Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Dodatek mieszkaniowy  (Przeczytany 79577 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Dodatek mieszkaniowy
« Odpowiedź #50 dnia: Maj 10, 2009, 07:42:34 pm »
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy
- Jakub Bołtowicz 30-04-2009
 
Aby otrzymać dofinansowanie do czynszu, trzeba złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy (dzielnicy). Należy pamiętać o zabraniu do urzędu dowodu osobistego

Dodatek mieszkaniowy to nic innego jak dofinansowanie do czynszu. Przysługuje on osobom, które spełniają określone przepisami kryterium dochodowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie powinien przekraczać:

- 175 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 125 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponieważ kwota najniższej emerytury wynosi obecnie 675,10 zł, to kryterium dochodowe wynosi odpowiednio 1181,43 zł oraz 843,88 zł.


Prawo do kwatery o określonej powierzchni

Co do zasady dodatki te przysługują osobom zajmującym mieszkania komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne, a także domki jednorodzinne. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi ponadto legitymować się tytułem prawnym do lokalu. Może to być np. umowa użyczenia. Może też posiadać prawo do lokalu zamiennego socjalnego. Ten ostatni warunek dotyczy osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu.

Znaczenie ma również powierzchnia zajmowanego lokalu. Aby otrzymać dofinansowanie do czynszu, nie może ona przekraczać odpowiednio:

- 35 m2 – dla jednej osoby;

- 40 m2 – dla dwóch osób;

- 45 m2 – dla trzech osób;

- 55 m2 – dla czterech osób;

- 65 m2 – dla pięciu osób;

- 70 m2 – dla sześciu osób, a dla każdej kolejnej osoby powierzchnię lokalu zwiększa się o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub taka, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w osobnej izbie orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Należy zatem zadbać o stosowne zaświadczenie.


Jak liczyć dochód

Składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, warto odwiedzić stronę internetową swojego urzędu. Po pierwsze znaleźć tam można dokładną instrukcję, jak sprawę załatwić, a po drugie można z niej pobrać odpowiednie formularze do wypełnienia oraz listę wszystkich niezbędnych do złożenia dokumentów. Składając bowiem wniosek, trzeba do niego dołączyć m.in. deklarację o wysokości dochodu gospodarstwa domowego. Należy w niej podać dochody brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze przyznanych z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się ponadto dodatków mieszkaniowych oraz zapomogi pieniężnej.

Jeżeli dochód gospodarstwa domowego jest wyższy niż określone w ustawie kryterium dochodowe, ale nie przekracza wysokości wyliczonego dla wnioskodawcy dodatku mieszkaniowego, to może on zostać przyznany, ale w kwocie pomniejszonej o kwotę nadwyżki.


Wymagane załączniki

Do wniosku – poza informacja o dochodach – należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach (wystawia je pracodawca), aneks czynszowy, czyli informację o wysokości opłat za mieszkanie. Załączyć trzeba także ostatnią fakturę za energię elektryczną (jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub gaz sieciowy). Podać należy również informację o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku.


Uwaga

Dochodem są wszelkie przychody po odliczeniu ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe.


Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Dodatek mieszkaniowy
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 22, 2013, 11:59:34 pm »
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=762
Dodatek mieszkaniowy nowe kryteria od 1 marca 2013:

/...... Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1454,51 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1038,94zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 
Uwaga: Od dnia 1.03.2013 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 831:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba Ŝe zostały juŜ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie
wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie doŜywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pienięŜnych i
świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pienięŜnej, o której
mowa w przepisach o zapomodze pienięŜnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. zm.).
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury
obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w  "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu ....
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: Dodatek mieszkaniowy
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 01, 2014, 05:53:23 pm »

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/wyrownanie-cen-pradu-z-pulapka-dla-ubozszych,1977616,4199
Wyrównanie cen prądu z pułapką dla uboższych
Ustawodawca nie zwolnił nowej formy pomocy najuboższym z opłaty skarbowej


Od 2014 r. osoby, którym przysługuje świadczenie mieszkaniowe, będą mogły pobierać także dodatek wyrównujący ceny prądu (energetyczny). Ustawodawca nie zwolnił jednak nowej formy pomocy najuboższym z opłaty skarbowej. Na to przeoczenie zwróciła nam uwagę czytelniczka. Aby ubiegać się o kilkunastozłotowy dodatek energetyczny, trzeba wydać 10 zł na opłatę skarbową. To bubel prawny - twierdzą eksperci.

Brakuje zwolnienia


Nowelizacja prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. (Dz.U. poz. 984) wprowadziła pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. To osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszka w miejscu, gdzie jest ona dostarczana. Od 1 stycznia 2014 r. będzie się mogła starać o dodatek energetyczny. Jego miesięczną wysokość (obowiązującą do 30 kwietnia 2014 r.) określił minister gospodarki w obwieszczeniu z 28 listopada 2013 r. (Dz.U. poz. 963): 11,36 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 15,77 zł - gdy liczy ono od dwóch do czterech osób i 18,93 zł - dla rodzin powyżej czterech osób.

Dodatek przyznaje w decyzji administracyjnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię umowy z dostawcą energii. Problem w tym, że wydanie decyzji administracyjnych podlega opłacie skarbowej. W tym przypadku - zgodnie z ust. 53 załącznika nr 1 do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) - stawka wynosi 10 zł. Niektóre rodzaje decyzji, np. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, objęte są zwolnieniem z opłaty (zgodnie z ust. 53 kolumną 4 pkt 2 załącznika).


- Ustawodawca nie przewidział jednak zwolnienia dla świadczenia energetycznego - podkreśla Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca prawny.


Zapytane przez DGP Ministerstwo Finansów potwierdza, że za wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego najubożsi będą musieli zapłacić 10 zł.


Co istotne, taka pomoc może być przyznana maksymalnie na 6 miesięcy, potem trzeba złożyć nowy wniosek i znów uiścić opłatę. Wiąże się to z tym, że świadczenie energetyczne przysługuje tylko osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy. Ten zaś zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 966) przyznawany jest właśnie na sześć miesięcy. Oznacza to, że np. samotnie mieszkająca rencistka, która w ciągu sześciu miesięcy mogłaby dostać 68 zł dodatku energetycznego, odda gminie jedną siódmą tej kwoty.


Można prosić o ulgę


Jeszcze większą część otrzymanej pomocy pochłonie opłata skarbowa w przypadku osoby, która pobiera dodatek mieszkaniowy przyznany np. na okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. Pierwszy dodatek energetyczny dostanie bowiem tylko na trzy miesiące, potem będzie musiała wystąpić z kolejnym wnioskiem. I znowu zapłacić.


Ministerstwo Finansów podkreśla, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o opłacie skarbowej najubożsi mogą się starać o zwolnienie z obowiązku jej uiszczenia. Do wniosku o wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego muszą dołączyć w takim wypadku zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Resort przypomina też, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym wójt, burmistrz bądź prezydent miasta mogą na podstawie art. 67a ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) odroczyć termin uiszczenia opłaty lub umorzyć zaległości z jej tytułu wraz z odsetkami za zwłokę.


Potrzebna zmiana


Ministerstwo Gospodarki zapewniło jednak, że wspólnie z MF pracuje nad rozwiązaniem problemu. Żaden z resortów nie podał szczegółów na temat efektów prowadzonych prac i terminu ich wprowadzenia w życie.


Eksperci nie mają wątpliwości. Najlepszym rozwiązaniem - i najdogodniejszym dla zainteresowanych - byłoby wyraźnie zapisane w przepisach zwolnienie decyzji w sprawie dodatku energetycznego z opłaty skarbowej. Ich zdaniem w tę stronę powinny pójść starania resortów gospodarki i finansów. Im szybciej, tym lepiej. Zwłaszcza że brak odpowiedniego zwolnienia to po prostu legislacyjna fuszerka.


Gminy będą wypłacały dodatek energetyczny do 10. dnia każdego miesiąca (w styczniu wyjątkowo - do 30)


Limit wydatków z budżetu na dodatki energetyczneMariusz Szulc, Wybrane wydanie: 31 grudnia 13 (nr 251)
Dziennik Gazeta Prawna

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach