Forum Dar Życia

"Anatomia - kompendium wiedzy" => Edukacja-Integracja => Wątek zaczęty przez: Ulka w Kwiecień 09, 2004, 06:10:24 pm

Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 09, 2004, 06:10:24 pm
Stypendium na początek studiów -Trójmiasto

   
Zdajesz w tym roku maturę, mieszkasz na wsi w niezbyt zamożnej rodzinie - masz szansę dostać stypendium na pierwszy rok studiów


To stypendium jest wyjątkowe - większość fundacji i organizacji kieruje swoją ofertę stypendialną do tych, którzy są już na drugim roku. Stypendium przyznawane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dostać można już na początku studiów. Trzeba być mieszkańcem Pomorza i wybrać kierunek związany z ochroną środowiska (np. biologię, oceanografię, leśnictwo, prawo czy biotechnologię). Podania należy składać do 15 maja w siedzibie WFOŚiGW (ul. Straganiarska 24-27, tel. 301 91 92).

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2014265.html
Tytuł: Stypendia uczniowskie
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 27, 2004, 05:15:59 pm
Pomoc społeczna Stypendia uczniowskie w ocenie Trybunału Konstytucyjnego
Kryteria do ustawy

Od przyszłego roku muszą się zmienić przepisy o stypendiach uczniowskich. Obecne - jak orzekł 26 kwietnia Trybunał Konstytucyjny - są nieprawidłowo sformułowane i przez to naruszają ustawę zasadniczą.


Wejście wyroku w życie zostało odroczone do 31 grudnia 2004 r. Tego dnia obecne zasady udzielania uczniom pomocy stypendialnej przestaną obowiązywać.

Zasady te zawarte są w ustawie o systemie oświaty i w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu, które określa warunki, formy i tryb przyznawania oraz wysokość i sposób wypłacania stypendiów.

Delegacja ustawowa nie zawiera jednak żadnych wymaganych przez konstytucję wytycznych dotyczących treści rozporządzenia. Wszystkie kwestie związane z kryteriami i warunkami przyznawania stypendiów odsyła do rozporządzenia.

- Kiedy zaczęły napływać do rzecznika skargi od rodziców na odmowę przyznania stypendium ich dzieciom, okazało się, że żaden przepis nie określa, jaka sytuacja materialna uprawnia do ubiegania się o nie - mówił na rozprawie Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich. - Pozostawiono osobom odpowiedzialnym za przydzielanie stypendiów zbyt duży margines dowolności i do rozporządzenia przeniesiono sprawy, które rozstrzygać może tylko ustawa.

Rzecznika poparł zarówno przedstawiciel Sejmu, jak i prokuratora generalnego. Podkreślili oni, że stypendialna pomoc socjalna to dziedzina chroniona konstytucyjnie, a więc warunki jej udzielania powinna określać ustawa, a nie rozporządzenie.

- W sprawie stypendiów uczniowskich nie powinno być takiej zasady - oponował Franciszek Potulski, wiceminister oświaty. - Zasada "każdemu po równo" nie zdaje tu egzaminu. W rolniczej gminie 100 zł ma zupełnie inne znaczenie dla budżetu domowego niż w Warszawie.

Trybunał uznał jednak, że zaskarżone przepisy naruszają konstytucję. Delegacja ustawowa ma charakter blankietowy, bo nie zawiera wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego, a więc nie można stwierdzić, że rozporządzenie zostało wydane w celu jej wykonania. A tego wymaga konstytucja.

Wyrok jest ostateczny. Jego wejście w życie zostało jednak odroczone, aby umożliwić Sejmowi i Radzie Ministrów stworzenie nowych regulacji prawnych. Natychmiastowe zniesienie niekonstytucyjnych przepisów oznaczałoby bowiem brak podstawy prawnej do wypłaty przyznanych już stypendiów (sygn. K 50/02).

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040427/prawo/prawo_a_2.html
Tytuł: Informacja na temat zmian w systemie pomocy materialnej dla
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Kwiecień 30, 2004, 03:33:25 pm
Informacja na temat zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów
oraz w systemie pożyczek i kredytów studenckich
    Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy z Ministerstwem Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych ustaw został 3 marca 2004 r. skierowany pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy projekt przewiduje następujące rozwiązania w zakresie pomocy materialnej dla studentów:

1. Prawo do otrzymania pomocy materialnej będą mieli studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych uczelni państwowych i niepaństwowych, a także osoby cywilne kształcące się w uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

2. Osoba uprawniona będzie mogła ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne, którego wysokość może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:

-   zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,

-   zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego małżonka i dzieci;

2) stypendium za wyniki w nauce;

3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;

4) zapomogę.

3. Został ujednolicony sposób ustalania dochodu na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego będzie nadal ustalała uczelnia, ale jego maksymalna miesięczna wysokość nie może przekroczyć 569 zł.

4. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego będzie obliczany w uczelni na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).

5. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania tych świadczeń, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej, będzie ustalał rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

6. Finansowanie pomocy materialnej nadal będzie odbywało się poprzez fundusz pomocy materialnej dla studentów, z tym że fundusz ten w części pochodzącej z dotacji budżetowej przeznacza się na:

- wypłatę stypendiów i zapomóg,

- remonty domów i stołówek studenckich.

Natomiast w części pochodzącej z opłat za korzystanie z domów i stołówek studenckich oraz z innych przychodów, w tym opłat za wynajem pomieszczeń w powyższych obiektach, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich, a w przypadku uczelni państwowej także na wynagrodzenia pracowników uczelni zatrudnionych w tych domach i stołówkach oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla tych pracowników. Fundusz w tej części można również przeznaczyć na wypłatę stypendiów i zapomóg.

Do systemu pożyczek i kredytów studenckich przedmiotowy projekt ustawy wprowadza następujące zmiany:

1. Prawo do otrzymania kredytu studenckiego będą mieli także uczestnicy studiów doktoranckich i „studenci cywilni” Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

2. Usunięte zostaną przepisy dotyczące pierwszeństwa w otrzymaniu pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego dla studentów preferowanych kierunków studiów.

3. Spłata kredytu studenckiego będzie rozpoczynała się 2 lata od dnia ukończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich.

4. W składzie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich znajdzie się również kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, innej niż szkoła wyższa, powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie, innych niż szkoły wyższe.

5. Od 1 stycznia 2004 r. rata kredytu wyniesie 600 zł.

    Nowy system pomocy materialnej dla studentów zacznie obowiązywać od 1 października 2004 r. Jednakże w projekcie ustawy przewidziano okres przejściowy trwający od 1 stycznia do 30 września 2004 r. W tym czasie, po wejściu w życie ustawy, o świadczenia będą mogli ubiegać się także studenci studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych, a przyznawanie pomocy materialnej dla tych studentów, będzie odbywało się na podstawie dotychczasowych przepisów.
W związku z powyższym w okresie przejściowym studenci studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych w uczelniach państwowych i niepaństwowych będą mogli otrzymać stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę. Decyzje w sprawach przyznawania świadczeń tym studentom będą mogły być w roku akademickim 2003/2004 wydawane na okres do 7 miesięcy (a nie tylko na semestr czy rok akademicki) i wypłacane z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2004 r.
Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej studentom studiów dziennych do 30 września 2004 r. odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów, z tym że wszyscy studenci, tzn. dotychczas uprawnieni i nowo obejmowani pomocą będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w bieżącym roku już tylko na nowych zasadach - od 1 października 2004 r.
W 2004 r. przewiduje się, że w dotacji podmiotowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów w uczelniach państwowych oraz państwowych uczelniach zawodowych będą uwzględnione środki na sfinansowanie budżetowe wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w domach i stołówkach studenckich.

    W zakresie systemu pożyczek i kredytów studenckich ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i będzie miała zastosowanie również do umów o kredyt studencki zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis dotyczący podniesienia wysokości raty kredytu studenckiego do 600 zł będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.

 
 http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/sprawy_studenckie/system_pom.php
Tytuł: Stypendia studenckie po nowemu
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 04, 2004, 10:11:39 am
Stypendia studenckie po nowemu

   
 
Sejm znowelizował ustawy, wprowadzając zmiany w stypendiach i kredytach studenckich.


Największa zmiana: stypendia - zarówno socjalne, jak i naukowe - będą mogli dostać oprócz studentów studiów stacjonarnych na uczelniach państwowych także studenci uczelni niepaństwowych, studiów zaocznych i wieczorowych. Maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego to 569 zł.

Student dostanie dotację mieszkaniową i on sam będzie decydował, czy wydać ją na akademik, czy na prywatną kwaterę (do tej pory musiał opłacać z niej akademik). Wzrośnie wysokość kredytu studenckiego z 460 zł do 600 zł. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 października.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2053936.html
Tytuł: Lednickie Talenty – Fundusz Stypendialny
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 30, 2004, 10:09:20 am
Lednickie Talenty – Fundusz Stypendialny


Powołanie Funduszu Stypendialnego – Lednickie Talenty ma na celu stworzenie warunków dla edukacji i rozwoju wybitnie uzdolnionych młodych ludzi poprzez niesienie im pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej. Zadaniem Funduszu jest ujawnienie i otoczenie opieką tych młodych talentów, które mając za sobą określone osiągnięcia potrzebują pomocy dla dalszego rozwoju. W tym celu, począwszy od roku 2004, w trakcie corocznych spotkań na Polach Lednickich przyznawane będą stypendia – Lednickie Talenty w określonych dziedzinach.

więcej:

http://www.lednica2000.pl/lhj/lednica-ng2.nsf/viewDOCS/JMOI-5UPL3U?OpenDocument
Tytuł: SEJM. STYPENDIA
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 02, 2004, 06:25:37 pm
SEJM. STYPENDIA
Koniec dyskryminacji


W przyszłym roku akademickim o stypendia będą mogli ubiegać się wszyscy studenci, niezależnie od formy studiów. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego ustali uczelnia, ale maksymalnie nie będzie on mógł przekroczyć 569 zł.Przyjęta jednomyślnie przez Sejm nowelizacja ustaw: o szkolnictwie wyższym, o wyższych szkołach zawodowych oraz o pożyczkach i kredytach studenckich prawo do ubiegania się o stypendia socjalne i naukowe przyznaje studentom studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych uczelni publicznych oraz niepublicznych, a także osobom cywilnym uczącym się w uczelniach wojskowych.

Posłowie przyjęli poprawkę Senatu zwalniającą studentów z konieczności składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce. Uczelnia powinna je przyznawać na podstawie wysokich ocen semestralnych – powiedziała Maria Nowak, poseł sprawozdawca. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego będzie ustalała uczelnia, ale nie będzie on mógł przekroczyć 569 zł. Taki przepis dyskryminuje studentów mających dochód większy niż 570 zł, ale za mały na studiowanie – ocenił Szymon Szadkowski z zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W obecnej sytuacji finansowej ustalenie minimalnej kwoty dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium nie jest wskazane – stwierdziła Maria Nowak.

Na wniosek Senatu do średniej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta nie będą jednak wliczane zapomogi przyznawane z przyczyn losowych. Student będzie mógł otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, a nie, jak uchwalił pierwotnie Sejm, raz w semestrze. Ustawa pozwala także decydować studentowi o tym, czy stypendium mieszkaniowe wyda na akademik czy na stancję, podwyższa wysokość kredytów z 460 zł do 600 zł i wydłuża termin ich spłaty o rok. Z drugiej strony jednak znosi dopłaty do posiłków. Prawo do kredytu zyskają również osoby na studiach doktoranckich i studenci cywilni uczelni wojskowych. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 października 2004 r. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1214&dok=1214.2.3.2.8.2.0.1.htm
Tytuł: Fundacja " SOS"- Jacka Kuronia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 19, 2004, 12:19:26 pm
Dar: samodzielność

   Dom przy ul. Ułanów Krechowieckich 9 w Warwrze mieszkańcy, czyli studenci założonego przez Jacka Kuronia i fundację SOS uniwersytetu w Teremiskach (Puszcza Białowieska), nazywają "akademikiem". Uniwersytet działa od dwóch lat. Powstał, by pomagać młodzieży z małych miejscowości w walce o dobrą pracę. Żeby w nim studiować, trzeba mieć skończone 18 lat i dużo chęci. Przez pierwszy rok studenci mieszkają w Teremiskach i słuchają wykładów np. Władysława Bartoszewskiego, Bronisława Geremka czy Mai Komorowskiej. Potem przyjeżdżają do "akademika" w Wawrze. Mają rok na znalezienie pracy i przygotowanie się do prawdziwych studiów. Za pobyt w "akademiku" płaci fundacja SOS.

Adam ma 21 lat i pochodzi z Chocza koło Kalisza. O uniwersytecie w Teremiskach dowiedział się w lokalnej świetlicy, w której pracował jako wychowawca. - Pojechałem na spotkanie organizacyjne i zostałem - opowiada.

Bogusław, 22-latek z Główczyc koło Słupska, o Teremiskach dowiedział się w urzędzie gminy, w którym pracował jako "pan do kserowania". - To spadło na mnie jak dar z nieba. Skończyłem liceum, nie miałem kasy na studia, pracowałem w gminie, nie miałem perspektyw - wspomina. Dziś myśli o studiowaniu geografii na UW.

Agnieszka, 22-latka z Linek koło Olsztyna, chciałaby studiować pedagogikę, a potem otworzyć prywatny zakład poprawczy.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2136708.html
Tytuł: Stypendia dla wychowanków rodzinnych domów dziecka
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 23, 2004, 03:42:16 pm
Stypendia dla wychowanków rodzinnych domów dziecka
autor: Monika Łukasik
2004-06-23, 01:29  

Do 15 sierpnia 2004 wychowankowie rodzinnych domów dziecka rozpoczynający studia mogą starać się o stypendium przyznawane przez Fundację Orlen Dar Serca.

Fundusz stypendialny dla wychowanków rodzinnych domów dziecka rozpoczynających studia

Dużym problemem dla wielu prowadzących rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznych, którzy pragną studiować są kłopoty finansowe. Świadczenia przyznawane na kontynuację nauki w większości wypadków są zbyt małe, by przyszły student - wychowanek placówki rodzinnej - mógł opłacić koszty wyżywienia, utrzymania (choćby wynajem pokoju w innym mieście) oraz wszelkich materiałów edukacyjnych.

Fundacja Orlen Dar Serca postanowiła dopomóc tym, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy dostali się na studia dzienne nieodpłatne, a niestety, z przyczyn finansowych, nie są w stanie ich podjąć.

Podstawowymi warunkami przyznania stypendium jest:

Stypendysta w chwili przyznania stypendium winien mieć skończone 18 lat i nie więcej niż 24.
Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego (10 m-cy).
W każdym roku stypendium otrzymują 4 osoby.
Stypendysta, jeśli uzyska pozytywne wyniki w nauce i wykaże się aktywnością służącą jego samorozwojowi (np. wolontariat, praktyki studenckie, uczestnictwo w kołach naukowych lub innych organizacjach etc.) może ubiegać się o otrzymywanie stypendium w kolejnym roku studiów.
Termin składania wniosków o stypendium: 15 SIERPNIA 2004.

Termin zakończenia prac Komisji Stypendialnej oraz ogłoszenie wyników: 30 SIERPNIA 2004.

Aby zostać stypendystą należy spełnić warunki zawarte w regulaminie stypendialnym (dostępny na stronie www.rdd.pl).

Wszystkie dokumenty należy złożyć w warszawskim biurze fundacji:

Fundacja Orlen Dar Serca
Ul. Krucza 16/22
00 - 526 Warszawa
tel. (022) 434 23 40 lub 601 361 036
fax. (022) 434 23 41
email: m.lukasik@darserca.pl  
www.darserca.pl

http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/67528?context=3
Tytuł: Starosta podzieli stypendia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 22, 2004, 04:51:11 pm
Starosta podzieli stypendia

   
14 mln do podziału między uczniów i studentów ze wsi i "terenów zmarginalizowanych" naszego województwa, czyli całego regionu poza Olsztynem i Giżyckiem. Przed nowym rokiem szkolnym wnioski o zupełnie nowe stypendia będą zbierać starostwa powiatowe

Urzędnicy w Urzędzie Marszałkowskim, koordynującym program stypendialny, odbierają mnóstwo telefonów od uczniów i studentów, którzy chcą dowiedzieć się jak najwięcej o możliwości wsparcia ich nauki. A jest o co walczyć. Nasz region dostanie na ten cel prawie 14 mln zł.

Unijne pieniądze mają pomóc młodzieży zdobyć wykształcenie. Stypendia czekają na uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy naukę kończyć będą maturą, oraz studentów. Ale nie wszystkich: uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który chce ubiegać się o stypendium, musi pochodzić ze wsi, natomiast student - z tzw. terenów zmarginalizowanych, czyli najbiedniejszych wsi lub miasteczek.

Według urzędników, którzy zajmują się stypendiami w woj. warmińsko-mazurskim kryteria te spełniają mieszkańcy całego województwa, oprócz Olsztyna i Giżycka. Uwaga! Liczy się zameldowanie - oczywiście można studiować w lokalnej metropolii.

Ważny jest dochód w rodzinie stypendysty. Nie może przekraczać 504 zł na jedną osobę lub 583 zł, jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna.

Studenci mogą dostać maksymalnie 350 zł miesięcznie, a uczniowie 250 zł, jednak tylko studenci dostaną pieniądze "do ręki". Uczniowie będą musieli podać, na co chcą je przeznaczyć, np. na pokrycie mieszkania w internacie, posiłków w stołówce czy zakup podręczników. Stypendium będzie przyznawane na 10 miesięcy.

Zanim pieniądze trafią do kieszeni młodzieży, czeka je jednak długa droga. Wnioski o przyznanie stypendiów uczniowie składać powinni w starostwach powiatowych, które muszą napisać projekt podziału pieniędzy między uczniów.

Taki projekt oceni później Urząd Marszałkowski. Jeśli będzie dobry, starostwo otrzyma pieniądze na stypendia dla swoich uczniów.

Wszystko wskazuje, że młodzież będzie mogła składać wnioski jeszcze w sierpniu, ale wszystko zależy od oczekiwanego rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, które ureguluje zasady przyznawania pomocy.

Najtrudniej będzie podzielić pieniądze. - Starostwa będą miały do wyboru: dać więcej pieniędzy mniejszej liczbie młodych ludzi albo dać niższe stypendia większej grupie potrzebujących - mówi Joanna Chorzelewska z Urzędu Marszałkowskiego, kierownik biura ds. wdrażania projektu stypendialnego. - Nie ma możliwości, by pieniądze otrzymali wszyscy potrzebujący, ale oni będą mogli starać się o pomoc w kolejnych latach. Wtedy pieniędzy dostaniemy więcej niż obecnie. W 2005 r. 20 mln zł, a w 2006 r. aż prawie 26 mln zł.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2190616.html
Tytuł: Dodatkowe stypendia z funduszy UE
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 23, 2004, 04:11:50 pm
Dodatkowe stypendia z funduszy UEW wielu powiatach z końcem lipca upływa termin składania wniosków o stypendia socjalne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

O pomoc mogą się starać także warszawscy studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z małych miast i wsi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Uczniowie, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 504 zł netto, o dofinansowanie mogą się starać w swoich macierzystych urzędach powiatowych. Dotacje przyznawane na okres roku akademickiego, jednak nie na dłużej niż dziesięć miesięcy, mogą obejmować całkowite lub częściowe pokrywanie kosztów pobierania nauki. Maksymalna wysokość stypendium to 350 zł.

Dotychczas studenci mogli liczyć na pomoc w postaci stypendiów socjalnych, jednorazowych zapomóg czy dopłat do zakwaterowania. Na samym tylko Uniwersytecie Warszawskim w 2003 roku z oferty tej skorzystało przeszło 5 tys. osób.

Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialne są urzędy marszałkowskie i to one wyznaczają ostateczny termin składania wniosków, jednak w wielu powiatach upływa on z końcem lipca. Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW radzi, aby zainteresowani sami monitowali przebieg postępowania rekrutacyjnego w urzędach powiatowych właściwych dla ich miejsca zameldowania.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2193319.html
Tytuł: Stypendia socjalne dla uczniów. Wyrównają?
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 27, 2004, 04:35:25 pm
Stypendia socjalne dla uczniów. Wyrównają?

Jest szansa na więcej pieniędzy dla uczniów z najbiedniejszych rodzin

Jednak jeśli Sejm nie uchwali ustawy do 31 grudnia - nie będzie nie tylko więcej, ale żadnych pieniędzy. - To teraz najważniejsze zadanie resortu - mówi minister edukacji Mirosław Sawicki.

Pieniądze ma zapewnić powstający Narodowy Program Stypendialny. Pomoc socjalną dostaje dziś tylko ok. 5 proc. spośród 6,5 mln uczniów, głównie na terenach popegeerowskich. Rząd chce, by pomoc objęła więcej dzieci i według jednolitych kryteriów. I ma to być pomoc raczej nie w postaci gotówki, ale np. opłacone dodatkowe zajęcia szkolne. - Pieniądze dawane rodzinom uczniów są często wykorzystywane na inne cele niż edukacja, a czasem wręcz na alkohol. Teraz dzieci z najbiedniejszych rodzin będą mogły ubiegać się o lekcje angielskiego albo korepetycje - mówi rzecznik MENiS Mieczysław Grabianowski. Jest też szansa na więcej pieniędzy, m.in. z funduszy strukturalnych. Rząd liczy, że zamiast - jak dziś - 310 tys., skorzysta z nich 500 tys. dzieci.

Dotychczas samorządy przeznaczały na pomoc dla uczniów tylko 10 mln zł rocznie. 340 mln dla dzieci z rodzin popegeerowskich dysponowała Agencja Nieruchomości Rolnych. Bywało, że najbiedniejsze dziecko w klasie dostawało od samorządu 85 zł, a jego kolega, którego rodzic pracował w PGR - aż 250 od ANR! Teraz wszystkie publiczne pieniądze zostaną skoncentrowane w funduszu stypendialnym.

Trybunał Konstytucyjny nakazał, by jednolite kryteria przyznawania stypendiów były wpisane do ustawy do 31 grudnia. Projekt szlifuje Ministerstwo Edukacji. - Zdążymy z ustawą na czas - uspokaja przewodniczący komisji edukacji Ryszard Hayn (SLD).

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2195794.html
Tytuł: Obóz stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia WAWA *B
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 14, 2004, 10:20:55 pm
Obóz stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia WAWA *B

   
W tym roku to Warszawa gościć będzie stypendystów fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obóz, w którym uczestniczyć będzie przeszło tysiąc utalentowanych młodych ludzi, trwał będzie od 13 do 25 sierpnia. Hasło przewodnie spotkania to WAWA 8B, czyli Warszawa Ośmiu Błogosławieństw.

- To dla nas zawsze ciekawe doświadczenie, kiedy spotykamy się w jednym miejscu i możemy poznać kogoś z drugiego końca Polski, kto jednak nie jest taki obcy, bo przecież coś nas łączy - uśmiecha się Ula Ścigocka, stypendystka fundacji, która dzięki pomocy stypendialnej spełniła swoje marzenie: wyjechała na obóz językowy do Londynu.

Fundusze na stypendia pochodzą z corocznej ogólnopolskiej zbiórki podczas Dnia Papieskiego.

WAWA 8B - czyli Warszawa Ośmiu Błogosławieństw - tłumaczy o. Tomasz Zamorski OP, zastępca dyrektora fundacji do spraw programowych i koordynator obozu. - Liczymy, że spotkanie stypendystów z Warszawą będzie błogosławieństwem dla obu stron. Nie tylko dla młodzieży, która doświadczenia zebrane tutaj będzie mogła przywieść do swoich małych miasteczek, ale także dla stolicy, która będzie dzielić się swoim bogactwem historycznym i kulturalnym.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2228936.html
Tytuł: Pytanie o pomoc dla niepełnosprawnych studentów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 26, 2004, 06:08:35 pm
Pytanie o pomoc dla niepełnosprawnych studentów

 
Czy niepełnosprawni studenci uczący się w Opolu mogą liczyć na jakąś pomoc po tym, gdy znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym pozbawiła ich specjalnego stypendium?

Prof. Leszek Kuberski, prorektor ds. studentów na UO:

- Nowelizacja ustawy jest rzeczywiście krzywdząca dla osób niepełnosprawnych. W u.br. na Uniwersytecie Opolskim specjalne stypendium brało 74 studentów. Wynosiło ono od 180 do 230 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Tylko 25 proc. tych studentów miało prawo do stypendium socjalnego i oni będą nadal otrzymywać pomoc. Wszyscy studenci niepełnosprawni mogą dodatkowo starać się o jednorazową zapomogę w wysokości 450 zł. Wnioski o nią można składać dwa razy w roku. Uczelnia nie może pomóc w inny sposób, bo korzystamy ze środków budżetowych, które musimy odpowiednio rozdysponować. Liczę, że być może otrzymamy jakieś pieniądze unijne, dzięki którym będziemy mogli wspomóc niepełnosprawnych studentów.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2252060.html
Tytuł: Niepełnosprawni studenci bez stypendiów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 26, 2004, 11:56:54 pm
Niepełnosprawni studenci bez stypendiów

To efekt krzywdzących zapisów w znowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym. Do tej pory niepełnosprawni studenci mieli prawo do stypendiów specjalnych - ich wysokość zależała od stopnia orzeczonej niepełnosprawności i zwykle nie przekraczała 300 zł. Teraz mogą liczyć jedynie na niewielką dopłatę do stypendium socjalnego - problem w tym, że większość do takiego stypendium się nie kwalifikuje, bo dochód na jednego członka rodziny przekracza ustalony próg 569 zł. Co gorsza, żeby dostać dopłatę, muszą przedstawić plik zaświadczeń i rachunków dokumentujących wydatki wynikające z niepełnosprawności. Co takim wydatkiem jest, a co nie? - tego w uczelniach nie wie nikt. Nie mówiąc już o tym, że studenci rachunków nie zbierali, bo nie wiedzieli, że będą potrzebne.

- Nie można porównywać wydatków zdrowego i niepełnosprawnego studenta! To dyskryminacja i utrudnianie dostępu do edukacji. Szacujemy, że na pomoc uczelni nie będzie mogło liczyć aż 90 proc. niepełnosprawnych studentów, w całym kraju to nawet 2 tys. osób - komentuje Ireneusz Białek, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- To bzdura, by pomoc dla niepełnosprawnych łączyć ze stypendiami socjalnymi. Skrzywdzono tych, którzy i tak nie mają łatwo - dodaje Szymon Szadkowski z samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W Uniwersytecie Śląskim tylko na studiach dziennych uczy się około 200 niepełnosprawnych studentów, stypendia specjalne dostawało 157. - Spora grupa teraz nie kwalifikuje się do tej pomocy, a uczelnia nie ma prawa przyznać im stypendium ze środków budżetowych - mówi Dorota Pytka, zastępca kierownika działu studenckiego UŚ.

- Tym młodym ludziom odebrano jedyną sensowną formę pomocy, na jaką mogli liczyć - zaznacza Ireneusz Białek. W środowisku akademickim coraz głośniej mówi się o wrześniowych i październikowych protestach.

Mówi Tadeusz Szulc, wiceminister edukacji

Ustawa stanowiąca, że stypendium socjalne należy się osobom, których

dochód na członka rodziny jest niższy niż 569 zł, została przygotowana przez ministerstwo finansów. Zastanawiamy się jednak nad rozszerzeniem kompetencji rektorów, tak by w wyjątkowych sytuacjach mogli wesprzeć studentów. Okazją do dyskusji będą prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2245702.html
Tytuł: Szukamy pieniędzy na studia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 05, 2004, 11:34:07 am
Szukamy pieniędzy na studia
 
Studiowanie wiąże się z ponoszeniem wielu opłat. Te najczęstsze to opłata za akademik lub stancję, podręczniki, xero, dodatkowe kursy językowe. Oczywiście to tylko część wydatków studenta - warto tu podkreślić - studenta dziennego. Studenci studiów zaocznych i wieczornych dodatkowo muszą płacić czesne za studia.
 
Co robić w przypadku, gdy rodziców nie stać na utrzymanie studiujących dzieci? Co robić, gdy student nie zarabia samodzielnie na swoją edukację? Gdzie szukać pomocy i wsparcia? W artykule tym zawrzemy podstawowe wiadomości o możliwościach pomocy finansowej dla studiujących jakie oferuje polski rząd, Unia Europejska, oraz instytucje działające na rzecz upowszechniania kształcenia.

Bardzo ważna informacja!
Nowa ustawa z dnia 28 maja 2004 r o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw znacznie rozszerzyła grono beneficjentów objętych pomocą materialną państwa. Dzięki tej ustawie, już od 1 października 2004 r. o świadczenia pomocy materialnej będą mogli starać się studenci zarówno studiów dziennych jak i zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych z uczelni - państwowych jak i prywatnych. To największa zmiana, jaka została wprowadzona nową ustawą. Przypomnijmy, że jeszcze w roku akademickim 2003/2004 o przyznanie bezzwrotnych środków finansowych mogli się starać jedynie studenci studiów dziennych. Studenci wieczorowi, zaoczni i eksternistyczni nie mogli liczyć na świadczenia z budżetu państwa w postaci dotacji bezzwrotnych.

Rodzaje pomocy bezzwrotnych
Omówione poniżej formy pomocy materialnej dla studentów cieszą się największym zainteresowaniem. Głównym powodem tego zainteresowania jest ich bezzwrotność. Oznacza to, że otrzymanych stypendiów czy zapomóg nie trzeba zwracać.

Od 1 października 2004 roku studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:
* stypendium socjalne, którego wysokość może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:
- zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
- zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego małżonka i dzieci,
* stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
* stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
* zapomogę,
* stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (od 1 stycznia 2005 r.).

Stypendium socjalne
Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. O zasadach przyznawania, liczbie i wysokości stypendiów socjalnych szkoły wyższe decydują samodzielnie, przy czym miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być określona na poziomie wyższym niż 569 zł netto. Informacji na temat wielkości świadczeń, szczegółowych kryteriów dochodowych, procedury składania wniosków o stypendia socjalne i dokumentów koniecznych do określenia dochodu na osobę w rodzinie lub własnych (jak np. zaświadczenie o zarobkach brutto wystawiane przez zakład pracy czy właściwy urząd skarbowy, zaświadczenie z ZUS z tytułu pobieranej renty, emerytury lub zasiłku chorobowego, zaświadczenie o pobieranych alimentach) - będziesz musiał poszukać na wybranej przez siebie uczelni. Kwota stypendium socjalnego może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium socjalne może być przyznawane na jeden semestr lub na rok akademicki. Wypłacane są co miesiąc. Decyzje w kwestii przyznawania stypendiów socjalnych leżą w gestii rektora i uczelnianego organu samorządu studenckiego. Pomoc materialna jest przyznawana przez dziekana wydziału i komisję stypendialną. Od decyzji dziekana przysługuje studentowi odwołanie do rektora.

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
Stypendium to otrzymać możne po pierwszym roku studiów. W zależności od uczelni, bierze się tutaj pod uwagę wyniki osiągnięte przez studenta w poprzednim roku akademickim. Kryterium przyznania stypendium za naukę jest wysoka średnia ocen, którą ustala rada wydziału. Ocenami, jakie liczą się do średniej, są oceny z egzaminów oraz przedmiotów nie objętych egzaminami, a kończących się zaliczeniem z oceną. Natomiast o stypendium za wyniki w sporcie może starać się osoba, która w danym roku akademickim osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium ministra edukacji narodowej i sportu za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się a nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe. Wnioski o takie stypendia przyznawane są na wniosek rady wydziału. (w przypadku uczelni bezwydziałowej - na wniosek senatu uczelni przestawiony przez rektora tej uczelni). Stypendium to może być przyznawane na okres I roku akademickiego, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem trwa jeden semestr. Szczegółowe zasady przyznania tego stypendium zostaną określone w drodze rozporządzenia (www.menis.gov.pl)

Stypendium ministra edukacji narodowej i sportu za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznane studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. Stypendium to może być przyznawane na okres I roku akademickiego, z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem trwa jeden semestr. Szczegółowe zasady przyznania tego stypendium zostaną określone w drodze rozporządzenia (www.menis.gov.pl)

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomoga taka może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

Przewidywana liczba stypendystów w uczelniach państwowych i niepaństwowych wszystkich resortów, którzy skorzystają z różnych form pomocy materialnej w 2004 r., według danych szacunkowych, wyniesie około 500 tys. stypendystów, to jest o około 80 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, decyzja w sprawie świadczenia pomocy materialnej dla studentów może być podjęta jedynie w stosunku do osoby posiadającej status studenta. W związku z tym, studenci uprawnieni do ubiegania się o tę pomoc będą mogli otrzymać określone świadczenia pomocy materialnej z wyrównaniem od 1 stycznia 2004 roku, jeżeli decyzja w sprawie przyznania świadczenia zostanie podjęta do dnia 30 września 2004 roku i w dniu wydania decyzji wnioskodawca będzie posiadał status studenta. Natomiast przyznane świadczenia mogą być wypłacone po 30 września 2004 roku także osobie, która podacie wydania decyzji utraciła status studenta.

Pomoc zwrotna
Studentci, których dochód na osobę w rodzinie przekracza sumę określoną na poziomie 569 zł netto (przez co są wykluczeni z grona beneficjentów stypendiów socjalnych) mogą starać się o pomoc państwa w postaci pożyczek i kredytów studenckich. Kredyty studenckie funkcjonują na polskim rynku od sześciu lat i cieszą się dużym zainteresowaniem. W 1998 r. został utworzony Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich, który jest przeznaczony m.in. na dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich. Ulokowano go w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyty są udzielane przez następujące banki komercyjne, które podpisały umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
* Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - www.bgz.pl
* Bank Ochrony Środowiska S.A. - www.bosbank.pl
* Bank Zachodni WBK S.A. - www.bzwbk.pl
* Kredyt Bank S.A. - www.kredytbank.pl
* Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - www.bankbps.pl
* Bank PEKAO S.A. - www.pekao.com.pl
* PKO Bank Polski S.A. - www.pkobp.pl

Wspomniana już ustawa z dnia 28 maja 2004 r o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw daje prawo do skorzystania z tej formy pomocy większemu gronu studentów. Oprócz dotychczasowych beneficjentów pożyczek i kredytów studenckich dołączyli do nich:
* słuchacze i studenci uczelni wojskowych - Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego - będący osobami cywilnymi,
* słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, będący osobami cywilnymi,
* uczestnicy studiów doktoranckich.

Nowym beneficjentom uprawnionym w roku akademickim 2003/2004 do otrzymania kredytu studenckiego będzie on wypłacany za okres od 1 stycznia 2004 r.

Kredyty w pierwszej kolejności przyznaje się osobom o najniższym dochodzie na osobę w rodzinie. Minister edukacji narodowej i sportu ustala corocznie maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, która uprawnia studenta do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego. Kwota ta w roku akademickim 2003/2004 wynosiła 1400 zł. Kwota na najbliższy rok akademicki będzie ustalona wkrótce. Informacji na ten temat szukaj na www.menis.gov.pl

Kredyty udzielane są wyłącznie na okres studiów (nie dłużej niż na sześć lat). Podczas sumowania okresów studiów nie są brane pod uwagę urlopy. Kredyt jest wypłacany przez dziesięć miesięcy (od października do lipca) w roku akademickim lub pięć miesięcy, jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr. W przypadku studiów doktoranckich może okres udzielania pożyczki może być przedłużony o okres tych studiów, nie dłużej jednak niż 4 lata.

Spłata kredytu trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki została udzielona (chyba, że kredytobiorca wnioskuje o krótszy termin) i rozpoczyna się nie później po upływie 2 lat od daty ukończenia studiów, w tym również doktoranckich.

Preferencyjny charakter kredytu studenckiego polega przede wszystkim na niższym oprocentowaniu. Wynosi ono połowę stopy redyskontowej NBP. Stworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego specjalny fundusz wyrównuje bankom komercyjnym różnicę pomiędzy oprocentowaniem rynkowym a tym, jakie płaci student. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową kredytobiorcy (np. choroba czy wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni, uzyska 20 proc. umorzenia zaciągniętego kredytu.

W roku akademickim 2004/2005 rata kredytu studenckiego wzrośnie z 460 zł (tak było w roku ubiegłym) do 600 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2004 r.

W ciągu sześciu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich, banki udzieliły kredytu 219,8 tys. studentów. Wśród kredytobiorców przeważają studenci studiów dziennych - 67 proc.

Podsumowanie
W 2004 roku zaplanowano łącznie w budżecie państwa 2.066,7 mln zł na pomoc materialną dla studentów i uczniów. Do tego dochodzą sumy na ten cel z innych środków publicznych (np. stypendia finansowane regionalnie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Zobacz koniecznie: Stypendia unijne

Przypominamy również, że istnieją możliwości otrzymania stypendium spoza uczelni. Najbardziej znanymi organizacjami pozauczelnianymi pomagającymi studentom są m.in. Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich działający przy fundacji "Porozumienie bez barier", Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej im. Zofii i Władysława Pokusów czy też Fundusz Stypendialny im. Władysława Reymonta.

Z treścią ustawy z dnia 28 maja 2004 r o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw można zapoznać się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

 
http://praca.onet.pl/5539,1183113,edukacja.html
Tytuł: Nie wszyscy studenci dostaną stypendium socjalne
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 08, 2004, 10:18:36 am
Nie wszyscy studenci dostaną stypendium socjalne

Kto się pospieszył z obroną pracy magisterskiej czy licencjackiej, może teraz żałować - nie dostanie ani grosza. Studenci, którzy z różnych powodów termin obrony odwlekali, mają szansę wzbogacić się nawet o kilkaset złotychSprawa dotyczy byłych studentów studiów zaocznych uczelni państwowych oraz osób, które w tym roku ukończyły studia na uczelniach prywatnych. Jedni i drudzy liczyli na to, że będą mogli ubiegać się o wypłacenie zaległego stypendium socjalnego i tzw. naukowego (za wyniki w nauce). Znowelizowana w maju tego roku Ustawa o szkolnictwie wyższym gwarantuje bowiem wszystkim studentom prawo do pomocy materialnej. Warunek jest jeden - dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie może przekraczać 569 zł netto.

Student czy niestudent?

Ponieważ ustawa została uchwalona w trakcie trwania roku akademickiego, uczelnie były przygotowane na to, że w październiku - jak tylko wpłyną pieniądze z MENiS - wypłacą zaległe stypendia (z wyrównaniem od stycznia) tym, którzy w styczniu tego roku byli studentami.

Tymczasem niedawno na stronach internetowych ministerstwa pojawiła się informacja, która zbulwersowała studentów i pracowników uczelni. - Dowiedzieliśmy się, że stypendium socjalne i naukowe mogą dostać wyłącznie ci, którzy 30 września będą mieli status studenta - opowiada Przemysław Rachowiak, pełnomocnik rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. pomocy materialnej. - Studenci, którzy pospieszyli się i w kwietniu czy maju obronili pracę magisterską lub licencjacką, nie dostaną ani grosza. Ci, którzy z różnych przyczyn pracy jeszcze nie obronili, pieniądze otrzymają.

Niesprawiedliwe, ale zgodne z prawem

Na uczelniach zawrzało. By wyjaśnić ostatecznie stypendialne wątpliwości, przedstawiciele poznańskich uczelni spotkali się wczoraj na UAM z Ewą Sieczek z Departamentu Szkolnictwa Wyższego MENiS. - Nie może dostać stypendium osoba, która nie jest już studentem - stwierdziła Ewa Sieczek. Przyznała jednak, że nie jest to do końca sprawiedliwe. Ale - jak zapewniał "Gazetę" kilka dni temu rzecznik prasowy MENiS Mieczysław Grabianowski - wszystko jest zgodne z zapisami w ustawie.

Przemysław Rachowiak z UAM uważa inaczej: - Taka decyzja nie jest sprawiedliwa i zastanawiam się, czy jest zgodna z intencją posłów i senatorów, którzy tę uchwałę przyjęli. Jednak decyzja Departamentu Prawnego MENiS jest dla nas wiążąca i musimy się do niej zastosować.

- Nie warto było wcześniej kończyć studiów i otrzymywać wysokich ocen - podsumowuje na forum internetowym "Gazety" były student, któremu przejdzie koło nosa przynajmniej kilkaset złotych.

Rozżalenie jest tym większe, że od stycznia kosztów nauki nie można już odliczać sobie od podatku.

Specjalne tylko z socjalnym

Podczas wczorajszego spotkania sporo mówiło się też o stypendiach dla studentów niepełnosprawnych, którzy do tej pory - bez względu na dochody w rodzinie - dostawali co miesiąc 158 zł stypendium specjalnego. Teraz trafi ono jedynie do tych, którzy mają stypendium socjalne. - Być może dla tych osób podwyższymy próg, od którego będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne, by trafiło one do większej grupy osób - zapowiedziała Ewa Sieczek.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2272293.html
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 09, 2004, 10:47:19 am
Kosztowna pomyłka

Nawet kilkaset złotych mniej każdego miesiąca mogą dostawać od tego roku akademickiego niepełnosprawni studenci. Wszystko przez błąd w ustawie. Ministerstwo edukacji chce go co prawda naprawić, ale to może potrwać. Nawet kilka miesięcy.


- Do końca tamtego semestru dostawałem 300 złotych miesięcznie. Te pieniądze pozwalały mi swobodnie poruszać się po mieście – mówi Tomasz Jakub Sysło, niepełnosprawny student V roku wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych – Mogłem np.zamówić taksówkę, żeby przewiozła moje prace. Pozostałą część pieniędzy wykorzystywałem na codzienne potrzeby. Teraz razem z żoną będziemy musieli zacząć mocno oszczędzać.

Do tej pory o stypendium specjalne mógł starać się każdy niepełnosprawny student. Od nowego roku akademickiego, zgodnie ze znowelizowaną „Ustawą o szkolnictwie wyższym”, prawo do tego będą mieli wyłącznie ci, którym przyznano stypendium socjalne. To oznacza, że wielu zostanie pozbawionych takiej możliwości, między innymi Tomek. On sam mówi, że ludzie niepełnosprawni mają więcej wydatków niż inni. Potrzebują np. specjalistycznego sprzętu i zabiegów rehabilitacyjnych.- Czy decydenci chcą wszystkich tych ludzi wykończyć psychicznie? - młody artysta nie kryje oburzenia – W ten sposób studentom niepełnosprawnym odbiera się kolejny argument za tym, żeby wyszli z domów. W sumie na największych wrocławskich uczelniach – uniwersytecie i politechnice – prawo do stypendium specjalnego miało mniej więcej po 140 osób.

Tymczasem warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego spełniało zaledwie około 60 procent z nich. Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw Studenckich, profesor Jerzy Maroń, mówi, że jest tylko jedno wyjście z tej trudnej sytuacji. - Tym, którzy stracą prawo do stypendium socjalnego, będziemy starali się przyznawać zapomogi celowe – tłumaczy. W podobny sposób zamierza rozwiązać problem Prorektor Politechniki Wrocławskiej do spraw Sudenckich dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński. Wszyscy liczą też na przywrócenie starych zasad przyznawania pomocy studentom niepełnosprawnym. Ich nadzieje potwierdza, choć tylko częściowo, rzecznik Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Mieczysław Grabianowski. Jego zdaniem w trakcie prac nad nową ustawą doszło do pomyłki.

W tej chwili pracownicy ministerstwa starają się to szybko naprawić. To jednak może potrwać jeszcze nawet kilka miesięcy. – A swoją drogą trzeba by się zastanowić, czy wszyscy niepełnosprawni, bez względu na status społeczny, powinni otrzymywać taką pomoc? – zastanawia się głośno rzecznik MENiS.

Maciej Sas

Zródło:
Gazeta Wrocławska (http://gazeta.naszemiasto.pl/)
Tytuł: Stypendia dla uczniów i studentów z funduszy strukturalnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 09, 2004, 05:04:40 pm
Stypendia dla uczniów i studentów z funduszy strukturalnych
Tylko dla zameldowanych

Wiązanie uzyskania stypendium z funduszy strukturalnych ze stałym zameldowaniem wyklucza z praw do tego świadczenia uczniów i studentów, którzy nie spełniają tego warunku, m.in. wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - zarzuca rzecznik praw obywatelskich.


Młodzież pochodząca z obszarów wiejskich i zagrożonych marginalizacją może korzystać z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (szczegóły zawiera Dz. U. z 2004 r. nr 166, poz. 1745). Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów zostały określone w dokumencie Uzupełnienie programu ZPORR, przyjętym przez Komitet Monitorujący ZPORR 16 kwietnia 2004 r. oraz Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej 20 kwietnia 2004 r. Ma to być załącznik do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy.

Program stypendialny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i dla studentów. Pomoc ma być adresowana do młodzieży, która: pochodzi z terenów wiejskich, zagrożonych marginalizacją i obszarów restrukturyzacji przemysłu oraz znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym.

O stypendia mogą się starać uczniowie ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych, mających uprawnienia szkół publicznych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Prawo ubiegania się o stypendium przysługiwać też ma studentom szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Niezbędnym wymogiem do uzyskania stypendium ma być m.in. przedstawienie zaświadczenia o stałym zameldowaniu na terenie powiatu, który może korzystać z takiej pomocy.

Wyłącza to młodzież, która spełnia co prawda wszystkie inne warunki do uzyskania stypendium, ale nie ma stałego zameldowania. Dotyczy to w szczególności dzieci, których rodzice zaniedbywali obowiązek meldunkowy oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
Zwracając się w tej sprawie do ministra gospodarki i pracy, zastępca rzecznika Stanisław Trociuk ocenia, że taka regulacja ma charakter dyskryminujący. W opinii rzecznika dokument ten powinien być uzupełniony o zapis umożliwiający rozpatrzenie szczególnych przypadków

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040909/prawo/prawo_a_8.html
Tytuł: Słuchacze kolegiów nie dostaną stypendiów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 15, 2004, 04:56:05 pm
Słuchacze kolegiów nie dostaną stypendiów

 
Znów zapomniano o młodzieży z kolegiów nauczycielskich. Nie może ona dostać stypendiów studenckich, bo w myśl przepisów nie jest studentami, lecz słuchaczami.

Kolegia nauczycielskie powstały w latach 90. W kraju jest ich blisko sto. Uczący się w nich zdobywają tytuł licencjata. Mają legitymacje i indeksy, ale żadnych szans na stypendia - ani na socjalne przysługujące od tego roku wszystkim studentom (także płacącym za naukę), ani na unijne, przyznawane w tym roku polskim studentom po raz pierwszy.

Dlaczego? - W kolegiach uczą się słuchacze, a nie studenci. W programie stypendiów unijnych jest napisane, że pomoc może dostać student szkoły wyższej. Kolegia nie mają takiego statusu - wyjaśnia Anna Jedynak zajmująca się funduszami europejskimi w śląskim urzędzie marszałkowskim.

Czym więc są kolegia? Według przepisów oświatowych - zakładami kształcenia nauczycieli. Szefowa Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie Bogumiła Kmieć bezskutecznie szukała furtki, by jej "studenci" mogli składać wnioski o stypendia. - Znam moją młodzież. Większość pochodzi ze wsi i nie ma prawa do stypendiów socjalnych, naukowych, kredytów studenckich. Myślałam, że naszą młodzież obejmą choć stypendia unijne, przeznaczone na wyrównywanie szans, ale nic z tego - skarży się dyrektor Kmieć.

Podkreśla, że słuchacze kolegiów - gdyby o nich nie zapomnieli urzędnicy tworzący prawo - mogliby dostawać nawet po kilkaset złotych miesięcznie, podobnie jak ich koledzy studiujący gdzie indziej.

Mieczysław Grabianowski, rzecznik MENiS: - W sprawie unijnych stypendiów nic się już nie da zrobić. Reguły ich przyznawania zostały ustalone, obecny program, z którego pochodzą pieniądze, będzie trwał dwa lata. Pocieszające jest, że w zmienionej ustawie o systemie oświaty będzie zapis, że prawo do stypendiów przysługuje też słuchaczom kolegiów - mówi. Ustawa ma wejść w życie w 2005 r.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2285284.html
Tytuł: Pomoc dla uczniów i studentów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 30, 2004, 03:23:53 pm
Pomoc dla uczniów i studentów


Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o systemie oświaty mający zniwelować nierówności w dostępie uczniów do pomocy materialnej. Przewiduje on wprowadzenie pomocy socjalnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy motywacyjnej. Wysokość dochodu w rodzinie osoby ubiegającej się o stypendium nie może przekraczać 316 zł na osobę. Prawo do pomocy będą mieli uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu zakończenia kształcenia, ale nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Ponadto Rada Ministrów zaakceptowała projekt zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzający możliwość pisania prac dyplomowych oraz prowadzenia wykładów i innych zajęć w językach obcych. Przystępując do Unii, rząd polski zobowiązał się do równego traktowania kandydatów na studia pochodzących z Polski i krajów europejskich. Wprowadzone zmiany są o tyle ważne, że studentami polskich szkół wyższych coraz częściej stają się obywatele UE.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1300&dok=1300.2.443.2.25.3.0.1.htm
Gazeta Prawna  Nr 191 (1300) środa 29 września 2004 r.
Tytuł: Co to znaczy trudna sytuacja materialna
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 05, 2004, 05:51:14 pm
Co to znaczy trudna sytuacja materialna


Jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Dochody w mojej rodzinie, w przeliczeniu na osobę, są niewiele wyższe niż kwota 569 zł netto. Uważam, że mimo to również jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej. Czy w związku z tym mam prawo ubiegać się o stypendium socjalne? – Monika W. z Warszawy Nie.  Zmieniona ustawa o szkolnictwie wyższym przyjęła regulacje, z której jednoznacznie wynika, że o stypendium socjalne może ubiegać się osoba, której wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa od kwoty 569 zł netto. Należy przy tym pamiętać, że jest to wysokość graniczna. Rektor uczelni ustala samodzielnie wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, oczywiście mając na uwadze powyższą kwotę. W pani przypadku nie ma możliwości uzyskania prawa do stypendium socjalnego.

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/28.html?numer=1304&dok=1304.28.592.2.23.3.0.1.htm
Tytuł: Pieniądze na studia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 05, 2004, 06:25:38 pm
Pieniądze na studia

   
Nie masz pieniędzy na studia? To wcale nie znaczy, że musisz z nich zrezygnować. Przeczytaj i sprawdź, jak możesz zdobyć środki na naukęI KREDYT STUDENCKI

Kredyty studenckie na naukę uruchomiono ponad sześć lat temu. Pieniądze, które pożyczy ci bank, będziesz musiał wprawdzie oddać, ale oprocentowanie jest niskie (to połowa zmieniającej się stopy redyskontowej NBP - obecnie wynosi 7 proc.), a spłata w niewielkich ratach zaczyna się dopiero dwa lata po skończeniu studiów. W trakcie studiów i dwa lata po nich odsetki należne bankom pokrywa państwo.

Pamiętaj! Jeżeli znajdziesz się w grupie najlepszych studentów kończących w danym roku uczelnię, będziesz się mógł ubiegać o umorzenie części kredytu! W trudnych życiowych sytuacjach twój kredyt zostanie umorzony w całości.

Dla kogo kredyt

Od tego roku w zasadach przyznawania kredytów studenckich zmienia się niemal wszystko. Najważniejsza zmiana to taka, że o kredyt mogą się teraz starać studenci dzienni, zaoczni i wieczorowi wszystkich typów uczelni - państwowych i niepublicznych. Warunek jest tylko jeden - aby dostać kredyt, musisz udowodnić, że zacząłeś studia przed ukończeniem 25. roku życia.

A więc o kredyt możesz się starać, jeśli jesteś:

•  studentem szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej

•  słuchaczem lub studentem Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, pod warunkiem że jesteś osobą cywilną

•  słuchaczem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, pod warunkiem że jesteś osobą cywilną

•  na studiach doktoranckich

Wniosek o kredyt - gdzie i kiedy

Wniosek o przyznanie kredytu możesz złożyć do 15 listopada (studenci uczelni wojskowych składali je do 15 września) w ośmiu bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - tylko on może korzystać ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Na tej liście są:

•  Bank Gospodarki Żywnościowej SA

•  Bank Ochrony Środowiska SA

•  Bank Pekao SA

•  Bank Polskiej Spółdzielczości SA

•  Bank Zachodni WBK SA

•  Gospodarczy Bank Wielkopolski SA

•  Kredyt Bank SA

•  PKO Bank Polski SA

! Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach na jednego członka rodziny. Kredyt dostaną w pierwszej kolejności osoby, które są w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Na razie nie ustalono maksymalnej wysokości tego dochodu. Zostanie on ustalony w grudniu, gdy banki przeanalizują wszystkie wnioski, jakie wpłynęły od studentów.

W roku akademickim 1999/2000 maksymalny dochód uprawniający do kredytu wynosił 550 zł netto na osobę w rodzinie, w roku 2000/01 - 750 zł, 2001/02 - 850 zł, 2002/03 - 1150 zł, a w roku 2003/04 - aż 1400 zł. Wszystko zależało od tego, ile osób starało się o kredyt studencki.

Poręczenie

Kredyt musi mieć zabezpieczenie. Bank poprosi więc, byś przyprowadził poręczycieli - mogą to być rodzice, ciocia, wujek, ktoś z przyjaciół. Bank na podstawie zaświadczenia o zarobkach za ostatnie sześć miesięcy oceni, czy ich dochody są wystarczającym zabezpieczeniem. Jeżeli nie masz wśród swoich bliskich nikogo, kto ma odpowiednio wysokie i stałe dochody, możesz ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego. To poręczenie wynosi do 70 proc. kredytu, a w przypadku sierot - 100 proc. Poręczenie załatwisz z banku, w którym starasz się o kredyt, nie musisz więc szukać siedziby BGK. Studenci ze wsi mogą starać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wysokość poręczenia wynosi od 80 do 100 proc. wysokości kredytu.

Pamiętaj! Jeżeli masz poręcznie ARiMR, o kredyt studencki możesz się starać tylko w dwóch bankach - Banku Gospodarki Żywnościowej i Banku Zachodnim WBK.

600 zł miesięcznie

W grudniu dostaniesz z banku informację, czy przyznano ci kredyt. Jeżeli tak - na swoim koncie wkrótce znajdziesz wyrównanie kredytu za październik i listopad.

Kredyt jest udzielany na okres trwania studiów, ale nie dłużej niż na sześć lat. W przypadku studiów doktoranckich ten czas jest krótszy - tylko cztery lata. Pieniądze będziesz dostawać na konto raz w miesiącu przez dziesięć miesięcy w roku. Ponieważ to pożyczka na naukę, nie przysługuje w wakacje! (Słuchacze uczelni wojskowych umowy z bankami będą podpisywać do 28 września, a pieniądze na konto dostaną jeden raz w roku za siedem miesięcy, czyli 600 x 7 = 4200 zł).

Ustawa podwyższyła miesięczną stawkę kredytu na 600 zł. Jeszcze rok temu kredyt studencki wynosił tylko 460 zł miesięcznie.

Uwaga! Jeżeli brałeś kredyt studencki w ubiegłym roku akademickim, teraz dostaniesz wyrównanie od stycznia 2004 roku! Za każdy miesiąc od nowego roku dostaniesz po 140 zł.

Pamiętaj! Jeżeli masz kredyt, to dwa razy w roku - po sesji egzaminacyjnej letniej i zimowej - musisz przedstawić w banku zaświadczenie z uczelni, że jesteś studentem.

Kiedy spłata

Osoby, które w tym roku wezmą kredyt, zaczną go spłacać dopiero dwa lata od zakończenia nauki. Do tej pory przepisy mówiły, że spłatę trzeba zacząć rok po obronie dyplomu.

Kredyt będziesz mógł spłacać przynajmniej dwa razy dłużej, niż trwały studia. Czyli: jeżeli studiowałeś przez pięć lat, kredyt będziesz mógł spłacać w miesięcznych ratach przynajmniej przez dziesięć lat. Jeżeli w tym czasie znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, będziesz miał dodatkowo prawo ubiegać się o obniżenie rat kredytu i wydłużenie okresu spłaty.

Uwaga! Jeżeli znajdziesz się w grupie 5 proc. studentów kończących uczelnię z najwyższymi wynikami, możesz ubiegać się o umorzenie aż 20 proc. kredytu.

Do umorzenia części lub całości pożyczki masz prawo także, gdy dotknie cię ciężka choroba, miałeś poważny wypadek i w związku z tym nie możesz podjąć każdej pracy albo w ogóle nie jesteś w stanie pracować. Takie przypadki bank rozpatrywać będzie indywidualnie.

II STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne to pomoc dla najuboższych studentów. Ustawa mówi, że możesz się o nie starać, jeśli dochód w twojej rodzinie nie jest wyższy niż 569 zł netto na osobę (czyli rzeczywisty dochód rodziny już po odliczeniu wszystkich składek i podatków).

Ustawa nie mówi, ile powinno wynosić stypendium socjalne. O tym szkoła decyduje sama. Uniwersytet Warszawski przyjął, że stypendium w zależności od dochodu na jednego członka rodziny może wynosić od 80 do 300 zł dla jednego studenta, a w krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera stypendium socjalne będzie wynosić 300 zł.

Pamiętaj! Nawet jeśli kwalifikujesz się do pomocy socjalnej, nie dostaniesz stypendium, jeżeli sam nie złożysz wniosku. Zapytaj w dziekanacie, sekretariacie instytutu lub w samorządzie studenckim, kiedy upływa termin.

Do stypendium socjalnego przysługują też dopłaty:

•  Dopłata do zakwaterowania - możesz się o nią starać bez względu na to, czy mieszkasz w akademiku, czy w wynajmowanym od prywatnej osoby pokoju lub mieszkaniu. Jeżeli masz niepracującą żonę lub męża, przysługuje ci dopłata także na niego. Ustawa nie precyzuje, ile ma wynosić dopłata do zakwaterowania - zdecyduje o tym uczelnia. Uwaga! Jeśli wynajmujesz lokum w mieście i chcesz dostać do niego dopłatę, musisz mieć spisaną umowę z właścicielem. Uczelnia sprawdzi w urzędzie skarbowym, czy właściciel odprowadza od wynajmu podatek.

•  Dopłata z tytułu kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością - mogą się o nią ubiegać niepełnosprawni i przewlekle chorzy studenci. Trzeba mieć jednak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie o chorobie. Jeżeli masz rachunki dokumentujące, że w związku z chorobą czy niepełnosprawnością ponosisz dodatkowe koszty, warto je dołączyć do wniosku. Dopłata w większości uczelni nie przekroczy raczej kilkudziesięciu złotych.

III ZAPOMOGA

To jednorazowa pomoc w wysokości kilkuset złotych. Możesz się o nią starać w trudnych życiowych sytuacjach: śmierć rodziców, ciężka choroba twoja lub kogoś z bliskiej rodziny itp. Z zapomogi student nie może skorzystać więcej niż dwa razy w roku. Podanie z uzasadnieniem powinieneś złożyć w twoim instytucie lub dziekanacie.

IV STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Dostaniesz je, jeśli znajdziesz się w grupie najlepszych studentów na roku lub wydziale. O tym, jak duża będzie ta grupa i jakie stypendia dostaną najlepsi studenci, decyduje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim.

Informacje znajdziesz w dziekanacie lub samorządzie.

Podstawowym kryterium przyznawania stypendium naukowego jest średnia ocen uzyskanych na koniec roku akademickiego.

V STYPENDIUM MINISTRA ZA WYNIKI W NAUCE

Możesz je dostać, jeśli masz bardzo wysoką średnią ocen lub znaczące osiągnięcia naukowe. Stypendium może być przyznane studentowi na rok na wniosek rady wydziału lub senatu uczelni. Ministerstwo Edukacji właśnie opracowuje rozporządzenie w tej sprawie. Wkrótce znajdziesz je na: www.menis.gov.pl.

VI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYNIKI SPORTOWE

To nowość. Będzie przyznawane od stycznia 2005 r. studentom, którzy odnieśli sukcesy sportowe w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Podobnie jak w przypadku stypendiów za wyniki w nauce z wnioskiem o wyróżnienie studenta takim stypendium może wystąpić uczelnia. MENiS pracuje nad rozporządzeniem w tej sprawie.

VII STYPENDIA FUNDOWANE

To stypendia finansowane przez różne organizacje, fundacje, stowarzyszenia, także przez uczelnie i lokalne samorządy. Adresowane są najczęściej do najzdolniejszych studentów lub tych, którzy potrzebują wsparcia, bo pochodzą z ubogich rodzin lub terenów zagrożonych bezrobociem.

Na przykład Starostwo Powiatowe w Miechowie (woj. małopolskie) funduje stypendia dla studentów ze swojego terenu znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium zależy od pomocy, którą student dostaje już z uczelni i nie może przekroczyć połowy najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministerstwo Pracy (824 zł). Wnioski o przyznanie stypendium można składać do końca października. Stypendia dla zdolnych studentów ze swojego regionu przyznaje też gmina Krzywiń (Wielkopolskie) - w ubiegłym roku stypendium wynosiło tam 150 zł.

Stypendia dla zdolnych maturzystów, którzy podejmują studia, finansuje np. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, NBP, Agencją Nieruchomości Rolnych i BGK - to stypendia dla młodzieży ze wsi i małych miasteczek, wynoszą 380 zł miesięcznie.

Fundacja Śląski Fundusz Stypendialny przyznaje pomoc studentom w trudnej sytuacji materialnej i z wysoką średnią ocen (minimum 4,5). Wnioski można składać do 10 października.

UJ ma kilka funduszy stypendialnych, np. stypendia z Funduszu im. Karola Estreichera adresowane do najzdolniejszych studentów dwóch ostatnich lat (1000 zł miesięcznie) lub z Funduszu im. Stanisława Pigonia dla zdolnych studentów z małych miasteczek i wsi (także spoza grona studentów UJ).

Uniwersytet Śląski funduje stypendia dla studentów pierwszego roku, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad albo zdawali międzynarodową maturę.

Fundacja im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej przyznaje stypendia studentom kierunków związanych z problemami wsi - jej rozwojem, dziejami, kulturą itp. Te stypendia wahają się od 300 do 400 zł.

Informacje o tzw. stypendiach fundowanych znajdziesz w urzędzie gminy lub miasta, a także na swojej uczelni - w dziale pomocy studentom, dziekanacie, sekretariacie instytutu lub w samorządzie studenckim. Szukaj ich także w internecie.

•  Przepisy o kredytach znajdziesz w następujących dokumentach:

* ustawa z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

* ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych ustaw

* rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich

* rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2317986.html?as=3&ias=3
Tytuł: Wyższe uczelnie Poprawianie studenckiego prawa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 03, 2004, 06:20:12 pm
Wyższe uczelnie Poprawianie studenckiego prawa
Stypendium: ile i komu

W czwartek Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie dwóch projektów nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych - rządowego i poselskiego.


Rządowy wiąże się m.in. z możliwością podejmowania studiów na naszych uczelniach przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich. Projekt idzie nawet dalej: przewiduje możliwość prowadzenia w językach obcych wykładów i innych zajęć dydaktycznych, także sprawdzianów wiedzy decydujących o przyjęciu na studia. W obcym języku będą przeprowadzane egzaminy dyplomowe, pisane prace. Projekt doprecyzowuje istotną kwestię, co do której pojawiały się wątpliwości interpretacyjne: obywatelom państw Unii (także EFTA) nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego.

Dodaje też przepis w sprawie minimalnego kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne. Uwzględniałoby się dochody uzyskiwane przez studenta, jego małżonka (ale nie stypendium małżonka), rodziców, fakt utrzymywania przez nich dzieci. Wyjaśniono także, kiedy przy przyznawaniu tego świadczenia należy uznać, że student jest samodzielny finansowo. Tu kryterium są stałe dochody w roku ubiegłym i minionym nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Podobne przepisy znajdą się - jak chce rządowy projekt - w drugiej nowelizowanej ustawie - o wyższych szkołach zawodowych. W niej jednak zmodyfikowane zostaną także przepisy o standardach nauczania i obowiązujących zasadach, gdy ich nie ma. Wówczas studia mają trwać co najmniej 6 semestrów, 2200 godzin dydaktycznych i 15 tygodni praktyk - na studiach wieczorowych 80 proc. tego co na studiach dziennych, a na studiach zaocznych - 60 proc. Nowe przepisy mają umożliwić studentom uczelni zawodowej, którzy kształcą się w specjalności ciągle nieprzyporządkowanej do kierunków studiów, kontynuowanie nauki, ale nie dłużej niż do końca roku akademickiego 2008/2009. Wykaz uczelni, których uprawnienia do kształcenia w specjalnościach zawodowych już wygasły, minister będzie ogłaszał w dzienniku urzędowym.

Z projektowanych przepisów wynika możliwość korzystania z pożyczek i kredytów studenckich przez uczestników studiów doktoranckich przez 4 lata, ale nie dłużej.

Poselski projekt, zgłoszony przez Socjaldemokrację Polską, przewiduje konieczność ustawowego ustalenia minimalnej wysokości stypendium socjalnego (byłaby to dwukrotność zasiłku rodzinnego) oraz specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych, a także dopłaty do posiłków i do zakwaterowania.

Żaneta Semprich

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_041103/prawo/prawo_a_4.html
Tytuł: Prawo oświatowe Stypendia dla uczniów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 29, 2004, 05:08:48 pm
Prawo oświatowe Stypendia dla uczniów

Dla biednych i za piątki w szkole

Od nowego roku zmienią się zasady przyznawania stypendiów dla uczniów. Z pomocy materialnej ma korzystać więcej osób. Stypendium socjalne od stycznia wyniesie od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie.


Regulujące dziś przyznawanie pomocy materialnej uczniom rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. nr 74, poz. 350 ze zm.) traci moc z końcem tego roku. Trybunał Konstytucyjny zadecydował bowiem, że tak ważna materia musi być przedmiotem wyższego aktu prawnego. Nowe zasady jej przyznawania określa uchwalona w piątek w Sejmie nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2005 r.

Dla uczniów i słuchaczy

O pomoc, oprócz uczniów szkół publicznych i niepublicznych, mogą się ubiegać słuchacze kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankowie ośrodków dla umysłowo upośledzonych.

Pomoc materialna może mieć charakter socjalny (stypendium szkoleniowe i zasiłek szkolny) albo motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra edukacji, stypendium ministra kultury). Uczeń może jednocześnie korzystać z obu form pomocy.

W trudnej sytuacji

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, słuchacz bądź wychowanek w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód mniej niż 316 zł na osobę w rodzinie). Ma ono pokrywać koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników, dojazdów, wyjątkowo ma to być wypłata pieniędzy. Maksymalnie można otrzymać 112 zł (dwukrotność zasiłku rodzinnego), ale nie mniej niż 44,80 zł. Rocznie uczeń dostanie nie więcej niż 1120 zł, a słuchacz -1008 zł.

Zasiłek szkolny (rzeczowy lub pieniężny) może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej. Maksymalnie może być to 280 zł. Można go przyznać kilka razy w roku.

Udzielanie pomocy socjalnej jest zadaniem własnym gminy, na które otrzyma dotację z budżetu państwa. Gmina będzie musiała ustalić regulamin jej udzielenia. Aby tę pomoc uzyskać, rodzice, uczeń lub dyrektor muszą złożyć wniosek do 15 września (słuchacz - do 15 października). Może też być ona przyznana z urzędu.

Za osiągnięcia w nauce

Stypendium za wyniki w nauce (od połowy czwartej klasy szkoły podstawowej) otrzymają uczniowie z wysoką średnią ocen. Jaką? To ustali komisja stypendialna powoływana przez dyrektora szkoły. Uczeń musi złożyć wniosek o tę pomoc, a udzieli jej dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych szkole na ten cel przez organ prowadzący (gmina, powiat). Wypłacana jest raz w semestrze, w wysokości ustalonej przez dyrektora, ale nie wyższej niż 112 zł. Stypendia za wyniki w nauce będą finansowane z dochodów własnych samorządów. Może to oznaczać, że nie w każdej gminie będą one przyznawane.

Wybitny uczeń szkoły kończącej się maturą może, tak jak dotychczas, otrzymać stypendium prezesa RM w wysokości 258 zł miesięcznie. Natomiast wyróżniający się uczeń (np. olimpijczyk) każdego typu szkoły może otrzymać stypendium ministerialne.

Stypendium motywacyjne będzie też mogła przyznać osoba fizyczna bądź prawna.

Uczniowie korzystający z pomocy materialnej przyznanej do 31 grudnia tego roku zachowują te świadczenia w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane.

Pomoc w pierwszej kolejności będzie kierowana do dzieci z rodzin w trudnej sytuacji. - Ustawa jest po to, by pieniądze trafiły do tych dzieci, które ich potrzebują - mówiła w Sejmie Anna Radziwiłł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_041129/prawo/prawo_a_4.html
Tytuł: Wracają stypendia dla niepełnosprawnych
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 05, 2004, 12:29:12 pm
Wracają stypendia dla niepełnosprawnych

   
Sejm przywrócił specjalne stypendia dla niepełnosprawnych studentów. Od października 2004 r. osoby niepełnosprawne dostawały stypendium z tego tytułu tylko wtedy, gdy otrzymywały stypendium socjalne. Jeśli dochody nie kwalifikowały ich do stypendium socjalnego, nie dostawali też dodatkowych pieniędzy z tytułu niepełnosprawności.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2427903.html
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 30, 2005, 10:25:44 am
Stypendia i dopłaty dla studentow O.N.

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/10849
Tytuł: OŚWIATA. POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 03, 2005, 09:59:45 am
OŚWIATA. POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW
Ile jeszcze może wójt


Wymuszona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nowelizacja ustawy o systemie oświaty zmieniająca zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów wprowadziła więcej złego niż dobrego. Nie dość, że nie pozwoliła na częściowe finansowanie obiadów szkolnych przez samorządy, to na dodatek uniemożliwiła samorządom prowadzenie racjonalnej polityki stypendialnej dla uczniów.To jest szokująca zmiana przepisów na niekorzyść ucznia, a także samorządów – uważa Iwona Szkopińska ze Związku Miast Polskich, na co dzień burmistrz Wieruszowa. Samorządowcy twierdzą, że kolejny raz otrzymali dodatkowe zadanie bez instrumentów umożliwiających jego realizację. Przede wszystkim samorządy nie wiedzą jeszcze, ile pieniędzy dostaną na pomoc socjalną dla uczniów.

– Co prawda na stronie internetowej MENiS zamieszczono projekt rozporządzenia zawierający wzór algorytmu podziału dotacji celowej, ale dopóki minister nie powie, ile dotacja wynosi, dopóty jest on bezużyteczny – wyjaśnia Robert Gmitruczuk, zastępca wójta gminy Wohyń. Bez tej wiedzy nie można przygotować regulaminu przyznawania stypendiów, który rada gminy musi uchwalić do końca marca. – Wysokość dotacji będzie znana w lutym – informuje MENiS.

– Ponadto wnioski uczniów o pomoc materialną będą analizowali pracownicy urzędu gminy czy miasta. Od 1 stycznia bowiem stypendia socjalne decyzją administracyjną przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent. W Krakowie szacują, że będzie to kilka tysięcy podań. – Dotychczas stypendia przyznawali najczęściej dyrektorzy szkoły, ponieważ to oni mieli największą i najlepszą orientację, komu faktycznie potrzebna jest pomoc – wyjaśnia Jan Żądło z krakowskiego wydziału edukacji. Teraz wszystkie podania o stypendia socjalne trafią do urzędu miasta. Aby je rozpatrzyć, zapewne będziemy musieli zakupić odpowiedni sprzęt i zatrudnić dodatkowe osoby. Niektóre gminy rozważają przeniesienie tych kompetencji na dyrektorów szkoły. – Nawet jeśli okaże się, że tak, to pozostanie jeszcze kwestia uczniów szkół nieprowadzonych przez samorządy i leżących na terenie innej gminy – dodaje Jan Żądło.

Najgorsze jest to, że władze gmin nie będą mogły też skorzystać z pomocy i doświadczenia ośrodków pomocy społecznej (OPS). Zgodnie z art. 90m ust. 2 rada gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów nie może upoważnić OPS. – W strukturach urzędów nie ma fachowców od udzielania pomocy społecznej, dlatego powinny robić to specjalne jednostki utworzone właśnie w tym celu, zwłaszcza że w wielu punktach ustawa odnosi się do ustawy o pomocy socjalnej – uważa Iwona Szkopińska. Dlatego ZMP będzie apelować o jak najszybszą nowelizację tych przepisów.


 

Pokrzywdzeni czwartoklasiści
Nowelizacja ustawy krzywdzi także uczniów czwartej klasy. Zgodnie z art. 90 g ust. 4 nie mogą oni dostać stypendium za dobre wyniki osiągnięte w semestrze zimowym. Tymczasem w większości gmin, tak jak w Łomiankach w szkole podstawowej stypendium naukowe za średnią minimum 5,0 i wzorowe zachowanie przyznawane jest uczniom klas IV-VI. Ponadto samorządowców niepokoi fakt, że stypendium za wyniki w nauce udzielane może być tylko raz w semestrze i nie może przekroczyć kwoty 112 zł. Gmina może jednak podwyższyć wysokość stypendia, jeśli przygotuje lokalny lub regionalny program wyrównywania szans lub wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. W ramach programu może także finansować dodatkowe lekcje włoskiego, udział w konkursach czy inne zajęcia pozalekcyjne.
 Jolanta Góra
Więcej artykułów tego autora ...
Więcej artykułów z podobnym nagłówkiem ...OPINIA


Jolanta Banach, posłanka SDPL, była sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

W pełni popieram zdanie samorządowców. Pomoc materialną o charakterze socjalnym powinny przyznawać ośrodki pomocy społecznej. Działają one w środowisku dziecka i mają najlepsze rozeznanie, a także gwarantują anonimowość. Pracownik socjalny jest zobowiązany do zachowania pewnych procedur i przestrzegania etyki zawodowej oraz podlega sankcjom dyscyplinarnym, np. za niedotrzymanie tajemnicy zawodowej, a także ma prawo do przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Ponadto służby powołane specjalnie do udzielania pomocy społecznej ze środków publicznych powinny być jedynymi, jakie decydują o przyznaniu tej pomocy. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, niestety, wykazuje postawę zachowawczą i uważa, że wspieranie uczniów nie jest systemem pomocy społecznej.


http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1389
Tytuł: Szkolne stypendium
Wiadomość wysłana przez: beszka w Luty 05, 2005, 09:09:19 am
Czy ktoś z rodziców składał wniosek o stypendium szkolne? Pytam,bo nie wiem czy powinnam wpisać jako dochód świadczenie pielegnacyjne w kwocie 420 zl.Panie z U M nie wiedzą też.Pozdrawiam.
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 05, 2005, 09:40:00 am
beszka
Zapoznaj sie z tym tematem.
Stypendia na naukę (http://forum.darzycia.pl/topic,2936)
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Luty 05, 2005, 11:07:32 am
Beszka poczytałam sobie o tych stypendiach, ale Klaudia jest dopiero w trzeciej klasie i jej chyba nie przysługuje :( , ale nie omieszkam udać do urzędu i sprawdzić, dzieki za pamięc i podpowiedż. :wink:
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 05, 2005, 11:21:33 am
Beszka, moim zdaniem świadczenie pielęgnacyjne w tym przypadku jest dochodem
jeszcze to sprawdzę dla pewności

zerknij tu na ostatni wpis

http://forum.darzycia.pl/topic,1542
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: dorota1 w Luty 05, 2005, 02:02:59 pm
Beszka we wniosku pisze że należy podać zasiłek pielęgnacyjny, a także dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, z opieki to się niezła sumka nazbiera ja raczej odpadne. Ale i tak wniosek złoże, niech trochę popracują. :wink:  :lol:
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: beszka w Luty 05, 2005, 04:06:47 pm
Dorotko,tam pisze 'świadczenie'bo o  ile tak jak mówisz to ja też odpadnę.Pozdrawiam.
Tytuł: Stypendium dla ucznia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 08, 2005, 02:19:15 pm
Stypendium dla ucznia


Od stycznia można ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów z biednych rodzin. Jest też możliwość uzyskania stypendiów motywacyjnych. Większość obowiązków związanych z ich wypłatą ciąży na gminach i szkołach. Jak wypłacać stypendia i jak z nich korzystać, radziła podczas redakcyjnego dyżuru Elżbieta Matejka, naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu.

 
(c) RAFAŁ GUZ
Czy o stypendium uczniowskie może ubiegać się uczeń zerówki?
Nie. Klasa O stanowi realizację rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów można znaleźć w dodanym do ustawy o systemie oświaty rozdziale 8a (ustawa z 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 281, poz. 2781). Kategorie uprawnionych określa art. 90 b ustawy. Stypendia mogą otrzymywać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liceów, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służby społecznych nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Uprawnieni są także wychowankowie ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (czyli do 18. roku życia). Wśród uprawnionych nie ma więc przedszkolaków i zerówkowiczów. Nie ma tu znaczenia fakt, czy klasa zerowa działa w szkole podstawowej, czy w przedszkolu. Pomoc ta nie dotyczy też studentów, którzy są uprawnieni do pomocy na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Jakie kryteria powinny być spełnione przez ucznia, aby ubiegać się o stypendia szkolne? Gdzie należy składać wnioski?
Przede wszystkim dochód w rodzinie nie może przekraczać 316 zł na osobę. Wnioski należy składać w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

Jakie obowiązki związane z wypłatą stypendiów socjalnych ma szkoła?
Z ustawy nie wynikają konkretne obowiązki szkoły. Może je jednak określić rada gminy w uchwale określającej zasady udzielania pomocy socjalnej dla uczniów. Uchwałę taką rada musi podjąć do końca marca 2005 r. Mogą się w niej znaleźć zapisy dotyczące np. udziału przedstawicieli szkoły w gminnej komisji rozpatrującej wnioski stypendialne. To jednak zależy od rozwiązań przyjętych przez daną gminę. Szkoła ma natomiast obowiązki co do stypendiów motywacyjnych.

Jesteśmy gminą wiejską. Dla szkół podstawowych i gimnazjów jesteśmy organem prowadzącym. Czy mamy rozpatrywać wnioski o stypendia socjalne tylko uczniów z tych szkół?
Nie. O stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym wypłacane przez gminę mogą się ubiegać wszyscy mieszkańcy gminy. Nie ma znaczenia, czy uczeń uczęszcza do szkoły na terenie danej gminy, czy też nie.

Jestem wójtem gminy wiejskiej. Niestety, przegapiliśmy termin składania wniosków o stypendia dla uczniów (31 stycznia 2005 r.) wynikający z ustawy o systemie oświaty. Nie dostarczyliśmy na czas informacji naszym mieszkańcom. W efekcie do końca stycznia wpłynęło tylko kilka wniosków. Czy można naprawić nasz błąd i przedłużyć ten termin? Czy powinniśmy podjąć uchwałę o przedłużeniu terminu?
Termin przyjmowania wniosków (31 stycznia 2005 r.) o pomoc na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wynika z ustawy (art. 3 ustawy nowelizującej). Zasadniczo powinien być dochowany. Gmina nie powinna podejmować uchwały o przedłużeniu terminu w formie aktu prawa miejscowego (jej postanowienia, jako aktu niższego rzędu, nie mogą zmieniać terminu ustawowego). Ustawa o systemie oświaty pozwala jednak w uzasadnionych wypadkach na złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w późniejszym czasie. Pod tym warunkiem gmina może nadal przyjmować wnioski. W tym roku pierwszy raz zaczyna działać system stypendiów dla uczniów, co można uznać za okoliczność uzasadniającą późniejsze przyjmowanie wniosków. W przeciwnym razie może okazać się, że gmina nie będzie mogła otrzymanych pieniędzy przeznaczyć na pomoc dla uczniów.

Gminy mają czas do końca marca na przyjęcie regulaminu udzielania pomocy socjalnej dla uczniów. Czy ministerstwo zamierza przedstawić wzór takiego regulaminu? Czy będzie wzór decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy?
Nie. MENiS nie zamierza w najbliższym czasie opublikować wzorcowego regulaminu udzielania pomocy przez gminy. Zależy nam, by jednostki samorządu terytorialnego przygotowały go samodzielnie, dostosowując do lokalnych potrzeb. Podobnie nie zamierzamy opublikować wzoru decyzji o przyznaniu pomocy, zwłaszcza że nie wymaga ona szczególnej formy.

Zamierzam ubiegać się o stypendium dla dziecka w gminie. Do kogo można się odwołać, jeśli go nie otrzymam?
Organem odwoławczym jest wojewoda.

Stypendia dla uczniów mają mieć przede wszystkim charakter rzeczowy. Rozumiem, że w ramach stypendium szkolnego możemy refundować wydatki związane z edukacją dziecka na podstawie przedstawianych przez rodzica rachunków i faktur. Jakie wydatki powinniśmy uwzględniać?
Pomoc można uzyskać na wszelkie wydatki związane z edukacją dziecka: udział w zajęciach wyrównawczych, pozaszkolnych (plastycznych, muzycznych, językowych, sportowych), zakup książek, podręczników (także pomocniczych), wyjazdy na tzw. zielone szkoły i organizowane przez szkołę wycieczki o charakterze edukacyjnym. W konkretnych sytuacjach mogą to być też innego rodzaju wydatki, np. uczeń policealnej szkoły informatycznej może ubiegać się o środki na abonament za Internet albo zakup komputera. Trzeba jednak pamiętać, że pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym udzielana jest do określonej wysokości. Udzielenie jej nie oznacza, że zainteresowany otrzyma zwrot wszystkich wydatków.

W jaki sposób powinny być wypłacane stypendia? Miesięcznie? Czy można zobowiązać zainteresowanych do założenia konta bankowego, na które będą przekazywane środki, czy też trzeba te osoby prosić o stawienie się w kasie urzędu?
Trudno mówić o kontach bankowych i wypłatach w kasie, skoro stypendia mają mieć praktycznie wyłącznie formę rzeczową, a nie pieniężną (art. 90d ust. 2). Art. 90d ust. 11 pozwala na realizowanie ich w innych okresach niż miesięczne.

Kto, powiat czy gmina, jest zobowiązany do ustanowienia stypendium dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, np. liceum ogólnokształcącego?
Jeżeli chodzi o stypendium szkolne ujęte w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty - jest to zadanie gminy.

Czy można powołać komisję stypendialną do przyznawania stypendium szkolnego?
Komisje stypendialne mogą funkcjonować w szkołach i wspierać samorząd w przydzielaniu pomocy materialnej uczniom (opiniowanie wniosków). Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty powołuje je dyrektor szkoły (art. 90 g, ust 6). Na szczeblu gminy wójt może powołać komisję stypendialną do przyznawania stypendiów.

Czy wójt może upoważnić pracownika do wydania decyzji o przyznanie stypendium?
Decyzję administracyjną wydaje wójt, gdyż to on ma kompetencje decyzyjne. Pracownik może jedynie realizować to zadanie.

Notowała Magdalena Januszewska

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050208/prawo/prawo_a_9.html
Tytuł: Stypendium dla ucznia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 16, 2005, 09:30:51 am
Stypendium dla ucznia


Od stycznia obowiązują nowe zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z rozdziału 8a ustawy z 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 281, poz. 2781). Jak wypłacać stypendia i jak z nich korzystać, radziła podczas redakcyjnego dyżuru Elżbieta Matejka, naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Dziś prezentujemy drugą część relacji. Część pierwszą zamieściliśmy w "Rz" z 8 lutego.

 
(c) RAFAŁ GUZ

Kiedy dziecko może dostać stypendium motywacyjne? Gdzie mam złożyć dokumenty? Czy wybitny uczeń piątej klasy podstawówki może ubiegać się o stypendium ministra oświaty? W szkole, w której uczy się dziecko, nic o tych stypendiach nie wiedzą.
Stypendia za wyniki w nauce bądź za osiągnięcia sportowe dotyczą uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. O tym, czy dany uczeń otrzyma stypendium, przesądza kryterium wyników w nauce określone w regulaminie szkolnym. Wysokość średniej szkoła określa sama. Stypendium to dwukrotność zasiłku rodzinnego (112 zł) na semestr. Szczegółowych informacji należy więc szukać w macierzystej szkole ucznia. Szkoła powinna ubiegać się o środki na wypłatę tych stypendiów w swoim organie prowadzącym, np. w wypadku gimnazjum - we właściwej gminie. Środki na ten cel powinny znaleźć się w budżecie szkoły z części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymać można też stypendia ministra edukacji, kultury i prezesa Rady Ministrów. Stypendium premiera dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czy pomoc materialna dla uczniów likwiduje dotychczasowe wyprawki dla pierwszaków?
Nie. Pomoc materialna dla uczniów wynikająca z ustawy o systemie oświaty jest niezależna od tzw. wyprawek szkolnych. Uczniowie pierwszych klas nadal będą otrzymywać podręczniki. Dlatego gminy, przyznając pomoc rzeczową na cele edukacyjne, nie powinny kupować podręczników dla pierwszaków.

Mieszkam na wsi, dziecko uczy się w pierwszej klasie liceum i dojeżdża do miasta. Na początku roku szkolnego dowiedzieliśmy się o programie wyrównywania szans. Złożyliśmy dokumenty, ale dziecko nie otrzymało żadnej pomocy. W szkole poinformowano mnie, że mam w gminie do końca stycznia złożyć kolejny wniosek o pomoc, co uczyniłam. Czy chodzi o tę samą pomoc?
Są to dwie różne formy pomocy. Pierwsza: na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich w ramach "Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego", którą pilotują powiaty. O to stypendium mogli ubiegać się uczniowie z rodzin, w których dochód nie przekracza 504 zł na osobę. Pomoc ta miała charakter rzeczowy. Warto zorientować się w powiecie właściwym dla szkoły, do której chodzi dziecko, dlaczego nie została ona udzielona i czy jest możliwość ubiegania się o nią od nowego roku szkolnego. Niezależnie od stycznia działają stypendia socjalne przyznawane przez gminę wynikające z ustawy o systemie oświaty. Dotyczy ona wszystkich uczniów, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 316 zł. Wnioski o nią należy składać do gmin.

Szacujemy, że może się do nas zwrócić o pomoc ok. 12 tys. osób. Chcemy powołać komisje, które będą wstępnie rozstrzygać wnioski, np. z udziałem pedagogów. Czy jest to możliwe?
W skład takich komisji może wchodzić pedagog szkolny, dyrektor szkoły, pracownik społeczny. Do tej pory funkcjonowały szkolne komisje do spraw pomocy materialnej, które pozwalały na właściwe adresowanie tej pomocy. Warto więc kontynuować tę formę przyznawania pomocy, choć już nie w szkołach.

Czy o stypendium szkolne może ubiegać się dziecko z rodziny zastępczej?
Tak. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego - do 316 zł na osobę w rodzinie.

Zebraliśmy wnioski o pomoc socjalną dla uczniów. Wpłynęło wiele wniosków dotyczących dzieci, których jedno z rodziców oficjalnie jest niezarejestrowanym bezrobotnym, ale pracuje na czarno za granicą. Sytuacja materialna tych rodzin nie jest zła, choć oficjalnie nie mają wysokich dochodów. Czy w takiej sytuacji można nie przyznać stypendiów szkolnych?
Tak. Wiele gmin powołuje komisje do wstępnej selekcji wniosków. W ich skład wchodzą dyrektorzy szkół, pedagodzy, którzy wiedzą, jaka jest naprawdę sytuacja materialna dziecka. Komisja może brać pod uwagę realną sytuację, a nie tylko przedstawione dokumenty. Informację taką warto zamieścić w regulaminie udzielania pomocy.

Czy o środki pochodzące z dotacji na stypendia gmina ma występować z wnioskiem? Do kogo?
Procedura uzyskania dotacji jest taka sama jak w przypadku wszystkich innych dotacji celowych z budżetu państwa. Zasady i organizacja podziału dotacji w województwie będą analogiczne do procedur stosowanych w województwie w przypadku innych dotacji celowych - jeżeli zasadą jest występowanie samorządów o środki z dotacji celowych, dotyczy ona także środków na stypendia. Gmina występuje o nią do wojewody.

Za jaki okres powinien być liczony dochód będący podstawą przyznania stypendium (miesiąc, trzy miesiące)? Czy do kwoty dochodu wlicza się zasiłki pielęgnacyjne, alimenty, zasiłki rodzinne i inne?
Dochód powinien być naliczany zgodnie z zasadami przyjętymi dla celów pomocy społecznej, ponieważ ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty korzysta z kryterium dochodowego przyjętego w ustawie o pomocy społecznej.

Czy dochody muszą być potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego, czy mogą to być inne dokumenty?
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty mogą to być inne potwierdzenia, w tym także zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

W jaki sposób i kiedy będą przyznane środki dla gmin na realizację tego zadania?
Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty jest to dotacja celowa z budżetu państwa. Środki zostaną w lutym przesunięte do budżetów wojewodów.

Co oznacza, że pomoc należy się "zamieszkałym na terenie gminy"? Czy aby ubiegać się o stypendium, trzeba mieć stałe zameldowanie w danej gminie, czy wystarczy czasowe, jeśli w tej gminie faktycznie rodzina zamieszkuje i tu dzieci chodzą do szkoły?
Pojęcie "zamieszkiwania" jest rozumiane zgodnie z kodeksem cywilnym jako miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu. Oprócz zameldowanych oznacza to przebywających na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu. W tym przypadku zatem dotyczy to miejsca faktycznego pobytu rodziny.

Nie dotyczy to więc zameldowania czasowego.

Instytut będący jednostką badawczo-rozwojową (ustawa z 25 lipca 1994 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych Dz. U. z 2001 r. nr 33, poz. 388) zamierza ufundować stypendia dla uzdolnionych dzieci z biednych rodzin. Czy Instytut jako jednostka podlegająca ustawie z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148) może przeznaczyć środki publiczne na stypendia? Czy takie stypendium będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Instytut jako jednostka podlegająca ustawie o finansach publicznych może na podstawie art. 4 pkt 1 ust. 1 tej ustawy przeznaczyć środki na wydatki publiczne, w tym na stypendia motywacyjne. Stypendia takie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli regulamin ich przyznawania jest zatwierdzony przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (art. 90l ustawy o systemie oświaty).

Notowała Magdalena Januszewska

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050216/prawo/prawo_a_18.html
Tytuł: Wracają stypendia specjalne dla niepełnosprawnych studentów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 22, 2005, 10:53:42 am
Wracają stypendia specjalne dla niepełnosprawnych studentów
autor(ka): opr. Dorota Landsberger, redakcja www.niepelnosprawni info
2005-02-17, 02:24  

24 lutego 2005 wchodzi w życie ustawa z 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkoła zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, która m.in. wprowadza zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów.

Jedną ze zmian jest przywrócenie odrębnego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Stypendium to będzie przyznawane w związku z ponoszeniem przez studenta dodatkowych kosztów z tytułu swej niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym zniosła wcześniej funkcjonujące stypendia specjalne dla niepełnosprawnych studentów, co wywołało liczne protesty ze strony środowiska akademickiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z przepisami, które zaczęły obowiązywać w zeszłym roku niepełnosprawny student miał prawo jedynie do dodatku do stypendium socjalnego. Oznaczało to, że pomoc mogli uzyskać tylko ci studenci niepełnosprawni, którzy spełnili kryterium dochodowe, co w praktyce spowodowało znaczące ograniczenie pomocy dla nich.

Protesty spowodowały przygotowanie nowelizacji ustawy, w wyniku której stypendia specjalne zostały przywrócone. Stypendia będzie można otrzymać z początkiem letniego semestru roku akademickiego 2004/2005.

Przeczytaj także:
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie stypendiów dla niepełnosprawnych studentów

Informacja pochodzi z portalu www.niepelnosprawni.info

http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/x/97944

o zmianach także na str. MENIS

http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/sprawy_studenckie/zmiany_2005.php
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: gbaska w Luty 23, 2005, 03:10:14 pm
Ja składałam teraz wnioski o stypendia przyznawane przez UG i należało podać wszystkie dochody łącznie z zasiłkiem rodzinnym dodatkami do niego(np dojazdy do szkoły) zaś.pilęgnacyjnym,jak kto pobiera to świadczenie pielęgnacyjne też,a nawet co mnie zaskoczyło stypendium socjalne syna który studiuje.W instr.którą otrzymałam jak wypełnić wniosek w dochodach netto wyszczególnione są wszystkie jakie należy podać i w jednym pkcie pisze o zasiłkach z pomocy społecznej "z wyjątkiem stypendiów socjalnych i naukowych" natomiast we wniosku który wypełniałam podane było zasiłki z pomocy społ. "w tym stypendia socjalne" , dobrze że mieszczę się w wymaganych granicach nawet gdy podam tę kwotę, bo wg mnie jedno zaprzecza drugiemu albo coś żle zrozumiałam.

mama Łukaszka prawie 4 latka ZD
Tytuł: SZKOŁY WYŻSZE Wsparcie z budżetu dla studentów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Luty 24, 2005, 09:54:31 am
SZKOŁY WYŻSZE Wsparcie z budżetu dla studentów

Pięć rodzajów stypendiów i zapomogi


Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek mieli stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym lub w obecnym, a ich miesięczny dochód nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników. Warunkiem jest też, że nie złożyli oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.Ustalenie to ma niebagatelne znaczenie dla możliwości ubiegania się przez studenta o świadczenie socjalne lub inne formy pomocy, a wprowadza je wchodząca dziś w życie nowelizacja z 7 stycznia 2005 r. ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. nr 23, poz. 187). Na ogół bowiem przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: studenta, jego małżonka, rodziców. Dochodów tych ostatnich się nie uwzględnia, gdy można studenta uznać za samodzielnego finansowo.Kwota stypendium socjalnego dla studenta studiów dziennych może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu zakwaterowania, także jego niepracującego małżonka. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Z nowych regulacji wynika też, że budżet państwa finansuje stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, za wyniki w nauce lub sporcie, ministra za osiągnięcia w nauce, ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, a także zapomogi. Wszystkie te świadczenia przyznaje dziekan.
Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i uzyskanego za wyniki w nauce lub sporcie nie może być większa niż 90 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w uczelniach niepaństwowych - określony w statucie organ uczelni.

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i szkoleniach cudzoziemcy: którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, mający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski, pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (także EFTA), jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli tu zamieszkują. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego. Analogiczne zmiany wprowadza nowela w ustawie z 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.

Z innych nowych przepisów wynika, że powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy w charakterze nauczyciela nie wymaga zezwolenia na pracę. Zajęcia na uczelni, sprawdziany wiedzy lub umiejętności, a także egzaminy dyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie studiów. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie są udzielane także na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 4 lata.

Studenci, którzy dziś mają stypendium socjalne, otrzymują je na dotychczasowych zasadach do końca okresu, na jaki zostało przyznane.

Żaneta Semprich

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050224/prawo/prawo_a_10.html
Tytuł: Stypendialna biurokracja
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 09, 2005, 11:39:15 am
Uczniowie mają większe ograniczenia w dostępie do pieniędzy niż studenci

Stypendialna biurokracja


Żeby uczeń ze wsi skorzystał z unijnej pomocy, jego rodzice najpierw muszą wydać pieniądze na zakupy. Nie każda rodzina może jednak czekać na zwrot poniesionych wydatków.

 
Segregatory z fakturami stypendialnymi w gabinecie Anatola Tymińskiego, naczelnika Wydziału Oświaty starostwa w Bielsku Podlaskim
(c) ADAM KARDASZ
- Już nie dostanę w sklepie faktury bez pokrycia - skarży się dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Rutce na Podlasiu jedna z matek. W zaprzyjaźnionym sklepie brała dotąd na kredyt towar i fakturę. Płaciła, gdy dziecko po przedstawieniu faktury otrzymywało pieniądze ze stypendium.

Zawiłe procedury
Samorządowcy i dyrektorzy szkół narzekają, że pomoc stypendialna wiąże się z niewyobrażalną biurokracją. Uczniowie każdy zakup dokumentują fakturą. Ta na początku była szczegółowo sprawdzana, opisywana i kilkakrotnie kserowana. Faktury najpierw wędrowały do szkół, stamtąd do powiatu, a na koniec do urzędu marszałkowskiego, który przekazywał je do wojewody i Ministerstwa Gospodarki. Po protestach urzędników starostwa przekazują już jedynie zestawienia faktur.

Tylko że faktury z jednego miesiąca to na podłodze w gabinecie Anatola Tymińskiego, naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, stos segregatorów. - Zestawienie faktur za ostatnie miesiące liczy ponad 130 stron - mówi Tymiński.

Pieniądze w drodze
Dobrze, że uczniowie z powiatu bielskiego nie muszą czekać na zwrot wydanych pieniędzy - starostwo stypendia za listopad, grudzień i styczeń wypłaciło z własnego budżetu - ok. 120 tys. zł.

- To my, a nie dzieci czekamy na pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, któremu przesyła je Ministerstwo Gospodarki - mówi Tymiński.

Jednak w wielu powiatach stypendia wypłacane są z opóźnieniem. Nie wszyscy uprawnieni mogą też skorzystać z pomocy, bo pieniędzy jest za mało. W Białymstoku stypendiów unijnych nie dostała nawet połowa uprawnionych uczniów pochodzących ze wsi. - Z 1240 uprawnionych stypendia dostało 625 osób - opowiada Lucja Orzechowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Białymstoku.

Kanapka z encyklopedii
Dlaczego stypendia dla uczniów są wypłacane na podstawie faktur? Urzędnicy tłumaczą, że muszą one zostać wydane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na cele edukacyjne. Nie mogą być sposobem na podreperowanie domowego budżetu. - W domu często brakuje pieniędzy. Mama w nerwach kiedyś rzuciła, żebym kanapkę zrobiła sobie z encyklopedii - opowiada Marta z podbiałostockiej wsi. Nie ma jednak pretensji. - Z encyklopedii mogę skorzystać w bibliotece. A są dni, kiedy o szóstej rano wsiadam do autobusu bez śniadania - mówi z zażenowaniem.

Studenci, którzy dostają gotówkę na konta, mogą wydać pieniądze na jedzenie, Marta - nie. - Gdyby uczeń kupił ze stypendium chleb, to mogłaby go zjeść też rodzina. A to byłoby już niezgodne z przeznaczeniem - tłumaczy Anatol Tymiński.

Dzieci, które korzystają z burs i internatów, mogą pokryć opłaty za pobyt i wyżywienie, bo mają na nie rachunki. - To refundacja kosztów poniesionych na wydatki związane z edukacją. Na tym polegają fundusze strukturalne: trzeba zainwestować, by otrzymać zwrot poniesionych kosztów - tłumaczy Małgorzata Hołdys z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Elżbieta Południk

--------------------------------------------------------------------------------

Unijny program stypendialny  
Ma pomóc w wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. Projekt działania 2.2 opracowany został na podstawie badań porównawczych prowadzonych przez OECD/PISA w ramach programu "Międzynarodowa ocena umiejętności uczniów". Wyniki wskazują na zależność między umiejętnościami uczniów a ich pochodzeniem społecznym. By ubiegać się o stypendium, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 504 zł brutto na osobę. Znaczną grupę odbiorców stanowią uczniowie z rodzin byłych pracowników PGR. W 2004 roku było ich 40 tysięcy.
 

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050309/kraj/kraj_a_5.html
Tytuł: Znów ruszają unijne stypendia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 14, 2005, 10:44:54 pm
Znów ruszają unijne stypendia

   Agnieszka Woźniak,

Już po raz drugi ruszają unijne stypendia na wyrównywanie szans. W nadchodzącym roku szkolnym polska młodzież ma szansę otrzymać 58 mln euro

Stypendia zwane unijnymi po raz pierwszy zaczęto wypłacać w zeszłym roku, po wejściu Polski do UE. Przeznaczone na wyrównywanie szans edukacyjnych finansowane są głównie przez Europejski Fundusz Socjalny (EFS), a także polski budżet.

Uczeń może dostać maksymalnie 250 zł miesięcznie, a student 350 zł (przez 10 miesięcy w roku). W praktyce kwoty są niższe, bo województwa zajmujące się dystrybucją pieniędzy wolą wypłacać mniejsze kwoty większej liczbie potrzebujących. Dlatego w różnych regionach młodzież otrzymuje stypendia w innej wysokości. Różnie też bywa z wypłatami.

W ubiegłym roku młodzież dostała stypendia z opóźnieniem, bywało że wielomiesięcznym. W starostwach przyjmujących wnioski stypendialne panował chaos. Przepisy nie były jasne dla urzędników.

Z powodu zawiłości procedur Płock wykorzystał tylko ok. jednej czwartej pieniędzy na stypendia. Jednym z częstszych kłopotów było to, że rodzice uczniów nie potrafili prawidłowo policzyć swojego dochodu z gospodarstwa rolnego. Inni nie mieli za co robić szkolnych zakupów, w związku z czym nie mogli dostać pieniędzy wypłacanych jako refundacja.

Studenci byli w lepszej sytuacji - dostają gotówkę. Ale wielu z uprawnionych do otrzymania unijnego stypendium zrezygnowało z ubiegania się o nie, gdy w niektórych regionach okazało się, że muszą wybierać: albo stypendium unijne, albo pomoc socjalna z uczelni (ta druga była większa, pewniejsza i szybciej wypłacana).

W tym roku urzędnicy obiecują, że będzie prościej i sprawniej. Podobnie twierdzą w odpowiedzialnym za cały projekt Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Poza tym w przepisach pojawiło się kilka nowości korzystnych dla stypendystów, np. zaliczki dla uczniów, nowe zasady naliczania dochodu z gospodarstwa rolnego.

http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,2819326.html
Tytuł: Jak zdobyć unijne stypendia - informator
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 18, 2005, 11:33:27 pm
Jak zdobyć unijne stypendia - informator

Uwaga uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uwaga studenci! Właśnie rusza kolejna edycja stypendiów unijnych na wyrównywanie szans edukacyjnych. Maksymalnie uczeń może dostać 250 zł miesięcznie, a student 350 zł. Kto, gdzie i kiedy może się starać o pieniądze - wyjaśniamy w naszym informatorze. Sprawdź, czy Ty też masz szansę!

Po raz pierwszy unijne stypendia zaczęto wypłacać w zeszłym roku po wejściu Polski do UE. Pionierska operacja okazała się dla naszych urzędów bardzo trudna. Panował chaos informacyjny, zmieniały się interpretacje przepisów, wypłaty ruszyły z opóźnieniem, w niektórych województwach nawet wielomiesięcznym.

Teraz urzędnicy zapewniają, że droga już się przetarła i będzie łatwiej. Będą też stypendialne nowości.

O stypendia możesz się ubiegać jeśli::

•  jesteś uczniem

- publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą;

- mieszkasz (jesteś zameldowany na stałe) na wsi albo w mieście do 5 tys. mieszkańców, albo w mieście do 20 tys. mieszkańców, w którym nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą;

•  jesteś studentem

- dowolnej uczelni - państwowej lub prywatnej; możesz studiować w dowolnym systemie - dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym;

- mieszkasz na tzw. terenach zmarginalizowanych, czyli według przepisów:

- na wsi;

- w miastach do 20 tys. mieszkańców;

- na obszarach kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania 3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Obszary podlegające restrukturyzacji”. Ten program o skomplikowanej nazwie (w skrócie ZPORR) to część Narodowego Planu Rozwoju. Opis programu i mapa powiatów objętych działaniem 3.2 można ściągnąć ze strony www.zporr.gov.pl.;

- mieszkasz w zdegradowanej dzielnicy miasta, na obszarach poprzemysłowych, powojskowych, wyznaczonych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Takie tereny mają np. duże bezrobocie. Czy twoja okolica jest objęta takim planem, pytaj w lokalnym urzędzie;

•  masz trudną sytuację materialną, czyli:

- pochodzisz z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 504 zł netto??? lub 583 zł, w twojej rodzinie jest osoba niepełnosprawna (to kwoty zapisane w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2254, z późn. zmianami);

- pochodzisz z rodziny rolniczej o niskich dochodach. Twój dochód będzie obliczony na podstawie dochodu z tzw. hektara przeliczeniowego ogłaszanego do dnia 30 października każdego roku przez prezesa GUS. W 2005 r. będzie on wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086 zł. Tu w porównaniu z zeszłym rokiem przepisy się zmieniły. Nowy jest też sposób wyliczania dochodu na głowę. Dzięki temu więcej osób skorzysta ze stypendiów.

W każdym województwie trochę inaczej

Uwaga. To ważne!!! Program stypendiów unijnych jest realizowany przez województwa. Każde województwo może wyznaczyć własne - niższe od podanych powyżej - progi dochodu uprawniające do stypendium. I tak się zwykle dzieje, ponieważ kandydatów do stypendiów zgłasza się zbyt wielu. Kwoty, którymi dysponują samorządy, nie zaspokajają wszystkich potrzeb. Wtedy regiony decydują, że pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach. Decyzję o ewentualnym obniżeniu progu podejmuje zarząd województwa w porozumieniu ze starostami.

Jaki próg zostanie wyznaczony w Twoim regionie, musisz pytać w lokalnych urzędach zajmujących się rozdziałem stypendiów, w starostwach, a także w szkołach.

Poszczególne województwa mogą wprowadzić także swoje dodatkowe wymogi. I np. przyznają pierwszeństwo dla uczniów z dobrymi ocenami albo studentów pierwszego roku. Niektóre regiony, np. województwo podlaskie, kwestię dookreślenia dodatkowych kryteriów powierzają powiatom.

Jak zdobyć unijne stypendia - informator (2)

   Przykład: Adam, student pierwszego roku politechniki, mieszka na Mazowszu. Mógłby ubiegać się o stypendium unijne, bo spełnia kryteria. Ale pobiera z uczelni stypendium socjalne, a to wyklucza go ze starań o unijne pieniądze. Jego kolega Paweł z województwa łódzkiego choć jest w identycznej sytuacji, dostanie stypendium, bo w tym województwie stypendia można łączyć.

Sprawdź, co biorą pod uwagę

Oto, co może mieć znaczenie przy przyznawaniu unijnych stypendiów (przykładowe kryteria z kilku województw):

w województwie łódzkim:

•  miesięczny dochód nieprzekraczający 350 zł

w zachodniopomorskim:

•  pochodzenie z rodziny niepełnej

•  pochodzenie z rodziny, gdzie jedno lub oboje rodziców są osobami długotrwale bezrobotnymi

•  niepobieranie stypendium o charakterze socjalnym z innego źródła

w świętokrzyskim:

•  niski dochód - stypendium będzie przyznawane wg dochodów, od najniższych aż do wyczerpania środków (z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych)

•  stałe zameldowanie na obszarach uprawniających do otrzymania wsparcia przez co najmniej jeden rok

•  wiek do 25 lat

w małopolskim:

•  uczęszczanie do I lub II klasy szkoły ponadgimnazjalnej

•  studiowanie na I lub II roku

w lubelskim:

•  miesięczny dochód mniejszy niż 350 zł (w przypadku studentów)

•  wysoka średnia ocen

w mazowieckim:

Jak zdobyć unijne stypendia - informator (3)

   
•  miesięczny dochód nieprzekraczający 350 zł

•  wiek do 25 lat

•  studiowanie na I roku

•  niepobieranie stypendium o charakterze socjalnym z innego źródła

•  uzyskanie promocji do następnej klasy/na następny rok (jeśli ktoś brał stypendium w ub.r. szkolnym to warunek konieczny)

Ile możesz dostać

•  maksymalna kwota stypendium dla uczniów może wynosić 250 zł na miesiąc;

•  maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych może wynosić 350 zł na miesiąc;

Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż na dziesięć miesięcy.

Ponieważ - jak już wspomnieliśmy - chętnych do stypendiów jest zbyt wielu w stosunku do możliwości finansowych regionów, samorządy dzielą pieniądze na mniejsze kwoty, by więcej osób mogło je otrzymać. Mają do tego prawo. I tak np. na Mazowszu maksymalna kwota stypendium w skali roku wyniesie w nadchodzącym roku szkolnym 1500 zł dla ucznia i 2000 zł dla studenta.

Uwaga! Jeżeli pomoc dla ucznia/studenta będzie przekazywana przez okres krótszy niż dziesięć miesięcy (np. sześć miesięcy), kwota przyznanej pomocy musi zostać również proporcjonalnie zmniejszona.


W jakiej formie dostaniesz stypendium

•  uczniowie dostaną stypendia w formie:

- rzeczowej (np. zakup podręczników);

- dofinansowania opłat (np. za zakwaterowanie, wyżywienie, internat);

- refundacji kosztów poniesionych wcześniej a związanych z pobieraniem nauki (po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, tj. faktur, rachunków);

- zaliczki.

System zaliczkowy to tegoroczna nowość. Będzie np. tak: na początku miesiąca uczeń dostaje pieniądze, a na koniec miesiąca musi się z nich rozliczyć na podstawie faktur i rachunków. Wypłata kolejnej transzy będzie możliwa po rozliczeniu się. W przypadku nierozliczenia się wypłaty nie będzie, a pieniądze trafią do innego ucznia z listy rezerwowej (utworzonej w momencie naboru uczestników projektu).

Wprowadzenie zaliczek to dobra wiadomość dla rodzin, które często nie mogą wiązać końca z końcem. W ubiegłym roku nie mieli za co kupić książek, by potem pokazać rachunki i ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Jak zdobyć unijne stypendia - informator (4)

   
•  studenci dostaną stypendia:

- w gotówce;

- w formie refundacji kosztów poniesionych wcześniej a związanych z pobieraniem nauki.

Kto decyduje o formie wypłaty

Dopuszczalne formy wypłaty stypendiów określa instytucja wdrażająca działanie w regionie (zwykle to urzędy marszałkowskie). Zazwyczaj dopuszcza wszystkie, które są przewidziane na poziomie ustaleń ministerialnych, o których piszemy w naszym informatorze. Potem powiat określa, w jakiej formie będzie wypłacane stypendium w przypadku jego projektu. Natomiast uczeń decyduje o tym, na co stypendium wyda.Na co możesz przeznaczyć stypendium

Np. na:

•  zakup pomocy naukowych (np. podręczników, słowników);

•  koszty ułatwiające kształcenie, tj. wyżywienie, zakwaterowanie, dojazdy, czesne;

•  koszty obligatoryjnie wymagane przez szkołę; takie, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę uczeń jest zobowiązany ponosić, by w pełni korzystać z zajęć oraz takie, których ponoszenie wynika z odrębnych przepisów (np. ubezpieczenie wypadkowe). Są to np. koszt zakupu stroju na wf., plecaka, przyborów szkolnych, kalkulatora, encyklopedii, atlasu, repetytoriów, tablic matematycznych, lektur, koszty ponoszone podczas wycieczek szkolnych: bilety do kina, teatru, muzeum, a nawet koszt kursu prawa jazdy, jeżeli jest wymagane przez szkołę).

Katalog wydatków obligatoryjnie wymaganych przez szkołę nie jest zamknięty. Ostatecznie określi je dyrektor szkoły. Pozwoli to na indywidualne podejście do potrzeb uczniów.

Kto wypłaca stypendia i gdzie składać wnioski

Uczniowie i studenci najczęściej składają wnioski o stypendia w swoich starostwach. Uczniowie niekiedy mogą to robić w swoich szkołach. Musicie sprawdzić jak jest u Was.

Uwaga!! To województwa ustalają bardziej szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej danego regionu. Dlatego warto śledzić informacje o stypendiach unijnych na stronach internetowych urzędów, które zajmują się stypendiami.

Są to w większości województw urzędy marszałkowskie, w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem wojewódzkie urzędy pracy, a w Łódzkiem Regionalne Centrum Pomocy Społecznej.

Uwaga! Jeśli jesteś uczniem szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej - to o sprawy stypendiów pytaj w szkole i prowadzących je organizacjach i stowarzyszenia.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować

•  Od uczniów wymagane są (zazwyczaj, ale samorządy mogą wprowadzić własne zasady): oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej udokumentowane zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach; kserokopia dowodu osobistego. Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni, zamiast dowodu powinieneś mieć zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego. Powinieneś też zgłosić się z rodzicami.

•  Od studentów wymagane są: oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach, zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów, kserokopia dowodu osobistego. Np. na Mazowszu żacy muszą też przedstawić zaświadczenie z uczelni, że tam nie pobierają stypendium socjalnego. W tym województwie obu stypendiów nie można łączyć.

Jak zdobyć unijne stypendia - informator (5)

   
 
Kiedy to wszystko załatwiać

Niestety. Nie ma tu jednej odpowiedzi dla całego kraju. W niektórych miastach to już dosłownie ostatnia chwila na składanie wniosków. W większości procedura jeszcze nie ruszyła.

Np. rzeszowski wydział edukacji urzędu miasta tylko do dziś przyjmuje uczniowskie wnioski o stypendia. Z kolei w Płocku jeszcze w ogóle nie zaczęto ich przyjmować.

Powtarzamy, jak jest u Was, musicie pytać w urzędach zajmujących się stypendiami w swoich regionach. Trzymajcie rękę na pulsie, dopytujcie w starostwach, na jakim etapie są procedury, czytajcie strony internetowe urzędów marszałkowskich, samorządów lokalnych. Plan jest taki, by wypłaty ruszyły we wrześniu w przypadku uczniów i w październiku - dla studentów.

Zbieraj rachunki

Kupujesz już teraz zeszyty, książki... koniecznie zabierz ze sklepu fakturę lub rachunek. Bez niego nie możesz się później ubiegać o refundację. Zbieraj rachunki za każdą, nawet najdrobniejszą rzecz. W ub. roku szkolnym brak rachunków był jednym z najczęściej popełnianych przez stypendystów błędów.

Uwaga! Jeśli w ub. roku szkolnym/akademickim pozytywnie przeszedłeś procedurę stypendialną i dostałeś unijne pieniądze, w tym roku jeszcze raz musisz przystąpić do rekrutacji i przygotować dokumenty.

Uwaga! Nie strać stypendium

Pamiętaj, stypendium można stracić. Tak się stanie, gdy np. przerwiesz naukę, zostaniesz skreślony z listy uczniów/studentów, przestaniesz spełniać kryteria, weźmiesz urlop dziekański, powtarzasz rok. Uwaga! Jeśli otrzymasz pomoc finansową np. po skreśleniu cię z listy studentów, będziesz musiał zwrócić pieniądze.

Skąd są stypendia i po co

Stypendia unijne mają ułatwić uboższej młodzieży, głównie z małych miejscowości, dostęp do kształcenia. Finansuje je głównie Europejski Fundusz Socjalny, wspomaga polski budżet. Realizowane są w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem ZPORR jest przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów, tak by sprzyjało to długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

W latach 2004-06 w ramach unijnych stypendiów:

•  Uczniowie otrzymają 151 mln euro. 68 proc. kwoty daje Europejski Fundusz Społeczny, a ok. 32 proc. dokłada budżet państwa - rezerwa ministra edukacji narodowej i sportu.

•  Studenci otrzymają 24 mln euro. Tu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 75 proc., a 25 proc. ze środków z budżetu państwa - rezerwa celowa ministra gospodarki i pracy.

Środki te przeznaczone są na wypłacanie przez 23 miesiące (tj. ostatnie miesiące 2004 r. i po dziesięć miesięcy w 2005 i 2006 r.) stypendiów w maksymalnej wysokości 250 zł dla 123 tys. uczniów i w maksymalnej wysokości 350 zł dla 15 tys. studentów. Z szacunków Ministerstwa Gospodarki wynika, że o jedno stypendium dla uczniów starają się średnio cztery osoby, a o jedno stypendium dla studentów - ok. dziesięciu osób.

A w roku 2005...

dla uczniów jest przeznaczone ok. 50 mln euro, a dla studentów ok. 8 mln euro.


Agnieszka Woźniak

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,2821338.html?as=5&ias=5
Tytuł: Nowe zasady stypendialne dla studentów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 06, 2005, 11:41:46 pm
Nowe zasady stypendialne dla studentów

   
  Katarzyna Kolska, Poznań

Studenci z roku na rok są coraz ubożsi i coraz częściej muszą korzystać z pomocy materialnej na uczelniach. Jest szansa, że w tym roku trafi do ich kieszeni nieco więcej pieniędzy.

Nowe formy pomocy dla studentów przewiduje zmieniona od 1 września ustawa o szkolnictwie wyższym. Jak dawniej, każda osoba, której miesięczne dochody nie przekraczają 596 zł netto, może ubiegać się o stypendium socjalne. W zależności od tego, ilu studentów stara się o taką pomoc, uczelnia ustala górną kwotę, od której będzie przyznawana.

Nowością jest natomiast tzw. stypendium mieszkaniowe. Do tej pory kryło się ono pod nazwą "podwyższenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania" i korzystali z niego tylko ci, którzy otrzymywali stypendium socjalne. Teraz wniosek o stypendium mieszkaniowe może złożyć każdy student, bez względu na to, czy mieszka w akademiku, czy na stancji. Co ciekawe, student może otrzymać też stypendium mieszkaniowe dla swojego niepracującego współmałżonka (pod warunkiem że mieszkają razem, współmałżonek nie jest studentem i nie korzysta z innej pomocy stypendialnej). Prawdopodobnie uczelnie nie będą miały dość pieniędzy, żeby dać stypendium mieszkaniowe wszystkim chętnym, kryterium będą więc dochody.

Zupełną nowością jest stypendium na wyżywienie, o które studenci w ubiegłym roku bardzo walczyli. Może się o nie ubiegać osoba w trudnej sytuacji materialnej. Ustawodawca jednak w żaden sposób tego nie precyzuje. - To stypendium miało trafiać do studentów zamiejscowych, którzy skazani są na zbiorowe formy żywienia. Tymczasem zapis w ustawie jest taki, że może je dostać każdy, nawet jeśli mieszka w domu rodzinnym - mówi Przemysław Rachowiak, pełnomocnik rektora ds. stypendialnych UAM. Uniwersytet planuje, że o stypendium żywieniowe będą mogli starać się ci, których dochód na osobę w rodzinie (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) nie przekracza 316 zł i będzie ono wynosiło ok. 50-60 zł.

Podobnie jak w roku ubiegłym studenci, którzy zaliczyli I rok, mogą dostać stypendium za wyniki w nauce - na UAM wynosiło ono w ubiegłym roku od 170 do 255 zł, na Politechnice od 137 do 330 zł. Osobom niepełnosprawnym przysługiwać będzie też stypendium specjalne bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

Czy przeciętny student może liczyć na to, że w tym roku trafi do jego kieszeni więcej pieniędzy? - Tylko wówczas, jeśli wzrośnie dotacja budżetowa na pomoc socjalną. Bo studentów, którzy z niej korzystają, jest z roku na rok coraz więcej, a dotacja jest od dwóch lat taka sama - wyjaśnia Rachowiak.

Przymiarki do stypendiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

socjalne 160 zł

mieszkaniowe 120-135 zł

na wyżywienie 50-60 zł

stypendium specjalne 160 zł

za wyniki w nauce 170-255 zł

za osiągnięcia sportowe 160 zł

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2901866.html

Wsparcie dla studentów


Stypendia to nie tylko forma pomocy materialnej dla studentów czy nagrody za włożony w naukę wysiłek lub uznanie talentu. To także sposób
na promocję uczelni i przyciągnięcie młodych ludzi.Studenci ubiegający się o stypendia muszą spełnić takie same ustawowe kryteria oraz dopełnić tych samych formalności, jednak szczegółowe warunki przyznawania stypendiów (poza ministerialnymi) ustala rektor uczelni w porozumieniu z organem samorządu studenckiego, jakim najczęściej jest komisja stypendialna. Tworzą ją studenci oraz pracownicy uczelni. Wspólnie ustalają oni m.in. sposób podziału dotacji przeznaczonej na stypendia.

Środki z dotacji przeznaczone na stypendia i inne świadczenia socjalne nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie przyznawane przez uczelnię. W praktyce oznacza to, że wysokość stypendium określa się na podstawie liczby potencjalnych stypendystów oraz średniej wyników z egzaminów i zaliczeń. Dlatego średnia ocen upoważniająca do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może być inna w każdej uczelni. W niektórych szkołach przyznaje się stypendium już od średnej 4,0, a w innych od 4,75. Kwoty przyznawane różnią się bardziej niż uprawniająca do niej średnia i wynoszą od 300 do 600 zł.

Student może pobierać równocześnie stypendium za wyniki w nauce oraz np. mieszkaniowe. Nie może jednak pobierać stypendiów za osiągnięcia naukowe na kilku kierunkach jednocześnie, ale wyłącznie na jednym, według własnego wyboru, np. tam, gdzie kwota stypendium jest najwyższa.

– Dlaczego nie można otrzymywać stypendium naukowego i sportowego? Uprawianie sportu może być dużo droższe niż wspomaganie osiągania dobrych wyników w nauce. Przecież można jednocześnie dobrze się uczyć i uprawiać sport? – pyta student Szkoły Głównej Handlowej. Dotychczasowy regulamin przyznawania świadczeń nie przewidział takiej możliwości.


Kujon płaci mniej

Coraz częściej zdarza się, że oprócz stypendiów finansowanych z dotacji MENiS uczelnie tworzą własne systemy motywowania i nagradzania swoich studentów. Najbardziej popularną formą jest obniżanie wysokości czesnego, zależnie od wyników w nauce.


Dyplom dla aktywnych

W wielu szkołach wyższych realizowane są programy pozafinansowe. – Osoby, które uczestniczą w życiu uczelni, organizują przedsięwzięcia na rzecz kolegów oraz reprezentują uczelnię na imprezach otwartych, np. targach edukacyjnych lub corocznym Festiwalu Nauki, zdobywają punkty. Najbardziej aktywni otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w ważnych przedsięwzięciach – mówi Elżbieta Szyper z Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Taki certyfikat może być argumentem w rozmowie z potencjalnym pracodawcą. Ci bowiem cenią sobie młodych ludzi, którzy na uczelni zdobywali nie tylko wiedzę, ale i inne praktyczne umiejętności.


Profesjonalna informacja

Na uczelniach nie brakuje informacji o sposobach finansowego wsparcia. Wzory wniosków o stypendia wraz z instrukcjami, regulaminy przyznawania pomocy dostępne są w siedzibach uczelni i na ich stronach internetowych. Informacja o przyznaniu stypendium bywa też przesyłana na konto e-mail studenta.

Część uczelni ułatwia studentom odbiór pieniędzy przekazując je na rachunek bankowy. To ważne, bowiem nieodebranie kwoty w kasie więcej niż trzy razy bez racjonalnego uzasadnienia może oznaczać zawieszenie wypłaty pieniędzy i przekazanie zaległego stypendium do funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, z którego one pochodzą. Takie rozwiązanie przyjęto np. w Szkole Głównej Handlowej.

O stypendium może ubiegać się student, który uzyskał wpis na kolejny rok studiów, nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów, posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje aktywność naukową, co oznacza np. pracę w kole naukowym, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi, publikacje, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia oraz uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocenę nie niższą niż określona w regulaminie przyznawania stypendium.


OPINIA


Tomasz A., absolwent fizyki i ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zajmuje się stosowaniem matematyki w finansach

Pierwsze stypendium dostałem z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w pierwszej klasie szkoły średniej. Polegało ono nie tyle na otrzymywaniu pieniędzy, ale na udziale w dodatkowych zajęciach, kontakcie z wykładowcami akademickimi, dostępie do fachowej biblioteki, bezpłatnej prenumeracie czasopism, co było dla mnie wtedy bardzo ważne. Byłem też uprawniony do otrzymywania stypendium za wyniki w nauce, ale budżet państwa zawiesił wtedy wypłaty stypendiów i pieniędzy nigdy nie dostałem. Na studiach, ponieważ miałem indeks dwóch wydziałów, otrzymywałem dwa stypendia. Pieniądze, które dostawałem, dawały mi swobodę, zwiększały możliwości. Dzięki nim mogłem kupować interesujące mnie książki i nie musiałem pracować czy udzielać korepetycji. Miałem więcej czasu wolnego – mogłem go przeznaczyć na naukę lub imprezy. Stypendium na pewno jest formą motywacji do zdobywania jak najlepszych ocen.


W ramach programu „Student” osoby niepełnosprawne kształcące się w szkołach policealnych i wyższych mogą ubiegać się o pieniądze na pokrycie części kosztów nauki. Rozpoczęła się druga edycja stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Celem programu „Student” jest zachęcenie niepełnosprawnych do podwyższania swoich kwalifikacji i przygotowanie ich do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Istotne jest również przełamanie uprzedzeń pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz przekonanie młodych ludzi, że ich sukces zawodowy i życiowy zależy od wykształcenia i jest możliwy mimo niepełnosprawności.

Niepełnosprawny student może otrzymać pieniądze, gdy miesięczny dochód brutto nie przekracza 120 proc. najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub 150 proc. najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych lub osób samodzielnie gospodarujących.

Przyznane w ramach programu dofinansowanie może obejmować koszty: opłat za naukę, zakwaterowania, dojazdów, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć w półroczu pięciokrotności najniższego wynagrodzenia. Indywidualnie przyznana kwota zależy od sytuacji majątkowej wnioskodawcy, stopnia niepełnosprawności, wysokości opłat za naukę. Dofinansowanie nie przysługuje w czasie trwania przerwy w nauce. Dopuszcza się możliwość wypłaty dofinansowania w sytuacji powtarzania roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić tylko jeden raz w ciągu trwania nauki.


Uczyć się trochę łatwiej

W ramach wyrównania szans edukacyjnych uczeń może dostać maksymalnie 250 zł, żak – 350 zł miesięcznie. Środki będą dostępne już od września.

Niestety, nie wszyscy dostaną stypendia takiej samej wysokości, ich kwota będzie różna, w zależności od województwa. Wysokość stypendiów określi zarząd województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przyjmowanym na dany rok.

W tym roku najwyższe stypendia wypłacono w województwie łódzkim – dla uczniów wyniosły średnio 198 zł, dla studentów – 260 zł. Najniższe zaś wypłacano w województwie lubuskim – średnio 70 zł miesięcznie dla uczniów i 66 zł dla studentów. Maksymalna wysokość określana jest m.in. na podstawie liczby złożonych wniosków o stypendium. Im więcej chętnych, tym prawdopodobniej wypłaty będą niższe, ale dzięki temu większa grupa zainteresowanych będzie mogła skorzystać ze wsparcia.

Środki będą dostępne od września, ale tempo wypłat zależy od powiatów. W pierwszej edycji programu wypłatę stypendiów rozpoczęto najpóźniej w województwie mazowieckim – pod koniec roku szkolnego. Najwcześniej zaś wypłaty uruchomiono w województwie opolskim, bo już 29 listopada.


Na jaki okres

Stypendium przyznawane jest na czas nauki w danym roku szkolnym (lub akademickim), lecz nie dłużej niż na dziesięć miesięcy. Warto przy tym pamiętać, że według ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W związku z tym nie powinno być problemów z refundacją kosztów poniesionych przez uczniów na cele edukacyjne, gdy projekt stypendialny realizowany jest w wakacje. W roku szkolnym 2005/2006 zostanie wprowadzona zaliczkowa forma wypłaty stypendiów, która polegać będzie na przekazywaniu uczniowi stypendium w ratach.

Wysokość transzy będzie odpowiadać miesięcznej wysokości stypendium. Dzięki temu młodzi ludzie zrobią zakupy za otrzymane pieniądze. Możliwa też będzie refundacja kosztów poniesionych z datą rozpoczęcia projektu. Ale, uwaga! Jeśli młody człowiek nie rozliczy się w terminie z otrzymanych pieniędzy, dalszych wypłat nie będzie, a pieniądze w zmniejszonej (o już wydane) kwocie trafią do innego ucznia z listy rezerwowej. Lista ta tworzona jest w czasie naboru stypendystów. Tegoroczną nowością jest również możliwość udokumentowania zakupu, np. podręczników poprzez okazanie zwykłego paragonu, a nie faktury.


Dla kogo pieniądze

Żeby ubiegać się o stypendium, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, być uczniem publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Po drugie, mieszkać na terenie wiejskim lub obszarze zmarginalizowanym i po trzecie – mieć trudną sytuację materialną.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć 504 zł netto na osobę w rodzinie lub 583 zł netto, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna mająca orzeczenie o niepełnosprawności. Jest to kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Według takich kryteriów dochodowych będą rozpatrywane wnioski złożone do końca sierpnia. Po 1 września br. będzie inaczej, gdyż wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach unijnych, na mocy której do dochodu osób ubiegających się o stypendium będą wliczane m.in. stypendia przyznane w ramach Działania 2.2 ZPORR.

W przypadku gdy rodzina, uczeń lub student utrzymują się z gospodarstwa rolnego, podstawą obliczenia dochodu jest przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do 30 października każdego roku przez prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Zgodnie z obliczeniami GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r. i będzie wynosił 1086 zł.

Oprócz wymienionych warunków również marszałkowie województw mogą wprowadzić dodatkowe kryteria wyboru uczestników projektów stypendialnych. Mogą np. obniżyć próg dochodu pozwalający na ubieganie się o stypendium. Dokumentem zawierającym te kryteria jest Ramowy Plan Realizacji Działania zatwierdzany na dany rok przez Regionalny Komitet Sterujący i przyjmowany uchwałą zarządu województwa.

Zatwierdzone Ramowe Plany Realizacji Działania umieszczane są na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub innych instytucji odpowiedzialnych za realizację działania.


Na jakie wydatki

Przyznane pieniądze można wydać na pokrycie kosztów związanych z nauką lub ułatwieniem dostępu do niej. W szczególności na:

• pomoce naukowe, np. podręczniki;
• wydatki ułatwiające naukę;
• koszty obligatoryjne wymagane przez szkołę, o których decyduje dyrektor, rada pedagogiczna, organizacja prowadząca szkołę.

Listę wydatków innych niż obligatoryjne, które można finansować ze stypendium określa dyrektor szkoły, dostosowując je do potrzeb uczniów i faktycznych obciążeń związanych z kształceniem. W katalogu wydatków mogą znaleźć się też związane np. z zakupem multimedialnych pomocy naukowych, uczestnictwem w kursach językowych i innych zajęciach dodatkowych realizowanych przez szkołę.


Jakie dokumenty

Ubiegając się o stypendium, uczeń powinien złożyć: oświadczenie o sytuacji rodzinnej potwierdzone zaświadczeniem o dochodach, ksero dowodu osobistego (osoby niepełnoletnie, zamiast dowodu muszą mieć zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego i załatwiać formalności z opiekunami). Student oprócz zaświadczenia o sytuacji materialnej rodziny i kserokopii dowodu musi dostarczyć dokument potwierdzający przyjęcie na pierwszy rok studiów lub kontynuowanie nauki. W woj. mazowieckim, gdzie nie można pobierać jednocześnie stypendiów edukacyjnego i socjalnego, trzeba dostarczyć zaświadczenie, że nie dostaje się takiego stypendium. Instytucją realizującą program stypendialny w regionach są najczęściej urzędy marszałkowskie, ale mogą też być samorządy lokalne. Tam też należy dowiadywać się, jaki jest termin składania wniosków. W jednych częściach kraju nabór już się skończył w innych trwa nadal.


 

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych

O dofinansowanie kształcenia mogą ubiegać się osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, które są:

• studentami studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych lub uzupełniających studiów magisterskich prowadzonych przez szkoły wyższe,
• studentami studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
• słuchaczami kolegiów pracowników służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów języków obcych,
• uczniami szkół policealnych,
• studentami uczelni zagranicznych lub odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, uczącymi się w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu. 

151 mln euro wyrówna szanse studentów

Na stypendia w latach 2004-2006 zaplanowano 151 mln euro dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz 24 mln euro dla studentów. Środki te umożliwią wypłacanie przez 23 miesiące około 123 tys. stypendiów w maksymalnej wysokości 250 zł dla uczniów oraz 15 tys. stypendiów w wysokości 350 zł dla studentów. Z informacji uzyskanych z województw wynika, że z pierwszej edycji programu skorzystało ponad 217 tys. osób – ponad 179 tys. uczniów i 38 tys. studentów. Stypendia przyznawane są w ramach unijnego Działania 2.2, tj. „Wyrównania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Raport przygotowała  Bianka Jaworska

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/13.html?numer=1540&dok=1540.13.229.2.1.1.0.1.htm
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 08, 2005, 01:48:26 pm
Rusza program Student

pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym

http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset

http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/1783;jsessionid=17DD5E63CA5E4D5084B87B9FC6430691
Tytuł: Stypendia dla uczniów
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 08, 2005, 10:12:32 pm
Brakuje ci na książki? Marzysz o astronomii, ale rodziców nie stać na zakup lunety? Wygrałeś międzynarodowy konkurs? A może jesteś najlepszym uczniem w szkole? Pamiętaj! Masz prawo ubiegać się o stypendium. Przedstawiamy poradnik jak je zdobyć.

Od stycznia 2005 r. w Polsce obowiązuje nowy system pomocy uczniom zdolnym i z najuboższych rodzin - tzw. Narodowy System Stypendialny. Jego zasady określiła ustawa o systemie oświaty (rozdział 8a, nowelizacja z 16 grudnia 2004 r.). Ma zmniejszać różnice w dostępie do edukacji, łamać bariery wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia i wspierać talenty. Wcześniej zadanie to spoczywało na barkach samorządów.

- Z naszych informacji wynikało, że samorządy przeznaczały w skali roku na stypendia tylko 10 mln zł rocznie. Wiemy też, że preferowały uczniów zdolnych, rzadziej pomagając niezamożnym - tłumaczy Elżbieta Matejka, dyrektor departamentu wychowania i profilaktyki społecznej w MENiS. - To była niewystarczająca pomoc. Sytuacja wymagała interwencji państwa. Przecież już w konstytucji mamy zapis o tym, że zadaniem państwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych - dodaje.

STYPENDIA SOCJALNE

Stypendia socjalne

Przyznawane są z myślą o uczniach z rodzin o niskich dochodach (czyli do 316 zł na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej), w szczególności gdy w rodzinach tych występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

W budżecie państwa na rok 2005 po raz pierwszy znalazła się pula pieniędzy na stypendia socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych - 242,5 mln zł. To ma wystarczyć na pomoc dla ok. 200 tys. osób.

Stypendium to może wynosić od 44,80 do 112 zł miesięcznie. Zapamiętajcie - te pieniądze trafiają do gmin, które opracowują regulamin ich podziału (musi uchwalić go rada gminy). To w nim zapisują m.in., komu przysługuje pomoc, w jakiej wysokości można ją dostać, na co i jak często (np. raz w miesiącu czy może jednorazowo). Jednak pewne zasady odgórnie określono już w ustawie, m.in. to, że:

•  stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym,

•  uczniowie dostają pomoc w formie przedmiotowej, nie w gotówce, którą mogliby wydać na zakupy niezwiązane z edukacją. Stypendium może być więc np. na podręczniki, zakup stroju gimnastycznego, mikroskopu, przyborów szkolnych, na dodatkowe zajęcia wyrównawcze lub edukacyjne, choćby lekcje języka obcego (można skorzystać z kilku form pomocy jednocześnie). Pełna lista musi się znaleźć w gminnym regulaminie. Często zależy on od ilości pieniędzy do rozdysponowania. Państwo dzieliło pieniądze między samorządy, biorąc pod uwagę m.in.:

•  liczbę uczniów w gminie,

•  dochody na osobę,

•  liczbę okresowych zasiłków przyznawanych z pomocy społecznej.

- Gminy wolałyby dawać młodzieży gotówkę, najchętniej każdemu i po tyle samo. Nasze intencje są jednak inne. Chcemy, by środki te naprawdę wspierały edukację dającą szansę na wyjście z ubóstwa - podkreśla dyr. Matejka.

Uwaga! 1 września rozpoczął się nowy nabór wniosków od osób zainteresowanych stypendiami socjalnymi. Potrwa do 15 września. O szczegóły pytaj w swojej gminie. Tam też złóż podanie.

Wniosek o stypendium socjalne powinien zawierać:

•  imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

•  miejsce zamieszkania ucznia,

•  zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny

Może go dostać uczeń przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. To może być pomoc finansowa lub rzeczowa przyznawana raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium socjalnego. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego ustala gmina (uchwałą rady gminy). Jego maksymalna jednorazowa wysokość to 280 zł.

To forma wsparcia uczniów, których rodzice pobierają zasiłek rodzinny, realizowana przez gminy i ośrodki pomocy społecznej. Są to:

•  jednorazowy dodatek w wysokości 90 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

•  dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Może on być przyznany na: - dofinansowanie mieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, oraz dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (80 zł miesięcznie), - dojazdy z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny (40 zł miesięcznie). Dodatki te wypłacane są tylko w okresie nauki - od września do czerwca.

Ustawowe kwoty dodatków każda rada gminy może podnieść. Ale wtedy finansuje je z własnych środków. Jak jest w twoim regionie - pytaj w urzędach gminy i ośrodkach pomocy społecznej.

STYPENDIA MOTYWACYJNE

Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów za wysoką średnią lub osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym finansuje samorząd z ogólnej subwencji oświatowej, a przydziela szkoła poprzez powołaną przez dyrektora szkolną komisję stypendialną. Komisja po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego określa m.in. minimalną średnią uprawniającą do otrzymania pomocy.

Wniosek o przyznanie takiego stypendium składa i opiniuje wychowawca klasy. Wypłacane jest raz w semestrze. Wynosi do 112 zł na semestr. Uwaga - stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie mogą otrzymywać uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

Stypendia prezesa Rady Ministrów

Przysługują jednemu uczniowi z każdej szkoły kończącej się maturą za wybitne osiągnięcia w nauce, tzn. najwyższą w szkole średnią ocen lub za szczególne osiągnięcia w minimum jednej dziedzinie wiedzy i za co najmniej dobre wyniki w pozostałych. Stypendium prezesa Rady Ministrów przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Obecnie w tej formie ok. 6 tys. uczniów otrzymuje 248 zł miesięcznie.

Stypendia ministra edukacji narodowej i ministra kultury

Są zarezerwowane dla:

•  laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub turniejów,

•  laureatów konkursów na pracę naukową organizowanych przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,

•  uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskujących najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauk,

•  uczniów uczestniczących w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,

•  uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

•  uczniów szkół artystycznych za bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych,

•  laureatów międzynarodowych lub krajowych konkursów artystycznych.

Ministerstwo Edukacji wypłaca w ramach takiej pomocy po 320 zł miesięcznie, Ministerstwo Kultury wypłaca po 350 zł miesięcznie.

STYPENDIA UNIJNE

W wakacje już po raz drugi ruszyła kolejna edycja stypendiów unijnych na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także dla studentów. Mają ułatwić uboższej młodzieży, głównie z małych miejscowości, dostęp do kształcenia. Finansuje je przede wszystkim Europejski Fundusz Społeczny, wspomaga polski budżet. W latach 2004-06 w ramach unijnych stypendiów uczniowie otrzymają 151 mln euro, a w samym roku 2005 - 50 mln euro.

O to stypendium możesz się ubiegać, jeśli:

•  jesteś uczniem publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,

•  mieszkasz (jesteś zameldowany) na wsi, w mieście do 5 tys. mieszkańców albo w mieście do 20 tys. mieszkańców, w którym nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą,

•  masz trudną sytuację materialną, czyli pochodzisz z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł, jeśli w twojej rodzinie jest osoba niepełnosprawna albo też wtedy, gdy pochodzisz z rodziny rolniczej o niskich dochodach

Maksymalnie uczeń może dostać 250 zł miesięcznie przez cały czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż przez dziesięć miesięcy.

Uczniowie mogą dostać stypendium w formie:

•  rzeczowej (np. zakup podręczników),

•  dofinansowania opłat (np. za zakwaterowanie, wyżywienie, internat),

•  refundacji kosztów poniesionych wcześniej, a związanych z pobieraniem nauki (po przedstawieniu faktur, rachunków),

•  zaliczki na edukacyjne zakupy, z których potem trzeba się rozliczyć na podstawie faktur i rachunków.

Stypendium można wydać na:

•  zakup pomocy naukowych (np. podręczników, słowników),

•  koszty ułatwiające kształcenie, tj. wyżywienie, zakwaterowanie, dojazdy, czesne,

•  koszty obligatoryjnie wymagane przez szkołę; takie, które na podstawie decyzji dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego szkołę uczeń jest zobowiązany ponosić, by w pełni korzystać z zajęć, oraz takie, których ponoszenie wynika z odrębnych przepisów (np. ubezpieczenie wypadkowe). To np. koszt zakupu stroju na gimnastykę, plecaka, przyborów szkolnych, kalkulatora, encyklopedii, atlasu, repetytoriów, tablic matematycznych, lektur, koszty ponoszone podczas wycieczek szkolnych: bilety do kina, teatru, muzeum, a nawet koszt kursu na prawo jazdy, jeżeli jest wymagane przez szkołę. Katalog nie jest zamknięty. Ostatecznie określa go dyrektor szkoły.

Uwaga! Program stypendiów unijnych realizowany jest przez województwa. Każde może wyznaczyć własne zasady przyznawania stypendiów, m.in. progi dochodu uprawniające do stypendium (często pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach), dodatkowe wymogi (np. pierwszeństwo dla uczniów z dobrymi ocenami) i wypłacane kwoty.

Jak jest w twoim regionie, musisz pytać w szkołach, starostwach i urzędach marszałkowskich (w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem - w wojewódzkich urzędach pracy, a w Łódzkiem - w Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej).

Wniosek o stypendium unijne powinien zazwyczaj zawierać (choć i tu samorządy mogą wprowadzić własne zasady):

•  oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej udokumentowane zaświadczeniami lub orzeczeniami o dochodach,

•  kserokopię dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego. Powinieneś też zgłosić się z rodzicami.

Kiedy go złożyć? Niestety, nie ma tu jednej odpowiedzi dla całego kraju. W niektórych miastach termin już upłynął, w innych wciąż jest na to czas. Jak jest u was, musicie pytać w instytucjach zajmujących się unijnymi stypendiami w poszczególnych regionach.


Agnieszka Woźniak

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2904490.html?as=3&ias=3

Dobre rady dla stypendystów

   
 •  Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Ale nie we wszystkich częściach kraju można łączyć pomoc socjalną ze szkoły ze stypendium unijnym. Sprawdź, jak jest w twoim regionie.

•  Uwaga - w przypadku stypendiów socjalnych i unijnych to ty musisz złożyć wniosek o pomoc finansową, wypełnić formularze, dostarczyć zaświadczenia o dochodach. Zupełnie inaczej jest w przypadku stypendiów za dobre wyniki w nauce czy osiągnięcia sportowe. Tu formalności załatwia za ciebie szkoła. Ty musisz tylko dobrze się uczyć.

•  Stypendium socjalne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

•  Samorządy mogą tworzyć z własnych środków regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży albo wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Płock np. stworzył projekt edukacyjny „Deltaklub”, który najzdolniejszym uczniom umożliwi: dostęp do najnowszych metod nauczania, udział w wycieczkach naukowych, ciekawe zajęcia w laboratoriach oraz kontakt z wykładowcami wyższych uczelni. Będzie rozwijał ich zdolności i promował osiągnięcia. W „Deltaklubie” powstaną cztery grupy: fizyczna, chemiczna i dwie matematyczne. Zajęcia będą odbywały się poza normalnymi lekcjami w szkołach, w każdą sobotę, od października.

•  Jeśli starasz się o stypendium unijne, koniecznie zbieraj rachunki i faktury. Bez tego nie możesz się później ubiegać o refundację. W ub. roku szkolnym brak rachunków był jednym z najczęściej popełnianych przez stypendystów błędów.

•  Jest jeszcze program „Wyprawka szkolna” - zgodnie z tym rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2005/06, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogli otrzymać bezpłatny komplet podręczników szkolnych. Zgodnie z danymi GUS odsetek uczniów wymagających pomocy w formie wyprawki (spełniających kryterium dochodowe) wynosi średnio 24 proc. ogółu uczniów w wieku 7-14 lat.

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2904491.html
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 28, 2005, 08:20:00 am
Warszawa
Można składać wnioski o stypendium im. Jana Pawła II
(do 2 listopada)
Więcej informacji  
w wątku>>>  (http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,2990158.html)
Tytuł: Nowe kredyty na studia
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Grudzień 14, 2005, 10:52:18 pm
Nowe kredyty na studia

Wszyscy studenci, w których rodzinach miesięczny dochód nie przekracza 1600 zł na głowę, mogą starać się o preferencyjny kredyt na studia

 Studenci dostają po 600 zł miesięcznie kredytu

Taką propozycję przyjęła wczoraj Komisja ds. Pożyczek i Kredytów Studenckich, którą tworzą przedstawiciele resortów edukacji i finansów, rektorzy, studenci i doktoranci.

- Zaproponowaliśmy ministrowi edukacji, by ogłosił, że wymagany próg wynosi 1600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie - mówi Arkadiusz Doczyk, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, członek komisji.

Pierwszy raz od 2000 r., kiedy w Polsce wprowadzono kredyty studenckie, próg dochodu w studenckich rodzinach nie został podwyższony. Ustala go - przy pomocy komisji - co roku minister edukacji. Ostatecznie o przyznaniu kredytów (wypłacanych przez 10 miesięcy w roku) decydują banki. Dziś studenci dostają po 600 zł miesięcznie kredytu. Komisja proponuje, by ta stawka pozostała bez zmian.

Kredyt trzeba zacząć spłacać dwa lata po ukończeniu studiów.

- Niektórzy studenci boją się, że nie znajdą po studiach pracy, dlatego kredyty nie są tak popularne - wyjaśnia Arkadiusz Doczyk. Ministerstwo Edukacji ocenia, że od nowego roku kredyt na studia weźmie ok. 30 tysięcy studentów.

a.p.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051214/kraj/kraj_a_6.html
Tytuł: NIEPEŁNOSPRAWNI SPORTOWCY: STYPENDIA
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Styczeń 20, 2006, 11:39:56 pm
NIEPEŁNOSPRAWNI SPORTOWCY: STYPENDIA
> minister sportu określił zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej, ich wysokość oraz czas, na jaki mogą być przyznane; wysokość stypendium - liczona od 2300 zł - wynosi miesięcznie do jednokrotności wskazanej kwoty w zależności od osiągnięć w zawodach (Dz. U. nr 5, poz. 32)

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060120/prawo/prawo_a_11.html
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 04, 2006, 10:50:21 pm
Stypendia to za mało (http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34474,3147259.html)
Adam Leszczyński 03-02-2006 , ostatnia aktualizacja 03-02-2006 21:31

Dzieci biednych rodziców z małych miejscowości mają małe szanse na dobrą pracę i dostatnie życie. Tylko niektórym udaje się przebić. Nie ma dla nich prostej recepty na sukces. Komu - oprócz siebie - go zawdzięczają?

Chociaż Ania ma dopiero 22 lata, lista jej osiągnięć jest długa. Jeszcze w szkole organizowała "pogotowie korepetycyjne", pomagając słabszym kolegom. Wzorowo zdała międzynarodową maturę. Studiuje europeistykę i ma same piątki. Działa w licznych stowarzyszeniach - zorganizowała m.in. warsztaty filmowe, koncert dobroczynny i międzynarodową wymianę studentów. Ania opiekuje się gośćmi, co wymaga dużo czasu i wysiłku.

Ile kosztuje utrzymanie Ani?

- Dostaję miesięcznie 380 zł stypendium socjalnego z uniwersytetu i 240 zł z Towarzystwa - mówi. - To zupełnie wystarcza na życie. Dostałam też używany komputer do pracy.

"Towarzystwo" to organizacja społeczna założona na początku lat 90. w liczącym 3,5 tys. mieszkańców miasteczku w Wielkopolsce. Okolica śliczna, ale biedna - trzy czwarte ziemi w powiecie ma V i VI klasę, co oznacza, że wyżyć z niej trudno. Bezrobocie w miasteczku przekracza 25 proc. Jeżeli ktoś ma pracę, rzadko zarabia więcej niż 800 zł. Towarzystwo odnajduje uczniów zdolnych i pracowitych i funduje im stypendia. Są niewysokie, ale te 100-200 zł miesięcznie starcza na bilet do lepszej szkoły - i bilet do lepszego życia.

Dlaczego nie podaję nazwy miasteczka i nazwiska Ani? Bo dowiedziałem się od jednej z osób, która pomogła jej w drodze na studia, że Ania wychowała się w domu bardzo biednym - tak biednym, że do niedawna nie było w nim ani prądu, ani bieżącej wody. Ania nie chce o tym mówić.

- Prawdziwa bieda się nie chwali. Siedzi w kącie i czeka, aż ją znajdą - usłyszałem później od Marii Poprawskiej, założycielki Fundacji "Rodzina" ze Sławna na Pomorzu, innej lokalnej organizacji pozarządowej.

Ania jest pierwszą osobą w rodzinie, która zdobywa wyższe wykształcenie. Z punktu widzenia socjologów i ich statystyk jej szanse na sukces były znikome - mieszka na wsi, ma biednych i niewykształconych rodziców. Dwóch braci Ani nie skończyło zawodówki.

Czy gdyby dostali stypendia, również poszliby na studia? - Nie sądzę - mówi Ania. - Bracia sami zadecydowali, że nie chcą się uczyć. Rodzice wspierali nas wszystkich tak samo.

Tajemnica kiepskich stopni

Ania jest bardzo inteligentna i bardzo pracowita. Zostałaby jednak inteligentną i pracowitą bezrobotną, gdyby nie pomoc jednej instytucji. Towarzystwo znalazło elitarne liceum prywatne w Poznaniu, które zgodziło się ją przyjąć za darmo.

- Koleżanki i koledzy nigdy nie traktowali mnie gorzej dlatego, że nie płaciłam za naukę - wspomina Ania.

- Nawet bardzo zdolne dzieci nie dadzą sobie rady same - mówi Maria Holzer, dyrektor Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, która pomaga finansowo lokalnym organizacjom pozarządowym. - Dla ich rodziców nawet niewielkie koszty mogą być przeszkodą nie do pokonania.

- Miałam wśród podopiecznych bardzo zdolną dziewczynę, która skończyła szkołę ze średnią 5.0 - opowiada Dorota Komornicka z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika z Wójtowic (niedaleko Bystrzycy Kłodzkiej). - Nie poszła na studia, bo rodziny nie było stać na bilet autobusowy. Chcieliśmy się zebrać i pomóc jej przetrwać kilka pierwszych miesięcy, żeby mogła doczekać do stypendium socjalnego. Rodzice jednak uznali, że to za duże ryzyko, i nie poszła na studia.

To historia typowa. Socjologowie wielokrotnie opisywali ten mechanizm: biedni boją się wziąć pożyczkę na studia, bo nie wierzą, że sobie poradzą i że będą mogli ją spłacić. Obawiają się zainwestować - nawet w edukację. W ten sposób pozbawiają się szans już na starcie. Brak wiary we własne siły to obciążenie także dla tych, którzy uczą się bardzo dobrze.

- Pewien chłopiec zdał do szkoły w Bytomiu - mówi Maria Poprawska. - Dostał 200 zł miesięcznie stypendium, ale to było za mało, żeby przeżyć. Prosił rektora Politechniki Koszalińskiej o przeniesienie, ale ten się nie zgodził. Biedni są często bardzo nieporadni - nie potrafią napisać podania albo nie wiedzą, że można je napisać. Jak w tym starym powiedzeniu: "Czemuś biedny? Boś głupi. Czemuś głupi? Boś biedny".

Dziecko poznaje działanie tego mechanizmu bardzo wcześnie. Rodziców nie stać na przedszkole albo nie ma go w okolicy. Kiedy już trafi do szkoły, to do gorszej niż w mieście - np. nauka języków obcych teoretycznie jest (bo musi być), ale albo nauczyciele sami mają z nimi problemy, albo bardzo często się zmieniają. Jest pracownia informatyczna sfinansowana w ramach programu "Interkl@sa", ale nie ma informatyka z prawdziwego zdarzenia, bo tacy mogą lepiej zarobić gdzie indziej. Najbiedniejsze dzieci nierzadko są także niedożywione i mają dużo gorszą opiekę zdrowotną, co oznacza, że częściej chorują - a spowodowane nieobecnością braki trudniej im nadrobić. Często nie potrafią właściwie się zachować w szkole, więc są karane - i słyszą, że nic z nich nie będzie. Każdą z tych trudności z osobna można przezwyciężyć, razem zmieniają się w kamień u szyi. Nikt zresztą nie oczekuje, że biednemu dziecku coś w życiu się uda - więc się nie udaje.

- Bezrobocie w rejonie Śnieżnika wynosi 38 proc. To tak dużo, że nawet nie ma gdzie pracować na czarno. Bieda rodzi najgorsze instynkty, agresję, apatię i postawy roszczeniowe - mówi Dorota Komornicka. - Większość dzieci żywi się kanapkami. My finansujemy 700 obiadów, ale to za mało. W domu dzieci słyszą, że nauka jest ważna, ale równocześnie widzą, że rodzice siedzą przed telewizorem i nic nie robią.

Brakuje nie tylko pieniędzy i wiedzy, lecz także wzorców i umiejętności, które dzieci z "lepszych" rodzin uważają za tak trywialne, że nawet nie traktują ich jako coś, czego trzeba się uczyć.

- Zabraliśmy cztery lata temu dzieci na wycieczkę do Wrocławia - mówi Komornicka. - Były w zoo, zobaczyły panoramę racławicką, poszły do McDonaldsa. Chodziło o to, żeby zobaczyły, jak to wszystko działa. Po czterech latach wspominają tę wycieczkę.

Pomóc jednemu

Jak pomagać najskuteczniej? Wszystkie organizacje pozarządowe, z których przedstawicielami rozmawiałem, chwalą się przemyślanym i wieloetapowym systemem naboru podopiecznych. Zatrudniają wolontariuszy - często emerytów albo ludzi na zasiłkach przedemerytalnych - którzy dobrze znają swoje środowisko. Wiedzą, które dziecko dobrze się uczy, a rodzice wstydzą się zwrócić o pomoc. Wtedy organizacja przychodzi z propozycją pomocy. Bieda jednak nie wystarczy - podopieczny musi dowieść, że mu zależy. Trzeba mieć dobre stopnie, dawać kolegom korepetycje, zorganizować wycieczkę. Liczą się też osiągnięcia twórcze - napisane wiersze czy narysowane komiksy. Przesłanie dla dziecka jest jasne: na szansę trzeba zapracować.

Jedna z organizacji podpisuje z dziećmi umowy, w których zobowiązują się, że będą się dobrze uczyć. Umowy nie mają oczywiście żadnej mocy formalnej, ale dzieci podchodzą do nich bardzo serio - także dlatego, że po raz pierwszy w życiu ktoś potraktował je serio.

 Inna fundacja załatwia stypendia indywidualne. Prywatny darczyńca płaci co miesiąc 50 czy 100 zł, a dziecko pisze do niego regularnie listy - o tym, co robi i jak się uczy. (Autentyczny fragment: "Bardzo przepraszam, że opuściłam się w nauce. Mam średnią tylko 5,5".) Dziecko pisze np., że wydało pieniądze na narty, ale zajęło pierwsze miejsce w zawodach.

Zwykle dzieci wydają pieniądze bardzo racjonalnie i oszczędnie. Z ich rodzicami jest inaczej: wiele organizacji woli kupić książki czy tenisówki, niż dać pieniądze rodzicom, żeby nie przepadły w kasie sklepu monopolowego.

Taka pomoc nie musi być duża. W skali 40-milionowego kraju te wszystkie działania kosztują grosze.

Fundacja Batorego wspiera organizacje lokalne - do każdej zebranej przez nie kwoty dokłada drugie tyle. - W zeszłym roku przekazaliśmy ok. 650 tys. zł dla 38 lokalnych organizacji - mówi Ewa Kulik-Bielińska z fundacji. - One same zebrały niemal milion. Dało to w sumie 1,5 tys. niewielkich stypendiów wypłacanych co miesiąc.

Organizacje pozarządowe nie myślą o swej pracy w kategoriach opłacalności. To jednak niesłychanie korzystna dla społeczeństwa inwestycja. Amerykańscy socjologowie od początku lat 60. przez dziesięciolecia śledzili drogi życiowe ubogich Afroamerykanów z publicznego przedszkola w Ypsilanti w stanie Michigan. Obliczyli, że każdy dolar zainwestowany w edukację kilkuletniego dziecka zwraca się... 17-krotnie. W porównaniu z dziećmi, które nie brały udziału w eksperymencie, jego uczestnicy zarabiali o jedną czwartą więcej. Znacznie rzadziej trafiali do więzień i zostawali klientami opieki społecznej. Były też korzyści niewymierne: częściej wchodzili w związki małżeńskie i zakładali stabilne rodziny.

Pomóc szkole

Stypendia dają różne instytucje - od Kancelarii Prezydenta po władze samorządowe, Caritas i kościelną fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Niektóre są przyznawane tylko ze względów socjalnych i wypłacane rodzicom, a ich skuteczność trudno ocenić.

Moi rozmówcy najbardziej krytykowali stypendia wypłacane z funduszy Unii Europejskiej - żeby je dostać, trzeba najpierw wydać własne pieniądze (np. na podręczniki) i przedstawić w gminie rachunek. Jak ma to zrobić ktoś, dla kogo problem stanowi 10 zł na jedzenie? Także gminne stypendia socjalne często wyglądają tak, że setka dzieci dostaje raz do roku po 50 zł. Kosztuje to dużo, pomaga niewiele. Dla lokalnych polityków to wygodne, bo większej liczbie potencjalnych wyborców mogą pokazać, jak się o nich troszczą.

Czy skuteczna pomoc w większej skali jest w ogóle możliwa? Czy państwo, które nie chce marnować pieniędzy, powinno tylko wspierać małe organizacje pozarządowe?

Żeby się o tym przekonać, pojechałem do Głuchowa, wsi położonej kilkanaście kilometrów od Torunia. Wojciech Rosiński, dyrektor miejscowego gimnazjum, jest byłym koszykarzem, reprezentantem Polski na olimpiadzie w Moskwie w 1980 r. W 2000 r. założył Stowarzyszenie "Sowa", które organizuje dzieciom i młodzieży sobotnio-niedzielne zajęcia pozalekcyjne - od malarstwa i rzeźbę po hafciarstwo, garncarstwo i fotografię.

Rosiński wierzy w to, co wiedzą liczni działacze społeczni w Ameryce Łacińskiej i Azji - że sport to jeden z najlepszych sposobów na pokonywanie barier społecznych. Nie tylko dlatego, że niektórzy jego podopieczni mogą zostać wyczynowcami. Także dlatego, że sport uczy pozytywnego udziału w życiu zbiorowym, zaufania do innych i współpracy.

- Chciałbym, żeby tu były korty tenisowe, na których będziemy mogli także zarabiać - Rosiński pokazuje łąki nieopodal szkoły. - Staramy się o dotację z Unii Europejskiej na kryty basen.

Tuż obok gimnazjum - gomułkowskiej "tysiąclatki" - stoi nowa sala gimnastyczna. Naprzeciw popegeerowskie bloki z wielkiej płyty.

- Nie wypuszczę pana. Musi pan opowiedzieć uczniom o swojej pracy - mówi dyrektor. - Bardzo rzadko spotykają ludzi, którzy wykonują inny zawód niż ich rodzice. Muszą wiedzieć, że można robić coś innego.

Kiedy stanąłem przed salą pełną gimnazjalistów, z tremy spociłem się jak mysz. Pierwsze pytania: "Czy często występuje pan w telewizji?", "Czy jest pan sławny?". Odpowiedzi trochę ich rozczarowały.

- Stypendia trzeba dawać, ale to tylko część rozwiązania - mówi Rosiński. - Nie muszą być wysokie. 100 zł jest OK, 400 byłoby pewnie za dużo. W Głuchowie bezrobocie sięga 27 proc. Dzieci muszą poznać inny świat. Muszą na własne oczy zobaczyć, że można żyć inaczej. Wzięliśmy je do opery w Bydgoszczy. Bilety kosztowały po 30 zł, autobus wynająłem po znajomości za 350. To się opłaca.

Można pomóc wszystkim?

- Same stypendia nie wyrównują szans na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum - uważa Maria Holzer. - Ale, być może, przydają się garstce najzdolniejszych. Na co warto wydać pieniądze? Na zajęcia sportowe, wyjazdy, podręczniki. Książki są bardzo drogie. Można je kupować hurtowo, co pozwoli wynegocjować lepsze ceny, albo nie wymieniać książek co roku i zainwestować w wypożyczalnie. Mają je bogaci Szwajcarzy i Francuzi.

Dożywianie w szkołach i wypłaty stypendiów to za mało. Nie wystarczy dać jeść i zapłacić. Trzeba też dać pozytywne wzorce, motywację i umiejętności, których brakuje. Nieprzemyślana i źle zorganizowana pomoc prowokuje tylko roszczenia.

- Nie wierzę w statystyki, które mówią, że na niektórych obszarach 70 proc. dzieci pochodzi z rodzin patologicznych. Gdyby tak było rzeczywiście, bałby się pan wjechać w takie miejsca samochodem. Od szefów organizacji, które wspieramy, dowiaduję się jednak, że coraz częściej trafiają na postawy roszczeniowe - mówi pani Holzer. - Bieda nie może być powodem do tego, żeby obniżać wymagania w szkole. To szkodzenie, a nie pomaganie.

Jak państwo może rozplątać ten węzeł? Politycy nie mają żadnej czarodziejskiej różdżki. Małe organizacje pozarządowe wydają często pieniądze skuteczniej niż ciężka machina państwowa.

Można też sięgnąć do przykładów zagranicznych - i to niekoniecznie europejskich.
Od ponad dziesięciu lat działa meksykańska Progresa, która obejmuje ponad milion rodzin - biednych mieszkańców wsi. Za każde dziecko, które regularnie uczęszcza do szkoły, co najmniej przeciętnie się uczy i spełnia kilka innych niewygórowanych i łatwych do zweryfikowania kryteriów (m.in. przechodzi regularne badania lekarskie) rodzice dostają od państwa niewielkie stypendium. W Meksyku stypendia są nieco większe w przypadku dziewcząt, bo one tradycyjnie kończą edukację wcześniej (w Polsce jest odwrotnie). Program daje rodzicom motywację, żeby dzieci jak najdłużej chodziły do szkoły - co sprawia, że rzadziej wykorzystuje się je jako siłę roboczą. W Polsce - gdzie w wielu szkołach podczas zbioru jagód czy grzybów wyludniają się całe klasy - taka zachęta także mogłaby okazać się skuteczna.

Podobne programy działają w Brazylii i kilku innych krajach Ameryki Łacińskiej. O systemie działającym w drugą stronę dyskutują Francuzi od czasu zamieszek w Paryżu - tutaj rodzice, którzy nie dbają o to, żeby ich dzieci chodziły do szkoły, mogliby być pozbawiani części szczodrych świadczeń socjalnych.

To tylko jeden przykład. Ekonomiści wielokrotnie badali efekty działania Progresy. Nie mają wątpliwości, że program przynosi rezultaty, choć nie jest tani. Istnieją jednak także tańsze sposoby. Można np. wpływać na to, jaki styl nauki - a więc i model funkcjonowania w grupie - premiują egzaminy szkolne.

- W gimnazjach panuje dziś obsesyjna konkurencja - mówi Maria Holzer. - Testy są indywidualne, każdy kuje do nich sam. W uboższych środowiskach takie podejście ogranicza szansę. Być może warto je zmienić, warto kłaść większy nacisk na zespołowe rozwiązywanie problemów, a indywidualny wyścig zacząć na etapie studiów. Nie zawsze konkurencja jest dobra.
Adam Leszczyński
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Marzec 10, 2006, 10:41:58 pm
Stypendia pomostowe

http://www.stypendia-pomostowe.pl/

-------------------------------------

dodane 29.03.2006r / Ulka

Stypendia przedłużone

Dzieci byłych pracowników PGR, które chodzą do szkół kończących się maturą, będą do 2008 roku, otrzymywać specjalne stypendia - zdecydował rząd. W tym roku skorzysta z nich ok. 35 tys. uczniów, w przyszłym - 23 tysiące. Stypendium wynosi 200 zł miesięcznie

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_060329/kraj/kraj_a_20.html
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 30, 2006, 08:44:28 am
Miłosierdzie według algorytmu

Ministerstwo Edukacji nie poczuwa się do odpowiedzialności za śmiesznie niskie stypendia, które dostają uczniowie z najbiedniejszych rodzin
 
Grażyna Antczak, mama 6-letniej Izy, dostała niecałe 9 złotych stypendium

 W środę opisaliśmy sytuację dzieci z mazurskiej gminy Świętajno pod Oleckiem, w której uczniowie z najuboższych rodzin dostają na miesiąc od 7 do 18 zł stypendium socjalnego. Zgodnie z prawem w rodzinach, w których dochód jest niższy niż 316 zł na osobę, stypendiumpowinno wynosić minimum 44 zł, a maksimum 112 zł miesięcznie. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Samorządom przekazuje je Ministerstwo Edukacji za pośrednictwem kuratoriów.

Wójt Świętajna Witold Maziewicz tłumaczył, że nie mógł wypłacić dzieciom kwot zgodnych z prawem, bo wniosków było ponad 400, a gmina dostała z budżetu za małośrodków - 37 tys. zł na styczeń i luty. Na marzec pieniędzy nie dostał.

Nie dostała ich żadna gmina w Polsce. Rzecznik MEiN Mieczysław Grabianowski przyznał, że pieniądze na stypendia edukacyjne wciąż do gmin nie dotarły. - Trwają końcowe prace nad uruchomieniem środków - zapewnia rzecznik, ale nie podaje, kiedy gminy je dostaną. Jego zdaniem podstawą do udzielenia pomocy nie jest jedynie zła sytuacja materialna ucznia, ale przede wszystkim istnienie określonych potrzeb edukacyjnych. W opisanych przez nas rodzinach dochód wynosił niewiele ponad 200 zł, a dzieci potrzebowały wszystkiego: ołówków, podręczników, ubrań, butów.

- Niekorzystna sytuacja materialna rodziny upoważnia jedynie do ubiegania się o pomoc edukacyjną,nie zapewnia automatycznie jej otrzymania - tłumaczy Grabianowski.

Zapytaliśmy ministra edukacji, kiedy będzie więcej pieniędzy, by wystarczyło na stypendia dla wszystkich potrzebujących. - Powstrzymam się od deklaracji bez pokrycia - odparł Michał Seweryński.

W tegorocznym budżecie na Narodowy Program Stypendialny zapisano 550 mln zł. To 200 mln zł więcej niż w 2005 r., ale wtedy wiele gmin nie zdążyło wydać wszystkich pieniędzy, bo ministerstwo przekazało je za późno. W lutym MEiN wypłaciło gminom zaliczkę wysokości 57,7 mln zł. Na pytanie "Rz", skąd wiadomo, jakie są rzeczywiste potrzeby gmin, rzecznik ministerstwa wyjaśnił, że środki są dzielone "zgodnie z algorytmem" stworzonym w ministerstwie.

IWONA TRUSEWICZ, a.p.

Rzeczpospolita 30 marca 2006r.
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 19, 2006, 11:16:18 pm
Radom

Program stypendialny dla niepełnosprawnych (http://ww6.tvp.pl/2817,20060518343645.strona)
Cytuj
Fundusz im. biskupa Jana Chrapka przy Caritas diecezji radomskiej utworzy program stypendialny dla niepełnosprawnych dzieci. Nowa inicjatywa zostanie ogłoszona podczas drugiej edycji konkursu „Viventi Caritate 2006” – „Żyjącemu Miłością”, który zostanie rozstrzygnięty w czerwcu.

– Zależy nam na rozwoju dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z diecezji radomskiej, których edukacja jest ograniczona lub zagrożona przez ich niepełnosprawność – powiedział Zbigniew Gumiński z Funduszu im. bpa Jana Chrapka.

Przypomniał, że biskup był człowiekiem autentycznie świadczącym dobro, który dawał nadzieję i zmieniał rzeczywistość wokół siebie. Zaznaczył, że Fundusz stara się utrwalać ślady działalności Jana Chrapka i zostawiać własne. Obecnie Fundusz pracuje nad regulaminem programu stypendialnego.

Nagrodą „Viventi Caritate ”– „Żyjącemu Miłością ” jest statuetka wręczana ludziom działającym charytatywnie w lokalnym środowisku. Może nią zostać wyróżniona osoba, instytucja lub organizacja pozarządowa działająca na polu społecznym, kulturalnym, wychowawczym, budowania pomostów między ludźmi i środowiskami. Kapituła Funduszu oczekuje zgłoszeń do nagrody do 30 maja.

Biskup Jan Chrapek zginął w październiku 2001 roku w wypadku samochodowym w Sieklukach koło Białobrzegów niedaleko Radomia. Był ordynariuszem radomskim przez półtora roku.
 
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Maj 21, 2006, 10:03:04 pm
Stypendium na naukę zawodu

Można starać się o pieniądze z Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy na staż we Francji. Od 2005 roku z tej możliwości skorzystało 125 osób.

– Fundusz opłacił podróż do Francji i ubezpieczenie oraz zapewnił stypendium w wysokości 370 euro – mówi Kasia Litkowska, która dzięki stypendium wyjechała na dwumiesięczne praktyki. Nocleg, wyżywienie, a także kieszonkowe zapewnił jej hotel, w którym pracowała. Barbara Kosowska-Siwiec z Urzędu Miasta w Sosnowcu odbyła miesięczny staż w urzędzie miasta w Roubaix. Aby uzyskać stypendium, w wysokości od 270 do 640 euro, należy wypełnić wniosek i przesłać go do 20 czerwca do funduszu. Szczegóły na stronie www.coop-fpf.org.

Gazeta Podatkowa 19.05.2006r
Tytuł: pieniążki a szkoła policelna
Wiadomość wysłana przez: Majka_Cz w Maj 25, 2006, 01:11:53 pm
Hej!

Mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was wie czy istnieje coś takiego jak pieniążki na naukę w szkołach policealnych. Nie powiem cudem znalazłam coś co by mi odpowiadało i mogłabym się tego uczyć. Niestety jest płatne... i tu jest problem.
Wiem że jak ktoś studiuje to czasem jast coś takiego że ma pieniążki na to....
A jak jest z policealnymi szkołami czy ON też takowe dostaje? Jeśli tak to gdzie?

Z góry dzięki za pomoc bo to jest kolejny temat gdzie jestem zielona
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Maj 25, 2006, 04:09:51 pm
Majko

Zerknij do wątku
http://forum.darzycia.pl/topic,2936.htm
Stypendia na naukę
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Czerwiec 15, 2006, 10:38:47 pm
Studencie, płać i płacz

 Łukasz Antkiewicz

Absolwenci szkół średnich już w tym roku zapłacą więcej za przyjęcie na studia. Co gorsza, najbiedniejsi dostaną też mniejsze stypendia

Karolina Wójtowicz, która w tym roku kończy liceum w Tarnobrzegu, w październiku rozpocznie studia. Spróbuje dostać się na architekturę na Uniwersytecie Szczecińskim i na wydział artystyczny na Uniwersytecie Rzeszowskim. Niestety, przyjemność studiowania kosztuje, nawet jeśli nie zaczęliśmy nauki. Za same opłaty rekrutacyjne uczelnia żąda 120 zł, choć jeszcze przed rokiem było to ok. 75 złotych! - Chyba nikt nie myśli o naszej kieszeni. To dla mnie duży wydatek - denerwuje się. Ale resort nauki i szkolnictwa wyższego uznał, że nowe, wyższe opłaty są adekwatne do pracy włożonej w przyjęcia studentów. Ale kto je ustalił?

- My tylko sugerowaliśmy się opinią rektorów. To oni określili koszty rekrutacji - tłumaczy minister Michał Seweryński.

- To są decyzje ministerstwa. My je tylko realizujemy - broni się Krystyna Anusik z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Winnych nie ma, a studenci mają kolejny problem. Obniżono im środki przeznaczone na pomoc materialną. Najbardziej ucierpią na tym żacy z Uniwersytetu Warszawskiego. Już teraz stypendia socjalne spadły tam nawet o 100 zł. np. Na Uniwersytecie Łódzkim pomoc materialną dla studentów obniżono o 50 zł, a w Państwowej Szkole Zawodowej w Suwałkach stypendia obcięto o prawie połowę - do 150 zł. Podobnie z dodatkami do akademika dla najuboższych, który jest o 20 zł mniejszy, zaś zasiłek dla studentów niepełnosprawnych o 40 złotych niższy.

- To jeden ze skutków wcielenie w życie projektu "Taniego państwa" - pisze w liście rozsyłanym przez internet dr Paweł Strzelecki, dziekan do spraw studenckich UW. - Ministrów i ministerstw jest więcej, za to dotacje na uczelnie spadły.

W sumie do obniżek została zmuszona co trzecia uczelnia wyższa w kraju, Powód?

- Raz jedna uczelnia dostaje więcej, a raz mniej. To się co roku zmienia - wyjaśnia Joanna Kulesza, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizacji studenckich to tłumaczenie nie interesuje i już zapowiadają protesty.

- Na tym, co robi Ministerstwo, najbardziej ucierpią najbiedniejsi studenci, a przecież PiS zapowiadał, że będzie walczyć z ubóstwem. Wielu młodych ludzi zacznie rezygnować ze studiów, bo nie będzie ich na to stać - dodaje Wojciech Baran ze Zrzeszenia Studentów Polskich.

Gazeta "Metro" 9.06.2006r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Lipiec 26, 2006, 10:39:31 pm
STYPENDIA Dofinansowanie na pierwszym roku

Dodatkowe pieniądze na naukę


Już na pierwszym roku studiów warto się zainteresować stypendiami. Może się okazać, że uczelnia przyzna nawet kilkaset złotych

Na pierwszym roku studiów nie ma co liczyć na stypendium naukowe. Na nie zapracuje się wysoką średnią podczas pierwszego roku nauki na wyższej uczelni. O stypendia powinni się zatroszczyć studenci z nie najlepszą sytuacją materialną. Już na pierwszym roku jest szansa na zdobycie stypendiów: socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Student może je otrzymywać przez cały okres studiów.
Stypendia te przyznawane są na semestr lub na rok akademicki i wypłacane są co miesiąc. Wyjątkiem jest zapomoga, którą dostaje się jednorazowo, maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Wnioski o stypendia i potrzebną dokumentację składa się w ustalonym przez uczelnię terminie: najczęściej jest to koniec października (stypendia na pierwszy semestr) oraz koniec marca (stypendia na drugi semestr).

O co warto walczyć?
Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, także powtarzającemu rok. Starając się o stypendium socjalne, student musi złożyć: wniosek o przyznanie pomocy materialnej, oświadczenie potwierdzające wiarygodność złożonej dokumentacji, zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków jego rodziny w 2005 roku. Jeśli student mieszka na wsi, a rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, to dodatkowo potrzebne będzie zaświadczenie z urzędu gminy o jego wielkości.

Taka sama dokumentacja jak przy stypendium socjalnym potrzebna jest także przy stypendium na wyżywienie i mieszkaniowym. Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane, gdy student studiuje na studiach dziennych, jest w trudnej sytuacji materialnej i mieszka w domu studenckim. Codzienny dojazd z miejsca zamieszkania ze względu na zbyt dużą odległość od uczelni znacznie utrudniałby mu studiowanie. W zależności od regulaminu uczelni student może otrzymywać to stypendium również wtedy, gdy wynajmuje mieszkanie lub pokój.

- W takiej sytuacji składa na uczelni umowę najmu oraz poświadczenie zameldowania na okres czasowy - mówi Ewa Kula z działu promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest uzależnione nie od dochodu studenta, ale od stopnia niepełnosprawności, czyli posiadania grupy inwalidzkiej. Student otrzyma je, gdy złoży na uczelni zaświadczenie określające stopień niepełnosprawności. Wydawane jest przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Zamiast niego student może też złożyć orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej. Niepełnosprawni studiujący na więcej niż jednym kierunku mogą otrzymywać powyższe stypendium na każdym ze studiowanych kierunków.

- Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej - mówi Anna Trzaska z działu spraw studenckich Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest to np. kradzież, powódź, pożar, ciężka choroba studenta lub członka jego rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny. Trudną sytuację materialną należy udokumentować. Zapomogi przyznawane są indywidualnie.

- Na początku ubiegłego roku akademickiego na naszej uczelni stypendium socjalne wynosiło 100 - 200 zł, żywieniowe 80 zł, mieszkaniowe 90 zł, a niepełnosprawni bez względu na grupę inwalidzką otrzymywali 150 zł - dodaje Trzaska. Natomiast zapomoga według regulaminu uczelni nie może przekroczyć czterokrotności stypendium socjalnego, czyli 800 zł. W zależności od regulaminu szkoły są też możliwe kwoty rzędu 2000 zł.

Niestała pensja
Wysokość stypendiów jest zależna od liczby chętnych, spełniających warunki przyznania stypendium, ale i pieniędzy, które uzyskała na ten cel uczelnia.

- Nie można więc przewidzieć, ile będą wynosiły - mówi Trzaska. Aby dostać stypendium dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 316 - 569 zł. Z tego przedziału uczelnia wybiera wysokość dochodu i według tego przyznaje stypendia.

- Nasza uczelnia przyznaje stypendium przy najwyższym dochodzie, czyli 569 zł - dodaje. Nie na wszystkich uczelniach tak jest, czasami jest to 316 zł, czasami 450. Im wyższa kwota, tym więcej osób może skorzystać ze stypendiów, ale jest ono wtedy niższe.

- Oprócz podstawowego pakietu stypendiów dodatkowo od pierwszego semestru studenci mogą skorzystać z tzw. systemu bezpłatnych miejsc (SBM) - wyjaśnia Mariusz Czerwonka z działu rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wyniki z matury brane są pod uwagę tylko przy przyjęciu do szkoły. - Osoby, które chcą skorzystać z SBM, przechodzą dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne: jest to test na myślenie, z łamigłówkami matematycznymi - mówi Joanna Dudek, kierowniczka działu rekrutacji WSIiZ. Część informacji w nim zawartych dotyczy kierunku studiów, na który uczeń chce się dostać. Jeśli jest to turystyka, pytania dotyczą m.in. turystyki, geografii. Jeśli ekonomia, to właśnie tej dziedziny. Aby rozwiązać test, należy mieć dużą wiedzę ogólną, ale uczeń, który dużo czyta i ogląda wiadomości, poradzi sobie bez trudu - kontynuuje Joanna Dudek. W tym roku test zostanie przeprowadzony 17 sierpnia. Pozytywne przejście dwuetapowego testu kwalifikuje na SBM. W tym roku uczelnia przygotowała 750 bezpłatnych miejsc i częściowo płatnych, studiujący zwolniony jest z czesnego w całości lub w połowie.

Stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystkie informacje związane z pomocą materialną dla studentów: potrzebne dokumenty, wnioski o stypendia znajdują się na internetowych stronach uczelni. Student traci prawo do otrzymywania stypendiów, gdy ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego.

jud
• Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej dla studentów są także na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl

Rzeczpospolita 26.07.2006r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 16, 2006, 10:40:51 pm
Zasiłek szkolny dla ucznia

Kto ma prawo uzyskać zasiłek szkolny? Czy o taką pomoc można zwrócić się tylko raz w czasie edukacji dziecka?

Zasiłek szkolny to forma pomocy materialnej dla ucznia. Przyznawany jest na wniosek (np. rodzica) bądź też z urzędu, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, które dotknęło jego osobę bądź rodzinę (np. ciężka choroba członka rodziny). Może on przybrać formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją bądź formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek może być przyznany kilka razy w ciągu roku, a maksymalna wysokość jednego świadczenia to obecnie kwota 280 zł. Ubiegać się można o niego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od momentu wystąpienia zdarzenia losowego

Gazeta Podatkowa 14.08.2006r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 24, 2006, 11:33:40 pm
Gazeta Podatkowa nr 68 (274) z dn. 2006.08.24, strona 3
Autor: Marta Łukasiewicz

Kredyt studencki

Czy umorzona część kredytu studenckiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Nie. Kredyty studenckie udzielane są w oparciu o uregulowania zawarte w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. nr 108, poz. 685 ze zm.). Na podstawie tego aktu prawnego mogą one również zostać częściowo lub w całości umorzone. Kwoty umorzonych kredytów studenckich udzielonych na podstawie wyżej powołanych przepisów korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie takie ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 1 pkt 61 ustawy o pdof. Dlatego też umorzona część kredytu studenckiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Sierpień 29, 2006, 10:39:52 pm
EDUKACJA SZKOLNA POMOC DLA NAJBIEDNIEJSZYCH
Podręczniki i pieniądze czekają na uczniów

Bezpłatny komplet podręczników dla pierwszaków oraz stypendia socjalne dla dzieci z biednych rodzin – taką pomoc można otrzymać w szkole.

Darmowy komplet podręczników mogą otrzymać dzieci, które rozpoczną we wrześniu naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej oraz w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia. Zgodnie z zasadami realizowanego od 3 lat rządowego programu „Wyprawka szkolna” pomoc mogą otrzymać przyszli uczniowie pochodzący z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), czyli 316 zł. Wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach przyjmuje dyrektor szkoły, w której dziecko rozpoczyna naukę. To on również określa, do kiedy będą przyjmowane wnioski. Kaja Małecka, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewnia jednak, że dyrektor powinien przyjąć nawet wnioski złożone po terminie.


540 tys. pierwszoklasistów otrzymało od 2002 roku darmowe komplety podręczników

– Wyprawkę powinny bowiem otrzymać wszystkie dzieci, którym się należy – podkreśla rzecznik.

Z danych GUS wynika, że w tym roku naukę rozpocznie ponad 380 tys. dzieci. Z tego uprawnionych do pomocy może być nawet 90 tys. z nich.

Uczniowie pochodzący z rodzin, w których, tak jak w przypadku wyprawki, dochód na osobę nie przekracza 316 zł, mogą ubiegać się o stypendium szkolne, zwane też socjalnym. Wójt gminy, burmistrz czy prezydent – to oni wydają decyzję o pomocy – może przyznać miesięcznie od 44,8 zł do 112 zł. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium ustala jednak rada gminy, która w regulaminie może zapisać, że każdemu uprawnionemu będzie wypłacać np. 50 zł, albo że wysokość stypendium w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie, zależnie od wysokości dochodu.

Ogólne zasady przyznawania stypendiów określone są w rozdziale 8a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku nr 256, poz. 2572).

 Jolanta Góra

Gazeta Prawna 16.08.2006r
Tytuł: Pomoc materialna dla uczniów
Wiadomość wysłana przez: sonia w Wrzesień 05, 2006, 07:31:13 pm
Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest
także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Dlatego w ramach pomocy materialnej dzieci korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostają podręczniki szkolne, czy posiłki w szkolnej stołówce. Dzięki takim działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.

Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje ustawa o systemie oświaty.

Rozdział 8 ustawy "Pomoc materialna dla uczniów" szczegółowo opisuje świadczenia, jakie
mogą być przyznawane uczniom:

Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. 316 zł na osobę miesięcznie. W
ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych. Wysokość przyznanego stypendium waha się od 44,80 zł do 112 zł miesięcznie.

O zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak
stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku.

Wysokość tego zasiłku to pięciokrotność zasiłku rodzinnego tj. 280 zł.

Stypendium za wyniki szkolne lub za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen oraz tym, który uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - stypendystą może zostać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen, uprawniającą do otrzymania świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. O stypendium Prezesa Rady Ministrów może ubiegać się także uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający, co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej - przyznawane jest wybitnie uzdolnionym uczniom szkoły średniej, w szczególności: laureatom olimpiad międzynarodowych i krajowych, konkursów na pracę naukową lub uczniom uzyskującym celujące i bardzo dobre wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku nauczania.

Ponadto w 2006 roku zostały uchwalone trzy dodatkowe programy wyrównywania szans
edukacyjnych.

Pierwszy z nich zatytułowany "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym" ma zaangażować środowiska lokalne w problemy i pomoc dzieciom oraz wspierać aktywność tych środowisk w zakresie pomocy uczniom. Program adresowany jest do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia. Jego celem jest nie tylko zmniejszanie rozmiarów biedy, ale także przeciwdziałanie bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. W ramach programu dzieci będą mogły korzystać m.in. z dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania i zdolności, wspierających rozwój ucznia, kształtujących postawy przedsiębiorczości oraz uczących podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej. Program obejmuje również pomoc stypendialną.

Kolejna inicjatywa Ministerstwa, "Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008" jest częścią Narodowego Programu Stypendialnego w ramach którego uczniowie mogą liczyć na dofinansowanie m.in.: wyżywienia; zakwaterowania; dojazdów do szkoły; zakupu podręczników i pomocy szkolnych; zakupu niezbędnej odzieży i obuwia; kieszonkowego i innych wydatków związanych z edukacją, m.in.: nauki języków i innych zajęć fakultatywnych, zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą, wycieczek szkolnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w najbliższej przyszłości zamierza wdrażać także inne programy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich. Obecnie trwają prace nad programem rozwoju edukacji na obszarach wiejskich.

Trzeci program realizowany w 2006 roku to "Wyprawka szkolna", który funkcjonuje od 2002 roku. W ramach tego programu, którego celem jest wyrównywanie warunków startu szkolnego uczniów, dzieci z najuboższych rodzin pierwszaki rozpoczynające naukę otrzymują bezpłatny komplet podręczników. Od 2002 roku blisko 540 tys. pierwszoklasistów otrzymało darmowe podręczniki. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą społeczną. W jego realizację, na pełnych zasadach partnerstwa, zostały włączone wszystkie gminy i szkoły podstawowe.

Dzięki programowi w roku szkolnym 2006/2007 w bezpłatny komplet podręczników zostanie wyposażonych, co najmniej 91 tys. uczniów.

Czwarty Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie realizowany w latach 2006-2009. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana dzieciom, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 474 zł na osobę w rodzinach wielodzietnych.

W 2005 roku na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym przeznaczono z budżetu państwa 344, 6 mln zł. W bieżącym roku kwota ta jest o ponad 200 mln większa. W rezerwie celowej nr 45 budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki w wysokości 550 mln zł.

Pomoc materialna udzielana w ramach Narodowego Programu Stypendialnego może zostać przeznaczona jedynie na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji i wyrównywanie jego szans edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej  www.men.gov.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych

1. Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku
szkolnego. Stosownie do art. 90 n ust. 7 cytowanej ustawy, w uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego po upływie
określonego w ustawie terminu. Ewentualną decyzję w sprawie późniejszego terminu przyjęcia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego może podjąć jedynie organ przyznający stypendium w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

2. Czy pobierane stypendia mogą się sumować?

Zgodnie, z art. 90 d ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stypendysta, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, może otrzymać stypendium szkolne, lecz suma stypendiów nie może przekroczyć:

w przypadku uczniów - 1120zł (tj. dwudziestokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ) w ciągu całego
okresu otrzymywania stypendiów (tj. maksymalnie jednego roku szkolnego),
w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 1068zł (tj. osiemnastokrotności kwoty, o której mowa, w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych) w ciągu całego okresu otrzymywania stypendiów (tj. maksymalnie jednego roku szkolnego).

3. Czy środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego na udzielanie pomocy
materialnej dla uczniów na okres od stycznia do czerwca 2006 mogą być wykorzystane w
terminie późniejszym?

Środki przyznane na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w okresie do stycznia do
czerwca br. mogą zostać wykorzystane w terminie późniejszym tj. od września do grudnia br. Zgodnie, z art. 90 g ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pomoc
materialna dla uczniów przyznawana jest na okres nie dłuższy niż rok szkolny. Natomiast
środki finansowe na realizację pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są na dany rok budżetowy i muszą one zostać rozliczone do końca danego roku budżetowego.

4. Jaki dokument reguluje sposób i formę rozliczania środków przeznaczonych na stypendium szkolne?

Szczegółowe rozwiązania dotyczące rozliczania się osób otrzymujących stypendium z organem przyznającym stypendium powinno być zawarte w gminnym regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Władze lokalne same ustalają, czy osobie, której zostało przydzielone stypendium wypłacają pieniądze na podstawie otrzymanych faktur, rachunków, paragonów, a więc dopiero po zakupie podręczników itp. czy też bezpośrednio pokrywają koszty pomocy lub przyznają pomoc w formie rzeczowej, bądź zaliczki.

5. Jaką decyzję powinien podjąć organ przyznający stypendium szkolne w sytuacji, gdy uczeń przestał spełniać kryteria uprawniające go do pobierania stypendium?

W sytuacji, gdy uczeń przestał spełniać ustalone kryteria uprawniające go do pobierania
stypendium szkolnego, wnioskodawca jest zobowiązany do powiadomienia organu przyznającego stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które były podstawą do jego przyznania (art.90o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W takiej sytuacji organ, który przyznał stypendium szkolne wstrzymuje lub cofa jego wypłacanie (art. 90 o ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Stypendium wstrzymuje się lub cofa na podstawie decyzji administracyjnej. Termin oraz kwotę zwrotu ustala się w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu należności, jeśli stanowiłoby to dla stypendysty nadmierne obciążenie lub, gdy niweczyłoby to skutki udzielonej pomocy.

6. Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlas historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy
wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla
ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

7. Czy stypendia szkolne zwolnione są z podatku dochodowego? Czy osoby otrzymujące ww. stypendium mają obowiązek wypełniania kwestionariusza PIT-S8?

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm) stypendia szkolne zwolnione są z podatku dochodowego.
Zgodnie z pismem (PB5-066-81/06/IK-1553) Departamentu Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów wyjaśniamy, że stosownie do postanowień art. 35 ust. 10 ww. ustawy, do sporządzania informacji PIT-8S obowiązani są wyłącznie płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy. Z tych względów przedmiotowej informacji nie sporządzają płatnicy dokonujący wpłat świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 40 powołanej ustawy, a tym bardziej osoby otrzymujące przedmiotowe świadczenia.

www.men.gov.pl
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 05, 2006, 10:25:33 pm
Student
Program jest realizowany przez PFRON od początku 2002 r. i jego celem jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym zdobywania wyższego wykształcenia, a przez to stworzenie im lepszych szans na otwartym rynku pracy.

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/1783;jsessionid=EC8EA3DC12419FF6B1274E8FFD48342F
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 20, 2006, 09:35:05 pm
Ubodzy uczniowie rok czekają na stypendia

Renata Czeladko

Ponad tysiąc uczniów rok czeka na unijne stypendia "Lepsze jutro". Pieniądze nie są wypłacane, bo urzędnicy przerzucają się papierami
Córce pani Bogumiły z miejscowości Szczaki pod Warszawą rok temu przyznano stypendium w ramach programu "Lepsze jutro". 150 zł miesięcznie miało od września do czerwca wpływać ratami. - Przez cały zeszły rok szkolny nie było ani grosza. Dopiero w lipcu dostaliśmy jedynie 150 zł - mówi pani Bogumiła.

Unijne stypendia należą się uczniom warszawskich szkół, którzy mieszkają w małych miejscowościach i dochód w rodzinie nie przekracza 350 zł na osobę. Pieniądze mają być wydane na internat, dojazdy, książki i inne szkolne zakupy. Unijne fundusze rozdziela Urząd Marszałkowski, ale wniosek do marszałka z wyliczoną kwotą na stypendia wysyła miasto.

Pani Bogumiła nadal czekałaby cierpliwie na obiecane pieniądze, ale w szkole córki dowiedziała się, że miasto właśnie zbiera w szkołach wnioski na stypendia "Lepsze jutro" na ten rok. Szkoły muszą zgłosić uczniów do 29 września. - Zdenerwowałam się. Nie wypłacili pieniędzy jeszcze za zeszły rok i znów mamią ludzi - irytuje się mama licealistki.

Urząd Marszałkowski tłumaczy, że ponad 1,5 mln zł na stypendia cały czas było do dyspozycji. Za to, że pieniądze jeszcze nie trafiły do uczniów wini miasto: - Urzędnicy we wniosku popełnili wiele błędów. Nawet w rachunkach. Ilość pomyłek była tak duża, że zaproponowaliśmy urzędnikom szkolenie. Nie skorzystali - opowiada Marta Milewska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego i dodaje że mniejsze gminy z dokumentami uporały się o wiele szybciej i sprawniej niż Warszawa.

- Umiemy wypisywać wnioski. A Warszawa to nie Mława. W programie uczestniczyło ponad 160 szkół. Zebrać dokumenty od wszystkich uczniów, którzy w dodatku po potrzebne papiery za każdym razem muszą jechać do domu poza Warszawą, to duże przedsięwzięcie logistyczne - ripostuje Grażyna Ożarek, zastępca dyrektora biura edukacji. Jej zdaniem Urząd Marszałkowski przyczepiał się do drobiazgów. A to, że uczeń w złym miejscu wpisał datę, a to, że zamiast swojego imienia podał imię mamy.

Takie przerzucanie się papierami trwało do końca sierpnia. W tym miesiącu uczniowie mają dostać część zaległych pieniędzy. Gdy rozliczą się z nich (muszą przedstawić rachunki lub oświadczenia, że wydali je na szkołę), na konta popłynie następna transza.

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,3631177.html

jakby ktoś chciał  zasięgnąć informacji w temacie edukacji w stolicy to:

http://www.warszawa.pl/edukacja/

 :turn-l:  no comment
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Październik 05, 2006, 09:18:31 am
OŚWIATA Pomoc ma zmniejszać różnice w dostępie do edukacji

Stypendia przez cały rok szkolny

Uczeń powinien dostawać stypendium szkolne przez cały rok szkolny. Nie można skracać tego okresu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Obecnie większość gmin przyznaje takie stypendia tylko na kilka miesięcy. Środki z budżetu państwa, samorządowe oraz z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej nie starczają na dłużej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń spełniający kryteria materialne i społeczne. Dalsze przepisy rozdziału 8a, dodanego do ustawy o systemie oświaty nowelizacją z 2004 r., przewidują, że przyznawane jest ono na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Najniższa stawka to 44,80 zł miesięcznie, najwyższa - 150 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 zł. Niektóre gminy przyznają jednak tylko po kilka złotych miesięcznie na ucznia.

W Olsztynku w woj. warmińsko-mazurskim wpłynęły w ubiegłym roku 884 wnioski o stypendia szkolne oraz 26 o zasiłek. Tymczasem pieniędzy dla wszystkich, według najniższej stawki 44,80 zł, starczyłoby zaledwie na cztery miesiące. Rodzeństwu Paulinie i Patrykowi Z., uczniom szkoły podstawowej, przyznano więc po 50 zł na dwa miesiące. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie utrzymało decyzję. Stwierdziło, że przepisy nie nakładają obowiązku przyznawania stypendium na cały rok szkolny. Gminy mogą je wypłacać przez 1 - 10 miesięcy. Jest to pozostawione uznaniu administracyjnemu, zależne od ilości środków.

Art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty nie uzależnia okresu wypłacania stypendium szkolnego od środków gminy - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpatrzeniu skargi matki rodzeństwa Z. Ustawodawca wskazał, że stypendium ma być przyznawane za cały okres nauki. Nie da się realizować wyznaczonych w ustawie celów (zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia), przyznając stypendium tylko na dwa miesiące.

Olsztyńskie SKO wniosło skargę kasacyjną do NSA. - Żadna gmina nie ma tyle pieniędzy, by wystarczyły na stypendia przez 10 miesięcy dla wszystkich spełniających kryteria - stwierdził podczas rozprawy w NSA radca prawny SKO Marcin Adamczyk. Jego zdaniem sformułowania użyte w przepisie nie wyznaczają jednego sztywnego okresu. Oznaczają jedynie, że stypendium może być przyznane na okres nie dłuższy niż dany rok szkolny.

NSA zgodził się jednak z wyrokiem WSA i oddalił skargi kasacyjne SKO. - Sąd wie, jaka jest obecna praktyka przyznawania stypendiów - powiedziała sędzia Joanna Runge-Lissowska. - Niefortunnie sformułowany przepis nie pozostawia jednak żadnej swobody. Musi ono być udzielane na cały rok szkolny, a nie na kilka miesięcy. Wynika to też z samej jego istoty. Formą pomocy ze względów losowych powinien być zasiłek szkolny (sygn. I OSK 573-574/06).

Danuta FreyKomu należy się wsparcie
Wskazówka

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy występuje w niej m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Stypendium można udzielać jednocześnie w różnych formach, m.in. jako pomoc pieniężną i rzeczową.

zródło (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061005/prawo/prawo_a_5.html)
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 09, 2006, 09:21:01 pm
Stypendia dla studentów przyznane

Ponad dwustu zdolnych młodych ludzi będzie mogło studiować dzięki stypendiom w ramach akcji "Dyplom z marzeń"

Milena Osman z Brodów koło Pierzchnicy będzie studiować budownictwo na Politechnice Świętokrzyskiej
 
Damian Długosz w środę był na inauguracji roku akademickiego. Studiuje mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Krakowskiej. Wynajmuje stancję z kolegami. Do tej pory dojeżdżał z pięciotysięcznej Pierzchnicy do prestiżowego Liceum im. Słowackiego w Kielcach. - Staram się o stypendium socjalne, powalczę o naukowe i jeśli oficjalnie się potwierdzi, że dostałem stypendium z fundacji, to pieniądze przestaną być problemem - zapewnia Damian.

Takich jak on jest ponad dwustu. Otrzymają w sumie 700 tys. zł - każdy po 350 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów. To efekt trwającej od marca akcji "Dyplom z marzeń", której patronowała "Rzeczpospolita". Wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, która zarządza programem stypendialnym, i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, finansującą stypendia, zachęcaliśmy do udziału organizacje pozarządowe. Chodziło nie tylko o pomoc młodym zdolnym ludziom z małych miejscowości, ale także o pobudzenie inicjatywy społeczności lokalnych. Dlatego fundacja zapewniała jedynie połowę pieniędzy na każde stypendium, drugą część musieli zdobyć lokalni działacze. - Obawiałam się, że zgłosi się za mało organizacji pozarządowych. Na szczęście myliłam się, dziś współpracujemy z 49 - mówi Zofia Sapijaszka z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Każda z fundacji przysłała wnioski o dofinansowanie maksymalnie 14 stypendystów. Wszyscy musieli spełniać określone kryteria finansowe i przede wszystkim dostać się na studia. Z ponad dwustu stypendystów co dziesiąty wybrał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Właśnie z tego regionu do "Dyplomu z marzeń" zgłosiło się najwięcej organizacji. Na drugim miejscu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a potem kilka akademii medycznych.

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica działa od 10 lat. Zajmuje się głównie wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości. W tym roku przyłączyła się do akcji "Dyplom z marzeń". Na początku chciała współfinansować dwa stypendia, ale okazało się, że chętnych jest pięcioro. - Mamy dla nich pieniądze, łódzka fundacja wstępnie się zgodziła i chyba wszyscy otrzymają wsparcie - cieszy się prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica Stanisław Strąk.

Młodzi z Pierzchnicy dostali się m.in. na krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą i Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Wbrew pozorom niełatwo znaleźć w wiejskiej gminie (niecałe pięć tysięcy mieszkańców) pięcioro maturzystów, którzy dostali się na studia dzienne. - Każdemu maturzyście wysłaliśmy list zachęcający do starania się o stypendium - wyjaśnia prezes Strąk.

Milena Osman ze wsi Brody koło Pierzchnicy będzie dojeżdżać na studia 30 kilometrów, do Kielc. - Miałam iść na pielęgniarstwo, ale to były tylko studia licencjackie, a ja chciałam mieć tytuł magistra. Dlatego jestem na budownictwie na Politechnice Świętokrzyskiej. Takie stypendium to dla mnie poważny zastrzyk gotówki - mówi Milena.

MICHAŁ A. ZIELIŃSKI

Rzeczpospolita 9.10.2006
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 11, 2006, 09:06:29 pm
Pieniądze dla studenta

Maciej Samcik

Z indeksem w kieszeni możesz liczyć na ulgowe traktowanie w większości banków. Tańsze konto, łatwiej dostępny, niż dla "zwykłych śmiertelników" debet i karta kredytowa. Warto też powalczyć o specjalny kredyt studencki, dofinansowany przez państwo

Indeks bywa przydatny także w banku

Studenci nie są dla banków zbyt dochodowymi klientami (obroty na kontach mają zwykle dużo niższe od "dorosłych" klientów), ale bankowcy i tak zażarcie walczą o ich względy. I nie bez powodu. Wiedzą, że kiedy taki żak skończy studia i zdobędzie pracę, stanie się dla każdego banku najcenniejszym klientem. A więc opłaca się "wychować" go na lojalnego klienta jak najwcześniej.

Konto dostaniesz za pół ceny

Na co powinieneś zwracać uwagę, wybierając bank? Podstawa to tanie i przyjazne w użyciu konto osobiste. Przyjazne, a więc z możliwością sprawdzania salda, opcją zlecania przelewów przez telefon i internet, dużą liczbą darmowych bankomatów. Do tego przydałaby się możliwość debetowania rachunku, tania karta kredytowa z przyzwoitym limitem wydatków oraz możliwość zaciągnięcia kredytu na studia.

Któremu bankowi najbliżej do tego ideału? Oto nasz krótki przewodnik.

Zaczynamy od przeglądu najlepszych kont osobistych dostępnych dla studentów. To największe pole bankowej bitwy o nasze studenckie kieszenie, bo bankowcy doskonale wiedzą, że jak już uda im się pozyskać stałego klienta, to zaoferowanie mu dodatkowych usług - np. kart, czy kredytów, będzie już o niebo łatwiejsze.

Zarzucają więc sieć na młodych klientów przede wszystkim oferując im na preferencyjnych warunkach konto osobiste. W większości banków możesz założyć ROR za darmo lub płacąc zań dużo taniej, niż standardowy klient.

W Lukasie, Nordei, Millennium oraz BZ WBK nie zapłacisz ani grosza, w pozostałych bankach miesięczna opłata wyniesie od 1 do 4 zł . Za prowadzenie "dorosłego" konta trzeba płacić od 5,5 nawet do kilkunastu złotych miesięcznie.

Na ciekawy pomysł wpadli w Banku Pekao, w którym zwykle studenci płacą za prowadzenie konta aż 4 zł miesięcznie, ale nie dotyczy to prymusów. Jeśli pochwalisz się średnią ocen w indeksie powyżej 4,2, bank machnie ręką na opłatę za konto i poprowadzi je gratis.

Posiadacze kont studenckich w Lukas Banku dostają od 5 do 15 proc. rabatu na doładowywanie za pośrednictwem konta osobistego telefonów komórkowych typu pre-paid. A ING organizuje dla studentów - posiadaczy kont osobistych w tym banku - quiz SMS-owy, w którym można wygrać m.in. siedem rocznych stypendiów wartych 5 tys. zł.

Internet za darmo, karta - niekoniecznie

Miesięczny abonament to dopiero początek. Takie konto niewiele daje jeśli nie ma "podpiętego" dostępu przez internet i karty do bankomatu.

Prawie wszystkie banki dają dostęp do pieniędzy przez telefon i internet w cenie konta. Dodatkowo każą sobie za to płacić tylko w PKO BP i BGŻ (po złotówkę miesięcznie), a w BZ WBK i Lukasie trzeba zapłacić jeszcze kaucję za token (urządzenie generujące jednorazowe hasła, potrzebne przy logowaniu się do konta lub zlecaniu przelewów).

Wszystkie banki dodają do konta również kartę debetową - do płatności w sklepach i wyjmowania pieniędzy z bankomatów. Ale niekiedy trzeba za nią dodatkowo zapłacić. Np. w Kredyt Banku karta kosztuje dodatkowo złotówkę miesięcznie, w BPH - co najmniej 2 zł miesięcznie, w PKO BP - 10 zł rocznie, a w Millennium - 15 zł rocznie.

Ale jest i dobra wiadomość. Sporo banków uzależnia opłatę za kartę od tego, czy będziesz aktywnie jej używał. Tak jest w BZ WBK, w którym 15-złotowa prowizja jest zwracana, jeśli przynajmniej kilka razy zapłacisz kartą w sklepie. Tak samo jest w Multibanku oraz w ING (tu zwracają złotówkę miesięcznej opłaty za kartę).

Uwaga! Zwykle banki nie biorą pod uwagę wypłat z bankomatu, a tylko płatności kartą w sklepie!

Twój przyjaciel bankomat

Najczęściej wykorzystywaną przez żaków usługa są wypłaty z bankomatów. Niektóre banki, np. BZ WBK, celowo umieszczają swoje urządzenia jak najbliżej uczelni, licząc, że to przyciągnie studentów do założenia w tym banku konta.

Wybierając bank zwróć więc baczną uwagę na to ile darmowych bankomatów zainstalował on w twojej okolicy. Czasami są to nie tylko własne bankomaty, ale też maszyny niezależnych sieci, takich jak np. Euronet. Klienci Nordei, mBanku czy Multibanku (te banki mają mało własnych bankomatów), mogą bez prowizji wypłacać pieniądze z urządzeń BZ WBK, czy Euronetu. Ale nie zawsze to szczęście jest bez żadnych limitów. Np. w Nordei w każdym miesiącu gratisowe są tylko dwie pierwsze wypłaty z bankomatów Euronetu.

Ciekawą ofertę dla studentów mieszkających lub studiujących poza głównymi aglomeracjami ma BGŻ. Bodaj jako jedyny oferuje ponad 1500 bezpłatnych bankomatów w mniejszych miejscowościach (własne, Kredyt Banku oraz banków spółdzielczych zrzeszonych m.in. w Mazowieckim Banku Regionalnym oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości).

Wybierając bank zapytaj ile zapłacisz za wypłatę gotówki z obcego bankomatu (czasami możesz nie mieć innego wyjścia). Lepiej, jeśli bank pobiera stałą, kilkuzłotową opłatę, gorzej jeśli odejmie aż kilka procent od wypłacanej kwoty. Wówczas prowizja może sięgnąć nawet kilkunastu złotych!

Warto też wiedzieć jakie nominały banknotów bank umieszcza w swoich bankomatach. Niektóre banki ze względów oszczędnościowych wkładają do bankomatów tylko najwyższej nominały - 50, 100 i 200 zł. Ostatnio zrobił tak np. ING Bank Śląski, niskich nominałów od dawna nie ładują też do bankomatów sieci Euronet. A przecież pod koniec miesiąca, gdy liczy się każdy grosz, warto mieć możliwość pobrania z bankomatu nawet drobnej kwoty, typu 10, czy 20 zł. Owszem, pieniądze zawsze można wypłacić w oddziale, ale to zwykle kosztuje 3-4 zł dodatkowej prowizji.

Debecik czy kredyt odnawialny?

Jeśli zamierzasz wykorzystywać konto nie tylko jako ułatwienie w wydawaniu pieniędzy, które będą wpływały w ramach stypendium, czy od rodziców, ale i do wykonywania przelewów, koniecznie uruchom dostęp do konta przez internet oraz telefon. Zlecanie przelewów w oddziałach banków jest horrendalnie drogie i nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej dla studentów - za każdy przelew złożony osobiście bank bez litości pobierze aż od 2 do 5 zł.

W internecie lub przez telefon jest dużo taniej - przelewy są albo całkiem za darmo (np. te zlecane przez internet w Multibanku, Lukasie, ING oraz w BPH) , albo kosztują kilkadziesiąt groszy, góra złotówkę. W niektórych bankach nieco więcej zapłacisz za przelew zlecany przez telefon, np. w PKO BP jest to 2 zł.

Większość banków udostępnia studentom - tak samo jak "dorosłym" klientom - możliwość zejścia pod kreskę w ramach dołączonego do konta kredytu odnawialnego. Oczywiście ów limit jest ściśle związany z comiesięcznymi wpływami żaka i rzadko przekracza 1-2 tys. zł, ale jeszcze kilka lat temu student mógłby o takim udogodnieniu tylko pomarzyć.

Bodaj najtańszy kredyt odnawialny - oprocentowany tylko na 8,8 proc. rocznie - oferuje studentom Kredyt Bank. Niestety za samo jego uruchomienie trzeba zapłacić minimum 50 zł. Podobne prowizje pobierają też inne banki. Np. w ING przy przyznaniu kredytu odnawialnego trzeba się liczyć z opłatą w wysokości aż 1,8 proc. jego wartości, ale nie mniej, niż 68 zł. Stosunkowo tani jest kredyt odnawialny w Nordei - tu prowizja przy uruchomieniu zapłacisz tylko pół procenta (co najmniej 20 zł).

Za darmo - i bez podpisywania dodatkowych umów - można mieć w kilku bankach jedynie niewielki debet do 300 zł. Mają je w ofercie m.in. PKO BP oraz Pekao.

Coraz więcej banków oferuje studentom bardziej zaawansowany sposób na finansowanie bieżących potrzeb - karty kredytowe. Zwykle są to tzw. karty płaskie, charakteryzujące się stosunkowo niskim limitem oraz koniecznością każdorazowego potwierdzania transakcji przez bank. Ale dają możliwość robienia zakupów na koszt banku i kilkadziesiąt dni darmowego kredytu.

"Kredytówka" (nie) tylko dla prymusów

Wydanie "kredytówki" kosztuje zwykle ok. 20-25 zł, choć niektóre banki - np. BPH, czy PKO BP - anulują tę opłatę studentom, którzy będą często płacić swoją kartą w sklepie (np. w PKO BP trzeba co miesiąc "wyrobić" swoją kartą 500 zł zakupów). Większość banków wymaga, by żak miał jednocześnie u nich konto osobiste, na które regularnie wpływają pieniądze, choćby niewielkie - w niektórych bankach wystarczy 200-300 zł, ale średnio trzeba co miesiąc mieć wpływy rzędu ok. 400 zł.

Bywa, że bankowcy stawiają żakom, starającym się o kartę kredytową, dodatkowe warunki. Np. w Banku Pekao na kartę kredytową Visa Regata o limicie wydatków do 2,5 tys. zł może liczyć tylko student mający średnią co najmniej 3,5. Konieczne są też stałe dochody, ale tu bank nie jest tak pryncypialny - wystarczy tylko 200 zł miesięcznych wpływów, gdy "zwykły" klient, by marzyć o takiej samej karcie, musi zarabiać co najmniej 500-600 zł na rękę.

Podobnie jest w banku BPH. Tu możesz liczyć na Bursztynową Kartę Kredytową bez dokumentowania dochodów, ale pod dwoma warunkami: że jednocześnie "wykupisz" w banku konto osobiste, a w poprzednim semestrze miałeś średnią przynajmniej 3,5. Jeśli nie jesteś prymusem, bank co prawda przyzna ci kartę, ale dopiero po trzech miesiącach posiadania konta osobistego i regularnych wpływów.

W Multibanku też warto mieć wysoką średnią. Bank uzależnia bowiem od niej wysokość prowizji pobieranej za wydanie karty. Im lepsze oceny, tym "plastik" jest tańszy, a przy średniej przynajmniej 4,5 - nawet darmowy. Z kolei w mBanku od średniej ocen (a także kierunku studiów, przyznanych stypendiów itp.) zależy limit wydatków związany z kartą - może on wynieść od 800 zł do 1500 zł.

W czterech bankach - mBanku, Lukas Banku, Millennium oraz BZ WBK - możesz otrzymać kartę Euro<26, która poza tym, że jest zwykłą "kredytówką", daje też ponad 5 tys. zniżek w Polsce i ponad 100 tys. za granicą oraz ubezpieczenie. W zależności od opcji kosztuje od 50 do 75 zł (takie opłaty obowiązują np. w mBanku)

Ale za to by ją dostać nie trzeba dokumentować dochodów, a maksymalny limit wydatków to 1500 zł.

Jak ugryźć 600 zł miesięcznie na 2 proc.

Jednak żadna komercyjna oferta bankowa nie przebije preferencyjnego kredytu studenckiego, dzięki któremu można pożyczyć pieniądze na studia, płacąc jedynie ok. 2 proc. rocznie odsetek! To pięć-sześć razy mniej, niż wynosi oprocentowanie zwykłych kredytów, oferowanych przez banki. Resztę dopłaca państwo za pośrednictwem specjalnego funduszu.

Co ważniejsze, taki preferencyjny kredyt możesz zacząć spłacać dopiero dwa lata po ukończeniu studiów, zaś okres spłaty może być nawet dwukrotnie dłuższy, niż czas, w którym pobierałeś pieniądze. Jeśli np. korzystałeś z kredytu przez cztery semestry, to możesz go spłacać przez cztery lata. I co miesiąc będziesz oddawać bankowi ratę o połowę mniejszą, niż ta, którą pobierałeś w czasie studiów.

Warto się starać o taki kredyt, bo to złoty interes. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło, że w tym roku można dostać maksymalnie 600 zł miesięcznie. Niestety, nie ma żadnej gwarancji, że się na niego "załapiesz". Wniosków corocznie jest znacznie więcej, niż pieniędzy, a pierwszeństwo mają studenci o najniższych dochodach (w przeliczeniu na osobę w rodzinie).

O preferencyjny kredyt możesz się ubiegać niezależnie od tego, czy kształcisz się na studiach zawodowych, magisterskich, czy doktoranckich. I bez względu na to czy są to studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne. Warunek: w momencie rozpoczynania studiów nie możesz mieć więcej, niż 25 lat. Pieniądze z kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel. Prawo mówi, że powinien on być związany z edukacją (np. zakup podręczników czy wynajem stancji), ale banki nie mają możliwości, by sprawdzić na co przeznaczyłeś pieniądze.

Wniosek możesz złożyć do połowy listopada. Przyjmuje je większość banków. Za obsługę pobierają niewielką prowizję przygotowawczą. Jeśli dostaniesz pieniądze, to co semestr będziesz musiał zgłaszać się do banku i przestawiać zaświadczenie, że zaliczyłeś kolejny semestr. A jeśli znajdziesz się w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów swej uczelni, nie spłacisz co piątej złotówki od zaciągniętego kredytu.

Składając w banku wniosek o preferencyjny kredyt musisz do niego dołączyć sporo dokumentów: zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że jesteś studentem i zaliczyłeś ostatni semestr studiów, zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego (dotyczące ciebie i twojej rodziny), a jeśli pracujesz - również zaświadczenie o dochodach z twojej firmy. Bank może też sobie zażyczyć, abyś przyprowadził poręczyciela i podpisał weksel.

Gazeta Wyborcza 4.10.2006r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Listopad 03, 2006, 10:54:37 am
Szkoda oddać do Unii  (http://www.dziennik.krakow.pl/nr1a/?2006/11.03/Oswiecim/12/12.html)


Póki co, w powiecie oświęcimskim pula pieniędzy na stypendia dla studentów z ubogich rodzin w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest większa niż liczba chętnych.


W tym roku akademickim powiat oświęcimski może rozdysponować 113 stypendiów unijnych, czyli trzy razy więcej niż w latach ubiegłych. W tym roku samorządy pozostanowiły powiększyć tę pulę z własnych środków i stąd możliwość rozdysponowania większej kwoty na wsparcie w ramach wyrównywania szans.

Pierwotny termin składania wniosków upłynął 31 października, ale zarząd powiatu oświęcimskiego postanowił go jeszcze przedłużyć. - Szkoda byłoby, aby te pieniądze trzeba było zwrócić. Stąd ponowiliśmy próbę dotarcia do jeszcze szerszej liczby studentów. Po drugie październik to okres, gdy studenci dopiero dowiadują się, na jakie stypendium mogą liczyć na uczelni. Dwóch nie mogą pobierać, tak więc teraz będą jeszcze mieli czas, aby zastanowić się, z którego skorzystać - tłumaczy Krzysztof Waluś, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Do końca października o stypendium wystąpiło ok. 80 osób. Teraz zainteresowani będą mogli ubiegać się o nie jeszcze do 20 listopada.

O tę formę pomocy ubiegać się mogą studenci, których dochód na osobę w rodzinie w 2005 r. nie przekroczył kwoty 504 zł lub jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583 zł, a ponadto: są urodzeni po 31 grudnia 1978 r., nie posiadają wyższego wykształcenia, nie powtarzają roku akademickiego z przyczyn innych niż zdrowotne, nie uzyskują innych świadczeń stypendialnych o charakterze socjalnym. Stypendium będzie wypłacane za okres od października 2006 do lipca 2007. Jego wysokość wynosi 3500 na cały rok akademicki. Wnioski i oświadczenie o dochodach wypełnione elektronicznie wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do we wspomnianym wydziale. Informacje można uzyskać na stronie internetowej powiatu oświęcimskiego: www.powiat.oswiecim.pl/oswiata
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 03, 2006, 10:06:55 pm
Zasiłek dla zerówkowicza

Marcelina Szumer

Najbardziej potrzebujący rodzice mają niedługo dostać pomoc dla dziecka, które zaczyna edukację w zerówce. Do tej pory pieniądze przysługiwały dopiero pierwszakom
We wrześniu pisaliśmy: rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasie zerowej nie mają co liczyć na pomoc, jaką dostają niezamożne rodziny posyłające pociechy do szkoły. Ta sytuacja ma się niebawem zmienić. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy gwarantujący wyprawki również sześciolatkom.

Ta wiadomość ucieszy Martę Jankowską, mamę pięcioletniego Kuby. Chłopczyk do zerówki idzie dopiero za rok, ale mama już dziś zastanawia się, jak ją będzie na to stać. Wyjścia nie ma, bo zerówki od dwóch lat są obowiązkowe.

- Same książki kosztują ponad 50 złotych, a przecież to tylko początek wydatków - mówi pani Marta - Kredki, flamastry, plastelina, blok, ubranie na rytmikę - wylicza. - Kubę wychowuję sama. Zarabiam 1000 zł miesięcznie. Sto złotych zasiłku to nie majątek, ale w naszej sytuacji przydałaby się każda pomoc.

Nie jest tajemnicą, że koszty wyprawienia dziecka do zerówki nie różnią się specjalnie od tych, jakie ponoszą rodzice posyłający dzieci do szkoły. Dla tysięcy Polskich rodzin to naprawdę spory wydatek, jednak obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych przewidywała pomoc jedynie dla tych, w których dochód na osobę nie przekracza 504 złotych, i tylko na dzieci uczące się w szkołach.

Jeszcze we wrześniu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekonywało, że nauka w klasie zerowej mimo iż obowiązkowa to nie obowiązek szkolny, więc zerówkowiczom pomoc się nie należy. Dziś wiceminister pracy i polityki społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska wyraźnie zmienia zdanie. Jej resort zgłosił projekt nowelizacji ustawy, który kilkanaście dni temu trafił do parlamentu. Gdyby poprawki udało się szybko uchwalić, byłaby szansa, że dzieci, które do zerówki poszły we wrześniu jeszcze w tym roku dostaną pomoc. Szacuje się, że ze świadczenia skorzysta około 230 tys. sześciolatków. Roczny koszt wypłaty zasiłków to 23 mln zł.

Metro 3.11.2006r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 15, 2006, 11:05:16 pm
Stypendia im. Jana Pawła II

559 stypendiów im. Jana Pawła II wręczono wczoraj najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży uczącej się i studiującej w Warszawie. Uczniowie dostali od 300 do 600 zł, studenci od tysiąca do 1,5 tys. zł. Wysokość jest uzależniona od aktywności młodych ludzi. Stypendia sfinansowała Rada Warszawy, pierwszy raz przyznano pół roku temu. Mogą się o nie ubiegać młodzi ludzie z uboższych rodzin.

mgc

Rzeczpospolita 15.11.2006r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Listopad 27, 2006, 06:10:35 pm
Portal o stypendiach

http://www.mojestypendium.pl/
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Wrzesień 01, 2007, 08:57:24 pm
Stypendia na podręczniki i za dobre wyniki

Urszula Jabłońska2007-08-29

Nie masz pieniędzy na naukę angielskiego? A może chcesz zostać mistrzem pływania? Dowiedz się, jak zdobyć stypendia, które pomogą ci w realizacji planów

 W tym roku na najbiedniejszych uczniów czekają stypendia socjalne, dzięki którym będą mogli chociaż częściowo sfinansować zakup pomocy szkolnych czy kursy językowe. Po raz pierwszy pójdą też do szkoły w jednolitych strojach - wciąż można się starać na dofinansowanie zakupu mundurków, a także podręczników. Z kolei wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą liczyć na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Pomoc socjalna

* Stypendia szkolne. Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, twoja rodzina ma bardzo niskie dochody (351 zł na osobę miesięcznie), dostaniesz stypendium w wysokości od 51,20 zł do 128 zł, które wypłacane będzie co miesiąc od września do sierpnia. Wnioski należy składać w szkole, w terminie do 15 września (formularz wraz z instrukcją dostępny jest na stronie internetowej biura edukacji - www.edukacja.warszawa.pl). Wypłaty stypendiów dokonuje się na podstawie rachunków lub faktur zatwierdzonych przez dyrektora szkoły, tak więc rodzic musi je pobrać, gdy kupuje coś dla dziecka.

Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, piórników, stroju na wf., edukacyjnych programów komputerowych i innych pomocy naukowych lub biletu miesięcznego na komunikację miejską. Ze stypendium można też sfinansować udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i wykraczających poza te realizowane w szkole.

* Zasiłek szkolny. Kwotę w wysokości do 320 zł możesz otrzymać, jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wydarzeniem losowym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w szkole w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. Jest on przyznawany niezależnie od socjalnego stypendium szkolnego.

* Dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju szkolnego. Pomoc finansową na zakup podręczników w wysokości od 70 zł do 170 zł otrzymają uczniowie zerówek oraz klas I-III szkół podstawowych, których rodzina ma bardzo niskie dochody (poniżej 351 zł na osobę). Natomiast 50 zł na zakup mundurka dostaną wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin o najniższych dochodach. Wniosek trzeba złożyć w szkole. Należy załączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich dorosłych członków rodziny albo zaświadczenie o pobieraniu zasiłku z pomocy społecznej. Z szacunków Ministerstwa Edukacji wynika, że programem objętych zostanie 500 tys. dzieci. Uwaga! Wniosek trzeba złożyć do 15 września.

Stypendia motywacyjne

* Za wyniki w nauce. Jeżeli twoja średnia ocen z poprzedniego semestru jest wysoka, masz szansę na stypendium w wysokości do 128 zł, przyznawanego raz na semestr. Wymaganą średnią ocen określa komisja stypendialna powołana przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Wniosek o przyznanie stypendium danemu uczniowi przedstawia komisji wychowawca klasy, która przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. Uwaga! Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

* Za osiągnięcia sportowe. Stypendium w wysokości 128 zł wypłacane raz w semestrze jest przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca przedstawia komisji stypendialnej, a ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Uwaga! Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III.

* Prezesa Rady Ministrów. Przysługują jednemu uczniowi z każdej szkoły kończącej się maturą za wybitne osiągnięcia w nauce: najwyższą w szkole średnią (i co najmniej dobrą ocenę z zachowania) lub za szczególne osiągnięcia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy poświadczone oceną celującą i dobre wyniki w pozostałych. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca. Wniosek o stypendium kieruje szkoła. Trafia do kuratorium, które odsyła go do Ministerstwa Edukacji. Laureaci otrzymają 258 zł na miesiąc (przez 10 miesięcy) w dwóch równych transzach.

* Ministra Edukacji Narodowej. Przyznawane jest wybitnie uzdolnionym uczniom szkoły średniej, w szczególności: laureatom olimpiad międzynarodowych i krajowych, laureatom konkursów na pracę naukową lub uczniom uzyskującym celujące i bardzo dobre wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauczania. Kandydatów typuje szkoła. Wnioski przesyła do kuratora oświaty, a kuratorzy do ministerstwa edukacji. Minister każdego roku ustala wysokość jednorazowej nagrody dla uczniów. Procedura kończy się na przełomie września i października.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Od 200 do 400 zł miesięcznie mogą otrzymywać uczniowie warszawskich szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjów, a od 300 zł do 500 zł miesięcznie uczniowie szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

* ich średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie jest mniejsza niż 4,0 i mają przynajmniej dobrą ocenę z zachowania

* miesięczny średni łączny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie jest wyższy niż 800 zł

* mają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe lub brali udział w projektach związanych z osobą lub dziełem Jana Pawła II.

Na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2007 r. wnioski można składać do 30 września, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. - do 30 listopada 2007 r. Znajdują się one na stronie internetowej www.stypendiajp2.pl - należy je wydrukować, wypełnić i wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa. Uwaga! O stypendia mogą się ubiegać także maturzyści i studenci. Szczegóły na stronie internetowej www.stypendiajp.2.pl.

G.W. 1.09.2007r.
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Wrzesień 04, 2007, 05:09:53 pm
Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach (http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79355,4436752.html)

Twoje dziecko idzie do szkoły? Sprawdź, jaki zasiłek rodzinny możesz na nie dostać i czy masz szansę na stypendium lub dopłatę do mundurka.


Zaraz będzie wrzesień. Czy mogę starać się jeszcze o jakieś świadczenia rodzinne?

Tak. Co prawda okres zasiłkowy 2007/08 trwa od września do sierpnia następnego roku i aby dostać pieniądze we wrześniu, trzeba było złożyć wniosek do końca lipca, ale jeszcze nic straconego. Jeśli złożysz dokumenty do końca sierpnia lub jeszcze we wrześniu, świadczenia zaczniesz dostawać w październiku. Ich wypłata ustanie z końcem sierpnia przyszłego roku; w lipcu trzeba będzie złożyć wnioski o nowe pieniądze.

Ważne! Jeśli zaniesiesz papiery do urzędu w sierpniu lub we wrześniu, pieniądze dostaniesz dopiero w październiku - ale z wyrównaniem za wrzesień!

Czy lipiec, sierpień i wrzesień to jedyne terminy, kiedy mogę występować o świadczenia rodzinne?

O takie świadczenie można też ubiegać się w ciągu roku. Jeśli wniosek złożysz do 10. dnia miesiąca, zasiłek dostaniesz w tym samym miesiącu; jeżeli po 10. - pieniądze wypłacą ci w kolejnym. Będziesz dostawał je do sierpnia 2008 r., w lipcu 2008 r. znowu musisz złożyć wniosek o pieniądze na kolejny rok zasiłkowy.

Jakie kryteria muszę spełniać, by dostać zasiłek rodzinny?

W twojej rodzinie dochód na osobę nie może przekraczać 504 zł (netto), a jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko - 583 zł. Możesz też się starać o dodatki (jakie - czytaj niżej).

Ile wynosi taki zasiłek?

** Na dziecko do pięciu lat - 48 zł (miesięcznie, netto), ** w wieku 5-18 lat - 64 zł, ** w wieku 18-24 lata - 68 zł. ** Na dziecko powyżej 18. roku życia dostaniesz zasiłek tylko wtedy, gdy: wciąż się uczy (do 21. roku życia) albo ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej (do 24. roku życia).

Zasiłek nie przysługuje na dziecko, które się ożeni lub wyjdzie za mąż, przebywa np. w schronisku dla nieletnich (ustawa o świadczeniach rodzinnych mówi o tzw. instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie). Znacznie więcej możesz dostać za granicą, jeśli twój współmałżonek pracuje na terenie Unii Europejskiej (piszemy o tym niżej).

Gdzie w Polsce mam złożyć wniosek? Jaką dokumentację muszę załączyć?

Świadczenia najczęściej wypłaca twój ośrodek pomocy społecznej, rzadziej referat świadczeń w urzędzie miasta lub gminy. Tam trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków.

Na wniosku muszą się znaleźć:

** Twoje dane (imię, nazwisko, PESEL, adres itp.);

** dane dzieci (imię, PESEL, adresy szkół);

** informacje, o które dodatki się ubiegasz. Musisz też podpisać oświadczenia dotyczące poszczególnych dodatków i wymienić dokumenty dołączane do wniosku.

Jakie to dokumenty?

** skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (Uwaga! Jeśli kolejny raz występujesz o zasiłek, nie musisz ponownie składać odpisów);

** gdy dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

** zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko skończyło 18 lat i uczy się;

** zaświadczenie o dochodach rodziny - z urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (teraz za 2006 rok);

** jeśli wystąpiliśmy o przysposobienie dziecka, którym się opiekujemy, informację z sądu o toczącym się postępowaniu;

** kopię prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, separację, oddalającego powództwo o alimenty lub zobowiązującego jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

** jeśli drugi z rodziców zmarł - kopię aktu zgonu.

Pamiętaj, aby składając wniosek w ośrodku pomocy społecznej, zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Samotnie wychowuję dziecko, ale nie mam orzeczonych alimentów. Czy dostanę zasiłek?

Nie. Chyba że drugi rodzic zaginął, nie żyje lub pozostaje nieznany. (O zaliczce i funduszu alimentacyjnym piszemy jutro).

Mąż pracuje za granicą, na terenie Unii. Czy mamy szansę na zasiłek rodzinny?

Tak, i najkorzystniej jest starać się o zasiłek w kraju pracy współmałżonka. Jak? ** Mąż musi złożyć wniosek u pracodawcy lub w instytucji właściwej do wypłaty świadczeń w danym kraju (np. w Niemczech w lokalnym oddziale Familienkasse w biurach zatrudnienia). Do wniosku muszą być dołączone: akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, dowód tożsamości, dokument potwierdzający twoje zatrudnienie. ** Później trzeba wypełnić formularz E 401, który wyda zagraniczny urząd, do którego składałeś wniosek o zasiłek. Następnie formularz trafi do polskiego urzędu marszałkowskiego właściwego pani miejscu zamieszkania (regionalnego ośrodka polityki społecznej). Pieniądze będą wypłacane w Polsce. Uwaga! Międzynarodowe świadczenia możemy dostać u swojego pracodawcy za granicą lub w tamtejszej instytucji zajmującej się takimi świadczeniami, ale druki poświadczamy w Polsce w znanym nam już dobrze regionalnym ośrodku polityki społecznej.

Ile wynosi zasiłek za granicą?

** w Wielkiej Brytanii - 17,5 funta tygodniowo na pierwsze twoje dziecko, 11,7 funta na każde następne; ** w Irlandii - 150 euro na pierwsze i drugie dziecko; na kolejne - po 185 euro miesięcznie; ** w Niemczech - 154 euro miesięcznie na każde dziecko do trojga dzieci i 179 euro (powyżej trojga); ** w Holandii - 214,46 euro kwartalnie na jedno dziecko w wieku 6-12 lat; 252,31 euro na dzieci w wieku 12-18 lat; ** w Hiszpanii - 23 euro miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia.

Wysokość zasiłku zależy od regionu i dochodów rodziny.

Jakie dodatki mogę dostać w Polsce oprócz zasiłku rodzinnego?

Tu jest kilka opcji, np.:

* Dodatek dla wielodzietnych. Na trzecie i każde następne dziecko (uprawnione do zasiłku rodzinnego) w rodzinach wielodzietnych przysługuje miesięcznie dodatkowo 80 zł.

* Dla samotnie wychowujących. Można go już dostać także wtedy, gdy powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone przez sąd. Możesz otrzymać: * 170 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie; * 250 zł na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje i więcej dzieci jest niepełnosprawnych.

* Dodatki na dzieci niepełnosprawne. Tutaj można się starać o: * dodatek na kształcenie i rehabilitację; wynosi 60 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia i 80 zł miesięcznie na dziecko od 6. do 24. roku życia; * zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł miesięcznie niezależnie od dochodów rodziny. Należy się na dziecko do 16. roku życia, które ma orzeczoną niepełnosprawność. Dostanie go także osoba powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Warunek: ta niesprawność musi być stwierdzona przed 21. rokiem życia; * świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł miesięcznie. Tu obowiązuje znane już kryterium dochodowe do 583 zł na osobę. To pieniądze dla tych, którzy nie mogą pracować lub musieli zrezygnować z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym szczególnej opieki. Dziecko musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: "stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności".


A co z innymi dodatkami dostępnymi wyłącznie dla rodziców dzieci uczących się?


Jest ich kilka. A więc:

** mundurkowe - 50 zł na dziecko. Trzeba spełnić dwa warunki: korzystać z pomocy społecznej i mieć dochód nieprzekraczający 351 zł na osobę w rodzinie. Uwaga! Musisz się spieszyć - listy uczniów potrzebujących takiej pomocy mogą już być zamknięte, ale kuratoria muszą je wysłać do ministerstwa do 10 września. Zapytaj więc w szkole swego dziecka albo w wydziale oświaty ratusza, czy jeszcze możesz się o nie ubiegać.

 Nowy minister edukacji Ryszard Legutko zapowiada, że jest umiarkowanym zwolennikiem mundurków. Jeśli się sprawdzą - zostaną. Jeśli nie, w przyszłym roku szkolnym już ich nie uświadczymy. Czyli los tego dodatku jest niepewny, za rok może zniknąć albo zmienić nazwę;

** wyprawka - 100 zł na ucznia. To dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Należy się tylko raz w roku szkolnym na każdym etapie nauczania (poza wyższym). O te pieniądze możesz ubiegać się do grudnia w wydziale oświaty swojego ratusza. Warunki: korzystanie z pomocy świadczonej przez gminę i nie więcej niż 316 zł na osobę w rodzinie;

** dla dojeżdżających - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych też podstawówek i gimnazjów przysługuje 50 zł miesięcznie na dojazd do szkoły lub 90 zł na zamieszkanie w miejscowości, w której jest szkoła (np. na internat, bursę, stancję). Dostaniesz je w wydziale oświaty; starać się możesz przez szkołę. Refundacja dojazdów jest przyznawana jeśli dziecko rozpocznie naukę w szkole ponadgimnazjalnej położonej poza miejscem zamieszkania i udokumentuje to. Dodatek wypłacany jest przez dziesięć miesięcy roku szkolnego.

** dofinansowanie zakupu podręczników - mogą się o nie ubiegać uczniowie klas I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących muzycznych, gdy są z rodzin w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto miesięcznie. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły. Trzeba dołączyć dowód zakupu podręczników lub - gdy to niemożliwe - oświadczenie o cenie kupionych podręczników. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż:

* 70 zł - dla sześciolatka

* 130 zł - dla pierwszoklasisty

* 150 zł - dla drugoklasisty

* 170 zł - dla trzecioklasisty


Na jakie stypendium może liczyć uczeń?

Jest ich kilkanaście - można je dostać, jeśli się spełni pewne warunki. Oto kilka wybranych:

** Stypendium Ministra Edukacji Narodowej - jednorazowa nagroda, nawet kilkutysięczna; warunek: uczeń musi mieć wybitne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku szkolnym. Decyzje o przyznaniu tego stypendium podejmuje minister edukacji na podstawie umotywowanych wniosków przekazanych przez komisje kuratoryjne.
Szczegóły - http://www.menis.gov.pl

** Stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - pomaga uczniom podstawówek, gimnazjów i liceów; wysokość jest ustalana indywidualnie; warunek: trzeba legitymować się wybitnymi uzdolnieniami poznawczymi, technicznymi, muzycznymi, baletowymi lub plastycznymi. Uczniów zgłaszają szkoły.
Więcej - http://www.fundusz.org

** Stypendium Fundacji Nadzieja i Pomoc - przeznaczone jest dla wybitnych uczniów ostatnich klas podstawówek, gimnazjów oraz liceów ze wsi i małych miasteczek; uczeń dostaje przez cały rok szkolny 150 zł co miesiąc. Kandydatów typuje dyrekcja szkoły lub inna instytucja oświatowa. Kontakt: tel. 022 627 22 45.

** Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - stypendystami mogą zostać uczniowie gimnazjów z najuboższych rejonów Polski - ze wsi i małych miasteczek, zwłaszcza z terenów ogarniętych bezrobociem. Warunkiem są bardzo dobre wyniki w nauce (średnia - minimum 4,5) i niski dochód na osobę w rodzinie. Każdy stypendysta dostaje co miesiąc 100 zł na zakup najpotrzebniejszych rzeczy - butów, jedzenia itp.; dodatkowo co miesiąc 150 zł na wydatki związane z nauką (książki, pomoce, dokształcanie). Dwa razy do roku otrzymuje po 400 zł na dodatkowe potrzeby, np. zakup ubrania.
Więcej informacji - http://www.dzielo.pl

** Stypendium Socjalne, tzw. szkolne - pomoc państwa, na którą mogą liczyć niezamożni uczniowie. Dostają pieniądze na dofinansowanie dojazdu do szkoły, zakwaterowanie w internacie czy bursie, pokrycie kosztów dożywiania w stołówce szkolnej; mogą także otrzymać np. darmowe książki czy buty na zimę; kwoty od 40 do 60 zł. Przydziela je i wypłaca urząd gminy. Warunki: dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 316 zł.

** Stypendium Losowe - np. w przypadku śmierci któregoś z rodziców czy pożaru mieszkania. Suma przeznaczona na pomoc nie może przekroczyć pięciokrotności zasiłku rodzinnego; kwoty do 320 zł. Przyznaje je i wypłaca gmina. Wystarczy złożyć umotywowany i udokumentowany wniosek.

** Stypendium Prezesa Rady Ministrów - stypendystą może zostać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem dojrzałości, który ma najwyższą średnią ocen i co najmniej dobrą ocenę z zachowania albo uczeń wybitnie uzdolniony. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, a jednego kandydata wybiera rada szkoły (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna). Dyrektor szkoły przedstawia kandydata kuratorowi oświaty, a ten - za pośrednictwem ministra edukacji narodowej i sportu - prezesowi Rady Ministrów. Stypendium takie wynosiło w ubiegłym roku szkolnym - 258 zł. Na ten rok jeszcze nie wydano rozporządzenia.

** Stypendium za wyniki szkolne lub osiągnięcia sportowe - przyznawane jest uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią i tym, który zdobyli wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Przyznaje je dyrekcja szkoły w porozumieniu z wydziałem oświaty. Kwoty - rozmaite; w zależności od hojności gminy i osiągnięć osób, którym należy się takie stypendium.

** Stypendia unijne - przyznawane są w celu wyrównywania szans edukacyjnych, mogą ubiegać się o nie uczniowie podejmujący naukę w szkole ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą - nieważne przy tym, czy szkoła jest publiczna, czy niepubliczna o uprawnieniach publicznej. Uczeń musi pochodzić z rodziny w trudnej sytuacji materialnej oraz jednocześnie mieszkać na wsi, w mieście do 5 tys. mieszkańców. Albo też w mieście o liczbie mieszkańców 5 - 20 tysięcy, na terenie którego nie ma szkół publicznych ponadgimnazjalnych, konczących się maturą. Pomocy od rzeczowej (np. kupno podręczników dla ucznia), przez dofinansowanie (np. w przypadku szkół artystycznych - zakup instrumentu) aż do pieniędzy. Informacji o stypendium unijnym i zbieranie wniosków udzielają sekretariaty szkół lub organy prowadzące (zespoły oświaty, wydziały oświaty).

Uwaga: Stypendysta, dostający pomoc od Państwa, może otrzymać stypendium szkolne, lecz suma stypendiów nie może przekroczyć 1120 zł w ciągu całego okresu otrzymywania stypendiów (bierze się tu pod uwagę maksymalnie rok szkolny). Nie bierze się tu pod uwagę stypendiów od fundacji.
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: grażka_ w Wrzesień 04, 2007, 10:42:23 pm
Kryterium do stypendium socjalnego to 351 zł.
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: tytanka w Wrzesień 06, 2007, 10:37:22 pm
Witam,
moja córka jest zapisana do szkoły specjalnej, ma przyznane godziny na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które odbywać sie będą w domu.Nie wiem, czy w takiej sytuacji mogę się starać o stypendium socjalne?
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: grażka_ w Wrzesień 07, 2007, 12:19:21 pm
Moja córka uczy się indywidualnie w domu i otrzymałam na nią w ubiegłym roku szkolnym stypendium socjalne. Ponieważ dużo choruje panie w urzędzie podpowiedziały mi jeszcze zasiłek szkolny(jednorazowa pomoc w szczególnych przypadkach) i też go otrzymałam.
Jest jeszcze dodatek rodzinny na rehabilitację i naukę naszych dzieci ale to na pewno już pobierasz. Pozdrawiam.
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 08, 2007, 08:44:21 am
Dorabiający do stypendium muszą się rozliczyć z fiskusem (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070908/prawo/prawo_a_1.html)

Stypendia są z reguły zwolnione z podatku. Jednakże student czy uczeń dorabiający w czasie wakacji czy roku szkolnego, także na umowę-zlecenie, musi po zakończeniu roku złożyć zeznanie podatkowe


Czytelnik jest studentem. W czasie wakacji podjął pracę zarobkową na umowę-zlecenie. Pyta, czy dochody uzyskane za taką pracę będzie musiał w zeznaniu za 2007 r. zsumować z otrzymanym w tymże roku stypendium za wyniki w nauce i czy istnieje jakiś limit zarobków zwolnionych z rozliczenia.


Prawie wszystkie zwolnione

Prawie wszystkie stypendia są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i pkt 40 b ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (uopdf).

Można powiedzieć najogólniej, że nie są objęte zwolnieniem tylko stypendia prywatne oraz stypendia, których regulamin nie przewiduje ich publicznej dostępności dla uczniów i studentów spełniających określone w nim kryteria. Limitowane jest przy tym wyłącznie zwolnienie obejmujące stypendia przyznawane uczniom i studentom według zasad ustalonych przez rady gmin i powiatów, przez sejmiki samorządowe oraz na podstawie regulaminów ustalonych przez fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego i udostępnianych do publicznej wiadomości. Z tych nie trzeba się rozliczać z fiskusem, jeśli ich wysokość nie przekracza miesięcznie 380 zł.

W całości, bez jakiegokolwiek limitu, zwolnione z podatku od dochodów osobistych są m.in. stypendia za wyniki w nauce przyznawane na zasadach zatwierdzonych przez ministra oświaty i wychowania. Można się domyślać, że takie właśnie otrzymuje czytelnik. Dochodów zwolnionych z podatku, w tym zwolnionych z niego stypendiów, nie sumuje się z dochodami nieobjętymi takim przywilejem, tj. opodatkowanymi. Nie uwzględnia się ich w zeznaniu rocznym.


Co do zasady opodatkowane

Natomiast podlegają, co do zasady, opodatkowaniu dochody uzyskane na podstawie umowy-zlecenia czy o dzieło. Zleceniodawca jest obowiązany pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowy bez względu na wysokość wypłaconych kwot.

Jeżeli jednak w sumie zleceniobiorca uzyska w 2007 r. dochody objęte podatkiem, ale w kwocie nieprzekraczającej (po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów wynoszących w wypadku zleceń 20 proc.) w sumie 3013,37 zł, to nie będzie nic winien fiskusowi. Musi jednak złożyć zeznanie podatkowe obejmujące takie dochody. Zaliczka odprowadzona przez zleceniodawcę czy pracodawcę do urzędu skarbowego zostanie mu zwrócona przez ten urząd jako nadpłata.


Rodzice mogą stracić preferencje


I jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli niezwolnione z podatku dochody młodego człowieka, który ukończył 18. rok życia, ale uczy się lub studiuje, przekroczą w skali całego 2007 r. wskazaną kwotę (3013,37 zł), a pochodzi on z niepełnej rodziny, matka czy ojciec nie będą mogli skorzystać z preferencyjnego rocznego rozliczenia przewidzianego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 pkt 3 uopdf).IZABELA LEWANDOWSKAStypendia ze środków UE

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 uopdf zwolnione są też praktycznie wszystkie stypendia finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Przepis ten bowiem obejmuje także inne, niż otrzymane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz prawa o szkolnictwie wyższym, stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra edukacji po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Taką akceptację uzyskały zasady przyznawania stypendiów finansowanych przez UE.

Kwestię opodatkowania stypendiów uzyskiwanych ze środków poszczególnych państw UE i spoza UE normują zawarte z tymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. &brvbar;
 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Matka wcale nie musi wiedzieć, jakie stypendia mają jej dzieci (http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_070907/prawo/prawo_a_10.html)

Uczelnia może odmówić informacji o stypendiach i pomocy socjalnej wypłacanych dzieciom, jeśli matka nie uzasadni w wiarygodny sposób, do czego te dane są jej potrzebne


Tak wynika z decyzji wydanej przez Michała Serzyckiego, generalnego inspektora ochrony danych osobowych (GIODO). Sprawa dotyczyła dwójki studentów. Choć byli zameldowani na stałe w mieszkaniu matki, to jednak przebywali w mieście, gdzie studiowali (tam mieli meldunki czasowe). Matka starała się jednak o dodatek mieszkaniowy. Chciała więc uzyskać dane o dochodach swoich dzieci. Poprosiła uczelnię, aby przesłała jej informacje o stypendiach, zapomogach, dopłatach domieszkania wypłaconych jej dzieciom w ostatnichdwóch latach. Ta jednak odmówiła, powołując się na ochronę danych osobowych. Podkreśliła, że informacje te nie są jej niezbędne przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy ani przy występowaniu oświadczenia rodzinne. Matka nie uzasadniła w sposób wiarygodny potrzeby ich posiadania. Ponadto jej dzieci zastrzegły, aby nie udostępniać danych o nich bez upoważnienia. Stanowisko uczelni potwierdził w swojej decyzji GIODO.

Urzędnicy powoływali się na art. 29 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Pozwala on na ujawnianie danych osobom, które w wiarygodny sposób uzasadnią potrzebę ich posiadania, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których one dotyczą. Tymczasem ustawa od odatkach mieszkaniowych (DzU z 2001 r. nr 71, poz. 734 ze zm.) przewiduje, że ich otrzymanie uzależnia się od wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego. Jednak dzieci z matką nie mieszkają, co oznacza, że ich dochody nie powinny być uwzględniane w staraniach o dodatek mieszkaniowy. Ponadto złożyły zastrzeżenia, aby ich danych uczelnia nie udostępniała osobom nieupoważnionym.

Gdyby matka dostała te informacje z uczelni, doszłoby do naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony życia prywatnego i decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 konstytucji).

Dlatego uczelnia postąpiła zgodnie z prawem.

Michał Kosiarski
Tytuł: PEFRON -program "Uczeń na wsi"
Wiadomość wysłana przez: grażka_ w Wrzesień 25, 2007, 03:28:14 pm
Nie wiem czy już o tym gdzieś było, ale jest mało czasu ( do 30 września).
Zajrzyjcie:

www.pfron.org.pl
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 25, 2007, 03:57:26 pm
Tak jest to poruszone w Poszukuję informacji w wątku:

http://forum.darzycia.pl/topic,1209.htm
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
dofinsowania do :komputer, hydromasaż,okulary, łazienka , itp


Ulka napisała:
Cytuj
Podjąłem już decyzję o wdrożeniu programu „Uczeń na wsi", który ma służyć uczącej się młodzieży niepełnosprawnej z terenów wiejskich. W ramach tego programu Fundusz sfinansuje zakup podręczników, opłaci kursy językowe, pokryje także koszty zakupu biletów autobusowych lub kolejowych na dojazd do szkoły, jak również koszty instalacji w domu Internetu. Tym uczniom, którzy uczą się poza miejscem zamieszkania, PFRON opłaci koszty zakwaterowania oraz czesne.
http://forum.darzycia.pl/topic,1209.htm?postdays=0&postorder=asc&start=600
Ulka pisała
Drugi program, który obecnie kierujemy do osób niepełnosprawnych, nazywa się „Sprawny dojazd". W ramach programu osoby niepełnosprawne, spełniające odpowiednie warunki, będą mogły liczyć na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego. Dzięki temu programowi osoba niepełnosprawna będzie mogła także liczyć na sfinansowanie kursu prawa jazdy i opłacenie egzaminu na kategorię B.

Trzeci program, jaki przygotowaliśmy, to „Trener", dzięki niemu niektóre osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, otrzymają opiekuna, który będzie im w tym pomagał. PFRON sfinansuje przeszkolenie takiego trenera oraz pokryje koszty jego pensji, a także opłaci porady lekarskie u psychologa oraz doradcy zawodowego

Te programy ruszają już od 1 września tego roku, a ich realizacja potrwa do 2013 roku.http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/19249

Poczytaj:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/19249


Z podanego linku ze strony PERON
http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graph?OpenFrameset
Cytuj
UCZEŃ NA WSI

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie

Realizatorami programu są: Oddziały PFRON i gminy, które przyjmą przesłane przez PFRON zaproszenie do uczestnictwa w programie – w zakresie określonym w procedurach realizacji programu.

Adresatami programu są:

1) w obszarze A – osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), mające stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko – wiejskiej na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców,

2) w obszarze B – gminy, na terenie których zamieszkują osoby będący adresatami obszaru A programu.

Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

W ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Ponadto w tym obszarze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mogą uzyskać także dofinansowanie kosztów pobieranej nauki (czesne), dojazdu do szkoły i zakwaterowania (w przypadku gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zameldowania).

W ramach obszaru B
programu dofinansowanie obejmie koszty wydatków gminy na zakup pojazdów (mikrobusów – pojazdów 9-cio osobowych i autobusów) służących do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

Terminy przyjmowania wniosków w 2007 roku

Termin przyjmowania oświadczeń gmin o przystąpieniu do realizacji programu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wystąpień z gmin - na realizację obszaru A programu - do 15.10.2007
Termin przyjmowania wniosków:
Obszar A - wnioski składane do gmin - do 30.09.2007
Obszar B - wnioski składane do PFRON - 03.09-30.09.2007

Tylko dobrze by było grażka_,abyś napisała w czym tkwi problem ?  ;)
Napewno ktoś pomoże.Wątek zostanie scalony tematycznie do podane wyżej tematu PERON
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 01, 2007, 08:40:28 pm
Stypendia i programy wyrównawcze dla studentów (http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2060.86.0.39.2.2.0.1.htm)

W latach 2004-2006 studenci pochodzący z obszarów wiejskich otrzymali 24 mln euro na stypendia. Z pomocy skorzystało 18 tys. osób. W latach 2007-2013 na wsparcie finansowe może liczyć znacznie więcej osób, ale uczących się na określonych kierunkach.

- W Polsce zbyt dużo osób studiuje kierunki humanistyczne - mówi Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego.

Z danych GUS wynika, że studenci kierunków humanistycznych, społecznych i pedagogicznych stanowią aż 33 proc. wszystkich osób studiujących, a informatycznych i inżynieryjnych tylko 13 proc.

- Tymczasem gospodarce potrzebni są właśnie matematycy, inżynierowie i informatycy - podkreśla minister.

Dlatego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki zarezerwowano 370 mln zł na zwiększenie atrakcyjności kierunków technicznych w oczach kandydatów na studia i uczelni.

Aby otrzymać stypendium, trzeba jednak będzie zostać studentem tzw. kierunku zamawianego. Minister nauki będzie zlecał uczelniom kształcenie określonej liczby studentów na kierunkach ścisłych. Nie wiadomo jednak, czy taki zamawiany kierunek będzie na każdej uczelni. Szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc mają być znane do końca roku. Pierwsze pieniądze zostaną wypłacone dopiero w przyszłym roku.

Profesor Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej, dodaje, że wiele osób boi się iść na kierunki ścisłe, ponieważ ma braki z matematyki. Dlatego na wielu uczelniach organizowane są zajęcia wyrównawcze. W kolejnych sześciu latach będą one dofinansowane.

- Uczelnie będą mogły ubiegać się o fundusze na programy wyrównawcze, a także na przygotowanie nowych programów kształcenia - mówi prof. Michał Seweryński, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Chcemy również, aby przyszli inżynierowie zdobywali doświadczenie już na studiach - dodaje minister Gęsicka.

Dlatego dofinansujemy akademickie biura karier pomagające zdobyć staż czy praktykę u pracodawcy, a także inkubatory przedsiębiorczości, ułatwiające założenie swojej firmy.

JOLANTA GÓRA
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 03, 2007, 09:54:50 pm
Rok bez stypendiów

Olga Sobolewska, Anita Karwowska
 
Unijne stypendia co roku wspierały tysiące najuboższych uczniów. Tym razem na pomoc nie ma co liczyć. Urzędnicy nie dogadali się na czas, więc pieniądze trafią do szkół najwcześniej za rok

W drodze do szkoły

Unijne stypendia to dodatkowa zapomoga dla najbiedniejszych uczniów i studentów. Jak szacowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, uzyskało je już 140 tys. osób. Co miesiąc można było dostać ok. 150 zł. Można było - w tym roku dzieci i młodzież z pomocą od Unii musiały się pożegnać. Stypendiów na razie nie będzie. - Ten rok jest przejściowy: pieniądze przeznaczone na lata 2004-06 właśnie się skończyły. Nowych jeszcze nie ma - tłumaczy Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Szacuje, że pierwsze stypendia będą przyznawane dopiero w nowym roku szkolnym.

Pomocy szukajcie gdzie indziej

Co to oznacza dla uczniów? - Ten program był strzałem w dziesiątkę! Dzięki takiemu zastrzykowi gotówki można było kupić podręczniki, ubrania na WF czy przybory szkolne - mówi Bogusław Wyleciał, dyrektor Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych w Żywcu. - W naszej szkole te pieniądze trafiały do uczniów ze wsi. Były dla nich olbrzymim wsparciem. Teraz przychodzą do mnie ich rodzice, pytając o pomoc. Mogę ich tylko odesłać z kwitkiem - żali się. - Sytuacja jest bardzo kiepska - dodaje Magdalena Czarnota, dyrektor Małopolskiej Fundacji Stypendialnej "Sapere Auso". - Środki unijne bardzo nam pomagały. Teraz musimy się wstrzymać i zdobywać pieniądze z innych źródeł.

Kto się spóźnił?

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego twierdzi, że Polska była jednym z pierwszych krajów, które przekazały swoje programy do negocjacji z Unią. Mimo to nasz projekt zyskał akceptację dopiero pod koniec września. Wiadomo już, że w Programie Kapitał Ludzki, z którego będą pochodzić środki na nowe stypendia, zapisano na nie aż 4 mln euro. Ale prace nad szczegółami - np. procedurami przydzielania ich w każdym województwie - dopiero się zaczynają. - Kiedy już zapadną decyzje na poziomie centralnym, będziemy potrzebować minimum czterech miesięcy, żeby rozdysponować środki - mówi Zbigniew Figura, dyrektor Powiatowego Zarządu Oświaty w Żywcu.

Skąd spóźnienie? - Kapitał Ludzki nie jest prostym programem, więc negocjacje się przedłużają - mówią w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Część specjalistów nie chce słuchać takich usprawiedliwień. Ich zdaniem projekt na długo zatrzymała Unia, bo zawinili jego autorzy - m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jacek Strzemieczny, dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej: - Cały program na lata 2007-13 został źle przygotowany. Rząd źle wyznaczył priorytety, czego symbolem są dziś mundurki. Zapomniano o kluczowych problemach. Dlatego wcale mnie nie dziwi, że wdrożenie kolejnego programu finansowej pomocy unijnej dla uczniów stoi w miejscu.

Źródło: Metro 2.10.2007r
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: grażka_ w Październik 03, 2007, 10:01:57 pm
Sam bilet miesięczny mojej córki kosztuje 164 zł. Liczyłam na to stypendium, 100 zł to był znaczny zastrzyk gotówki :(
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Październik 05, 2007, 11:30:21 am
Uczelnie oszukują studentów (http://fakty.interia.pl/biznes/news/uczelnie-oszukuja-studentow,988703,4141)

26 z 38 skontrolowanych przez NIK uczelni stosuje niedozwolone kryteria przyznawania stypendiów Szkoły różnicują wysokość pomocy dla studentów o takim samym dochodzie nawet na jednym wydziale Komisje stypendialne nie wydają decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy, mimo że powinny

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że szkoły wyższe źle gospodarują funduszami, które otrzymują z budżetu. NIK pod koniec ubiegłego roku sprawdził, jak 38 uczelni (18 publicznych i 20 niepublicznych) wydaje pieniądze przeznaczone na pomoc materialną dla studentów.

Wyniki kontroli NIK nie dziwią Roberta Pawłowskiego, rzecznika praw studenta.

- Studenci bardzo często skarżą się, że nie są przestrzegane ustawowe zasady przyznawania stypendiów - mówi rzecznik.

Regulaminy łamią ustawę

W 26 uczelniach regulaminy przyznawania pomocy materialnej zawierały przepisy sprzeczne z ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365).
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie zastrzegła, że student traci prawo do pomocy, gdy dostanie upomnienie, Politechnika Łódzka, gdy nie złoży indeksu w terminie. Natomiast Akademia Ekonomiczna w Poznaniu pozbawia stypendium osoby zalegające z opłatą czesnego. Tymczasem stypendium można cofnąć tylko w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.

- Umożliwia on wznowienie postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji - mówi Robert Pawłowski.

Z kolei Politechnika Łódzka i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uzależniają przyznanie stypendium na wyżywienie od wykupienia bonu w stołówce. Ustawa stanowi jednak, że ta forma pomocy przysługuje osobom w trudnej sytuacji materialnej.

- Jedynym warunkiem jej otrzymania powinno być spełnienie kryterium dochodowego określonego przez uczelnię - mówi Leszek Cieśla, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnie utrudniają też dostęp do stypendiów osobom niepełnosprawnym. Zgodnie z ustawą, przysługuje ono każdemu, to przedstawi orzeczenie o niepełnosprawności. Tymczasem Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu jego przyznanie uzależniała od sytuacji materialnej, a Akademia Ekonomiczna w Poznaniu wymagała zaliczenia semestru.

Komisje nie znają prawa

Komisje stypendialne nie przyznawały pomocy, mimo spełniania przez studentów ustawowych warunków. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odmówił przyznania stypendiów za wyniki w nauce studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli występowały różnice programowe.

Studenci UMK zaskarżyli krzywdzące ich decyzje do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który je uchylił.

Niestety, nie wszystkie komisje wydają decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy materialnej, mimo że zgodnie z ustawą powinny je wydawać. Większość uczelni, m.in. Politechnika Gdańska, AWF we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, zapomina o pisemnym uzasadnieniu czy poinformowaniu o prawie do odwołania.

Różnice w wysokości stypendium

Regulaminy nie zawierają też szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendium.

- W praktyce określały je komisje, co doprowadziło do sytuacji, że nawet na tym samym wydziale studenci o takich samych dochodach otrzymywali pomoc w różnej wysokości - mówi Grzegorz Buczyński z NIK.

W AR w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym można było otrzymać przy takim samym dochodzie od 90 do 160 zł, a na Wydziale Technologii Żywności od 170 do 290 zł. W Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie od 120 do 290 zł na fizjoterapii, od 320 do 420 zł na filologii angielskiej.

Marcin Chałupka, prawnik, wyjaśnia, że zróżnicowanie kryteriów otrzymania pomocy, a także jej wysokości, powoduje pozostawienie uczelniom szerokiego obszaru do uregulowania w regulaminach pomocy.

Niewykorzystane środki

Skontrolowane uczelnie w 2004 roku nie wykorzystały 105 mln zł, czyli 21,8 proc. środków, na pomoc materialną dla studentów, a w 2005 roku - 115 mln zł.
NIK uznał, że wyjątkowo dużo środków nie wykorzystały cztery szkoły: AWF w Warszawie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. AWF w Warszawie wypłacił tylko 50 proc. dostępnych funduszy. Wysokość stypendiów wynosiła od 50 do 200 zł w semestrze zimowym i od 190 do 340 w semestrze letnim.

Profesor Stefan Jurga, sekretarz stanu w resorcie nauki, wyjaśnia, że pieniądze niewykorzystane w danym roku przechodzą na następny rok. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że zostaną zmarnowane.
Grzegorz Buczyński podkreśla, że gdyby były wykorzystane, więcej osób mogłoby otrzymać pomoc.

NIK zaleca

Zdaniem NIK minister nauki i szkolnictwa wyższego powinien znowelizować ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym w części dotyczącej przyznawania pomocy materialnej, a w szczególności ograniczyć różnice w wysokości przyznawanych stypendiów przy identycznym dochodzie na jednego członka rodziny.

Profesor Stefan Jurga nie przewiduje jednak doprecyzowania przepisów, mimo że właśnie pracuje nad nowelizacją ustawy.

Ponadto NIK uważa, że resort powinien wzmocnić nadzór nas szkołami wyższymi. Profesor Stefan Jurga twierdzi, że resort robi, co może.

- Wysłaliśmy pisma z prośbą o wyjaśnienia do rektorów szkół, w których wykryto nieprawidłowości - tłumaczy wiceminister.

Dodaje jednak, że nie ma ekipy, jak straż pożarna, która mogłaby błyskawicznie reagować na każdą skargę. Jego zdaniem uczelnie powinien przede wszystkim kontrolować samorząd studentów.

- Parlament od lat zwraca uwagę na nieprawidłowości w konstrukcji i interpretacji przepisów o pomocy materialnej dla studentów. Mimo wielu próśb ministerstwo podchodzi bardzo zachowawczo i nie reaguje na indywidualne głosy pokrzywdzonych studentów - mówi Leszek Cieśla.

Grzegorz Buczyński potwierdza, że samorząd to pierwszy swego rodzaju organ kontrolny.

- Minister jednak musi stworzyć skuteczny system nadzoru. To jest jego podstawowa rola - dodaje dyrektor.

Jolanta Góra
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Ulka w Październik 09, 2007, 09:31:29 pm
Stypendia specjalne na rok 2007/08
Na wielu uczelniach wyższych w październiku mija termin składania podań o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/20783
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Emilianka w Październik 21, 2007, 08:16:15 pm
Pomoc finansowa dla ucznia (http://kobieta.gazeta.pl/poradnik-domowy/1,48636,4564153.html)

Tekst: Hanna Budzisz

Uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą się ubiegać o wsparcie finansowe. Część środków jest przeznaczona dla dzieci z ubogich rodzin, część skierowana do mieszkających na wsi. O stypendium naukowe może starać się każdy dobry uczeń.

Stypendia i zasiłki socjalne

O pomoc materialną mogą się starać uczniowie z mniej zamożnych rodzin. Miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie może przekraczać 351 zł (w przypadku stypendium szkolnego, dofinansowania na zakup podręczników i mundurka), 504 zł (w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania) lub 532 zł (dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR).

- Zasiłek szkolny. Przysługuje uczniowi, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym, które dotknęło jego lub jego rodzinę. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. O zasiłek można się starać nie później niż trzy miesiące po zdarzeniu. Może być przyznany nawet kilka razy w roku, jednorazowo może wynosić do 320 zł. Służy na pokrycie wydatków związanych z edukacją albo ma charakter pomocy rzeczowej przyznawanej na cele edukacyjne.

- Stypendium socjalne może być przyznane uczniowi z rodziny o niskich dochodach. Zgodę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent na podstawie gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej. Rada gminy ustala, gdzie zgłaszać się po pomoc, w jaki sposób będzie ona udzielana, kiedy i w jakiej wysokości. Stypendium to może być wypłacane co miesiąc, co dwa miesiące, raz na kwartał lub jednorazowo raz w roku. Jego wysokość wynosi od 51,20 zł do 128 zł miesięcznie. Wniosek należy złożyć w szkole (o ile uczeń chodzi do niej w gminie) albo w wydziale oświaty w gminie (jeśli uczęszcza do szkoły poza gminą). Trzeba dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub o wysokości pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej.

Wnioski mogą składać rodzice, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń. Ze stypendium można pokryć koszty dodatkowych zajęć, np. naukę języków, treningi sportowe, zajęcia taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Można je też przeznaczyć na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, np. zakup przyborów szkolnych, np. plecaka, stroju na WF, podręczników, zeszytów, atlasu historycznego, encyklopedii, jak również na pokrycie kosztów abonamentu internetowego czy wyjazdu na zieloną szkołę lub wycieczkę szkolną.

Stypendia dla uczniów z dawnych PGR

Uczniowie z rodzin byłych pracowników PGR, w których dochód na osobę nie przekracza 532 zł, uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości, mogą się starać o stypendium. Może być ono przeznaczone na wyżywienie w stołówce, zakwaterowanie, dojazdy do szkoły, zakup podręczników, pomocy szkolnych, niezbędnej odzieży i obuwia, naukę języków, wycieczki szkolne. Bezpłatne posiłki przysługują też uczniom z rodzin wielodzietnych o dochodzie do 474 zł.

Dofinansowanie do zakupu mundurka

Rodzice o miesięcznych dochodach do 351 zł na osobę, których dzieci uczą się w szkole podstawowej lub gimnazjum mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50 zł. Powinni złożyć wniosek w szkole, w której dziecko się uczy lub będzie się uczyło, dołączając zaświadczenie o wysokości dochodów lub o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

Dopłaty do zakupu podręczników

Mogą się o nie ubiegać uczniowie zerówki i klas I-III szkół podstawowych. Rodzice powinni złożyć wniosek w szkole, w której dziecko uczy się lub będzie się uczyło wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodów lub o korzystaniu z pomocy społecznej. Dofinansowanie przyznaje dyrektor. Jego wysokość to: 70 zł dla ucznia zerówki, 130 zł - dla pierwszoklasisty, 150 - dla drugoklasisty, 170 - dla trzecioklasisty. Rodzice przedstawiają dyrektorowi dowód zakupu podręczników lub oświadczenie o ich cenie i otrzymują zwrot kosztów.

Refundacja dojazdów

Gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania, rodzice o małych dochodach mogą się starać o dodatek na dojazdy. Jeśli uczeń dojeżdża do szkoły, dodatek wyniesie 50 zł miesięcznie. Gdy zamieszka w miejscowości, w której jest szkoła - 90 zł.

Tylko dla orłów

- Stypendium za wyniki szkolne. Jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Przyznaje je dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wypłacane jest przez szkołę.

- Stypendium za osiągnięcia sportowe. Przysługuje uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w sporcie na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Jest przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół średnich: laureatom olimpiad, konkursów na prace naukowe organizowanych przez instytucje naukowe i uczniom uzyskującym bardzo dobre wyniki wg indywidualnego programu nauczania. Stypendium mogą otrzymać także młodzi sportowcy, którzy osiągnęli wysokie wyniki na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

- Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendystą może zostać najlepszy uczeń z publicznej (lub niepublicznej z uprawnieniami publicznej) szkoły średniej, który w klasyfikacji rocznej uzyskał najwyższą średnią ocen. O to stypendium może ubiegać się również uczeń o wybitnych uzdolnieniach w jakiejś dziedzinie. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a rada szkoły lub rada pedagogiczna wybiera jednego. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r.o systemie oświaty - DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju - DzU nr 120 poz. 819.


Źródło: Poradnik Domowy
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: grażka_ w Październik 21, 2007, 10:02:08 pm
Po co wklejac ten tekst jak już dawno mineły terminy skadania podań ( przynajmniej w 90 %) ?
Poza tym często piszecie te same teksty jedne pod drugimi, po co ? Przeciez o tych stypendiach było już kilka razy. Idzie o jakośc czy ilośc ?
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: sonia w Październik 24, 2007, 09:08:11 pm
Jesteś pewna, że wszędzie minęły terminy ?  ;)  najłatwiej krytykować, zwłaszcza gdy wchodzi się na gotowe.

My sygnalizujemy a sprawy powinny być finalizowane i konsultowane indywidualnie we właściwych miejscach zamieszkania-nie sądzisz?


Krajowe wsparcie socjalne dla studenta nie wyklucza stypendium z funduszy unijnych (http://www.rp.pl/artykul/64656.html)
- Danuta Frey 24-10-2007

Przepisy nie pozwalają, by samorządy ustalały zasady przyznawania stypendiów unijnych.

Rada Miasta Krakowa nie miała więc podstaw prawnych do podjęcia uchwały w tej sprawie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną prezydenta Krakowa.

Uchwałę z 2006 r. o ustaleniu zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla studentów z Krakowa” zaskarżył do sądu Jakub Wykręt, student IV roku Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Stypendia współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny będący jednym z funduszy strukturalnych. W państwach UE wynoszą one 1000 euro rocznie. W Polsce – 2,5 tys. zł rocznie dla studentów I roku i 3,5 tys. zł rocznie dla studentów następnych lat – mówi.

Jakub Wykręt zakwestionował par. 2 załącznika do uchwały, który wyklucza unijne stypendia dla studentów pobierających inne świadczenia stypendialne o charakterze socjalnym. – Eliminuje to z góry osoby o najniższych dochodach, które otrzymują stypendium z uczelni – wyjaśnia Wykręt.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę. Pomoc stypendialna jest udzielana przez organy administracji rządowej lub przez samą uczelnię. Nie jest to zadanie jednostki samorządu terytorialnego – stwierdził. Ustawa o samorządzie powiatowym nie daje do tego podstaw prawnych. Uprawnień nie stwarza również ustawa o Narodowym Planie Rozwoju zawierająca działanie pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Podstawy do wydania uchwały krakowski Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się ani w rozporządzeniach europejskich, ani w uchwalonym przez zarząd województwa małopolskiego planie realizacji działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W skardze kasacyjnej prezydent Krakowa wskazał, że uchwała została oparta właśnie na tym programie i ma na celu objęcie pomocą jak największej liczby studentów. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym dają do tego podstawę prawną, a ustawę o Narodowym Planie Rozwoju trzeba analizować łącznie z prawem wspólnotowym.

NSA oddalił skargę kasacyjną. Podzielił stanowisko WSA, że przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie mogły stanowić podstawy prawnej do podjęcia wspomnianej uchwały. Taką uchwałę mógłby ewentualnie podjąć zarząd województwa, opierając się na ustawie o Narodowym Planie Rozwoju (sygn. I OSK 1288/07).

Źródło : Rzeczpospolita
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Listopad 09, 2007, 12:29:50 pm
Będą zaległe stypendia unijneUrząd marszałkowski podjął decyzję w sprawie zaległych unijnych stypendiów. Pieniądze można wypłacać

Sprawa stypendiów, o której "Gazeta" pisze od kilku miesięcy, w końcu została wyjaśniona. Na wczorajszym posiedzeniu najwyższych władz województwa postanowiono, że pieniądze trafią do blisko 500 studentów z Krakowa.

Czego bali się urzędnicy?

Najbiedniejsi stypendyści na zaległą transzę unijnej pomocy czekają od czerwca. Przypomnijmy: jeden ze studentów zaskarżył regulamin przyznawania pomocy, a sąd przyznał mu rację. Poszło o zakaz łączenia pomocy z Unii ze stypendium socjalnym na uczelni. Kolejne instancje sądu administracyjnego podtrzymały wątpliwości co do regulaminu. Starostwo wstrzymało wypłaty, bo obawiało się, że wydane pieniądze trafią do szufladki "kosztów niekwalifikowanych", czyli trzeba będzie je oddać Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Studenci natomiast zaczęli protestować.

"Nie ulega wątpliwości, że sytuacja, w której kilkuset krakowskich studentów nie dostało jak dotychczas należnych im pieniędzy, zaczyna stawać się coraz poważniejsza" - pisze do "Gazety" jeden z pokrzywdzonych studentów. "Sam należę do tej grupy i z coraz większym niepokojem obserwuję przebieg wydarzeń. Starostwo powiatowe, jak również urząd marszałkowski w Krakowie, nadal unikają konkretnych odpowiedzi na pytanie, kiedy pieniądze zostaną wypłacone. Co więcej, jesteśmy okłamywani i zbywani od urzędnika do urzędnika, z czego zupełnie nic nie wynika".

Jest decyzja, będzie kasa


Samo ministerstwo po wnikliwym sprawdzeniu sytuacji postawiło sprawę jasno: stypendia można wypłacać na starych zasadach lub opracować nowy projekt. Do szczęścia pechowym stypendystom brakowało jasnej decyzji marszałka. Tej jednak, mimo wcześniejszych obietnic szybkiego załatwienia sprawy, przez kilkanaście dni nie było. Zdesperowani opieszałością urzędników studenci grozili nawet skierowaniem sprawy na drogę sądową. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to konieczne.

Wczoraj otrzymaliśmy dobrą wiadomość. "Zarząd województwa małopolskiego - kierując się dobrem studentów - postanowił uznać za kwalifikowane ponoszone w ramach projektów koszty wypłat stypendiów" - czytamy w piśmie z urzędu marszałkowskiego. Zarząd podkreśla, że "dla dobra studentów" przyjmuje na siebie ryzyko finansowania z budżetu województwa tej części stypendiów, które mogłyby zostać uznane za niekwalifikowane. "Decyzja ta eliminuje obawy powiatu krakowskiego i powinna skutkować uruchomieniem wypłat" - informują urzędnicy.

Kiedy pieniądze trafią do studenckich portfeli? - Wypłaty będą możliwe po przedłożeniu stosownych wniosków o płatność przez powiat krakowski - wyjaśnia enigmatycznie zarząd województwa. Starostwo nie było wczoraj w stanie odpowiedzieć, ile potrzebuje czasu na przeprowadzenie operacji, gdyż decyzja UM dotarła do nas późnym popołudniem. - W piątek będziemy mogli podać konkrety - zapewnił Łukasz Salwarowski, rzecznik starostwa.gazeta kraków (http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,4656578.html?nltxx=1077762&nltdt=2007-11-09-04-16)
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Marzec 18, 2008, 08:19:23 am
TRZY PYTANIA DO... Marka Olszewskiego, przewodniczącego Zespołu do spraw Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
 
Wnioski o stypendia szkolne powinny rozpatrywać ośrodki pomocy społecznej

Marek Olszewski, przewodniczący Zespołu do spraw Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

■ Na ostatnim posiedzeniu zespół pozytywnie ocenił rządową nowelizację ustawy o systemie oświaty. Projekt nie eliminuje jednak wszystkich absurdalnych przepisów oświatowych?

- Nowelizacja nie wprowadza rewolucyjnych zmian, tylko porządkujące. Między innymi określa zasady zatrudniania nauczycieli pracujących przy maturach ustnych. Dlatego została dobrze oceniona. Jednak mimo obietnic składanych przez resort, nie zawiera przepisów ułatwiających przyznawanie pomocy socjalnej uczniom. Zgodnie z artykułem 90m ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zabronienie realizacji tego zadania strukturom, które są do tego najlepiej przygotowane, jest absurdalne.

■ Dlaczego obecne przepisy są złe?

- Obecnie uczniowie czy ich rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, składają wniosek o stypendium szkolne do pracownika wydziału oświaty, który następnie i tak jest weryfikowany przez ośrodek pomocy społecznej. Tak więc do jednej sprawy gminy angażują dwie instytucje. Z kolei o świadczenie rodzinne czy zapomogę losową ta sama rodzina stara się właśnie w OPS. Dlatego ważne jest, aby wójt, burmistrz czy prezydent, którzy wydają decyzję o przyznaniu stypendium, mogli korzystać z pomocy OPS. W ten sposób bowiem nie byłoby zamieszania i nie powielano by dokumentacji. Pamiętajmy, że stypendia szkolne są pomocą o charakterze socjalnym. Oznacza to, że otrzymują je uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Nie ma znaczenia, kto sprawdza ich sytuację finansową. Gdyby jednak od razu robiły to OPS, byłby zachowany porządek. Dlatego apelujemy o wykreślenie przepisu zabraniającego wójtom korzystania z pomocy ośrodków przy udzielaniu stypendiów szkolnych.

■ Samorządy postulują ponadto o zmianę przepisów dotyczących funkcjonowania stołówek szkolnych. Tych jednak również zabrakło w noweli?

- Od 1 stycznia tylko rady gminy mogą ustalać zasady korzystania ze stołówek szkolnych i zwalniać uczniów z opłat za posiłki. Wynika tak z ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 181, poz. 1292). W efekcie rady gminy muszą w drodze uchwały decydować o tym, czy danego ucznia można zwolnić z opłaty za posiłki. To drugi absurdalny i paraliżujący pracę gminy przepis. To dyrektor szkoły powinien określać ceny posiłków i decydować o zwolnieniu z opłat. Rządowa nowelizacja ustawy o systemie oświaty nie zawiera jednak odpowiednich zmian. Dlatego Komisja Wspólna Rządu i Samorządu zaproponowała, aby znalazły się one w pakiecie zmian przepisów samorządowych przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozmawiała Jolanta Góra

Gazeta Prawna nr 55

http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2177.89.0.39.14.3.0.1.htm
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: ilonadora w Maj 30, 2008, 11:27:07 am
Kilka złotych od obiadu (http://wiadomosci.onet.pl/1489647,2677,1,kilka_zlotych_od_obiadu,kioskart.html)

Nawet o połowę spadła liczba dzieci korzystających z darmowych obiadów w szkole
Wszystko przez bezduszne przepisy - alarmują dyrektorzy placówek. - Pieniądze trzeba wydawać przejrzyście - odpowiadają urzędnicy.


Paulina z gimnazjum na Pradze-Płd. w ubiegłym semestrze jadła w szkole bezpłatne obiady. Teraz już nie je. Dochód na głowę w jej pięcioosobowej rodzinie przekroczył o 20 zł obowiązujące w stolicy normy. Żeby Ośrodek Pomocy Społecznej mógł zapłacić za szkolne obiady, nie może on przekroczyć 700 zł.

- W ubiegłym roku córce opłacano obiady z funduszu szkolnego. Wnioskował o to pedagog - opowiada mama dziewczynki. - Teraz też o to prosiłam, ale powiedziano mi, że zmieniły się przepisy i już takiej możliwości nie ma - dodaje.

W podobnej sytuacji jak Paulina może znaleźć się w Warszawie kilka tysięcy dzieci. Na Pradze-Północ problem dotyczy 700 dzieci. - Jest dramatycznie - przyznaje Ewa Gołębiowska ze Szkoły Podstawowej nr 24. "W naszej szkole wydawaliśmy 80 bezpłatnych obiadów, teraz tylko 40".

Skąd takie nagłe zmniejszenie liczby bezpłatnych obiadów? - Na pewno nie dlatego, że rodzice nagle się wzbogacili i nie potrzebują dopłaty do posiłków - mówi z przekonaniem Danuta Kubacka z oświatowej "Solidarności". Związek zaalarmowali zaniepokojeni dyrektorzy szkół i pedagodzy.

- Od tego roku weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, zgodnie z którą środki na dopłaty do obiadów mogą pochodzić tylko z Ośrodków Pomocy Społecznej. A te mają wyjątkowo sztywne reguły w ich przyznawaniu - wyjaśnia Kubacka.

Do tej pory obiady można było opłacać nie tylko z funduszy pomocy społecznej, ale także z oświatowych. - Często te dzieci, które nie dostawały pomocy z OPS, a my widzieliśmy, że są głodne, dostawały obiady właśnie z tej puli - mówi dyrektor podstawówki z ul. Międzyborskiej Jadwiga Góralska.

Pedagodzy szkolni przyznają, że sytuacje rodzinne są bardzo złożone. - Czasami dochód na osobę w rodzinie nie uprawnia do pomocy, a my widzimy, że dziecko żyje w biedzie - mówią pedagodzy. - Bo rodzice wpadli w spiralę zadłużeń albo jest w rodzinie uzależnienie, które pochłania większość pieniędzy - dodają.

Jest też inna grupa dzieci, które tracą na nowych ustaleniach. To te, które chodzą głodne, ale ich rodzice nigdy się w OPS nie pojawią. - Bo rodziców nawet nie obchodzi, czy dziecko w ogóle jest. A co zje, to już zupełnie nieważne. Taki rodzic po pomoc chodził nie będzie - mówi północnopraski radny Paweł Lisiecki.

A OPS ma wymagania. Potencjalny klient musi nie tylko przynieść różne zaświadczenia, m.in. o zarobkach, ale też wpuścić do domu pracownika socjalnego, by przeprowadził wywiad środowiskowy. Urzędnicy bronią nowych zasad finansowania obiadów. Wiceszef miejskiego Biura Polityki Społecznej Teresa Sierawska mówi wprost: "Pieniądze muszą być rozliczane według przejrzystych zasad. Przecież na samo dożywianie wydajemy rocznie 8 mln zł". I dodaje, że nie można opłacać obiadów na podstawie widzimisię pedagoga czy dyrektora.

Więcej o tej bulwersującej sprawie w piątkowej publikacji na łamach "Życia Warszawy".


onet
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Czerwiec 11, 2008, 01:03:54 pm
Z darmowych obiadów skorzysta 1,4 mln dzieci
O 50 mln zł wzrosną wydatki budżetu na darmowe obiady dla uczniów. Posiłek otrzyma 85 tys. dzieci więcej.


Ośrodki pomocy społecznej nie będą musiały obligatoryjnie sprawdzać sytuacji materialnej dzieci, które będą korzystały z dożywiania w 2009 roku - zapewnia Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zgodnie z nim w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor szkoły będzie mógł wnioskować do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie uczniowi darmowych obiadów, bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W takich przypadkach ośrodek nie będzie musiał wydawać decyzji administracyjnej. Jednak liczba dzieci, którym w ten sposób przyznano posiłek, nie będzie mogła przekraczać 10 proc. uczniów, którym w danym miesiącu są wydawane darmowe obiady.
Całość : Gazeta Prawna
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/21469,z_darmowych_obiadow_skorzysta_1_4_mln_dzieci.html
Tytuł: Stypendia unijne dla ucznów z Mazowsza
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Lipiec 04, 2008, 10:04:36 pm
Do 11 lipca uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza mogą się ubiegać o stypendia unijne.

Na pomoc unijną może liczyć zdolna młodzież z niezamożnych rodzin - czytamy w komunikacie przesłanym PAP w piątek przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.


W tym roku stypendia otrzyma ok. 700 uczniów, dla których zarezerwowano kwotę ok. 2,5 mln zł. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana jest do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł (w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

W tym roku stypendia otrzyma ok. 700 uczniów, dla których zarezerwowano kwotę ok. 2,5 mln zł. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana jest do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł (w przypadku, gdy dziecko jest niepełnosprawne).

Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy

Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2009 r. Jego łączna kwota wyniesie 3 tys. zł, czyli 250 zł miesięcznie. Jeżeli jednak dochód rodziny ucznia, w przeliczeniu na osobę, wynosi do 504 zł lub 583 zł (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne), wysokość stypendium ulegnie podwojeniu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje w tym roku przyznać ok. 700 stypendiów. Jednak w sytuacji, gdy złożona zostanie duża liczba wniosków uczniów z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny wynosi do 504 zł (co oznacza, że dwukrotnie zwiększy się wysokość stypendium), pula ta może ulec zmniejszeniu.

Jednorazowe wynagrodzenie otrzyma także opiekun lub nauczyciel stypendysty. Wyniesie ono 500 zł brutto. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń ma być pod dydaktyczną opieką nauczyciela- opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne ucznia.

Do minimum mają zostać ograniczone formalności związane z rozliczaniem stypendium. Uczniowie nie będą musieli przedstawiać faktur lub innych dokumentów księgowych. Przewiduje się natomiast składanie sprawozdań z wykorzystania stypendium i realizacji celów edukacyjnych.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków: w roku szkolnym 2007/08 byli laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty; byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów ogólnopolskich organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej zdawanego w latach 2005/06 - 2007/08 otrzymali co najmniej 38 punktów; z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanej w latach 2004/05 - 2007/08, otrzymali co najmniej 46 punktów lub uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2007/2008 na poziomie nie niższym niż 5,0.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w trzech egzemplarzach wniosku, podpisanego przez ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia w szkole, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2008/2009.

Do wniosku należy dołączyć: indywidualny plan rozwoju edukacyjnego

Do wniosku należy dołączyć: indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia; świadectwo ukończenia klasy lub (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w nowej szkole) odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum; wynik egzaminu zewnętrznego (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej); oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2007 roku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę; dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach czy turniejach; zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez pełnoletniego ucznia, rodziców lub ucznia opiekuna prawnego.

Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana uczniowi oraz szkole, do której będzie uczęszczać w nowym roku szkolnym do 30 września br.

Na stronie www.mazovia.pl planowane jest utworzenie portalu tematycznego, pod nazwą "Mazowsze - stypendia dla uczniów". Uczniowie znajdą tam szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc oraz niezbędne formularze, w tym wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Program stypendialny na Mazowszu realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Źródło: PAP

Artykuł z dnia: 2008-07-04, ostatnia aktualizacja: 2008-07-04 15:45
 http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/24840,do_11_lipca_uczniowie_z_mazowsza_moga_ubiegac_sie_o_unijne_stypendia.html
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Sierpień 29, 2008, 07:28:58 am
Zmiany w oświacie obowiązujące w nowym roku szkolnym

Za złe zachowanie uczeń straci prawo do stypendium

Cytuj

Uczeń bez stypendium

Dla dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę, jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie zasady, że ocena z zachowania ma wpływ na to, czy uczeń otrzyma stypendium naukowe. Od nowego roku szkolnego zostanie ono przyznane osobom, które uzyskały wysoką średnią oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym ten, w którym przyznaje się stypendium. Dotychczas tylko wyniki w nauce decydowały o przyznaniu takiej pomocy.

- Uczniowie, którzy dobrze się uczą, nie zawsze mają także najlepsze oceny z zachowania. Sądzę, że teraz będą zwracać większą uwagę na to, jak zachowują się w szkole - mówi Elżbieta Zawistowska, wicedyrektor XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Więcej
http://forum.darzycia.pl/topic,9082.htm
Tytuł: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Mulesia w Wrzesień 05, 2008, 09:31:27 pm
2008-09-05 00:06
W Lubuskiem można składać wnioski o stypendia unijne i marszałka

Szczególnie uzdolnieni uczniowie lubuskich szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i artystycznych mogą starać się o stypendia unijne lub marszałka województwa - poinformowała rzeczniczka zarządu woj. lubuskiego Eliza Gniewek-Juszczak. Stypendia unijne przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych. Przyznawane będą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
(...)
Na stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie może liczyć 130 młodych ludzi uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pieniądze będą wypłacane od września 2008 r. do sierpnia 2009 r.

Równocześnie po raz piąty przyznawane będą stypendia naukowe, twórcze i artystyczne marszałka województwa lubuskiego.

Na pomoc z tego źródła mogą liczyć uczniowie mogący pochwalić się dobrymi wynikami w nauce oraz osiągnięciami na różnego rodzaju olimpiadach wiedzy i konkursach.

W tym przypadku wnioski stypendialne mogą składać szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Każda z placówek może złożyć pięć wniosków.

Stypendia marszałka będą wynosić 300 zł miesięcznie i będą przysługiwać od stycznia do czerwca 2009 roku.


Informacje na temat obu form wsparcia zdolnej młodzieży oraz wnioski można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.lubuskie.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej, w linku "Stypendia".

Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do końca września w Departamencie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. MMD

PAP - Nauka w Polsce

bsz/tot

Całość: http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=218441&data=&lang=PL&_CheckSum=-192939493
Tytuł: Odp: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 10, 2009, 11:35:13 pm
Kryzys zabierze ubogim uczniom stypendia? (http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,6258215,Kryzys_zabierze_ubogim_uczniom_stypendia_.html)
Magdalena Warchala2009-02-10,
 
Ubodzy uczniowie mogą w przyszłym roku szkolnym nie dostać stypendiów, bo ministerstwo, szukając oszczędności, zamroziło pieniądze na ten cel.

Pani Aldona z Sosnowca, mama 12-letniej Ani i 10-letniego Łukasza, nie wie, jak związałaby koniec z końcem, gdyby nie 80 zł stypendium, które co miesiąc dostaje każde z jej dzieci. Jest sprzedawczynią i zarabia 1 tys. zł, jej mąż, budowlaniec, półtora roku temu stracił pracę i dorabia fuchami. A szkoła, jak mówi pani Aldona, to studnia bez dna. - Wydatków jest bez liku - a to brystol, a to nowe trampki na WF, bo stare się rozpadły, a to wyjście do teatru, niby nieobowiązkowe, ale później dzieci piszą recenzję ze spektaklu, więc bilet kupić trzeba - wylicza pani Aldona.

Do tej pory część szkolnych wydatków pokrywały pieniądze z Narodowego Programu Stypendialnego. Dostaje je każdy uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 351 zł. W zależności od sytuacji może liczyć na 67,2 zł, 80 zł lub 92,8 zł miesięcznie. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznacza na ten cel ok. 500 mln zł.

Kryzys zabierze ubogim uczniom stypendia?
Magdalena Warchala2009-02-10, ostatnia aktualizacja 2009-02-10 21:03
 
Ubodzy uczniowie mogą w przyszłym roku szkolnym nie dostać stypendiów, bo ministerstwo, szukając oszczędności, zamroziło pieniądze na ten cel.
Pani Aldona z Sosnowca, mama 12-letniej Ani i 10-letniego Łukasza, nie wie, jak związałaby koniec z końcem, gdyby nie 80 zł stypendium, które co miesiąc dostaje każde z jej dzieci. Jest sprzedawczynią i zarabia 1 tys. zł, jej mąż, budowlaniec, półtora roku temu stracił pracę i dorabia fuchami. A szkoła, jak mówi pani Aldona, to studnia bez dna. - Wydatków jest bez liku - a to brystol, a to nowe trampki na WF, bo stare się rozpadły, a to wyjście do teatru, niby nieobowiązkowe, ale później dzieci piszą recenzję ze spektaklu, więc bilet kupić trzeba - wylicza pani Aldona.

Do tej pory część szkolnych wydatków pokrywały pieniądze z Narodowego Programu Stypendialnego. Dostaje je każdy uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 351 zł. W zależności od sytuacji może liczyć na 67,2 zł, 80 zł lub 92,8 zł miesięcznie. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznacza na ten cel ok. 500 mln zł.

Tytuł: Stypendia -do scalenia
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Luty 18, 2009, 08:17:42 am
Stypendia dla biednych dzieci będą mniejsze

Uczniowie z najuboższych rodzin mogą nie dostać stypendiów. Wszystko przez cięcia w budżecie ministerstwa edukacji. Z powodu kryzysu budżet Narodowego Funduszu Stypendialnego może zostać zmniejszony z 600 do 400 mln zł.

Zmniejszenie budżetu o jedną trzecią może doprowadzić do ograniczenia liczby stypendystów, albo obniżenia wysokości dotychczasowych świadczeń. Pieniędzy zabraknie najprawdopodobniej od września, czyli wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

O poważnych cięciach w oświacie zostali poinformowani posłowie z komisji edukacji i nauki. - Te stypendia są traktowane przez uczniów jak zapomogi. To nie jest w porządku %07- dodaje posłanka niezrzeszona Bożena Kotkowska.

- Edukacja ciągle jest niedofinansowana, dlatego cięcia mogą okazać się zgubne. Uważam, że obcinanie dzieciom stypendiów nie jest dobrym pomysłem. Problem dotknie uczniów, którzy pochodzą z rodzin o małych dochodach. To nie jest dobre wyjście z sytuacji - mówi Maria Nowak, posłanka PiS.

Kto może liczyć na pomoc funduszu? Dokładnie rok temu wiceminister edukacji, Krystyna Szumilas, odpowiadała w tej sprawie na pytanie posłanki Anny Sobeckiej. "Narodowy Program Stypendialny stworzył podstawy dla polityki pomocy materialnej świadczonej uczniom, których sytuacja materialna i życiowa może spowodować zagrożenie zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, ograniczenie aspiracji edukacyjnych" - czytamy na stronach sejmowych.

Pieniądze można wydać na wyżywienie w stołówce szkolnej, dojazdy do szkoły, wycieczki, zakup podręczników i pomocy szkolnych, odzieży, obuwia, zajęcia z języków obcych. Co roku z tej pomocy korzysta ponad 800 tys. uczniów w całym kraju. Pieniądze z funduszu wykorzystuje się do różnych celów. Pomoc trafia do dzieci z gmin wiejskich, rejonów popegeerowskich.

W 2007 roku powstał program tzw. aktywizacji samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Pieniądze posłużyły więc do organizacji zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań. Ten fundusz był już wykorzystywany do rozmaitych celów. Były minister edukacji Roman Giertych dofinansował reformę wprowadzającą mundurki szkolne.

- Z tymi stypendiami od samego początku są jakieś problemy. Nie zawsze syn dostawał je na czas. Muszę jednak przyznać, że bardzo mu się przydały. Kupił sobie książki, trochę ubrań %07- mówi Ewelina Miszta, mama jednego z uczniów.

- Nie ulega wątpliwości, że w czasie kryzysu trzeba oszczędzać, ale tego rodzaju cięcia zemszczą się po latach. Inwestowanie w przyszłość jest najważniejszym celem, dlatego zabieranie oświacie pieniędzy odbije się na edukacji znacznie poważniej niż się to może obecnie wydawać. Skutki pozornych oszczędności będą nieodwracalne. Dlatego najlepiej byłoby ciąć koszty administracyjne ministerstwa edukacji - dodaje Kotkowska.

MEN ma ograniczyć wydatki, ale w porównaniu z cięciami w programie stypendialnym, będą one niewielkie. - Kilkanaście milionów na administracji, a na stypendiach dwieście milionów. Uważam, że w tej sytuacji należałoby raczej zrezygnować z reform. Całkowicie zawiesić ich realizację na czas kryzysu - uważa posłanka.

http://swietochlowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/961892.html
Tytuł: Odp: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 21, 2009, 09:10:04 am
Do 31 marca zrób „Pierwszy Krok”!
Autor: Magdalena Gajda, Fot.: www.sxc.hu, Źródło: inf. własna

W ciągu ostatnich 10 lat doznałeś uszkodzenia kręgosłupa i poruszasz się na wózku? Potrzebujesz pieniędzy na komputer, wózek lub dostosowanie łazienki? Wykorzystałeś już dofinansowanie z NFZ lub PFRON? Możesz starać się o stypendium w ramach wiosennej edycji Funduszu „Pierwszy Krok”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Sue Ryder. Pospiesz się! Masz czas do 31 marca!

Jeśli:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/39985

Tytuł: Odp: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Wrzesień 19, 2009, 09:16:36 am
PFRON zapłaci za podręczniki i internet

Rodzice niepełnosprawnych uczniów z obszarów wiejskich i niepełnosprawni studenci mogą już starać się o dofinansowanie kosztów nauki


Do 30 września opiekunowie niepełnosprawnych dzieci zamieszkujących gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie mogą składać wnioski o dofinansowanie m.in. kosztów zakupu materiałów dydaktycznych, korzystania z internetu, uczestnictwa w kursach językowych lub wyjazdów dzieci na obozy i kolonie. W ciągu roku szkolnego mogą na ten cel uzyskać maksymalnie 2 tys. zł na jednego niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz 3 tys., zł jeśli dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej (lub 4 tys. – jeżeli nauka w szkole ponadgimnazjalnej jest płatna). Pieniądze wypłaci Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie pilotażowego programu Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie.

Aby otrzymać wsparcie, rodzice dzieci muszą złożyć wniosek do jednostki, która w danej gminie została wyznaczona do ich przyjmowania. Może być to np. gminne centrum pomocy rodzinie. Pieniądze z PFRON otrzymają tylko te gminy, które zgłoszą swoje uczestnictwo w programie.

Z kolei do 10 października niepełnosprawni studenci mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki (czesnego, zakwaterowania, dostępu do internetu) i o stypendia specjalne. PFRON wypłaci im pomoc na podstawie programu Student II. Wnioski o takie wsparcie trzeba składać w oddziałach funduszu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2009-09-15,
Tytuł: Odp: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Styczeń 29, 2011, 10:59:17 pm
Dofinansowanie dla studentów z niepełnosprawnością

Autor: oprac. Natalia Łyczko, Źródło: www.pfron.org.pl


W terminie od 1 lutego do 28 lutego 2011 roku przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" - poinformował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/81043
Tytuł: Odp: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Kwiecień 20, 2012, 01:30:26 am
Wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów z terenów wiejskich

Autor: Beata Rędziak, Źródło: inf. własna


Zmiany w Programie Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013, przyjęte przez Radę Ministrów, dotyczą także uczniów z niepełnosprawnością. Celem wprowadzonych zmian jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów mieszkających na wsiach

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/110712
Tytuł: Odp: Stypendium-pomoc finansowa
Wiadomość wysłana przez: Gaga w Marzec 03, 2017, 10:41:43 am
Prawo
W wątku: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y

http://forum.darzycia.pl/index.php/topic,1567.msg163769.html#new
Stypendium w deklaracji PIT. Kiedy trzeba pamiętać o rozliczeniu podatkowym?[/b][/size]

Zastrzyk gotówki za dobre wyniki w nauce nie ujdzie uwadze urzędu skarbowego. O złożeniu deklaracji PIT muszą pamiętać choćby uczniowie i studenci, którzy otrzymali w ciągu roku stypendium wyższe niż 3,8 tys. zł. Większość takich świadczeń jest jednak całkowicie zwolniona z podatku. Warto wiedzieć, jakie przychody można pominąć w rozliczeniu rocznym, a które trzeba wykazać.