Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Subwencja oświatowa  (Przeczytany 9703 razy)

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Subwencja oświatowa
« dnia: Listopad 09, 2007, 09:17:32 am »
3,3 tys. zł dla jednego ucznia

Resort edukacji przygotował projekt podziału przyszłorocznej subwencji oświatowej. Średni koszt nauki ucznia wyniesie 3,3 tys. zł.


Budżet zapłaci w 2008 roku za naukę jednego ucznia szkoły podstawowej czy gimnazjalnej o 174 zł więcej niż w tym roku. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Według Marka Olszewskiego z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w przyszłym roku pieniądze będą dzielone podobnie jak w tym roku. Z 28,3 mld subwencji zostanie wyłączona rezerwa w wysokości 0,6 proc., mimo że planowano ją zmniejszyć do 0,3 proc. W tym roku w ramach rezerwy samorządy mogły się ubiegać m.in. o środki na doposażenie nowych obiektów szkolnych, o pieniądze na remonty w szkołach, czy o zwrot kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

W przyszłym roku jednak dane statystyczne brane pod uwagę przy podziale, m.in. liczba uczniów w szkołach miejskich, wiejskich, specjalnych, będą pochodziły z elektronicznego Systemu Informacji Oświatowej, a niej jak dotychczas z GUS.

http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2088.89.0.39.19.5.0.1.htm
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Subwencja oświatowa-projekt 3,3 tys. zł dla jednego ucznia
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2007, 11:30:17 am »
Zmiana podziału subwencji oświatowej, żeby kasa szła za każdym dzieckiem indywidualnie wg potrzeb wskazanych w Orzeczeniu z PPP, oraz wyższy poziom przygotowania nauczycieli -to sprawi, że dzieci niepełnosprawne bedą uczniami a NIE SZTUKAMI w szkole.

Trzeba przypomnieć, ze od tej subwencji zależą m.in. godziny Zajęć rewalidacji indyw i wczesne wspomaganie rozwoju dzieciTrzeba podkreślić, że rozporządzenie określa jedynie zasady podziału subwencji oświatowej miedzy jednostki samorządu terytorialnego. Dalszy podział tych środków, pomiędzy poszczególne szkoły i placówki pozaszkolne, należy do kompetencji władz samorządowych. Oczywiście, jak każdy obywatel, masz prawo do informacji w gminie, czy wszystkie pieniądze z subwencji oświatowej przeznaczane są na szkoły (na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej)


Finansowanie szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego

Wprowadzona 1 stycznia 1999 r. reforma samorządowa gruntownie przebudowała władze publiczne i podział kompetencji również w sferze oświatowej.

Oznacza to, że kuratoria oświaty prowadzą nadzór pedagogiczny, a jednostki samorządu terytorialnego są organami prowadzącymi dla szkół i placówek.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 111 poz. 1284 z 1999 r.) określa zasady finansowania zadań oświatowych (szkolnych i pozaszkolnych) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2000 (§ 1 ust. 1).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej ujęto środki na zadania szkolne i pozaszkolne, z przeznaczeniem na:

a) finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 rozporządzenia;

b) dotowanie, na podstawie odrębnych przepisów, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne; sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników szkół i placówek niebędących nauczycielami wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

d) od dnia 1 stycznia 2000 r. sfinansowanie 1 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wraz z wdrożeniem zmian pragmatyki służbowej wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela;

e) dofinansowanie racjonalizacji sieci szkolnej.

Zawarte w rozporządzeniu algorytmy finansowania oświaty w roku budżetowym 2000 wprowadzają kilka istotnych zmian w stosunku do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej w roku 1999.

Trzy podstawowe cele tych zmian to:

- wprowadzenie zasady "pieniądz idzie za uczniem",

- skorygowanie nierównowagi podziału środków na oświatę podstawową i ponadpodstawową oraz

- ułatwienie restrukturyzacji sieci szkolnej i szkolnictwa zawodowego.

Po raz pierwszy część szkolna subwencji oświatowej jest naliczana wyłącznie na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych bądź dotowanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Zasada ta jest wprowadzona przez konsekwentne użycie pojęcia ucznia przeliczeniowego. Oznacza to przyjęcie zróżnicowanych wag dla wybranych grup uczniów i wybranych typów szkół w celu określenia uzasadnionych zwiększonych potrzeb oświatowych. Kwota subwencji na ucznia przeliczeniowego stanowi finansowy standard A podziału subwencji i jest kalkulacyjnym bonem oświatowym na ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego.

Należy też zwrócić uwagę, że od 2000 roku wszystkie środki przeznaczone na bieżące zadania oświatowe przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego mają charakter subwencji i będą dzielone przez władze lokalne. Zadaniem Ministerstwa jest stworzenie równych szans w dostępie do takiej szkoły, która zdaniem ucznia i rodziców zapewni mu najlepszy rozwój i wykształcenie. Staramy się to osiągnąć, określając zasady podziału subwencji oświatowej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęty system wag zrównuje, z punktu widzenia naliczanej subwencji, uczniów w miejskich szkołach podstawowych, gimnazjach i uczniów liceów ogólnokształcących. Stanowi to pierwszy krok do skorygowania nierównowagi w finansowaniu oświaty podstawowej i ponadpodstawowej.

Jednocześnie rozporządzenie odchodzi od stosowania dolnych i górnych ograniczeń kwotowych subwencji oświatowej, a więc od gwarancji stałej realnej wartości subwencji niezależnie od malejącej skali zadań oświatowych. Na to miejsce zostały wprowadzone dolne i górne ograniczenia subwencji na ucznia.

W celu zrównania szans uczniów uczęszczających do różnego typu szkół rozporządzenie wprowadza szereg wag zwiększających kwotę bazową. W śród wag znalazło się kilka dotyczących kształcenia specjalnego i integracyjnego. Symbolami: P3, P4, P5, P9 i P1O oznaczono wagi dla uczniów w klasach lub szkołach, a Pl5 i Pl8 to oznaczenia wag dla zadań pozaszkolnych realizowanych z uczniem niepełnosprawnym. Waga P3 dotyczy uczniów klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i uczestników zajęć rewalidacyjnych.

P3 = 0,50 dla uczniów klas specjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Waga P4 pojawiła się w algorytmie po raz pierwszy. Wyraża przekonanie MEN, że pożądanym kierunkiem jest kształcenie dzieci niepełnosprawnych, jeżeli tylko jest to możliwe, w szkołach ogólnodostępnych razem z rówieśnikami szkół ogólnodostępnych i powinno być promowane, również finansowo.

P4 = 0,25 dla uczniów niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Waga P5 jest przełożeniem na rok 2000 dotychczasowych preferencji finansowych. Dotyczy ona tylko uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych. W przyszłości środki na kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych powinny objąć cały system oświaty, zaczynając od przedszkoli.

P5 = 3,00 dla uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Waga P9 dotyczy szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i liceów ogólnokształcących specjalnych.

P9 = 2,40 dla uczniów szkół ogólnokształcących specjalnych.

P 10 = 1,00 dla uczniów szkół zawodowych specjalnych.

P15 = 4,500 dla wychowanków przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych).

PIS = 7,370 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Na kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego składa się kwota przeznaczona na zadania szkolne realizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i specjalnych (w szkołach ogólnokształcących: podstawowych i gimnazjach, szkołach ogólnokształcących specjalnych: podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących specjalnych, szkołach zawodowych, szkołach zawodowych specjalnych), które podlegają przeliczeniu na standard A według przeliczeniowej liczby uczniów. Wagi te używane są addytywnie. Oznacza to, że jeżeli uczeń kwalifikuje się do różnych kategorii, wagi są dodawane, np.:

a) uczeń szkoły ogólnokształcącej (podstawowej) specjalnej otrzymuje dodatkowo wagę 2,40 (P9); łącznie zatem jest liczony jako 3,40 ucznia przeliczeniowego;

b) uczeń klasy integracyjnej dowożony do szkoły otrzymuje dodatkowo wagę 3,00 (P5) oraz wagę 0,3 (P7) , a więc łącznie jest liczony jako 4,3 ucznia przeliczeniowego;

c) uczeń szkoły podstawowej specjalnej w ośrodku szkolno-wychowawczym otrzymuje wagę 2,40 (P9) oraz dodatkowo wagę dla ośrodka 7,370 (Pl8); łącznie zatem jest liczony jako 3,40 ucznia przeliczeniowego i 7,370 wychowanka ośrodka.

Zdając sobie sprawę z istniejącej niedoskonałości systemu subwencji dla uczniów niepełnosprawnych MEN podjęło działania zmierzające do:

1. Uszczegółowienia danych dotyczących poszczególnych niepełnosprawności, zbieranych przez GUS.

2. Wyliczenia realnych kosztów prowadzenia szkół specjalnych poszczególnych typów z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

3. Wyliczenia realnych kosztów prowadzenia specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych ośrodków szkolno-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych.

4. Opracowania terminologii i zakresu działań placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

5. Ujednolicenia lub maksymalnego skorelowania kategorii niepełnosprawności używanych przez ZUS, MEN, MPiPS, GUS.

Mamy nadzieję, że w wyniku podjętych działań w ciągu 2-3 lat nastąpi weryfikacja wysokości środków niezbędnych na prowadzenie szkolnictwa specjalnego oraz przeniesienie na rzecz ucznia subwencjonowania placówek.

Dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nalicza się subwencję na podstawie artykułu 90 ust. 2a i 3 ustawy o systemie oświaty.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne zapewniające rewalidację, opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami otrzymują dotację z budżetu powiatu (art. 90 ust. 3a wymienionej ustawy). Niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (art. 16 ust. 7 ustawy), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami otrzymają dotację w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w publicznym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym pod warunkiem, że osoba prowadząca placówkę przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowaną liczbę wychowanków.


Autor: Teresa Serafin (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Subwencja oświatowa-projekt 3,3 tys. zł dla jednego ucznia
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2008, 08:23:27 pm »
EDUKACJA | Podział subwencji oświatowej

Szkoły specjalne otrzymają mniej pieniędzy

Resort edukacji nie chce uznać uczniów przewlekle chorych i niedostosowanych społecznie za mających więcej niż jedną dysfunkcję.

Wskutek decyzji resortu edukacji w szkołach prowadzących kształcenie specjalne formalnie zmniejszy się liczba uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (mających więcej niż jedną dysfunkcję). W rzeczywistości ich nie ubędzie.

- Ta decyzja oznacza uszczuploenie dochodów samorządów przeznaczonych na realizację zadań w szkolnictwie specjalnym - podkreśla Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki, przewodniczący Konwentu Powiatów Dolnego Śląska.

W 2008 roku na dziecko z jedną niepełnosprawnością, np. upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, samorząd otrzyma około 4620 zł. Jeśli ten sam uczeń ma ponadto niepełnosprawność ruchową, czyli jest uczniem z niepełnosprawnościami sprzężonymi, MEN przekaże na jego edukację już 31 350 zł.

- Natomiast na ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, chorego na epilepsję, pochodzącego z tzw. trudnej rodziny i mającego w związku tym orzeczenie o zaburzeniach w zachowaniu, z którym realizowany jest w indywidualny program rewalidacji, powiat otrzyma jedynie 4620 zł - zauważa Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Do ubiegłego roku bowiem uczniowie z więcej niż jedną niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju, byli traktowani jako osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Od tego roku uczniowie, którzy są niepełnosprawni i niedostosowani społecznie lub przewlekle chorzy, nie są traktowani jak osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, wyjaśnia, że formy i metody pracy dydaktycznej z takim dzieckiem odnoszą się głównie do upośledzenia umysłowego lub ruchowego.

- Taki podział został dokonany bez żadnej podstawy prawnej - uważa Stanisław Szelewa W żadnym akcie prawa oświatowego nie ma bowiem definicji niepełnosprawności sprzężonych. Nie zawiera jej rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach (Dz.U. nr 19, poz. 167).

Nie ma jej też w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007 roku (Dz.U. nr 246, poz. 1799).

- Nie ma zatem podstaw do różnicowania rodzajów niepełnosprawności na te, które mogą być uznane za podstawę do stwierdzenia niepełnosprawności sprzężonych i pozostałe - podkreśla Stanisław Szelewa.

Resort edukacji także nie potrafi wskazać podstawy prawnej, która określałaby, że niepełnosprawność sprzężona nie występuje u dziecka z upośledzeniem umysłowym i chorobą przewlekłą. Mimo to zmienił zasady wyliczania subwencji.

Z danych MEN wynika, że w roku szkolnym 2006/2007 było prawie 18 tys. dzieci z więcej niż jedną dysfunkcją. Gdyby ta liczba nie zmieniła się w tym roku, to na ich edukację przeznaczono by 564,3 mln zł. MEN nie wie jeszcze, ilu takich uczniów jest w tym roku szkolnym. Nie wie zatem, o ile mniej pieniędzy zostanie przekazanych na ich naukę, bo nastąpiły zmiany w zasadach podziału subwencji. Na przykład Starostwo Powiatowe w Świdnicy otrzyma 2,5 mln zł mniej na edukację 93 uczniów.

Przeciwko nieoczekiwanej zmianie zasad finansowania uczniów niepełnopsrawnych zaprotestowali m.in. Konwent Powiatów Dolnego Śląska i Konwent Powiatów Łódzkich.18 tys. dzieci ma orzeczoną więcej niż jedną niepełnosprawność

Gazeta Prawna Nr 17 (2139) czwartek, 24 stycznia 2008 r. > Praca i ubezpieczenia, Jolanta Góra
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Subwencja oświatowa-projekt 3,3 tys. zł dla jednego ucznia
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2008, 07:41:55 am »
Resort edukacji oszczędza na chorych uczniach

W opinii rzecznika praw obywatelskich resort edukacji utrudnia dostęp do edukacji dzieciom chorym na hemofilię, astmę czy padaczkę.

Zdecydowana większość dzieci przewlekle chorych powinna uczęszczać do szkół powszechnych, gdzie dzięki stałemu kontaktowi z rówieśnikami będzie miała szansę na prawidłowy rozwój - podkreśla Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, w liście do ministrów edukacji i zdrowia.

Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, już w październiku ubiegłego roku tłumaczyła, że nie wszystkie dzieci przewlekle chore muszą leżeć w szpitalu lub mieć nauczanie indywidualne. Niektóre zaś potrzebują specjalnych zajęć w szkole.

Tymczasem resort edukacji w oficjalnym komunikacie dotyczącym sposobu zbierania danych do Systemu Informacji Oświatowej stwierdza że, przepisy prawa oświatowego nie przewidują organizowania dzieciom przewlekle chorym kształcenia specjalnego. Według MEN tacy uczniowie uczęszczający do szkoły ogólnodostępnej nie mają innych potrzeb edukacyjnych niż ich zdrowi koledzy. Jeśli stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia im uczęszczanie do szkoły, obowiązek nauki mogą realizować w szkołach przy szpitalach lub w formie indywidualnego nauczania.

Maciej Osuch, społeczny rzecznik praw ucznia, wyjaśnia, że w efekcie szkoły, w których uczą się dzieci przewlekle chore, nie dostają większej dotacji.

Na naukę dziecka, któremu powinno się zorganizować dodatkowe zajęcia ruchowe czy wyrównawcze, samorządy prowadzące szkoły otrzymają tyle samo pieniędzy, ile na zdrowe dziecko, czyli około 3,3 tys. zł. Gdyby dziecko chore na padaczkę miało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, koszt jego rocznej edukacji wynosiłby już 4620 zł.

Zdaniem Janusza Kochanowskiego takie stanowisko resortu spowoduje znaczne pogorszenie dostępu do edukacji tych uczniów.

Z danych Biura RPO wynika, że aż 1,5 mln dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat cierpi na choroby przewlekłe. Ponad 500 tys. dzieci ma astmę, 279 tys. cierpi na choroby kręgosłupa, 114 tys. na choroby serca i układu krążenia, 109 tys. na choroby nerek i układu moczowego, 40 tys. na padaczkę, a 8 tys. ma cukrzycę.

- Co szósty uczeń ma zatem długotrwałe kłopoty ze zdrowiem - podkreśla rzecznik.

Tymczasem tylko 2,2 proc. uczniów posiada opinię lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dlatego Janusz Kochanowski zwrócił się o wypracowanie kryteriów orzekania o specjalnych potrzebach dzieci przewlekle chorych, a także zbadanie sposobu funkcjonowania przyszpitalnych placówek oświatowych. Jego zdaniem ich liczba systematycznie się zmniejsza.

JOLANTA GÓRA
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Subwencja oświatowa-projekt 3,3 tys. zł dla jednego ucznia
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 23, 2012, 11:18:44 pm »
Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością
 
link do bardzo ważnej dla nas konferencji dotyczącej subwencji oświatowej.
Jestem pod wrażeniem Pani Rzecznik - jej kompetencji, umiejętności analityczno-syntetycznych i odwagi. Wreszcie ktoś spoza klubu "normalnych inaczej" martwi się o niepełnosprawne dzieciaki. Budujące.
Warto też wspomnieć o inicjatorze konferencji Pawle Kubickim i Fundacji Wszystko Jasne.
Bardzo ważne w dobie komisji IPETowych i zmian od września w kształceniu dzieci z SPE.

Powitanie gości – Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
Godz. 11.10 – Wprowadzenie do dyskusji – prezentacja raportu "Wszystko jasne - dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", projekt finansowany ze środków Fundacji Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu” – Paweł Kubicki – Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych,  Stowarzyszenie  Nie-Grzeczne Dzieci
Godz. 11.30 – Barbara Imiołczyk  – rekomendacje Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Godz. 11.40 – Dyskusja:
RPO
Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. osób niepełnosprawnych
Joanną Berdzik – Podsekretarz Stanu MEN lub Zastępca Dyr. Emilia Wojdyła - Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
Przedstawiciel samorządu – Małgorzata Chrapek
Agnieszka Niedźwiedzka - rodzic osoby z niepełnosprawnością
Godz. 12.15 – Podsumowanie
Godz. 12.30 – zakończenie
Konferencja organizowana przez Biuro RPO oraz Rzecznik Uczniów Niepełnosprawnych,  Stowarzyszenie  Nie-Grzeczne Dzieci
 
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Subwencja oświatowa
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2014, 01:37:48 pm »

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/202763#.VDkVLmd_ty1
Będzie większa kontrola subwencji oświatowej

Będzie większa kontrola subwencji oświatowej
Pieniądze ze zwiększonej subwencji oświatowej dla uczniów z niepełnosprawnościami mają być poddane większej kontroli - taka deklaracja padła podczas czwartkowego spotkania w ramach tzw. okrągłego stołu ds. osób niepełnosprawnych.
Jak poinformowała PAP wiceminister pracy Elżbieta Seredyn, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało, by sprawdzić, czy środki te są faktycznie przeznaczane na potrzeby uczniów niepełnosprawnych czy też trafiają na inne cele.
Po wakacyjnej przerwie wznowiono prace tzw. okrągłego stołu ds. osób niepełnosprawnych. W czwartek w resorcie pracy odbyły się rozmowy w sprawie dzieci z niepełnosprawnościami. Seredyn poinformowała, że zdominowały je problemy zdrowia i edukacji; pytania dotyczyły programów nauczania indywidualnego, podręczników dla dzieci niepełnosprawnych.Rodzice alarmują, pieniądze nie „idą” za dzieckiem- Jednym z postulatów wyraźnie podnoszonych było zwrócenie szczególnej uwagi na subwencję oświatową, która płynie za dzieckiem do samorządów. To są duże pieniądze. Rodzice mówili, że nie zawsze i nie we wszystkich przypadkach trafiały za dzieckiem do szkoły i dziś padła deklaracja (...), że te pieniądze będą poddane wnikliwszej kontroli i będą trafiły tam, gdzie powinny trafiać - powiedziała wiceminister pracy.
Uczniowie z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymują wyższą subwencję oświatową. Trafia ona do gmin i wraz z innymi środkami finansowymi jest przeznaczana na potrzeby oświatowe. Rodzice dzieci niepełnosprawnych od lat postulują, by były to pieniądze „znaczone”, które gmina musiałaby przekazać szkole, do której uczęszcza dziecko i wydane na jego potrzeby.
Jak poinformowała wiceminister pracy, na czwartkowym spotkaniu podsumowano dotychczasowe prace zespołu ds. niepełnosprawnych dzieci i pogrupowano je w bloki zagadnień.
- Praca zmierza w konkretnym kierunku - stworzenia spójnego systemu, który będzie wspierał osoby niepełnosprawne i ich opiekunów - powiedziała Seredyn. Dodała, że resort pracy „uwrażliwiał uczestników spotkania, że kolejną zmienną, którą trzeba wziąć pod uwagę, jest oczekiwany za dwa tygodnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, od którego zależał będzie przebieg dalszych prac".Kolejne spotkania po wyroku Trybunału21 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów PiS, którzy zaskarżyli zapisy różnicujące sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych w zależności od tego, czy opiekują się dorosłymi, czy dziećmi (zmiany te wprowadziła nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która obowiązuje od początku ub. roku). MPiPS kilkakrotnie podkreślało, że czeka na to rozstrzygnięcie, by przygotować kompleksowe rozwiązania dla opiekunów.
- Kolejne spotkania odbędą się wówczas, gdy do resortu wpłynie uzasadniony wyrok TK - powiedziała Seredyn.
Rozmowy w formule tzw. okrągłego stołu dotyczące problemów osób z niepełnosprawnościami i budowy systemu ich wspierania zaczęły się 30 kwietnia. Spotkania zainicjowało MPiPS po proteście rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy wiosną przez kilka tygodni okupowali budynek Sejmu, a także po trwającej blisko miesiąc pikiecie siedziby parlamentu zorganizowanej przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Grupy miały odmienne postulaty, ale obydwie domagały się m.in. podwyższenia przyznawanych im w związku z pielęgnacją podopiecznych świadczeń oraz zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych. Opiekunowie dorosłych protestowali również przeciwko odebraniu im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.[/size]Data opublikowania dokumentu: 2014-10-10,
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Odp: Subwencja oświatowa
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2015, 09:41:01 am »

04.12.2015
Autor:  PAP, fot. sxc.hu

Środki, które w ramach subwencji oświatowej otrzymują samorządy terytorialne, a które przeznaczone są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych, zostaną wyodrębnione - poinformowała PAP minister rodziny Elżbieta Rafalska. Taki zapis znajdzie się w ustawie okołobudżetowej na 2016 r.

więcej
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/300607;jsessionid=48F9D0390A9288BDB395F9F25FE1BC22
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Subwencja oświatowa
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2016, 09:37:52 pm »
http://kobieta.onet.pl/dziecko/starsze-dziecko/ile-kosztuje-utrzymanie-jednego-ucznia-w-krakowskiej-szkole/sevj4f
Ile kosztuje utrzymanie jednego ucznia w krakowskiej szkole?


Cytuj
Na kształcenie niepełnosprawnego gimnazjalisty przekazywana jest subwencja wynosząca od 1074 do 4642 zł miesięcznie.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach