Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna  (Przeczytany 345572 razy)

zwalcio

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #450 dnia: Lipiec 09, 2008, 02:51:48 pm »
Dzięki za informacje. To małżeństwo ma ogólnie pięcioro dzieci, jedno jest już pełnoletnie, ale nadal się uczy, reszta ma rodziny. Facet ma coprawda 58 lat, ale jest zdrów jak ryba i ma dobry zawód, a do tego jest złotą roczką-potrafi wszystko-dopóki nie wypije.
NIe wiem jak to jest z tym kredytem zaciągniętym przez niego, czy żona wyrażała zgodę czy też nie, ale strasznie żal mi tej kobiety, bo ona jest naprawdę dobra i zaradna, a ten jej wiecznie wywija, zobaczymy jak to się dalej potoczy....

Jeszcze raz dzięki za informacje

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #451 dnia: Lipiec 11, 2008, 10:38:03 pm »
Gazeta Podatkowa nr 55  z dn. 2008.07.10
Autor: Dawid Szwarc

Obowiązek alimentacyjny dziadków

Mój mąż od kilku lat nie może znaleźć pracy. Ja jestem ciężko chora i nie mogę być nigdzie zatrudniona. Mąż posiada bardzo majętnych rodziców. Czy w obecnej sytuacji możemy domagać się od nich alimentów na nasze dzieci?

Obowiązek alimentacyjny - dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania - ciąży nie tylko na rodzicach czy dziadkach, ale na wszystkich krewnych w linii prostej, a także na rodzeństwie. Przepisy określają jednak pewną kolejność wykonywania tej powinności - najpierw świadczenia powinni wykonywać krewni bliższego stopnia, dopiero później dalsi krewni. Stanowi o tym art. 129 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. nr 9, poz. 59 ze zm.). W przypadku małoletniego dziecka niewątpliwie alimenty ciążą przede wszystkim na jego rodzicach. Powinni oni wspierać swoje dziecko tak długo, dopóki nie będzie ono mogło samodzielnie się utrzymać.

Może się jednak zdarzyć, że rodzice dziecka nie będą mogli (obiektywnie) zapewnić dziecku takiej pomocy. Wówczas z prawnego punktu widzenia aktualizuje się obowiązek alimentacyjny krewnych (wstępnych) dalszego stopnia, a więc np. dziadków dziecka. Należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze, nie obowiązuje tu żaden automatyzm - dziadkowie nie przejmują całego niespełnionego obowiązku alimentacyjnego. Mogą być bowiem zobowiązani do alimentacji tylko w takim zakresie, na jaki pozwalają im możliwości majątkowe przy uwzględnieniu również ich usprawiedliwionych potrzeb (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1976 r., sygn. akt III CRN 205/76). Po drugie, nie można zobowiązywać do świadczeń alimentacyjnych tylko rodziców jednego małżonka. Przepisy wyraźnie wskazują, że krewnych w tym samym stopniu (a więc dziadków ze strony obojga rodziców dziecka) obowiązek alimentacyjny obciąża w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Oznacza to, że gdyby doszło do sprawy sądowej (o zasądzenie alimentów), wówczas rodzice dzieci nie mogliby domagać się spełnienia całości świadczenia od jednych rodziców. Jeśli rodzice Czytelniczki żyją, także oni są zobowiązani do pomocy alimentacyjnej wobec dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie rozkłada się po równo, a w takich częściach, które odpowiadają możliwościom majątkowym i zarobkowym każdego z dziadków. Oznacza to, że rodzice męża Czytelniczki (jako bardziej majętni) mogą być zobowiązani do większych świadczeń niż rodzice Czytelniczki. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać, stosownie do okoliczności (za zgodą zobowiązanego), na jego osobistych staraniach o utrzymanie i wychowanie dziec­ka (wyrok SN z dnia 24 stycznia 1973 r., sygn. akt III CRN 378/72).
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #452 dnia: Lipiec 11, 2008, 11:34:01 pm »
źródło z postu Ulki:
Obowiązek alimentacyjny dziadków
- Gazeta Podatkowa nr 55 (470) z dn. 2008.07.10, strona 17, Autor: Dawid Szwarc


http://samodzielne-matki.free.ngo.pl/docs/paliment.rtf
wzór pozwu o alimenty względem rodziny ojca dziecka [RTF].

http://samodzielne-matki.free.ngo.pl/alimenty-FAQ.html
dużo informacji o alimentach i ich dochodzeniu

http://samodzielne-matki.free.ngo.pl/alimenty-FAQ.html#podstawa%20prawna
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #453 dnia: Lipiec 15, 2008, 10:08:49 am »
Ustawa
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej1)
(Dz. U. Nr 86, poz. 732, Nr 164, poz. 1366)


Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady
:

1) postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna;

2) przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) bezskuteczności egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy;

2) dłużniku alimentacyjnym - oznacza to osobę zobowiązaną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, wobec której egzekucja jest bezskuteczna;

3) organie właściwym dłużnika - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego;

4) organie właściwym wierzyciela - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;

5) osobie uprawnionej - oznacza to osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona,

c) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

6) wywiadzie środowiskowym - oznacza to rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

7) zaliczce alimentacyjnej - oznacza to kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna.

Rozdział 2

Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych


Art. 3. 1. W przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji.

3. Organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego informuje sąd o wszelkich przejawach opieszałości komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

4. Komornik, nie rzadziej niż co pół roku, przekazuje prezesowi sądu informacje o działaniach podejmowanych w toku postępowań prowadzonych przeciwko osobom zobowiązanym do alimentacji i do zwrotu należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Art. 4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, ośrodek pomocy społecznej, na wniosek organu właściwego dłużnika, przeprowadza wywiad środowiskowy u dłużnika alimentacyjnego.

2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

1) zwraca się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

2) występuje, w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, o którym mowa w ust. 1, lub odmowy podjęcia prac, o których mowa w ust. 2, lub uchylania się od nich, organ właściwy dłużnika informuje podmiot uprawniony do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)).

4. (Uchylony).

Art. 5. 1. Organ właściwy dłużnika, w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 3, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

Art. 6. 1. Organ właściwy wierzyciela po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 4 ust. 3, może wytoczyć powództwo przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.3)).

2. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym.

3. Organ właściwy wierzyciela może zlecić ośrodkowi pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Zaliczka alimentacyjna


Art. 7. 1. Zaliczka alimentacyjna, zwana dalej "zaliczką", przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia.

2. Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Art. 8. 1. Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty, o której mowa w art. 7 ust. 2, kwotę zaliczki, o której mowa w ust. 1, zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2) zawarła związek małżeński;

3) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

4. Przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki.

5. Rada gminy może, w drodze uchwały, podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyższenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze środków organu właściwego wierzyciela.

6. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informacje, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną jej zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należną osobie zaliczkę w całości lub w części w formie rzeczowej.

Art. 9. Przy ustalaniu prawa do zaliczki i jej wysokości:

1) w razie ustalenia łącznej kwoty świadczeń alimentacyjnych dla kilku osób uprawnionych, za kwotę świadczeń alimentacyjnych przysługujących jednej osobie uważa się część łącznej kwoty proporcjonalną do liczby osób, dla których ustalono świadczenia alimentacyjne;

2) w razie ustalenia świadczeń alimentacyjnych więcej niż jednym tytułem egzekucyjnym od różnych osób, za kwotę świadczeń alimentacyjnych przysługujących jednej osobie uważa się kwotę świadczeń alimentacyjnych przysługujących na podstawie wszystkich tytułów egzekucyjnych.

Art. 9a. Organ właściwy wierzyciela oraz organ właściwy dłużnika mogą upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Art. 10. 1. Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego.

1a. W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją.

1b. Osobie, o której mowa w ust. 1a, zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

2. Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

4. Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

5. Organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu zaliczki na podstawie:

1) wniosku o przyznanie zaliczki;

2) zaświadczenia komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;

2a) informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych;

3) oświadczenia wnioskodawcy o:

a) spełnianiu warunków określonych w ustawie, w tym o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 3,

b) przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego;

4) informacji osoby, o której mowa w ust. 2, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

5) innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

6. Prawo do zaliczki ustala się w wysokości, o której mowa w art. 8, na okres zasiłkowy.

7. Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

8. Wysokość zaliczki w następnym kwartale stanowi różnicę pomiędzy świadczeniem alimentacyjnym albo kwotami, o których mowa w art. 8, a wysokością wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.

Art. 10a. Organ właściwy wierzyciela może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do zaliczki, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do zaliczki albo osoba nienależnie pobrała zaliczkę.

Art. 11. 1. Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:

1) (uchylony);

2) w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych;

3) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

2. W przypadku udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.

3. Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

Art. 12. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %.

2. 50 % kwoty, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa.

3. Organ właściwy wierzyciela przekazuje komornikowi sądowemu decyzję przyznającą zaliczkę.

4. Decyzja stanowi podstawę przekazywania przez komornika sądowego organowi właściwemu wierzyciela kwot wyegzekwowanych od dłużnika pozostałych po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.

5. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu osobie uprawnionej zaliczki komornik sądowy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy organu właściwego wierzyciela kwoty wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego, aż do pełnego pokrycia należności.

6. W przypadku gdy w okresie wypłaty zaliczki należność nie zostanie zaspokojona, po zaprzestaniu wypłaty zaliczki komornik sądowy przekazuje organowi właściwemu wierzyciela kwoty ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego, pozostałe po zaspokojeniu świadczeń alimentacyjnych.

7. Wniosek osoby uprawnionej do zaliczki o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego nie wywołuje skutków dla postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zaspokojenia należności.

Art. 13. 1. Po wydaniu decyzji o przyznaniu zaliczki postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu osoby uprawnionej jest prowadzone w dalszym ciągu według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4)), z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3-6.

2. Dłużnik alimentacyjny, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej, nie może żądać zwolnienia z egzekucji powołując się na zapłacenie świadczeń alimentacyjnych do rąk osoby uprawnionej.

Art. 14. 1. Zmiany w wysokości zaliczki na skutek zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego dokonuje się od miesiąca wpływu tytułu egzekucyjnego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

2. (Uchylony).

Art. 15. Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.

Art. 16. Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.

Art. 17. 1. Przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie.

2. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne.

3. Koszty obsługi zaliczek wynoszą 3 % wydatków na zaliczki alimentacyjne.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki oraz odpowiednich zaświadczeń, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji tego zadania.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.

6. Systemy informatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie określonym w ustawie stanowią integralne części systemów informatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

Art. 18. 1. Kwota, o której mowa w art. 7 ust. 2, oraz wysokość zaliczki podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Datę pierwszej weryfikacji ustala się na dzień 1 września 2006 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, a także przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)).

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących


Art. 19. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.";

2) art. 920 otrzymuje brzmienie:

"Art. 920. § 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do egzekucji prowadzonej z urzędu, a także egzekucji alimentów.

§ 2. W razie egzekucji alimentów sąd prowadzi postępowanie o wyjawienie majątku także na wniosek komornika.";

3) w art. 1081 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

§ 2. Komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika. Komornik zawiadomiony zażąda przekazania mu sprawy wraz ze ściągniętymi kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jeżeli dokonane zostało zajęcie wynagrodzenia za pracę lub wierzytelności, równocześnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawcę, dłużnika, względnie wierzyciela zajętej wierzytelności, że dalszych wpłat należy dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano.";

4) w art. 1083 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.";

5) art. 1086 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1086. § 1. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

§ 3. Jeżeli w wyniku dochodzenia, o którym mowa w § 1, nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

§ 4. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej.

§ 5. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania. Przepisu art. 823 nie stosuje się.".

Art. 20. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.7)) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.".

Art. 21. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.8)) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,

2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.".

Art. 22. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.9)) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasiłki porodowe wypłacone na podstawie odrębnych przepisów,".

Art. 23. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.10)) art. 209 otrzymuje brzmienie:

"Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu udzielającego odpowiedniego świadczenia rodzinnego albo zaliczki alimentacyjnej.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną, ściganie odbywa się z urzędu.".

Art. 24. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 55 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.";

2) w art. 57 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli, oraz w sprawach dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego - oznaczenie tytułu wykonawczego i wierzyciela oraz kwotę wierzytelności - w przypadku wierzytelności pieniężnych lub opis wierzytelności - w przypadku wierzytelności niepieniężnych; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z oznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego,".

Art. 25. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727) w art. 299:

a) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych;",

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane:

1) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

2) komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym;

3) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych.".

Art. 26. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.12)) w art. 6:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.",

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli przyznał osobie świadczenie pielęgnacyjne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.".

Art. 27. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.";

2) w art. 3:

a) w pkt 1 w lit. c:

- tiret trzynaste otrzymuje brzmienie:

"- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,",

- tiret piętnaste otrzymuje brzmienie:

"- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,",

- w tiret dwudziestym trzecim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret dwudzieste czwarte, dwudzieste piąte i dwudzieste szóste w brzmieniu:

"- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dochodzie osoby uczącej się albo dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego - oznacza to przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o ubezpieczeniu społecznym rolników, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także uposażenia w stanie spoczynku określone w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sądzie Najwyższym, a także renty szkoleniowe i renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, renty z tytułu niezdolności do pracy określone w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, a także renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;",

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się;",

e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego;",

f) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego;",

g) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) osobie samotnie wychowującej dziecko - oznacza to pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka;",

h) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;",

i) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej;",

j) po pkt 22 dodaje się pkt 23 i 24 w brzmieniu:

"23) utracie dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) nieotrzymywaniem części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

f) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

g) wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a;

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

d) uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,

g) dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art. 5 ust. 8a ustawy.";

3) w art. 5:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka powiększonego o uzyskany dochód.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego ustala się w wysokości określonej w przepisach o pomocy społecznej.",

c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8c w brzmieniu:

"8a. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

8b. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 8a, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

8c. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.",

d) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. W przypadku gdy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód uwzględnia się tylko dochód dziecka.";

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.";

5) w art. 8 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;";

6) w art. 10 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,

b) dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt 7,

oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;";

7) uchyla się art. 11;

8) w art. 12:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) (uchylony).

2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.",

b) (uchylona),

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

4. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci.",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku wyboru dodatku, o którym mowa w art. 11, dodatek nie przysługuje na żadne dziecko w rodzinie.";

9) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.";

10) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 90,00 zł na dziecko.";

11) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko albo

2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 40 zł miesięcznie na dziecko.";

12) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. Rada gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9-15. Podwyższenie kwot dodatków finansowane jest ze środków własnych gminy.";

13) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.";

14) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.";

15) w art. 23:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, organ właściwy może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach, o których mowa w art. 3 pkt 17, jeśli okoliczności te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.",

b) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu:

"4c. Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy organ właściwy upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych kierownika ośrodka pomocy społecznej lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej.",

c) w ust. 5 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) oświadczenia o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym,";

16) w art. 24:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoły wyższej.";

17) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.";

18) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. 1. Osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przedkłada, w terminie do dnia 15 marca, oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne wstrzymuje, od najbliższego terminu płatności do końca okresu zasiłkowego ich wypłatę, jeżeli osoba nie złożyła oświadczenia albo dochód określony w oświadczeniu przekracza kwoty, o których mowa w art. 5 ustawy. Przepis art. 28 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy osoba złożyła oświadczenie po terminie i spełnia warunki, o których mowa w art. 5, świadczenia rodzinne wypłaca się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynęło oświadczenie.

4. W celu weryfikacji oświadczeń organ właściwy występuje, do dnia 30 czerwca każdego roku, do urzędu skarbowego o przekazanie zaświadczeń, o których mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1, dotyczących dochodów osób otrzymujących świadczenia rodzinne. Wystąpienie organu właściwego oraz zaświadczenie urzędu skarbowego może mieć formę elektroniczną.

5. Urząd skarbowy przekazuje zaświadczenia nie później niż do dnia 31 lipca danego roku.

6. Organ właściwy nie wymaga od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne zaświadczeń, o których mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1, jeżeli urząd skarbowy przekazał je w trybie, o którym mowa w ust. 4 i 5.";

19) art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października.

5. Wniosek o dodatek, o którym mowa w art. 9, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

6. Podmiot realizujący świadczenia rodzinne jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24, a także, w terminie do dnia 31 stycznia, o konieczności przedłożenia do dnia 15 marca oświadczenia o dochodzie członków rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.";

20) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

2. W przypadku udzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, wypłaca się świadczenia rodzinne od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu zasiłkowego, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

3. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

4. W przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej świadczenia za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

5. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.";

21) w art. 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kwoty świadczeń rodzinnych, o których mowa w ust. 2, podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych.";

22) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1. Organ właściwy może bez zgody strony zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń rodzinnych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.14)).";

23) w art. 33:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 2, wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6 000 zł rocznie dla organu właściwego.

2b. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów obsługi, o których mowa w ust. 2a.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, uwzględniając w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdań.";

24) w art. 47:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2002.";

25) w art. 49:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zasiłek rodzinny, o którym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, 13 i 14, a także zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku ubiegania się o dodatek, o którym mowa w art. 15, świadczenia rodzinne wypłaca organ właściwy.

4. Świadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden podmiot realizujący te świadczenia.";

26) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. Organ właściwy, po dniu wejścia w życie ustawy, przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne osobie ubiegającej się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Przepisy art. 20 i 50 stosuje się odpowiednio.";

27) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, dokona przeniesienia między częściami i paragrafami zawartymi w ustawie budżetowej na rok 2005 i 2006 planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.";

28) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:

"Art. 56a. 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje na dziecko urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., jeżeli rodzina spełnia warunki określone w ustawie.

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje, jeżeli przed dniem 1 maja 2004 r. został na dziecko przyznany jednorazowy zasiłek macierzyński, przysługujący na podstawie przepisów o pomocy społecznej lub jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przysługujący na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Osoba ubiegająca się o dodatek, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie kierownika ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, stwierdzające, że jednorazowy zasiłek macierzyński nie został przyznany lub zaświadczenie właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające, że jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka nie został przyznany.

4. Dodatek wypłaca się do dnia 31 sierpnia 2005 r.";

29) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba otrzymująca do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasiłek wychowawczy, jeżeli pozostawała w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przez okres krótszy niż 6 miesięcy, nabywa prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie.";

30) po art. 59a dodaje się art. 59b w brzmieniu:

"Art. 59b. Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo, do zakończenia 3-letniego okresu jego pobierania, jeżeli spełnia dotychczasowe warunki.";

31) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba pozostająca w związku małżeńskim otrzymująca na dzieci do dnia wejścia w życie ustawy świadczenie z funduszu alimentacyjnego nabywa prawo do dodatku, o którym mowa w art. 12, do dnia 31 sierpnia 2005 r., jeżeli spełnia warunki określone w ustawie.";

32) w art. 62:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Do czasu przejęcia przez organ właściwy zadań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych postępowanie w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych zakończone ostateczną decyzją lub będące w toku prowadzi organ, który wydał tę decyzję lub wszczął postępowanie w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustalone ostateczną decyzją są potrącane:

1) ze świadczeń rodzinnych przez podmioty realizujące świadczenia rodzinne;

2) z emerytury, renty, uposażenia rodzinnego lub renty rodzinnej przez podmioty realizujące te świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli prawo do świadczeń rodzinnych ustało lub nie istniało, pod warunkiem, że świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze były wypłacane łącznie z emeryturą, rentą, uposażeniem rodzinnym lub rentą rodzinną;

3) w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Organ właściwy w przejętych sprawach dotyczących nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, a także w sprawach świadczeń rodzinnych ustalonych ostateczną decyzją lub będących w toku staje się stroną w zakresie postępowań egzekucyjnych i przed sądem, a także przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelności.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organ właściwy prowadzi postępowanie w sprawie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych na podstawie ustawy.";

33) art. 67 otrzymuje brzmienie:

"Art. 67. Egzekucję należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu prowadzi się w dalszym ciągu aż do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty ściągnięte od osoby zobowiązanej do alimentacji, pozostałe po zaspokojeniu alimentów i należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.";

34) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją zdrowotną lub rodzinną osoby, przeciwko której jest prowadzona egzekucja alimentów, lub osoby zobowiązanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu, likwidator może umorzyć, rozłożyć na raty lub odroczyć termin płatności należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

2. Likwidator, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć należności likwidowanego funduszu z tytułu wypłaconych lub bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu.

3. Od decyzji likwidatora, w sprawach określonych w ust. 1, przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu wskazanej w decyzji. Jeżeli odwołanie nie zostało uwzględnione podlega przekazaniu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia, do sądu wraz z uzasadnieniem.";

35) w art. 72 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 6 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.".

Rozdział 5

Przepisy końcowe

Art. 28. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 27 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych.

Art. 29. 1. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego przez sąd do alimentacji.

Art. 29a. Komornik w 2005 r. może przyjąć wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz wydać zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego według wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń, przed dniem 1 września 2005 r.

Art. 30. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 28, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 2004 r.;

2) art. 27 pkt 23, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.;

3) art. 7-18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3-9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.;

4) art. 26 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

____________________

http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=177748
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #454 dnia: Lipiec 15, 2008, 01:36:51 pm »
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 770. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt P 18/06

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20081190770&type=2&name=D20080770.pdf
w pdf -szczegóły


kliknij, powiększ

Stan prawny: obowiązuje  
Wydany: 7 lipca 2008 r.
Wchodzi w życie: 7 lipca 2008 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność z konstytucją:

- art. 2 pkt 5a i art. 29 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (P 18/06),

Dziennik Ustaw Nr 119 zpoz.770 z  7 lipca 2008
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276342
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=177748
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #455 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:48:15 pm »
Będą nowe zasady alimentacji dzieci

Rodzic będzie mógł uchylić się od alimentowania pełnoletniego dziecka, gdy spowoduje to nadmierny dla niego uszczerbek, zakłada projekt przyjęty przez rząd.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który przewiduje zmianę zasad płacenia alimentów na dzieci pełnoletnie. Umożliwi on zwolnienie rodziców od wykonywania obowiązku alimentacyjnego po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Odmowa płacenia
Odmówić płacenia alimentów będą mogli nawet rodzice zobowiązani do ich płacenia orzeczeniem wydanym jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 18 lat, wówczas gdy łożenie na utrzymanie dziecka powoduje uszczerbek w ich utrzymaniu, a dziecko nie dokłada żadnych starań, by samodzielnie się utrzymać.

W większości krajów UE bezwzględny obowiązek alimentacyjny ciąży jedynie na rodzicach w stosunku do małoletnich dzieci. Natomiast dzieci pełnoletnie mają tam prawo do alimentów tylko wówczas, gdy są niepełnosprawne, chore albo dalej się uczą i przez to nie mogą zarobić na swoje utrzymanie.

Osobiste starania
Kolejna propozycja dotyczy możliwości wykonywania obowiązku alimentacyjnego w taki sposób, że zobowiązany stara się osobiście o utrzymanie i wychowanie uprawnionego dziecka lub osoby niepełnosprawnej, natomiast nie łoży na ten cel pieniędzy. Koszty utrzymania i wychowania dziecka pokrywane byłyby wówczas ze środków odprowadzanych przez inne osoby zobowiązane do alimentów. Byłoby to korzystne rozwiązanie dla zobowiązanych mających skromne dochody, którzy osobistymi staraniami mogą się przyczyniać do zapewnienia odpowiednich warunków nieletniemu lub niepełnosprawnemu.

Władza rodzicielska
Zaproponowane w projekcie unormowania prowadzą do zmiany sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez ojca lub matkę, których ojcostwo lub macierzyństwo zostało ustalone w wyroku.

Sąd będzie mógł w stosunku do nich zawiesić władzę rodzicielską, ograniczyć ją albo pozbawić jej. Teraz sąd w takich przypadkach przyznaje pełną władzę albo pozbawia jej. W dodatku zamiast dotychczasowego uznawania dziecka projekt przewiduje możliwość uznania ojcostwa. Oświadczenie o takim uznaniu będzie mógł złożyć nawet szesnastoletni mężczyzna bez zgody swoich rodziców.

Teraz projekt trafi do Sejmu.

Autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, Źródło: GP 2008-07-16
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #456 dnia: Lipiec 16, 2008, 12:51:07 pm »
MF o przychodach przeznaczonych na utrzymanie rodziny

Alimenty są opodatkowane tylko raz

Powstanie obowiązku podatkowego u osoby otrzymującej alimenty nie jest uzależnione od prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z osobą płacącą alimenty.

INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2043) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania alimentów, w sytuacji gdy osoba zobowiązana do ich płacenia oraz osoba alimentowana prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Wątpliwości posłów budziła kwestia podwójnego opodatkowania pieniędzy otrzymywanych na utrzymanie rodziny. Po raz pierwszy w momencie otrzymania pensji, emerytury bądź renty, a po raz drugi, gdy część już raz opodatkowanych dochodów przykazywana jest w wydzielonej przez sąd kwocie na rzecz osoby innej niż dziecko, ale pozostającej w tym samym gospodarstwie domowym. MF stwierdziło, że nie można zgodzić się ze stwierdzeniem o podwójnym opodatkowaniu alimentów. Jak podkreślił resort podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym. Zatem dla powstania obowiązku podatkowego u osoby, która otrzymuje alimenty, nie ma znaczenia fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z osobą płacącą alimenty. Alimenty podlegają opodatkowaniu tylko raz, tj. u osoby je otrzymującej. Tylko dla tej osoby stanowią źródło przychodu. Źródłem przychodu nie są natomiast dla osoby realizującej obowiązek alimentacyjny. Dla tej osoby źródłem przychodu jest np. przychód ze stosunku pracy, z którego to przychodu następuje wypłata alimentów.

Zdaniem MF całkowite zwolnienie z opodatkowania alimentów oraz świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny mogłoby zostać uznane za przejaw niesprawiedliwości podatkowej. W przypadku bowiem osoby utrzymującej się wyłącznie z emerytury, renty czy też wynagrodzenia za pracę uzyskiwane przez nią dochody podlegałyby opodatkowaniu, natomiast jedyny dochód osoby alimentowanej w postaci alimentów lub świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny byłby zwolniony z opodatkowania.

ZWOLNIENIE Z OPODATKOWANIA ALIMENTÓW

Wolne od podatku są alimenty:
• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,

• na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Autor: Magdalena Majkowska, GP 2008-07-16
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #457 dnia: Lipiec 16, 2008, 01:45:19 pm »
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

W dniu 7 maja 2008 roku w Dzienniku Ustaw Nr 78, poz. 469 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.

tekst rozporządzenia
Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 kwietnia 2008 r. (poz. 469)
KWESTIONARIUSZ WYWIADU ALIMENTACYJNEGO


Zal. Nr2
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #458 dnia: Lipiec 17, 2008, 02:18:48 pm »
O alimenty można się ubiegać od sierpnia

Ustawę przywracającą Fundusz Alimentacyjny trzeba poprawić, jeszcze zanim wejdzie w życie.

Dziś rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2007 r. nr 192, poz. 1378)  orazustawy o promocji zatrudnienia (DzU z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.)

Przypomnijmy: na dziecko, na które jedno z rodziców nie łoży, będą wypłacane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł. Uprawnione do nich będą rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto.

Z projektu wynika, że zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji, potrzebne, by ubiegać się o wypłatę, komornicy będą wydawali już od 1 sierpnia. Od tej chwili uprawnieni mogą składać do gmin wnioski o świadczenia. Pieniądze będą wypłacane od października.

W skład rodziny zaliczać się będzie konkubenta rodzica dziecka uprawnionego do alimentów. O pomoc będą mogli się ubiegać polscy obywatele, a cudzoziemcy tylko z państw UE oraz tych, które zawarły z Polską odpowiednie umowy.

Gmina będzie mogła bez zgody uprawnionego (lub jego przedstawiciela ustawowego) zmienić decyzję przyznającą świadczenie z funduszu, np. gdy zmieni się sytuacja finansowa rodziny. Oczekiwanie na wydanie kolejnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie będzie mogło powodować przerwy w wypłacaniu świadczenia. Inny sposób naliczania odsetek od nienależnych świadczeń spowoduje, że będą one nieco wyższe.

Z ustawy ma też zniknąć obowiązek tworzenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rejestru dłużników alimentacyjnych.

Źródło : Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

dejvid1111

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #459 dnia: Lipiec 20, 2008, 12:23:29 pm »
Witam mam powazny problem i chialbym zeby mi ktos pomogl.
a mianowicie. Moj dziadek mial nieslubne dziecko i placil na niego alimenty do wieku 18 roku zycia. W tym czasie ozenil sie z inna kobieta teraz obecnie ma 2 dzieci w wieku 35 i 43 lat a dziecko na ktore placil alimenty ma teraz tez okolo 30 lat.dziadek w tym roku zmarl. A ta kobieta ktorej placil  alimenty wydzwania do zony dziadka czyli obecnie mojej babci i upomina sie o alimenty gdyz dziecko niema pracy i jest w trudnej sytuacji materialnej.Dziadek mial  dom na polowe z babcia. I teraz bacia sie martwi co bedzie?? moglby mi ktos pomoc?? bardzo prosze babcia ledwo otrzasnela sie po smierci meza a tu juz ja atakuja i boi sie . Czy jakims cudem moga przeniesc te alimenty na kogos? albo czy moga sie dopominac o jakiegos prawa do tego domu?? co ze spadkiem?? i czy moga przejac jakos dom?? jezli tak to jak temu zaradzic?? prosze o odpoweiedz bede baaaaaaaaaardzo wdzieczny .niewiem czy w odpowiednim temacie umiescilem posta ale nigdy nie bylem na tej stronine prosze o wybaczenie

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #460 dnia: Lipiec 20, 2008, 01:27:03 pm »
Cytat: "dejvid1111"
a dziecko na ktore placil alimenty ma teraz tez okolo 30 lat.dziadek w tym roku zmarl


Zakładam, że ojcostwo dziadka było "formalnie" udowodnione ( dziadek jest wpisany jako ojciec w akt urodzenia tego trzydziestolatka ) .

Trudno tego człowieka nazwać dzieckiem. Sam się powinien utrzymywać.

Teoretycznie możliwe jest by ubiegał się o alimenty , a praktycznie, moim zdaniem żaden sąd mu ich nie zasądzi. Niech się weźmie do pracy.
Gdyby domagał się alimentów to w pierwszej kolejności od swojej matki, a nie od żony ojca.
Temat skomplikowany, bo trudno rozważać wszystkie teoretyczne możliwości w tej sprawie.Dyskusja dotycząca dziedziczenia przeniesiona została
tutaj:


» Prawo dla nas - pytania
http://forum.darzycia.pl/topic,1003.htm?postdays=0&postorder=asc&start=420

Gaga

dejvid1111

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #461 dnia: Lipiec 20, 2008, 07:05:43 pm »
Ma 2 dzieci slubnych i jedno nieslubne. Dziekuje pieknie jestem dozgonnie wdzieczny:D dziekuje za wyczerpujaca wypowiedz teraz juz wiem to na czym mi zalezalo.Jeszcze raz dziekuje uprzejmie

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #462 dnia: Lipiec 20, 2008, 07:36:11 pm »
Dyskusja dotycząca dziedziczenia przeniesiona została
tutaj:


» Prawo dla nas - pytania
http://forum.darzycia.pl/topic,1003.htm?postdays=0&postorder=asc&start=420

Gaga

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26482
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #463 dnia: Lipiec 20, 2008, 07:43:04 pm »
dejvid1111,ponieważ temat dot. alimentów,na temat dziedziczenia więcej znajdziesz tutaj info.

 Prawo / rodzina
http://forum.darzycia.pl/topic,7125.htm

Prawo dla nas - pytania

Przyklejony- u góry tematów
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

dejvid1111

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #464 dnia: Lipiec 20, 2008, 07:56:21 pm »
Dziekuje jeszcze raz jestescie wspaniali:D

kasiape

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #465 dnia: Lipiec 20, 2008, 08:52:23 pm »
Dyskusja dotycząca dziedziczenia przeniesiona została
tutaj:


» Prawo dla nas - pytania
http://forum.darzycia.pl/topic,1003.htm?postdays=0&postorder=asc&start=420

Gaga

dejvid1111

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #466 dnia: Lipiec 20, 2008, 09:25:44 pm »
Dyskusja dotycząca dziedziczenia przeniesiona została
tutaj:


» Prawo dla nas - pytania
http://forum.darzycia.pl/topic,1003.htm?postdays=0&postorder=asc&start=420

Gaga

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #467 dnia: Lipiec 20, 2008, 09:55:00 pm »
Rzeczywiście wybiegliśmy poza temat. Proszę o rozcalenie postów dotyczących dziedziczenia.

Dyskusja dotycząca dziedziczenia przeniesiona została
tutaj:


» Prawo dla nas - pytania
http://forum.darzycia.pl/topic,1003.htm?postdays=0&postorder=asc&start=420

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26482
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #468 dnia: Lipiec 21, 2008, 07:48:48 am »
Będą nowe zasady alimentacji dzieci

Rodzic będzie mógł uchylić się od alimentowania pełnoletniego dziecka, gdy spowoduje to nadmierny dla niego uszczerbek, zakłada projekt przyjęty przez rząd.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który przewiduje zmianę zasad płacenia alimentów na dzieci pełnoletnie. Umożliwi on zwolnienie rodziców od wykonywania obowiązku alimentacyjnego po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Odmowa płacenia

Odmówić płacenia alimentów będą mogli nawet rodzice zobowiązani do ich płacenia orzeczeniem wydanym jeszcze przed ukończeniem przez dziecko 18 lat, wówczas gdy łożenie na utrzymanie dziecka powoduje uszczerbek w ich utrzymaniu, a dziecko nie dokłada żadnych starań, by samodzielnie się utrzymać.

W większości krajów UE bezwzględny obowiązek alimentacyjny ciąży jedynie na rodzicach w stosunku do małoletnich dzieci. Natomiast dzieci pełnoletnie mają tam prawo do alimentów tylko wówczas, gdy są niepełnosprawne, chore albo dalej się uczą i przez to nie mogą zarobić na swoje utrzymanie.

Osobiste starania

Kolejna propozycja dotyczy możliwości wykonywania obowiązku alimentacyjnego w taki sposób, że zobowiązany stara się osobiście o utrzymanie i wychowanie uprawnionego dziecka lub osoby niepełnosprawnej, natomiast nie łoży na ten cel pieniędzy. Koszty utrzymania i wychowania dziecka pokrywane byłyby wówczas ze środków odprowadzanych przez inne osoby zobowiązane do alimentów. Byłoby to korzystne rozwiązanie dla zobowiązanych mających skromne dochody, którzy osobistymi staraniami mogą się przyczyniać do zapewnienia odpowiednich warunków nieletniemu lub niepełnosprawnemu.

Władza rodzicielska

Zaproponowane w projekcie unormowania prowadzą do zmiany sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej przez ojca lub matkę, których ojcostwo lub macierzyństwo zostało ustalone w wyroku.

Sąd będzie mógł w stosunku do nich zawiesić władzę rodzicielską, ograniczyć ją albo pozbawić jej. Teraz sąd w takich przypadkach przyznaje pełną władzę albo pozbawia jej. W dodatku zamiast dotychczasowego uznawania dziecka projekt przewiduje możliwość uznania ojcostwa. Oświadczenie o takim uznaniu będzie mógł złożyć nawet szesnastoletni mężczyzna bez zgody swoich rodziców.

Teraz projekt trafi do Sejmu.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
Gazeta Prawna


http://finanse.wp.pl/POD,15,wid,10158291,prasa.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #469 dnia: Lipiec 22, 2008, 12:51:36 pm »
Zwolnienie dla alimentów będzie rozszerzone na ugody sądowe

Zmiana prawa - Zwolnienie alimentów z PIT będzie rozszerzone na dzieci otrzymujące rentę socjalną oraz na ugody sądowe.

Od początku 2009 roku zostanie rozszerzone zwolnienie z PIT dotyczące alimentów, zarówno wypłacanych na rzecz dzieci, jak i innych osób. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są alimenty:

• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,

• na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Resort finansów proponuje rozszerzenie zwolnienia z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ponadto zostanie dodane zwolnienie z opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz innych osób otrzymywanych również na podstawie ugody sądowej.

Limit zwolnienia z podatku w tym przypadku zostanie bez zmian.

Autor: Ewa Matyszewska Źródło: GP 2008-07-22
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #470 dnia: Lipiec 23, 2008, 11:03:37 am »
ROZWÓD | Świadczenia alimentacyjne

W jakich sytuacjach rozwiedziony małżonek może otrzymać alimenty od współmałżonka

Aimenty po rozwodzie otrzyma tylko ten małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Dostanie je nawet wówczas, gdy powróci do swojego poprzedniego nazwiska.

Czy trzeba zmienić nazwisko
Mąż po rozwodzie domaga się, abym przestała nosić jego nazwisko i powróciła do panieńskiego. Grozi, że gdy tego nie zrobię, to przestanie wypłacać mi alimenty.

Czy zmiana nazwiska ma wpływ na obowiązek alimentacyjny męża w stosunku do mnie?

Nie

Wprawdzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, ma prawo powrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem, ale zależy to wyłącznie od niego. Drugi małżonek nie może go zmusić do powrotu do poprzedniego nazwiska ani zakazać noszenia nazwiska, które otrzymał po ślubie. W tym celu nie może również grozić, że w razie odmowy zmiany nazwiska zaprzestanie wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego. Sąd ani inny organ nie może zmusić rozwiedzionego małżonka do zmiany nazwiska nawet wówczas, gdy z jego winy doszło do rozkładu pożycia oraz do rozwodu. Żadnego wpływu na zmianę nazwiska nie może wywierać również rażąco naganny sposób prowadzenia się byłego małżonka po rozwodzie.

Do alimentów po rozwodzie nie ma prawa tylko małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Natomiast żadnego wpływu na ten obowiązek nie ma nazwisko, które uprawniony do alimentów będzie nosił po rozwodzie. Bez znaczenia jest więc, czy sam dobrowolnie powróci do poprzedniego nazwiska, bądź też czy odmówi takiego powrotu.

W dodatku odmowa powrotu do poprzedniego nazwiska nie może też być rozpatrywana, w kategorii winy za rozkład pożycia.

Podstawa prawna

• Art. 59 i 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn.zm.).

Czy w pozwie o rozwód można żądać alimentów

Czy sąd orzeknie rozwód razem z alimentami na żonę. Czy już w pozwie o rozwód można domagać się zasądzenia alimentów na żonę?

Tak

Już podczas trwania sprawy o rozwód żona może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od męża na wypadek orzeczenia rozwodu. Takie same uprawnienia przysługują również mężowi. Żądanie alimentów można zgłosić w pozwie albo we wniosku złożonym podczas rozprawy w obecności drugiego małżonka albo w piśmie, które doręcza się temu małżonkowi. Jednak zasądzenie tych alimentów jest skuteczne dopiero od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 26 marca 1969 r. w sprawie sygn. akt III CZP 16/69, opublikowanej w OSNCP nr 12 z 1969 r. poz. 211. Natomiast w czasie trwania procesu o rozwód nie może zostać wszczęta odrębna sprawa o alimenty między małżonkami. W razie złożenia pozwu w takiej sprawie sąd przekaże go sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

Jeżeli sąd orzeknie alimenty na rozwiedzionego małżonka w wyroku rozwodowym, to wówczas początkową datę płatności stanowi data uprawomocnienia się wyroku o rozwód. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 26 marca 1969 r., sygn. akt III CZP 16/69 opublikowanej w OSNCP nr 12 z 1969 r., poz. 211.

Podstawa prawna

• Art. 444 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Czy potrzebne jest ustalanie winy

Czy sąd musi rozstrzygnąć o tym, kto zawinił, że doszło do rozkładu pożycia, aby mógł orzec o alimentach na rozwiedzionego małżonka?

Nie

Z roszczeniem o alimenty może wystąpić małżonek, nawet wówczas gdy orzekając rozwód sąd nie rozstrzygnął, który z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Wnosząc o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód można domagać się, aby był to rozwód bez orzekania o winie. Sąd wówczas nie ustala, kto zawinił, że doszło do rozkładu pożycia. W takiej sprawie przyjmuje się, że małżonek nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Może on wystąpić o alimenty wówczas, gdy znajdzie się w niedostatku. Będzie miał prawo żądać dostarczania mu przez drugiego małżonka środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Stan niedostatku nie musi wystąpić od razu po rozwodzie. Rozwiedziony małżonek może znaleźć się w nim dopiero po pewnym czasie. Chodzi tutaj o taką sytuację, w której rozwiedziony małżonek własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części, np. nie może podjąć pracy zarobkowej, bo zajmuje się utrzymaniem i wychowywaniem dzieci, albo nie ma kwalifikacji zawodowych do wykonywania takiej pracy, odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia i posiadanych umiejętności.

Zdaniem Sądu Najwyższego, gdyby jednak w takiej sytuacji alimentów domagał się rozwiedziony małżonek, który z uwagi na wiek, siły i stosunki rodzinne może rozpocząć naukę niezbędną do uzyskania wymaganych kwalifikacji, to wówczas alimenty przysługują mu tylko przez czas niezbędny do uzyskania tych kwalifikacji (wytyczne alimentacyjne Sądu Najwyższego z 1987 roku).

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu w takiej sytuacji wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Jednakże z uwagi na wyjątkowe okoliczności sąd może ten okres pięcioletni wydłużyć na żądanie uprawnionego.

Podstawa prawna

• Art. 60 par. 1 i par. 3 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy wyłącznie winny musi zawsze płacić

Mąż pije alkohol i nie interesuje się rodziną. Chcę wnieść sprawę o rozwód. Znajomi radzą mi, abym domagała się rozwodu z wyłącznej winy męża, bo wtedy łatwiej otrzymam od niego na siebie alimenty. Czy mąż uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia zawsze musi płacić alimenty na żonę?

Nie

Mąż uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia ma obowiązek płacić rozwiedzionej żonie alimenty tylko wówczas, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej. Na żądanie żony ma on wówczas obowiązek przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jej usprawiedliwionych potrzeb, nawet wówczas gdy nie znajduje się ona w niedostatku.

Aby ustalić, czy nastąpiło istotne pogorszenie się sytuacji materialnej rozwiedzionego małżonka, sąd musi przeprowadzić porównanie jego aktualnego położenia po rozwodzie z tym, jakie istniałoby wówczas, gdyby do rozwodu nie doszło. Natomiast małżonek niewinny nie ma prawa domagać się, aby przez alimenty sąd zapewnił mu taką stopę życiową, jaką ma małżonek zobowiązany do płacenia. Ma jednak prawo do bardziej dostatniego poziomu życia niż tylko polegający na zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb.

Sąd musi też wziąć pod uwagę, że z powodu np. wieku rozwiedziony niewinny małżonek nie będzie mógł własnymi siłami wyrównać istotnego pogorszenia własnej sytuacji materialnej.

Podstawa prawna

• Art. 60 par. 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy sąd ustala winę orzekając o alimentach

Dwa lata temu sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie małżonków. Teraz chcę wystąpić o alimenty od męża. Czy mogę domagać się, aby orzekając o alimentach sąd ustalił jego winę?

Nie

Sąd, który orzeka o alimentach na rozwiedzionego małżonka, nie ustala, który z nich w rzeczywistości ponosi winę rozkładu pożycia. Bierze pod uwagę rozstrzygnięcie o winie zawarte w sentencji wyroku rozwodowego. Dlatego w sprawie o alimenty nie można powoływać się na winę drugiego małżonka, jeżeli rozwód został orzeczony bez orzekania o winie.

Nawet jeżeli było to wadliwe rozstrzygnięcie sądu, a wyrok rozwodowy już uprawomocnił się, to wówczas rozstrzygnięcie w zakresie winy może być zmienione tylko w drodze wznowienia postępowania. Co do winy można wznowić postępowanie nawet wówczas, gdy jeden z małżonków zawarł nowy związek małżeński (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 12 października 1971 r. w sprawie sygn. akt III CZP 6/70, opublikowana w OSNCP nr 7-8 z 1971 r. poz. 117).

Podstawa prawna

• Art. 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy stopień winy wpływa na wysokość alimentów

Sąd orzekł rozwód z winy obojga małżonków. Teraz żona domaga się od rozwiedzionego męża alimentów i udowadnia, że znajduje się w niedostatku. Twierdzi, że mąż bardziej niż ona przyczynił się do rozwodu. Czy stopień winy męża wpływa na wysokość alimentów?

Nie

Przy orzeczeniu rozwodu z winy obojga małżonków stopień winy każdego z nich oraz przyczynienia się do rozkładu pożycia nie ma wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego oraz na wysokość świadczenia.

Nawet jeżeli zobowiązany do płacenia małżonek przyczynił się do rozwodu w większym stopniu, to nie musi przez to płacić wyższych alimentów. Powinien jedynie dostarczać środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionej do alimentów żony oraz swoim możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Podstawa prawna

• Art. 60 par. 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Czy należą się alimenty po kolejnym ślubie

Od kilku lat rozwiedziony małżonek płaci mi alimenty. Teraz chciałabym ponownie wyjść za mąż. Mój drugi mąż jest o wiele biedniejszy od poprzedniego. Czy po ślubie nadal będę mogła żądać alimentów od pierwszego męża?

Nie

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Po wyjściu za mąż nie można więc domagać się alimentów od poprzedniego męża. Nawet wówczas, gdyby nowy mąż był znacznie biedniejszy od poprzedniego i po ślubie z nim sytuacja materialna osoby uprawnionej do alimentów od byłego męża znacznie pogorszyła się, były małżonek nie musi już płacić alimentów. Obowiązek utrzymania żony ciążyć będzie na aktualnym mężu.

Podstawa prawna

• Art. 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz GP 2008-07-23
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #471 dnia: Lipiec 29, 2008, 06:51:40 pm »
Szukając Dziennika Ustaw z ustawą o dokumentach paszportowych ( ostatnia zmiana), trafiłam na inny ciekawy  Dziennik Ustaw. Jest w nim ogłoszona USTAWA z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dziennik Ustaw Nr 134 z 28 lipca 2008r.
Poz. 850.

Fotokopia tutaj: http://www.infor.pl/dziennik-ustaw.html

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #472 dnia: Lipiec 29, 2008, 11:18:59 pm »
Nie ma go jeszcze na stronie sejmowej, ale będzie

Dz U Nr 134 poz 850 z 27 czerwca 2008r

czyli poprawki do Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Wszelkie zmiany są dostępne tutaj (rozporządzenie i 5 załączników):

Rozporządzenie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
Poniższy tekst rozporządzenia, został podpisany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i przesłany do publikacji.  Uwzględnia on zmiany przewidziane w  ustawie z dnia 27 czerwca 2008 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2008r., Nr 134, poz. 850).
http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/nowelizacjafa.pdf

http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/rozporzadzenie.rtf

http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/zal1.rtf

http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/zal2.rtf

http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/zal3.rtf

http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/zal4.rtf

http://www.mps.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Swiadczen%20Rodzinnych/RozporzadzenieNFA/zal5.rtf

A historia tych zmian była taka:  ;)

W dniu 11 lipca 2008r. na 15. posiedzeniu Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów bez poprawek. Ustawa trafiła obecnie do podpisu przez Prezydenta RP.

2008-07-14
Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 22 lipca 2008r. na 15. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa oczekuje obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

2008-07-24
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
źródło
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #473 dnia: Lipiec 30, 2008, 01:56:45 pm »
2008 Dz. U. Nr 134 poz. 850_Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Stan prawny: obowiązuje  
Wydany: 28 lipca 2008 r.
Wchodzi w życie: 30 września 2008 r.
Zmienił: 2007 Dz. U. Nr 192 poz. 1378  2008-07-31  
Zobacz treść: wersja pierwotna(pdf)
vide

Alimenty
• Ustawy • Rozporządzenia • Komunikaty • Uchwały • Wyroki • Oświadczenia • Konwencje


Nowe paragrafy na dłużników alimentacyjnych

Może się okazać, że w ciągu pół roku dwukrotnie zmieni się tryb postępowania gmin wobec dłużników alimentacyjnych. Od jesieni urzędy pracy będą ich wzywały nawet co tydzień. Niebawem wejdzie w życie ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny

(ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, DzU nr 192, poz. 1378) dalej: ustawa o FA). Od października będą stosowane nowe zasady wypłaty pomocy dla dzieci, które nie otrzymują zasądzonych alimentów (wnioski można składać od 1 sierpnia).


Co się zmieni od października

Ustawa ta zawiera także zasady postępowania wobec rodziców, którzy uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Wśród nich są działania będące obowiązkiem gminy, w której mieszka niesolidny dłużnik.
Większość jest już samorządom znana – z obowiązującej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

– Zasadnicza różnica polega na trybie wszczynania postępowania przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Teraz inicjatywa należy do komornika prowadzącego egzekucję. Od października będą dwa tryby. Gminy będą wszczynać postępowanie przeciwko dłużnikowi z urzędu, jeśli wypłacają pomoc na jego dzieci. Będą też mogły je prowadzić na wniosek wierzyciela alimentacyjnego – wyjaśnia Tomasz Wardach z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej zajęć będą miały od października służby zatrudnienia. Będą bowiem wzywać bezrobotnych dłużników alimentacyjnych nie rzadziej niż co dziesięć dni, czyli częściej niż dotychczas i częściej niż innych (co miesiąc). W praktyce niesolidny rodzic może mieć obowiązek stawiania się w powiatowym urzędzie pracy nawet co tydzień, a to w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwości zatrudnienia lub szkolenia.

Wynika to z nowego brzmienia art. 33 ust. 3ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , który wprowadza ustawa o FA.


Kolejna nowelizacja

Nie jest wykluczone, że od przyszłego roku procedura postępowania przez gminy zmieni się jeszcze raz. Zmodyfikowane będą też obowiązki urzędów pracy.

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw znalazły się przepisy dotyczące ustawy o FA.
Przypomnijmy, że to już druga nowelizacja tej nieobowiązującej jeszcze ustawy. Pierwszą Sejm uchwalił 27 czerwca 2008 r. (ukazała się właśnie w DzU nr 134 poz. 850

Przewiduje ona m.in. możliwość wypłacania świadczeń nie tylko przez urzędy gmin, ale także ośrodki pomocy społecznej oraz inne jednostki organizacyjne.

Ustawa o FA została uchwalona pod koniec poprzedniej kadencji, a pośpiech spowodował, że zawiera sporo niedociągnięć.


Co zatem może się zmienić w 2009 r.? Wymiana informacji między powiatowymi urzędami pracy a gminami, w których mieszkają dłużnicy alimentacyjni, ma być ułatwiona.

Gmina, tak jak dziś, będzie informować powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji niesolidnego rodzica.

Przepisy, które zaczną obowiązywać w październiku, stanowią, że gmina ma informować starostę. Nowelizacja uprościłaby tę procedurę, bo przecież aktywizacją zajmują się podlegające staroście powiatowe urzędy pracy.


Pomoże urząd pracy

Gmina, w której mieszka dłużnik, nie będzie się też musiała zastanawiać, jakie formy aktywizacji są dla niego najwłaściwsze. Zrobi to urząd pracy, bo i tak musi stosować pełen zestaw działań, aby doprowadzić do podjęcia pracy przez dłużnika, z uwzględnieniem jego
potrzeb i możliwości.

Gmina nie będzie więc musiała zajmować się kierowaniem dłużnika do robót publicznych, o czym mówi art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o FA. W ubiegłym roku takich wniosków wpłynęło do starostów w całej Polsce około 11,5 tys., z czego najwięcej w województwach łódzkim (prawie 3,5 tys.) i warmińsko-mazurskim (1,3 tys.).

Urzędy pracy będą informowały gminy o tym, że dłużnik nie poddaje się aktywizacji. Z kolei, jeśli dana osoba przestanie być dłużnikiem alimentacyjnym lub nie będzie dalszej potrzeby jej aktywizowania, to gmina będzie musiała poinformować o tym urząd pracy (projektowany art. 12 ust. 4a ustawy o FA).

W jakim stopniu mobilizowanie niesolidnych rodziców do pracy jest skuteczne?

– W 2006 r. aktywizacji poddaliśmy 180 dłużników alimentacyjnych (wniosków od gmin wpłynęło 320), a zatrudnienie znalazło 19 osób. W 2007 r. na 125 aktywizowanych zaczęło pracować 49 osób. Często się nie zgłaszają na nasze wezwania lub odmawiają podjęcia zatrudnienia – mówi Grażyna Kiprowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Zwraca uwagę, że zwykle są to ludzie mający trudną sytuację osobistą. Praca z nimi jest znacznie cięższa niż z innymi bezrobotnymi.


Kiedy starosta zatrzyma prawo jazdy

Dłużnikowi alimentacyjnemu, podobnie jak dzisiaj, będzie grozić utrata prawa jazdy. Gmina wystąpi o to do starosty, gdy dłużnik:
- uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
- odmówi złożenia oświadczenia majątkowego,
- odmówi zarejestrowania się, jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- odmówi podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny.
- odmówi udziału w formach aktywizacji (np. w szkoleniu, stażu), które wiążą się z wypłacaniem ich uczestnikom pieniędzy (ten przypadek przewiduje projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia).

Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska 30-07-2008
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #474 dnia: Lipiec 31, 2008, 12:30:36 am »
Pieniądze dla rodziny
- Monika Adamowska, mk2008-07-28
 
.....Od 1 października można ubiegać się o pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Ale dokumenty musimy złożyć do końca sierpnia.

(....)

Alimenty - duże zmiany

O pieniądze z funduszu mogą ubiegać się wyłącznie ci, którzy mają alimenty przyznane wyrokiem sądu (albo ugodą sądową), ale ich nie dostają.

Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieli związać się z nowym partnerem, ale nie robili tego dla dobra dzieci (bo dotąd alimenty mogli otrzymywać tylko samotnie wychowujący). Teraz będą się należały także wtedy, gdy wychowujący dzieci rodzic zawarł nowe małżeństwo lub żyje w konkubinacie.

Ważne! O alimenty z funduszu można ubiegać się o miesiąc szybciej niż dotąd o zaliczkę - już po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji.

Stawka wzrosła

Będzie to maksymalnie 500 zł na dziecko (wszystkie kwoty podajemy netto). Warunek - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł miesięcznie. Oczywiście kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie będzie wyższa niż ta, jaką przyznał nam sąd. Dlatego jeśli np. mamy zasądzone 180 zł, dostaniemy tylko tyle. Możemy jedynie wystąpić do sądu o podwyższenie alimentów.

Na kogo dostaniemy pomoc, na kogo nie?

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego należą się na dziecko do 18. roku życia. Dłużej (do ukończenia 25 lat) tylko wtedy, gdy dziecko się uczy w szkole lub szkole wyższej. Bez względu na wiek prawo do świadczeń przysługiwać będzie na osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie dostaniemy alimentów na dziecko, które zostało oddane do rodziny zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. jest w pogotowiu opiekuńczym czy domu dziecka). Nie należą się także, gdy dziecko jest pełnoletnie i ma własne dziecko albo ożeniło się czy wyszło za mąż.

Dokumenty składamy w swojej gminie (pytaj w urzędzie gminy, gdzie konkretnie je dostarczyć).

Jakie przygotować dokumenty

Po pierwsze - wniosek (druk będzie miała instytucja zajmującą się wypłatą alimentów). Do wniosku dołączyć trzeba:

- odpis orzeczenia zasądzającego alimenty;

- zaświadczenie o dochodzie z urzędu skarbowego (teraz o dochodzie za rok 2007);

- dokumenty stwierdzające wiek dzieci;

- zaświadczenie, że egzekucja jest nieskuteczna - od komornika, a jeżeli chodzi o dłużnika, który wyjechał za granicę, to musimy dostarczyć informację z właściwego sądu (np. sądu okręgowego) lub innej właściwej instytucji (np. instytucji, która prowadzi postępowanie egzekucyjne w państwie, do którego dłużnik wyjechał) o podjęciu ścigania go za granicą;

- jeśli dziecko, które kończy 18 lat, chodzi do szkoły lub studiuje, to zaświadczenie o tym, że uczęszcza do szkoły;

- jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać pieniądze w październiku, dokumenty trzeba złożyć do końca sierpnia. Kto zrobi to dopiero we wrześniu lub październiku, pieniądze, z wyrównaniem od października, dostanie do końca listopada.

Świadczenie alimentacyjne przyznane będzie na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września. Oczywiście będzie można o nie występować także w trakcie trwania tego okresu. W takim przypadku pieniądze zostaną przyznane od miesiąca złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami.

Obecny okres świadczeniowy (jeszcze zaliczka alimentacyjna według wygasających przepisów) kończy się 31 sierpnia. Gminy automatycznie przedłużą wypłatę zaliczki uprawnionym o miesiąc, tj. do 30 września, a od 1 października przyznawane będą świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dłużnicy skuteczniej ścigani

Od października dłużników ścigać będą nie tylko komornicy, ale i urzędy skarbowe. Także gmina wypłacająca alimenty będzie miała szersze kompetencje. Np. może być stroną w sądzie rodzinnym i sama występować o podwyższenie lub obniżkę alimentów.

Jeżeli dłużnik nie pracuje, gmina każe mu się zarejestrować jako bezrobotny lub poszukujący pracy oraz szukać posady. Sama będzie pomagała znaleźć pracę. Starosta powiatu może skierować dłużnika do robót publicznych.

Gdy dłużnik odmówi podjęcia pracy, gmina złoży do prokuratury wniosek o ściganie go. Kiedy prokurator potwierdzi, że dłużnik uporczywie uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie najbliższych, skieruje sprawę do sądu (z art. 209 par. 1 kodeksu karnego). Za takie przestępstwo grozi grzywna, a nawet do dwóch lat więzienia.

Gmina może wystąpić do starosty o odebranie dłużnikowi prawa jazdy.

Ustawa zapowiada też, że powstanie centralny rejestr dłużników, do którego wpisywany ma być niesolidny rodzic. Dłużnik może też być umieszczony z Krajowym Rejestrze Sądowym - po półrocznym uchylaniu się od zapłaty może go tam wpisać komornik.


Na poczet długów komornik będzie mógł zająć nawet rzeczy osoby, która mieszka z dłużnikiem. Wyjątek - taka osoba udowodni, że to wyłącznie jej własność.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #475 dnia: Lipiec 31, 2008, 11:35:49 am »
Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r.  o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z dnia 28 lipca 2008 r. Nr 134, poz. 850); wejdzie w życie 30 września, a niektóre przepisy 31 lipca. źródło

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) wprowadza się następujące zmiany:
Dziennik Ustaw Nr 134 z 28 lipca 2008 poz. 850
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #476 dnia: Sierpień 01, 2008, 03:44:53 pm »
Wraca fundusz alimentacyjny

jam 01-08-2008

Od dzisiaj można składać w gminach wnioski o świadczenia alimentacyjne z funduszu

 Również od dzisiaj komornicy prowadzący egzekucję mogą wydawać zainteresowanym zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów. To najważniejsze z dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy z powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.

Osoby mające zasądzone alimenty, których egzekucja jest bezskuteczna, będą mieć prawo do świadczeń z funduszu w wysokości alimentów, ale nie więcej niż 500 zł. Chodzi przede wszystkim o dzieci przed ukończeniem 18 lat, a jeśli kontynuują naukę w szkole lub na studiach – to do 25 lat. Warunkiem jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 725 zł.Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 sierpnia, to gmina ustali prawo do nich i wypłaci je do końca października. Jeśli zaś złoży go od 1 września do 31 października, to pieniądze za październik dostanie dopiero w listopadzie. Wynika to z obowiązujących od dzisiaj niektórych przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 192, poz. 1378).

Gminy zyskały też formalne uprawnienie do wyznaczenia jednostek organizacyjnych, które zajmą się obsługą świadczeń alimentacyjnych. Przypomnijmy, że według pierwotnej wersji ustawy rada gminy nie mogłaby upoważnić do tego ośrodka pomocy społecznej. Ostatecznie jednak gmina będzie mogła wypłacać je w swoim urzędzie, w ośrodku pomocy społecznej, a także w specjalnej wyodrębnionej jednostce.

To z kolei wynika z niektórych przepisów ustawy z 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 134, poz. 850), które weszły w życie wczoraj.

Gminy mogą już także drukować wnioski potrzebne do ubiegania się o świadczenia alimentacyjne.

Dziś bowiem weszło w życie długo oczekiwane przez realizatorów świadczeń rozporządzenie z 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DzU nr 136, poz. 855).

Sposób wyliczania dochodu do świadczeń alimentacyjnych będzie nieco inny niż w wypadku rodzinnych.

Źródło: Rzeczpospolita http://www.rp.pl/artykul/154262,170504_Wraca_fundusz_alimentacyjny.html

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #477 dnia: Sierpień 01, 2008, 04:01:33 pm »
Można składać wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osoby mające kłopoty z egzekucją należnych alimentów mogą od dzisiaj składać w gminie wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Od dzisiaj zaczynają obowiązywać niektóre przepisy ustawy nowelizującej ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która wchodzi w życie 30 września 2008 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1378.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do podmiotów prowadzących postępowanie w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Na ich podstawie gminy, które mają odpowiadać za przyznawanie i wypłatę świadczeń, mogą upoważniać ośrodki pomocy społecznej do ich obsługi. Wcześniejsza wersja ustawy nie przewidywała takiej możliwości. Dla przyszłych świadczeniobiorców FA oznacza to, że w miejscu zamieszkania muszą dowiedzieć się, kto będzie odpowiadał za wypłatę pomocy.

- Niektóre gminy na pewno nie będą przekazywać OPS wypłat świadczeń, aby nie zaburzać dotychczasowego rytmu pracy - mówi Irena Smuda, naczelnik wydziału świadczeń społecznych Urzędu Miasta w Zielonej Górze.

W takiej sytuacji tam, gdzie wypłacano zaliczki alimentacyjne, tam też będą wypacane świadczenia z FA.

Także dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 28 lipca 2008 r. (Dz.U. nr 136, poz. 855). Określa ono m.in., że świadczenie alimentacyjne może być przyznane po złożeniu wniosku, zawierającego dane członków rodziny.

Do wniosku trzeba też dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodu rodziny, a także zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

Gminy, które dzisiaj rozpoczynają przyjmowanie wniosków o świadczenia na nowy tzw. okres świadczeniowy (potrwa od października tego roku do września 2009 r.), powinny udostępnić osobom ubiegającym się o pomoc formularze wniosków i zaświadczeń niezbędnych do ich przyznania.

Gdy złożony wniosek okaże się nieprawidłowy, gmina wezwie pisemnie do jego poprawienia lub ewentualnego uzupełnienia w ciągu 14 dni.

Złożenie wniosku z kompletem dokumentów w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczeń za październik jeszcze w październiku. Jeśli wniosek wpłynie do gminy w okresie wrzesień-październik, świadczenie za październik zostanie wypłacone do 30 listopada. Osoby, które obecnie korzystają z zaliczki, chcąc uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu świadczeń (w październiku) powinny już teraz podjąć starania o świadczenie z FA.

Świadczenie z FA będzie przysługiwać osobie uprawnionej do ukończenia 18 lat, a gdy będzie kontynuować naukę w szkole lub w szkole wyższej, do 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Będzie wypłacane, jeśli miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto. Jego wysokość wyniesie tyle, co zasądzone alimenty, nie więcej niż 500 zł na jedno dziecko miesięcznie.

500 tys. osób może skorzystać ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Autor: Katarzyna Katrycz Źródło: GP Artykuł z dnia: 2008-08-01

o tym z Rzeczpospolitej  wraz z linkami do Dz.U.:


Wraca fundusz alimentacyjny

jam 01-08-2008

Od dzisiaj można składać w gminach wnioski o świadczenia alimentacyjne z funduszu.

Również od dzisiaj komornicy prowadzący egzekucję mogą wydawać zainteresowanym zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów. To najważniejsze z dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy z powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.

Osoby mające zasądzone alimenty, których egzekucja jest bezskuteczna, będą mieć prawo do świadczeń z funduszu w wysokości alimentów, ale nie więcej niż 500 zł. Chodzi przede wszystkim o dzieci przed ukończeniem 18 lat, a jeśli kontynuują naukę w szkole lub na studiach – to do 25 lat. Warunkiem jest, aby dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 725 zł. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do 31 sierpnia, to gmina ustali prawo do nich i wypłaci je do końca października. Jeśli zaś złoży go od 1 września do 31 października, to pieniądze za październik dostanie dopiero w listopadzie. Wynika to z obowiązujących od dzisiaj niektórych przepisów ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 192, poz. 1378).

Gminy zyskały też formalne uprawnienie do wyznaczenia jednostek organizacyjnych, które zajmą się obsługą świadczeń alimentacyjnych. Przypomnijmy, że według pierwotnej wersji ustawy rada gminy nie mogłaby upoważnić do tego ośrodka pomocy społecznej. Ostatecznie jednak gmina będzie mogła wypłacać je w swoim urzędzie, w ośrodku pomocy społecznej, a także w specjalnej wyodrębnionej jednostce.

To z kolei wynika z niektórych przepisów ustawy z 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 134, poz. 850), które weszły w życie wczoraj.

Gminy mogą już także drukować wnioski potrzebne do ubiegania się o świadczenia alimentacyjne.

Dziś bowiem weszło w życie długo oczekiwane przez realizatorów świadczeń rozporządzenie z 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DzU nr 136, poz. 855)

Sposób wyliczania dochodu do świadczeń alimentacyjnych będzie nieco inny niż w wypadku rodzinnych.

Rzeczpospolita 1. 08. 2008r.


Obowiązują od 1 sierpnia 2008
Rzeczpospolita 01-08-2008

Dziennik Ustaw Nr 134 z 28 lipca 2008
ar 31-07-2008
Ustawa (poz. 850) z 27 czerwca o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; wejdzie w życie 30 września, a niektóre przepisy 31 lipca.

ALIMENTY

- niektóre przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zarówno pochodzące z ubiegłorocznego pierwotnego jej tekstu (DzU z 2007 r. nr 192, poz. 1378), jak i niedawnej nowelizacji (DzU z 2008 r. nr 134, poz. 850)

- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej na temat trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DzU nr 136, poz. 855)

 
ALIMENTY

- podobnie jest ze zmienioną 27 czerwca ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jej vacatio legis potrwa do 30 września, ale od dzisiaj funkcjonują niektóre jej przepisy. Jeden z nich stanowi, że począwszy od 1 sierpnia tego roku organ prowadzący postępowania egzekucyjne wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji (DzU nr 134, poz. 850)


Dziennik Ustaw Nr 136 z 29 lipca 2008
ar 02-08-2008

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej (poz. 855) z 28 lipca w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego; wejdzie w życie 1 sierpnia.

2008 Dz. U. Nr 136 poz. 855
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Stan prawny: obowiązuje  
Wydany: 29 lipca 2008 r.
Wchodzi w życie: 1 sierpnia 2008 r.
Na podstawie: 2007 Dz. U. Nr 192 poz. 1378
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #478 dnia: Sierpień 02, 2008, 11:59:43 am »
Ostatnia szansa na zaliczkę alimentacyjną

Magdalena Januszewska 02-08-2008

Tylko kilka dni mają osoby, którym gmina odmówiła zaliczki alimentacyjnej, na uzyskanie tej pomocy.

Chodzi o tych rodziców, których nie można uznać za samotnie wychowujących dziecko. To już chyba ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia według dotychczasowych zasad. Od października reguły udzielania pomocy na dzieci, na które drugi rodzic nie łoży, zasadniczo się zmienią.


Według starych zasad

Szansa na uzyskanie zaliczki alimentacyjnej wiąże się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2008 r. Zasadę, że nie należy się ona, gdy osoba nie wychowuje dziecka samotnie, uznał on za sprzeczną z konstytucją (sygn. P 18/06).
Wyrok wszedł w życie w dniu publikacji, czyli 7 lipca (DzU nr 119, poz. 770)
Niekonstytucyjne są art. 2 pkt 5 lit. a oraz art. 29 ust. 1 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (DzU nr 86, poz. 732 ze zm.) w zakresie, w jakim pomijają lub ograniczają prawo do zaliczki alimentacyjnej dzieci wychowywanych przez osoby będące w związku małżeńskim oraz osoby, które wychowują razem co najmniej jedno wspólne dziecko.

Wznowienie postępowania...

Do 7 sierpnia osoby, którym gminy na podstawie niekonstytucyjnych przepisów odmówiły przyznania wsparcia, mogą wnieść skargę o wznowienie postępowania i tym samym otrzymać pomoc – od pierwotnego złożenia wniosku. Podstawę do tego daje im art. 145a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W wyniku rozpatrzenia skargi gmina powinna uchylić decyzję wydaną na podstawie przepisów uznanych za niekonstytucyjne, ponownie rozpatrzyć wniosek i ewentualnie ustalić prawo do zaliczki alimentacyjnej od momentu jego pierwotnego złożenia przez stronę. Kto nie zdąży złożyć wniosku do 7 sierpnia, temu prawo do zaliczki przepadnie.


... ale nie dla każdego

W gorszej sytuacji są ci, którzy w ogóle nie składali wniosku o zaliczkę, np. dlatego, że wiedzieli, iż nie można ich uznać za samotnie wychowujących dziecko.

Te osoby również mogą starać się teraz o zaliczkę, ale dostaną ją tylko od miesiąca złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami (w tym z zaświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów za ostatnie trzy miesiące). Jeśli więc egzekucja komornicza jest prowadzona, a złożą wniosek w sierpniu, to mogą jeszcze otrzymać zaliczkę za dwa miesiące – sierpień i wrzesień. Jeśli złożą wniosek we wrześniu, dostaną pieniądze tylko za wrzesień. Jeżeli komornik nie prowadzi egzekucji, to na pomoc szansy już nie mają.

Trzeba też zwrócić uwagę, że w wypadku osób niewychowujących dzieci samotnie prawo do wsparcia się ustala, biorąc pod uwagę pełny skład rodziny i dochód wszystkich jej członków, a więc także drugiego małżonka, z którym rodzic osoby uprawnionej do zaliczki wychowuje wspólne dziecko. Jeśli jednak rodzice pozostają w małżeństwie, a jedno z nich nie płaci alimentów, to nie uwzględnia się go w składzie rodziny.

Przypomnijmy, że pomoc z powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego będzie przysługiwała zawsze, gdy na dziecko są zasądzone, ale niedające się wyegzekwować, alimenty. Nie ma więc warunku samotnego jego wychowywania.

Rodziny jednak albo o możliwości otrzymania zaliczki nie wiedzą, ani z niej nie korzystają. – Nie zgłosiła się do nas jeszcze ani jedna osoba, aby dostać wsparcie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego – mówi Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Jakie wsparcie od października

- Pomoc dostaną dzieci do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę w szkole lub na studiach – to do ukończenia 25. roku życia. Dzieci niepełnosprawne – bez ograniczenia wieku.

- Na dziecko muszą być zasądzone alimenty, a ich egzekucja musi okazać się bezskuteczna przez co najmniej dwa miesiące.
- Dochód rodziny nie może przekroczyć 725 zł na osobę,
- Gmina wypłaci tyle, ile zasądził sąd, ale nie więcej niż 500 zł na dziecko.
- Nie ma znaczenia, czy dziecko wychowuje się w pełnej czy niepełnej rodzinie.
- Wnioski o świadczenia alimentacyjne w gminie można składać od 1 sierpnia br.


W „Rzeczpospolitej” wszystko o pomocy dla rodzin

- W przyszłym tygodniu rozpoczynamy akcję informacyjną dotyczącą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- W poniedziałek ukaże się poradnik zawierający informacje o zasadach ubiegania się o pomoc z powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.

Wskażemy, co czeka niesolidnego rodzica, który uchyla się od łożenia na dziecko. Przypomnimy także zasady, które rządzą przyznawaniem świadczeń rodzinnych.

- Również w przyszłym tygodniu codziennie, w godz. 9.30 – 11, eksperci z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będą odpowiadali na pytania czytelników dotyczące wsparcia dla rodziny pod redakcyjnym numerem telefonu 022 628 62 83.

Rzeczpospolita 2.08.2008r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #479 dnia: Sierpień 02, 2008, 09:43:33 pm »
Aktualne Prawo dotyczące Funduszu Alimentacyjnego:
 Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1378 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2 nowelizacje do F.A.
Dz.U. Nr 136 poz.855
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ukazało się w Dzienniku Ustaw z 29 lipca 2008r. nr 136 pod poz. 855.
**
(Dz. U. Nr 136, poz. 855)
1 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wraz z wzorami!!!!!

Dz.U. Nr 134 poz 850
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów opublikowana w Dzienniku Ustaw
W Dzienniku Ustaw z dnia 28.07.2008r. nr 134 poz. 850 opublikowano ustawę o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Wersja drukowalna
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #480 dnia: Sierpień 04, 2008, 02:17:14 am »
Tysiące rodziców bez zaliczki alimentacyjnej

Nie odzyskają pieniędzy, chociaż furtkę do tego otworzył Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego? Bo informację o tym orzeczeniu Ministerstwo Pracy zatrzymało dla siebie.

Chodzi o zaliczkę alimentacyjną, która w 2005 r. zastąpiła Fundusz Alimentacyjny. Wypłacana przez gminę zaliczka przysługiwała na dziecko, którego ojciec lub matka uchylali się od płacenia alimentów, i wynosiła - zależnie od progu dochodowego - 170 zł lub 300 zł.

Problem w tym, że ustawodawca przyznał prawo do zaliczki tylko osobom samotnie wychowującym dzieci. To oznacza, że finansowe wsparcie straciły tysiące osób, głównie kobiet, które ponownie wyszły za mąż lub weszły w nieformalne związki. Budzące kontrowersje przepisy trafiły do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że były niezgodne z konstytucją i godziły w rodzinę. To oznacza, że wszyscy, którym z powodu pozostawania w kolejnym związku gminy odmówiły zaliczki, mogą starać się o utracone pieniądze. I to spore.

• Jeśli ktoś starał się o zaliczkę w wysokości 170 zł miesięcznie w 2005 r., magistrat będzie musiał mu wypłacić pieniądze za okres od września 2005 r. do sierpnia 2006 r. - w sumie 2040 zł.

•  W przypadku uboższych, którym należało się 300 zł miesięcznie, gmina musi oddać 3,6 tys. zł.
Jeśli ktoś po roku ponownie ubiegał się o świadczenie i znów odszedł z kwitkiem, dostanie pieniądze za kolejny roczny okres rozliczeniowy. W samym Toruniu, gdzie zaliczkę bezprawnie straciły 252 rodziny, koszt całej operacji może wynieść ponad pół miliona złotych.

Tysiące pokrzywdzonych przez ustawowy bubel nie zobaczą jednak ani grosza. Dlaczego?
Bo opublikowany 7 lipca wyrok Trybunału odpowiedzialne za świadczenia rodzinne Ministerstwo Pracy zamieściło na swojej stronie dopiero 24 lipca.

Według prawa rodzice mogą wnioskować w gminach o odzyskanie pieniędzy w terminie 30 dni od orzeczenia Trybunału, czyli do 7 sierpnia.
Tyle że dla gmin to właśnie witryna resortu jest głównym źródłem informacji o zmianach w przepisach. Opóźnienie w zamieszczeniu komunikatu sprawiło, że poszkodowanym po odliczeniu weekendów zostało na formalności dziesięć dni.

Ministerstwo jednak nie widzi nic złego w tym, że wrzucenie informacji na stronę zajęło 17 dni. - Orzeczenie Trybunału jest publikowane w Dzienniku Ustaw, każdy może je tam znaleźć - mówi Grzegorz Zygan z biura prasowego MPiPS.

- Dziennik Ustaw oczywiście czytam, ale wtedy, kiedy się czegoś spodziewam: rozporządzenia, nowelizacji czy uchwalenia nowej ustawy - ripostuje Małgorzata Harasimowicz, dyrektor wydziału świadczeń rodzinnych toruńskiego magistratu. - W Toruniu nie jesteśmy w stanie przeczesywać dzienników codziennie na wszelki wypadek. A co dopiero wydziały w małych miasteczkach, gdzie często jedna urzędniczka obsługuje wszystkie sprawy.

- To wygląda na celowe działanie ministerstwa, któremu nie uśmiecha się wypłata tak wielkich pieniędzy - mówi wprost Daria Cieplik, szefowa stowarzyszenia Pomoc Kobietom i współautorka ustawy, która od października przywróci Fundusz Alimentacyjny. - Nie po raz pierwszy ministerstwo działa na szkodę rodziców.

Kiedy w 2005 r. likwidowano Fundusz, przez co większość ludzi straciła masę pieniędzy, pół miliona osób dostało pocztą zawiadomienia z ZUS o tym. Teraz, kiedy rodzicom coś się należy, nikt ich nie informuje.

- Oczywiście, że zwrócę się do gminy o zaległą zaliczkę, bo nie podaruję ministerstwu ani grosza z tego, co mi się należało - mówi matka prosząca o anonimowość. - Ale cała ta sytuacja to kolejny dowód ze strony resortu, że dzieci i samotnych rodziców ma gdzieś.


Źródło: Gazeta Wyborcza, Natalia Waloch, Toruń 2008-08-04
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #481 dnia: Sierpień 04, 2008, 12:47:45 pm »
Fundusz Alimentacyjny: problem z przyznawaniem świadczeń

Gminy z kłopotami rozpoczęły przyjmowanie wniosków o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Skarżą się, że ich wzory były przygotowane na ostatnią chwilę.

Dopiero w czwartek wieczorem, 31 lipca, na stronach resortu pracy były dostępne załączniki do rozporządzenia określającego sposób przyznawania świadczeń z FA - mówi Jolanta Karpińska, kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Kędzierzynie-Koźlu.

A załączniki te określają m.in. wzór wniosku, jaki trzeba złożyć w gminie, czy zaświadczenie o dochodzie rodziny. Bez nich nie można ubiegać się o pomoc, a zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378) formalnie można to robić od 1 sierpnia. Jest to tym ważniejsze, że złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę październikowego świadczenia jeszcze w październiku.

Tymczasem rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (Dz.U. z 29 lipca 2008 r. nr 136, poz. 855) zostało podpisane dopiero 28 lipca 2008 r. i opublikowane 29 lipca. Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych w MPiPS, tłumaczy, że zostało ono podpisane dopiero w ubiegłym tygodniu, bo odwołuje się do nowelizacji, która także wtedy zaczęła obowiązywać.

- Nie jest naszą winą, że w Sejmie tak długo trwały nad nią prace - wskazuje Alina Wiśniewska. Dodaje, że resort pracy już dwa tygodnie temu zamieścił na swoich stronach wzór wniosku, informując, że nie ulegnie on zmianie. Niektóre gminy czekały jednak na oficjalną publikację i skarżą się, że dopiero w tym tygodniu będą dysponowały koniecznymi drukami.

- W piątek dałam zlecenie w drukarni i około środy powinnam otrzymać wzory - mówi Jolanta Karpińska.

Katarzyna Kaczyńska z Działu Świadczeń Rodzinnych w Łomży mówi, że już nie pierwszy raz gminy są postawione w takiej sytuacji.

- Podobnie było z rozporządzeniami o świadczeniach rodzinnych. Świadczeniobiorcy nie biorą jednak tego pod uwagę i to pracowników gmin posądzają o niedbalstwo i złą wolę - mówi Katarzyna Kaczyńska.

Świadczenie z FA zastąpi od października wypłacaną zaliczkę alimentacyjną. Zostanie przyznane, jeśli dochód nie przekracza 725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Jego wysokość wyniesie do 500 zł na dziecko.

Autor: Bartosz Marczuk Źródło: GP
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #482 dnia: Sierpień 04, 2008, 12:53:43 pm »
Wraca Fundusz Alimentacyjny, świadczenia rodzinne bez zmian

Magdalena Januszewska 04-08-2008

Od października wraca fundusz alimentacyjny. Dla niektórych rodzin to szansa na uzyskanie dodatkowego wsparcia, którego byli pozbawieni przez ostatnie kilka lat. Nowe zasady łączą w sobie elementy starego funduszu alimentacyjnego (sprzed 2004 r.) oraz ostatnio obowiązującego systemu zaliczek alimentacyjnych.

Na dziecko muszą być zasądzone alimenty, ich egzekucja musi okazać się bezskuteczna. Gmina wypłaci tyle, ile orzekł sąd, ale nie więcej niż 500 zł na każde dziecko, co oznacza, że pomoc będzie znacznie wyższa niż ostatnio (najwyższa zaliczka to 380 zł). Podstawowym kryterium jest dochód, który nie może przekroczyć 725 zł na osobę w rodzinie (przy zaliczce alimentacyjnej było to 538 zł).

Wnioski o świadczenia alimentacyjne można składać już, bo od 1 sierpnia br. Pomoc będzie wypłacana od października. Temu rodzajowi wsparcia poświęcamy najwięcej miejsca. Wskazujemy też, co czeka niesolidnego rodzica, który uchyla się od łożenia na dziecko.......


Najważniejsze są dochody rodziny
 
Tomasz Wardach z Departamentu Świadczeń Rodzinnych MPiPS

Dziś publikujemy pierwsze odpowiedzi na pytania czytelników zadane podczas dyżuru na temat świadczeń rodzinnych i powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.


Tylko do 24. roku życia

Mój syn 17 sierpnia 2008 r. kończy 24 lata. Mam przyznane prawo do zaliczki alimentacyjnej do 31 sierpnia 2008 r. Czy przysługuje mi prawo do niej za wrzesień, skoro ustawa mówi, że czas pobierania zaliczki alimentacyjnej trwa do 24 lat, a nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – że przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 25. roku życia? Mój syn uczy się w technikum.

Nie Zaliczka za wrzesień w takiej sytuacji nie przysługuje. Przedłużenie prawa do zaliczki na wrzesień br., w związku z tym, że nowe przepisy o Funduszu Alimentacyjnym zaczną obowiązywać od 1 października br., przewiduje art. 45 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 192, poz. 1378 ze zm.). Gmina może ją jednak przyznać tylko wówczas, gdy nadal są spełnione warunki z dotychczas obowiązującej ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (DzU nr 86, poz. 732 ze zm.).
Ta zaś stanowi, że uczące się dziecko ma do niej prawo do ukończenia 24. roku życia (art. 7). Syn – ze względu na wiek – nie będzie już więc do niej uprawniony we wrześniu.

Może się natomiast starać o świadczenia alimentacyjne z powracającego funduszu. Tam bowiem przepisy przewidują wyższy wiek dla uczących się – 25 lat. Jeśli rodzina spełnia też inne kryteria, przede wszystkim dochodowe, to jest szansa na uzyskanie świadczeń alimentacyjnych od października (od początku nowego okresu zasiłkowego) do sierpnia 2009 r. (czyli do ukończenia przez syna 25 lat).


I zaliczka, i fundusz

Jestem rozwódką, otrzymuję zaliczkę alimentacyjną na dziecko. W sierpniu br. mam zamiar wziąć ślub. Czy wobec tego będą mi przysługiwały świadczenia z powracającego Funduszu Alimentacyjnego?

Tak Nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pozwala na ubieganie się o świadczenia także tym osobom, które pozostają w związkach małżeńskich.

Warunkiem jest, aby drugi rodzic zobowiązany do alimentów ich nie płacił, a egzekucja okazała się bezskuteczna. Obecny mąż będzie zaliczony do składu rodziny i jego dochody za 2007 r. gmina uwzględni (obok dochodów czytelniczki) podczas obliczania, czy w nowym okresie zasiłkowym należą się świadczenia alimentacyjne. Wskazuje na to art. 2 pkt 11 i 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W wypadku czytelniczki jest też możliwość otrzymania zaliczki alimentacyjnej we wrześniu. Wiąże się to z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2008 r., który za sprzeczną z konstytucją uznał zasadę, że zaliczka alimentacyjna się nie należy, jeżeli zainteresowana osoba nie wychowuje dziecka samotnie (sygn. P 18/06).

Wyrok wszedł w życie w dniu publikacji, czyli 7 lipca (DzU nr 119, poz. 770). Jeśli czytelniczka pobiera zaliczki, to powinna zawarcie małżeństwa zgłosić w gminie, która je wypłaca. Ta zaś na wniosek kobiety powinna jej przyznać zaliczkę za wrzesień. Po wyroku Trybunału fakt, że dziecko uprawnione do alimentów jest wychowywane przez osobę pozostają w związku małżeńskim, nie stanowi przeszkody do jej przyznania.

Wlicza się dochód drugiego męża

Jestem po rozwodzie i powtórnie wyszłam za mąż. Z poprzedniego małżeństwa mam trójkę dzieci, z obecnym mężem jedno. Nasz dochód to 550 zł na osobę, tak więc zasiłek rodzinny nam się nie należy. Czy będą mi przysługiwać świadczenia alimentacyjne z nowego funduszu? Dodam, że były mąż już dziesięć lat nie płaci na dzieci, wszystkie koszty związane z ich wychowaniem ponoszę ja i drugi mąż.

Tak Ważne jest, aby to, że ojciec nie płaci zasądzonych alimentów, znalazło potwierdzenie w zaświadczeniu od komornika o bezskuteczności egzekucji. W wypadku powracającego Funduszu Alimentacyjnego chodzi o całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące. Jeśli sprawa jest u komornika, to nie będzie kłopotu z uzyskaniem tego zaświadczenia.

Jeśli zaś nie została tam skierowana, to w interesie zainteresowanego jest zrobić to jak najszybciej. To, że czytelniczka pozostaje w związku małżeńskim, nie stanowi przeszkody do otrzymania pomocy z funduszu. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji do składu rodziny zalicza się obecnego męża, a co za tym idzie jego zarobki uwzględnia się podczas ustalania dochodu rodziny. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł.

Rzeczpospolita, - Magdalena Januszewska 04-08-2008
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #483 dnia: Sierpień 04, 2008, 01:05:00 pm »
Poradnik z Rzeczpospolitej
Poradnik powstał we współpracy z Departamentem Świadczeń Rodzinnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Opisane w poradniku zasady wynikają z: ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 192, poz. 1378, dalej; ustawa o FA) oraz nowelizującej ją ustawy z 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 134, poz. 850) Obejmuje także przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 139, poz. 992 ze zm.)

Jeśli nie alimenty od rodzica, to pomoc państwa

Magdalena Januszewska 04-08-2008

Od 1 października 2008 r. osoby mające zasądzone świadczenia alimentacyjne, których egzekucja jest bezskuteczna, będą mieć prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości do 500 zł. Oczywiście o ile dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł

Danej osobie świadczenie będzie przysługiwało w wysokości zasądzonych alimentów. Jeśli zatem na dziecko zasądzono 300 zł alimentów, to właśnie tyle da na nie gmina. Jeśli dziecko ma zasądzone 600 zł alimentów, to i tak gmina wypłaci tylko 500 zł.

Jeśli w trakcie okresu zasiłkowego zmieni się wysokość zasądzonych alimentów, to zmieni się także wysokość pomocy wypłacanej z FA.

Zazwyczaj pomoc jest przekazywana w formie pieniężnej. Jeśli okaże się, że uprawnieni marnotrawią środki przekazywane z funduszu alimentacyjnego, to gmina będzie mogła je w całości lub w części przekazać w formie rzeczowej.


Komu przysługuje

Pomoc dostaną dzieci do ukończenia 18 lat, a jeśli kontynuują naukę w szkole lub na studiach, to do ukończenia 25 roku życia. Ograniczenia wiekowego nie ma tylko w jednym wypadku – gdy potomek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Są jednak sytuacje, gdy osoby te pomocy nie dostaną. Nastąpi to wówczas, gdy osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- jest pełnoletnia i ma własne dziecko,
- zawarła związek małżeński.

O pomoc w gminie może się ubiegać samo dziecko (jeśli jest pełnoletnie) albo jego przedstawiciel ustawowy (zwykle jest to matka niepełnoletniego).

Uwaga! W nadchodzącym okresie zasiłkowym nie obowiązuje zasada (zresztą uznana ze niekonstytucyjną), że pomoc należy się tylko osobom samotnie wychowującym dziecko.
Jeśli na dziecko są zasądzone alimenty, a zobowiązany ich nie płaci, to pomoc z gminy się należy, bez względu na to, czy wychowuje się ono w pełnej rodzinie, czy nie.

Przysługuje także wtedy, gdy rodzice pozostają w małżeństwie, a od jednego z nich są zasądzone alimenty. Tyle że wówczas do składu rodziny nie wlicza się rodzica zobowiązanego do alimentacji, a do dochodu rodziny – jego dochodów.

W okresie zasiłkowym dziecko co do zasady powinno mieszkać w Polsce. Gdy jednak wyjedzie do kraju unijnego, nie straci wsparcia ze względu na koordynację świadczeń. Inaczej będzie, jeśli np. student na rok zamieszka w Stanach Zjednoczonych. Wówczas straci prawo do świadczeń alimentacyjnych.


Najpierw komornik

Zainteresowani uzyskaniem pomocy z FA:

- po pierwsze muszą mieć zasądzone alimenty,
- po drugie ich egzekucja musi okazać się bezskuteczna.


Zasądzone alimenty

Świadczenia alimentacyjne z funduszu będą dostępne tylko dla tych, którzy mają zasądzone alimenty. Pomoc z gminy nie wchodzi więc w grę, jeśli drugi rodzic dobrowolnie zobowiązał się płacić na dziecko jakieś sumy.

Wysokość alimentów musi wynikać z prawomocnego orzeczenia sądu, ugody sądowej albo zawartej przed mediatorem lub postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty.


Bezskuteczna egzekucja

Ubiegający się o świadczenia z FA w pierwszej kolejności musi się zgłosić do komornika, by ten przeprowadził postępowanie egzekucyjne.

O wsparcie z gminy można się ubiegać dopiero wtedy, gdy komornikowi nie uda się wyegzekwować całości lub części alimentów za dwa ostatnie miesiące (przy zaliczce były to trzy miesiące).

Wnioski o wszczęcie egzekucji można składać do komornika cały czas. Wierzyciel (dziecko, na które są zasądzone alimenty, a gdy jest ono niepełnoletnie, to w jego imieniu działa matka), kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie musi wskazywać jej sposobu ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. Uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Jeżeli wierzyciel chce, aby komornik egzekwował alimenty także z nieruchomości dłużnika, musi to wyraźnie zaznaczyć we wniosku.


Przykład

Dorota samotnie wychowuje dziecko (ma 10 lat), na które sąd przyznał alimenty w kwocie 400 zł miesięcznie.

Ojciec ich nie płaci. Dorota powinna wystąpić do komornika o wyegzekwowanie alimentów (złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji). Nie musi wskazywać, skąd jej były mąż czerpie dochody ani jaka jest jego sytuacja majątkowa. Jeśli coś o tym wie, powinna przekazać komornikowi, bo może to ułatwić egzekwowanie alimentów.

Nie jest on jednak związany informacjami uzyskanymi od Doroty. Może więc prowadzić egzekucję ze wszystkich składników majątku ojca dziecka, jakie uda mu się ustalić.


Lepiej iść tam, gdzie mieszka dłużnik

Zasadniczo wniosek o wszczęcie egzekucji składa się do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W wypadku alimentów wierzyciel może go złożyć tam, gdzie sam mieszka. Lepiej jednak udać się do komornika, w którego rewirze zamieszkuje dłużnik alimentacyjny, tym bardziej że nie trzeba tego robić osobiście, lecz za pośrednictwem poczty. Przede wszystkim skróci to postępowanie.


Przykład

Dorota mieszka z dzieckiem w Krakowie, a zobowiązany do płacenia alimentów ojciec w Poznaniu. Dorota może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów zarówno do komornika z Krakowa, jak i z Poznania Komornik z Poznania ma większe szanse na odzyskanie należności, bo działa na terenie, gdzie mieszka ojciec dziecka. Łatwiej mu też podjąć współpracę z miejscową pomocą społeczną. Dla dziecka lub jego matki komunikowanie się z tym komornikiem jest jednak bardziej kłopotliwe niż z krakowskim. Z formalnego punktu widzenia dla wierzyciela obojętne jest, który komornik zajmuje się jego sprawą.

Gdy dziecko i rodzic niepłacący alimentów mieszkają daleko od siebie, istotne jest, który komornik ostatecznie prowadzi postępowanie.

Jeżeli nastąpi zmiana komornika prowadzącego postępowanie, wierzyciel jest o tym informowany. Jeśli wierzyciel nie otrzymał takiej informacji, to po zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji powinien się zwrócić do tego samego komornika, do którego składał wniosek o jej wszczęcie. Jeżeli wierzyciel otrzymał taką informację, to po zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji zwraca się do tego komornika, który ją prowadzi.


Zaświadczenie od komornika

Komornik wydaje zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji za dwa ostatnie miesiące. Jeśli zatem zainteresowani uzyskaniem pomocy z FA nie wszczęli jeszcze postępowania egzekucyjnego, to powinni jak najszybciej to zrobić. Im później wystąpią do komornika, tym później otrzymają wsparcie z gminy.

Zainteresowani świadczeniami z FA mogą zgłaszać się z wnioskami do gminy od 1 sierpnia. Wtedy jednak muszą przedstawić zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji w czerwcu i lipcu.

Jeżeli komornikowi w ciągu dwóch miesięcy nie uda się wyegzekwować choćby części alimentów, to można uzyskać wsparcie z gminy (oczywiście pomniejszone o wyegzekwowaną kwotę alimentów).

Przykład

Ewa wychowuje kilkuletnie dziecko, na które ojciec nie płaci alimentów. Dotychczas nie występowała o wszczęcie egzekucji do komornika – robi to dopiero w sierpniu br.  Jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna, to zaświadczenie o tym komornik wyda w październiku. Wtedy też Ewa udaje się do gminy z wnioskiem o świadczenie alimentacyjne na dziecko. Od października (czyli od początku okresu zasiłkowego) dostanie świadczenia alimentacyjne na dziecko w wysokości zasądzonych alimentów.


Przykład

Adam (22-letni student) ma zasądzone od ojca alimenty. Ojciec ich nie płaci, ale Adam dotychczas nie występował o wszczęcie egzekucji do komornika. Teraz jednak, po podwyższeniu kryterium dochodowego, ma szansę na uzyskanie świadczenia alimentacyjnego z gminy. Decyduje się więc na wszczęcie egzekucji. Załóżmy, że pójdzie do komornika dopiero w październiku. W tym samym miesiącu wniesie też wniosek do swojej gminy o wypłatę świadczeń z FA. Gmina nie będzie mogła przyznać wsparcia od tego miesiąca. Nawet jeśli zwróci się ona do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji, to i tak go nie uzyska – ten bowiem jeszcze jej przez dwa miesiące nie prowadził. Komornik będzie mógł wydać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji dopiero w grudniu. Wtedy Adam powinien ponownie udać się do gminy z wnioskiem o świadczenia alimentacyjne. Gmina przyzna je od grudnia.

Nie ma możliwości wstecznego uzyskania pomocy (za październik i listopad).

Uwaga! To istotna różnica w porównaniu z zasadami obowiązującymi dotychczas przy zaliczce alimentacyjnej. Wtedy bowiem opłacało się jednocześnie złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji i o wypłatę zaliczki; pomoc była wypłacana od miesiąca, w którym wpłynął do niego wniosek o zaliczkę.


Gdy dłużnik przebywa za granicą

Od października będzie łatwiej uzyskać pomoc państwa, jeśli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą.

Wyegzekwowanie alimentów od osoby, która wyjechała za granicę, to zawsze kłopot. Dotychczas problemem było też otrzymanie w takiej sytuacji pomocy w postaci zaliczki alimentacyjnej. Z przepisów wynikało bowiem, że trzeba przedstawić informację sądu okręgowego lub zaświadczenie zagranicznej instytucji o stanie egzekucji alimentów za ostatnie trzy miesiące.

Tymczasem wierzyciele często nie mogli doprowadzić nawet do wszczęcia egzekucji. Sądy uznawały, że informacja o stanie egzekucji obejmuje także te sytuacje, w których skuteczne uruchomienie postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od wierzyciela, np. z uwagi na nieznajomość adresu dłużnika za granicą lub brak umowy wiążącej Polskę z państwem jego pobytu. To jednak znacznie przedłużało czas, który mijał do otrzymania pomocy.

Od października będzie łatwiej. Bardziej będą się liczyć starania wierzyciela niż ich efekt. Art. 2 ustawy o FA zawiera bowiem rozszerzoną definicję bezskuteczności egzekucji.

Gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą, to egzekucję – jeśli jest to w ogóle możliwe – prowadzą instytucje zagraniczne. Komornik w takim wypadku nie prowadzi w Polsce postępowania. Postępowanie zależy od tego, w jakim kraju przebywa dłużnik. Pierwsze kroki warto skierować do sądu okręgowego (na terenie właściwości którego mieszka wierzyciel), bo wtedy, gdy jest to możliwe, będzie on pośredniczył we wszczęciu egzekucji zagranicznej, a gdy okaże się to niemożliwe – wyda odpowiednie zaświadczenie.

Gdy dłużnik mieszka za granicą, do wniosku o świadczenia alimentacyjne trzeba dołączać informację właściwego sądu (w większości przypadków jest to sąd okręgowy) lub informację odpowiedniej instytucji zagranicznej (np. zagranicznego komornika)o podjęciu przez uprawnionego czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o ich niepodjęciu ze wskazanych przyczyn.Chodzi np. o - niemożność wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza Polską, w szczególności z powodu braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego za granicą (np. nie ma umowy międzynarodowej między Polską i państwem, w którym mieszka dłużnik), a także - niemożność wskazania przez uprawnionego miejsca zamieszkania dłużnika.


Andrzej Kulągowski, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczeń alimentacyjnych z gminy powinny jak najszybciej zgłosić się do komornika z wyrokiem sadu opatrzonym klauzulą wykonalności. Oczywiście jeśli postępowanie egzekucyjne jeszcze się nie toczy. Komornik będzie bowiem wydawał zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji po co najmniej dwóch miesiącach jej prowadzenia. Zawsze warto zgłosić się do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, bo to przyspiesza i ułatwia postępowanie. Oczywiście można też złożyć wniosek do komornika, w którego rewirze mieszka wierzyciel.

Im szybciej zainteresowany zgłosi się do komornika, tym prędzej otrzyma zaświadczenie potrzebne do uzyskania pomocy z gminy.

Egzekucja komornicza będzie bardziej skuteczna, jeśli wierzyciel przekaże mu wszystko, co wie o dłużniku, np. jego dochodach, majątku.

Warto dodać, że w najbliższym czasie egzekucję alimentów powinno przyspieszyć i uczynić bardziej skuteczną to, że komornicy będą mogli zwracać się do ZUS drogą elektroniczną w celu uzyskania informacji o źródłach przychodów dłużnika.

Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #484 dnia: Sierpień 04, 2008, 01:08:01 pm »
Po pieniądze idź do gminy

Magdalena Januszewska 04-08-2008

Jeśli egzekucja się nie powiedzie, to z wnioskiem o przyznanie pomocy należy się udać do gminy, w której się mieszka.

To istotna zmiana w stosunku do dotychczasowych zasad.

Przy zaliczce alimentacyjnej uprawniony składał bowiem wniosek o zaliczkę za pośrednictwem komornika prowadzącego egzekucję. Teraz będzie inaczej – wniosek należy złożyć bezpośrednio w gminie, załączając m.in. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.


Kto i dokąd ma się udać

Z wnioskiem o pomoc może wystąpić osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy. W praktyce najczęściej będzie to matka niepełnoletniego dziecka albo już dorosłe dziecko. W tym celu musi udać się do gminy, w której mieszka. Świadczenia alimentacyjne – podobnie jak rodzinne – będą wypłacane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W zależności od organizacji w danej gminie ich obsługą zajmą się: specjalne wydziały w urzędzie, ośrodki pomocy społecznej lub inne wyodrębnione jednostki >patrz ramka.


Od kiedy będzie przyznana pomoc
Świadczenia alimentacyjne będą przyznawane od października br. Tak jak w wypadku świadczeń rodzinnych wsparcie będzie wypłacane raz w miesiącu.

Wnioski o świadczenia alimentacyjne można składać już, od 1 sierpnia br. Jeśli zainteresowany złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, to decyzję o wypłacie i pieniądze dostanie do 31 października. Jeśli złoży wniosek od 1 września do 31 października, to decyzję i pieniądze za październik dostanie do 30 listopada.

Oczywiście o wsparcie będzie się można ubiegać także później. Prawo do świadczeń będzie wtedy ustalone począwszy od miesiąca, w którym zainteresowany złoży w gminie wniosek, aż do końca okresu zasiłkowego.

Dla żaka

Przyszłorocznych maturzystów zainteresuje, że mają szansę na otrzymanie pomocy jeszcze we wrześniu 2009 r., mimo że nie będą już wtedy uczniami. Jeśli dziecko zakończy naukę w szkole i w tym samym roku kalendarzowym zostanie przyjęte do szkoły wyższej, to otrzyma świadczenia alimentacyjne także za wrzesień.


Dla niepełnosprawnego

Nie będzie także przerwy w otrzymywaniu pomocy przez osoby, którym prawo do świadczeń alimentacyjnych przysługuje z powodu niepełnosprawności. Dotychczas oczekiwanie na wydanie kolejnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności powodowało, że nie można było zachować ciągłości w pobieraniu pomocy. Teraz będzie obowiązywać zasada, że gdy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności straci ważność a osoba będzie się ubiegać o kolejne, to prawo do świadczeń alimentacyjnych gmina ustali od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. Warunkiem jest jednak to, że osoba uprawniona musi złożyć wniosek do gminy w ciągu trzech miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Kiedy pomoc można stracić

Gmina wydaje decyzję o wypłacie świadczeń na okres zasiłkowy trwający rok, czyli od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. Nie oznacza to gwarancji otrzymywania wsparcia przez cały ten czas. Pomoc można stracić, jeśli zmieni się sytuacja dochodowa rodziny. Pewne okoliczności powodują, że wypłaty będą wstrzymane. Tak stanie się, gdy dziecko lub wychowujący je rodzic
- odmówi swojej gminie udzielenia informacji mających wpływ na wypłatę świadczenia,
- odmówi udzielenia komornikowi informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub poda informacje nieprawdziwe,
- nie odejmie świadczeń przez kolejne trzy miesiące.
Ponadto gmina może bez zgody zainteresowanego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję przyznającą świadczenie, jeśli zmieni się sytuacja rodzinna lub dochodowa albo osoba pobierze świadczenie nienależnie.
Nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne trzeba zwrócić wraz z odsetkami.


Zaliczka za wrzesień

UWAGA: Osoby, które pobierały w trwającym jeszcze okresie zasiłkowym zaliczki alimentacyjne, dostaną je również za wrzesień. Będą one przyznawane z urzędu.
Jedynie dziecko powyżej 18 roku życia musi przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej. Zainteresowani nie zostaną więc bez żadnego wsparcia za wrzesień br. w związku z tym, że okres zasiłkowy dotyczący świadczeń alimentacyjnych zaczyna się w tym roku (i w kolejnych prawdopodobnie również) o miesiąc później niż dotychczas w wypadku zaliczki alimentacyjnej.

Co grozi rodzicowi, który nie łoży na dzieci

Magdalena Januszewska 04-08-2008

Do płacenia alimentów będą przymuszać komornicy, gminy, drugi rodzic lub dziecko oraz urzędy: pracy i skarbowy.
W nowym okresie zasiłkowym nie zmieniają się zasady egzekucji komorników odnośnie do alimentów. Wierzyciel alimentacyjny składając wniosek o wszczęcie egzekucji, powinien przekazać komornikowi wszystko, co wie o dłużniku i jego majątku.

Co najmniej raz na sześć miesięcy komornik musi przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia stanu majątkowego dłużnika. W ustalenia jego miejsca zamieszkania i pracy może włączyć się policja. Na wniosek komornika sąd może wszcząć postępowanie o ujawnienie majątku dłużnika.


Wpis do rejestru dłużników

Uwaga! Jeśli dłużnik będzie mieć zaległości w spłacie alimentów za okres dłuższy niż sześć miesięcy, to komornik z urzędu złoży do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpisanie go do rejestru dłużników niewypłacalnych (dotychczas było to 12 miesięcy).

Urzędnicy nie dadzą spokoju

Oprócz postępowania komornika dłużnik musi się liczyć z działaniami, które będzie wobec niego podejmować gmina, w której mieszka. Tak się stanie, gdy nie uda się wyegzekwować całości lub części alimentów za dwa ostatnie miesiące .

Postępowanie przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu będzie wszczynane w dwóch trybach:

1. Z urzędu będzie je wszczynać gmina wówczas, gdy na dziecko są wypłacane świadczenia alimentacyjne.
2. Gmina będzie ścigać dłużnika na wniosek drugiego rodzica (lub samego dziecka). Uwaga! Wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o ściganie dłużnika także wówczas, gdy nie pobiera ono świadczeń z FA.

To zmiana w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, które nie przewidywały możliwości inicjowania postępowania przez wierzyciela. Gdy to on wnioskuje, musi przedstawić zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji. Po otrzymaniu wniosku gmina, w której mieszka wierzyciel, zwróci się o ściganie dłużnika do gminy, w której on mieszka.

Co zrobi gmina

Jakie zatem działania podejmie gmina, w której mieszka dłużnik? Podobne jak obecnie.

1. Przeprowadzi wywiad alimentacyjny.

Chodzi o ustalenie, jaka jest sytuacja zawodowa, majątkowa i zdrowotna dłużnika. O co zapyta urzędnik?

Między innymi o zawód, aktualne zatrudnienie i o osoby, które pozostają na jego utrzymaniu.

2. Pobierze oświadczenie majątkowe.

Urzędnik pobierze też od dłużnika oświadczenie majątkowe – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Wyliczy w nim posiadane nieruchomości i ruchomości, także te, których właścicielem jest we wspólności małżeńskiej.

3. Wyśle do pracy

Jeśli dłużnik alimentacyjny nie pracuje, to gmina może zobowiązać go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, a także zwrócić się do starosty o skierowanie go do robót publicznych.

4. Wystąpi o zatrzymanie prawa jazdy i ściganie przestępstwa

Jeśli dłużnik nie będzie chciał współpracować z gminą, to ryzykuje utratę prawa jazdy, a także odpowiedzialność karną za przestępstwo uporczywego uchylania się od alimentów z art. 209 § 1 k.k.

Gmina wystąpi o to, gdy dłużnik:
- uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
- odmówi złożenia oświadczenia majątkowego,
- odmówi zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- odmówi podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny.

O wszystkich tych działaniach urzędnicy z gminy dłużnika poinformują komornika oraz gminę, w której mieszka dziecko.


Co tydzień do urzędu pracy

Powiatowy urząd pracy będzie wzywać bezrobotnych dłużników alimentacyjnych nie rzadziej niż co dziesięć dni. Dotychczas wystarczało, że pojawiali się tam raz na miesiąc.


Dłużnik musi oddać

Jeśli gmina zaczyna wypłacać świadczenia na dziecko, to informuje o tym dłużnika alimentacyjnego (dotychczas tego nie musiała robić). Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu, wraz z odsetkami, pomocy przekazanej dzieciom w jego zastępstwie. Nieco inaczej jednak będzie wyglądała egzekucja.

Jeśli na dziecko gmina będzie wypłacać świadczenia alimentacyjne, to niesolidnego rodzica będzie nękać nie tylko komornik, ale także urząd skarbowy. Po zakończeniu okresu zasiłkowego gmina wyda decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika pomocy przekazanej jego dzieciom. Jeśli pieniędzy nie zwróci, to egzekucję podejmie urząd skarbowy (w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Taką decyzję gmina może podjąć wcześniej, jeśli z jakichś powodów dziecko przestanie pobierać świadczenia z FA, np. ukończy 25 lat. Zasadniczo jednak problem egzekucji skarbowej pojawi się dopiero po zakończeniu okresu zasiłkowego, czyli w listopadzie 2009 r.

Niezależnie od egzekucji skarbowej postępowanie egzekucyjne będzie prowadził komornik. Będzie on ściągał nie tylko alimenty, ale także wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz pomoc ze starego FA. Gdy dojdzie do zbiegu egzekucji, sąd każdorazowo zdecyduje, kto dalej będzie ją prowadził. Od października zmienia się też kolejność zaspokajania roszczeń: najpierw wypłacone świadczenia z FA, a nie roszczenia dziecka.

Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia


Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #486 dnia: Sierpień 04, 2008, 08:06:57 pm »
Dziś słyszałam w RMF FM, że Urzędy Skarbowe wydawały zaświadczenia o dochodach na złych drukach i podobno wiele kobiet musi uzyskać nowe .
Stało się tak ponieważ za późno uchwalono przepisy wykonawcze.  :2gunfire:

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #487 dnia: Sierpień 04, 2008, 08:58:30 pm »
1 sierpnia postanowiłam sprawdzić jak działa u nas obowiązujące prawo.
O północy z 31 VII/1 VIII wszedł Dz.U. Dz.U. 2008 nr 136 poz. 855-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   - a ja raniutko o 7 wyjechałam do Komornika o dodatkowe zaśw. o bezkutecznosci ściagalności za ostatnie 2 miesiące - oczywiście dostałam i zaraz postanowiłam sprawdzić jak u nas działa U.M. w kwestii przyjmowania Wniosków F.A.
Wszystko dostałam, wypełniłam, miałam niezbędne załączniki i wszystko złożyłam za potwierdzeniem w 7 godzin od chwili wejścia Dz.U. w życie.  :D

Moja Kier. Działu od F.A. też narzekała, że na Stronie Sejmowej nawet nie ma Dz.U.-a od nich wymaga się wprowadzenia w życie i załatwianie petentów.
Uważam to za skandaliczne, żeby nowelizacje były wprowadzone w ostatniej chwili, mimo, że główna Ustawa o F.A. weszła w ub. roku.

Mulesiu U.Skarbowy dał mi już w VI zaśw. o dochodach na dobrych druukach, więc to jakaś dziwna sprawa, że w innym mieście nie wiedzieli o zmianie druków.  :roll:

Wszystko można informacyjnie znaleźć tutaj:

Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej -wersja informacyjna i nie stanowi źródła prawa
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #488 dnia: Sierpień 05, 2008, 01:27:03 am »
Najważniejsze są dochody rodziny
 
Tomasz Wardach z Departamentu Świadczeń Rodzinnych MPiPS

Dziś publikujemy pierwsze odpowiedzi na pytania czytelników zadane podczas dyżuru na temat świadczeń rodzinnych i powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.


Tylko do 24. roku życia

Mój syn 17 sierpnia 2008 r. kończy 24 lata. Mam przyznane prawo do zaliczki alimentacyjnej do 31 sierpnia 2008 r. Czy przysługuje mi prawo do niej za wrzesień, skoro ustawa mówi, że czas pobierania zaliczki alimentacyjnej trwa do 24 lat, a nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – że przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 25. roku życia? Mój syn uczy się w technikum.

Nie Zaliczka za wrzesień w takiej sytuacji nie przysługuje. Przedłużenie prawa do zaliczki na wrzesień br., w związku z tym, że nowe przepisy o Funduszu Alimentacyjnym zaczną obowiązywać od 1 października br., przewiduje art. 45 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU nr 192, poz. 1378 ze zm.). Gmina może ją jednak przyznać tylko wówczas, gdy nadal są spełnione warunki z dotychczas obowiązującej ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (DzU nr 86, poz. 732 ze zm.).
Ta zaś stanowi, że uczące się dziecko ma do niej prawo do ukończenia 24. roku życia (art. 7). Syn – ze względu na wiek – nie będzie już więc do niej uprawniony we wrześniu.

Może się natomiast starać o świadczenia alimentacyjne z powracającego funduszu. Tam bowiem przepisy przewidują wyższy wiek dla uczących się – 25 lat. Jeśli rodzina spełnia też inne kryteria, przede wszystkim dochodowe, to jest szansa na uzyskanie świadczeń alimentacyjnych od października (od początku nowego okresu zasiłkowego) do sierpnia 2009 r. (czyli do ukończenia przez syna 25 lat).


I zaliczka, i fundusz

Jestem rozwódką, otrzymuję zaliczkę alimentacyjną na dziecko. W sierpniu br. mam zamiar wziąć ślub. Czy wobec tego będą mi przysługiwały świadczenia z powracającego Funduszu Alimentacyjnego?

Tak Nowa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów pozwala na ubieganie się o świadczenia także tym osobom, które pozostają w związkach małżeńskich.

Warunkiem jest, aby drugi rodzic zobowiązany do alimentów ich nie płacił, a egzekucja okazała się bezskuteczna. Obecny mąż będzie zaliczony do składu rodziny i jego dochody za 2007 r. gmina uwzględni (obok dochodów czytelniczki) podczas obliczania, czy w nowym okresie zasiłkowym należą się świadczenia alimentacyjne. Wskazuje na to art. 2 pkt 11 i 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W wypadku czytelniczki jest też możliwość otrzymania zaliczki alimentacyjnej we wrześniu. Wiąże się to z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2008 r., który za sprzeczną z konstytucją uznał zasadę, że zaliczka alimentacyjna się nie należy, jeżeli zainteresowana osoba nie wychowuje dziecka samotnie (sygn. P 18/06).

Wyrok wszedł w życie w dniu publikacji, czyli 7 lipca (DzU nr 119, poz. 770). Jeśli czytelniczka pobiera zaliczki, to powinna zawarcie małżeństwa zgłosić w gminie, która je wypłaca. Ta zaś na wniosek kobiety powinna jej przyznać zaliczkę za wrzesień. Po wyroku Trybunału fakt, że dziecko uprawnione do alimentów jest wychowywane przez osobę pozostają w związku małżeńskim, nie stanowi przeszkody do jej przyznania.

Wlicza się dochód drugiego męża

Jestem po rozwodzie i powtórnie wyszłam za mąż. Z poprzedniego małżeństwa mam trójkę dzieci, z obecnym mężem jedno. Nasz dochód to 550 zł na osobę, tak więc zasiłek rodzinny nam się nie należy. Czy będą mi przysługiwać świadczenia alimentacyjne z nowego funduszu? Dodam, że były mąż już dziesięć lat nie płaci na dzieci, wszystkie koszty związane z ich wychowaniem ponoszę ja i drugi mąż.

Tak Ważne jest, aby to, że ojciec nie płaci zasądzonych alimentów, znalazło potwierdzenie w zaświadczeniu od komornika o bezskuteczności egzekucji. W wypadku powracającego Funduszu Alimentacyjnego chodzi o całkowitą lub częściową bezskuteczność egzekucji za ostatnie dwa miesiące. Jeśli sprawa jest u komornika, to nie będzie kłopotu z uzyskaniem tego zaświadczenia.

Jeśli zaś nie została tam skierowana, to w interesie zainteresowanego jest zrobić to jak najszybciej. To, że czytelniczka pozostaje w związku małżeńskim, nie stanowi przeszkody do otrzymania pomocy z funduszu. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji do składu rodziny zalicza się obecnego męża, a co za tym idzie jego zarobki uwzględnia się podczas ustalania dochodu rodziny. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł.

Rzeczpospolita, - Magdalena Januszewska 04-08-2008
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #489 dnia: Sierpień 05, 2008, 12:13:56 pm »
Jak ubiegać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Od 1 października rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zastąpią wypłacane obecnie zaliczki alimentacyjne. Można już składać wnioski o nową formę pomocy.

Świadczenia z FA przyznawane będą na tzw. okresy świadczeniowe, trwające od 1 października do 30 września następnego roku. Jednak wnioski o ich przyznanie osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia, tj. od ostatniego piątku.

Wczesne złożenie takiego wniosku gwarantuje szybkie otrzymanie pierwszych świadczeń. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z FA złoży wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone najpóźniej do 30 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie 1 września - 31 października, świadczenia przysługujące za październik zostaną wypłacone najpóźniej do 30 listopada. Oznacza to, że osoby, które obecnie korzystają z zaliczki alimentacyjnej, chcąc uniknąć miesięcznej przerwy w otrzymywaniu świadczeń (w październiku), powinny już obecnie podjąć starania o świadczenie z FA.

PRZYKŁAD: LICZY SIĘ DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

25 sierpnia 2008 r. osoba ubiegająca się o świadczenie z FA złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z FA dla 14-letniej córki. Jeśli OPS wyda pozytywną decyzję i przyzna jej świadczenie, pomoc za październik zostanie jej wypłacona nie później niż 31 października. Jeśli jednak kompletny wniosek zostałby złożony w okresie 1 września - 31 października, świadczenie za październik zostałoby wypłacone do 30 listopada, wraz ze świadczeniem listopadowym. Wypłaty świadczeń za kolejne miesiące dokonywane będą systematycznie nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Dla kogo świadczenie
Osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdzał będzie komornik odpowiednim zaświadczeniem.

Można je uzyskać samemu lub wystąpi o nie urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie.

W przypadku gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, bo dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczeń z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez ograniczeń co do jego wieku.

Ile można otrzymać
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając więc prawo do świadczenia na okres od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r., brany będzie pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007 roku. Na dochód ten wliczają się następujące składniki:

• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci); w odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot zaliczek alimentacyjnych otrzymanych w 2007 roku.

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w 2007 roku, przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.

PRZYKŁAD: LICZY SIĘ DECYZJA SĄDU

Na dwoje dzieci sąd zasądził od ich ojca alimenty w kwocie 300 zł i 600 zł miesięcznie. Ojciec dzieci alimentów jednak nie płaci, co zostało potwierdzone zaświadczeniem od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują odpowiednio na każde z dzieci w kwocie 300 zł i 500 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2007 opodatkowanych na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brany jest pod uwagę dochód netto, czyli przychód wykazany w takim zaświadczeniu, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Inaczej dla rolników
Ponadto, w przypadku gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego ma miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wyżej wymieniony wskaźnik dochodu z gospodarstwa rolnego za rok 2007 (czyli rok, z którego dochód brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na rozpoczynający się od 1 października okres świadczeniowy), zostanie ogłoszony przez prezesa GUS-u do 23 września 2008 r.

Gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te są sumowane.

Gdy zmienią się dochody
Nie zawsze jednak prawo do świadczenia z FA ustalane będzie w oparciu o dochody uzyskane w roku 2007. Sytuacja dochodowa rodziny na dzień składania wniosku, w porównaniu z rokiem 2007, mogła ulec znacznym zmianom zarówno na korzyść, jak i niekorzyść osoby ubiegającej się o świadczenie z FA. Mamy wtedy do czynienia odpowiednio z uzyskaniem dochodu - powiększa się wtedy dochód z roku 2007 o dochód uzyskany, lub utratą dochodu - pomniejsza się wtedy dochód z roku 2007 o dochód utracony. Jednak nie w przypadku każdej zmiany sytuacji dochodowej mają zastosowanie opisane zasady, gdyż ustawa ściśle określa sytuacje uznawane za uzyskanie i utratę dochodu. Są to:
• uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego lub zakończenie tego urlopu,
• utrata lub uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
• utrata lub uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• utrata lub uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
• wyrejestrowanie lub rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD: UTRATA PRACY DAJE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ

Rodzina 4-osobowa (matka i trójka dzieci) osiągnęła w 2007 roku przeciętny dochód w wysokości 4800 zł miesięcznie. Dochód rodziny w przeliczeniu na 1 osobę wyniósł więc 1200 zł, a więc przekracza kryterium uprawniające do świadczenia z FA. Dochód ten pochodził w z tytułu zatrudnienia matki. Straciła ona 5 lipca 2007 r. pracę i jest w momencie składania wniosku o świadczenia z FA na dzieci, których ojciec nie płaci alimentów, osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.
Utrata zatrudnienia jest okolicznością, której zaistnienie pozwala zastosować przepisy o utracie dochodu i w konsekwencji od dochodu rodziny (4800 zł) odejmuje się dochód utracony (4800 zł). Po uwzględnieniu utraty dochód rodziny wynosi 0 zł (4800 zł - 4800 zł). Na dzieci przysługują więc świadczenia z FA. W przypadku podjęcia przez matkę nowego zatrudnienia lub uzyskaniu innego źródła dochodu ma ona obowiązek ten fakt zgłosić w urzędzie realizującym świadczenia, który doliczy do dochodu rodziny kwotę dochodu uzyskanego i sprawdzi, czy dochód nie przekracza kryterium.

Ważne!

Dziecko, które ma zasądzone alimenty, nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie je wychowującego. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub aktualny mąż nie płaci zasądzonych alimentów

Ważne!

Jeśli osoba zainteresowana zamierza złożyć wniosek po 30 września, musi pamiętać, że świadczenia zostaną jej przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku. Nie ma też możliwości otrzymania świadczeń wstecz za miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.

Ważne!

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć nie u komornika, lecz bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie będzie on realizować świadczenia. Formularze wniosków udostępnia urząd

Podstawa prawna

• Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Autor: Tomasz Wardach GP z dnia: 2008-08-05

Fundusz Alimentacyjny: problem z przyznawaniem świadczeń

Gminy z kłopotami rozpoczęły przyjmowanie wniosków o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Skarżą się, że ich wzory były przygotowane na ostatnią chwilę.

Dopiero w czwartek wieczorem, 31 lipca, na stronach resortu pracy były dostępne załączniki do rozporządzenia określającego sposób przyznawania świadczeń z FA - mówi Jolanta Karpińska, kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Kędzierzynie-Koźlu.

A załączniki te określają m.in. wzór wniosku, jaki trzeba złożyć w gminie, czy zaświadczenie o dochodzie rodziny. Bez nich nie można ubiegać się o pomoc, a zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378) formalnie można to robić od 1 sierpnia. Jest to tym ważniejsze, że złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę październikowego świadczenia jeszcze w październiku.

Tymczasem rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (Dz.U. z 29 lipca 2008 r. nr 136, poz. 855) zostało podpisane dopiero 28 lipca 2008 r. i opublikowane 29 lipca. Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych
w MPiPS, tłumaczy, że zostało ono podpisane dopiero w ubiegłym tygodniu, bo odwołuje się do nowelizacji, która także wtedy zaczęła obowiązywać.

- Nie jest naszą winą, że w Sejmie tak długo trwały nad nią prace - wskazuje Alina Wiśniewska. Dodaje, że resort pracy już dwa tygodnie temu zamieścił na swoich stronach wzór wniosku, informując, że nie ulegnie on zmianie. Niektóre gminy czekały jednak na oficjalną publikację i skarżą się, że dopiero w tym tygodniu będą dysponowały koniecznymi drukami.

- W piątek dałam zlecenie w drukarni i około środy powinnam otrzymać wzory - mówi Jolanta Karpińska.

Katarzyna Kaczyńska z Działu Świadczeń Rodzinnych w Łomży mówi, że już nie pierwszy raz gminy są postawione w takiej sytuacji.

- Podobnie było z rozporządzeniami o świadczeniach rodzinnych. Świadczeniobiorcy nie biorą jednak tego pod uwagę i to pracowników gmin posądzają o niedbalstwo i złą wolę - mówi Katarzyna Kaczyńska.

Świadczenie z FA zastąpi od października wypłacaną zaliczkę alimentacyjną. Zostanie przyznane, jeśli dochód nie przekracza 725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Jego wysokość wyniesie do 500 zł na dziecko.

Autor: Bartosz Marczuk GP 2008-08-04

Do 7 sierpnia można ubiegać się o zaległą zaliczkę alimentacyjną

Do 7 sierpnia mogą ubiegać się o zaległą zaliczkę alimentacyjną te osoby, które zawarły ponowne związki małżeńskie, lub wychowują dziecko z innym partnerem niż jego ojciec, a w sprawie zaliczki otrzymały opinię odmowną. Ci, którzy nie składali wcześniej dokumentów, także mogą je złożyć.

Wiele osób jest jednak na urlopach i o tym nie wie. Także wiele ośrodków wypłacających świadczenia o wyroku Trybunału Konstytucyjnego dowiedziało się dopiero ze stron internetowych resortu pracy.

Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów, gdy dochód nie przekracza 583 zł na osobę i wynosi 170 zł na dziecko (w rodzinie z dwojgiem dzieci), w rodzinach z trojgiem i więcej dzieci nie może przekroczyć 120 zł na dziecko. Dotyczy to rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 583 zł.

Teraz prawo do tej zaliczki mają nie tylko rodzice samotni, ale też ci, którzy stworzyli nowe rodziny. Wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, którego sentencja została opublikowana w Dzienniku Ustaw 7 lipca.

Według szacunków resortu pracy i polityki społecznej osób, którym - zgodnie z poprzednimi przepisami - nie przysługiwała zaliczka, a się o nią ubiegały, jest niewiele. "Może być natomiast znaczna liczba tych, którzy zgodnie z nowymi przepisami będą mogli ubiegać się o zaliczkę" - zaznacza dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Alina Wiśniewska.

"Chcieliśmy, by świadczenie było dzielone bardziej sprawiedliwie"

Ci, którzy otrzymali opinię odmowną, mogą ubiegać się o ponowne rozpatrzenie wniosku i o wypłatę zaliczki od momentu jego złożenia. Pozostali natomiast, którzy wcześniej wniosku nie składali, od miesiąca w którym go złożą. Przepisy będą obowiązywać do końca września; w październiku wchodzi w życie nowa ustawa o Funduszu Alimentacyjnym.

Zaliczka została wprowadzona przepisami ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej z kwietnia 2005 roku. "W przepisach o zaliczce alimentacyjnej wprowadziliśmy to samo rozwiązanie, które obowiązywało przy dodatku dla osób samotnie wychowujących dzieci" - wyjaśnia były wiceminister pracy i polityki społecznej Cezary Miżejewski. Przepisy, dotyczące dodatku, zostały jednak zakwestionowane przez Trybunał w maju 2005 roku.

"Był to pewien wybór merytoryczny" - mówi Miżejewski o ograniczeniu kręgu osób, uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej. "Chcieliśmy, by świadczenie było dzielone bardziej sprawiedliwie" - dodaje.

Wyrok Trybunału - uchylający wykluczenie z grona świadczeniobiorców osób, które zawarły nowe związki - resort pracy zamieścił na swojej stronie dopiero 24 lipca. "Nie jest to publikacja wyroku, ale informacja jak ten wyrok realizować" - wyjaśnia dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych Alina Wiśniewska.

"Wiele osób jest na urlopach. Nie sądzę, żeby wszyscy, którzy chcą je złożyć, wiedzieli o tym"

"Z ogłoszeniem komunikatu czekaliśmy do pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału, w komunikacie wskazaliśmy sposób realizacji wyroku, co bez znajomości uzasadnienia nie byłoby możliwe" - podkreśla. "Resort nie ma obowiązku publikowania orzeczenia Trybunału. Jeżeli ustawa znajduje się w +Dzienniku Ustaw+ to ma moc obowiązującą" - dodaje.

Zaznacza, że resort pracy nie był stroną w tym postępowaniu przed TK; był nią Sejm.
Jednak wiele ośrodków, wypłacających te świadczenia, o wyroku dowiedziało się dopiero ze stron internetowych resortu pracy. "Wcześniej nikt nas nie informował, a trudno, żebyśmy nadążali za każdą sprawą, którą rozpatruje Trybunał Konstytucyjny" - powiedziała kierownik departamentu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Margarita Jaroszuk.

Dotychczas do MOPR w Białymstoku wpłynęło około 10 wniosków w tej sprawie. "Wiele osób jest na urlopach. Nie sądzę, żeby wszyscy, którzy chcą je złożyć, wiedzieli o tym" - powiedziała. Natomiast do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu nie wpłynął jeszcze żaden wniosek w tej sprawie.

Źródło: PAP 2008-08-04

PiS krytykuje "opieszałość" resortu pracy ws. zaliczki alimentacyjnej

Szef klubu PiS Przemysław Gosiewski w przekazanym PAP liście do minister pracy Jolanty Fedak protestuje przeciwko "opieszałym" - jak twierdzi - działaniom informacyjnym jej resortu w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaliczki alimentacyjnej.

Pod koniec czerwca TK orzekł, że odmawianie prawa do zaliczki alimentacyjnej dziecku wychowywanemu przez matkę związaną formalnie lub nieformalnie z innym mężczyzną niż ojciec dziecka, jest niezgodne z konstytucją.

Sprawa dotyczyła matek, które po rozwodzie zawarły kolejne małżeństwa lub pozostawały w konkubinacie z innymi mężczyznami. Gdy egzekucja alimentów od ojców dzieci okazywała się bezskuteczna, występowały o zaliczkę alimentacyjną - świadczenie wypłacane z budżetu państwa, za które następnie ścigano dłużnika - ojca dziecka.

Przepisy ustawy mówią jednak, że taką zaliczkę mogą dostać jedynie osoby samotnie wychowujące dziecko.

Gosiewski podkreślił w liście do Fedak, że chociaż wyrok Trybunału został opublikowany 7 lipca, jednak na stronach internetowych Ministerstwa Pracy informacja o wyroku ukazała się dopiero 24 lipca.

Trybunał w swoim wyroku określił 30-dniowy termin, w którym zainteresowani mogli wnioskować o zwrot zaległych pieniędzy Trybunał w swoim wyroku określił 30-dniowy termin, w którym zainteresowani mogli wnioskować o zwrot zaległych pieniędzy. Gosiewski ocenia, że to z winy resortu pracy większość zainteresowanych nie wiedziała o orzeczeniu Trybunału, aż do 24 lipca, a na zgłaszanie się po pieniądze zostało im niewiele ponad 10 dni.

W liście do Fedak Gosiewski zażądał wyjaśnień w sprawie powodów tego "opóźnienia", a także "niezwłocznego rozpoczęcia akcji informacyjnej", która powiadomiłaby zainteresowanych o prawie do zaliczki.

"Mimo, iż trudno oprzeć się wrażeniu, że Ministerstwo Pracy celowo opóźniło publikacje informacji o przysługujących obywatelom prawach, chcę wierzyć, że był to tylko przypadek i niezamierzone działanie" - napisał szef klubu PiS.

Szef klubu PiS wyraził nadzieję, że minister pracy w trybie pilnym podejmie odpowiednie działania. Podkreślił jednak, że problem jest "palący ponieważ wiele osób może nie uzyskać należnych im środków finansowych".

Dlatego - zaznaczył Gosiewski - "warto, aby Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważyło możliwości prawne, które umożliwią zainteresowanym ubieganie się o należne pieniądze w późniejszym terminie".

Szef klubu PiS wyraził nadzieję, że minister pracy w trybie pilnym podejmie odpowiednie działania, które - jak napisał - "naprawią błąd" podległych jej służb.

Źródło: PAP 2008-08-04


Tydzień z funduszem alimentacyjnym w Gazecie Prawnej
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26482
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #490 dnia: Sierpień 07, 2008, 08:00:31 am »
Fundusz Alimentacyjny: problem z przyznawaniem świadczeń

Gminy z kłopotami rozpoczęły przyjmowanie wniosków o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Skarżą się, że ich wzory były przygotowane na ostatnią chwilę.


Dopiero w czwartek wieczorem, 31 lipca, na stronach resortu pracy były dostępne załączniki do rozporządzenia określającego sposób przyznawania świadczeń z FA - mówi Jolanta Karpińska, kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w Kędzierzynie-Koźlu.

A załączniki te określają m.in. wzór wniosku, jaki trzeba złożyć w gminie, czy zaświadczenie o dochodzie rodziny. Bez nich nie można ubiegać się o pomoc, a zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378) formalnie można to robić od 1 sierpnia. Jest to tym ważniejsze, że złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę październikowego świadczenia jeszcze w październiku. Tymczasem rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (Dz.U. z 29 lipca 2008 r. nr 136, poz. 855) zostało podpisane dopiero 28 lipca 2008 r. i opublikowane 29 lipca. Alina Wiśniewska, dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych w MPiPS, tłumaczy, że zostało ono podpisane dopiero w ubiegłym tygodniu, bo odwołuje się do nowelizacji, która także wtedy zaczęła obowiązywać.

- Nie jest naszą winą, że w Sejmie tak długo trwały nad nią prace - wskazuje Alina Wiśniewska.

Dodaje, że resort pracy już dwa tygodnie temu zamieścił na swoich stronach wzór wniosku, informując, że nie ulegnie on zmianie. Niektóre gminy czekały jednak na oficjalną publikację i skarżą się, że dopiero w tym tygodniu będą dysponowały koniecznymi drukami.

- W piątek dałam zlecenie w drukarni i około środy powinnam otrzymać wzory - mówi Jolanta Karpińska.

Katarzyna Kaczyńska z Działu Świadczeń Rodzinnych w Łomży mówi, że już nie pierwszy raz gminy są postawione w takiej sytuacji.

- Podobnie było z rozporządzeniami o świadczeniach rodzinnych. Świadczeniobiorcy nie biorą jednak tego pod uwagę i to pracowników gmin posądzają o niedbalstwo i złą wolę - mówi Katarzyna Kaczyńska.

Świadczenie z FA zastąpi od października wypłacaną zaliczkę alimentacyjną. Zostanie przyznane, jeśli dochód nie przekracza 725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Jego wysokość wyniesie do 500 zł na dziecko.

Autor: Bartosz Marczuk

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-04
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/29438,fundusz_alimentacyjny_problem_z_przyznawaniem_swiadczen.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #491 dnia: Sierpień 07, 2008, 11:21:59 am »
Trzeba oświadczyć, że pomoc się należy

Magdalena Januszewska 06-08-2008

Publikujemy kolejną część odpowiedzi na pytania czytelników zadane podczas dyżuru dotyczącego świadczeń rodzinnych i powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.

Na pytania odpowiada Tomasz Wardach z Departamentu Świadczeń Rodzinnych MPiPS


Wystarczy zaświadczenie z sądu

Na moje dziecko są zasądzone alimenty od jego ojca, który jest Włochem. Próby ich wyegzekwowania są bezskuteczne. Nie mogę też doprosić się zaświadczenia od włoskiej instytucji, która zajmuje się tam realizacją wyroku zasądzającego alimenty. Dowiaduję się jedynie, że sprawa jest w toku. Czy mam szansę na świadczenia alimentacyjne z funduszu?

Tak. W tym wypadku nie trzeba koniecznie przedstawiać zaświadczenia z zagranicznej instytucji. Wystarczy zaświadczenie z sądu okręgowego, za pośrednictwem którego czytelniczka kierowała wnioski o zagraniczną egzekucję alimentów, o tym, że nie udało się ściągnąć ich w pełnej kwocie za dwa ostatnie miesiące.


Oświadczenia o pracy za granicą

Czy gmina może żądać ode mnie oświadczenia, że nikt z członków rodziny nie pracuje za granicą?

Tak. Chodzi o ustalenie, czy sprawa nie podlega koordynacji. Podlegają jej bowiem zarówno świadczenia rodzinne, jak i alimentacyjne, gdy ojciec lub matka pracują w jednym z krajów UE. W większości wypadków rodzina pobiera świadczenia w państwie, w którym pracuje utrzymujący ją rodzic. W takich sytuacjach to nie gmina, ale regionalny ośrodek polityki społecznej zajmuje się obsługą świadczeń, tzn. stwierdza, że w Polsce się one nie należą, albo wypłaca różnicę między polskimi i zagranicznymi zasiłkami.


Nie straci zasiłku, przebywając na urlopie wychowawczym

Zarobki za ubiegły rok mamy na tyle wysokie, że prawdopodobnie utracimy zasiłek rodzinny z dodatkami. W 2007 r. ja i żona zarabialiśmy. W tym roku natomiast tylko ja pracuję, a żona jest na wychowawczym – z dwójką dzieci. Czy ośrodek pomocy społecznej powinien lub może uwzględnić obecną sytuację rodziny i bieżące zarobki, abyśmy nadal dostawali zasiłek?

Tak. Powinien to uwzględnić. Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego jest bowiem traktowane jako utrata dochodu. Prawo do świadczeń rodzinnych w opisanej sytuacji OPS ustali na podstawie dochodu męża. Dochód żony będzie potraktowany jako utracony. Jeśli zatem np. mąż zarobił w ubiegłym roku 20 tys. zł netto, a żona 10 tys. zł, to do dochodu rodziny podczas ustalania prawa do zasiłku rodzinnego od września OPS weźmie tylko dochód męża i podzieli go przez liczbę członków rodziny i 12 miesięcy. Wynika to z art. 2 pkt 23 i 24 oraz art. 5 ust. 4 i 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 139, poz. 992 ze zm.)


Gmina bada dochody

Kiedy składałam tydzień temu wniosek o zasiłek rodzinny, w gminie poproszono mnie o wypełnienie oświadczenia, w którym należy podać dochody z tego roku: ile zarabiamy z mężem i od kiedy do kiedy mamy podpisane umowy o pracę. Zawsze gminę interesowały tylko dochody z ubiegłego roku. Czy to, że teraz pracuję, spowoduje, że nie dostanę zasiłku na dzieci? Czy muszę w ogóle podawać te dane?

Tak. Podstawą do przyznania świadczeń rodzinnych jest dochód rodziny za poprzedni rok, czyli obecnie za 2007 r. Uprawniony do świadczeń ma jednak obowiązek informowania gminy o każdym wypadku uzyskania lub utraty dochodu. Najwyraźniej gmina, w której mieszka czytelniczka, sformalizowała ten obowiązek, wprowadzając formularz. Ma do tego prawo. Na tej podstawie bada, czy rodzina ma nowe źródła dochodu, czyli czy uzyskała uprawnienie do świadczeń rodzinnych bądź je utraciła. Wynika to z art. 5 ust. 4 i 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Nie trzeba samotnie wychowywać dziecka

Magdalena Januszewska 07-08-2008

Publikujemy kolejną część odpowiedzi na pytania czytelników zadane podczas dyżuru dotyczącego świadczeń rodzinnych i powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego.

Wsteczna zaliczka dla tego, kto złożył wniosek

Jestem matką dwojga dzieci. Na pierwsze dostawałam zaliczkę alimentacyjną. Od marca ją zabrano, bo związałam się z mężczyzną, z którym mam drugie dziecko. Gmina uchyliła decyzję o przyznaniu mi pomocy. Słyszałam, że zniesiono zasadę, iż zaliczka przysługuje tylko samotnie wychowującym dziecko. Czy w takim razie mogę ją jeszcze otrzymać?

Tak Wynika to z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2008 r., który uznał za sprzeczną z konstytucją zasadę, że zaliczka się nie należy, gdy nie wychowuje się dziecka samotnie (sygn. P 18/06). Żeby ją uzyskać za wsteczne okresy, czytelniczka powinna złożyć w gminie skargę o wznowienie postępowania w trybie art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego (w tej instytucji, która ją wydała, np. w ośrodku pomocy społecznej). Trzeba się jednak pospieszyć, bo 7 sierpnia br. mija termin na jej złożenie. Potem otrzymanie zaliczki za wsteczne okresy nie będzie już możliwe w tym trybie. Jeśli nawet czytelniczka nie zdoła skompletować wszystkich dokumentów, to do zachowania terminu wystarczy, że złoży w gminie samą skargę ze wskazaniem decyzji, od której się odwołuje. Potem, jeśli okaże się to konieczne, organ wezwie ją do uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Gmina podejmie decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie zaliczki i ponownie rozpatrzy wniosek (uwzględniając zmienione przepisy). Warto pamiętać, że prawa do skargi o wznowienie postępowania nie mają te osoby, które nie składały wniosku o zaliczkę i tym samym nie mają odmownej decyzji z gminy. Jeśli jednak wystąpią z wnioskiem o zaliczkę w sierpniu, to dostaną ją jeszcze za sierpień i wrzesień (jeżeli spełniają pozostałe warunki z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej).


Gdy ojciec nie żyje

Od lat sama wychowuję syna. Ojciec dziecka nie płacił alimentów. Ostatnio zmarł. Czy mam szansę na świadczenia alimentacyjne?

Nie Świadczenia te mogą być przyznane, gdy na dziecko są zasądzone alimenty, a rodzic ich nie płaci (egzekucja jest bezskuteczna). W opisanej sytuacji obowiązek alimentacyjny ojca wygasł z chwilą śmierci. Czytelniczka może dostać inne świadczenie – zasiłek rodzinny z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Tu jednak musi spełnić inne kryterium dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie, a 583 zł, gdy jest to dziecko niepełnosprawne) niż w wypadku Funduszu Alimentacyjnego (725 zł).


Należy wpisać tylko dłużnika alimentacyjnego

Mam dwoje dzieci, każde z nich ma innego ojca. Żaden nie płaci alimentów. Czy mogę złożyć jeden wniosek o świadczenia alimentacyjne, skoro mam dwóch dłużników? Nie wiem też, kogo powinnam wpisać we wniosku jako zobowiązanych do alimentów. W gminie powiedziano, że mam wymienić wszystkie osoby zobowiązane, np. dziadków moich dzieci, co wydaje mi się wątpliwe.

Tak Czytelniczka może złożyć jeden wniosek, ubiegając się o świadczenia na dwoje dzieci, także wówczas, gdy mają różnych ojców. We wniosku zainteresowany składa oświadczenie o tym, kto jest zobowiązany do alimentacji wobec dzieci. Chodzi tu jednak wyłącznie o dłużników alimentacyjnych, czyli tych rodziców, od których są zasądzone alimenty. Nie wymienia się tu natomiast wszystkich osób zobowiązanych do alimentacji według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli np. dziadków. Są sytuacje, w których alimenty na dziecko są zasądzone od dziadków, a nie od rodzica. Wtedy jednak nie ma możliwości uzyskania świadczeń alimentacyjnych, bo jednym z warunków ich przyznania jest zasądzenie alimentów od rodzica.


Dodatek na zerówkowicza

Wystąpiłam o przyznanie mi zasiłku rodzinnego na dziecko, które ma sześć lat. Czy mogę dostać na nie dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i czy gmina ma prawo żądać ode mnie zaświadczenia ze szkoły, że dziecko idzie do zerówki?

Tak Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dotyczy on dzieci sześcioletnich, a zatem nie ma potrzeby, aby udowadniać pójście do zerówki dodatkowymi dokumentami. Inaczej byłoby, gdyby matka posyłała do zerówki dziecko rok młodsze. Pięciolatka obowiązek przedszkolny nie obejmuje, a co za tym idzie – osoba zainteresowana dodatkiem powinna udowodnić, że jej dziecko faktycznie podejmuje naukę od września.

Poradnik Rzeczpospolitej
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #492 dnia: Sierpień 08, 2008, 11:54:26 am »
TYDZIEŃ Z FUNDUSZEM ALIMENTACYJNYM | Dochodzenie należności od rodzica dziecka

Jak skutecznie egzekwować alimenty
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #493 dnia: Sierpień 11, 2008, 11:22:49 am »
Liczy się nie tylko wiek dziecka

Publikujemy kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń rodzinnych i powracającego od października Funduszu Alimentacyjnego

Na pytania odpowiada Mariusz Dąbrowski z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w MPiPS:


Bezterminowe świadczenia

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje bezterminowo. Czy to oznacza, że osoby te nie muszą składać wniosków na każdy okres świadczeniowy, tylko wystarczy raz złożony?

Nie. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności rzeczywiście może korzystać z funduszu alimentacyjnego bezterminowo, a to oznacza, że do niej nie ma zastosowania przepis mówiący o ograniczeniu prawa do świadczenia ze względu na wiek osoby uprawnionej (art. 9 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów, DzU nr 192, poz. 1378).

Po ukończeniu 25. roku życia dalej będzie zatem mogła korzystać z Funduszu Alimentacyjnego, jeśli spełnia pozostałe warunki do nabycia świadczenia, czyli przede wszystkim dochód w jej rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł na osobę. Osoba taka, aby nabyć prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, musi jednak składać wniosek na każdy okres świadczeniowy.

Gdy rodzic traci pracę

Mam zasądzone alimenty. Od 11 lat mąż ich nie płaci, co potwierdza dokumentacja komornicza. Zaliczka alimentacyjna mi nie przysługiwała, bo moje zarobki przekraczały kryterium dochodowe. 31 maja straciłam pracę w wyniku likwidacji firmy. Obecnie pracuję i mieszczę się w limicie dochodowym 725 zł na osobę, ale jeżeli dobrze rozumiem, aby dostać świadczenia alimentacyjne, muszę przedstawić dochody z ubiegłego roku. Czy, jeśli zmieniła się moja sytuacja materialna, wciąż obowiązuje mnie PIT z zeszłego roku? A może mogę przedstawić zarobki z obecnego zatrudnienia?

Tak. W opisanej sytuacji następuje utrata dochodów od pracodawcy, z którym umowa o pracę została rozwiązana 31 maja 2008 r., oraz uzyskanie dochodu na skutek zawarcia nowej umowy. Z sumy dochodów rodziny osiągniętych w 2007 r. (stanowią one podstawę ustalania uprawnień w całym okresie świadczeniowym 2008/2009) zostanie zatem wyłączony dochód utracony, czyli wszystkie dochody osiągnięte w 2007 r. od pracodawcy, który został zlikwidowany, natomiast do przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny doliczony zostanie dochód uzyskany (z pierwszego pełnego miesiąca po rozpoczęciu nowej pracy w 2008 r.). Jeżeli tak obliczony dochód rodziny w dalszym ciągu nie przekracza kwoty 725 zł na osobę, to będzie można ustalić prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.


Dziecko jest za granicą

Mieszkam z trójką dzieci w wieku 16, 12 i dziewięć lat we Włoszech. Ojciec dzieci nie płaci alimentów (mieszka w Polsce). Czy przysługują moim dzieciom pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego? Jakie dokumenty muszę dostarczyć i gdzie?

Nie. W rozumieniu przepisów UE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są świadczeniami rodzinnymi. Z przepisów tych wynika, że jeśli czytelniczka pracuje i mieszka we Włoszech, to świadczenia rodzinne przysługują jej od instytucji włoskiej wypłacającej świadczenia rodzinne, a nie na podstawie przepisów polskich ustaw. Może natomiast złożyć wniosek u polskiego komornika o egzekucję alimentów od dłużnika.


Ważny jest stopień niepełnosprawności

Od 2003 r. mam na stałe orzeczony lekki stopień niepełnosprawności (miałam wówczas 21 lat). Czy w takiej sytuacji należy mi się zasiłek pielęgnacyjny?

Nie. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Czytelniczka legitymuje się orzeczeniem o lekkim, a nie umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dlatego zasiłek pielęgnacyjny jej nie przysługuje.

Rzeczpospolita, - Magdalena Januszewska 11-08-2008
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #494 dnia: Sierpień 14, 2008, 11:04:54 am »
Wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego są wolne od podatku

Kwoty wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba będzie ich rozliczać w zeznaniu rocznym PIT.

PORADA
Mąż podatniczki ma obowiązek wpłacania alimentów na syna w wysokości 300 zł miesięcznie. Niestety, nie wpłaca należnych pieniędzy.
- Będę otrzymywała wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. Czy będą one zwolnione od podatku dochodowego - pyta czytelniczka w liście do redakcji GP.

Odpowiedź jest twierdząca. Takie wypłaty będą wolne od PIT. Jak tłumaczy nam Aleksandra Kosonowska, starszy konsultant w Accreo Taxand, co do zasady świadczenia pieniężne otrzymywane przez małoletnie dzieci podlegają opodatkowaniu łącznie z dochodami ich rodziców, natomiast dzieci, które ukończyły 18 lat, zobowiązane są do samodzielnego rozliczenia uzyskanych dochodów.

- Ta ogólna reguła nie znajdzie jednak zastosowania do świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Ustawa przywracająca fundusz alimentacyjny przewiduje, że 1 października 2008 r. zmianie ulegnie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT - podkreśla Aleksandra Kosonowska.

Wskazuje, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT wszelkie świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów będą wolne od podatku. W konsekwencji kwota świadczeń wypłacanych przez fundusz będzie kwotą netto, a osoby uprawnione do jej otrzymania (ani ich rodzice) nie będą zobowiązani do rozliczania ani deklarowania wspomnianych dochodów.

Zwolnienie świadczeń alimentacyjnych z opodatkowania jest niewątpliwie słusznym rozwiązaniem.
- Należy pamiętać, że środki wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny pochodzić będą z budżetu państwa oraz z dochodów gminy, dlatego ich ewentualne opodatkowanie faktycznie oznaczałoby obciążenie świadczenia publicznego - argumentuje Aleksandra Kosonowska.

Jednocześnie dodaje, że podobne rozwiązanie znajduje zastosowanie również w przypadku alimentów płaconych bezpośrednio przez zobowiązanego rodzica. Tego typu dochody są wolne od podatku, jeśli otrzymują je dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz (bez względu na wiek) dzieci, które uzyskują zasiłek pielęgnacyjny.

- Natomiast alimenty zasądzone na rzecz innych osób są zwolnione z opodatkowania do kwoty 700 zł miesięcznie- przypomina nasza rozmówczyni z Accreo Taxand.

Autor: Ewa Matyszewska Źródło: GP 2008-08-14
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #495 dnia: Sierpień 18, 2008, 05:33:54 pm »
Wystarczy jeden dokument o dochodach

Osoba, która stara się zarówno o świadczenia alimentacyjne, jak i o rodzinne, może złożyć tylko jedno zaświadczenie o dochodach według wzoru z rozporządzenia dotyczącego Funduszu Alimentacyjnego.

Rodziny zainteresowane uzyskaniem wsparcia składają już wnioski o przyznanie pomocy; świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego. Pojawił się jednak praktyczny problem. Czy jeśli rodzina ubiega się o oba typy wsparcia, to musi przedstawiać w gminie dwa odrębne zaświadczenia o dochodach za ubiegły rok?

Ministerstwo Pracy wyjaśnia, że ubiegający się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego mogą uzyskane z urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach, wystawione według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalanie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (DzU z 2008 r. nr 136, poz. 855) ,
wykorzystać również przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne. Zawiera bowiem wszystkie informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU z 2005 r. nr 105, poz. 881 ze zm.) .

W drugą stronę ta zasada jednak nie działa. Do ustalenia prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego nie można wykorzystać zaświadczeń z wzoru określonego do celów świadczeń rodzinnych. Nie zawiera on bowiem informacji o przychodach.

Rzeczpospolita, - Magdalena Januszewska 16-08-2008
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26482
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #496 dnia: Sierpień 21, 2008, 09:09:19 am »
Czy aby otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego studia muszą być stacjonarne?

PROBLEM CZYTELNIKA - Moja córka ma 20 lat i za kilka tygodni rozpocznie studia zaoczne na uniwersytecie. Czy osoby, które uczą się w ramach studiów wieczorowych lub zaocznych, mogą liczyć na otrzymanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?


Wyjaśnia ekspert Grażyna Mlonka, ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W przypadku osób studiujących nie ma znaczenia tok studiów. Świadczenia przysługują więc zarówno wtedy, gdy są to studia stacjonarne, jak i wówczas gdy mają charakter wieczorowy lub zaoczny.

NASZA REKOMENDACJA

Córka czytelniczki spełnia kryterium dotyczące wieku. W związku z tym w przedstawionym przez nią przypadku zaoczny tok studiów nie będzie stanowił przeszkody do przyznania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Także ewentualna zmiana na studia wieczorowe nie wpłynie na nabyte uprawnienia. Dopiero ukończenie przez córkę czytelniczki 25 roku życia będzie okolicznością wykluczającą wypłacanie jej świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378).

Not. Monika Burzyńska

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-08-21
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26482
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #497 dnia: Sierpień 22, 2008, 07:49:50 am »
Zły ojciec nie kupi sobie telewizora na raty

"Życie Warszawy": Ponad 5,5 tys. warszawiaków, którzy nie płacą alimentów, już w październiku może się znaleźć na liście dłużników.


Na przekazywanie danych alimentacyjnych dłużników do biur informacji kredytowych (BIK) pozwala wchodząca wtedy w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Po umieszczeniu w rejestrze dłużników niepłacący alimentów nie będą mogli np. wziąć kredytu w banku czy na raty kupić lodówki, a nawet podpisać umowy z telefonią komórkową.

Marta Lewandowska ze stowarzyszenia OPTA, które pomaga m.in. samotnym matkom, sceptycznie ocenia skuteczność tego rozwiązania. - Być może jakiś procent zalegających z płaceniem przejmie się tym i zacznie to robić. Ale wielu z nich nie ma pieniędzy i jest im wszystko jedno czy trafią na jakąś listę dłużników, czy nie. Inni z kolei nie płacą z czystej przekory i złośliwości. W dodatku często są to osoby dobrze sytuowane, które z reguły nie potrzebują żadnych kredytów - wyjaśnia na łamach dziennika.

Za niepłacących ojców świadczenia wypłacają, ze środków resortu pracy, stołeczne ośrodki pomocy społecznej. Tylko w ubiegłym roku wydały na ten cel 18 mln zł.
http://wiadomosci.onet.pl/1811617,450,item.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #498 dnia: Sierpień 23, 2008, 09:42:02 pm »
Ważne jest, z kim wychowuje się dziecko
Magdalena Januszewska 22-08-2008

Kiedy można liczyć na pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

Na pytania związane z Funduszem Alimentacyjnym odpowiada Mariusz Dąbrowski, z Departamentu Świadczeń Rodzinnych w MPiPS


Wychowuję dwoje dzieci (jedno niepełnosprawne), z których ojcem się rozwiodłam. Pobierałam zasiłki ze starego Funduszu Alimentacyjnego, a potem zasiłki rodzinne i dodatki z tytułu samotnego wychowywania dzieci. Dwa lata temu ojciec dzieci zmarł, a ja rok temu wyszłam za mąż. Dodam, że dzieci nie mają renty po ojcu, bo nie zdążył jej wypracować. Czy mam szansę na pomoc z Funduszu Alimentacyjnego?
Nie. (...)


Mam dziecko, na które ojciec nie płaci alimentów. Chcę się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. W tym roku wyszłam za mąż. W gminie powiedzieli mi, że mam przedstawić dochody męża za ubiegły rok. Czy mieli rację?
Tak. (...)


Kobieta wychowuje swoje dziecko z konkubentem. Nie mają wspólnych dzieci. Czy dochody konkubenta będą zaliczane do dochodów rodziny dla celów świadczeń rodzinnych? Czy tak samo jest w wypadku Funduszu Alimentacyjnego?
Nie. (...)


Mamy z mężem dziecko w wieku szkolnym. Niebawem urodzę bliźnięta. Na jaką pomoc możemy liczyć? Dodam, że w tej chwili pobieramy zasiłek rodzinny. Czy będzie mi przysługiwał i w jakiej wysokości dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym?
Tak. (...)


W ubiegłym roku pobierałam świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną. Czy będzie ona wliczona do dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne i pomoc z Funduszu Alimentacyjnego w tym roku?
Nie.
(...)

Całośc w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/artykul/154262,179809_Wazne_jest__z_kim_wychowuje_sie_dziecko_.html

Mulesia

 • Gość
F.A., Alimenty, Zaliczka alimentacyjna
« Odpowiedź #499 dnia: Sierpień 23, 2008, 09:48:01 pm »
Łatwiej o pomoc zamiast alimentów

Magdalena Januszewska 19-08-2008

Więcej osób dostanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, gdy niepłacący alimentów rodzic pracuje za granicą. Najprawdopodobniej jednak stanie się to dopiero za dwa lata, bo wtedy ten rodzaj pomocy ma być wyłączony z tzw. systemu koordynacji

Wyłączenie świadczeń alimentacyjnych z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE przewiduje nowe rozporządzenie 883/2004. Uzasadnione jest to różnym charakterem świadczeń: te z Funduszu Alimentacyjnego (FA) mają charakter zwrotny (pomoc ma oddać państwu rodzic, który nie płaci alimentów), natomiast świadczenia rodzinne są bezzwrotne.

Kogo to dotyczy

To dobra wiadomość dla tych, którzy w Polsce samotnie wychowują dziecko, nie pracują, a drugi rodzic zarobkuje za granicą.

(...)

Całość w Rzeczpospolitej http://www.rp.pl/artykul/4,178389_Latwiej_o_pomoc_zamiast_alimentow.html

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach