Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Orzeczenie o potrzebie kształcenia  (Przeczytany 3729 razy)

Offline IwonaD

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 93
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« dnia: Kwiecień 18, 2005, 10:36:15 am »
Mam pytanie. Moje dziecko skończyło 6-lat i jest objęte obowiązkiem nauczania. Wiem że w specjalistycznej poradni muszę zdobyć orzeczenia jaka to miałaby być forma nauczania i o stopniu możliwości inteletualnych syna. Boję się że Seba dostanie odroczenie a tego bym nie chciała. Czy mam prawo domagać się nuczania indywidualnego w domu? Z informacji jakie zebrałam w tej naszej poradni panie orzekające nie są przychylne dla rodziców i traktują spawę obcesowo. Jak z nimi rozmawać? Jakich używać argumentów? Szczerze mówiąc jestem lekko przerażona tą komisją. Boję się ,że usłyszę, że z tak głebokim upośledzeniem to nie potrzeba mu jeszcze nuczania w domu.
mamaSeby z mpd 7 lat i Daniela 12 lat

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2005, 11:43:48 am »
Dziecko Twoje musi przejść Komisję PPP. Zanim uzyskasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -dziecko będzie poddane testom.
Suma uzyskanych punktów podczas testów zakwalifikuje je do odpowiedniego stopnia upośledzenia, a za tym takze do odpowiedniej formy kształcenia.
Takie wskazanie musi być zawarte w tym Orzeczeniu PPP.
Do czego służy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Cytuj
Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem właściwych form pomocy specjalistycznej. Orzeczenie nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szkoły specjalnej.

Dziecko niepełnosprawne może mieć odroczony termin rozpoczęcia nauki szkolnej (o rok, dwa, trzy) jeśli nie osiągnęło dojrzałości szkolnej. Obowiązek szkolny dla dziecka jest odraczany na wniosek i za zgodą rodziców przez dyrektora szkoły rejonowej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Edukacja niepełnosprawnego dziecka
Prawo oświatowe - zbiór

Odroczenie jest wówczas, gdy dziecko nie osiągnęło dojrzałości szkolej.
Dojrzałość szkolna i przedszkolna

Z Orzeczeniem nie musisz się zgodzić, podczas testów masz pełne prawo być przy dziecku i nie daj się wyrzucić z sali.
Edukacji indywidualnej nie polecałabym, bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami.
Poczytaj więcej na forum o tym:

Kształcenie niepełnosprawnych
KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH
W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH, INTEGRACYJNYCH
I PROWADZĄCYCH ODDZIAŁY INTEGRACYJNE
W ŚWIETLE PRAWA OŚWIATOWEGO.
(aktualizacja na dzień 16.02.2005 rok)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline IwonaD

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 93
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2005, 10:58:24 am »
Dzięki za porady . Już się zapoznałam z tymi przepisami. Może niepotrzebnie stresuję się tym wszystkim.
mamaSeby z mpd 7 lat i Daniela 12 lat

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 12, 2005, 11:48:36 am »
Witam i pytam :)
Czy orzeczenia lub opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, jest równoznaczne z orzeczniem opotrzebie kształcenia specjalnego.
Czy mając orzeczenie o wczesnym wspomaganiu dziecka, dziecko  może być przyjęte do placówki specjalnej, czy tylko i wyłącznie do placówki z nauczaniem integracyjnym?
.:.carpe diem.:.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2005, 11:54:17 am »
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2005 r.
Dz.U. Nr 68 Poz. 587  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 4 kwietnia 2005 r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Nr 68, poz. 587)


Na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka.

§ 2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 3. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  1)  pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

  2)  psycholog;

  3)  logopeda;

  4)  inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1)  ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

  2)  nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

  3)  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

  4)  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, albo upoważniony przez niego nauczyciel.

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

§ 4. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 5. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, wymienionych w § 2, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

  1)  udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

  2)  udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

  3)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło:
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0587.htm

_________

1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).


Opublikowane w internecie przez Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Oddział Dom Wydawniczy ABC http://www.abc.com.pl
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Hata

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 581
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2005, 12:24:32 pm »
Dzięki soniu  :D
Niby szukałam, ale chyba "po łebkach".
.:.carpe diem.:.

Offline edytkax

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 77
  • http://wiktor.orge.pl
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2008, 08:20:20 pm »
Mam problem szukałam tu na forum przeczytałam ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ale nadal nic nie wiem.
Sprawa wygląda tak: byłam z synem 4 lata w poradni PPP w celu wydania orzeczenia chyba...więc pani mi powiedziała że wczesnym wspomaganiem dziecko zostani objęte jesli będzie chodziło do przedszkola....hmmm a ja sięobawiam że nie będą chceili go przyjąc nawet na godzinkę i co wtedy? Wiktor ma problem z kontaktami z rówiesnikami stąd moje starania aby był w przedszkolu, chociaż wczesne wposmaganie jak czytałam też odbywa się w grupach więc jeśliby go nei przujęli ja byłabym tym zainteresowana. MOje pytanie jednak brzmi czy ta pani miała rację mówiąc mi że moej dziecko zostanie objete wczesnym wspomaganiem tylko jak będzie chodziło do przedszkola? Bo jeśli nie to proszę mi powiedzieć co ja mam w tej sytuacji robić, dalej? Do kogo się udac?
dziękuję

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 20, 2008, 12:59:24 am »
Wyżej masz zacytowany przepis.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2005 r.
Dz.U. Nr 68 Poz. 587
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci


Wszystko zależy na jaką placówkę trafisz.
Ja już wiem, że na ogół prawo idzie w "lewo"-a rzeczywistość pozostaje szara.

Chcesz liczyć- licz na siebie.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline edytkax

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 77
  • http://wiktor.orge.pl
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 20, 2008, 11:00:46 am »
Soniu dziękuję ci za odzew ale widzisz ja czytałam te przepisy tylko jakoś nie jestem pewna swego rozumowania i słuszności wallki o to. Ja rozumiem, że dziecko nie będące przedszkolakiem powinno być objęte wczesnym wspomaganiem jeśli zostanie wydana taka decyzja przez poradnie PPP i wówczas gimna ma obowiązek zorganizowania tych zajęc. Ale czy to jest dobre rozumowanie? Soniu ratuj bo te przepisy to dla mnie czarna magia czytam czytam i nie kapuję.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 20, 2008, 11:21:51 am »
Tak.
Zrób testy w PPP i wywalcz ten zapis o wczesnym wspomaganiu- dopiero wówczas będziesz miała prawo domagać się w placówce ośwatowej realizacji wszystkiego co  zostanie zawarte w tym orzeczeniu.

Przed rozpoczęciem testów w PPP- dobrze jest dołączyć zaświadczenie lekarskie ze szczegółowym opisem zaleceń medycznych dla danego dziecka- a potem PPP dopilnuj o te zapisy w orzeczeniu.

Powodzenia.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline edytkax

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 77
  • http://wiktor.orge.pl
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 20, 2008, 12:15:50 pm »
Soniu dzięuję serdecznie, tak zrobię i pewnei zacznę wojnę bo tu rozumieją wszytsko inaczej ;)[/quote]

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Orzeczenie o potrzebie kształcenia
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 20, 2008, 12:56:39 pm »
Rozumieją inaczej, bo tak jest taniej dla oświaty  ;)
Ich interesują finanse- NIE Dobro dzieci.
Tylko nasza walka o respektowaniue prawa względem dzieci niepełnosprawnych odnosi skutki.

Jeśli dziecko ma więcej schorzeń -masz prawo zadbać o zapiss w PPP "schorzenie sprzężone"- to ma znaczenie, bo znacznie więcej kasy idzie za dzieckiem a Ty masz więcej praw domagać się o ich realizację.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną jest bowiem znacznie kosztowniejsza, ponieważ wymaga specjalnych, indywidualnych form i metod pracy.
- Kalkulacyjną kwotę subwencji przypadającą na jednego ucznia, służącą do wyliczenia kwot subwencji w przypadku osób z niepełnosprawnością sprzężoną, mnoży się przez dziewięć, a w przypadku pozostałych uczniów niepełnosprawnych przez dwa.

http://forum.darzycia.pl/vp124969.htm#124969
upośledzenie sprzężone, rodzaje:
Z upośledzeniem sprzężonym mamy doczynienia, gdy u danej osoby występują dwie lub więcej niesprawności spowodowane przez jeden lub więcej czynników endo – lub/ i egzogennych działających jednocześnie lub kolejno w różnych okresach życia (w tym także w okresie prenatalnym).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach