Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Niepełnosprawność sprzężona  (Przeczytany 24162 razy)

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Niepełnosprawność sprzężona
« dnia: Sierpień 21, 2008, 09:22:10 am »
Definicja określona przez resort edukacji jest nieprecyzyjna

Resort edukacji określi katalog niepełnosprawności składających się na niepełnosprawność sprzężoną. Nie zawiera on jednak m.in. zaburzeń psychicznych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw resort edukacji zdefiniował tzw. niepełnosprawność sprężoną.

Zdaniem MEN, wyeliminuje to pomyłki podczas orzekania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z definicją przez niepełnosprawność sprężoną należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności. Tak więc niepełnosprawność sprzężona może dotyczyć osoby, która jest upośledzona umysłowo i słabo słyszy.

- Definicja niepełnosprawności sprzężonej zaproponowana przez resort edukacji nie wyczerpuje wszystkich niepełnosprawności - uważa Artur Kulig, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.

Jego zdaniem katalog niepełnosprawności zawarty w definicji powinien zostać rozszerzony m.in. o zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia mowy i dysleksję rozwojową.

- Nieposzerzenie tego katalogu spowoduje, że uczeń cierpiący na schizofrenię i słabowidzący nie będzie traktowany jako osoba o niepełnosprawności sprzężonej - wyjaśnia Artur Kulig.

Przekonuje, że definicja nie uwzględnia całej złożoności przypadków i sytuacji, z którymi spotykają się zespoły orzekające o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdefiniowanie niepełnosprawności sprzężonej jest również następstwem kontroli NIK, która w tym zakresie wykazała nieprawidłowości.

- Szkoły wykazywały w sprawozdaniach uczniów objętych kształceniem specjalnym bez wymaganych w takich przypadkach orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych - mówi Jan Kołtun, dyrektor Delegatury NIK w Poznaniu. Dodaje, że nie wszyscy spośród wskazanych posiadali niepełnosprawność sprzężoną.

Jan Kołtun wyjaśnia, że na podstawie błędnie sporządzonych sprawozdań ustalana była przez MEN przeliczeniowa liczba uczniów, która z kolei stanowiła podstawę wyliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.

Autor: Artur Radwan

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-19
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Niepełnosprawność sprzężona
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2008, 10:56:19 am »
Inne  Orzekanie o niepełnosprawności


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1317 w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad orzekania o niepełnosprawnościach sprzężonych

Szkoły specjalne otrzymają mniej pieniędzy

Resort edukacji nie chce uznać uczniów przewlekle chorych i niedostosowanych społecznie za mających więcej niż jedną dysfunkcję.

Wskutek decyzji resortu edukacji w szkołach prowadzących kształcenie specjalne formalnie zmniejszy się liczba uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (mających więcej niż jedną dysfunkcję). W rzeczywistości ich nie ubędzie.

- Ta decyzja oznacza uszczuploenie dochodów samorządów przeznaczonych na realizację zadań w szkolnictwie specjalnym - podkreśla Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki, przewodniczący Konwentu Powiatów Dolnego Śląska.

W 2008 roku na dziecko z jedną niepełnosprawnością, np. upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, samorząd otrzyma około 4620 zł. Jeśli ten sam uczeń ma ponadto niepełnosprawność ruchową, czyli jest uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, MEN przekaże na jego edukację już 31 350 zł.

- Natomiast na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, chorego na epilepsję, pochodzącego z tzw. trudnej rodziny i mającego w związku tym orzeczenie o zaburzeniach w zachowaniu, z którym realizowany jest w indywidualny program rewalidacji, powiat otrzyma jedynie 4620 zł - zauważa Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Do ubiegłego roku bowiem uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju, byli traktowani jako osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Od tego roku uczniowie, którzy są niepełnosprawni i niedostosowani społecznie lub przewlekle chorzy, nie są traktowani jak osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, wyjaśnia, że formy i metody pracy dydaktycznej z takim dzieckiem odnoszą się głównie do upośledzenia umysłowego lub ruchowego.

- Taki podział został dokonany bez żadnej podstawy prawnej - uważa Stanisław Szelewa W żadnym akcie prawa oświatowego nie ma bowiem definicji niepełnosprawności sprzężonych. Nie zawiera jej rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach (Dz.U. nr 19, poz. 167). Nie ma jej też w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku (Dz.U. nr 246, poz. 1799).

- Nie ma zatem podstaw do różnicowania rodzajów niepełnosprawności na te, które mogą być uznane za podstawę do stwierdzenia niepełnosprawności sprzężonych i pozostałe - podkreśla Stanisław Szelewa.

Resort edukacji także nie potrafi wskazać podstawy prawnej, która określałaby, że niepełnosprawność sprzężona nie występuje u dziecka z upośledzeniem umysłowym i chorobą przewlekłą. Mimo to zmienił zasady wyliczania subwencji.

Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2006/2007 było prawie 18 tys. dzieci z więcej niż jedną dysfunkcją. Gdyby ta liczba nie zmieniła się w tym roku, to na ich edukację przeznaczono by 564,3 mln zł. MEN nie wie jeszcze, ilu takich uczniów jest w tym roku szkolnym. Nie wie zatem, o ile mniej pieniędzy zostanie przekazanych na ich naukę, bo nastąpiły zmiany w zasadach podziału subwencji. Na przykład Starostwo Powiatowe w Świdnicy otrzyma 2,5 mln zł mniej na edukację 93 uczniów.

Przeciwko nieoczekiwanej zmianie zasad finansowania uczniów niepełnopsrawnych zaprotestowali m.in. Konwent Powiatów Dolnego Śląska i Konwent Powiatów Łódzkich.

18 tys. dzieci ma orzeczoną więcej niż jedną niepełnosprawność
Jolanta Góra GP2008-01-23Niepełnosprawność sprzężona a edukacja
 
Komunikat w sprawie wykazywania w SIO uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną - 25 września 2007 r.

W systemie informacji oświatowej wykazywani są uczniowie/wychowankowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dane o tych uczniach w szkołach dla dzieci i młodzieży wprowadza się w tabelach NP1 i NP2, a o wychowankach przedszkoli w tabelach NP3 i NP4.

Kształcenie specjalne organizuje się na podstawie przepisów art. 71b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166). W rozporządzeniu wyraźnie rozróżnia się dwie kategorie uczniów (dzieci wymagających stosowania w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dydaktycznej), objętych kształceniem specjalnym:

- niepełnosprawnych,
- niedostosowanych społecznie.

Kształcenie specjalne organizuje się dla uczniów niepełnosprawnych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-8 przywołanego rozporządzenia:

1) niesłyszących
2) słabo słyszących,
3) niewidomych,
4) słabo widzących,
5) z niepełnosprawnością ruchową,
6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z autyzmem,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku, gdy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego poradnia wskaże występowanie u ucznia co najmniej dwóch z wyżej wymienionych niepełnosprawności, mówimy o występowaniu u niego niepełnosprawności sprzężonej, wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia, np. u dzieci głucho-niewidomych czy niewidomych z upośledzeniem umysłowym. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazujące na niepełnosprawność sprzężoną, obliguje szkołę do stosowania w procesie kształcenia takiego dziecka specjalnych metod pracy dostosowanych do każdej ze wskazanych u niego niepełnosprawności.

Sprzężenie niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, nie występuje u dziecka z upośledzeniem umysłowym i przewlekłą chorobą, bowiem formy i metody pracy dydaktycznej z tym dzieckiem odnoszą się głównie do upośledzenia umysłowego. Przepisy prawa oświatowego nie przewidują organizowania dzieciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego. Przewlekła choroba ucznia uczęszczającego do szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej w szkole nie zobowiązuje bowiem nauczyciela do wprowadzania innych, niż wobec pozostałych uczniów, metod pracy dydaktycznej. Dzieciom z chorobami przewlekłymi i z zaburzeniami psychicznymi, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, system oświaty zapewnia możliwość realizowania obowiązku szkolnego w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, a także w formie indywidualnego nauczania.

Do kategorii dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, dla których organizuje się kształcenie specjalne, zalicza się uczniów, którym publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu:
1) niedostosowania społecznego,
2) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
3) zagrożenia uzależnieniem,
4) zaburzeń zachowania.

Kategorie te wymienione są w § 2 ust. 1 pkt 12 - 15 ww. rozporządzenia. W planach nauczania szkół, w których kształcą się dzieci niedostosowane społecznie, co najmniej 1 godzina tygodniowo powinna być przewidziana na zajęcia socjoterapeutyczne.

Reasumując: w tabeli NP1 (dla szkół), w której wykazuje się uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną występuje osiem niepełnosprawności wymienionych § 2 ust. 1 pkt 1-8 rozporządzenia. W tabeli NP4 (dla przedszkoli) wymienionych jest siedem niepełnosprawności, ponieważ w przedszkolach nie organizuje się odrębnej formy kształcenia dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
 
W systemie edukacyjnym wyróżnić można 13 kategorii niepełnosprawności:

Uszkodzenie narządu wzroku: ciężkie
Uszkodzenie narządu wzroku: głębokie, umiarkowane
Uszkodzenie narządu słuchu: ciężkie
Uszkodzenie narządu słuchu: głębokie, umiarkowane
Upośledzenie umysłowe: głębokie, umiarkowane
Upośledzenie umysłowe: lekkie
Autyzm
Choroby przewlekłe
Niepełnosprawność ruchowa
Niepełnosprawność sprzężona
Niepełnosprawność społeczna
Zaburzenia zachowania
Uzależnienia

Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Polsce ponad 3% populacji wszystkich uczniów wymaga specjalnych form kształcenia. Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych realizowane jest w:  
szkołach specjalnych (podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, liceach ogólnokształcących, technicznych i policealnych), szkołach ogólnodostępnych (w klasach integracyjnych, ogólnodostępnych, terapeutycznych lub wyrównawczych oraz w formie nauki indywidualnej), domach w ramach programów nauczania indywidualnego.
źródło

Rozwój dziecka znacznie utrudniają różne rodzaje niesprawności. Mogą to być:

dysfunkcje w zakresie sprawności umysłowych powodujące trudności w uczeniu się w ich różnorodnej postaci,
upośledzenie umysłowe w jego stopniu lekkim i głębszym
oraz zaburzenia autystyczne
niepełnosprawność sensoryczna: dzieci niewidome i niedowidzące oraz z wadą słuchu
niepełnosprawność ruchowa
niesprawność somatyczna w postaci przewlekłej choroby lub odmienność dziecka (niski wzrost, otyłość, deformacja twarzy, interseksualizm)
niepełnosprawność sprzężona
Niepełnosprawność dziecka może mieć charakter globalny lub wybiórczy.
źródło
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Niepełnosprawność sprzężona
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2009, 06:06:47 pm »
Niepełnosprawny u lekarza, ale zdrowszy w szkole

Czy to możliwe, że u lekarza jest się niepełnosprawnym, a po przekroczeniu progu szkoły zdrowszym lub mniej chorym? Okazuje się, że w polskiej oświacie wszystko jest możliwe. W znowelizowanej ustawie o systemie oświaty udało się przeforsować zapis, który oszczędza na uczniach niepełnosprawnych.

Od początku roku wzrosły nieznacznie dotacje i państwo płaci szkole za każdego zdrowego ucznia 4038,81 zł. Te pieniądze wydawane są na pensje dla nauczycieli, malowanie sal, zakup pomocy naukowych itp. Dotacja jest wyższa, jeśli w szkolnych murach pojawia się uczeń niepełnosprawny.

- W przypadku dziecka z jedną niepełnosprawnością państwo musi przekazać samorządowi do kilkunastu tysięcy złotych. Gdy uczeń legitymuje się orzeczeniem o co najmniej dwóch niepełnosprawnościach, wtedy dotacja wynosi nawet 42 tys. zł.

Tymczasem w znowelizowanej 23 stycznia ustawie o systemie oświaty w znaczący sposób ogranicza się liczbę tych dzieci, próbując na nich zaoszczędzić - mówi Bożena Kotkowska, posłanka niezrzeszona z Bielska-Białej, która poprosiła MEN o wyjaśnienia.

Stanowisko rządu, zaakceptowane przez Sejm, radykalnie zawęża pojęcie niepełnosprawności sprzężonej do tzw. klasycznych schorzeń. Zgodnie z tym założeniem najwyższa dotacja obejmuje uczniów z co najmniej dwoma z zaledwie siedmiu schorzeń wymienionych w ustawie. Są to autyzm, upośledzenie umysłowe, problemy ruchowe. W tej grupie znalazły są również dzieci niesłyszące lub słabo słyszące, niewidome lub słabo widzące.

- A co z pozostałymi, u których stwierdzono choroby psychiczne, zaburzenia emocjonalne czy cukrzycę?

Sama z nimi pracowałam, więc wiem jako bardzo potrzebują tych pieniędzy - mówi Kotkowska.

- Ministerstwo uznało, nie wiadomo zresztą na jakiej podstawie, że większe pieniądze pójdą za dzieckiem, które jest jednocześnie głuche i upośledzone umysłowo, zaś uczeń, u którego stwierdzono padaczkę oraz przewlekłą chorobę nerek, w myśl ustawy nie legitymuje się niepełnosprawnością sprzężoną, nawet jeśli ma orzeczenie wydane przez komisję lekarską.

Innymi słowy - jest zdrowy - mówi Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, który o kontrowersyjnym zapisie powiadomił biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Halina Trojan z Rudy Śląskiej również nie zgadza się z klasyfikacją proponowaną przez MEN. Jej zdaniem nie wzięto pod uwagę dzieci, które mają kilka schorzeń i jedno orzeczenie.

- Moje dziecko cierpi na wiele problemów związanych z rozwojem psychoruchowym. Nie mówi i nie chodzi. Czy to oznacza, że szkoła dostanie na nie mniejszą dotację? To nie jest w porządku. Uważam, że nie powinno być żadnych podziałów, tylko jedna kwota na wszystkie dzieci niepełnosprawne, niezależnie od rodzaju oraz wielości schorzeń, ponieważ przyjęcie do szkoły każdego chorego dziecka wymaga niemal identycznych nakładów - mówi Trojan.

Pieniądze z subwencji są na przykład wykorzystywane do zatrudniania dodatkowych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia.

- Nie można dzielić uczniów na bardziej i mniej chorych. To mi trochę przypomina kłopoty z lekami: jedne się refunduje, a inne nie. Niestety, w wielu ustawach upycha się różnego rodzaju zapisy w nadziei, że może da się je przepchnąć przy okazji, bo pojedynczo z pewnością budziłyby ogromny opór. Tak się stało i w tym wypadku, ale tym razem sprawa dotyczy dzieci niepełnosprawnych, no i samorządowców, bo jeśli nawet nie dostaniemy pieniędzy na uczniów dotkniętych schorzeniami spoza listy, będziemy nadal ich przyjmować do szkół, tyle że dopłacimy do ich kształcenia z budżetu gminy - mówi Katarzyna Syryjczyk-Słomska, radna oraz nauczycielka w szkole z klasami integracyjnymi w Mikołowie.

Kontrowersyjny zapis pojawia się w ustawie o systemie oświaty po raz pierwszy.

- W trakcie prac nad ustawą poruszono wiele bardzo ważnych spraw dla polskiego systemu oświaty skupiając się na "sześciolatkach", likwidacji i przekazywaniu szkół oraz kompetencjach kuratorów oświaty. Zaś na odległym planie znalazł się problem uczniów niepełnosprawnych - pisze do RPO Osuch.

Ministerstwo edukacji odpisało, że wprowadzenie definicji niepełnosprawności sprzężonej nie ma związku z oszczędnościami. W 2007 r. NIK kontrolowała szkolnictwo specjalne i zasugerowała konieczność dookreślenia pojęcia niepełnosprawności sprzężonej. Zaś przy doborze chorób MEN wzięło pod uwagę niepełnosprawności "stabilne, które nie ulegają zmianom w wyniku leczenia i rehabilitacji".

- Wprowadzenie tego przepisu do ustawy miało również wyeliminować nieprawidłowości przy wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - czytamy w piśmie wyjaśniającym nadesłanym przez biuro prasowe MEN.

- Żadne tłumaczenia nie zmienią tego, że jest to jawna oszczędność - dodaje posłanka.

- Nie można oszczędzać na osobach słabych i schorowanych. To jest nieetyczne. Na pewno nie powinno o tym decydować ministerstwo edukacji - dodaje Osuch.

Katarzyna Piotrowiak  -  POLSKA Dziennik Zachodni

p.s.

dla wnikliwych- ujednolicony tekst Ustawy o systemie Oświaty zawierający w treści także zapisy z Dz.U. Nr 6 poz. 33 z 2009r.
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19910950425&type=3&name=D19910425Lj.pdf

Polecam też:

Niepełnosprawność i choroby przewlekłe w życiu ucznia

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Niepełnosprawność sprzężona
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2009, 05:15:57 pm »
z 2005r. Dz. U. Nr 19, poz. 166. kategorie uczniów wymagających w procesie kształcenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym.
tu jest napisane o schorzeniach (w tym o schorzeniu sprzężonym)!!!!!!

Warunki organizowania kształcenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20050190166&type=2&name=D20050166.pdf

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

basia106

 • Gość
Odp: Niepełnosprawność sprzężona
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 26, 2010, 04:44:59 pm »
Byłam w PPP i twierdzą że upośledzenie i niedosłuch 60db to nie choroby sprzężone[musiał by mieć więcej] inne choroby na które jest chory nie zalicza się.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Niepełnosprawność sprzężona
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 26, 2010, 06:16:34 pm »
Oj nie zgadzam się z tym co Ci PPP mówi !!!!!!

Moja córka ma zD i osłabienie wzroku  - od wielu lat ma wpisane do PPP "schorzenie sprzężone"

Czytaj wyżej w moim poscie:

Zgodnie z definicją przez niepełnosprawność sprzężoną należy rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności. Tak więc niepełnosprawność sprzężona może dotyczyć osoby, która jest upośledzona umysłowo i słabo słyszy.

wzrok czy słuch to najważniejsze z narządów zmysłów, które mają kolosalny wpływ na rozwój dziecka i edukację.
Nie wiem jak można twierdzić, że to nie jest schorzenie sprzężone?

Za dziećmi ze schorzeniem sprzężonym idą większe pieniądze do szkół z Gminy-dlatego kręcą byle nie wpisać, bo to pociąga za sobą, większe fundusze z Gminy.

Odwołaj się i poproś o podanie podstawy prawnej regulującej zakres chorób, schorzeń wlicznych do schorzenia sprzężonego.
Zapędzisz ich w kozi róg, bo do dziś nie ma  redefinicji tego pojęcia, więc muszą się opierać na starych zasadach.

Nawet kontrola NIK to wykazała-czytaj o wszystkim wyżej.


Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline matkakarolina

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 146
Odp: Niepełnosprawność sprzężona
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 03, 2010, 04:07:59 pm »
Mnie do tego panteonu niepełnosprawności brakuje jeszcze zaburzeń mowy.Gdyby nie to, że mój syn ma "stwierdzone" upośledzenie w stopniu lekkim i problemy ruchowe, nigdy w życiu nie dostałby  ze względu na problemy z mówieniem orzeczenia niepełnosprawności

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach