i gry ruchowe służące rozwijaniu sprawności psychofizycznej,

2) ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne niezbędne do rozwoju psychoruchowego,

3) udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,

4) wykorzystywanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym,

5) przygotowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

14. Kształcenie techniczne:

1) poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań,

2) korzystanie z prostych narzędzi,

3) korzystanie z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem,

4) kształtowanie zachowań proekologicznych w trakcie posługiwania się narzędziami, korzystania z urządzeń socjalnych i technicznych.

15. Zajęcia rewalidacyjne.
Prowadzone są na wszystkich etapach kształcenia wspomagają rozwój ucznia. Mogą mieć charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający, stymulujący, rozwijający - w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów.
źródło: http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_155/zal_3.htm
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Marzec 25, 2004, 05:57:21 pm
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW NEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH I PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY INTEGRACYJNE W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO.
(aktualizacja na dzień 22.03.2004 rok)
(http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=213&d=1074)

Cytuj
Prawem niepełnosprawnych uczniów jest korzystanie z bezpłatnego transportu do szkół publicznych.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie takiego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do publicznych szkół pod­stawowych i gimnazjów  -  ustawa z dn. 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o

systemie oświaty - Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759.

Zmiany prawne

18 listopada 2002
Ustawy o systemie oświaty

Projekt z dnia 25.09.2002 r.

USTAWA
z dnia ............................... 2002 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1).
Art. 1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997

r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr

19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.

1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185) wprowadza się

następujące zmiany:

tutaj sporo tych zmian, ale interesująca nas w szczególności brzmi:

19) w art.17:

a) ust.3a otrzymuje brzmienie:

   "3a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie

przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży, o których

mowa w art.16 ust.7, realizację obowiązku szkolnego, do których uczniowie zostali skierowani przez organy

wymienione w art.71b ust.5 - 5b lub zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice."
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 01, 2004, 09:14:35 pm
Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa.

Klasy z częściową integracją przykładem rozwiązań edukacyjnych (http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=213&d=1785)
 
Zamieszczony poniżej referat ukazał się w publikacji książkowej pod redakcją dr Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk "Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2003 rok. Jest przykładem zastosowania tzw. integracji częściowej w odniesieniu do kształcenia i wychowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie razem z ich zdrowymi rówieśnikami.

Monika Gołubiew
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
koordynator
wychowania i kształcenia integracyjnego
w woj. pomorskim

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH I PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY INTEGRACYJNE W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO.
(aktualizacja na dzień 02.08.2004 rok)
(http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=213&d=1074)
Opracowała
wizytator Monika Gołubiew
koordynator
kształcenia i wychowania integracyjnego
w woj. pomorskim
Tytuł: Rok szkolny 2004/2005-2005/2006-2006/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 02, 2004, 07:32:01 pm
(http://www.gifs.ch/Festtage/halloween/images/eule.gif)

(http://www.ewa.bicom.pl/dzieci2/images/backtoschool_bullet.jpg) (http://zsoi2sp.webpark.pl/4a/gate.gif) (http://sonia.low.pl/sonia/szkola_moniki/siedzi.jpg)


Kalendarz dla ucznia Rok szkolny 2004/2005 (http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2260963.html)
oprac. mk 02-09-2004

Ostra walka ze ściąganiem i nierównym traktowaniem uczniów, nowe oceny z zachowania i nowa matura - to największe wyzwania, z jakimi będą się musiały zmierzyć szkoły w rozpoczynającym się roku szkolnym. Poniżej przedstawiamy szkolny rozkład jazdy, czyli co Was będzie czekać w nowym roku

•  Początek roku szkolnego - 1 września
•  Dzień Edukacji - 14 października
•  Zimowa przerwa świąteczna - 23-31 grudnia
•  Ferie zimowe:
- w woj. lubelskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim - 17-30 stycznia
- w województwie podlaskim - 24 stycznia - 6 lutego
- w woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim - 31 stycznia - 13 lutego
- w woj. dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim - 14-27 lutego

•  Wiosenna przerwa świąteczna - 24-29 marca
•  Sprawdzian na koniec szóstej klasy szkoły podstawowej - 5 kwietnia
•  Początek egzaminów ustnych nowej matury - 18 kwietnia
•  Egzamin gimnazjalny - w połowie kwietnia. CKE nie podała jeszcze dokładnych terminów.
•  Początek pisemnej części „nowej matury”- 4 maja (środa)
•  „Stara matura” z polskiego w technikach - 10 maja (wtorek)
•  „Stara matura” z drugiego przedmiotu - 11 maja
•  Uczniowie ze szkół z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowych maturę zdają 12 maja
•  Dodatkowy termin sprawdzianu na koniec szóstej klasy szkoły podstawowej - 7 czerwca
•  Dodatkowy termin części humanistycznej egzaminu na koniec gimnazjum - 15 czerwca
•  Dodatkowy termin części matematyczno-przyrodniczej egzaminu na koniec gimnazjum - 16 czerwca
•  Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - 21 czerwca
•  Początek egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 22 czerwca
•  Koniec roku szkolnego - 24 czerwca

Dodatkowe dni wolne od nauki

•  12 listopada (piątek). To oznacza cztery dni wolne dla szkół, bo 11 listopada wypada święto narodowe.
•  2 maja (poniedziałek). W sumie cztery dni majówki, bo 3 maja jest święto.
•  27 maja (piątek). Kolejna czterodniowa majówka (w przeddzień wypada Boże Ciało)

Tego też nie przegap

•  Zaświadczenia o dysleksji. Jeśli masz dysleksję (problemy z czytaniem), dysgrafię (piszesz nieczytelnie) lub dysortografię, a chcesz, by z tego powodu na egzaminach oceniano cię według odrębnych kryteriów i abyś mógł dłużej niż inni pisać egzaminacyjne prace, musisz dostarczyć do szkoły zaświadczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Masz czas tylko do końca września.

•  Lego, Cogito Ago. W połowie września ogłosimy w „Gazecie” zasady nowego programu edukacyjnego dla szkół, nauczycieli i rodziców pod hasłem Lego, Cogito, Ago (czytam, myślę, działam).

•  Olimpiady i konkursy! W październiku rozpoczynają się zwykle szkolne eliminacje konkursów (dla uczniów podstawówek i gimnazjów) i olimpiad przedmiotowych (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Szczegóły np. na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

ZOBACZ TAKŻE  
• 1 września - pierwszy dzień w szkole (02-09-04,
• Za co dobre świadectwo (01-09-04,
• Co szóstoklasista wiedzieć powinien (01-09-04,
• Co nowego w nowym roku szkolnym? (31-08-04,
• Nowy rok szkolny, nowa matura (31-08-04,
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 02, 2004, 07:40:47 pm
http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=213&d=1074
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH I PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY INTEGRACYJNE W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO.
(aktualizacja na dzień 02.08.2004 rok)

Opracowała
wizytator Monika Gołubiew
koordynator
kształcenia i wychowania integracyjnego
w woj. pomorskim
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 06, 2004, 04:32:14 pm
Skoro mowa o roku szkolnym , to dobrze by było niezapomnieć o wygodnym , dobrze oświetlonym biurku dla naszych pociech.
A wiedza do główki sama wchodzić będzie  :lol:


600 godzin przy biurku

Średnio 600 godzin w ciągu roku twoje dziecko spędza ucząc się w domu. Dlatego kącik do nauki powinien być miejscem szczególnie starannie urządzonym.

Najważniejsze jest biurko. Powinno być wygodne, i odpowiednio dobrane do wieku dziecka.

Biurko dla najmłodszych powinno mieć wysuwany blat na klawiaturę komputera, szufladkę oraz "deskorolkę", czyli platformę na kółkach do ustawienia komputera.

Dla malucha wybierz biurko o zaokrąglonych krawędziach oraz zaokrąglonych uchwytach w szafkach i szufladach.

Wygodnie siedzi
Do biurka dobierz dobre krzesło - z regulowaną wysokością siedziska i oparcia.

Pomyśl też o regale z półkami i szafkach z szufladami. Uzupełnieniem mogą być półki mocowane do ściany.

Jeśli masz w pokoju mało miejsca, kup łóżko na stelażu, z pojemną, dwukomorową szufladą wysuwaną spod niego. Może służyć nie tylko do przechowywania pościeli, ale także jako schowek. Jeśli twoje dziecko lubi czytać lub uczyć się w łóżku, wybierz łóżko z oparciem.

Jasno oświetlony

Biurko najlepiej ustawić pod oknem, blisko światła dziennego. Światło powinno padać z lewej strony, jeśli dziecko jest praworęczne, i z prawej dla tych, którzy piszą lewą ręką. Lampka powinna stać ok. 40 cm przed uczniem i ok. 35 cm nad blatem biurka.

W czasie nauki włączone powinno być także oświetlenie górne. Także wtedy, gdy dziecko korzysta z komputera, by odblask monitora nie kontrastował z ciemnością wokół. Ważne jest także, by odbijające się światło nie rozpraszało ucznia. Dlatego blat biurka powinien być matowy i najlepiej jasny - nie powstaje wtedy duży kontrast między rozłożonym zeszytem i książkami, a wzrok dziecka nie męczy się szybko.

Pomaluj jego świat

Najlepiej, aby kolor pokoju ucznia był stonowany, np. niebieski lub zielony (uspokaja i pomaga w skupieniu).

Pamiętaj, by urządzając pokój dziecka nie kierować się wyłącznie własnym gustem, głos powinien mieć także jego mieszkaniec

Zródło:
Super Ekspress (http://www.se.com.pl/se/index.jsp?place=mainLead&news_cat_id=62&news_id=19924&scroll_article_id=19924&layout=1&page=text&list_position=1.....................)z dnia 6 września 2004 r.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 03, 2004, 01:01:05 am
Ocenianie i testowanie uczniów w klasach początkowych (http://www.interklasa.pl/portal/index/strony/ocenianie_uczni_w.doc?mainSP=dokumenty&mainSRV=interklasa&dcpage=pokazDokument&oid=1575)

Nauczanie zintegrowane (http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=katalog&mainSRV=interklasa&ucpage=FoldersObjects&ucfolder=2134)
liczenie (http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2411)
Mnożenie w zakresie 10 (http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=katalog&mainSRV=interklasa&objectid=590&searchSP=dokumenty&searchSRV=interklasa)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 18, 2004, 04:14:13 pm
Jak załatwić dojazdy do szkoły? (http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=26878#26878)


JAK TO ZAŁATWIĆ DOJAZDY DO SZKOŁY

Prawem niepełnosprawnych uczniów jest korzystanie z bezpłatnego transportu do szkół publicznych.
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie takiego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych, uczęszczających do publicznych szkół pod­stawowych i gimnazjów  -  ustawa z dn. 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759.


Zmiany prawne

18 listopada 2002
Ustawy o systemie oświaty
Projekt z dnia 25.09.2002 r.

USTAWA z dnia ............................... 2002 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1).
Art. 1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185) wprowadza się następujące zmiany:

tutaj sporo tych zmian, ale interesująca nas w szczególności brzmi:

19) w art.17:

a) ust.3a otrzymuje brzmienie:

   "3a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, realizację obowiązku szkolnego, do których uczniowie zostali skierowani przez organy wymienione w art.71b ust.5 - 5b lub zwrot kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice."USTAWA

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
(tekst jednolity: Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Art. 17.
3a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej,

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice przepisy prawa oświatowego ( art. 17, 3a ustawy o systemie oświaty tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 496 ze zmianami ), które bedą obowiązywać od dnia 1 września 2004r.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 25, 2004, 12:01:18 pm
Indywidualne nauczanie - wczesne wspomaganie a subwencja (http://forum.darzycia.pl/topic,4333)

w skrócie-przepisy prawne o tym (http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=31972#31972)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 26, 2005, 08:23:16 pm
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)z dnia 4 kwietnia 2005 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 587) (http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_336.php)


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. (Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz. 2878) (http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_314.php)

Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6% rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_314.pdf
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Maj 26, 2005, 08:51:45 pm
To samo ze Strony Sejmowej

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050680587

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050680587&type=2&name=D20050587.pdf
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 587
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

***
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042862878
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20042862878&type=2&name=D20042878.pdf
w formacie pdf
Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2878
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 02, 2005, 12:35:02 pm
Rok szkolny 2005/2006 (http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,2895412.html)

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia
Ferie zimowe: 13-26 lutego
Wiosenna przerwa świąteczna: 13-18 kwietnia
Wakacje: 1 lipca - 31 sierpnia


**
Ile czasu zajmuje nauka w szkole (http://miasta.gazeta.pl/poznan/1,36001,2895413.html)
- Katarzyna Kolska  31-08-2005

Maluchy nie mogły się doczekać, kiedy w końcu pójdą do szkoły. Starsi byli oczywiście mniej entuzjastyczni. Żeby poprawić im humor, dokładnie obliczyliśmy: rzetelna nauka zajmie tylko 172 dni.

Rok szkolny zakończy się 30 czerwca - potrwa więc 303 dni. Ale w szkole uczniowie spędzą niewiele ponad połowę tego czasu.

Jeśli odliczy się wszystkie soboty i niedziele, święta narodowe i kościelne, wakacje zimowe i przerwy świąteczne, okaże się, że na naukę pozostają 192 dni. Ale to jeszcze nie koniec odliczania: dwa dni można odjąć na pisemne matury, kiedy to nie ma zajęć szkolnych, a w gimnazjach dwa na czas testów gimnazjalnych. Po jednym na Dzień Dziecka i Dzień Nauczyciela - żaden nauczyciel w dniu swego święta nie zrobi chyba sprawdzianu, kartkówki czy wielkiego przepytywania. Trzy dni możemy wykreślić na szkolne rekolekcje, co najmniej tyle samo na klasowe wycieczki. I znów zrobi się o 10 dni mniej. Ale uwaga... Zazwyczaj oceny muszą być wystawione dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Wtedy, co prawda, jeszcze trzeba bywać w szkole, ale można mieć nadzieję, że nie wpadnie w tym czasie żaden "laczek": odcinamy więc kolejne 10 dni. Z tego matematycznego wyliczenia wynika, że na rzetelną naukę zostają 172 dni. To nie jest dużo. A jeśli przyplącze się jeszcze jakiś katar...

Najlepiej zapowiada się luty, kiedy w Wielkopolsce będą ferie zimowe: z 28 dni do szkoły trzeba iść tylko 10 razy. Niewiele gorzej jest w kwietniu: dzięki przerwie wielkanocnej na naukę pozostaje 16 dni. W pozostałych miesiącach w szkole trzeba pojawić się średnio 20 razy.

Jeśli przyjąć, że uczeń spędza na lekcjach średnio 30 godzin tygodniowo, łatwo obliczyć, że na naukę musi poświęcić 1032 godziny. A to zaledwie 43 doby!


***
Wedle Wydziału Edukacji UMK w nowym roku szkolnym miasto zadba przede wszystkim o bezpieczeństwo najmłodszych i ich zdrowe odżywianie
Rozpoczyna się nowy rok szkolny (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,2895254.html)
- AC 31-08-2005

Protesty w małopolskich szkołach (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,2897233.html)
- Joanna Jałowiec 01-09-2005

Początek roku szkolnego nie dla wszystkich rozpoczął się wesoło - Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ogłosiła akcję protestacyjną, do której włączyły się także małopolskie placówki. Nauczyciele walczą o wyższe pensje i zachowanie praw, które gwarantuje Karta nauczyciela.

W wielu małopolskich szkołach pojawiły się wczoraj flagi „Solidarności”. Związkowcy protestują przeciwko zbyt małym nakładom na pensje dla nauczycieli, ale też innych grup zawodowych pracujących w szkołach. - Proponowana w 2006 r. podwyżka płac o 1,5 proc. jest nie do przyjęcia - mówią związkowcy. „To kpina, choćby w kontekście ostatnich podwyżek benzyny, które zapewne przełożą się na koszty dojazdów do szkół. Obecnie nauczyciel kontraktowy otrzymuje »na rękę « około 1000 zł, a mianowany około 1250 zł” - piszą w liście otwartym do rządu. Żądają minimum 5-procentowego wzrostu płac.

- Chcemy także, by partie polityczne przestały używać oświaty do swoich celów i pozwoliły szkołom normalnie pracować. Przed wyborami słyszymy obietnice, z których nic nie wynika - mówi Wojciech Kotarba, przewodniczący sekcji oświaty regionu małopolskiej "S".

Największą zmorą dla oświaty są jednak ataki na Kartę nauczyciela. Jeśli zostanie uchylona, nauczyciele utracą przywilej przechodzenia na pełną emeryturę po 30 latach pracy.

- 30 lat pracy w szkole to tak jak 45 lat w innych zawodach. I nie chodzi tu tylko o likwidację samej Karty, lecz o pewne gwarancje. Nie może być wolnej amerykanki w traktowaniu nauczycieli - podkreśla Kotarba.

Zbyt niskie płace i nakłady na oświatę to jednak nie wszystkie bolączki protestujących. Na liście chorób zawodowych nauczycieli widnieje jedynie schorzenie tzw. guzków śpiewaczych, ale problemów zdrowotnych, z jakimi się borykają, jest więcej. Związek gromadzi dane ze szpitali i sanepidów z całego kraju. Na ich podstawie pod koniec października zostanie opracowany raport na temat chorób zawodowych w poszczególnych województwach.
Tytuł: Forum Edukacyjne -Warszawa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 26, 2005, 10:44:01 pm
Forum Edukacyjne

  Już po raz dziesiąty Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje Forum Edukacyjne, które odbędzie się w sobotę 1 października br. w Liceum im. S. Batorego w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 godz. 9:30-17:30. W tym roku przygotowaliśmy warsztaty z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych dzieci.

wiecej:

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2925684.html
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 29, 2005, 04:29:17 pm
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 (http://www.menis.gov.pl/oswiata/istotne/kal_05-06.php)

Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. "Wyprawka Szkolna" (http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace/wyprawka_szkolna_05.php)

Kalendarz roku szkolnego 2005/2006 (http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2904494.html)
- mk 07-09-2005

9-10 stycznia - zimowa sesja nowej matury - dla tych co nie zdali wiosną, albo poprawiają oceny

16-29 stycznia - ferie w wojewódzkie Dolnośląskim, Łódzkim, Mazowieckim, Opolskim i Zachodniopomorskim

23 stycznia-5 lutego- ferie w Podlaskim

30 stycznia - 12 lutego - ferie w Lubelskim, Podkarpackim, Pomorskim, Śląskim i Warmińsko-Mazurskim

13-26 lutego - ferie w Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim, Małopolskim, Świętokrzyskim i Wielkopolskim

4 kwietnia - ogólnopolski sprawdzian na koniec szkoły podstawowej

26 kwietnia - część humanistyczna ogólnopolskiego egzaminu dla gimnazjalistów

27 kwietnia - część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego

4 maja - zaczyna się nowa matura. W tym roku po raz pierwszy zdawać ją będą nie tylko absolwenci liceów, ale i techników

9-11 maja - zaczyna się stara matura dla absolwentów liceów dla dorosłych i osób, które oblały egzamin dojrzałości w poprzednich latach. Na egzaminie z języka polskiego będą pisać tradycyjnie tasiemcowe wypracowanie. Następnego dnia czeka ich egzamin z wybranego przedmiotu, a potem egzaminy ustne. Oceniać ich będą nauczyciele ze szkoły, a jeśli zechcą iść na studia, będą musieli zdawać egzaminy wstępne. Ministerstwo planuje, ze ostatnia sesja starej matury odbędzie się w 2009 roku. Potem jeszcze przez dwa lata będą mieli prawo przystąpić do niej ci, którzy egzamin oblali. W 2011 roku stara matura zniknie na zawsze.

6 czerwca - poprawka sprawdzianu na koniec podstawówki

6-7 czerwca - poprawka egzaminu gimnazjalnego

30 czerwca - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć:

23-31 grudnia - przerwa świąteczna,

4 kwietnia,

13-18 kwietnia - przerwa wiosenna,

26 i 27 kwietnia,

9 i 10 stycznia

9 i 10 maja - w szkołach gdzie odbywa się pisemny egzamin dojrzałości:,

2 maja,

16 czerwca
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 31, 2005, 07:34:32 pm
Rosną koszty edukacji dzieci (http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,wid,8070142,wiadomosc.html)
- PAP wp.pl Poniedziałek, 31 października 2005

Tegoroczne koszty nauki dzieci poniesione przez rodziców są najwyższe od 1997 roku - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. CBOS opublikowało raport pt. "Wydatki rodziców na edukację uczniów w roku szkolnym 2005/2006".

Z raportu wynika, że w tym roku na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego rodzice wydali średnio 755 zł, czyli o 4% więcej niż przed rokiem.

Na wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego składają się przede wszystkim koszty podręczników (48% ogólnych wydatków) oraz ubrań (31%) i przyborów szkolnych (21%).

Wydatki na podręczniki w przeliczeniu na jedno dziecko wyniosły 230 zł, na ubrania - 155 zł, a na przybory - 100 zł.

Od roku 2004 znacznie wzrosły nakłady finansowe rodziców na dodatkowe zajęcia uczniów. W przeliczeniu na jedno dziecko korzystające z płatnych zajęć wynoszą one miesięcznie 251 zł, tj. o 15% więcej niż przed rokiem, i są najwyższe od 1997 roku.

Rodzice najczęściej opłacają dodatkową naukę języków obcych (23%) oraz zajęcia sportowe (13%), znacznie rzadziej - korepetycje, kursy przygotowawcze (7%), zajęcia artystyczne (6%), a także kursy komputerowe (3%).

Autorzy sondażu podkreślają, że tegoroczne nakłady finansowe rodziców związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi i ogólnorozwojowymi uczniów są najwyższe w ostatnich dziewięciu latach.

W podsumowaniu sondażu znalazła się uwaga, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego wzrosły niewiele, znacznie zwiększyły się jednak nakłady finansowe na dodatkowe, płatne zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe (w przeliczeniu na jedno dziecko korzystające z nich jest to wzrost miesięcznych kosztów rzędu 15% zeszłorocznych kwot).

Autorzy sondażu zwracają też uwagę, że w tym roku wyjątkowo mało
rodziców (mniej niż jedna trzecia) finansuje dodatkowe zajęcia swoich dzieci. Zdecydowana większość nie stwarza im takich możliwości.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Grudzień 26, 2005, 11:37:23 pm
Niepełnosprawne dzieci. Skazane na szkoły specjalne

Niepełnosprawny uczeń, raz skierowany do szkoły specjalnej, bez względu na stopień dysfunkcji, ma niewielkie szanse na to, by kontynuować później naukę w szkole integracyjnej. System orzekania nie weryfikuje bowiem po raz kolejny stopnia dysfunkcji dziecka ze szkoły specjalnej i możliwości przeniesienia go do innej szkoły.
art. w całości (http://forum.darzycia.pl/tutaj-vp70486.html#70486)
Gazeta Prawna, Piątek, 23 grudnia 2005

dopisuję chronologicznie zapowiadane zmiany:
Premier: Rok szkolny jest zbyt długi (http://wiadomosci.onet.pl/1224255,11,item.html)

PAP/IAR, ML /05.01.2006

Premier Kazimierz Marcinkiewicz spotkał się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby omówić swoją propozycję skrócenia roku szkolnego 2005/2006 o mniej więcej dwa tygodnie.
Rzecznik rządu Konrad Ciesiołkiewicz poinformował, że w sprawie skrócenia roku szkolnego minister edukacji przygotował projekt rozporządzenia zakładający zakończenie zajęć w szkołach w pierwszy piątek po 18 czerwca. W tym roku jest to 23 czerwca.

Ciesiołkiewicz podkreślił, że w 2006 r. rok szkolny zostanie skrócony o tydzień, lecz, jak dodał, szkoły będą mogły dodatkowo mieć wolne podczas majowej wizyty w Polsce papieża Benedykta XVI. Zastrzegł jednak, że będzie to zależało do stopnia realizacji programu, decyzji dyrektora szkoły i nauczycieli.

Wizyta papieża przewidywana jest na ostatnią dekadę maja przyszłego roku; najbardziej prawdopodobny termin to 25-28 maja.

Premier powiedział, że rok szkolny trwający do 30 czerwca, tak jak zaplanowało to Ministerstwo Edukacji w kadencji poprzedniego rządu, jest zbyt długi.

"To najdłuższy rok szkolny, jaki pamiętam" - podkreślił.

"Uczniowie i nauczyciele wiedzą, że czerwiec jest złym czasem na naukę. Dlatego - moim zdaniem - należy skrócić rok szkolny, aby nie przetrzymywać bezproduktywnie uczniów i nauczycieli w szkole" - powiedział Marcinkiewicz dziennikarzom przed spotkaniem.

Jego zdaniem, potrzebny jest też nowy standard obliczania długości roku szkolnego.

"Chcę zaproponować wprowadzenie nowej zasady ustalania długości roku szkolnego. Chcę, żeby była ustalona liczba dni nauki w szkole w ciągu roku. Byłoby to około 180 dni" - wyjaśnił premier.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Karina137 w Styczeń 05, 2006, 02:29:44 pm
Wakacje będą dłuższe!
[/size][/color]
Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów i ich nauczycieli - rok szkolny zostanie w tym roku skrócony o jeden lub nawet dwa tygodnie. Jeszcze dziś resort edukacji podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
(...)Według obowiązujących od niedawna przepisów, rok szkolny powinien się kończyć w ostatni piątek czerwca. W tym roku jest to ostatni dzień miesiąca, a więc zajęcia w szkołach powinny trwać do 30 czerwca. Przeciwko tak późno rozpoczynającym się wakacjom protestowali rodzice, bo w czerwcu jest już gorąco i wiele rodzin planuje już w tym czasie wyjazdy urlopowe. (...)
czytaj cały artykuł >>> (http://fakty.interia.pl/kraj/news?inf=703053&blockName=FKR)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: kinga34 w Styczeń 05, 2006, 03:54:01 pm
właśnie usłyszałam w telewizji , że koniec roku szkolnego będzie ok.15 czerwca...
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: monika27 w Styczeń 05, 2006, 07:16:10 pm
Słoneczka zgadza sie :D Nasze pociechy skoncza rok szkolny dokładnie
23 czerwca:)
Niech nasze pociechy dobrze wypoczna :D
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 07, 2006, 04:20:12 pm
Z krajów wysoko rozwiniętych i tak dzieci w naszym kraju
 mają  najmniejszą ilość dni wolnych w roku szkolnym -178.
/na podstawie jednego z codziennych dzienników/
Przykładowo  Korea Płd.220 Dania 200 .

A czerwiec jest zwykle najcieplejszy i najdłuższe dni są.
Dobry i tydzień  :wink:
Aczkolwiek są i tacy ,którzy są niezadowowleni ,bo nie będą mieli co w tym czasie zrobić z dziećmi. :roll:
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 07, 2006, 04:26:53 pm
Wiem, że upalne miesiące nie sprzyjają nauce.
Osbiście cieszę się.
Czego się Jaś nie nauczył w ciągu roku, nie nauczy się też po 23 czerwca  :wink:
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 16, 2006, 07:47:37 pm
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 (http://www.menis.gov.pl/oswiata/istotne/kal_05-06.php)
Cytuj
Ferie zimowe:

16 - 29 stycznia:

Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie,
Opolskie, Zachodniopomorskie

23 stycznia - 5 lutego:Podlaskie.

30 stycznia - 12 lutego:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

13 - 26 lutego:

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie,
Wielkopolskie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046 z późń. zm.).


Zmiana jest z zakończeniem roku szkolnego - 23 czerwiec , co zostało podane niedawno. :D
Pozostałe info. powinno być aktualne.
Chyba ,że są jeszcze jakieś zmiany?
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 21, 2006, 09:26:27 am
Czyli już obowiązuje ustawa odnośnie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
Cytuj
OŚWIATA

w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki na temat organizacji roku szkolnego § 2 ust. 1 ma teraz następującą treść:

W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4,
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po 18 czerwca (Dz. U. nr 36, poz. 250)
 Zródło (http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/prawo_noweprawo.html)

Szkoda,że jednak nie wcześniej skończą dzieci szkoły, :cry: a to tylko moje zdanie  :wink:
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 30, 2006, 09:48:37 pm
O ile w ciągu wakacji nic nie ulegnie zmianie- podaję ze strony MENiS:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2006/2007 (http://www.menis.gov.pl/oswiata/istotne/kal_06-07.php)

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2006 r.
(podstawa prawna: art. 63 ustawy o systemie oświaty)

2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2006 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot  
15 stycznia 2007 r.
16 stycznia 2007 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

4 Ferie zimowe: 15 - 28 stycznia 2007 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

22 stycznia - 4 lutego 2007 r.:
Podlaskie.

29 stycznia - 11 lutego 2007 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

12 - 25 lutego 2007 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5 Wiosenna przerwa świąteczna 5 - 10 kwietnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których  nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych:
  - w szkołach ponadpodstawowych:


  - w szkołach ponadgimnazjalnych
     (z wyjątkiem szkół wymienionych
     w pkt 11):

5 stycznia 2007 r. (sesja zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)

5 stycznia 2007 r (sesja zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych
i pomaturalnych 12 stycznia 2007 r.
lub
15 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
   z ojczystym językiem nauczania mniejszości
   narodowej

 8 maja 2007 r.,
 9 maja 2007 r.,
10 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.).

11 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego ustalają kuratorzy oświaty (podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(sesja letnia)
- etap pisemny
- etap praktyczny ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

14 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 8a
b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.8c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 9a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 9c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu maturalnego
    w sesji wiosennej
g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    w których przeprowadzany jest etap
    pisemny egzaminu potwierdzającego
    kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy Dokładne terminy zostaną podane po
ustaleniu przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminów sprawdzianów i egzaminów. (podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3 i 4
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2 maja 2007 r. i 8 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu: 4 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 
16 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6- dniowym tygodniem pracy
jest: 2 maja 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

17 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

18 Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Terminy ferii zimowych (http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace/ferie_06_07.php)

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt  2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji i Nauki ogłasza w roku szkolnym 2006/2007 następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw:

Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych Województwa

15 - 28 stycznia
Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Małopolskie
Świętokrzyskie
Wielkopolskie

22 stycznia - 4 lutego
Podlaskie

29 stycznia - 11 lutego

Dolnośląskie
Łódzkie
Mazowieckie
Opolskie
Zachodniopomorskie

12 - 25 lutego
Lubelskie
Podkarpackie
Pomorskie
Śląskie
Warmińsko-Mazurskie


Konwencja o Prawach Dziecka (http://www.menis.gov.pl/oswiata/istotne/prawa_dziecka.php)

Warto przypomnieć:
"WCZESNA, WIELOSPECJALISTYCZNA, KOMPLEKSOWA, SKOORDYNOWANA I CIĄGŁA POMOC DZIECKU ZAGROŻONEMU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ lub NIEPEŁNOSPRAWNEMU oraz JEGO RODZINIE" (http://www.menis.gov.pl/ksztspec/programy/pomoc_dziecku.php)

PROGRAM RZĄDOWY - Pilotaż 2005-2007
Odwołując się do art. 30 Konstytucji RP należy podkreślić, że przedstawiany tu dokument jest potwierdzeniem zasady nienaruszalności przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która jest źródłem jego praw i wolności. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Akty prawne (http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/prawo-p.php)


http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=65&Itemid=80
Centralna Komisja Egzaminacyjna
a w tym:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz.166)
http://www.cke.edu.pl/images/stories/pdf/specjalne_specjalne.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz.167)


Akty prawne pośrednio dotyczące systemu oceniania

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w
których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( DzU nr 155, poz. 1288)


PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH (http://www.menis.gov.pl/oswiata/projekty/projekty.php)

Adresy (http://www.menis.gov.pl/menis_pl/linki/adresy-p.php)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Czerwiec 30, 2006, 11:26:22 pm
MEN dla uczniów niepełnosprawnych (http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace/men_dla_uczniow_niepelnosprawnych.php)

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt "Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".

Dzieci niepełnosprawne mają specyficzne potrzeby edukacyjne. Kształcenie oraz umożliwienie rozwoju większości z nich wymaga często zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz fachowej opieki specjalistów.

Ministerstwo Edukacji realizuje projekt, którego priorytetowym celem jest zwiększenie dostępu do edukacji poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.

Obecnie realizowana jest trzecia z czterech części projektu. Dzięki dotychczasowym działaniom w tym roku szkolnym 200 placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w całej Polsce otrzymało specjalistyczny sprzęt do usprawniania czynnego słuchania Metodą Tomatisa a specjaliści z tych placówek zostali przeszkoleni. Zrealizowane zostały również dostawy środków dydaktycznych do zintegrowanego i specjalnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych- materiały te dostało 750 placówek. Natomiast 500 placówek otrzymało specjalistyczne wyposażenie do terapii logopedycznej.

W roku szkolnym 2005/2006 został również rozstrzygnięty przetarg na dostawę specjalistycznego sprzętu do prowadzenia terapii metodą Biofeedbacku, czyli terapii dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Zastosowanie tej nowoczesnej metody znacznie ułatwi specjalistom pracę z dziećmi. Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę środków
dydaktycznych do kształcenia zintegrowanego i specjalnego dla kolejnych 600 placówek.

Poprzez realizację projektu specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mają możliwość stosowania nowych i sprawdzonych metod diagnozy i terapii.

Dzięki temu potrzeby uczniów niepełnosprawnych są lepiej zaspokajane, a ich sytuacja ulega poprawie. W dalszej perspektywie uczniowie niepełnosprawni będą osiągali lepsze wyniki podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Projekt jest współfinansowany z EFS, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Całkowita wartość projektu 500 mln zł.

Na podstawie informacji przekazanych przez Departament Kształcenia Ogólnego i Specjalnego.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: marmati w Lipiec 01, 2006, 07:03:07 pm
Soniu a u nas w szkole były pogłoski że początek roku będzie 4 września bo to poniedziałek. Poszperam troszkę i jak znajdę potwierdzoną informację to zamieszczę.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 01, 2006, 07:13:26 pm
Ja także słyszałam, ale musi ukazać się na to zarządzenie.
Dlatego napsiałam wyżej:
Cytuj
O ile w ciągu wakacji nic nie ulegnie zmianie- podaję ze strony MENiS:

Też wolę zaczynać od poniedziałku, a nie od piątku.  :D
dzieciaczkom dłużj wolność wakacyjna  :tekno:
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Sierpień 12, 2006, 02:14:14 am
Macie rację zobaczcie:

Rok szkolny rozpocznie się 4 września


Rok szkolny rozpocznie się w tym roku 4 września, a nie jak dotychczas 1 września; weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zgodnie z nią, jeśli 1 września wypada w piątek lub w sobotę, to rok szkolny rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek po tym dniu. W tym roku 1 września wypada właśnie w piątek.

Rok szkolny 2006-2007 zakończy się 22 czerwca.

interia fakty (http://fakty.interia.pl/kraj/edukacja/news/Rok_szkolny_rozpocznie_si%EA_4_wrze%B6nia,779749,3317)

    Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2006
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

kancelaria sejmu (http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20020460432)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 14, 2006, 09:54:45 pm
Cytuj
zmienione 15 lipca rozporządzenie ministra edukacji narodowej wprowadza zasadę, że jeżeli 1 września wypada w piątek lub sobotę, to rok szkolny zaczyna się od najbliższego poniedziałku (DzU nr 141, poz. 999)

Dziennik Ustaw nr 141 poz. 999
Rozporządzenia ministrów edukacji narodowej z 15 lipca zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/0999.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06999.pdf


Nowy rok szkolny: poślizg i przyspieszenie

Ministerstwo Edukacji ogłosiło szkolny kalendarz. Nadchodzący rok szkolny będzie krótszy od poprzedniego: zacznie się dopiero 4 września, a skończy 22 czerwca.

Uczniowie będą się uczyć krócej, dzięki decyzji premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który zaproponował, by rok szkolny zawsze kończył się w pierwszy piątek po 18 czerwca. W dodatku kilka tygodni temu minister edukacji Roman Giertych przesunął początek roku z 1 na 4 września. - W tym roku 1 września wypada w piątek, ostatni weekend wakacji uczniowie musieliby spędzić w domach - tłumaczył.

Kuratoria i szkoły uwijają się, by o tej zmianie powiadomić uczniów. - W drugiej połowie sierpnia kuratorium spotyka się z dyrektorami wszystkich szkół. Oni powiadomią rodziców, wywieszając ogłoszenia. Nie powinno być kłopotów - mówi Agata Szuta, małopolska wicekurator oświaty.

Pierwsze po wakacjach wolne dni czekają uczniów dopiero tuż przed Bożym Narodzeniem - przerwę świąteczną ministerstwo wyznaczyło od 23 do 31 grudnia.

A kiedy ferie?
Od 15 do 28 stycznia będą odpoczywać uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.
Szkoły z Podlasia zaczną ferie 22 stycznia, a zakończą 4 lutego.
W województwach dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim ferie wystartują 29 stycznia i potrwają do 11 lutego.
Najpóźniej, bo od 12 do 25 lutego, ferie będą mieć szkoły z Lubelskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Pięć dni odpoczynku od nauki będzie na Wielkanoc (5 - 10 kwietnia). Lekcji nie będzie także 2 maja i 8 czerwca.

mku

Rzeczpospolita 16 08 2006 (http://arch.rzeczpospolita.pl/serwisy/login.php?return=/a/rz/2006/08/20060816/200608160093.html)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 29, 2006, 12:40:46 pm
SYSTEM OŚWIATY
> rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 23 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i
placówkach artystycznych (DzU nr 153, poz. 1092)

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1092.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06a92.pdf
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 30, 2006, 04:40:29 pm
MEN: stare legitymacje szkolne ważne do końca roku (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20060830160523608)

Legitymacje szkolne na drukach z informacją o nieaktualnej wysokości zniżki na przejazdy będą ważne do 31 grudnia tego roku - potwierdził w środę na konferencji prasowej wiceminister edukacji Sławomir Kłosowski.

Chodzi o druki legitymacji sprzed 2002 r. Umieszczona jest na nich nieaktualna informacja o przysługującej 50-proc. zniżce. Obecnie wynosi ona 37 proc. Powiedział PAP wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski szkoły miały wymienić uczniom legitymacje w ubiegłym roku.

Tak się jednak nie stało - nie wszystkie szkoły wymieniły legitymacje.

"Ministerstwo edukacji zwróci się do szkół o niezwłoczną wymianę starych legitymacji
szkolnych" - powiedział w środę Kłosowski. Podkreślił, że do końca roku wszyscy uczniowie powinni mieć już legitymacje na nowych blankietach.

Przedłużenie terminu ważności starych legitymacji przewiduje podpisana 21 sierpnia przez ministra transportu nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ma ona wejść w życie 31 sierpnia.

Nowelizacja przedłuża także termin ważności legitymacji studenckich zawierających nieaktualne wpisy o wysokości przysługującej ulgi do 31 grudnia 2007 r.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 02, 2006, 05:12:26 pm
EDUKACJA. Rozpoczyna się rok szkolny. Giertych chce uczyć swojej historii (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060902/kraj/kraj_a_2.html)

Sześć milionów uczniów i 600 tysięcy nauczycieli zaczyna rok szkolny. Minister Giertych zapowiada, że będzie to rok powrotu do dyscypliny i bezpieczeństwa w szkołach Minister edukacji Roman Giertych ustalił w rozporządzeniu, że ten rok szkolny wyjątkowo zacznie się nie 1, lecz 4 września. Mimo tej zapowiedzi uroczysta inauguracja z udziałem premiera Jarosława Kaczyńskiego i kardynała Stanisława Dziwisza odbyła się w piątek w wadowickiej szkole, w której uczył się Jan Paweł II.

Minister Giertych rozpocznie rok szkolny w poniedziałek, w szkole w Dąbrówce. W piątek pojawił się tylko na krótkiej konferencji prasowej w Gdańsku. Przypomniał, że w nowym roku szkolnym zaczną obowiązywać przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo i dyscyplinę w szkołach - m.in. kamery w szkołach i specjalne filtry w komputerach blokujące dostęp do stron z przemocą i pornografią. Ocena ze sprawowania będzie miała wpływ na promocję do następnej klasy, ruszą też specjalne szkoły dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

- Przywrócimy do polskiej szkoły ład i porządek, szacunek dla nauczycieli - mówi kategorycznie minister edukacji i lider LPR.

Jego partia w piątek zaapelowała do MEN o weryfikację podręczników do historii i zmianę zapisów o Okrągłym Stole. Poseł LPR Daniel Pawłowiec przekonuje, że należy "zrewidować
dotychczasowe treści i uzupełnić je o informacje, które poznaliśmy ostatnio". Wskazał na
opisane przez "Życie Warszawy" rozmowy Jacka Kuronia z bezpieką.

MEN nie komentuje tego apelu. Wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski (LPR) mówił jednak już w czwartek "Rz": - Trzeba uczyć polskie dzieci prawdziwej historii, nie tej sfabrykowanej. Obojętnie, czy fabrykowali ją komuniści, czy ludzie Okrągłego Stołu.

A Roman Giertych dodał w piątek: - Wykonanie umowy z komunistami i doprowadzenie do grubej kreski to była zdrada. W związku z tą zdradą dokonano uszczuplenia majątku narodowego. Z powodu tego, co się stało przy Okrągłym Stole, wielu ludzi żyje w dramatycznych warunkach.
- Uważam za rzecz niesłychaną, że w ostatnich dniach mamy do czynienia z kampanią, którą uważam za szkodliwą dla kraju, a przede wszystkim nikczemną moralnie - skomentował Bronisław Geremek.

Magdalena Kula

Rzeczpospolita 02.09.06 Nr 205

Pierwszy dzwonek pod premiera (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060902/kraj/kraj_a_7.html)

Rok szkolny miał się zacząć 4 września i miał go uroczyście zainaugurować Roman Giertych.

Zaczął się 1 września, a na uroczystości w Wadowicach pojawił się premier

(http://www.rzeczpospolita.pl/teksty/wydanie_060902/kraj_a_7-1.F.jpg)
Po uroczystym apelu premier Jarosław Kaczyński rozmawiał z wadowicką młodzieżą o patriotyzmie. Obok premiera rzecznik rządu Jan Dziedziczak
(c) BARTOSZ SIEDLIK

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity - dawne wadowickie gimnazjum męskie - obchodzi właśnie 140-lecie istnienia. Tutaj w latach 1930 - 1938 uczył się Karol Wojtyła.

- To gimnazjum było dla niego szkołą wielkiej kultury i patriotyzmu, umiejętności współżycia i szanowania ludzi o innych przekonaniach - przypomniał kardynał Stanisław
Dziwisz.

Premier mówił, że polska oświata potrzebuje naprawy. A polskie szkoły - powrotu
"elementarnego ładu i porządku". - Szkoła, w której nie ma porządku, to szkoła, w której
dobrzy podlegają opresji ze strony złych - mówił Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że szkoła
musi uczyć patriotyzmu. - Właśnie dlatego, że jesteśmy w Europie, musimy nasz patriotyzm umacniać. Chcemy być w Unii Europejskiej, bo kochamy Polskę. Ale żeby ją kochać, trzeba znać jej historię, geografię, literaturę, jej język i kulturę - mówił premier.

Inaugurację roku w wadowickiej szkole inaczej niż w poprzednich latach w całości transmitowała TVP 3.

Wcześniej planowano, że uroczystość odbędzie się 4 września, a jej głównym gościem będzie minister edukacji Roman Giertych. Jednak nagle w Wadowicach zechciał pojawić się sam premier i inaugurację przesunięto na piątek, dostosowując ją do kalendarza Kaczyńskiego.

- Rok szkolny zawsze się zaczynał 1 września. Uznaliśmy więc, że lepiej będzie rozpocząć
go tego dnia - tłumaczył dziennikarzom nagłą zmianę planów premier.

Minister Giertych zainauguruje naukę w najbliższy poniedziałek w Dąbrówce (powiat wołomiński) - u boku arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia. W Wadowicach Giertycha
reprezentował jego zastępca wiceminister Mirosław Orzechowski. W imieniu szefa przekazał "życzenia wszelkiego bożego błogosławieństwa".

A jak samą uroczystość komentowali uczniowie? - Trzy dni wakacji do tyłu. Można było jeszcze odpocząć - wzdychał Bartek z I klasy. Dyrektor szkoły Jan Szewczyk zapewniał: -

Obiecałem uczniom, że w ciągu roku dostaną jeden luźny dzień.

Po południu premier debatował z młodzieżą. Przekonywał, że "warto być Polakiem". I że
edukacja to siła Polski. - Co zrobić, by młody człowiek mógł nazwać siebie patriotą? -
pytał jeden z uczniów. Premier odpowiadał, powołując się na przykład ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Jako chłopak zaczął od społecznej działalności, od pomocy ludziom prześladowanym, którzy nie mogli znaleźć wsparcia np. policji. Kiedy był dorosły, założył stowarzyszenie. Tą drogą poznał starszych od siebie polityków. Dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych polityków, ale przede wszystkim robi wiele dobrego dla
społeczeństwa - chwalił Ziobrę premier. - A gdybym się zaangażował w działalność młodzieżówki PO albo SLD, to też byłbym patriotą? - pytał ktoś inny. - Dlaczego nie?
Chociaż jeśli chodzi o SLD, byłbym trochę zdziwiony. Właściwie młodzi mogliby zbudować
nowoczesną lewicę, bo to, co jest, to pozostałość dawnego systemu. A jeśli chodzi o PO?
Koń jaki jest, każdy widzi - zawiesił głos premier.

- Każdy konia widzi inaczej - rzucił jeden z chłopców, a sala wybuchła śmiechem.

JERZY SADECKI, mku

Giertych ma sto procent racji
Jarosław Kaczyński w trójce - Dobrze się panu współpracuje z Romanem Giertychem? - Ma dużo pomysłów i z tego się cieszę. Czasem bywają mniej udane i tym się martwię. W ogóle to jest człowiek, który może w polskiej oświacie coś zmienić. Bo jego ogólny kierunek myślenia na przywrócenie porządków w polskiej oświacie, na zmianę tej sytuacji, w której nauczycieli się bija w szkołach jest prawidłowy. (...) - A szkoły dla niegrzecznych powinny być? - Powinny być. - Osobne? - Oczywiście. - Ale specjaliści mówią, że niegrzeczni wtedy pozostają niegrzecznymi. - (...) Ja bym jednak wolał odwoływać się nie do specjalistów, tylko do zdrowego rozsądku i do tego, co gołym okiem widać. Dajmy sobie spokój z tymi specjalistami. Najlepsi nawet pedagodzy nie dadzą sobie rady z pewną częścią młodzieży, która jest kompletnie zdemoralizowana, bardzo agresywna i buduje opresje, przede wszystkim dla swoich kulturalniejszych i lepszych kolegów. Roman Giertych ma tu sto procent racji.

not. mku Piątkowa audycja Salon Polityczny Trójki
 
AD VOCEM Kto sieje wiatr, zbiera burzę (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060902/publicystyka/publicystyka_a_4.html)

Uczniowie, studenci, nauczyciele i rodzice działający w Kampanii GMO (Giertych Musi Odejść) zapowiedzieli na poniedziałek kolejną demonstrację przeciw obecności przywódcy LPR w rządzie.

Zapoczątkowany przez młodzież szkolną ruch GMO cieszy się sympatią wielu dorosłych. Także tych komentatorów, którzy twierdzą, że aktywne wyrażanie przez uczniów na ulicy poglądów w sprawach publicznych to cenna forma wychowania obywatelskiego.

Jest to kontrowersyjny punkt widzenia. Kontrowersyjny to nie znaczy całkowicie niesłuszny.
Niewątpliwie zapał do demonstrowania w imię wyznawanych wartości jest zjawiskiem bez porównania lepszym niż postawa wyrażona w słynnej już wypowiedzi uczestniczki tegorocznego Przystanku Woodstock, dla której "Polska nie znaczy nic". A jednak uczestnictwo uczniów w demonstracjach ulicznych trudno uznać za idealną formę wychowania obywatelskiego. Takie wydarzenia, nawet jeśli dochodzi do nich w najsłuszniejszej sprawie, charakteryzuje bowiem z reguły nadmiar emocji i konieczna - większa lub mniejsza - nuta demagogii.

To jest po prostu poetyka ulicznej demonstracji, która w skrajnych przypadkach prowadzi do przemocy, a niemal zawsze upraszcza, by nie rzec: prymitywizuje, proces myślenia. Znacznie cenniejsze jest promowanie udziału młodzieży w mrówczej działalności organizacji pozarządowych, uczenie jej odpowiedzialności w ramach różnych form samorządu, nauka krytycznego myślenia podczas debat na społeczne tematy z ludźmi ważnymi w życiu społecznym. A także uczenie tolerancji i szacunku dla poglądów odmiennych, czyli - inaczej mówiąc - życia i współpracy międzyludzkiej w warunkach demokratycznego pluralizmu.

Kłopot polega na tym, że strategia wychowania budowana przez obecne władze oświatowe nie zmierza w tym kierunku. A kto sieje wiatr, zbiera burzę. Narastająca w polskiej szkole
przedziwna konfrontacja władzy z najcenniejszą, bo nieobojętną, częścią młodzieży musi
niepokoić. Za jej szczęśliwe zakończenie odpowiedzialni są na pewno dorośli.

Bogumił Luft
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 04, 2006, 02:27:44 pm
EDUKACJA Naukę rozpoczyna dzisiaj 377 tysięcy pierwszoklasistów (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060904/kraj/kraj_a_1.html)


Im wcześniej do szkoły, tym lepiej


W pierwszej klasie maluchy, które świetnie czytają i piszą, będą uczyć się z tymi, które ledwie znają litery. Badania potwierdzają, że najsłabiej są przygotowane dzieci wiejskie.

Z danych MEN wynika, że o rok wcześniej, czyli w wieku sześciu lat, poszło do szkoły 2,8 tysiąca spośród 377 tys. pierwszaków. To dzieci, które już zdążyły się nauczyć czytać, pisać, liczyć. Ale czy w zerówkach nie ma więcej dzieci, które są już gotowe do szkolnej
nauki, a zajęcia wychowania przedszkolnego je nudzą? Odpowiedź na to pytanie przyniosą
trwające właśnie ogólnopolskie badania sześciolatków. Wyniki zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Być może zachęcą MEN do obniżenia wieku szkolnego do 6 lat, co początkowo obiecywał rząd PiS (z pomysłuzrezygnował Roman Giertych, gdy został ministrem edukacji).

Dr Aldona Kopik z Akademii Świętokrzyskiej, która od 15 lat bada dojrzałość szkolną dzieci, zaznacza jednak, że w pierwszych klasach wciąż nie brakuje dzieci, które nie znają
np. liter i figur geometrycznych. Z jej niepublikowanych jeszcze badań wynika, że słabiej
do nauki w szkole są przygotowane dzieci ze wsi. Ich edukacyjne szanse wyrównałoby
wprowadzenie obowiązkowego przedszkola od 5 lat.

Naukę zaczyna dzisiaj 6 mln uczniów, 400 tysięcy nauczycieli i 240 tysięcy psychologów, świetliczanek i bibliotekarzy. W inauguracji roku szkolnego w Dąbrówce pod Warszawą będą uczestniczyli minister edukacji Roman Giertych i arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

mku


EDUKACJA Co pierwszak umieć powinien (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060904/kraj/kraj_a_6.html)

Dziś naukę zaczyna 377 tysięcy pierwszoklasistów. Jedni potrafią już czytać i pisać, inni
jeszcze składają litery i nie odróżniają kwadratu od trójkąta. Badania potwierdzają, że
najsłabiej do nauki są przygotowane dzieci wiejskie

Ola Matejczuk z Wisznic (Lubelskie) ma sześć lat. Twierdzi, że potrafi liczyć do 500 (nie
sprawdzaliśmy). Na pewno jednak bez problemów dodaje i odejmuje do 20. Czyta samodzielnie, najbardziej lubi wiersze. Gdy jako czterolatka nauczyła się czytać, nagabywała każdego, by jej słuchał. Stanęło na tym, że najczęściej czyta bajki babci. Ostatnio lubi popisywać się czytaniem "płynących napisów" z telewizora. Ma świetną pamięć. - Wiersza uczę się czasem pół, a czasem dwie godziny. Zależy jak długi - mówi rezolutnie.

Rodzice zastanawiali się, czy nie posłać jej wcześniej do pierwszej klasy. - Obawialiśmy się, czy nie będzie się w zerówce nudzić i, co gorsza, zniechęcać do nauki - mówi Wiesław
Matejczuk, tata Oli. Ale mieli też wątpliwości, czy skracać jej beztroskie dzieciństwo.

Dlatego postanowili zaczekać z decyzją. - Jeśli okaże się, że poziom jej rozwoju rzeczywiście odpowiada dzieciom z pierwszej klasy i nauczyciele to potwierdzą, mam nadzieję, że uda się jeszcze zapisać dziecko do szkoły w pierwszych tygodniach roku
szkolnego - mówi Wiesław Matejczuk.

Z prognoz Ministerstwa Edukacji wynika, że spośród 377 tysięcy tegorocznych pierwszaków o rok wcześniej do szkoły - czyli w wieku sześciu lat - poszło zaledwie 2,8 tys. dzieci.

Wiele sześciolatków (w Polsce jest ich około 400 tys.), które mogłyby bez problemu zacząć naukę w szkole, pozostanie w zerówkach.Z drugiej strony, do pierwszej klasy trafią dzieci, które z trudem składają litery i nie znają bajek, bo nikt im ich nie czytał. - W pierwszej klasie zdarzają się dzieci, które nie znają liter, figur geometrycznych, kierunków
przestrzennych, nie potrafią odłączyć się od rodziców. A beksy nie są przecież akceptowane przez rówieśników. Takie dzieci zawsze mają gorszy start w szkole - mówi Aldona Kopik z kieleckiej Akademii Świętokrzyskiej. Od 15 lat bada dojrzałość szkolną dzieci. Z jej niepublikowanych jeszcze badań wynika, że najsłabiej do nauki w szkole są przygotowane dzieci ze wsi.

- O słabszym rozwoju przesądza środowisko, z którego dziecko się wywodzi, wykształcenie rodziców, to, czy mają dla dziecka czas - tłumaczy autorka badań. Podkreśla, że w miastach już większość cztero- i pięciolatków chodzi do przedszkola. Tam uczą się poprzez zabawę i rozwijają społecznie dzięki kontaktowi z rówieśnikami. Wiejskie dzieci pierwszy kontakt z nauczycielem mają najczęściej dopiero w zerówce. - Część rodzin nie ma czasu na pracę ze swoim dzieckiem albo nie jest w stanie właściwie pokierować jego rozwojem. A wcześniejsza stymulacja rozwoju dzieci pomogłaby zatrzeć różnice między nimi i wyrównać ich szanse edukacyjne - uważa Aldona Kopik.

Sytuację poprawiłoby wprowadzenie obowiązkowego przedszkola dla wszystkich pięciolatków. A potem - obniżenie wieku szkolnego do sześciu lat. Takie rozwiązanie zapowiadało PiS. Ale z tych obietnic po objęciu fotela ministra edukacji wycofał się Roman Giertych.Być może resort wróci do tematu, gdy otrzyma raport z trwających właśnie ogólnopolskich badań sześciolatków. 66 zespołów badawczych rozsianych po całym kraju bada 70 tys. dzieci z zerówek - to koło 20 proc. wszystkich sześciolatków. Oceniają rozwój fizyczny i społeczno-emocjonalny dzieci, stan zdrowia. Projekt "Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej" finansuje MEN i Europejski Fundusz Społeczny. Wyniki zostaną przedstawione dopiero na początku przyszłego roku.

MAGDALENA KULA, ELŻBIETA POŁUDNIK

Puste tornistry ubogich uczniów
Ile kosztuje wyprawka


W tym roku na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka rodzice potrzebują średnio 475 złotych wynika z sondażu firmy Gemius SA. Ponad jedna trzecia rodziców deklaruje jednak, że na szkolne zakupy chce wydać nie więcej niż sto złotych, bo tylko na tyle ich stać. Co roku wyposażenie tornistra jest droższe. Według CBOS w 2003 roku na szkolne zakupy rodzice wydali średnio 697 złotych, w 2004 r. 725 zł, w 2005 r. 755 zł. Prawie połowę wydatków stanowił koszt podręczników, jedną trzecią ubrań i butów. Większości polskich rodzin wielodzietnych nie stać na takie zakupy. W pierwszym dniu nowego roku szkolnego książek, tornistrów i zeszytów nie będzie jeszcze miało żadne z pięciorga dzieci Mirosława Patura z Olsztyna. Co im kupiłem do szkoły? Nic przyznaje Patur, który samotnie wychowuje dzieci w wieku od siedmiu do trzynastu lat. Wyprawki kupi w poniedziałek dzięki pieniądzom z olsztyńskiej pomocy społecznej i z urzędu miasta. Dostałem po 150 zł na dziecko. Ale to za mało nawet na książki. Same podręczniki będą mnie kosztować 1300 zł. Na szczęście urząd miasta dołoży jeszcze po 100 zł, to kupię te najpotrzebniejsze wylicza. Ale pieniądze na nowe plecaki dla starszych dzieci będzie już musiał pożyczyć. i.t.
 
Nowe pomysły na nowy rok (http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_060904/warszawa_a_2.html)

Angielski od pierwszej klasy, renowacja gmachów renomowanych liceów i zdrowa żywność w sklepikach - to najważniejsze zmiany, jakie czekają uczniów warszawskich szkół

Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z angielskiego w pierwszych klasach minister edukacji zapowiada dopiero na przyszły rok. Ale w Warszawie języka będzie się uczyć ponad połowa pierwszaków.

Zajęcia na razie będą miały status dodatkowych. - Nie sądzę, by ktoś nie chciał skorzystać
z nieodpłatnych lekcji - ocenia Anna Milewska z warszawskiego Kuratorium Oświaty.

Angliści poszukiwani
Lekcje w pierwszych klasach będą dotowane przez miasto. Warunkiem przyznania funduszy były odpowiednie kwalifikacje nauczycieli - mieli obowiązek uzupełnić je do sierpnia 2006 roku.

Nie wszystkim się to udało, dlatego na 177 warszawskich szkół podstawowych dotację dostało tylko 94 (wnioski złożyło 138). Mimo braku ministerialnej dotacji część placówek
zdecydowała się sama sfinansować zajęcia dla pierwszaków.

Wiele szkół jeszcze poszukuje anglistów. Na stronie internetowej kuratorium zapotrzebowanie na nauczycieli języka ogłaszało kilkadziesiąt szkół. - Musieliśmy zwolnić
naszego anglistę z tytułem doktora, bo brakowało mu zaświadczenia z metodyki nauczania - mówi wicedyrektorka szkoły przy ul. Puszczyka na Ursynowie Alicja Łozińska. -Poza tym wykwalifikowani angliści dostają bardziej intratne propozycje pracy.

Młody magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym zarabia w szkole 1160 zł brutto, nauczyciel kontraktowy tylko o 200 zł więcej.

W tym roku w stołecznych placówkach będzie więcej klas dwujęzycznych (o 10), sportowych (o 27) i integracyjnych (o 122). Uprawnienia do przeprowadzenia międzynarodowej matury będą miały dwa licea -oprócz LO im. Mikołaja Kopernika także LO im. Stefana Batorego.

Zadbają o zabytkowe szkoły
Ratusz chce wziąć pod lupę budynki szkolne wpisane do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorską. Do dawnej świetności powrócą gmachy najstarszych i najbardziej renomowanych szkół ponadgimnazjalnych, m.in. licea Batorego przy Myśliwieckiej, Sobieskiego przy Czerniakowskiej, Żmichowskiej przy Klonowej i Władysława IV przy Jagiellońskiej. Miasto chce przeznaczyć na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych.

-Placówki zostałyby wyremontowane oraz wyposażone w najnowsze pomoce naukowe - zapowiada dyrektor miejskiego Biura Edukacji Liliana Zientecka.

Rewitalizacja szkół zaplanowana jest na trzy lata.

Zdrowa żywność w szkole
Na opiekę medyczną w szkołach miasto przeznaczy w tym roku 5 mln 700 tys. zł (ponad 100 tys. zł więcej niż rok temu), m.in. na program korygujący wady postawy oraz pomoc
stomatologiczną.

- Będziemy też mogli wydłużyć czas pracy pielęgniarek - wyjaśnia Maria Dziura z Biura Polityki Zdrowotnej. Obecnie dyżurują one po dwa, trzy dni w tygodniu. Często mają pod
opieką kilka placówek.

Miasto chce też usunąć ze szkolnych sklepików niezdrową żywność, zapowiada więc akcję
"Wiem, co jem". Warunkiem prowadzenia punktu w szkole ma być sprzedaż zdrowych produktów, dlatego dyrektorzy zapowiadają, że będą zmieniać umowy z najemcami sklepików.

Pod okiem strażnika
Strażnicy miejscy będą pilnować porządku w 228 szkołach, o 12 więcej niż w poprzednim
roku. O bezpieczeństwo wokół placówek zadba 106 tzw. patroli szkolnych składających się ze strażników i policjantów. Tyle samo co rok temu.

Na prośbę dyrektorów dwa psy wyszkolone w poszukiwaniu środków odurzających będą sprawdzać szatnie.Rodzice i nauczyciele dobrze oceniają patrole szkolne. Tylko w poprzednim roku strażnicy szkolni złapali ok. 2 tys. sprawców przestępstw, 284 osoby posiadały narkotyki.

Zaopiekowali się też ok. 2800 wagarowiczami.

Na razie w warszawskich szkołach nie będzie kamer, mimo że zapowiadał to minister
edukacji. -Minister nie wskazał środków finansowania ich instalacji - powiedział wczoraj
p.o. prezydenta miasta Kazimierz Marcinkiewicz.

AGATA MADAJ, MAREK KOZUBAL, współpraca aska, mgc

PRAWO OŚWIATOWE Coraz więcej skarg na traktowanie dzieci w szkołach (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060904/prawo/prawo_a_1.html)

Ośla ławka i stanie w kącie to kary niedozwolone


Prawa ucznia w szkołach są coraz częściej łamane. Dzieci, młodzież i rodzice się na to
skarżą. Wiedzą o tym rzecznicy: praw ucznia, praw dziecka i praw obywatelskich

Niesforny dziewięciolatek zostaje wyrzucony przez nauczyciela za drzwi - ta dość częsta w
szkołach sytuacja oznacza łamanie praw ucznia.

Dlaczego? Pozbycie się dziecka z klasy nie rozwiązuje problemu. Powinno ono porozmawiać o swoim zachowaniu z nauczycielem czy szkolnym psychologiem. Poza tym konstytucja i ustawa oświatowa gwarantują każdemu dziecku prawo do nauki - także tym niegrzecznym - mówi "Rz" psycholog Jolanta Pachulska.

Niewiele o nich wiadomo
Rzecz w tym, że nie ma jednolitego dokumentu poświęconego prawom ucznia. Zwykle określa się je na podstawie konstytucji, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, ustawy o systemie oświaty, ramowego statutu szkoły, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz o prawach dziecka konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Łamanie praw zawartych w tych wszystkich dokumentach powinno mieć konsekwencje w postaci procesu.

Oczywiście nie chodzi o to, by uczeń podawał swojego nauczyciela do sądu za to, że zamiast szóstki dostał z klasówki piątkę. Dlatego wypracowano mechanizmy, które ułatwiają im porozumienie: jest instytucja rzecznika praw ucznia, samorząd szkolny, szkolni rzecznicy praw ucznia.

Statut nie do zlekceważenia
Dokładna lista praw i obowiązków ucznia powinna znajdować się w statucie szkoły, a każda tworzy statut specjalnie dla siebie.

Przyjrzeliśmy się kilkunastu. W 80 proc. chodzi o to samo - prawo do: dostępu do
informacji, rozwijania zdolności i talentów, do szacunku (tu często mówi się o prawie do
zachowania własnego stylu i ubioru), ochrony prywatności, opieki lekarskiej oraz do
zrzeszania się. Bywają też zapisane prawa szczególne, np. wywoływania do odpowiedzi
imieniem i nazwiskiem, a nie numerem z dziennika, czy prawo do okresu ochronnego dla
pierwszaków.

W niektórych statutach jest zapis zapewniający uczniowi prawo do swobody wyrażania
poglądów i nawet jeśli są niezgodne z prezentowanymi przez nauczyciela, uczeń ma
gwarancje, że pozostanie to bez wpływu na jego oceny.

Wracają mundurki?
Z przestrzeganiem praw ucznia w szkołach jest coraz gorzej - tak uważają pracownicy Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przygotowali więc specjalny poradnik dla obu stron - uczniów i nauczycieli. Niedawno Roman Giertych, minister edukacji, zapowiedział powrót szkolnych mundurków. Głos zabrali prawnicy z Biura RPD: szkoła nie może wprowadzić mundurków z dnia na dzień. Jeśli uczniowie zaczynali naukę w szkole bez mundurków, to taką powinni skończyć.

Do RPD docierają sygnały, że szkoły nie wydają świadectw uczniom, którzy nie opłacili
komitetu rodzicielskiego. Tymczasem świadectwo jest dokumentem państwowym. Nikt nie może go zatrzymać ani pobierać opłat za wydanie.

Do rzecznika napływają także protesty społeczności lokalnych w kwestii likwidacji szkół i
placówek, zmiany obwodów szkolnych, dowozu dzieci do szkół, dwuzmianowości zajęć
lekcyjnych. Najczęściej są to listy zbiorowe z prośbą o wstawiennictwo. Indywidualne
dotyczą niewłaściwego traktowania uczniów przez nauczycieli, wypadków na terenie szkoły  przemocy rówieśniczej.

Podobnie jest u rzecznika praw obywatelskich.

- Najwięcej napływających do biura skarg dotyczy teraz amnestii maturalnej. Krytykowane jest też przesunięcie daty rozpoczęcia roku szkolnego z 1 na 4 września i pomysł rozdawania podręczników z logo jednej z partii - wymienia dr Irena Kowalska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

AGATA ŁUKASZEWICZ
Podyskutuj o tym artykule z autorką: a.lukaszewicz@rp.pl

Lubimy się skarżyć
Wydaje mi się, że polskie szkoły nie zrobiły się nagle z roku na rok bezduszne i
nieżyczliwe. To raczej dzieci, młodzież i ich rodzice mają coraz większą świadomość
własnych praw. Inną sprawą jest nasza skłonność do skarżenia się. Coraz to nowe instytucje rzeczników, np. praw dziecka czy ucznia, zachęcają do korzystania z ich pomocy. I dobrze.

Zdarzają się sytuacje, w których trudno nie zareagować.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 05, 2006, 07:26:33 pm
Nowy rok szkolny-List Ministra Edukacji Narodowej na rozpoczęcie roku szkolnego...


Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny. Pierwszy raz mam zaszczyt przeżywać ten dzień jako Minister Edukacji Narodowej. To zaszczyt, ale też odpowiedzialność za ogromne dziedzictwo, jakim jest polska szkoła.
Wiemy, jaka polska szkoła była podczas zaborów - podczas okupacji hitlerowskiej, kiedy
walczyła o przetrwanie i sowieckiej, kiedy stawała się terenem walki ideologicznej.

Dlatego pamiętając o przeszłych zagrożeniach, w jakich się znalazła, musimy otoczyć ją
szczególną troską i wspólnymi siłami naprawić system edukacji oraz przywrócić prestiż
zawodu nauczyciela. Głęboko wierzę, że jest to możliwe przy wspólnym zaangażowaniu
wszystkich, którym szkoła jest droga.
W polskiej tradycji nie brakuje wzorców służby dobru wspólnemu naszego Narodu.
Te przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze
uczucia i postawy wielu Rodaków, którzy bezinteresownie ratowali polską szkołę, gdy była
poddawana najcięższym próbom.

Szkoła przecież obok rodziny pełni najważniejszą rolę w wychowywaniu i kształtowaniu
postaw młodych Polaków. Młodzież i dzieci są przyszłością Narodu, są tą przyszłością
właśnie w oparciu o rodzinę i szkołę.

Uzdrowienie polskiej szkoły chcemy rozpocząć od wprowadzenia do Karty Nauczyciela zapisu o podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela poprzez nadanie mu statusu funkcjonariusza publicznego. Kolejnym ważnym zadaniem jest wzmocnienie roli szkoły w zakresie programu wychowania patriotycznego. Jestem przekonany, że gruntowniejsze poznanie naszej historii i jakże bogatego dorobku kulturowego Polski będzie kształtowało postawę patriotyczną młodzieży, jak i ułatwi jej podejmowanie śmiałych i mądrych decyzji w przyszłości.

Ministerstwo Edukacji Narodowej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie nadzorowało przygotowanie nowych podręczników do nauki historii oraz do nauki języka polskiego. Będziemy też realizować narodowy program wyjazdów młodzieży do miejsc historycznych i miejsc pamięci narodowej.

Szkoła musi być także miejscem bezpiecznym. Dlatego dla bezpieczeństwa naszych dzieci
chcemy wprowadzać program monitorowania wejść na teren szkoły. W szkolnych komputerach będą instalowane programy zabezpieczające przed szkodliwymi treściami w Internecie.

Zachęcamy też dyrektorów do wprowadzania jednolitego stroju dla uczniów. Mundurki szkolne nie tylko zwiększą bezpieczeństwo w szkołach i wprowadzą ład w ubiorze, ale jesteśmy pewni, że staną się piękną tradycją i dumą każdej szkoły.

Kolejną inicjatywą, jaką podjęliśmy, jest przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach, aby dzieci zostały objęte profilaktyką medyczną. Trwają już prace nad tym projektem w
porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Ponadto zmienią się niektóre zasady egzaminu maturalnego, m.in. system oceniania
prac. Skróci się też czas oczekiwania na wyniki. W roku szkolnym 2008/2009 wprowadzimy obowiązkową matematykę na maturze. W całym kraju rozpoczyna się w tym roku pilotażowy program nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

To tylko niektóre ze zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Cztery miesiące mojej obecności w resorcie były bardzo pracowite. Mogę dziś Państwa
zapewnić, że polska szkoła zmieni się na lepsze.

Wiem, że polscy nauczyciele to wspaniali pedagodzy, którzy zasługują na docenienie, a nie stwarzanie im biurokratycznych barier. Dlatego już w niedługim czasie zostaną zniesione uciążliwe procedury tzw. oceny wewnętrznej. W tej sprawie w ciągu najbliższych tygodni zostanie wydane stosowne rozporządzenie.

Wszystkim życzę dobrego, pracowitego i owocnego roku szkolnego.

Roman Giertych
Minister Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 15, 2006, 07:38:13 am
Szczupłość subwencji budżetowej na oświatę i konieczność uzupełniania jej własnymi środkami gmin skłoniły wiele samorządów do likwidacji części szkół. Niejednokrotnie wywołuje to żywiołowy sprzeciw mieszkańców

SAMORZĄD TERYTORIALNY. Brak ścisłych reguł podziału subwencji na oświatę (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060915/prawo/prawo_a_1.html)

Choć konstytucja gwarantuje samorządom subwencje adekwatne do ich zadań, pieniędzy na oświatę ciągle brakuje. Rada Łodzi poszła z tym do Trybunału Konstytucyjnego

Przeznaczona na oświatę subwencja budżetowa na 2005 r. dla miasta Łodzi nie wystarczyła nawet na wynagrodzenia dla nauczycieli. Nie mówiąc o wydatkach bieżących czy inwestycjach.

Prezydent Włodzimierz Tomaszewski podał więc w czwartek na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym, że miasto musiało dołożyć z własnych środków aż 35 proc. potrzebnych na oświatę kwot.

Samorząd łódzki zaskarżył więc niejasny i nieefektywny sposób finansowania oświaty, bo uważa, że narusza konstytucję.

Niedoszacowane potrzeby
- Subwencja od kilku lat jest niedoszacowana. Tymczasem to ona jest podstawą finansowania oświaty, a więc powinna przewidywać wszystkie wydatki. Konieczność finansowania oświaty z własnych środków doprowadziła do powstania uszczerbku w łódzkim mieniu komunalnym. Znam gminy, w których dopłata z własnych środków do placówek oświatowych pochłania większość budżetu. Samorządy popadają w długi - mówił prezydent.

Uważa więc, że niezbędne jest określenie przez ustawodawcę, naczym polega zagwarantowana w konstytucji "odpowiedniość" środków na oświatę. Jaki powinien być standard usług oświatowych, który państwo chce i może finansować.

Podział przypadkowy i zmienny
Drugi problem to nierówny, dokonywany według uznania ministra podział budżetowych środków.

- Jak to się dzieje, że jedne gminy dostają dosłownie na wszystko, a drugim brakuje na płace? - pytał prezydent Łodzi.

Zaskarżony przepis ustawy samorządowej przewiduje, że wydane na jego podstawie rozporządzenie powinno precyzować podział części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniając typ i rodzaj szkół i placówek, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów.

- Te wytyczne są zbyt ogólne i nie obejmują podstawowych kosztów oświaty. Przede wszystkim nie pozwalają stworzyć systemu jej finansowania i nie uwzględniają standardów kwalifikacji nauczycieli oraz liczby prowadzonych klas szkolnych. Nie spełniają więc konstytucyjnych gwarancji o subwencji "odpowiedniej" - argumentował występujący w imieniu samorządowców profesor Michał Kulesza.

Maciej Strójwąs, radca prawny z Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypomniał jednak, że konstytucja zapewnia samorządom stosowne dochody, ale milczy o standardach kwalifikacji nauczycieli. - Brak takich standardów nie uniemożliwia wykonywania zadań oświatowych. Tyle że ta ocena nie mieści się w kompetencjach Trybunału - dodał.

Dyrektor Artur Klawenka z MEN podkreślił zaś, że oświatę finansuje się nie tylko z subwencji. Nie ma też jednej miary potrzeb. Każdy samorząd indywidualnie i na swoją miarę decyduje o wydatkach. Musi się rządzić tym, co ma, bo o wysokości subwencji budżetowej przesądza ustawodawca.

Nie tylko w Łodzi
Na brak pieniędzy na oświatę skarżą się samorządowcy w całym kraju. Według Mariusza Poznańskiego, przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, jest ona za mała o ok. 2 mld zł.

Dotyka to głównie dużych miast. W Lublinie np. dokładają do niej ok. 100 mln zł rocznie, czyli ok. 30 proc. kwoty subwencji.

Trybunał Konstytucyjny zmierzy się z tym problemem 18 września, bo do tego dnia odroczył czwartkową rozprawę (sygn. K 27/05).

JOLANTA KRONER, IRENEUSZ WALENCIK


Wydatki na szkoły stale rosną
Problemy z finansowaniem oświaty pokazuje przyjęty przez rząd raport o skutkach obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wynika z niego, że w latach 2002 2005 wydatki samorządów na szkoły rosły szybciej niż środki z subwencji oświatowej. Coraz mniej jest jednostek samorządowych, które na edukację wydają mniej, niż dostają z budżetu. Rząd przyznaje w tym dokumencie, że systemowego uregulowania w ustawie wymaga zarówno sposób ustalania wysokości kwot na zadania oświatowe, jak i ich podział.

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie domagają się więc, aby mechanizm obliczania i podziału środków na edukację uregulować w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. Oczekują też od rządu określenia standardów oświatowych: ustalenia, co
finansuje rząd, a co w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży powinien zapewnić samorząd. Standardy pozwoliłyby obliczyć koszt usługi edukacyjnej, a na tej podstawie można by realistycznie obliczać subwencję.
 

Rz 15.09.06 Nr 216
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 21, 2006, 08:01:35 am
Dziennik Ustaw nr 164 Z 14 WRZEŚNIA
Rozporządzenia ministrów (poz. 1154 - 1162):
> edukacji narodowej: - z 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; wejdzie w życie 22 września, - z 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; wejdzie w życie 22 września,

Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1154  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061641154
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061641154&type=2&name=D20061154.pdf

Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1155  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061641155
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061641155&type=2&name=D20061155.pdf
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 12, 2006, 08:25:35 am
11 PAŹDZIERNIKA:
OŚWIATA
> zmienione 11 października rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w tym roku ( DzU nr 183, poz. 1356)

Dz. U. nr 183, poz. 1356 - jeszcze nie jest dostępny na stronie sejmowej-uzupełnię.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 13, 2006, 08:12:51 am
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1356.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06d56.pdf
Dz. U. nr 183, poz. 1356  z 2006r


http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2572.htm
Dz.U. z 2004  Nr 256 poz 2572 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity)  Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042562572
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

Status aktu prawnego:
   obowiązujący
Data ogłoszenia:
   2004-12-02
Data wydania:
   2004-11-19
Organ wydający:
   MARSZAŁEK SEJMU
 
Tekst aktu:    D20042572L.pdf
 
Tekst ogłoszony:    D20042572.pdf
 
Tekst ujednolicony:    D20042572Lj.pdf
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 17, 2006, 07:42:42 am
SEJM POMOC RODZINIE – 100 ZŁ JEDNORAZOWEGO DODATKU
Dzieci z zerówek otrzymają wyprawkę
(http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1842.2.3.2.15.1.0.1.htm)

230 tys. dzieci uczących się w zerówkach, otrzyma 100 zł dodatku dla dzieci
rozpoczynających rok szkolny.


zmiana prawa

Posłowie zdecydowali wczoraj, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo) będą otrzymywać także dzieci rozpoczynające nauczanie przedszkolne w tzw. zerówce. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) trafiła do Senatu.

Do takiego dodatku są uprawnione rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Jednak obecnie przysługuje on wyłącznie w sytuacji, gdy dziecko uczy się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, a także w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dziecko, które rozpoczyna naukę w zerówce, nie uczy się więc w jednej z tych placówek i dlatego rodzinie dodatek nie przysługuje.

– Nie tylko rodzice dzieci, które idą do szkoły, muszą ponieść wyższe wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest też tak, gdy dziecko zaczyna naukę w zerówce – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej. Dlatego resort zgłosił projekt nowelizacji ustawy.

Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, to dodatek ten ma zostać wypłacony także dzieciom, które we wrześniu tego roku rozpoczęły naukę w zerówkach. Może z niego skorzystać dodatkowo około 230 tys. dzieci, a roczny koszt ich wypłaty wyniesie dodatkowo 23 mln zł.

Bartosz Marczuk, GAZETA PRAWNA NR 224 (1842) 2006-11-17 > Praca
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 20, 2006, 09:38:48 am
MEN przypomina o końcu ważności legitymacji szkolnych (http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?news_cat_id=15&news_id=14562&layout=11&page=text&place=Lead01)

Z końcem roku tracą ważność legitymacje szkolne wydane przed 2002 r. Umieszczona jest na nich nieaktualna informacja o przysługującej 50-proc. zniżce na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego. Obecnie wynosi ona 37 proc.  - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Uczniowie mający legitymacje szkolne wydane na "starych" drukach, od 1 stycznia 2007 r. przestaną mieć prawo do korzystania z ulgowych przejazdów. Zdecydował tak w swoim rozporządzeniu minister infrastruktury.

Jak czytamy w informacji umieszczonej w czwartek 16 listopada na stronie internetowej ministerstwa edukacji, legitymacje na "starych" drukach mogły być wydawane tylko do 31 grudnia 2002 r. Później wszystkie legitymacje szkolne powinny być wydawane na nowych drukach. Mimo to nieliczna grupa uczniów posiada jeszcze legitymacje wydane na "starych" drukach. Dlatego resort przypomina dyrektorom szkół o konieczności wymiany starych legitymacji szkolnych na nowe. DSR

PAP - Nauka w Polsce, bsz, z dnia 2006-11-17
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 20, 2006, 09:43:21 am
Na wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej trzeba czekać (http://www.naukawpolsce.pap.pl/nauka/index.jsp?news_cat_id=15&news_id=14563&layout=6&page=text&place=Lead01)

Na wizytę w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej czeka się średnio od dwóch tygodni do dwóch miesięcy - wynika z danych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP) (http://www.cmppp.edu.pl/) .
Wpływ na to ma zbyt mała liczba poradni i pracujących w nich specjalistów w stosunku do potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawionych podczas czwartkowego (16 listopada) posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wynika, że ogółem w kraju działa 557 publicznych poradni, w tym 21 poradni specjalistycznych w ośmiu województwach; pracuje w nich łącznie 6,8 tys. specjalistów. Oznacza to, że w zdecydowanej większości powiatów działa przynajmniej jedna publiczna poradnia.

Jednak, jak zauważyła Barbara Sochal z departamentu Młodzieży i Wychowania MEN, coraz więcej dzieci i młodzieży zgłasza się do poradni z problemami zdrowotnymi, dydaktycznymi, społecznymi, a szczególnie emocjonalnymi. "Jednocześnie wobec ograniczonej liczby specjalistów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach nie są one w stanie realizować zaleceń poradni" - mówiła.

Z kolei dyrektor CMPPP Elżbieta Nerwińska zwróciła uwagę, że w latach 90. w połowie pracę poradni stanowiło diagnozowanie i orzecznictwo a w połowie terapia, obecnie diagnoza i orzecznictwo to około 70 proc. pracy poradni.  

Z danych MEN wynika, że pedagodzy zatrudnieni są w niemal co trzeciej, statystycznie, szkole podstawowej i liceum, w prawie co drugim gimnazjum, w około 1-4 proc. pozostałych szkół i w 2,8 proc. przedszkoli.

Psycholodzy pracują w 7,7 proc. gimnazjów, czyli w co trzynastym, w 5,6 proc. liceów (w co osiemnastym), 2,6 proc. przedszkoli (w co trzydziestym ósmym) oraz tylko w 0,29 proc. techników.

Logopedzi są zatrudnieni w mniej niż co ósmej szkole podstawowej i przedszkolu, w 2,4 proc. gimnazjów (w co czterdziestym drugim) oraz w ułamkowych procentach pozostałych szkół (od 1,6 do 0,2 proc.). Według resortu edukacji, to zdecydowanie zbyt mała liczba, by zostały zaspokojone potrzeby dzieci wymagających pomocy w zakresie poprawiania różnych wad wymowy.

Doradcy zawodowi pracowali w co dziesiątym liceum i 0,74 proc. gimnazjów (w co 135.), od 0,05 do 0,38 proc. w pozostałych typach szkół.

Obecny na posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister edukacji Stanisław Sławiński zapewnił, że resortowi zależy na poprawie sytuacji. Przyznał jednocześnie, że nie jest to proste i nie będzie szybkie, gdyż wpływ na to ma zarówno brak wystarczających środków finansowych jak i odpowiednio przygotowanej kadry specjalistów. Podkreślił, że szczególnie ten drugi brak jest dotkliwy.DSR

PAP - Nauka w Polsce, bsz  2006-11-17
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 23, 2006, 07:44:35 am
Senat za przyznaniem 100 zł dla dzieci rozpoczynających zerówki (http://www.gazetaprawna.pl/wydarzenia/?news=eGP20061122195036307)

Senat nie zgłosił w środę poprawek do znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, przewidującej wypłacanie dodatku w wysokości 100 zł dla dzieci rozpoczynających zerówkę.

Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Dotychczas dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego był wypłacany raz w roku na rzecz dzieci, które uczą się w szkole. Według szacunków, po wejściu nowelizacji w życie z nowego dodatku skorzysta dodatkowo około 230 tys. dzieci.

Nowy dodatek będą otrzymać rodziny, w których - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych - dochód na osobę nie przekracza 504 zł (i 583 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

- PAP, Gazeta Prawna z  2006-11-22
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Listopad 27, 2006, 11:11:30 am
MEN chce dać więcej pieniędzy na edukację niepełnosprawnych (http://zpchr.info/drukuj.php?ID=info&art=32198)

POMOC DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH

Nawet na 60-procentową podwyżkę mogą liczyć w 2007 r. ośrodki, w których uczą się dzieci niepełnosprawne i autystyczne. - MEN przygotowało projekt podziału przyszłorocznej subwencji oświatowej.

Na jednego wychowanka takiego ośrodka także na przedszkolaka ma przypadać rocznie 30 tys. złotych, a nie jak do tej pory 18 tys. - To pomoże w zakupie lepszego sprzętu rehabilitacyjnego czy w tworzeniu nowych etatów dla terapeutów i pedagogów. Wszystko po to, by większa część wychowanków takich ośrodków mogła podjąć naukę w szkołach integracyjnych lub tradycyjnych - tłumaczy Jerzy Jakubczuk z MEN.
Małgorzata Korna dyrektorka Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku nie ma wątpliwośc, że o sukcesie terapii decyduje moment rozpoczęcia: im wcześniej tym lepiej. Nie bez znaczenia jest także liczba pedagogów i terapeutów pracujących z dziećmi. - Przedszkolaki powinny mieć zajęcia indywidualne, dzieci w wieku szkolnym - w grupach najwyżej trzyosobowych. W przeciwnym razie cala terapia to fikcja - tłumaczy Korna.

Przewidziane w rozporządzeniu MEN podwyżki mają kosztować budżet około 84 mln. zł.
źródło (http://zpchr.info/drukuj.php?ID=info&art=32198)
z dnia 27.11.2006
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 12, 2007, 09:26:50 am
Ponad milion uczniów rozpoczyna ferie zimowe (http://wiadomosci.onet.pl/1464051,11,item.html)

Dla ponad miliona uczniów zaczynają się dziś ferie. Piątek jest ostatnim dniem nauki przed zimową przerwą w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Największym problemem jest brak śniegu.

Szacuje się, że w czasie dwóch tygodni wolnego tylko jedna czwarta najmłodszych wyjedzie na obozy, kolonie lub zimowiska. Reszta będzie odpoczywała w domach bądź na zajęciach organizowanych przez domy kultury i ośrodki młodzieżowe.

Jednak w tym roku największym problemem może okazać się... brak śniegu. Podczas ferii policja i inspektorzy transportu drogowego będą kontrolować autobusy wiozące dzieci na wypoczynek. Sprawdzany będzie przede wszystkim stan techniczny pojazdów i czas pracy kierowców. O taką kontrolę mogą też poprosić rodzice. Policjanci mogą też kontrolować, czy najmłodsi podczas wypoczynku nie piją alkoholu bądź nie biorą narkotyków.

Jeszcze przed feriami strażacy sprawdzali budynki, w których młodzież będzie wypoczywać. Z kolei kuratoria oświaty weryfikowały organizatorów zimowego wypoczynku. W wielu urzędach czynne będą telefony interwencyjne, gdzie rodzice będą mogli dzwonić, gdy na zimowisku będzie dziać się coś złego.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 24, 2007, 12:04:10 pm
Nowy portal edukacyjny w Krakowie (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,3871276.html?nltxx=1077762&nltdt=2007-01-24-03-06)
- Olga Szpunar2007-01-23

Kraków uruchamia pierwszy w Polsce zakrojony na wielką skalę portal edukacyjny. Na stronie www będzie można dowiedzieć się wszystkiego o oświacie w mieście i załatwić ważne sprawy, nie wychodząc z domu.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 13, 2007, 10:02:15 am
Państwo dopłaci do książek i mundurków (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070713/prawo/prawo_a_5.html)

Uczniowie z najbiedniejszych rodzin dostaną dofinansowanie do szkolnej wyprawki - podręczników i mundurków. Wystarczy, że ich rodzice złożą w szkole odpowiedni wniosek

Tak wynika ze specjalnego rządowego programu, który przewiduje, że na pomoc mogą liczyć uczniowie, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Wsparcie dostaną jednak tylko zaczynający roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III podstawówki lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Wartość pomocy waha się od 70 zł (przedszkolaki) do nawet 170 zł (klasy trzecie). Na 50 zł dopłaty do mundurka mogą natomiast liczyć ubodzy uczniowie zarówno z podstawówek, jak i gimnazjów.

Wniosek o pomoc trzeba złożyć w szkole, do której będzie od września uczęszczał uczeń. Terminy składania wniosków ustalają poszczególne gminy, ale warto to uczynić jak najszybciej. O termin składania wniosków najlepiej zapytać w szkole.

Część gmin już wyznaczyła terminy - z reguły jest to ostatni tydzień lipca. Wniosek składają rodzice, ewentualnie prawni opiekunowie ucznia, rodzice zastępczy, a także - za ich zgodą - dyrektor szkoły, nauczyciel lub pracownik socjalny. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Gdy jednak rodzina ucznia korzysta z pomocy społecznej, to w szkole trzeba pokazać stosowne zaświadczenie.

Dyrektor na podstawie wniosków tworzy listę uczniów, którzy powinni otrzymać pomoc, i przekazuje ją gminnym urzędnikom. Z gminy pieniądze na pomoc uczniom trafiają do szkoły, a ta zwraca rodzicom wydatki na podręczniki i mundurki, gdy przedstawią dowody ich zakupu. Jeśli rodzice nie są w stanie pokazać paragonu za książki, to dyrektor może im zwrócić wydatki na ten cel nawet wtedy, gdy złożą jedynie odpowiednie oświadczenie. Przy refundacji mundurków przedstawianie jakichkolwiek faktur albo paragonów nie jest wymagane.

Dokładne informacje o pomocy można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju (DzU nr 1120, poz. 819), które obowiązuje od 13 lipca.
- Michał Kosiarski, Rz. 13.07.07 Nr 162

/tu wkradł się im błąd ma być Dz.U. 120, poz.819/

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071200819
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 819  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071200819&type=2&name=D20070819.pdf
Data obowiązywania:  2007-07-13
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 25, 2007, 01:01:55 am
Pomoc materialna dla uczniów (http://www.men.gov.pl/content/view/10016/47/)
   
20 czerwca 2007 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie i uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w MEN (26.06.2007) Podsekretarz Stanu Sylwia Sysko-Romańczuk przedstawiła szczegóły Rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników i jednolitych strojów.

Program skierowany jest do dzieci z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Dofinansowanie podręczników szkolnych dotyczy dzieci w klasach od 0 do 3 - kwota dofinansowania jest różna i w zależności od ceny podręczników na różnych etapach kształtuje się następująco:

Klasa 0: 70 zł.
Klasa I: 130 zł.
Klasa II: 150 zł.
Klasa III: 170 zł.

Jak poinformowała Minister Sysko-Romańczuk dotychczas funkcjonujący program pomocy finansowej dla uczniów tzw. „Wyprawka szkolna" obejmował 120 tys. uczniów natomiast aktualny program Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmie 500 tys. dzieci
Druga część programu, czyli dofinansowanie zakupu jednolitych strojów jest adresowana do tej samej grupy. W ramach tej części programu ok. 1 mln dzieci otrzyma dofinansowanie na zakup jednolitego stroju w wysokości 50 zł.

Dyrektor Departamentu Młodzieży Wychowania i Bezpieczeństwa w Szkołach Elżbieta Matejka przedstawiła sposób ubiegania się o dofinansowanie. Podkreśliła także, że największą zaletą tej procedury jest jej prostota.

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

Dofinansowanie zakupu podręczników:

Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2007 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników lub - w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu - oświadczenie o cenie zakupionych podręczników. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów:

Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2007/2007 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów).
Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Lipiec 25, 2007, 01:02:50 am
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007-2008

Nowy rok szkolny rozpocznie się 3 września i potrwa do 20 czerwca 2008 r. - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Są przewidziane dwie przerwy świąteczne: zimowa (na Boże Narodzenie) od 24 do 31 grudnia i wiosenna (na Wielkanoc) od 20 do 25 marca. Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach: od 12 do 27 stycznia wypoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 19 stycznia do 3 lutego - z woj. podlaskiego. Od 26 stycznia do 10 lutego - z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Natomiast od 9 do 24 lutego - z woj. dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Więcej www.men.gov.pl

znalazłam dokładniejszy opis

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 (http://www.men.gov.pl/oswiata/istotne/kal_07-08.php)


1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.  Zimowa przerwa świąteczna 24 - 31 grudnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot  
14 stycznia 2008 r.
15 stycznia 2008 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)

4 Ferie zimowe: 14 - 26 stycznia 2008 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

21 stycznia - 2 lutego 2008 r.:
Podlaskie.

28 stycznia - 9 lutego 2008 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

11 - 23 lutego 2008 r.:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5 Wiosenna przerwa świąteczna 20 - 25 marca 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 32 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
  - w szkołach ponadpodstawowych:

  - w szkołach ponadgimnazjalnych
     (z wyjątkiem szkół wymienionych
     w pkt 9):

4 stycznia 2008 r. (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)

4 stycznia 2008 r (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych i pomaturalnych
11 stycznia 2008 r.
lub
13 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości
   narodowej

 6 maja 2008 r.,
 7 maja 2008 r.,
8 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.).

11 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego ustalają kuratorzy oświaty
(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

a) sesja zimowa
    - etap pisemny
    - etap praktyczny

b) sesja letnia
    - etap pisemny
    - etap praktyczny

ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

14 Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego
    w sesji wiosennej
g) w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających  i szkołach policealnych oraz placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego, w których przeprowadzany jest etap pisemny egzaminu potwierdzającego
    kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

14 i 15 stycznia 2008 r.
6 i 7 maja 2008 r.

(drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)

(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)


2 maja 2008 r. i 23 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

15 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu: 2 listopada 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

16 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkołach z 6- dniowym tygodniem pracy
jest: 2 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

17 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 20 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

18 Ferie letnie 21 czerwca - 31 sierpnia 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

KOMUNIKAT Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 (http://www.men.gov.pl/oswiata/istotne/ferie_07-08.php)

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) ogłaszam terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2007/2008.

Termin ferii Województwa
14 – 26 stycznia 2008 r.
Lubelskie
Podkarpackie
Pomorskie
Śląskie
Warmińsko - Mazurskie
21 stycznia – 2 lutego 2008 r. Podlaskie
28 stycznia – 9 lutego 2008 r. Kujawsko – Pomorskie
Lubuskie
Małopolskie
Świętokrzyskie
Wielkopolskie
11 – 23 lutego 2008 r. Dolnośląskie
Łódzkie
Mazowieckie
Opolskie
Zachodniopomorskie
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Lipiec 25, 2007, 01:55:21 pm
We wrześniu uczniowie mogą nie mieć ubezpieczeniaTowarzystwa walczące o polisy ubezpieczeń szkolnych naciskają na dyrektorów szkół, żeby podjęli decyzję o wyborze ubezpieczyciela jeszcze przed 1 września. Tymczasem istnieje też możliwość przedłużenia obecnych umów, co daje możliwość zmiany ubezpieczyciela. Na tym jednak towarzystwom nie zależy, bo szybkie podpisanie umowy ogranicza ryzyko, że dyrektor po konsultacji z rodzicami zawrze umowy z jakimś konkurentem.


Taka sytuacja to efekt zmian w kodeksie cywilnym, które wchodzą w życie od 10 sierpnia.

- Wskutek zmiany brzmienia art. 806 niemożliwe stało się zawieranie umów ubezpieczeń z odpowiedzialnością wstecz, tj. obejmowania ochroną zdarzeń, które miały miejsce przed zawarciem umowy - mówi Agnieszka Sobucka z biura prasowego PZU.

Oznacza to koniec dotychczasowych praktyk, w których zawierano umowy pod koniec września czy w październiku z mocą wsteczną. W efekcie PZU rozesłało do swoich klientów pisma z informacją, że trzeba zawrzeć umowę przed rozpoczęciem roku szkolnego.

- Zawarcie umowy po 1 września spowoduje, iż naruszona zostanie zasada ciągłości ubezpieczenia dla młodzieży szkolnej - mówi Agnieszka Sobucka.

Informacja za późno

Ponieważ ostateczny kształt tych przepisów był znany dopiero w kwietniu, a prezydent podpisał ustawę wprowadzającą je w życie 11 maja, większość dyrektorów dostało informację o nowych zasadach w czerwcu, kiedy zbliża się koniec roku i niewielu zdążyło przedstawić rodzicom ofertę i wybrać ubezpieczyciela.

Teraz obawiają się zarzutów, że samodzielnie wybrali towarzystwo bez konsultacji z radą rodziców czy rodzicami w trakcie zebrania (jeśli umowę podpiszą) lub, że dopuścili do braku polisy (jeśli tego nie zrobią). Jakby tego było mało, zmieniły się przepisy dotyczące zasad działania organizacji szkolnych na terenie placówki oświatowej, w tym rad rodziców. W związku z tym w wielu szkołach dopiero we wrześniu będą uchwalane nowe regulaminy i powoływane reprezentacje rad rodziców.

- To nie jedyny problem dyrektorów. W art. 808 par. 2 k.c. wskazano wyłączną odpowiedzialność ubezpieczającego za inkaso składki. Dyrektor szkoły nie dość, że został narażony na zarzut despotyzmu przy wyborze oferty, to jeszcze wyłącznie on odpowiada za zapłatę składki - zwraca uwagę Arkadiusz Gach, ekspert w zakresie ubezpieczeń szkolnych.

- Wydaje się, że jedynym wyjściem jest podpisanie aneksu do obecnie obowiązującej umowy, przedłużającego okres ochrony - mówi Marcin Orlicki, współtwórca zmian w kodeksie cywilnym z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wtedy dyrektorzy i rodzice będą mieli np. miesiąc na decyzję, z kim podpisać umowę. Oczywiście wiąże się to z opłatą dodatkowej składki za kolejny miesiąc ubezpieczenia. I tu pojawia się kolejny problem, bo np. w przypadku gimnazjum 1/3 uczniów jest nowych. A aneks do umowy może mieć zastosowanie tylko do tych, którzy byli już nią objęci. Oznacza to, że składka za ten miesiąc będzie pobierana za 2/3 pozostałych uczniów i tylko oni będą mieli ochronę.

Mniejszy problem za rok


Innym rozwiązaniem jest podjęcie decyzji przez dyrektora o zawarciu umowy z wybranym zakładem ubezpieczeń od 1 września, z przesunięciem terminu zapłaty składki.

- Taka umowa powinna być zawarta na 13 miesięcy - mówi Anita Szczygielska, dyrektor Biura Ubezpieczeń Indywidualnych STU Ergo Hestia.

To jednak rozwiązanie tylko na ten rok.

- W kolejnych latach nie będzie już problemu, bo umowy będą podpisywane na 12 miesięcy od 1 października do 31 września - przewiduje Adam Rowicki, prezes Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej.

Będzie to oznaczało, że uczniowie, przechodząc z podstawówki do gimnazjum, będą jeszcze przez miesiąc objęci ochroną z polisy z podstawówki i tam będą musieli zgłaszać się po informacje potrzebne do zgłoszenia roszczenia. W takim systemie nadal będzie miesięczna luka, w którą będą wpadać pierwszaki w podstawówce, które nie chodziły do przedszkola lub nie miały polisy w przedszkolu.

Wątpliwa alternatywa

Ryzykownym rozwiązaniem jest zawarcie umowy warunkowej z kilkoma towarzystwami. Według tej koncepcji należy zebrać oferty od dwóch, czterech towarzystw i z każdym zawrzeć umowę zawierającą klauzulę o odroczeniu terminu płatności składki do np. 1 października. Powinna ona zawierać zastrzeżenie, że jeśli składka nie zostanie opłacona w terminie, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie między początkiem odpowiedzialności a terminem płatności składki. Natomiast jeśli zostanie opłacona, obejmuje wszystkie wypadki, które zdarzyły się we wrześniu.

To rozwiązanie ma jednak pewną wadę, bo zgodnie z art. 814 ubezpieczyciel taką umowę może wypowiedzieć, ale nie musi. Teoretycznie może się więc zdarzyć, że towarzystwo nie wypowie takiej umowy i trzeba będzie płacić składkę za cały rok. Poza tym nawet jeśli wypowie taką umowę, może żądać składki za okres, w którym udzielał ochrony.

- To niestety jest ryzyko. Przepisy jasno stanowią, że ubezpieczyciel, który ostatecznie nie zostanie wybrany, ma roszczenie - mówi Łukasz Dajnowicz.OPINIA

ŁUKASZ DAJNOWICZ

Komisja Nadzoru Finansowego

W większości szkół stosuje się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Tymczasem szkoła i tak ponosi odpowiedzialność cywilną wobec dzieci poszkodowanych w wypadku. Gdyby szkoły posiadały polisy OC, to poszkodowani mogliby liczyć na wypłaty z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szkoły. Problem w tym, że szkoły oszczędzają i jeśli już kupują polisy OC, to na stosunkowo niskie sumy. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby opłacanie polis OC przez samorządy. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć problemów z ubezpieczeniami NNW.


gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2013.81.0.39.4.1.0.1.htm)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Lipiec 27, 2007, 11:57:34 am
Będą zmiany w programie nauczaniaEgzamin na zakończenie podstawówki chłopcy zdali średnio o 5 proc. gorzej niż ich koleżanki. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zmian w programach nauczania w tych szkołach.


W skali całego kraju szóstoklasiści uzyskali na egzaminie średnio 26,6 pkt, czyli 66 proc. punktów możliwych do zdobycia - wynika z informacji przedstawionej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W grupie zagrożonej niskimi osiągnięciami edukacyjnymi (czyli wśród osób, które zdobyły na egzaminie poniżej 20 pkt z 40 możliwych) znalazło się 28 proc. chłopców i 18 proc. dziewcząt. Jednocześnie 26 proc. dziewczynek i 18 proc. chłopców uzyskało więcej niż 34 pkt.

- Co roku dziewczęta lepiej zdają egzamin na zakończenie szkoły podstawowej - mówi Marek Legutko, dyrektor Centralnej komisji Egzamina- cyjnej.

Jego zdaniem należy zastanowić się nad zmianami w programie nauczania, aby było w nim więcej zadań wymagających logicznego rozumienia oraz czytania ze zrozumieniem tekstów użytkowych, a nie literackich, czyli tych, w których dobrze wypadają chłopcy.

- Na pewno nie zmieni się natomiast sam egzamin, bo nie można go kształtować w zależności od umiejętności jednej grupy dzieci - dodaje dyrektor CKE.

W tym roku do egzaminu dla szóstoklasistów przystąpiło 452 tys. uczniów z ponad 13 tys. szkół. Najlepiej wypadli uczniowie z województwa mazowieckiego (ze średnią 27,43 pkt) oraz małopolskiego (średnia 27,42 pkt). Najgorzej zdali szóstoklasiści z woj. lubuskiego (średnia 25,64 pkt), zachodniopomorskiego (25,84 pkt) oraz kujawsko-pomorskiego (25,95 pkt).


gazeta prawna (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1973.2.0.39.15.3.0.1.htm)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Sierpień 07, 2007, 09:16:10 am
TRZY PYTANIA DO... ANDRZEJA PORAWSKIEGO, dyrektora biura Związku Miast Polskich

Subwencja oświatowa do poprawki (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2022.2.0.39.12.3.0.1.htm)


■ Na początku roku samorządy alarmowały, że będą musiały dopłacić nawet 1 mld zł do podwyżek dla nauczycieli. Z wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika jednak, że tak się nie stało.

Z wyliczeń MEN wynika, że 1 proc. podwyżki kosztuje ok. 3 mld zł, co oznacza, że zagwarantowane w ustawie budżetowej pięcioprocentowe podwyżki kosztują 1,5 mld zł. O taką kwotę, rzeczywiście, została zwiększona tegoroczna subwencja oświatowa (w tym roku wynosi 28,2 mld zł, a w 2006 roku - 26,6 mld zł - dopisek redakcji). To są jednak koszty generalne. Niektóre gminy dopłacą jednak do podwyżek. Chodzi tu przede wszystkim o gminy, które zatrudniają dużo, najwyżej wynagradzanych, nauczycieli dyplomowanych. Podział subwencji dla poszczególnych samorządów uwzględnia bowiem liczbę uczniów, a nie liczbę nauczycieli i stopień ich awansu zawodowego.

■ Czy to oznacza, że wysokość subwencji jest źle obliczana?

Oczywiście, że tak. Od kilku lat apelujemy o zmianę sposobu wyliczania i podziału subwencji oświatowej. Wysokość tegorocznej subwencji, po odjęciu kosztów podwyżek dla nauczycieli, nie uwzględnia nawet inflacji.

Naszym zdaniem subwencja jest niedoszacowana o prawie 2 mld zł. W poprzednich latach dostawaliśmy bowiem dodatkowe zadania bez wsparcia finansowego. Za ich realizację musieliśmy płacić z własnych dochodów. Zresztą Sylwia Sysko-Romańczuk, wiceminister w MEN, przyznała, że wysokość subwencji może być błędnie obliczana. Naszym zdaniem algorytm podziału subwencji powinien być przede wszystkim powiązany z liczbą nauczycieli. Niż demograficzny nie przekłada się bowiem na zmniejszenie zatrudnienia wśród nauczycieli. Kiedy ubywa trzech, czterech uczniów, liczba klas, a zatem i nauczycieli, nie zmniejsza się, ale wysokość subwencji tak. Na skutek naszych postulatów MEN powołał zespół mający wypracować nowy system finansowania oświaty.

■ Kiedy poznamy pierwsze efekty jego pracy?

Do końca lutego przyszłego roku zespół ma przygotować analizę dotychczasowego algorytmu podziału subwencji, faktycznych kosztów funkcjonowania oświaty - z uwzględnieniem kosztów wynagrodzeń oraz zaproponować standardy zatrudnienia nauczycieli. Następnie do końca czerwca ma przedstawić nową propozycję obliczania i podziału subwencji oświatowej. Jeśli terminy te zostaną dotrzymane, a mam nadzieję, że tak, to nowe rozwiązania będą mogły obowiązywać od 2009 roku.

Rozmawiała JOLANTA GÓRA
Gazeta Prawna Nr 152 (2022) wtorek, 7 sierpnia 2007 r. > Praca
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Sierpień 31, 2007, 08:52:33 am
Nowe przepisy na nowy rok szkolny (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070831/prawo/prawo_a_6.html)

Religia wliczana do średniej, mundurki i nauka języków obcych już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Te zmiany czekają uczniów od 1 września. Za to matura z matematyki dopiero w 2010 r.

Zmiany przynosi rozporządzenie ministra edukacji dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i znowelizowana ustawa o systemie oświaty.

Szkoły mogą mieć jednak problemy ze stosowaniem nowego prawa. Najwięcej kontrowersji budzi wliczanie ocen z religii bądź etyki do średniej. Ministerstwo tłumaczy, że chce w ten sposób zachęcić uczniów do udziału w zajęciach nadobowiązkowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest sceptyczny.

- Nauka religii stanie się pozorna, uczniom będzie chodziło o podbicie średniej, a to zmniejszy powagę przedmiotu - twierdzi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.


Matematyka na maturze

Już w tym roku na szkolnym egzaminie dojrzałości pojawi się informatyka. W nowych przepisach są jednak nieścisłości. Program nauki tego przedmiotu w liceach ogólnokształcących jest odmienny od obowiązującego w pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych, a matura dla wszystkich taka sama.

Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, za trzy lata będą zdawali obowiązkową maturę z matematyki. Zostanie zmodyfikowany program nauczania tego przedmiotu, wprowadzi m.in. logarytmy.


Mundurki na korytarzach
Od nowego roku w szkołach podstawowych i gimnazjach będą obowiązywały jednolite stroje. W szkołach ponadgimnazjalnych mogą zostać wprowadzone, dopiero gdy zgodzi się na to rada rodziców. Już dziś wiadomo, że wiele szkół nie zdąży z wprowadzeniem tych strojów od początku września, ale kuratorium oświaty uspokaja, że nie będzie karało spóźnialskich. Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, uważa, że raczej należało wstrzymać się z reformą. Jego zdaniem MEN, godząc się na zwłokę, pokazuje słabość pomysłu i ustanowionego przez siebie prawa.


Rola rodziców
Nowe przepisy regulują także zasady funkcjonowania rady rodziców. Będą mogły występować do dyrektora oraz innych organów szkoły z wnioskami dotyczącymi wszelkich spraw dotyczących placówki. Do ich kompetencji ma należeć także współpraca z radą pedagogiczną w kwestii ustanawiania programu wychowawczego oraz opiniowanie projektu planu finansowego szkoły. Rada rodziców ma też prawo zająć wiążące stanowisko, gdy na terenie szkoły chcą rozpocząć działalność odrębne stowarzyszenia, np. harcerze.

Problemem okazuje się też obowiązek nauczania języków obcych już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Brakuje anglistów. Zdając sobie sprawę z trudności, stołeczny ratusz chce np. angażować emerytowanych nauczycieli.


KATARZYNA PAWLAK, współpraca m.rz.

--------------------------------------------------------------------------------

Co jeszcze chce zmienić MEN ¦
Ministerstwo podtrzymuje koncepcję wprowadzenia do systemu oświaty ośrodków wsparcia wychowawczego. Ma to się jednak odbywać na innych zasadach, niż wcześniej zapowiadane przez Romana Giertycha. Powstałyby tylko tam, gdzie są niezbędne. Pierwsze OWW zaczęłyby działać jesienią przyszłego roku.
¦ W przygotowywanej przez ministerstwo nowelizacji ustawy o systemie oświaty pozostaną zapisy dotyczące wprowadzania przez władze samorządowe godzin bezpieczeństwa dla młodzieży.
¦ Usunięto natomiast propozycje zmian w kodeksach karnym i cywilnym obejmujące niektóre artykuły dotyczące wychowania dzieci i młodzieży. Chodziło np. o osoby sprzedające alkohol nieletnim i odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez młodych ludzi pod jego wpływem.
¦ Nie jest jeszcze jasna ostateczna formuła matury z języka polskiego. Ministerstwo planuje odejście od tzw. prezentacji podczas egzaminu ustnego. Jednak, jak powiedział minister Ryszard Legutko, zmiany w tej kwestii byłyby możliwe najwcześniej za cztery lata.
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 01, 2007, 01:01:14 pm
Nowy rok szkolny w Małopolsce (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,4451124.html?nltxx=1077762&nltdt=2007-09-01-03-06)

Prawie pół miliona małopolskich uczniów zacznie w poniedziałek nowy rok szkolny - z mundurkami i z nowym ministrem.

Kuratorium podsumowało w piątek ubiegły rok szkolny i podało prognozy na nadchodzący. Pierwsza zła wiadomość to taka, że w szkolnych ławach zasiądzie o 10 tys. mniej uczniów klas pierwszych niż rok temu.

- Choć bilans likwidowanych i nowo tworzonych szkół wzajemnie się zeruje, to szkoły coraz dotkliwiej będą odczuwać problem zmniejszającej się liczby dzieci - komentuje Józef Rostworowski, małopolski kurator oświaty.

Miażdżący raport "trójek"

Nauczyciele nie pełnią dyżurów, poziom bezpieczeństwa w gimnazjach jest niski, a dyrektorzy ukrywają lub próbują sami poradzić sobie z przestępstwami popełnianymi przez uczniów - to najważniejsze wnioski wypływające z raportu po wizytach tzw. trójek (nauczyciel, policjant, urzędnik), które miały rozpoznać sytuację w szkołach. W Małopolsce trójki odwiedziły w ciągu trzech miesięcy 2,5 tys. szkół. - Cieszy nas to, że nigdzie nie odnotowano przypadku agresji fizycznej w stosunku do nauczyciela - podkreślił kurator. - Martwi, że w 10 proc. gimnazjów stwierdzono niski poziom bezpieczeństwa. Uczniowie stykali się rozbojami, wymuszeniami, kradzieżami, bójkami.

Niepokojące w diagnozie "trójek" są też rozbieżności między oceną bezpieczeństwa w szkole między dyrektorami, którzy uważali, że jest on dobry, a rodzicami i uczniami. Szkoły stosują przestarzałe i mało skuteczne programy profilaktyczne.

- Chcemy w nadchodzącym roku zastanowić się, jak to zmienić - zapowiedział kurator.

Nie będzie kar za brak mundurka

Mimo obowiązku wprowadzenia przez szkoły "jednolitych strojów" już wiadomo, że we wrześniu nie we wszystkich szkołach pojawią się mundurki. Główny powód to zbyt krótki czas na ich produkcję. - Traktujemy ten rok jako próbę. Kuratorium będzie podchodziło do
takich sytuacji racjonalnie. Nie będzie kar dla dyrektorów - zapowiedział Rostworowski. Nie będzie również obowiązku zakładania mundurków przez uczniów z szkół specjalnych. - Nie można krzywdzić chorych dzieci. Wystarczy, jeśli będą nosić np. chustkę przy szyi lub
emblemat szkoły. Poza tym prawo oświatowe dopuszcza możliwość zwolnienia szkoły z tego obowiązku i dyrektorzy mają taką możliwość - podkreślali przedstawiciele kuratorium.

Do Małopolski popłynie szeroki strumień pieniędzy na dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników szkolnych. Na książki dla 33 tys. uczniów dostaniemy prawie 5 mln zł, na jednolite stroje - niemal 4 mln zł. W połowie wakacji Ministerstwo Edukacji zmieniło ostateczny termin składania wniosków, o czym nie wszyscy rodzice wiedzą.

Informujemy i przypominamy: wnioski o dopłaty można składać do końca pierwszego tygodnia września.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków
Joanna Jałowiec2007-08-31
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 03, 2007, 11:11:29 am
Nowy minister, nowe lektury i mundurki


Nowy kanon lektur szkolnych, stopień z religii wliczany do średniej na świadectwie szkolnym, obowiązkowe mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach, oraz odejście od "amnestii" maturalnej na rzecz sierpniowych poprawek - to najważniejsze zmiany jakie czekają uczniów w nowym roku szkolnym, który rozpoczyna się już dziś.

Zgodnie ze znowelizowanym w drugiej połowie sierpnia przez ministra Ryszarda Legutkęszukaj rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej nauczania, wprowadzony zostanie nowy kanon lektur szkolnych.

Legutko podkreślił że, kanon nie jest jego arbitralnym wyborem. Tłumaczył, że przy sporządzaniu listy, kierowano się m.in. tym, iż uczniowie muszą poznać pozycje klasyczne dla literatury polskiej i obcej. Brane po uwagę było też miejsce konkretnych tytułów w kulturze; dlatego - jak mówił minister - znalazły się tam utwory, które "ukształtowały nasze myślenie, nasz język, naszą wyobraźnię i weszły do sposobu komunikacji". - Jeśli ktoś nie czytał "Bajek" Andersena nie będzie rozumiał co znaczą takie wyrażenia jak np. "brzydkie kaczątko", czy "król jest nagi" - zaznaczył.

Szef MENszukaj zaakcentował, że zgodnie z w nowym kanonem większość lektur uczniowie będą czytać w całości, a nie we fragmentach. - Czytanie we fragmentach to jakiś dziwoląg; krokiem następnym po nim byłoby tylko oglądanie filmów i przeglądanie komiksów.

Jak mówił, w kanonie mogą być pozycje trudne dla uczniów, "ale nauka polega m.in. czytaniu i pokonywaniu trudności".

W kanonie w szkołach ponadgimnazjalnych znalazło się np. 10 tytułów dotychczas nie omawianych w szkołach.

Największym nowum kanonu jest lista lektur, które muszą poznać uczniowie szkół podstawowych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w podstawówkach nauczyciele mogli sami wybrać tytuły, które będą omawiać z uczniami.

Nowy minister edukacji zmienił także podstawy programowe nauczania matematyki, m.in. przesunął naukę procentów ze szkoły podstawowej do gimnazjum, zamiast tego uczniowie podstawówek poznają bryły obrotowe, które wcześniej były omawiane w gimnazjum. Z programu liceów do gimnazjów trafiło zaś twierdzenie Talesa.

Według Legutki, zmiany mają pomóc uczniom w nauce matematyki, z której egzamin od 2010 r. będzie obowiązkowy na maturze.

Z kolei zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów, od nowego roku szkolnego stopień z religii lub etyki będzie wliczany do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Przepis ten wprowadził jeszcze poprzedni minister edukacji Roman Giertych.

Zgodnie też z wolą poprzedniego szefa MEN od września uczniowie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów będą chodzić w mundurkach - zapisano to w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. O tym, jak mają wyglądać mundurki, decydowali w poszczególnych szkołach dyrektorzy w porozumieniu z radami rodziców.

W zależności od województwa, co trzeci, co czwarty lub co piąty uczeń będzie miał dofinansowany z budżetu państwa zakup mundurka - wynika z danych zebranych na początku sierpnia w kuratoriach. Większość szkół zdecydowała, że uczniowie będą nosić kamizelki z logo placówki. Jak wyjaśniali przedstawiciele kuratoriów, szkoły uznały, że kamizelki to strój wygodny, praktyczny i tani.

Choć przepisy dotyczące obowiązkowych mundurków będą obowiązywać już od początku roku szkolnego, w części szkół uczniowie jednolite stroje założą dopiero później. Na przykład w niektórych szkołach mundurki zostaną zamówione dopiero jesienią - rodzice argumentują, że przed wakacjami mijało się to z celem, gdyż dzieci rosną i stroje zamówione wcześniej mogłyby okazać się za małe.

Według Legutki, nie stanowi to problemu. Jak tłumaczył, wprowadzenie mundurków to proces - wymaga czasu. Minister zaznaczył jednak, że nie przewiduje nowelizacji przepisów i odejścia od obligatoryjności.

Zmiany dotyczą także uczniów, którzy z końcem nowego roku szkolnego kończyć będą naukę w szkołach - abiturienci przystępujący wiosną do matur nie będą objęci tzw. amnestią. Jeśli nie zdadzą jednego z egzaminów, będą mogli pod koniec wakacji przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Zgodne jest to z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że część wprowadzonych przez Giertycha ubiegłoroczną w nowelizacją przepisów dotyczących egzaminów dojrzałości - w tym "amnestia" - są niezgodne z ustawą o systemie oświaty i z konstytucją. W związku z tym wiosną tego roku ówczesny minister edukacji zakwestionowane przepisy zmienił.


interia.pl (http://fakty.interia.pl/kraj/edukacja/news/nowy-minister-nowe-lektury-i-mundurki,969245,2943)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Wrzesień 05, 2007, 09:08:27 am
Dla 5,6 mln dzieci i młodzieży rozpoczął się nowy rok szkolny (http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=edukacja&dep=65641&data=&lang=PL&_CheckSum=-690362370)

5 mln 640 tys. dzieci i młodzieży rozpoczęło nowy rok szkolny. Dla około 376 tys. dzieci zaczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej szkolny dzwonek zabrzmiał tego dnia po raz pierwszy.

Minister edukacji Ryszard Legutko zadeklarował, że będzie stanowczo zabiegał o stworzenie w szkole obszernej przestrzeni wolności dla realizacji intelektualnych i artystycznych aspiracji uczniów. Jednocześnie zaznaczył, że ambitne plany edukacyjne można realizować tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów. Legutko mówił o tym w poniedziałek w przemówieniu radiowym z okazji inauguracji roku szkolnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przemówienie ministra edukacji zostało nadane przez program I Polskiego Radia.

Zwracając się do nauczycieli, uczniów i rodziców Legutko podkreślił, że resort edukacji pod jego kierownictwem będzie realizował program dydaktyczny rozumiany jako przekazywanie dzieciom i młodzieży zarówno wiedzy szczegółowej, jak i wzorców postaw.

"Szkoła powinna bowiem uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi zarówno do dalszego kształcenia się w szkołach wyższych o zróżnicowanym profilu – tj. technicznych, medycznych, ekonomicznych czy humanistycznych - jak i wpajać im umiejętności skutecznego – a zarazem zgodnego z uniwersalnym kodeksem moralnym – zachowania w codziennym życiu" - powiedział minister.

Jego zdaniem, aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny i wzajemnego szacunku między pedagogami i uczniami. "Pojawiające się ostatnio głosy sugerujące, że polska szkoła staje się coraz bardziej represyjna i nieprzyjazna młodym ludziom, polegają na nieporozumieniu" - uznał szef MEN.

"Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne. W moim rozumieniu zakładają one personalizację nauczania, czyli odkrywanie w każdym uczniu jego indywidualnego potencjału i talentów. Dlatego będę stanowczo zabiegał o stworzenie w szkole obszernej przestrzeni wolności dla realizacji intelektualnych i artystycznych aspiracji uczniów" - podkreślił Legutko.

Jak mówił, bardzo ważne jest także to, aby polska szkoła wychowywała swoich podopiecznych w duchu patriotycznym, dbając o wpojenie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej. "Słowo +ojczyzna+ nie jest i nie może być słowem wstydliwym" - dodał.

Minister zapewnił także rodziców, że resort edukacji dołoży starań, aby dzieci w szkołach były pod dobrą opieką, gwarantującą im bezpieczeństwo i kompetentne przekazywanie wiedzy. "Mają to zapewnić już wdrażane oraz przygotowywane programy nauczania, a także programy eliminujące ze szkół postawy agresywne, czy w inny sposób niezgodne ze szkolnym regulaminem" - wyjaśnił.

Według Legutki, rozpoczęcie roku szkolnego jest odpowiednią okazją, aby docenić ciężką pracę dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców. "Zwykle nie uświadamiamy sobie w pełni, jak ważną pracę państwo wykonują. W znaczący sposób właśnie od państwa zależy rozwój naszego kraju, niemożliwy bez ludzi dobrze wykształconych. To państwo przekazują wiedzę i formują kolejne pokolenia, które w przyszłości przejmą odpowiedzialność za Polskę" - mówił. Podziękował także za trud pracownikom administracji oświatowej.

"Zdaję sobie sprawę z niełatwej sytuacji materialnej, w jakiej znajdują się pracownicy oświaty. Zapewniam wszystkich pedagogów, że ministerstwo podejmie działania, aby interesy tej grupy zawodowej były chronione" - powiedział szef MEN.

Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2007-2008 w 14,5 tys. szkół podstawowych uczyć się będzie 2,4 mln uczniów, w 7,2 tys. gimnazjów - 1,47 mln uczniów, w 11 tys. szkół ponadgimnazjalnych - prawie 1,7 mln uczniów (w liceach ogólnokształcących - 735 tys., w liceach profilowanych - 130 tys., technikach - 563 tys., zasadniczych szkołach zawodowych - 245 tys., w liceach uzupełniających - 5 tys., technikach uzupełniających - 12 tys. i 60 tys. w szkołach policealnych).

W roku szkolnym 2006-2007 naukę chce kontynuować także 520 tys. osób dorosłych - w tym: 235 tys. w szkołach policealnych, 256 tys. w szkołach ponadgimnazjalnych, 18 tys. w zakładach kształcenia nauczycieli.

Z danych orientacyjnych MEN wynika, że największa grupa nauczycieli - 200 tys. - pracuje w szkołach podstawowych, 120 tys. w gimnazjach, 50 tys. w liceach ogólnokształcących, 36 tys. technikach, 12 tys. w zasadniczych szkołach zawodowych, 8 tys. liceach profilowanych oraz 60 tys. w przedszkolach.

Nowy kanon lektur szkolnych, stopień z religii wliczany do średniej na świadectwie szkolnym, obowiązkowe mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach, oraz odejście od "amnestii" maturalnej na rzecz sierpniowych poprawek - to najważniejsze zmiany jakie czekają uczniów w nowym roku szkolnym.

Zgodnie ze znowelizowanym w drugiej połowie sierpnia przez ministra Ryszarda Legutkę rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej nauczania, wprowadzony zostanie nowy kanon lektur szkolnych.

Legutko podkreślił że, kanon nie jest jego arbitralnym wyborem. Tłumaczył, że przy sporządzaniu listy, kierowano się m.in. tym, iż uczniowie muszą poznać pozycje klasyczne dla literatury polskiej i obcej. Brane po uwagę było też miejsce konkretnych tytułów w kulturze; dlatego - jak mówił minister - znalazły się tam utwory, które "ukształtowały nasze myślenie, nasz język, naszą wyobraźnię i weszły do sposobu komunikacji". "Jeśli ktoś nie czytał 'Bajek' Andersena nie będzie rozumiał co znaczą takie wyrażenia jak np. 'brzydkie kaczątko', czy 'król jest nagi'" - zaznaczył.

Szef MEN zaakcentował, że zgodnie z w nowym kanonem większość lektur uczniowie będą czytać w całości, a nie we fragmentach. "Czytanie w fragmentach to jakiś dziwoląg; krokiem następnym po nim byłoby tylko oglądanie filmów i przeglądanie komiksów".

Jak mówił, w kanonie mogą być pozycje trudne dla uczniów, "ale nauka polega m.in. czytaniu i pokonywaniu trudności".

W kanonie w szkołach ponadgimnazjalnych znalazło się np. 10 tytułów dotychczas nie omawianych w szkołach.

Największym nowum kanonu jest lista lektur, które muszą poznać uczniowie szkół podstawowych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w podstawówkach nauczyciele mogli sami wybrać tytuły, które będą omawiać z uczniami.

Nowy minister edukacji zmienił także podstawy programowe nauczania matematyki, m.in. przesunął naukę procentów ze szkoły podstawowej do gimnazjum, zamiast tego uczniowie podstawówek poznają bryły obrotowe, które wcześniej były omawiane w gimnazjum. Z programu liceów do gimnazjów trafiło zaś twierdzenie Talesa.

Według Legutki, zmiany mają pomóc uczniom w nauce matematyki, z której egzamin od 2010 r. będzie obowiązkowy na maturze.

Z kolei zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów, od nowego roku szkolnego stopień z religii lub etyki będzie wliczany do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Przepis ten wprowadził jeszcze poprzedni minister edukacji Roman Giertych.

Zgodnie też z wolą poprzedniego szefa MEN od września uczniowie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów będą chodzić w mundurkach - zapisano to w nowelizacji ustawy o systemie oświaty. O tym, jak mają wyglądać mundurki, decydowali w poszczególnych szkołach dyrektorzy w porozumieniu z radami rodziców.

W zależności od województwa, co trzeci, co czwarty lub co piąty uczeń będzie miał dofinansowany z budżetu państwa zakup mundurka - wynika z danych zebranych na początku sierpnia przez PAP w kuratoriach. Większość szkół zdecydowała, że uczniowie będą nosić kamizelki z logo placówki. Jak wyjaśniali przedstawiciele kuratoriów, szkoły uznały, że kamizelki to strój wygodny, praktyczny i tani.

Choć przepisy dotyczące obowiązkowych mundurków będą obowiązywać już od początku roku szkolnego, w części szkół uczniowie jednolite stroje założą dopiero później. Na przykład w niektórych szkołach mundurki zostaną zamówione dopiero jesienią - rodzice argumentują, że przed wakacjami mijało się to z celem, gdyż dzieci rosną i stroje zamówione wcześniej mogłyby okazać się za małe.

Według Legutki, nie stanowi to problemu. Jak tłumaczył, wprowadzenie mundurków to proces - wymaga czasu. Minister zaznaczył jednak, że nie przewiduje nowelizacji przepisów i odejścia od obligatoryjności.

Zmiany dotyczą także uczniów, którzy z końcem nowego roku szkolnego kończyć będą naukę w szkołach - abiturienci przystępujący wiosną do matur nie będą objęci tzw. amnestią. Jeśli nie zdadzą jednego z egzaminów, będą mogli pod koniec wakacji przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Zgodne jest to z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że część wprowadzonych przez Giertycha ubiegłoroczną w nowelizacją przepisów dotyczących egzaminów dojrzałości - w tym "amnestia" - są niezgodne z ustawą o systemie oświaty i z konstytucją. W związku z tym wiosną tego roku ówczesny minister edukacji zakwestionowane przepisy zmienił.
*****
Kalendarz roku szkolnego 2007-2008

Nowy rok szkolny rozpoczął się 3 września i potrwa do 20 czerwca 2008 r.

Kalendarz roku szkolnego 2007-2008 przewiduje dwie przerwy świąteczne:
- zimową (na Boże Narodzenie) od 24 do 31 grudnia
- wiosenną (na Wielkanoc) od 20 do 25 marca.


Dwutygodniowe ferie zimowe przewidziane są w czterech terminach:

- od 12 do 27 stycznia wypoczywać będą uczniowie z woj. lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego;

- od 19 stycznia do 3 lutego - z woj. podlaskiego;

- od 26 stycznia do 10 lutego - woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;

- od 9 do 24 lutego - z woj. dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.


Sprawdzian dla szóstoklasistów będzie 8 kwietnia
egzamin gimnazjalny - 22 i 23 kwietnia.

Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 3 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie 3 i 4 czerwca.


Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 5 maja rano egzaminem pisemnym z polskiego. Sesja potrwa do 21 maja.

6 maja ma być przeprowadzony egzamin z języka angielskiego
7 maja - z wiedzy o społeczeństwie
8 maja - z niemieckiego i z włoskiego
9 maja - z geografii oraz z łaciny i kultury antycznej
12 maja - z biologii
13 maja - z historii i wiedzy o tańcu
14 - z matematyki
15 maja - z fizyki i astronomii oraz z historii sztuki
16 maja - z chemii i z historii muzyki
19 maja - z rosyjskiego i z kultury Hiszpanii
20 maja - z francuskiego i z hiszpańskiego
21 maja - z języków mniejszości narodowych, kaszubskiego oraz z informatyki.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o rano i popołudniu. W turze popołudniowej przeprowadzane będą egzaminy z przedmiotów rzadko wybieranych (w tej grupie znalazły się języki: włoski, hiszpański i łacina, informatyka, wiedza o tańcu, historia sztuki, historia muzyki i kultura Hiszpanii).

Dodatkowe egzaminy pisemne dla tych abiturientów, którzy nie będą mogli przystąpić do nich w maju, przeprowadzone zostaną od 6 do 13 czerwca.

Egzaminy ustne przeprowadzone mają być między 5 a 31 maja, według harmonogramów ustalonych w szkołach.

Poprawkowy egzamin pisemny odbędzie się 26 sierpnia, a ustne - 25-29 sierpnia (poprawkę można mieć wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej).

Pisemne egzaminy dojrzałości według starych zasad w sesji zimowej odbędą się 14 i 15 stycznia, w sesji wiosennej zaś 6 i 7 maja (8 maja egzamin z języka ojczystego zdawać mogą maturzyści należący do mniejszości narodowych).

Do egzaminów dojrzałości na starych zasadach przystępują absolwenci szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz osoby, które wcześniej ukończyły takie szkoły, ale nie przystąpiły do matury lub ją oblały.


8 kwietnia będzie dniem wolnym w szkołach podstawowych. W gimnazjach dniami wolnymi będą 22 i 23 kwietnia.


Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych we wszystkich typach szkół będą: 2 maja i 23 maja (piątek po święcie Bożego Ciała).

Dniem wolnym od nauki może być także 2 listopada - po odpracowaniu zajęć w sobotę.


Rok szkolny zakończy się 20 czerwca. Maturzyści zakończą rok szkolny 25 kwietnia.


PAP - Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka(http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=6&_media_id=3334&_filename=kalendarzrokuszkolnego_jpg&_CheckSum=-1256533282)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Wrzesień 10, 2007, 02:25:14 pm
Nowy rok, nowy minister, stare problemy (http://portalwiedzy.onet.pl/,582,1436423,czasopisma.html)

Przegląd
Bartosz Machalica

Nowy rok szkolny rozpoczęło 3 września ponad 5,5 mln uczniów - 2,5 mln to uczniowie podstawówek, 1,5 mln to gimnazjaliści, a niewiele liczniejszą grupę stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie - przynajmniej teoretycznie - powinni wracać do szkół w lepszych nastrojach niż przed wakacjami. W połowie sierpnia został bowiem odwołany z MEN Roman Giertych, który po 16 miesiącach swoich rządów zostawił pobojowisko.

Ale problemy polskiej szkoły na Giertychu ani się nie kończą (jego następca budzi również spore kontrowersje w środowisku uczniowskim i nauczycielskim), ani też nie od niego się zaczęły. Ciągną się one przynajmniej od czasów reformy Handkego, a tak naprawdę od początku polskiej transformacji.

Eton nie będzie

Wakacje w szkołach upłynęły pod znakiem realizacji sztandarowych decyzji byłego już szefa MEN. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku szkolnego ruszyła mundurkowa rewia mody. Giertychowi i części rodziców marzyły się marynarki, żakiety, spódniczki i krawaty jak z paryskiego żurnala, a najlepiej inspirowane elitarnymi szkołami brytyjskimi. Marzenie prysło jednak po zetknięciu z rzeczywistością. Przypomnijmy: 60 proc. Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Ta smutna statystyka przypomniała o sobie podczas debat w polskich szkołach. Prawie wszędzie rodzice przegłosowali, że koszt mundurka musi się zmieścić w 50 zł. Na dotację tej wysokości, czyli tzw. mundurkowe, mogą liczyć dzieci z rodzin najuboższych, w których dochód na osobę wynosi nie więcej niż 351 zł.

W wielu szkołach powtarzał się ten sam scenariusz. Trójki klasowe w porozumieniu z dyrekcją wybierały eleganckie mundurki za 150-200 zł. Wówczas większość rodziców buntowała się i stawało na propozycjach znacznie tańszych. Jak zatem wyglądać będą polscy uczniowie we wrześniu 2007 r.? Królować będą kamizelki i bluzy uszyte z najtańszych materiałów. Po pierwsze, trudno wróżyć takim mundurkom żywotność. Po drugie, niełatwo jest zrozumieć, czym będzie się różnić chłopak w szerokich spodniach i szkolnej bluzie od innego w szerokich spodniach i bluzie wybranej przez siebie. Po trzecie, największą wadą mundurków będzie ich uniwersalność. W jednej ze szkół zdecydowano się na polarowe kamizelki. Na pewno świetne będą w zimie, jednak trudno sobie wyobrazić, jak szkoła zmusi gimnazjalistów do pocenia się w nich w czerwcowe upały.

Jako argument za wprowadzeniem mundurków podawano, że w ten sposób ukryje się różnice w statusie materialnym uczniów. Intencje były szlachetne, ale czy rzeczywiście kamizelka jest w stanie zakryć różnice w dochodach rodziców? Okazuje się zresztą, że nawet kamizelki nie będą równe. Zamożniejsi rodzice szyją bowiem swoim pociechom mundurki z materiałów lepszych niż te, na które zdecydowała się szkoła.

Inny problem pojawi się w zespołach szkół, w których mieści się i gimnazjum, i liceum, w którym mundurki nie będą obowiązkowe. Dyrektorzy tłumaczą więc, że mundurkowy przymus doprowadzi do stygmatyzacji gimnazjalistów. Ręce zacierają tylko zakłady krawieckie. Większość nie nadąża z realizacją zamówień. W efekcie uczniowie około połowy warszawskich szkół rozpoczną rok szkolny "po cywilnemu".

Droga wiedza

Zakup mundurków podniesie i tak już duże, dla wielu rodzin zbyt duże, wydatki szkolne. Największa w nich pozycja to koszt nowych podręczników. Co gorsza rodzeństwo nie może dziedziczyć ich po sobie, bo nauczyciele, korzystający z szerokiej oferty książek dostępnych na rynku, często zmieniają podręczniki. Minister Giertych chciał ulżyć ciężkiej doli rodziców, proponując, aby szkoła na trzy lata wybierała jeden podręcznik do danego przedmiotu. Pomysł ostatecznie został storpedowany. Zgodnie z poprawkami Senatu szkoła ma wybierać nie jeden podręcznik, ale trzy. W ustawie znalazła się również furtka podważająca intencje Giertycha. Mianowicie "w uzasadnionych wypadkach" może dojść do zmiany podręczników przed upływem trzyletniego okresu. Zdaniem wiceszefa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztofa Baszczyńskiego, działania Giertycha były nielogiczne. - Jeśli zależało mu na tym, aby nauczyciele nie zmieniali podręczników, to dlaczego zmieniał listę lektur i podstawę programową? Dlaczego chciał podzielić historię na historię Polski i powszechną? Takie decyzje powodują konieczność pisania nowych podręczników. Doli rodziców to raczej nie ulży - tłumaczy Baszczyński.

Niestety, w ślady Giertycha poszedł również minister Legutko. Kilka dni przed początkiem roku szkolnego podpisał rozporządzenie zmieniające podstawy programowe z matematyki i języka polskiego. W przypadku polskiego dodano nowe lektury, w przypadku matematyki - całe działy zostały przesunięte z jednego rodzaju szkoły do drugiego. Bryły obrotowe wróciły do podstawówki, twierdzenie Talesa - do gimnazjum. Emocje budzi nauczanie procentów dopiero w gimnazjum. Minister na wszystko znajduje jedno wytłumaczenie - obowiązkowa matura z matematyki w 2010 r. Działania ministra mają jednak również inne doraźne konsekwencje. Podręczniki do polskiego i matematyki z dnia na dzień stały się nieaktualne. Zmienić ich już się nie da, bo przygotowanie i druk trwa co najmniej rok. Uczniowie będą więc uczyć się z nieaktualnych podręczników.

Elementarz liberalnej demokracji

Jedną z przyczyn zmiany podstawy programowej z języka polskiego była zainicjowana przez Giertycha awantura o kanon lektur szkolnych. Ostatecznie spór rozsądził Ryszard Legutko. Wyrok raczej nie jest salomonowy, PiS-owski minister jest bowiem zdeklarowanym konserwatystą. Najważniejszą zmianą w porównaniu z kanonem Giertycha było przywrócenie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i pozbycie się twórczości Jana Dobraczyńskiego. Na liście lektur znajdziemy natomiast konserwatystę Józefa Mackiewicza oraz dzieło Pawła Zuchniewicza "Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża". Nowość w porównaniu z kanonem minister Łybackiej stanowią również dzieła Jana Pawła II, do tego dochodzą wspomnienia abp. Majdańskiego i kard. Wyszyńskiego.

Liczna reprezentacja literatury katolickiej w spisie lektur jest jednym z symptomów zjawiska konfesjonalizacji szkół publicznych w Polsce. Na łamach "Gazety Wyborczej" problem ten został podniesiony przez prof. Jana Hartmana, filozofa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. "Elementarz liberalnej demokracji leży już na urzędniczych biurkach, ale jeszcze nie został otwarty", pisze Hartman, omawiając swoje potyczki z dyrekcją krakowskiej podstawówki. "Szkoła mojej córki, zwykła samorządowa szkoła podstawowa w Nowej Hucie, jest niemalże sanktuarium. Pierwszy z nią kontakt mojego dziecka polegał na poświęceniu tornistrów. Symbole religijne są tam obecne na każdym kroku, a uroczystości religijne i rekolekcje przewijają się przez szkolną codzienność często kosztem lekcji świeckich" - ten fragment tekstu Hartmana świetnie koresponduje z odczuciami wielu rodziców.

Przykłady na poparcie tez profesora można mnożyć. W Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie wywieszono tablicę z "12 zasadami kulturalnego spożywania posiłków". Zasada pierwsza - napisana większą czcionką - brzmi: "Pamiętam o modlitwie przed i po jedzeniu". A co na to dyrekcja szkoły? - Treść tablicy wynika z programu konsultowanego z rodzicami - mówi dyrektorka. Dodaje, że w szkole tylko trójka dzieci nie chodzi na religię, więc nie ma problemu. Rzeczywiście elementarz liberalnej demokracji jest mocno zakurzony.

Kolejnym krokiem na drodze do konfesjonalizacji polskiej szkoły było rozporządzenie ministra edukacji o wliczaniu oceny z religii do średniej ocen. Zostało ono ostatecznie podpisane przez ministra Legutkę wbrew opinii większości Polaków. A Kościół konsekwentnie realizuje swój program. Kolejnym etapem ma być matura z religii w 2010 r. W tej sprawie Kościół - od o. Rydzyka do abp. Nycza - mówi jednym głosem. A co z etyką? Tutaj cisza. Na razie obliczono, że lekcje etyki odbywają się w 353 polskich szkołach. Na przeszło 32 tysiące.

O godne pensje

Niejako obok tych dyskusji przez całe wakacje toczyła się walka nauczycieli o sprawy związane z ich bytem materialnym. - Grzechem pierworodnym polskiego systemu oświaty jest przekazanie finansowania szkolnictwa samorządom. Oczywiście szkoły mogą być samorządowe, jednakże pensje nauczycielskie powinny być wypłacane z budżetu centralnego - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Przed zbliżającymi się wyborami głośno było o porozumieniu rządu z "Solidarnością", na mocy którego płace w sferze budżetowej miałyby wzrosnąć o 9,3 proc. Czy aby na pewno? Jeśli odliczymy od tego 2,3 proc. waloryzacji z powodu inflacji i 5 proc. pozapłacowych kosztów pracy (tzw. klin podatkowy), to okaże się, że realny wzrost wynagrodzeń wyniesie zaledwie 2 proc. Co to oznacza w praktyce? Nauczyciel dyplomowany - czyli ten zarabiający najwięcej - dostanie 44 zł podwyżki. Nauczyciele na wcześniejszych etapach awansu zawodowego będą mogli doliczyć sobie do wynagrodzenia ledwie kilkanaście złotych.

Podstawowym postulatem ZNP jest podniesienie wynagrodzenia nauczyciela stażysty do poziomu 100 proc. kwoty bazowej określanej dla pracowników sfery budżetowej. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, przypomina zaskoczenie premiera Kaczyńskiego, gdy ten dowiedział się, że nauczyciele zarabiają mniej, niż wynosi kwota bazowa. Gdyby rząd spełnił postulat związku, to nauczyciel stażysta zarabiałby 1885 zł brutto. Zgodnie z Kartą nauczyciela automatycznie wzrosłyby też płace innych nauczycieli. Średnie wynagrodzenie brutto nauczyciela kontraktowego powinno wynosić 2356 zł, mianowanego - 3299 zł, a dyplomowanego - 4241 zł. W przypadku nauczycieli dyplomowanych oznaczałoby to podwojenie otrzymywanych pensji. Trudno w tej sytuacji spodziewać się, by nauczyciele entuzjastycznie reagowali na dwuprocentową podwyżkę promowaną przez rząd.

Uzupełnieniem marnych pensji są np. wynagrodzenia za pracę w komisjach maturalnych. "Nauczyciele oskubani na 12 baniek" - takie tytuły prasowe dobrze oddają atmosferę panującą wśród egzaminatorów. Zapłatę za pracę w czasie ustnych egzaminów maturalnych nauczyciele mieli otrzymać do 10 lipca. Liczyli, że dzięki tym pieniądzom będą mogli wyjechać na wakacje. Przeliczyli się. Pieniądze otrzymała tylko garstka w gminach, w których zapłacono im ze środków własnych. Jednak wspomniane 12 mln zł to tylko wierzchołek góry lodowej. Nauczyciele uważają, że system wyliczania wynagrodzeń za pracę w komisjach jest niesprawiedliwy. Nie uwzględnia bowiem czasu, jaki nauczyciel musi poświęcić na ocenienie ucznia i wypełnienie dokumentów. - Ministerstwo jest winne nauczycielom nie 12, lecz 18 mln zł - tłumaczy Broniarz. Nauczyciele już składają w sądach pozwy o zaległe honoraria i odsetki.

Powrót 65-letniego belfra?

Środowisko nauczycielskie żyje jednak nie tylko problemami płacowymi. Wiele emocji wzbudza sprawa wcześniejszych emerytur. Jeszcze przed początkiem roku szkolnego Sejm znowelizował art. 88 Karty nauczyciela. Dotyczy on nauczycieli, którzy w tym roku skorzystali z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę. - Zgodnie z poprzednim stanem prawnym blisko 40 tys. nauczycieli znajdowało się w takiej sytuacji, że chciało pracować, ale jeżeli nie odeszliby w tym roku na emeryturę, byliby zmuszeni pracować do 65. lub 60. roku życia - wyjaśnia Broniarz. Teraz będą mogli wybrać dowolnie moment przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mowa oczywiście o tych pracownikach, którzy prawo do takich świadczeń już nabyli. Na tym batalia o prawo do wcześniejszych emerytur się nie kończy. Od kilku dni sejmowa Komisja Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą przedłużającą wcześniejsze emerytury. ZNP proponuje, aby prawo do tego świadczenia nauczyciele mogli nabywać jeszcze przez rok. SLD zaproponował wydłużenie możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury do 2011 r., a Samoobrona do 2010 r. Rząd sprzeciwia się tym projektom. Jednocześnie ZNP przypomina o Inicjatywie Obywatelskiej, która zdaniem prezesa Broniarza powinna być punktem wyjścia do dyskusji o nowym systemie emerytalnym po wyborach. Inicjatywa, pod którą podpisało się ponad 800 tys. osób, zakłada tzw. opcję zero, czyli utrzymanie prawa do wcześniejszych emerytur dla tych, którzy rozpoczęli pracę w czasie obowiązywania starych przepisów emerytalnych.

Czy rzeczywiście walka o wcześniejsze emerytury jest tak istotna? Nauczyciele nie mają co do tego wątpliwości. Dr Agata Grabowska, socjolożka edukacji z PAN, wskazuje na przyczyny wprowadzenia takiego rozwiązania: - W jakim celu zdecydowano się na wcześniejsze emerytury? Aby obniżyć średni wiek nauczycieli. Uznano, że nauczyciel po studiach ma lepszy kontakt z młodzieżą, 65-latek bywa natomiast wypalony pracą pod tablicą.

Skok cywilizacyjny?

Już niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek, tym bardziej więc warto spojrzeć na oświatę z innej perspektywy. Zauważyć, że do łask wracają szkoły zawodowe oraz technika, które miały zostać zlikwidowane na skutek reformy Handkego. Cienko przędą natomiast ukochane dzieci reformy, czyli licea profilowane. Coraz odważniej mówi się o ich likwidacji. Źle świadczy to reformie, gdyż zgodnie z jej pierwotnymi założeniami do lamusa miały odejść licea ogólnokształcące. Ostatecznie przetrwały i w wyścigu o uczniów pokonały licea profilowane.

Coraz częściej dyskutuje się nad sensownością stworzenia gimnazjów. Obrońcy tych szkół podkreślają coraz lepsze wyniki polskich uczniów w międzynarodowym badaniu PISA, będące - ich zdaniem - rezultatem istnienia gimnazjów. Hasło likwidacji gimnazjów rzucił minister Giertych, co niejako z miejsca zdyskredytowało zwolenników tego rozwiązania. Z drugiej strony przeciwko utworzeniu gimnazjów od początku wypowiadał się ZNP. Krytycy gimnazjów wskazują przede wszystkim na katastrofę wychowawczą w tych szkołach. Ciekawy pomysł sygnalizował sam Handke, który proponuje rozważenie pomysłu połączenia gimnazjów i liceów.

Niezależnie od tego sporu Polskę czeka cywilizacyjne wyzwanie, jakim jest obniżenie wieku szkolnego. Pomysł chciało zrealizować nawet PiS, zablokował go jednak duet Giertych-Orzechowski (wiceminister) troszczący się, "aby nie odrywać dzieci od rodziny". Obniżenie wieku szkolnego pociągnie za sobą wydłużenie o rok okresu, w którym dziecko przebywa w szkole. Będzie to szansa na czteroletnią naukę w liceum, co oznacza powrót do stanu sprzed reformy. Zdaniem wielu nauczycieli - powrót do normalności. Pytanie tylko, kiedy polska szkoła będzie "normalna" również z punktu widzenia innych zachodnioeuropejskich kryteriów.

Po Giertychu Legutko

Skończył się koszmar polskich uczniów. Roman Giertych przestał być ministrem edukacji. Szefem odzyskanego przez PiS resortu został prof. Ryszard Legutko. Czy uczniowie rzeczywiście mogą odetchnąć z ulgą? Nowy minister oświadczył w jednym z pierwszych wywiadów prasowych, że "polska szkoła jest zbyt liberalna", pochwalił "kilka dobrych pomysłów" Giertycha w sprawie programu "Zero tolerancji" i po chwili wahania podpisał rozporządzenie w sprawie wliczania oceny z religii do średniej ocen.

Ryszard Legutko jest filozofem, profesorem wykładającym na UJ. Zasłynął zakazem czytania dialogów Platona w tłumaczeniu i z komentarzem lwowskiego profesora Władysława Witwickiego. Nie mniej głośnym echem odbiła się jego książka o wymownym tytule "Nie lubię tolerancji" (1993). Jego zdaniem "tolerancja to pałka do bicia tych, którzy nam się nie podobają". Przede wszystkim nie toleruje homoseksualistów. W jednym ze swoich tekstów stwierdził: "Nie da się - bez popadania w niedorzeczną ideologię powszechnego egalitaryzmu - twierdzić, że relacje heteroseksualne i homoseksualne są równe. (...) Kto mówi więc o równości, obraża zdrowy rozsądek, a przy okazji nasze podstawowe intuicje moralne".

Obawiać się nowego ministra edukacji mogą nie tylko osoby homoseksualne, ale i psycholodzy. W jednym z wywiadów tak oto scharakteryzował przedstawicieli tej profesji: "To jest grupa strasznych darmozjadów, którzy opanowują kolejne instytucje i tworzą zapotrzebowanie na samych siebie. Oczywiście, że wolę policjantów".

Wszystko to pokazuje, że przeprawa z Legutką wcale nie musi być lżejsza niż z Giertychem.

źródło:
Przegląd (http://www.przeglad-tygodnik.pl/)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Wrzesień 10, 2007, 07:11:54 pm
Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli (http://biznes.onet.pl/5,1436055,prasa.html)

Gazeta Prawna/06.09.2007
 
Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.
 

Ocena nie tylko z religii wpłynie na średnią

- Nie chodziłem i nie będę chodził na lekcje religii - mówi Michał Forek, gimnazjalista z Wrocławia. Dlaczego?

- Chociaż jestem osobą wierzącą, to nie mogę porozumieć się z księdzem, nie chcę też być oceniany za udział w niedzielnej mszy, a przede wszystkim nie chcę mieć trójki na świadectwie - wyjaśnia Michał.

Dodaje, że jego ksiądz nie lubi uczniów, którzy z nim dyskutują. Wszyscy pozostali dostają piątki lub szóstki.

Tymczasem od tego roku szkolnego stopień z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów dodatkowych, np. języków obcych, wychowania w rodzinie, będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz czy dostanie się do szkoły średniej. Zdaniem Ireny Dzierzgowskiej, byłego wiceministra edukacji, powinno się w ogóle zrezygnować z wpisywania oceny z religii na świadectwie.

- Uczniowie nieuczęszczający na religię zazwyczaj nie mają etyki, a na świadectwie otrzymują kreskę przy religii oraz o jedną ocenę mniej - wyjaśnia Irena Dzierzgowska.

Zajęcia z religii lub etyki są organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Szkoła musi je wpisać do planu, jeśli na lekcje będzie uczęszczało co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego dziecko chodziło na religię czy etykę, wystarczy, że powie o tym wychowawcy. Nie musi przy tym składać żadnego oświadczenia na piśmie.

 Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906).  


Lektury i matematyka

Od 1 września w szkołach obowiązuje nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W wyższych, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Tym razem poloniści podkreślają, że Ryszard Legutko, minister edukacji, dodał licealistom prawie osiemnaście nowych lektur, ale nie zwiększył liczby godzin języka polskiego.

Natomiast zmiany w programie nauczania matematyki obejmą wszystkich uczniów. W ich efekcie już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści.

- Zmiana programowa z matematyki była konieczna ze względu na wprowadzenie od 2010 roku obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu na maturze - podkreśla minister Ryszard Legutko.

Jednak w efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki oraz języka polskiego.

Wydawcy książek zapowiadają jednak, że nie będzie zmian w podręcznikach, bo zabrania im tego ustawa o systemie oświaty. Jednak postarają się jak najszybciej przygotować pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zwłaszcza do matematyki. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że pomogą one nauczycielom zorientować się, czego powinni uczyć, a z czego muszą zrezygnować.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że w piątek na stronach internetowych komisji (www.cke.edu.pl) zostanie opublikowany poradnik dla uczniów i nauczycieli na temat dostosowania wymogów egzaminacyjnych do zmian w programie. Dzięki temu nauczyciele będą wiedzieli, na jakie tematy zwracać szczególną uwagę.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. nr 157, poz. 1100).
 
 
Komórki tylko wyłączone

Statuty szkół, uchwalane przez rady pedagogiczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, muszą określać warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych czy mp3 na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie placówki, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Urszula Przybylska-Zioło z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia, że statut szkoły nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na jej terenie.

- Czy dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy i oddać go dopiero po zakończeniu roku szkolnego - pyta mama gimnazjalisty, która chce pozostać anonimowa. Nauczyciel zabrał aparat jej synowi, ponieważ odebrał sms-a na lekcji.

Grażyna Puchalska z biura prasowego Komendy Głównej Policji jest zdziwiona, że takie zdarzenie miało miejsce. W ten sposób nauczyciel bowiem dopuścił się przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy. Grażyna Puchalska dodaje jednak, że statut szkoły powinien także przewidywać postępowanie w przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonu. Jeśli takich zasad brakuje, aparat powinien być zwrócony po lekcjach uczniowi lub jego rodzicom.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222).
 
 
Ocena z zachowania

Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła ponadto podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę. Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Skłonnym do wybryków już za dwa lata może grozić powtarzanie klasy.

Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ma nadzieję, że nauczyciele nie będą nadużywać tego przepisu. Jej zdaniem brak promocji nie rozwiąże problemów wychowawczych. Pozostawienie w tej samej klasie osoby, która jeszcze całkowicie nie odwróciła się od szkoły i społeczeństwa, może wręcz spotęgować negatywne zachowanie.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 

Koniec amnestii maturalnej

W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy poprawkowych egzaminów. W przyszłym roku egzaminy pisemne odbędą się 26 sierpnia, a ustne od 25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie można mylić z dodatkowym, przeprowadzanym dla tych maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach maturalnych.

Warto też pamiętać, że uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą musieli go zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

Podstawa prawna  
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).
 
 
Rady rodziców obowiązkowe

Od tego roku rodzice dzieci chodzących do szkoły muszą utworzyć radę rodziców, reprezentującą ich w kontaktach m.in. z organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór, czy radą pedagogiczną. Wybory powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu według zasad ustalonych przez radę pedagogiczną lub poprzednią radę. To rady rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach w porozumieniu z dyrektorem szkoły określają wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem określa dni, w których noszenie mundurka nie jest wymagane ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, podkreśla, że rada rodziców ma także prawo wnioskować do dyrektora szkoły o ocenę pracy każdego nauczyciela szkoły, a do kuratora oświaty o ocenę dyrektora. Jego zdaniem uprawnienie to wykorzystywane jest jednak niezwykle rzadko. Tymczasem jest to jedna ze skuteczniejszych metod pozbycia się złych nauczycieli. Dyrektor szkoły może bowiem zwolnić nawet nauczyciela mianowanego, który uzyskał drugą ocenę negatywną.

Podstawa prawna  
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).
 

 
BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  

Za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają: dyrekcja szkoły, jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz różnego rodzaju instytucje kontrolujące. Od nowego roku szkolnego w każdej placówce został także powołany pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Resort edukacji jednak nie określił, co będzie należało do jego obowiązków. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie przerw. Oznacza to, że jeśli np. religia nie jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom niebiorącym w niej udziału szkoła musi zapewnić opiekę lub inne zajęcia. Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby.  
 
 


15 września 2007 r. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne

15 października 2007 r. mija termin składania wniosku o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego

8 kwietnia 2008 r. sprawdzian szóstoklasistów

22-23 kwietnia 2008 r. egzamin gimnazjalny

20 czerwca 2008 r. zakończenie roku szkolnego


JOLANTA GÓRA
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Wrzesień 11, 2007, 11:59:40 am
Szkoły nie dają wyboru


Minister zlecił kuratoriom sprawdzenie, jak szkoły realizują rozporządzenie o wliczaniu do średniej ocen z religii lub etyki. Zdecydowana większość placówek nie daje uczniom możliwości nauki etyki.

W wielu placówkach dyrektorzy zbierają jedynie zgłoszenia na lekcje religii i mają nadzieję, że o etykę nikt się nie upomni.

Mirosława Banak, dyrektorka Gimnazjum nr 14 w Kielcach: -Poprosiliśmy rodziców uczniów klas pierwszych o podanie, kto będzie chodził na religię. Na pewno znajdą się tacy, którzy nie będą brać udziału w katechezie. A etyka? Nic nie wiem, by ktoś się na nią zgłaszał.

Również w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi nauczyciele robili tylko listy chętnych na religię. Jan Kamiński, dyrektor I LO w Łodzi: -Nie przewidzieliśmy zajęć z etyki.

Licealistka Ania z jednego z warszawskich ogólniaków opowiada, że dyrektor szkoły poinformował uczniów, że zajęć z etyki w planie nie ma. Będą, jeśli znajdą się chętni: Ale nikt nie zbierał od licealistów deklaracji.

Nie mamy skąd wziąć etyków


O etykę w szkołach upomniał się rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Napisał do resortu: "Liczę na to, iż dla wszystkich uczniów nieuczęszczających na lekcje religii uda się we wszystkich szkołach zorganizować lekcje etyki, tak aby dla wszystkich uczniów - na równych zasadach -można było obliczyć średnią ocen z tej samej liczby przedmiotów".

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym oceny z religii lub etyki mogą zaważyć na otrzymaniu stypendium naukowego, świadectwa z wyróżnieniem i dodatkowych punktów przy naborze do liceum. Są bowiem wliczane do średniej. Stracą ci, którzy na te przedmioty chodzić nie będą. Minister edukacji Ryszard Legutko twierdzi, że to dyrektorzy szkół mają obowiązek zadbać, by istniała oferta zajęć z etyki dla wszystkich zainteresowanych.

- Ale skąd mamy wziąć etyków? W szkołach są tylko katecheci -pytają dyrektorzy.

Z danych resortu wynika, że w ubiegłym roku szkolnym było 1025 nauczycieli, którzy mieli kwalifikacje do nauki etyki. A szkół jest blisko 33 tysiące.

Czy uczniowie mogą wybierać?


Mirosława Banak: -W dokumentach mam podanie od kogoś, kto skończył filologię klasyczną. Deklarował, że może uczyć etyki. Może jego zatrudnię?

Co ministerstwo zrobi ze zgromadzoną przez kuratoria wiedzą o realizowaniu rozporządzenia?

- Przede wszystkim chcemy sprawdzić, czy jest oferta zajęć z etyki. Jeśli jej nie ma, to chcemy poznać powody. Dalsze kroki będą uzależnione od wyników tej analizy - odpowiada Aneta Woźniak, rzecznik prasowy MEN.rzeczpospolita (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070910/kraj/kraj_a_2.html)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 02, 2007, 09:09:19 am
Będzie oddzielna kwota bazowa dla nauczycieli (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2061.89.0.39.17.2.0.1.htm)


NSZZ Solidarność wynegocjowała z rządem nowelizację Karty Nauczyciela wprowadzającą oddzielną kwotę bazową dla nauczycieli.

Rząd ma przygotować nowelizację art. ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674). Zgodnie z nią, średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty będzie wynosić co najmniej 82 proc. kwoty bazowej określanej corocznie odrębnie dla nauczycieli w ustawie budżetowej. Obecnie jest ono powiązane z kwotą bazową dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

- Nowelizacja zagwarantuje, że ponad 10-proc. wzrost nakładów na oświatę w 2008 roku przełoży się bezpośrednio na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, dając podstawę prawną do ustalenia oddzielnej, wyższej kwoty bazowej dla nauczycieli - podkreśla Stefan Kubowicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświata i Wychowanie NSZZ Solidarność.

W tym roku mimo braku podstawy prawnej wprowadzono oddzielną kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 1885,59 zł. Dzięki temu pedagodzy otrzymali 5-proc. podwyżkę. Jednak w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok oddzielnej kwoty nie ma, a ta dla sfery budżetowej jest niższa od tegorocznej o 48 zł. W efekcie nauczyciele, jako jedyni pracownicy sfery budżetowej, nie otrzymaliby podwyżek.

Ostateczne decyzje w sprawie wzrostu płac w oświacie będą jednak należały do nowo wybranego parlamentu i przyszłego rządu. NSZZ Solidarność ma jednak nadzieję, że nowy rząd i Sejm będą respektować zapisy porozumienia.

- W przeciwnym razie wezwiemy środowisko oświatowe do zdecydowanego protestu - podkreśla Stefan Kubowicz.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest oburzony, że po raz kolejny kwestie ważne dla nauczycieli ustalane są bez jego obecności.

- NSZZ Solidarność reprezentuje zaledwie 5 proc. nauczycieli, znacznie więcej należy do naszego związku.  Dlatego powinniśmy być obecni podczas rozmów - podkreśla Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Zdaniem związku powinno się zwiększyć wynagrodzenie stażystów do 100 proc. wysokości kwoty bazowej. Wówczas podwyżki rzeczywiście byłyby odczuwalne.

Jolanta Góra; Gazeta Prawna Nr 191 (2061) wtorek, 2 października 2007 r. > Praca i ubezpieczenia

Vide też

Nauczyciele bez podwyżek[rl]

W budżecie na 2008 rok rząd nie zagwarantował funduszy na podwyżki dla nauczycieli
2,3-proc. wzrost wynagrodzeń nie obejmie wszystkich pracowników budżetówki
Rząd zmniejszył kwotę bazową, od której zależą wynagrodzenia nauczycieli, o 48 zł
ANALIZA

Przedstawiony przez Zytę Gilowską, ministra finansów, projekt ustawy budżetowej na rok 2008, nie przewiduje podwyżek dla nauczycieli. Kwota bazowa, od której zależy wysokość ich wynagrodzenia, będzie niższa od tegorocznej o 48 zł. Ministerstwo Finansów nie utrzymało bowiem oddzielnej kwoty bazowej dla tej grupy zawodowej. W efekcie wszyscy nauczyciele, jako jedyni pracownicy sfery budżetowej, nie otrzymają nawet 2,3-proc. podwyżki. Elżbieta Suchocka-Roguska, wiceminister finansów, uważa, że wynagrodzenia nauczycieli wzrosną średnio o 9,3 proc., ponieważ środki na to uwzględniono w subwencji oświatowej.

Natomiast samorządowcy podkreślają, że podwyżka ta uwzględnia praktycznie tylko inflację.

Spór o kwoty bazowe

Krystyna Szumilas, przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, twierdzi, że bez podwyższenia kwoty bazowej nauczyciele nie otrzymają podwyżek.

Z kolei Elżbieta Suchocka-Roguska zaznacza, że określana co roku w budżecie kwota nie musi mieć bezpośredniego wpływu na wysokość ich wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty powinno stanowić co najmniej 82 proc. kwoty bazowej określanej dla pracowników sfery budżetowej. Od niej
zaś zależy wynagrodzenie wszystkich nauczycieli.
- Średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi bowiem 125 proc. średniego wynagrodzenia stażysty, mianowanego - 175 proc., a dyplomowanego - 225 proc. - tłumaczy Krystyna Szumilas.

W tym roku wyjątkowo wprowadzono oddzielną kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 1885,59 zł. Dzięki temu otrzymali oni 5-proc. podwyżkę.

- W ubiegłym roku kwota ta została włączona w Senacie do ustawy budżetowej niezgodnie z obowiązującym prawem.

Dlatego minister finansów nie wprowadził jej do ustawy na 2008 rok - podkreśla wiceminister finansów.

W projekcie budżetu na 2008 rok jest jedna kwota dla pracowników budżetówki w wysokości 1837,90 zł - jest to o 2,3 proc. więcej, niż w tym roku.

Dla nauczycieli będzie ona niższa od tegorocznej o 48,49 zł. W efekcie zmniejszy się ich średnie wynagrodzenie.

- To nieprawda. Kluczowe jest słowo: co najmniej, a zatem może i 85, i 87 kwoty bazowej - oponuje Elżbieta Suchocka-Roguska.

W praktyce jednak przy obliczaniu średniego wynagrodzenia nigdy nie brano pod uwagę wartości procentowej wyższej niż 82 proc. tej kwoty.

Krystyna Szumilas dodaje, że samorządy, którym brakuje pieniędzy na oświatę, będą mogły również obniżyć wynagrodzenia.

Za niska subwencja oświatowa

Elżbieta Suchocka-Roguska zapewnia jednak, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa obniżenia wynagrodzeń nauczycieli.

- Wręcz przeciwne. Subwencja oświatowa uwzględnia porozumienie o 9,3-proc. wzroście wynagrodzeń z uwzględnieniem tzw. klina podatkowego. W subwencji są środki na podwyższenie wynagrodzeń o 3,3 proc. - podkreśla wiceminister.

W tym roku subwencja wynosi 28,2 mld zł. Zgodnie z projektem budżetu, w 2008 roku ma być ona wyższa o 2,8 proc., czyli o około 800 mln zł.

Sylwia Sysko-Romańczuk, wiceminister edukacji narodowej, wyliczyła, że 1-proc. podwyżki dla nauczycieli kosztują 334 mln zł. Zatem, aby ich wynagrodzenia wzrosły o 2,3 proc., subwencja musiałaby zostać zwiększona jeszcze o co najmniej 768 mln zł.

- Podwyżka uwzględnia praktycznie tylko inflację. W subwencji nie ma funduszy na podwyżki - uważa Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz w województwie zachodniopomorskim, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wynagrodzenie minimalne

Karta Nauczyciela wymienia jednak jeszcze drugi wskaźnik mający bezpośredni wpływ na wysokość pensji nauczycieli: wynagrodzenie minimalne. Jego wysokość ustala co roku w rozporządzeniu minister edukacji.

Stanowi ono podstawę do określenia przez samorządy wysokości różnych dodatków, np. motywacyjnego, funkcyjnego, stanowiących oprócz wynagrodzenia zasadniczego element pensji nauczyciela.

Minister edukacji narodowej może zatem w rozporządzeniu podwyższyć o wynegocjowany wskaźnik wysokość wynagrodzenia minimalnego.

- To byłaby absurdalna decyzja - uważa Krystyna Szumilas.

Marek Olszewski wyjaśnia, że jeśli średnie wynagrodzenie maleje, a minimalne wzrasta, to zmniejsza się możliwość różnicowania płac przez samorządy.

Dyrektorzy szkół nie będą mieli narzędzi pozwalających zmotywować najlepiej pracujących pedagogów. Wszyscy będą zarabiać podobnie, niezależnie od wkładu pracy.

Samorządowcy, a także posłowie opozycji, uważają, że aby nauczyciele otrzymali podwyżki, należy zwiększyć wysokość kwoty bazowej i subwencji oświatowej.

Zdaniem związków zawodowych

- NSZZ Solidarność wynegocjowała 9,3-procentowy wzrost wynagrodzeń w stosunku do tego roku, z uwzględnieniem obniżki składki rentowej, i rząd powinien zapisać to ustalenie w projekcie ustawy budżetowej - mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania, NSZZ Solidarność.

Jego zdaniem podwyżka nie musi jednak wynikać ze zwiększenia wysokości kwoty bazowej. Być może pieniądze na podwyżki są przewidziane w innej części budżetu.

Dlatego Solidarność wyrazi opinię po szczegółowej analizie budżetu.

- Jeśli kwota bazowa w 2008 roku ma wynieść 1837 zł, to oznacza, że rząd nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli - mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dodaje, że zmniejszenie jej wysokości w porównaniu z tym rokiem grozi obniżeniem średniego wynagrodzenia gwarantowanego w Karcie Nauczyciela. W efekcie okaże się, że nauczyciele zostaną pokrzywdzeni podwójnie.

Jolanta Góra (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2049.89.0.39.16.1.0.1.htm)
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 09, 2007, 08:21:14 am
Uczniowie zawsze muszą być pod opieką wychowawców (http://www2.rp.pl/artykul/60886.html)
- Marek Domagalski 09-10-2007

Niedopuszczalne są zajęcia szkolne bez nadzoru nauczyciela (wychowawcy), a także prowadzenie ich w miejscu, które stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.

Nie dochowując tych zasad, nauczyciel i dyrektor placówki narażają się na odpowiedzialność karną, a jeszcze częściej cywilną (majątkową). Ta druga dotyczy też właściciela szkoły, czyli najczęściej gminy.

Wczoraj we Wrocławiu rozpoczął się proces w sprawie śmiertelnego porażenia prądem przy szkolnym boisku 15-letniego Filipa R. Za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia chłopca na ławie oskarżonych zasiedli:

dyrektorka gimnazjum, policjant oraz dyspozytor z pogotowia energetycznego. Wiedzieli wcześniej o awarii, ale zlekceważyli ostrzeżenia (grozi im do pięciu lat więzienia). Chłopiec grał w koszykówkę gdy piłka wpadła na mur wokół boiska, wszedł po nią, ale okazało się, że umieszczona na nim siatka była pod napięciem.

Za odpowiedzialnością karną osób, które swoim postępowaniem (zaniechaniem) doprowadziły do takich tragedii, idą zazwyczaj żądania majątkowe poszkodowanych. Muszą oni jednak wykazać szkodę i jej związek z zaniedbaniem szkoły.

– W tych wypadkach, gdy wchodziła w grę potrzeba nadzoru nad dziećmi, tzw. wina w nadzorze, szkoła uwolni się od odpowiedzialności, jeżeli obali domniemanie winy (w nadzorze) lub wykaże, że szkoda powstałaby także mimo starannego nadzoru – wskazuje mec. Monika Tarnowska. – Ale w sytuacji, w której dziecko np. wpadło do dołka na boisku i złamało nogę, trudno będzie się uwolnić jej od odpowiedzialności, nawet gdyby kilku nauczycieli pilnowało boiska.

Obowiązki szkoły

Uregulowania są dość precyzyjnie (przede wszystkim w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, DzU nr 6, poz. 69):

> dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także uczestnictwa w zajęciach organizowanych na zewnątrz;

> niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby, także w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę; przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela;

> niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć, jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają się odbyć, lub znajdujące się w nim wyposażenie stwarzają zagrożenie;

> jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie zajęć, niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone szkole;

> pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielając pomocy; o każdym wypadku zawiadamia się rodziców i pracownika służby BHP.

Za naruszenie tych zasad odpowiada organ prowadzący szkołę, czyli minister, jednostka samorządu terytorialnego bądź właściciel szkoły.


Wina ucznia

Czy zachowanie ucznia można zakwalifikować jako przyczynienie się do nieszczęśliwego wypadku, co w efekcie może ograniczyć odpowiedzialność szkoły za szkody? Dzieci do lat 13 nie ponoszą odpowiedzialności.

Starsze jednak mogą, ale w ograniczonym stopniu – tak stwierdził warszawski Sąd Apelacyjny w sprawie 14- -letniego Marcina R. Podczas remontu w szkole chłopiec, mimo wezwania, nie poszedł na lekcję, ale postanowił pomóc remontującym. W trakcie pracy uszkodził sobie oko (szerzej: „Smutny skutek młodzieńczego zapału”, „Rz” z 9 lipca 2004 r.).

Źródło : Rzeczpospolita
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 12, 2007, 11:08:46 am
Raport o alkoholu, narkotykach i uczniach (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,4570671.html?nltxx=1077762&nltdt=2007-10-12-03-06)

Gimnazjalistki częściej się upijają i zażywają tabletki przeciwbólowe. Spada natomiast liczba uczniów palących papierosy i sięgających po narkotyki.

Ponad 2 tys. uczniów w wieku 15-18 lat zostało przepytanych przez ankieterów o to, czy piją alkohol, czy się upijają, palą papierosy, zażywają narkotyki, leki nasenne i uspokajające, a jeśli tak, to czy mają łatwy dostęp do tego typu używek. Wszystko w ramach "Europejskiego Programu Badań nad Używaniem Alkoholu i Środków Odurzających przez Młodzież Szkolną". - Odpowiadali szczerze, bo nie znali przepytujących je osób. Nie mieli więc powodu, by kłamać - zapewniała na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami, podczas którego zaprezentowano wyniki badań, wiceprezydent miasta Elżbieta Lęcznarowicz.

Z badań wynika, że połowa obecnych 16- i 17-latków nigdy nie wzięła do ust papierosa, podczas gdy osiem lat temu deklarował tak zaledwie co trzeci badany. Wyraźnie zmniejszył się też odsetek gimnazjalistów, którzy palili tytoń 40 lub więcej razy w życiu (z 30 do 19 proc.). Popularność picia alkoholu wśród nastolatków utrzymuje się wciąż na tym samym poziomie, ale zmalała liczba uczniów upijających się (upicie się w ciągu ostatnich 30 dni to doświadczenie co piątego gimnazjalisty, podczas gdy osiem lat temu - co czwartego). Z najpopularniejszym wśród uczniów narkotykiem - marihuaną - przynajmniej jednorazowy kontakt miał co piąty 15-latek i co czwarty uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. W porównaniu do sytuacji sprzed ośmiu lat spadła popularność heroiny wśród gimnazjalistów (z 11 proc. do 5 proc.) oraz amfetaminy wśród uczniów szkół średnich (z 13 proc. do 7 proc.).

Co ważne, do chęci spróbowania narkotyku przyznaje się o 4 proc. nastolatków mniej niż osiem lat temu. Z raportu wynika też, iż dostęp do używek jest znacznie trudniejszy. Osiem lat temu ponad trzy czwarte nastolatków przyznawało, że zdobycie papierosów, narkotyków czy kupienie alkoholu nie było dla nich problemem. Teraz mówi tak tylko połowa badanych. W porównaniu z badaniami z 1999 r. wzrosła za to liczba 17- i 18-letnich uczennic, które upiły się w ciągu ostatniego miesiąca (z 26 proc. do 30 proc.). O połowę więcej gimnazjalistek zażywa leki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe bez kontaktu z lekarzem. - Koniecznie trzeba się zająć tym problemem - mówi kierownik miejskiego wydziału spraw społecznych Krystyna Kolbek-Myszka.

Raport zostanie przeanalizowany przez specjalistów od profilaktyki uzależnień. Potem powstaną programy profilaktyczne. Zdaniem urzędników to przede wszystkim one, dobra współpraca szkół z policją i strażą miejską oraz licznie powstające w Krakowie ośrodki pomagające w sytuacjach kryzysowych, doprowadziły do znacznej poprawy sytuacji.


Źródło: Olga Szpunar 2007-10-11 Gazeta Wyborcza Kraków
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 15, 2007, 11:37:50 pm
Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli (http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=120882#120882)
Cytuj
Najważniejsze zmiany dla uczniów

Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.


(http://gamma.infor.pl/p/_wspolne/obrazki/990/i02/2007/173/i02.2007.173.000.002a.101.jpg)


Więcej
Przepisy Edukacyjne
http://forum.darzycia.pl/viewtopic.php?p=120882#120882
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 25, 2007, 07:58:02 am
RPO_Monitoring w szkołach -Podsłuch uczniów zabroniony (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2077.89.0.39.17.3.0.1.htm)


Instalowanie na terenie szkół mikrofonów umożliwiających rejestrację prywatnych rozmów uczniów i nauczycieli może naruszać konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego - uważa Jan Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.

Szkoły mogą starać się o dofinansowanie zestawów do monitorowania, w skład których wchodzą urządzenia rejestrujące dźwięk. Tak stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki w szkołach (Dz.U. nr 163, poz. 1155). Według Jana Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich, z przepisu tego wynika, że Rada Ministrów upoważnia organy prowadzące szkoły do instalowania w placówkach czułych mikrofonów, które mogą służyć do rejestracji prywatnych rozmów uczniów, nauczycieli oraz osób trzecich, a także przeznacza na ten cel stosowne środki finansowe.

Przepisy wydane przez rząd naruszają konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego. Ponadto, zgodnie z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawo do prywatności to dobro szczególnie chronione. Dlatego Jan Kochanowski wystąpił z listem do Ryszarda Legutki, ministra edukacji, z prośbą o wyjaśnienia.

RPO przypomniał także, że do zakładania oraz posługiwania się urządzeniami podsłuchowymi uprawnione są jedynie organy państwowe na podstawie odpowiednich przepisów. Osoby lub organy, które zakładają lub posługują się urządzeniem podsłuchowym, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

RPO zauważył także, że przepis ustawy o systemie oświaty, stanowiący ustawowe upoważnienie Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zwierającego kwestionowany przepis, ma charakter ogólny. Stwierdza bowiem jedynie, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia formy i zakres wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

JOLANTA GÓRA
Gazeta Prawna Nr 207 (2077) środa, 24 października 2007 r. > Praca i ubezpieczenia
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Listopad 30, 2007, 11:00:29 am

 Przewodnik prawny dla uczniów i nauczycieli (http://portalwiedzy.onet.pl/4870,3709,1436440,1,czasopisma.html)


Mundurki to tylko jedna z nowości. O wiele ważniejszymi zmianami są wliczanie oceny z religii do średniej, zmiana podstaw programowych i zniesienie tzw. amnestii maturalnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie powinni wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na życie szkoły.

Ocena nie tylko z religii wpłynie na średnią

- Nie chodziłem i nie będę chodził na lekcje religii - mówi Michał Forek, gimnazjalista z Wrocławia. Dlaczego?

- Chociaż jestem osobą wierzącą, to nie mogę porozumieć się z księdzem, nie chcę też być oceniany za udział w niedzielnej mszy, a przede wszystkim nie chcę mieć trójki na świadectwie - wyjaśnia Michał.

Dodaje, że jego ksiądz nie lubi uczniów, którzy z nim dyskutują. Wszyscy pozostali dostają piątki lub szóstki.

Tymczasem od tego roku szkolnego stopień z religii lub etyki, a także z innych przedmiotów dodatkowych, np. języków obcych, wychowania w rodzinie, będzie wliczany do średniej ocen. Od niej zaś zależy, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, stypendium naukowe oraz czy dostanie się do szkoły średniej. Zdaniem Ireny Dzierzgowskiej, byłego wiceministra edukacji, powinno się w ogóle zrezygnować z wpisywania oceny z religii na świadectwie.

- Uczniowie nieuczęszczający na religię zazwyczaj nie mają etyki, a na świadectwie otrzymują kreskę przy religii oraz o jedną ocenę mniej - wyjaśnia Irena Dzierzgowska.

Zajęcia z religii lub etyki są organizowane przez szkołę na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Szkoła musi je wpisać do planu, jeśli na lekcje będzie uczęszczało co najmniej siedmiu uczniów. W przypadku, gdy rodzic nie chce, aby jego dziecko chodziło na religię czy etykę, wystarczy, że powie o tym wychowawcy. Nie musi przy tym składać żadnego oświadczenia na piśmie.

    * Podstawa prawna:

      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 130, poz. 906).


Lektury i matematyka

Od 1 września w szkołach obowiązuje nowy kanon lektur szkolnych i nowa podstawa programowa z matematyki. Lektury według nowego kanonu będą jednak omawiać tylko uczniowie pierwszych klas. W wyższych, aż do zakończenia edukacji, będzie realizowany dotychczasowy wykaz. Tym razem poloniści podkreślają, że Ryszard Legutko, minister edukacji, dodał licealistom prawie osiemnaście nowych lektur, ale nie zwiększył liczby godzin języka polskiego.

Natomiast zmiany w programie nauczania matematyki obejmą wszystkich uczniów. W ich efekcie już szóstoklasiści, a nie gimnazjaliści, będą uczyć się o bryłach obrotowych. Natomiast gimnazjaliści poznają twierdzenie Talesa, o którym wcześniej uczyli się licealiści.

- Zmiana programowa z matematyki była konieczna ze względu na wprowadzenie od 2010 roku obowiązkowego egzaminu z tego przedmiotu na maturze - podkreśla minister Ryszard Legutko.

Jednak w efekcie tych zmian nieaktualne stały się podręczniki do matematyki oraz języka polskiego.

Wydawcy książek zapowiadają jednak, że nie będzie zmian w podręcznikach, bo zabrania im tego ustawa o systemie oświaty. Jednak postarają się jak najszybciej przygotować pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zwłaszcza do matematyki. Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, wyjaśnia, że pomogą one nauczycielom zorientować się, czego powinni uczyć, a z czego muszą zrezygnować.

Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dodaje, że w piątek na stronach internetowych komisji (www.cke.edu.pl) zostanie opublikowany poradnik dla uczniów i nauczycieli na temat dostosowania wymogów egzaminacyjnych do zmian w programie. Dzięki temu nauczyciele będą wiedzieli, na jakie tematy zwracać szczególną uwagę.

   * Podstawa prawna:

      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. nr 157, poz. 1100).


Komórki tylko wyłączone

Statuty szkół, uchwalane przez rady pedagogiczne po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, muszą określać warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Większość szkół zwykle nakazuje wyłączenie telefonów komórkowych czy mp3 na lekcjach. Zdarzają się jednak i takie placówki, które zakazują przynoszenia telefonów do szkoły. Urszula Przybylska-Zioło z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśnia, że statut szkoły nie może całkowicie zabronić korzystania z telefonów na jej terenie.

- Czy dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy i oddać go dopiero po zakończeniu roku szkolnego - pyta mama gimnazjalisty, która chce pozostać anonimowa. Nauczyciel zabrał aparat jej synowi, ponieważ odebrał sms-a na lekcji.

Grażyna Puchalska z biura prasowego Komendy Głównej Policji jest zdziwiona, że takie zdarzenie miało miejsce. W ten sposób nauczyciel bowiem dopuścił się przestępstwa polegającego na przywłaszczeniu sobie cudzej rzeczy. Grażyna Puchalska dodaje jednak, że statut szkoły powinien także przewidywać postępowanie w przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonu. Jeśli takich zasad brakuje, aparat powinien być zwrócony po lekcjach uczniowi lub jego rodzicom.

    * Podstawa prawna:

      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 35, poz. 222).


Ocena z zachowania

Od tego roku szkolnego uczeń, który po raz trzeci z rzędu otrzyma naganną ocenę roczną z zachowania, nie będzie promowany do następnej klasy. Rada pedagogiczna będzie mogła ponadto podjąć uchwałę o pozostawieniu w tej samej klasie ucznia, który drugi raz z rzędu otrzymał naganną ocenę. Dotychczas ocena z zachowania nie decydowała o tym, czy uczeń zdał do następnej klasy. Skłonnym do wybryków już za dwa lata może grozić powtarzanie klasy.

Profesor Elżbieta Putkiewicz z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ma nadzieję, że nauczyciele nie będą nadużywać tego przepisu. Jej zdaniem brak promocji nie rozwiąże problemów wychowawczych. Pozostawienie w tej samej klasie osoby, która jeszcze całkowicie nie odwróciła się od szkoły i społeczeństwa, może wręcz spotęgować negatywne zachowanie.

    * Podstawa prawna:

      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (Dz.U. nr 83, poz. 562).


Koniec amnestii maturalnej


W 2008 roku, aby zdać maturę, będzie trzeba zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. Nie będzie już obowiązywała tzw. amnestia maturalna. Uczeń, który nie zda egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, będzie mógł jedynie zdać w sierpniu poprawkę (z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie). Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił już terminy poprawkowych egzaminów. W przyszłym roku egzaminy pisemne odbędą się 26 sierpnia, a ustne od 25 do 29 sierpnia. Tego egzaminu nie można mylić z dodatkowym, przeprowadzanym dla tych maturzystów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogli wziąć udziału w majowych egzaminach maturalnych.

Warto też pamiętać, że uczniowie drugich klas gimnazjum muszą przyłożyć się do nauki języka obcego. Będą musieli go zdać na egzaminie gimnazjalnym w 2009 roku. Uczeń będzie musiał wybrać język, który w danej szkole jest nauczany jako obowiązkowy.

   * Podstawa prawna:

      Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562).


Rady rodziców obowiązkowe


Od tego roku rodzice dzieci chodzących do szkoły muszą utworzyć radę rodziców, reprezentującą ich w kontaktach m.in. z organem prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór, czy radą pedagogiczną. Wybory powinny być przeprowadzone na pierwszym zebraniu według zasad ustalonych przez radę pedagogiczną lub poprzednią radę. To rady rodziców w szkołach podstawowych i gimnazjach w porozumieniu z dyrektorem szkoły określają wzór jednolitego stroju. Ponadto rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem określa dni, w których noszenie mundurka nie jest wymagane ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, podkreśla, że rada rodziców ma także prawo wnioskować do dyrektora szkoły o ocenę pracy każdego nauczyciela szkoły, a do kuratora oświaty o ocenę dyrektora. Jego zdaniem uprawnienie to wykorzystywane jest jednak niezwykle rzadko. Tymczasem jest to jedna ze skuteczniejszych metod pozbycia się złych nauczycieli. Dyrektor szkoły może bowiem zwolnić nawet nauczyciela mianowanego, który uzyskał drugą ocenę negatywną.

    * Podstawa prawna:

      Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).


BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Za bezpieczeństwo w szkole odpowiadają: dyrekcja szkoły, jej pracownicy, władze oświatowe i lokalne oraz różnego rodzaju instytucje kontrolujące. Od nowego roku szkolnego w każdej placówce został także powołany pełnomocnik ds. bezpieczeństwa. Resort edukacji jednak nie określił, co będzie należało do jego obowiązków. Szkoła ponosi odpowiedzialność za uczniów nie tylko podczas lekcji, ale również w trakcie przerw. Oznacza to, że jeśli np. religia nie jest na pierwszej lub ostatniej lekcji, to osobom niebiorącym w niej udziału szkoła musi zapewnić opiekę lub inne zajęcia. Dzieci przebywające na terenie szkoły powinny być pod stałą opieką. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby.

onet
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: sonia w Styczeń 16, 2008, 05:54:37 pm
Już niedługo ferie zimowe w szkołach

Do zimowych ferii szkolnych zostało, w zależności od województwa, od kilku dni do 5 tygodni. 2-tygodniowa przerwa w zajęciach nastąpi między 12 stycznia a 24 lutego.

Jako pierwsi ferie zimowe - od 12 do 27 stycznia - będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.
Tydzień po nich - 19 stycznia rozpoczną ferie uczniowie z woj. podlaskiego. Będą oni odpoczywać do 3 lutego.

Od 26 stycznia do 10 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Od 9 lutego do 24 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Terminy ferii ustalane są w rozporządzeniu ministra edukacji. Przyjęto zasadę, zgodnie z którą województwa zostały podzielone na trzy grupy po pięć. Grupy co roku zmieniają się terminami ferii. Grupa, która w tym roku ma ferie w pierwszym terminie, będzie mieć w przyszłym roku ferie w trzecim terminie, a za dwa lata w czwartym.

Z "grafika" wyłączeni zostali uczniowie z województwa podlaskiego. Oni zawsze mają ferie w drugim terminie. Spowodowane jest to tym, że na terenie tego województwa mieszka najwięcej wyznawców prawosławia, którzy obchodzą Święta Bożego Narodzenia na początku stycznia.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w ostatnich latach z wypoczynku zorganizowanego i niezorganizowanego w formie wyjazdowej oraz zorganizowanego w miejscu zamieszkania, każdego roku korzystało ponad 1,9 mln dzieci i młodzieży (ponad 1,4 mln poza miejscem zamieszkania i ponad 0,5 mln. w miejscu zamieszkania).

W roku szkolnym 2007-2008 w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych uczy się 5,6 mln dzieci i młodzieży.

Następna przerwa w nauce - z okazji Świąt Wielkanocnych - potrwa od 20 do 25 marca. DSR

PAP
Tytuł: Rok szkolny 2003/2007
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 07, 2008, 08:11:49 am
Jakie warunki musi spełnić Polak mieszkający w Irlandii, aby zapisać tam dziecko do szkoły (http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/15935,jakie_warunki_musi_spelnic_polak_mieszkajacy_w_irlandii_aby_zapisac_tam_dziecko_do_szkoly.html)

Rodzice, którzy pracują w Irlandii, coraz częściej zabierają tam ze sobą dzieci. Jeśli mają mniej niż 16 lat, powinny zostać zapisane do szkoły. Cała procedura jest prosta i przyjazna, pod warunkiem że rodzice mają wszystkie niezbędne dokumenty.


Więcej w wątku:
» Witajcie w U. E .
http://forum.darzycia.pl/vp135044.htm#135044