Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Renta socjalna -zmiany  (Przeczytany 226556 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 23, 2003, 10:29:15 am »
Bardom, wczoraj sprawdziłam na koncie syna wpłata - przelew z ZUS z datą 14 października- renta socjalna +zas. pielęgnacyjny
ale poszalejemy
cała złotówka i 7 groszy więcej niż z OPS
ale już teraz mogę w ciemno 15-go  wybierac pieniądze

synowi też potrącają bo to ubruttowione, tylko sie zastanawiam czy to gdzies zgłosic bo jemu 2 razy strącaja składke na ubezpieczenie zdrowotne
1.raz z pensji
2. raz z renty
wiesz coś na ten temat?
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline bardom

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 36
ubezpieczenie zdrowotne
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 24, 2003, 06:45:43 am »
Witam Cię Ulka!
No, niestety obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne płaci się od osiąganych dochodów z różnych źródeł- szczegóły http://www.zus.pl/ref_99/porad1/p1-10.htm

Obecnie do 31 grudnia 2003r jest to 8% podstawy opodatkowania, czyli w przypadku renty socjalnej daje to 37,14 zł i jest odliczone od podatku, dlatego pozostało go tylko 8 zł. Poprzednio jak renta nie była opodatkowana płaciły składkę OPS-y ( bo nie było z czego odliczyć).
 Do Soni!
Pieniążki za październik były na koncie 10 dni wcześniej od dokumentów i w przenośni się "zmyły", bo idzie zima i wydatki większe.
Ciepłe pozdrowienia!!! Na zewnątrz jest (- 5 C)
Pozdrawiam!!!
Bardom
Dominik/20/epi & Bartek/13/O.K.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 24, 2003, 09:15:10 am »
Bardom, nie otwiera mi sie ten link?

ja nie chce poprawiac prawa, ale
rozumiem że z każdego źródła dochodów odprowadzana jest skladka, ale ubezpieczenie zdrowotne?

pamiętam jaka była afera gdy OPS przy rencie socjalnej dodatkowo odprowadzal za syna składke na ubezpieczenie zdrowotne i po roku okazalo się( zapomnieliśmy na smierc) że przeciez uczelnia tez zgłosiła go do ubezpieczenia zdrowotnebo i byla za niego płacona składka?

i wtedy OPS na czas studiów przestal opłacać za niego skladkę
a może to nie to samo
Bardomie- wytłumaczysz mi? jak to jest?
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 24, 2003, 10:30:41 am »
Ulka juz poprawiłam link - kliknij.
(była tylko kropka na końcu niepotrzebna)
http://www.zus.pl/ref_99/porad1/p1-10.htm
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zawieszenie prawa do renty socjalnej
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 30, 2003, 10:56:15 am »
Aktualności
Renta socjalna. Nowe zasady od 1 października (3)
Zawieszenie prawa do renty socjalnej


W „GP” nr 198 i 205/2003 przedstawiliśmy zakres uprawnień do renty socjalnej. Niżej omawiamy zasady wstrzymywania wypłaty tego świadczenia i ustania prawa do renty socjalnej.Dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.) przewidywały, że uprawniony traci prawo do renty socjalnej za miesiąc, w którym osiągnął dochód netto z tytułu pracy lub działalności gospodarczej, jeżeli dochód ten przekroczył wysokość pobieranego świadczenia.

Przepisy nie uwzględniały więc wielu innych rodzajów przychodów (np. z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło), co stwarzało prawną nierówność osób pobierających rentę socjalną. Nowe przepisy, znacznie rozszerzając katalog przychodów powodujących zawieszenie tego świadczenia, tę nierówność likwidują.


Przychód zawiesza wypłatę

Zgodnie z art. 10 ust. 1 omawianej ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268) prawo do tego świadczenia zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Do takiej działalności – zgodnie z ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) – zalicza się:

• zatrudnienie,
• wykonywanie pracy nakładczej,
• wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów,
• wykonywanie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
• wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli zostały one zawarte z pracodawcą, z którym wykonujący pracę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz tego pracodawcy,
• wykonanie pozarolniczej działalności oraz współpracę przy jej wykonywaniu,
• wykonywanie pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych i zespołowych gospodarstwach rolnych tych spółdzielni,
• pobieranie stypendium sportowego.

Przychody uzyskane przy wykonywaniu tych rodzajów działalności uwzględnia się w kwocie równej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Do tych przychodów wlicza się również pobrane zasiłki (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy i wyrównawczy), a także wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze oraz dodatek wyrównawczy. Jeżeli uprawniony nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż ma ustalone prawo do renty rodzinnej lub podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, przychód decydujący o zawieszeniu świadczenia ustala się w takiej wysokości, jaką pobierający rentę wskazał w złożonym oświadczeniu.


Także inne przychody

Zawieszenie prawa do renty socjalnej może być też rezultatem osiągania innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych. Zasada ta nie dotyczy jedynie rent rodzinnych, których pobieranie nie powoduje takiego skutku. Zbieg prawa do renty socjalnej oraz renty rodzinnej podlega natomiast rygorom art. 9 ustawy, który został już omówiony.

Renta socjalna ulega zawieszeniu również w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Do 642,30 zł

Ustawodawca określił granicę przychodu powodującego zawieszenie renty socjalnej na jednakowym dla wszystkich rodzajów przychodów poziomie: 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS. Obecnie jest to kwota 642,30 zł. Osiągnięcie w danym miesiącu przychodu w wyższej wysokości skutkować będzie zawieszeniem świadczenia bez względu na to, czy został on osiągnięty z jednego czy też z kilku tytułów.

Świadczeniobiorca zobowiązany jest powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o osiąganiu takiego przychodu. Jeżeli od tego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, jest on zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek. W przeciwnym razie wystarczy, jeśli złoży pisemne oświadczenie o osiągnięciu w danym miesiącu przychodu w wysokości powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej.

Ponadto – zgodnie z par. 3 pkt 5 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznania renty socjalnej (Dz.U. nr 170, poz. 1656) – zaświadczenie określające wysokość osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której powstał ten przychód, wydane przez płatnika składek, należy dołączyć do wniosku o przyznanie renty socjalnej.

Jeżeli dla świadczeniobiorcy został ustanowiony przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator), to na nim spoczywają powyższe obowiązki.

Po otrzymaniu zaświadczenia lub oświadczenia organ rentowy ocenia, czy przychód ma charakter jednorazowy czy też stały bądź okresowy. W pierwszym przypadku dokonuje zawieszenia świadczenia wyłącznie za miesiąc, w którym został uzyskany przychód. W drugiej i trzeciej sytuacji zawiesi prawo do renty aż do czasu nadesłania oświadczenia o zaprzestaniu osiągania tego przychodu. Należy pamiętać, że – zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy o rencie socjalnej – organ wypłacający to świadczenie ma prawo, występując do urzędu skarbowego, weryfikować treść tego oświadczenia.


Przykład.


Uprawniony do renty socjalnej zawarł umowę zlecenia na okres dwóch miesięcy. Z umowy tej wynika, że w pierwszym miesiącu ma otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto, a w drugim miesiącu jedynie 500 zł brutto. Po przedstawieniu zaświadczenia o osiąganiu przychodu organ ZUS zawiesi rentę socjalną, ale tylko na okres pierwszego miesiąca wykonywania umowy zlecenia.Ustanie prawa

W zakresie ustania prawa do renty socjalnej ustawa odsyła (w art. 15) do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z art. 101 tej ustawy prawo do świadczeń ustaje, gdy przestanie istnieć którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa bądź też ze śmiercią osoby uprawnionej. Taki sam skutek wywołuje też upływ okresu, na który została orzeczona całkowita niezdolność do pracy i na który przyznano to świadczenie.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy, do którego również odsyła art. 15 ustawy o rencie socjalnej, jeżeli powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie prawa do świadczeń lub ustanie tego prawa, wówczas wstrzymuje się ich wypłatę, poczynając od następnego miesiąca po wydaniu decyzji w tej sprawie. Podjęcie wypłaty (w myśl art. 135 ust. 1 ustawy emerytalnej) następuje zaś od miesiąca, w którym ustała przyczyna wstrzymania, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek o wznowienie wypłaty
 
 
http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1068
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna. Nowe zasady od 1 pażdziernika br.
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 26, 2003, 04:45:07 pm »
Cytuj
Przykład.

Zainteresowany pobierał dotychczas rentę socjalną. W dniu 5 listopada powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności uznał go za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, wydając stosowne orzeczenie. Na podstawie tego dokumentu dalsza wypłata świadczenia przez ZUS nie będzie możliwa, gdyż orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy (tj. przed 1 października 2003 r.).http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1085&dok=1085.2.9.2.17.1.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
wypłata renty osobom upośledzonym
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 26, 2003, 04:52:59 pm »
Komu można wypłacić świadczenie

Pewne problemy mogą wiązać się z kwestią wypłaty renty socjalnej. Dość znaczna część świadczeniobiorców to osoby o znacznym upośledzeniu fizycznym bądź umysłowym, niejednokrotnie niepotrafiące się podpisać oraz dopełnić innych formalności związanych z ubieganiem się o rentę socjalną, a następnie z jej pobieraniem.

Częstokroć są to osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Dotychczas ośrodki pomocy społecznej podchodziły do kwestii wypłaty takim osobom świadczenia dosyć liberalnie. Rentę wypłacały uprawnionemu (jeśli nie mógł się podpisać, wystarczał odcisk palca), na rachunek domu pomocy społecznej albo osobie pełniącej opiekę nad osobą niepełnosprawną. Nie wymagały przy tym ustanowienia dla świadczeniobiorcy opiekuna prawnego lub kuratora.

Przejęcie renty socjalnej przez ZUS skomplikowało nieco problem wypłaty tego świadczenia. Zakład (na podstawie art. 15 ustawy o rencie socjalnej) musi stosować w tym zakresie przepisy zawarte we wspomnianej ustawie o emeryturach i rentach z FUS oraz w rozporządzeniu wykonawczym. A te są znacznie bardziej restrykcyjne.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS świadczenia wypłaca się osobom uprawnionym, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń albo na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Z kolei art. 43 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń stanowi, że w przypadku gdy dla osoby uprawnionej ustanowiono opiekuna lub kuratora, wówczas świadczenie wypłaca się do jego rąk. Rozporządzenie zezwala jednak, by emeryturę bądź rentę przekazywać osobie sprawującej faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą (po złożeniu przez nią specjalnego oświadczenia), zastrzegając, że nie może to trwać dłużej niż 12 miesięcy. W tym okresie faktyczny opiekun musi przedstawić organowi rentowemu postanowienie sądu o ustanowieniu go opiekunem lub kuratorem dla świadczeniobiorcy.


Trudniejsza wypłata

Wypłata renty socjalnej powinna być dokonana według tych zasad. Nie jest więc możliwe przekazywanie świadczenia innym osobom, niewymienionym w rozporządzeniu. Nie można też przekazać renty na rachunek bankowy opiekuna lub kuratora, gdyż omówione wcześniej przepisy zezwalają na wypłatę jedynie bezpośrednio do rąk tych osób.

Istnieje jednak jeden wyjątek. Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z wypłacanych świadczeń (tym z renty socjalnej) ZUS potrąca należności z tytułu opłat za pobyt świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Czyni to na wniosek dyrektorów tych placówek.

Należy jednak podkreślić, iż pozostała po potrąceniu kwota świadczenia do wypłaty uprawnionemu nie może być – tak jak dotychczas czyniły to ośrodki pomocy społecznej – przekazana na rachunek bankowy tych placówek, a powinna być wypłacona osobie uprawnionej.

 Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268).
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. z 1983 r. nr 10, poz. 49 z późn. zm.).

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1085&dok=1085.2.9.2.17.1.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
JAK UZYSKAĆ RENTĘ SOCJALNĄ?
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 14, 2004, 06:48:59 pm »
Zdobycie wykształcenia, a następnie wejście w życie zawodowe, ma na celu bieżące zapewnienie środków do życia dla siebie i najbliższej rodziny. Wtedy też rozpoczyna się długotrwały proces "oszczędzania" na przyszłą emeryturę przez odprowadzanie składek na indywidualne konto w ZUS oraz do funduszu emerytalnego. Nie każdy ma jednak takie możliwości. Niekiedy stan zdrowia uniemożliwia zdobycie koniecznych kwalifikacji, wejście na rynek pracy, a - w konsekwencji - wypracowanie w przyszłości świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Aby zapewnić takim osobom minimum środków utrzymania, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania przez nie renty socjalnej.

Do 30 września ub.r. przyznawanie i wypłatę renty socjalnej regulowała ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. Rentę przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej jako jednostki organizacyjne gminy, w ramach zadań zleconych. Od 1 października 2003 r. przyznawanie i wypłatę tego świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stało się to na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268).

Kto jest uprawniony
Ustawa wskazuje osoby, które mogą ubiegać się o przyznanie renty socjalnej. Chodzi tu o osoby zamieszkujące i przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mogą to być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy nadany w naszym kraju. Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wejdzie też w życie art. 2 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym prawo do renty socjalnej będzie przysługiwać obywatelom państw członkowskich UE, nawet jeśli nie zamieszkują na terytorium RP, a jedynie przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt.

Wymienionym osobom przysługuje renta socjalna, jeśli spełnią łącznie dwa warunki:

-  są osobami pełnoletnimi,

-  są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

- przed ukończeniem 18. roku życia,

- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia),

- w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

WARTO WIEDZIEĆ
Ustawa wymaga jedynie, aby naruszenie sprawności organizmu nastąpiło w okresie przed ukończeniem 25. roku życia lub - w przypadku nauki - przed ukończeniem 25 lat. Natomiast sama niezdolność do pracy - jako skutek tego naruszenia - może powstać kiedykolwiek później.

Komu nie przysługuje
Renta socjalna nie może być przyznana osobie:

-  uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej,

-  pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,

-  uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego oraz świadczenia przedemerytalnego,

-  będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych,

-  będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej, jeśli jej udział przekracza 5 ha przeliczeniowych,

-  tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności.

W ostatnim przypadku ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Dotyczy on osoby samotnej, nieposiadającej innego przychodu i niemającej prawa do renty rodzinnej. Jeżeli jest ona właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo też przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu, wówczas nawet przez okres pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym może pobierać rentę socjalną (choć tylko w wysokości 50 proc. pełnej kwoty). Takie uprawnienie mają również osoby wynajmujące lokal należący do gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, jeżeli zostały tymczasowo aresztowane lub odbywają karę pozbawienia wolności.

Zachowanie prawa do połowy renty socjalnej ma umożliwić samotnie gospodarującym dokonywanie opłat czynszowych za mieszkanie i tym samym zapobiec ich eksmisji z zajmowanego lokalu po opuszczeniu zakładu karnego lub aresztu. Dlatego też ustawodawca postawił warunek: osoby te mogą pobierać rentę socjalną w wysokości 50 proc. pełnej kwoty wówczas, jeżeli zobligują się, że z tej kwoty będą rzeczywiście pokrywać należności za lokal lub dom oraz że w tym lokalu lub domu nie mieszkają inne osoby.

Osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy organ wypłacający rentę socjalną. Taki sam obowiązek spoczywa na dyrektorze aresztu śledczego oraz zakładu karnego.

Renta socjalna a renta rodzinna
Można jednocześnie pobierać rentę socjalną oraz rentę rodzinną. Jedynie wówczas, gdy wysokość renty rodzinnej przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna nie przysługuje. Od 1 marca 2003 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 552,63 zł, a 200 proc. tej kwoty to 1105,26 zł. W pozostałych przypadkach, w których zbiegają się prawa do tych świadczeń, renta socjalna ulega jedynie takiemu obniżeniu, aby łącznie z rentą rodzinną nie przekraczała wskazanych 200 proc. Renta socjalna nie może być niższa od 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli obecnie 55,26 zł).

Najpierw trzeba być niezdolnym do pracy
Całkowitą niezdolność do pracy ustawa nakazuje oceniać zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 tej ustawy, całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Całkowita niezdolność do pracy może być trwała (jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy) bądź okresowa (jeśli takie rokowania istnieją). Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS, który określa też datę jej powstania, a także jej trwały bądź okresowy charakter.

Jednak orzeczenie wydane po 30 września 2003 r. przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności nie może być podstawą do przyznania renty socjalnej przez ZUS. Po tej dacie tylko lekarz orzecznik ZUS może wydać odpowiednie orzeczenie, które będzie honorowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy uwzględnia się:

-  stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabilitacji,

-  możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne.

Decyzje wydaje ZUS
Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi dla organu ZUS podstawę do wydania decyzji w sprawie renty socjalnej. W decyzji tej ZUS wskazuje okres, na który przyznaje to świadczenie. Jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi, że całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały, wówczas zainteresowanemu będzie przysługiwała stała renta socjalna, a w przypadku gdy niezdolność wskazana w orzeczeniu jest okresowa - renta socjalna okresowa (na czas określony w decyzji organu rentowego).

Szczegółowe zasady orzekania o niezdolności do pracy zawiera rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. nr 99, poz. 612).

Zgodnie z tym rozporządzeniem postępowanie orzecznicze jest jednoosobowe i jednoinstancyjne. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o świadczenie oraz na podstawie posiadanej dokumentacji. Jeśli jednak uzna, że dokumentacja ta jest wystarczająca do stwierdzenia niezdolności do pracy, wówczas może zrezygnować z badania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Obecnie od orzeczenia lekarza ZUS nie przysługuje odwołanie. Jednakże rządowy projekt zmian do ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewiduje wprowadzenie odwoławczych komisji lekarskich, które rozpatrywałyby odwołania (w formie sprzeciwu) zainteresowanych od orzeczeń wydanych przez lekarzy orzeczników. Trudno jednak w obecnej chwili przewidzieć, kiedy proponowane zmiany w systemie orzeczniczym wejdą w życie.

WARTO WIEDZIEĆ:
Niezgłoszenie się na badanie w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny spowoduje odstąpienie od dalszego postępowania w sprawie. Organ ZUS wyda wówczas decyzję odmawiającą przyznania renty socjalnej.

Wysokość renty socjalnej
Poza przypadkiem pobierania części renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, a także sytuacją, gdy świadczenie to pobiera osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności, renta socjalna została ustalona na poziomie 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Od 1 marca 2003 r. wysokość tej ostatniej wynosi 552,63 zł. Łatwo więc obliczyć, że kwota brutto renty socjalnej to obecnie 464,21 zł. Po potrąceniu z tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne do wypłaty pozostaje 419,07 zł.

Kto i gdzie może złożyć wniosek
Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczynane jest na wniosek osoby ubiegającej się o to świadczenie lub na wniosek jej przedstawiciela ustawowego (tj. opiekuna prawnego lub kuratora). Wniosek ten może też złożyć inna osoba, w tym kierownik ośrodka pomocy społecznej. Wówczas jednak konieczna jest zgoda zainteresowanego wyrażona na piśmie lub ustnie do protokołu.

WARTO WIEDZIEĆ
Zasadą jest, że decyzję w sprawie renty socjalnej wydaje placówka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej, która również wypłaca to świadczenie. Miarodajne przy tym jest miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały, a w przypadku cudzoziemca lub uchodźcy - miejsce zamieszkania w Polsce.

Szczegółowe zasady postępowania w sprawie renty socjalnej określa rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U. nr 170, poz. 1656).

Wniosek o przyznanie renty socjalnej wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o to świadczenie. Jeżeli jednak wniosek ten zostanie złożony w innej placówce zakładu, wówczas ma ona obowiązek przekazać go do jednostki właściwej.

Jeżeli jednak dana osoba jest uprawniona do renty rodzinnej i świadczenie to wypłaca wskazana przez prezesa ZUS jednostka zakładu, wówczas do jej kompetencji będzie należało również przyznawanie i wypłata renty socjalnej. Może też się zdarzyć, że o rentę socjalną ubiega się osoba uprawniona do renty rodzinnej przyznanej przez organ emerytalno-rentowy (np. KRUS). Wówczas - zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rencie socjalnej - ten sam organ ustala w drodze decyzji wysokość renty socjalnej, wypłaca to świadczenie, a także wstrzymuje jego wypłatę.

WARTO WIEDZIEĆ
Przy ustalaniu prawa do renty socjalnej stosuje się odpowiednio art. 100 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, iż rentę przyznaje się i wypłaca nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku, a w przypadku gdy osoba ubiegająca się o tę rentę pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, nie wcześniej niż od daty zaprzestania ich pobierania.

Organ ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do renty socjalnej po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Co powinien zawierać wniosek
Wzór wniosku o rentę socjalną określa cytowane rozporządzenie w sprawie przyznawania renty socjalnej.

We wniosku należy podać swoje dane personalne (pierwsze i drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, NIP oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości). Ponadto konieczne jest wskazanie dokładnego adresu zameldowania na pobyt stały oraz adresu zamieszkania (jeśli jest on inny niż adres zameldowania), a także adresu do korespondencji. Należy też określić, gdzie ma być przekazywana renta socjalna. Wnioskodawca ma do wyboru swój adres zamieszkania (zameldowania) lub rachunek w banku czy też w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Może również zadeklarować, że świadczenie będzie przekazywane do rąk przedstawiciela ustawowego. Analogicznie: zainteresowany musi wskazać, gdzie ZUS powinien przekazywać korespondencję.

W IV części wniosku należy złożyć oświadczenie co do okoliczności, które mogą spowodować odmowę przyznania renty socjalnej. Chodzi tu o ewentualne pobieranie emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej, świadczenia z instytucji zagranicznych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty rodzinnej oraz uposażenia rodzinnego. W razie pobierania któregoś z tych świadczeń konieczne jest podanie nazwy organu, który je przyznał, rodzaju świadczenia oraz numeru decyzji.

Także fakt bycia właścicielem, współwłaścicielem, a także posiadaczem nieruchomości rolnej powinien znaleźć się we wniosku. Należy również wskazać okoliczności, które mogą spowodować zawieszenie renty socjalnej, a więc wysokość przychodu z tytułu zatrudnienia, służby, innej pracy zarobkowej, a także z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W tym samym celu organ rentowy zapyta się we wniosku o pobieranie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego lub wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego. W razie pobierania któregoś świadczenia należy podać adres jednostki ZUS.

Osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności zobowiązane są wypełnić V część wniosku w której podają datę osadzenia w areszcie lub datę rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności z podaniem adresu aresztu lub zakładu karnego. Należy też wskazać fakt pobierania renty socjalnej bezpośrednio przed tymczasowym aresztowaniem lub odbywaniem kary pozbawienia wolności. W przypadku ubiegania się o wypłacanie 50 proc. kwoty renty socjalnej, powinny również złożyć oświadczenie, że są osobą samotnie gospodarującą, a także muszą się zobowiązać do regulowania z otrzymywanej renty należności za lokal mieszkalny.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku
Do wniosku o przyznanie renty socjalnej należy dołączyć:

-  zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy;

-  zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej;

-  zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów;

-  zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej;

-  zaświadczenie wydane przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne określające kwotę osiąganego przychodu oraz okres, na jaki została zawarta umowa, z tytułu której osiągany jest ten przychód;

-  zaświadczenie o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania;

-  zaświadczenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określające powierzchnię użytków rolnych nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego;

-  uwierzytelnioną przez jednostkę organizacyjną zakładu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie i przebywanie na terytorium RP cudzoziemców lub obywateli państw członkowskich UE.

W przypadku ubiegania się o wypłatę 50 proc. renty socjalnej dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego dołącza zaświadczenie zarządcy domu mieszkalnego potwierdzające prawo do lokalu mieszkalnego lub wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności nieruchomości, a także zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające, iż w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym nie są zameldowane inne osoby.

Jak się odwołać
Od decyzji w sprawie renty socjalnej, a także od niewydania tej decyzji przez organ rentowy w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przysługują środki odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i rent.

Osoba zainteresowana, niezgadzająca się z wydaną decyzją, ma prawo wnieść odwołanie, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji, do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu ZUS, który wydał decyzję.

Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, wówczas zmienia lub uchyla decyzję w terminie 14 dni od wniesienia odwołania, nie nadając odwołaniu dalszego biegu. W innym przypadku przekazuje niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od wniesienia odwołania) sprawę do sądu.

W dalszej części postępowanie odwoławcze toczy się według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, od wyroku sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych - przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Należy ją wnieść w terminie dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Od wyroku lub postanowienia tego sądu (o ile orzeczenie kończy postępowanie w sprawie) przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie miesiąca od daty doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

http://www.infor.pl/dane/?serwis_isp=inforradzi&tresc=renta_soc
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
zmiany od 1 maja 2004 r.
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 17, 2004, 05:58:21 pm »
Od 1 maja 2004 r. renty socjalnej nie będzie można pobierać łącznie z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka, świadczeniem pielęgnacyjnym, dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

informacja z płatnego archiwum

http://www.gazetapodatkowa.pl/archiwum.php?s=art&id=719&nr=10
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Deron

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 101
  • http://www.deron.eu
Renta socjalna - Nie ma powtornych badan
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 20, 2004, 11:56:09 am »
Osoby posiadające orzeczenie komisji lekarskiej z nadal aktualnym terminem ważności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przed dniem 1 października 2003 roku celem uzyskania renty socjalnej w oparciu o ówczesne przepisy ustawy o pomocy społecznej, a które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ubiegają się w ZUS o rentę socjalną nie powinny być kierowane na ponowne badania do lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

źródło: pismo ZUS, SEn 616-38/03

http://angoc.webpark.pl/pismo.jpg
Brak wstrząsów powoduje niepokój twórczy


Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 27, 2004, 01:54:11 am »
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie rent socjalnych

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich już od dłuższego czasu trafiały skargi od opiekunów prawnych osób uprawnionych do pobierania rent socjalnych w sprawie ich wypłat.
 
Renta socjalna, do której uprawniana jest osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, wypłacana jest za pośrednictwem poczty jej opiekunowi prawnemu. ZUS nie zgadza się, aby świadczenia te przekazywane były bezpośrednio na rachunek bankowy opiekuna. Właśnie w związku z taką praktyką stosowaną przez ZUS do Biura RPO trafiało wiele skarg, co w konsekwencji spowodowało wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa ZUS z prośbą o wyjaśnienie.

ZUS wyjaśnił, że wypłaty rent socjalnych odbywają się na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłacanie tych świadczeń (Dz. U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.).

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami w przypadku, gdy osoba uprawniona do renty jest ubezwłasnowolniona, świadczenie wypłacane jest do rąk opiekuna prawnego lub kuratora za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Jedyną możliwością, aby w takiej sytuacji świadczenie przekazywane było na rachunek bankowy, byłoby posiadanie przez osobę uprawnioną rachunku bankowego oraz wystąpienie przez nią z wnioskiem do ZUS w tej sprawie.

W ocenie rzecznika, zarówno wyjaśnienie, jak i praktyka ZUS budzą wątpliwości, co do ich zgodności z przepisami prawa oraz z interesem skarżących. W związku z tym zwrócił się do wiceministra gospodarki, pracy i polityki społecznej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Opracowanie: Dorota Landsberger
Źródło: Gazeta Prawna - Praca: nr 36 (1145) 20-22 lutego 2004 r.
Data utworzenia dokumentu: 24.02.2004, 09:57
portal www.niepelnosprawni.info
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Prawo do renty socjalnej
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 04, 2004, 05:23:00 pm »
Cytuj
Emeryci i renciści muszą sami albo przez swoich płatników do końca lutego powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ile zarobili w 2003 r.

Przepisu tego nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli tzw. ustawowy wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat


http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040213/prawo/prawo_a_19.html

Renta socjalna po 1.03.2004 r.


Cytuj
renta socjalna - 472 zł 57 gr. Zawieszana, gdy dorobisz miesięcznie więcej niż 683 zł 10 gr.


http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1946523.html?as=3&ias=3
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Weryfikacja rent
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 24, 2004, 02:16:40 pm »
Cytuj
Czy renty socjalne będą weryfikowane?

Nie. Wprawdzie niedawno ZUS przejął ich wypłacanie z ośrodków pomocy społecznej, ale nie są one wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko z budżetu państwa. A weryfikacji podlegać będą tylko renty wypłacane z funduszu.


http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,52983,1961981.html?as=2&ias=3
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Zamiast renty socjalnej
« Odpowiedź #63 dnia: Grudzień 08, 2004, 05:10:38 pm »
z forum OPS:

Cytuj
Syn(25l) ma orzeczenie o całkowitej
niezdolnosci do pracy,lecz w tym okresie nie pracował nie uczył się i nie nabył choroby w dzieciństwie.CZy nie ma zadnej mozliwości u zyskania renty?Z czego zyć?W OPS odmówiono z tego powodu przyznania renty??
Cytuj
OPS od października 2003r nie wypłaca już rent socjalnych, chcąc uzyskać rentę socjalną należy stanąć na komisji ZUS i to oni stwierdzą czy przysługuje czy nie. Syn może napisać podanie do OPS o przyznanie zasiłku stałego, ale oprócz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności musi spełnić kryterium dochodowe.


http://www.ops.pl/forum.php?page=1&cmd=show&id=26788&category=1
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Obowiązek rencisty socjalnego wobec ZUS
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 09, 2005, 02:13:41 pm »
Do końca lutego 2005 r. pracujący emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego, muszą powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o swoich przychodach

tu do pobrania druk ZUS Rw-73
konieczny program Adobe Reader 6.0

http://www.zus.pl/formul/Rw_73.pdf

link ze strony

http://www.zus.pl/formul/
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 23, 2005, 04:55:00 pm »
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Nowe akty prawne Unii Europejskiej
« Odpowiedź #66 dnia: Maj 17, 2005, 06:27:55 pm »
Nowe akty prawne Unii Europejskiej


30 KWIETNIA - 4 MAJA 2005 R. ZMIANY W SYSTEMACH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Rozporządzenie PE i RU nr 647/2005/WE z 13 kwietnia 2005 r. wprowadza kilka zmian do rozporządzeń RU nr 1408/71/EWG i 574/72/EWG, które, po uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE i pewnych modyfikacji w ustawodawstwach niektórych państw członkowskich, ukierunkowane są na sprecyzowanie warunków uzyskiwania świadczeń socjalnych przez różne grupy społeczne i zawodowe. Chodzi m.in. o uznawanie przedłużonych tzw. okresów referencyjnych oraz specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym (w przypadku Polski dotyczy renty socjalnej przyznawanej zgodnie z ustawą z 29 listopada 1990 r.). Nabrało mocy nazajutrz po ogłoszeniu (Dz. U. UE nr L 117 z 4 maja 2005 r., s. 1).
oprac. Tadeusz Zieliński

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050517/prawo/prawo_a_10.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Odwołania
« Odpowiedź #67 dnia: Grudzień 01, 2005, 11:34:30 am »
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Odwołania

Najpierw komisja lekarska, potem sąd

Wymóg proceduralny, że odwołanie do sądu od decyzji opartej na orzeczeniu lekarza orzecznika przysługuje po wyczerpaniu trybu odwoławczego wewnątrz ZUS, rozciąga się także na sprawy o renty socjalne.
Tak uchwalił we wtorek Sąd Najwyższy (Izba Pracy). Mówiąc bardziej prawniczo, do odwołania od decyzji ZUS w sprawie renty socjalnej stosuje się art. 477 9 § 3 1 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. i nakazuje sądowi odrzucić odwołanie w sprawie o świadczenie, które zależy od stwierdzenia niezdolności do pracy w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS, jeżeli zainteresowany nie wniósł najpierw sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS, a odwołanie oparte jest wyłączenie na zarzutach dotyczących orzeczenia. Innymi słowy, odwołanie do sądu przysługuje tylko po wyczerpaniu trybu odwoławczego wewnątrz ZUS.

Przed 1 stycznia 2005 r. było inaczej: decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia wydawano na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika, a ubezpieczony mógł się od niej odwołać od razu do sądu. Powodowało to jednak spiętrzenie w sądach takich odwołań. Miała to ograniczyć właśnie ta nowelizacja, ale warunkiem jest wyczerpanie trybu odwoławczego wewnątrz ZUS. Procedurom ubezpieczeniowym podlegają jednak nie tylko świadczenia stricte ubezpieczeniowe, ale także renta socjalna. Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej od dotyczącej jej decyzji przysługują środki odwoławcze przewidziane dla decyzji w sprawach emerytur i rent ubezpieczeniowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku powziął wątpliwości, czy do rent socjalnych też należy tę obostrzoną procedurę stosować. Art. 477 9 § 3 1 mówi bowiem: "w sprawie z ubezpieczeń społecznych" sąd odrzuci odwołanie. Z jego literalnego brzmienia wynika, że nie może go odrzucić, nie jest to bowiem sprawa (stricte) ubezpieczeniowa. Ale SA zauważył, że wykładni literalnej przeciwstawia się wykładania celowościowa i systemowa, celem regulacji było bowiem odciążenie sądów i obniżenie kosztów postępowania.

Sąd Najwyższy uchwalił, że obostrzony tryb dotyczy też rent socjalnych (sygn. II UZP 12/05).

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_051201/prawo/prawo_a_7.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #68 dnia: Styczeń 23, 2006, 10:43:15 pm »
Renta socjalna-stan prawny na 1 listopada 2005 rok

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/14752
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 15, 2006, 05:48:26 pm »
Renta socjalna od 1 marca 2006r to 501.87 zl.
 jest to 84% kwoty najnizszej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

od 1 marca 2006r.podstawa opodatkowania miesięcznie kwota 502 zł
od 1 marca zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana do U.S.
  i składka na ubezp.zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku  
  wynosi 50.89
  -część skł. na ubezp.zdrowotne odliczana z kwoty świadczenia
  wynosi 5.02 zł
od 1 marca wysokość świadczenia do wypłaty miesięcznie
445.96zł  

zasiłek pielęgnacyjny bez zmian 144zł.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 27, 2006, 04:47:23 pm »
Renta socjalna

Świadczenie za chorobę z dzieciństwa

Może się ubiegać o rentę socjalną osoba już pełnoletnia. Musi jednak stać się całkowicie niezdolna do pracy z powodu chorób, na które zapadła w dzieciństwie

To jedna z ostatnich uchwał Sądu Najwyższego, ewidentnie korzystna dla świadczeniobiorców.

Zgodnie z ustawą z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (art. 4 ust. 1 pkt 1 - 3) renta ta przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, jeśli niezdolność ta powstała w szczególności przed ukończeniem 18. roku życia lub 25. roku życia, gdy się uczy, studiuje albo odbywa studia doktoranckie.

Życie jednak jest bogatsze, niż to przewidują ustawy. Tak było w sprawie Beaty N. spod Piły, od dziecka cierpiącej na poważne dolegliwości urologiczne. Od 1993 r. - jak to niedawno potwierdził lekarz orzecznik ZUS - jest niewątpliwie całkowicie niezdolna do pracy. Nigdy nie pracowała, ale o rentę socjalną wcześniej nie występowała, gdyż nawet nie wiedziała, że taka istnieje. ZUS (oddział w Pile) renty jej odmówił, gdyż w 1993 r. Beata N. miała już 22 lata. Nie miało znaczenia, że utrata sprawności organizmu zaczęła się, gdy jeszcze była dzieckiem, i z czasem się pogłębiała. Sąd Okręgowy w Pile utrzymał decyzję ZUS, a Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdził jej całkowitą niezdolność do pracy, ale znów na przeszkodzie przyznania renty stanął ów wymóg, by powstała ona przed ukończeniem 18 lat. Dlatego SA zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: czy wymagana przy przyznaniu renty socjalnej całkowita niezdolność do pracy powinna powstać ściśle w okresach wymienionych w art. 4 ustawy o rencie socjalnej, czy może powstać później?

Sąd Najwyższy uchwalił, że może powstać później. W uzasadnieniu uchwały sędzia Herbert Szurgacz powiedział, że często jest tak, iż niezdolność do pracy powstaje na skutek chorób powstałych dużo wcześniej. Za taką uchwałą przemawia i to, że ustawa stawia wymóg, by przed ukończeniem 18 lat powstało "naruszenie sprawności organizmu", a nie niezdolność do pracy. Także wcześniejsza ustawa: o pomocy społecznej, wymagała tylko, by w tych latach powstało inwalidztwo (sygn. II UZP 4/06).

Marek Domagalski

Komu przysługuje

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
1) przed ukończeniem 18. roku życia;
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia;
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnia warunki, przysługuje:
1) renta stała jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
2) renta okresowa jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.
 
Rzeczpospolita 27.03.2006r.
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #71 dnia: Lipiec 02, 2006, 10:27:05 pm »
Bezwzględny lekarz z ZUS

PAP 01:15
18-letnia Małgosia Chudzik ma zespół Downa i jest upośledzona umysłowo w znacznym stopniu. Ma duże problemy z wymową, potrzebuje stałej opieki rodziców i nie jest zdolna do jakiejkolwiek pracy. Mimo to lekarz orzecznik z ZUS-u przyznał jej rentę socjalną tylko na trzy lata - dziwią się "Super Nowości".

Rodzice Małgosi czują się skrzywdzeni, bo jej dwie koleżanki z Zespołu Szkół Specjalnych w Mielcu, upośledzone w takim samym stopniu, otrzymały renty na dłuższy okres - jedna na 5 lat, druga dożywotnio. Co będzie za trzy lata, gdy nasza córka przestanie otrzymywać rentę w wysokości 504 zł brutto? - pyta zdenerwowana Maria Chudzik, matka Małgosi.Przecież przez ten okres nic się nie zmieni i Małgosia nadal będzie niesamodzielna. Nie będzie mogła pójść do pracy. Powiedziano nam, że w maju 2009 roku będziemy mogli starać się o przedłużenie renty na kolejne trzy lata. Przecież taką decyzję można było podjąć już teraz. Bezduszni urzędnicy nie kierują się sercem, tylko przepisami. To nieludzkie - dodaje.

Mama Małgosi ma 59 lat i chorobę wieńcową, a jej mąż Jerzy 68 lat i nadciśnienie. Rodzice obawiają się, że za trzy lata pogorszy się ich stan zdrowia. Nie będą mieli wtedy na tyle sił żeby walczyć o kolejną rentę dla córki. Już teraz poświęcają jej wiele czasu. Odwołali się od decyzji orzecznika, jednak obawiają się, że nic to nie da. Nasza 18-letnia córka zachowuje się jak pięcioletnie dzieciątko - mówi Jerzy Chudzik, ojciec Małgosi. Chce żeby ją przytulać. Potrzebuje bliskości rodziców. Wobec innych osób jest nieufna. Trzeba jej ciągle pomagać w podstawowych życiowych czynnościach - tłumaczy.

Rodzice zarzucają lekarzowi orzecznikowi, że nawet nie zajrzał w dokumentację, którą przynieśli. Zadawano im tylko pytania i na tej podstawie wydano orzeczenie o tymczasowej niezdolności do pracy ich córki. W ZUS twierdzą, że orzecznik nie musiał tego robić w obecności osoby badanej, mógł to zrobić wcześniej i że stopień stwierdzonego upośledzenia umysłowego (lekki, umiarkowany lub znaczny) ma wpływ na końcowe orzeczenie o niezdolności do pracy.

Decyzja lekarza orzecznika jest więc niezrozumiała, bo Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu, stwierdził jednoznacznie, że Małgorzata Chudzik ma "znaczny stopień niepełnosprawności". Tak więc renta socjalna powinna być jej wypłacana do końca życia. Z ustawy wynika, że renta socjalna może być przyznana na stałe jeżeli niezdolność do pracy jest trwała. Jak też na wskazany okres jeżeli niezdolność do pracy jest czasowa. W tym konkretnym przypadku, orzeczenie o niezdolności do pracy na 3 lata nie odnosi się do możliwości wyleczenia z choroby, ale do rokowań co do odzyskania zdolności do pracy. Nie można z góry zakładać, że każda osoba z zespołem Downa ma w jednakowym stopniu naruszoną sprawność organizmu - mówi Małgorzata Bukała, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rzeszowie.(PAP)

http://media.wp.pl/kat,38176,wid,8329650,wiadomosc.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 25, 2006, 01:55:38 pm »
Pisaliśmy na początku tego wątku o rencie socjalnej i ubezwłasnowolnieniu-teraz c.d. info o tym.

PRAWO CYWILNE. Pismo z sądu w skrytce. Ubezwłasnowolnienia z większą rozwagą

Sąd nie będzie mógł rozstrzygnąć wniosku o ubezwłasnowolnienie bez wysłuchania osoby,
której on dotyczy. W postępowaniu cywilnym ma przekazywać wszelkie pisma na skrytkę
pocztową, jeśli strona tego zażąda.


Takie propozycje zawiera projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw, który trafia dziś do pierwszego czytania w
Sejmie. Zasadniczych zmian w procedurze dotyczącej ubezwłasnowolnień, a także wprowadzenia nowego sposobu doręczeń domagał się rzecznik praw obywatelskich. Lustracje spraw o ubezwłasnowolnienie, przeprowadzone w sądach po wystąpieniu r.p.o., wykazały nie tylko drastyczne ignorowanie przepisów, ale i potrzebę ich zmiany.

Podstawowa innowacja to bezwzględny obowiązek wysłuchania przez sąd osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Pierwsze jej wysłuchanie powinno się odbyć w obecności nie tylko biegłego lekarza psychiatry lub neurologa (w zależności od stanu zdrowia tej osoby), ale także psychologa, który może ocenić jej sprawność intelektualną. Niemożność porozumienia się z taką osobą powinna być odnotowana w protokole.

W nowych przepisach znajdzie się nakaz dostarczenia przez wnioskodawcę przed wszczęciem sprawy świadectwa lekarskiego wydanego przez psychiatrę o stanie psychicznym albo opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej. Ma to zapobiec częstemu dziś nieuzasadnionemu wszczynaniu spraw o ubezwłasnowolnienie. Nowe przepisy większą wagę przywiązują do ustalenia sytuacji majątkowej osoby, której dotyczy wniosek. Chodzi o to, by ubezwłasnowolnienie nie było wykorzystywane przez bliskich wyłącznie do przejęcia zarządu jej majątkiem.

Również innowacje w doręczeniach w postępowaniu cywilnym spowodowane zostały skargami napływającymi do r.p.o. Chodzi przede wszystkim o skargi bezdomnych. Obwiązujące dziś przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują tylko doręczenia na konkretny adres: miejsca zamieszkania lub pobytu strony, adres do doręczeń lub adres pełnomocnika. Nowy sposób doręczeń polegać ma na pozostawieniu awiza w skrytce pocztowej z takim skutkiem, jakby pismo zostało doręczone. Z nowej formy doręczeń będą mogli - oczywiście - korzystać wszyscy uczestnicy postępowań sądowych, jeśli zgłoszą taki wniosek.

i.l.

Rzeczpospolita  25.08.06 Nr 197
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #73 dnia: Październik 02, 2006, 06:23:16 am »
RENTA RODZINNA Decyduje początek choroby

Dziecko nie ma prawa do renty rodzinnej, jeśli stało się całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji po ukończeniu 16 lat lub 25 lat, gdy kontynuowało naukę.

Taki jest sens uchwały Sądy Najwyższego podjętej w siedmioosobowym składzie w odpowiedzi na pytanie prawne sądu apelacyjnego. Wskazał on brak ścisłości w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy emerytalnej: dziecko ma prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat, do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 25 lat, albo bez względu na wiek, jeśli stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy, jeśli stan ten powstał w wieku wskazanym wyżej.

Przepis ten można interpretować dwojako. Pierwszy sposób: renta przysługuje dziecku bez względu na wiek, jeśli stało się ono całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji niezależnie od tego, kiedy to się stało. Należy natomiast badać powstanie niezdolności wówczas, gdy jest ono tylko całkowicie niezdolne do pracy.

Drugi sposób: renta przysługuje dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy i samodzielnej
egzystencji, a także całkowicie niezdolnemu do pracy tylko wówczas, gdy przesłanki te
pojawiły się przed ukończeniem 16 lat, a 25 lat - jeśli kontynuowało naukę.

Sąd Najwyższy przychylił się do drugiego sposobu. W analizie uwzględnił różne metody
wykładni przepisu, ale na treść uchwały wpłynęła historyczna i gramatyczna. Art. 68 jest
powtórzeniem jego brzmienia z czasów, gdy obowiązywały grupy inwalidzkie zamiast
niezdolności do pracy. SN uznał, że nie chodziło o merytoryczną, a o
techniczno-legislacyjną zmianę przepisu, powinien być jednak inaczej sformułowany.

Przyznał, że sprawa jest złożona i dyskusyjna; jeden z sędziów złożył zdanie odrębne
(sygn. II UZP 10/06).

- aro, Rz 02.10.06 Nr 230
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #74 dnia: Sierpień 27, 2007, 11:03:59 pm »
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Renta socjalna
 
ZUS zwróci koszty pogrzebu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłacą zasiłek pogrzebowy również po śmierci osoby pobierającej rentę socjalną, jeśli nie przysługuje on z innego tytułu. Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy, pozwalające ZUS przetwarzać dane osobowe pobierających rentę socjalną lub zasiłek pogrzebowy. Na zwrot kosztów pogrzebu będzie mógł liczyć każdy, kto je poniósł. Jeśli zmarły był członkiem rodziny, to przysługuje on w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Gdy organizacją pogrzebu zajęła się osoba obca dla zmarłego albo pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna Kościoła albo związku wyznaniowego, to zasiłek należy się do wysokości udokumentowanych kosztów.

Gazeta Prawna 27.08.2007r
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #75 dnia: Listopad 06, 2007, 01:14:44 pm »
Trybunał Konstytucyjny

ZUS domaga się ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje takie postępowanie.


Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek rzecznika praw obywatelskich o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą par. 43 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.).

Powodem wystąpienia były liczne skargi rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczące praktyki wypłacania ich dzieciom rent przez ZUS.

Organy rentowe domagają się bowiem od rodziców dorosłych niepełnosprawnych dzieci, aby w ciągu 14 złożyli oni postanowienie sądu o ustaleniu opiekuna sądowego lub potwierdzenie o złożonym w sądzie wniosku o ustanowienie opiekuna.

Zdaniem rzecznika, nie ma żadnych podstaw prawnych, aby ZUS występował do rodziców takich osób o zmianę statusu osoby uprawnionej do świadczenia. W opini rzecznika RPO nieumiejętność pisania osoby niepełnosprawnej czy też bariery w swobodnym porozumiewaniu się z nią nie mogą być utożsamiane z niemożnością pokierowania przez niepełnosprawnego swym postępowaniem.

Stosowanie kwestionowanych przepisów narusza podstawowe prawa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Odmienne zasady wypłat świadczeń ZUS naruszają konstytucyjne prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie.

BOŻENA WIKTOROWSKA

Gazeta Prawna Nr 215 (2085) wtorek, 6 listopada 2007 r. > Praca i ubezpieczenia

Dzieci krzywdzone podwójnie

Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka poradnie wydają orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania czy kształcenia specjalnego. Choć przepisy ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) stwarzają uczniom możliwość przejścia ze...
Gazeta Prawna Nr 222 (1587) środa, 16 listopada 2005 r. > Praca
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #76 dnia: Listopad 06, 2007, 05:16:58 pm »
We wtorkowym wyroku TK zwrócił uwagę, że przepisy określają szczególne gwarancje ochrony osoby przed nieuzasadnionym wszczęciem postępowania o ubezwłasnowolnienie.


TK: nie wolno zmuszać rodziców do ubezwłasnowolniania niepełnosprawnych

Zmuszanie rodziców czy faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie do ich ubezwłasnowolniania w celu otrzymania renty z ZUS jest niezgodne z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

TK badał rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 1983 roku, dotyczące postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Przepis tego rozporządzenia stanowi, że "organ rentowy wypłacający świadczenie zobowiązuje osobę pełniącą faktyczną opiekę nad rencistą do przedstawienia najpóźniej w ciągu 12 miesięcy postanowienia sądu o ustanowienie opiekuna lub kuratora".


Wniosek w tej sprawie złożył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich

Wniosek w tej sprawie złożył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Do RPO napływały skargi od rodziców, którzy twierdzili, że czują się zmuszani przez ZUS do ubezwłasnowolniania swoich niepełnosprawnych dzieci.

We wtorkowym wyroku TK zwrócił uwagę, że przepisy określają szczególne gwarancje ochrony osoby przed nieuzasadnionym wszczęciem postępowania o ubezwłasnowolnienie. W żadnym wypadku - jak stwierdził TK - nie może tego uzasadniać wygoda urzędników, obowiązanych do organizowania pomocy.

Źródło: PAP
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

berto45

 • Gość
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #77 dnia: Kwiecień 24, 2008, 03:13:44 pm »
Pułapka rentowa musi zniknąć
Źródło: www.pfron.org.pl; Dziennik Finansowy

Resort pracy planuje gruntowne zmiany w obszarze zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmiany te mają zmusić instytucje publiczne do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników, oraz wyciągnąć 5 mln rencistów z tzw. pułapki rentowej.

Według dotychczasowych przepisów mamy dwa rodzaje rent: socjalne i te, przyznawane z tytułu niezdolności do pracy. Rencista socjalny podejmujący pracę musi pamiętać o zgłoszeniu do ZUS każdego przekroczenia limitu zarobków. ZUS zawiesza mu rentę za ten miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Jeśli renta została mu przyznana na stałe, to w kolejnym miesiącu, w którym limit zarobków nie został przekroczony, ZUS automatycznie odwiesza jej wypłacanie. Przed komisją lekarską trzeba stanąć jedynie wtedy, gdy renta była przyznana na czas określony, który skończył się akurat w trakcie zawieszenia jej wypłacania.

W przypadku rent przyznawanych z tytułu niezdolności do pracy, rencista może bez obaw zarobić do 70% przeciętnego wynagrodzenia. Powyżej tej kwoty jego renta zostanie obniżona o kwotę tego przekroczenia, czyli o tyle, o ile dochód przekroczył kwotę limitu. Jeśli natomiast rencista zarobi powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS zawiesi mu wypłacanie renty na czas, w którym osiąga taki dochód. (szczegółowe informacje)

Ta tzw. pułapka rentowa powoduje, że większość rencistów w ogóle nie stara się podejmować pracy lub pracuje „na czarno”, aby móc nadal pobierać rentę. Według szacunkowych danych, z ponad 2,5 mln niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracuje tylko co piąty.

Ministerstwo Pracy przygotowało szereg zmian, mających poprawić tą sytuację. Jedną z propozycji jest uniemożliwienie administracji publicznej planowania wydatków na kary za niezatrudnianie niepełnosprawnych w swoich budżetach. Jak dotąd bowiem instytucje administracji publicznej wolą przeznaczyć część publicznych pieniędzy, którymi dysponują, na kary, niż zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. W ubiegłym roku ZUS zapłacił w ten sposób 25 mln zł. kary za niewypełnienie tzw. wskaźnika zatrudnienia, wynoszącego 5% dla administracji za rok 2007.

Inną zmianą ma być zlikwidowanie uzależnienia prawa do renty od braku zatrudnienia. Resort chce, by niepełnosprawni mogli pracować bez ograniczeń. Z jednej strony pomogłoby to zmotywować ich do pracy, z drugiej – zwiększyłoby wpływy do budżetu państwa z płaconych przez nich podatków i składek.

Ministerstwo zapowiada również uruchomienie w przyszłym roku pilotażowego programu agend pośrednictwa pracy dla niepełnosprawnych. Ich działania obejmowałyby odnajdywanie osób niepełnosprawnych i motywowanie ich do podjęcia zatrudnienia, wyszukiwanie pracodawców, szkolenia, doprowadzanie do zatrudnienia i monitorowanie pracy zatrudnionej osoby.

Jak zapowiada Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jarosław Duda, w planach resortu jest także decentralizacja PFRON i przekazanie samorządom regionalnym części jego kompetencji, pracowników i środków, a także ujednolicenie systemu orzekania o niepełnosprawności.
Data opublikowania dokumentu: 2008-04-23, 10.56

Offline beszka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 407
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #78 dnia: Sierpień 11, 2008, 02:19:28 pm »
Dzis dostałam wiadomośc z ZUSu, że przyznano Dianie rente na 3 lata.

berto45

 • Gość
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #79 dnia: Sierpień 11, 2008, 02:29:17 pm »
Moje gratulacje. :ok:  :ok:  :tekno:

Offline beszka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 407
renta socjalna
« Odpowiedź #80 dnia: Październik 07, 2008, 09:12:56 am »
Może ktos mi odpowie, czy wysokośc renty socjalnej zalezy od stopnia niepełnosprawności?Pozdrawiam.

zwalcio

 • Gość
Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #81 dnia: Październik 07, 2008, 01:07:19 pm »
beszka, wysokośc renty socjalnej jest stała bez względu na stopień niepełnośprawnośći, z tym, że musi być orzeczony umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Renta socjalna -zmiany
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwiec 14, 2012, 07:23:21 pm »

http://e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=326
Zgłoszenie wniosku o rentę socjalną


http://www.zus.pl/default.asp?id=406&p=4&idk=
Data aktualizacji: 15.05.2012 r.
RENTA SOCJALNA


http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=406
Renta socjalna
 
http://e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=3&pomoc=3&menu=3&id_sprawy=326
zgłoszenie wniosku o rentę socjalną
[/size] [/size]
i/formularze do pobrania związane ze sprawą
 
  • wniosek o rentę socjalną (załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003r. - poz. 1656
  [/list]
   • N-10 wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
   [/list]
    
    

   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/106922
   Renta socjalna w 2012 roku
   Autor: Tomasz Borowczyk, współpr.: Centrum Integracja w Gdyni, Akademia „Lex Specialis”, Źródło: inf. własna


   Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom, których niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem nauki i w związku z tym nie miały one możliwości uzyskania okresów składkowych i nieskładkowych niezbędnych do ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Z uwagi na ostatnią zmianę w ustawie o rencie socjalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku, warto przyjrzeć się z bliska zasadom, na jakich funkcjonuje to świadczenie.
   W jaki sposób ZUS ustali całkowitą niezdolność do pracy?
   Od października 2003 roku organem kompetentnym do orzekania w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak wcześniej – powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.


   W przypadku ubiegania się o rentę socjalną lekarz orzecznik powinien stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy – uczyni to w stosunku do osoby, która całkowicie utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. W takim ujęciu mamy do czynienia nie tylko z naruszeniem sprawności organizmu, ale również z czynnikami ekonomicznymi (zdolność do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami).


   Taka sytuacja budzi kontrowersje, bowiem w praktyce może się zdarzyć, że osoba uznana przez środowisko oraz lekarza prowadzącego za niepełnosprawną w oczach lekarza orzecznika nie jest całkowicie niezdolna do pracy.


   Inną kwestią sporną pozostaje możliwość przyznania stałej renty socjalnej. Zgodnie z przepisami, niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu - wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy niż 5 lat. Takie sformułowanie przepisów sprawia, że od 2005 roku, tj. od wprowadzenia nowelizacji przepisów w tym zakresie, renta stała należy do wyjątków. Wszystkie osoby, które nie uzyskały stałego świadczenia, zmuszone są odbywać mniej lub bardziej regularne wizyty u lekarza orzecznika oraz udowadniać, iż stan ich zdrowia nie uległ poprawie.


   Od negatywnych decyzji ZUS w przedmiocie niezdolności do pracy albo samego świadczenia przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.


   Komu i w jakiej wysokości przysługuje renta socjalna?


   Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia) lub w trakcie studiów doktoranckich czy aspiratury naukowej.


   W ustawie o rencie socjalnej wskazano również osoby, które nie będą mogły otrzymywać renty socjalnej – są to osoby pobierające emeryturę, uposażenie w stanie spoczynku, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub inne świadczenie o charakterze rentowym, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Renta socjalna nie zostanie również przyznana osobie, która jest posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 5 ha.


   Osoba, która chce uzyskać rentę socjalną, obowiązana jest wypełnić wniosek o rentę socjalną (formularze dostępne w inspektoratach ZUS). Powinny się w nim znaleźć dane osobowe oraz odpowiedzi na serię pytań, które pomogą stwierdzić przesłanki do nabycia prawa do świadczenia lub też do decyzji odmownej. Do wniosku należy dołączyć załączniki, pośród których najistotniejsze są: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zaświadczenie o odbywaniu nauki w szkole bądź szkole wyższej.


   W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku renta socjalna będzie wypłacona z wyrównaniem – od miesiąca, w którym złożono wniosek. Jej wysokość to 84 proc. minimalnej kwoty renty z tytułu niezdolności do pracy. Od 1 marca 2012 roku jest to kwota 682,67 zł, która podlega  waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent z FUS.


   Zawieszenie i podjęcie wypłaty renty socjalnej


   Od 1 stycznia 2012 roku, po ostatniej nowelizacji renty socjalnej, próg zarobków, do którego osoba pobierająca świadczenie nie musi go zawieszać, został znacząco podwyższony. Zamiast dotychczasowych 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ok. 1 000 zł) dorobić można obecnie 2 510,80 zł brutto. Kwota ta będzie podlegała podwyższeniu albo obniżeniu, zgodnie z komunikatem prezesa GUS publikowanym co kwartał. Należy przy tym pamiętać, iż katalog dochodów, które wpływają na zawieszenie renty socjalnej, jest niezwykle szeroki.


   Wspomniana nowelizacja wyznacza zmianom właściwy kierunek; osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną może podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, nie rezygnując ze świadczenia. Skoro polityka państwa zmierza do pełnego włączenia tej grupy osób w życie zawodowe, to niezrozumiałe były wcześniejsze granice, prowadzące do biernej postawy osób niepełnosprawnych. Należy również podkreślić, iż wysokość renty socjalnej – nawet po ostatniej waloryzacji – nie pozwala, by osoba, która jest z reguły zmuszona do stałego zaopatrywania się w leki oraz środki pomocnicze, mogła się za nią utrzymać.


   W jaki sposób przejść z renty socjalnej na rentę z tytułu niezdolności do pracy?


   Z uwagi na charakter tego artykułu nie jest możliwe szersze wskazanie porównania renty socjalnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy. Powszechnie jednak wiadomo, że to drugie świadczenie jest bardziej korzystne dla osoby uprawnionej do jego poboru. Problemem, który dotychczas nie został rozwiązany, jest możliwość „przejścia” z renty socjalnej na rentę z tytułu niezdolności do pracy – o ile osoba ubiegająca się o tę zmianę spełni przesłanki ustawowe. W interpretacji ZUS oraz lekarzy orzeczników, osoba taka musi również wykazać pogorszenie stopnia sprawności organizmu.


   Jednak czy można stwierdzić, że osoba całkowicie niezdolna do pracy stała się bardziej niezdolna? W ocenie autora niniejszego artykułu, do systemu należałoby wprowadzić pewnego rodzaju pomost pomiędzy tymi świadczeniami. Skoro bowiem zachęca się osoby niepełnosprawne, w tym pobierające rentę socjalną, do podejmowania aktywności zawodowej, zarobkowania, to np. po kilku latach pobierania renty socjalnej stałej bądź okresowej mogłaby ona ubiegać się o uzyskanie świadczenia bardziej korzystnego.


   Innym pomysłem mogłoby być zlikwidowanie przepisów ustawy o rencie socjalnej oraz odpowiednie ich włączenie do ustawy o emeryturach i rentach z FUS, mając na względzie możliwość nabycia prawa do świadczenia w niższej kwocie bez uzyskania wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych.


   Renta z tytułu niezdolności do pracy


   1. Wymiar świadczenia – najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest o co najmniej 16 proc. wyższa od renty socjalnej
   2. Zarobki przekraczające 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powodują jedynie zmniejszenie, a nie zawieszenie świadczenia
   3. Możliwość przyznania świadczenia w przypadku orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy


   Renta socjalna a świadczenia z pomocy społecznej


   Jak wyraźnie wskazano w powyższej analizie, nie ma wątpliwości co do zalet renty z tytułu niezdolności do pracy w stosunku do renty socjalnej. Inaczej jest w wypadku świadczeń z MOPS/GOPS, z których zmuszone są korzystać osoby, które wprawdzie mają stwierdzony stopień niepełnosprawności, ale nie uzyskały renty socjalnej z ZUS.


   Świadczenia z pomocy społecznej ze swojej istoty mają charakter subsydiarny, służą zaspokojeniu minimalnych potrzeb egzystencjalnych i uzależnione są od progu dochodów w gospodarstwie domowym. Grupa osób uprawnionych do ich poboru jest bardzo wąska.


   Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wiele świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Są to m.in.: zasiłek stały/celowy/okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, praca socjalna.


   Podsumowanie


   W ramach niniejszego artykułu przedstawione zostały kluczowe informacje na temat renty socjalnej i aktualnych zmian w ustawach jej dotyczących. Materiał stanowi podsumowanie dwóch spotkań poświęconych temu zagadnieniu, które odbyły się w tym roku w Centrum Integracja w Gdyni w ramach Akademii Prawa Lex Specialis.
   Bardzo dobrym źródłem kompleksowych, stale aktualizowanych informacji jest serwis informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


   Źródła:
   Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. Dz. U. Nr 39 z 2004 r. ze zm.
   Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej, Dz. U. Nr 135 poz. 1268 ze zm.
   Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.
   www.zus.pl – serwis informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
   http://www.zus.pl


   Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
   Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

   Offline Gaga

   • Administrator
   • Rozgadany Weteran
   • *****
   • Wiadomości: 26490
   Odp: Renta socjalna -zmiany
   « Odpowiedź #83 dnia: Lipiec 13, 2016, 07:40:23 am »
   Informator ZUS - Renta socjalna

   07.07.2015
   Autor:  Artykuł powstał we współpracy z ZUS, fot. sxc.hu
   Źródło:  Integracja 2-3/2015

   Komu przysługuje renta socjalna? Jak ją uzyskać? Jaka jest jej wysokość? Kiedy następuje jej zawieszenie? Przeczytaj nasz poradnik, przygotowany wspólnie z ZUS, w którym tłumaczymy zasady przyznawania renty socjalnej.

   więcej:
   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/266528

   Do renty będzie można dorabiać bez ograniczeń? Politycy są zgodni


   05.07.2016
   Autor:  Mateusz Różański, fot. P. Stanisławski

   Likwidacja limitów dorabiania do renty socjalnej – taką propozycję rozważała 5 lipca 2016 r. sejmowa Komisja ds. Petycji. W tej sprawie politycy okazali się zgodni, niezależnie od przynależności politycznej.

   więcej:
   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/333636
   Pozdrawiam :))
   "Starsza Zimowa Miotełka"

   Offline Gaga

   • Administrator
   • Rozgadany Weteran
   • *****
   • Wiadomości: 26490
   Odp: Renta socjalna -zmiany
   « Odpowiedź #84 dnia: Wrzesień 04, 2016, 09:58:51 am »
   W artykule na temat  limitów:

   Renta socjalna
   Renta z tytułu niezdolności do pracy

   Można mniej dorobić do renty, zmiana kwot dofinansowań   01.09.2016
   Autor:  Beata Dązbłaż, fot. Freeimages.com

   Od 1 września 2016 r. zmieniły się m.in. limity, do których można dorobić do renty i emerytury oraz kwoty dofinansowania m.in. do turnusów rehabilitacyjnych. Niestety, tym razem przeciętne wynagrodzenie spadło z 4181,49 zł do 4019,08 zł, co ma przełożenie na sytuację pracujących rencistów i starających się o dofinansowanie ze środków PFRON.

   więcej na temat:
   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/340997?utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=01.09.2016
   Pozdrawiam :))
   "Starsza Zimowa Miotełka"

   Offline Gaga

   • Administrator
   • Rozgadany Weteran
   • *****
   • Wiadomości: 26490
   Odp: Renta socjalna -zmiany
   « Odpowiedź #85 dnia: Październik 30, 2016, 09:04:51 am »

   Kwoty rent pójdą w górę


   26.10.2016
   Autor:  Beata Dązbłaż, fot. Rafał Michalczyk

   W 2017 r. najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1000 zł. Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

   więcej:
   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/353585;jsessionid=3F6F3342CCAAEDAE4E735611B4E5BACC
   Pozdrawiam :))
   "Starsza Zimowa Miotełka"

   Offline Gaga

   • Administrator
   • Rozgadany Weteran
   • *****
   • Wiadomości: 26490
   Odp: Renta socjalna -zmiany
   « Odpowiedź #86 dnia: Luty 12, 2017, 11:59:12 am »


   Ile wynosi renta dla dziecka z zespołem Downa?   25.01.2017
   Autor:  R.


   Ile wynosi od 1 stycznia 2017 r. renta dla niepełnosprawnego dziecka /zespół Downa/?

   więcej:
   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/453823
   Pozdrawiam :))
   "Starsza Zimowa Miotełka"

   Offline Gaga

   • Administrator
   • Rozgadany Weteran
   • *****
   • Wiadomości: 26490
   Odp: Renta socjalna -zmiany
   « Odpowiedź #87 dnia: Luty 23, 2017, 12:11:21 am »
   Sprawdź, o ile od marca wzrosną renty. Wyższy będzie też dodatek pielęgnacyjny


   21.02.2017
   Autor:  Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu

   Od 1 marca 2017 r. renty i emerytury wzrosną o 0,44 proc., a najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1000 zł brutto. Wzrosną także kwoty renty socjalnej i dodatku pielęgnacyjnego.

   http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/477340
   Pozdrawiam :))
   "Starsza Zimowa Miotełka"

    

   (c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
   Polecamy:   Forum o zwierzętach