Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Matura  (Przeczytany 57785 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Matura
« dnia: Styczeń 28, 2004, 05:22:18 pm »
Filozofia wróci do szkół. Panta rei

Będzie zmiana w przepisach o nowej maturze od 2006 r., tak by można było zdawać na niej filozofię. "Gazeta" od początku tygodnia namawiała do tego Ministerstwo Edukacji.

W nowej maturze, która miała ruszyć w 2002 r., maturzyści mieli możliwość zdawania filozofii. Obecny rząd nową maturę przesunął o trzy lata, a filozofia wypadła z listy egzaminów. To m.in. dlatego w szkołach publicznych praktycznie się jej nie uczy. Od poniedziałku namawiamy MENiS w "Gazecie" (razem z 2 TVP), by filozofia wróciła na maturę i do szkół jako przedmiot nieobowiązkowy. "Filozofii można nauczać tak, by jej pytania wzbudziły żywą dyskusję młodzieży" - napisał Leszek Kołakowski.

Minister Krystyna Łybacka powiedziała wczoraj, że filozofia wróci na nową maturę od 2006 r. jako przedmiot do wyboru. W najbliższych miesiącach resort ma przygotować podstawę programową do jej nauczania i wymagania na egzamin maturalny.

Dla Gazety Irena Dzierzgowska, b. wiceminister edukacji

- To powrót do dobrego pomysłu, który - nie wiadomo dlaczego - został odrzucony. Nie można jednak zakładać powszechności nauczania filozofii w szkołach, żeby nie tworzyć fikcji. Filozofia powinna wrócić do tych szkół, gdzie dyrektorzy mają wizję jej nauczania, mają dobrego nauczyciela i uczniów, którzy chcą na filozofię chodzić.

http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,1887662.html

http://www2.gazeta.pl/edukacja/8,27095,1887324.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline kameljanda

 • User z prawami do pisania
 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1452
Matura
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2004, 02:31:34 pm »
zalecenia dot. przeprowadzenia egzaminu maturalnego

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
DOTYCZĄCE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO ODPOWIEDNIE DO MOŻLIWOŚCI MÓWIENIA, PISANIA I PORUSZANIA SIĘ ABSOLWENTÓW Z POTWIERDZONYMI DYSFUNKCJAMI
I.OSOBY Z USZKODZENIAMI SENSORYCZNYMI


"ZALECENIA OGÓLNE
1. Młodzież niepełnosprawna oraz z dysfunkcjami rozwojowymi zdaje egzamin wg szczególnych zaleceń, na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innej publicznej poradni specjalistycznej, wydanych przez poradnie dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
2. Zdający przedkłada dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek o zdawanie egzaminu wg szczególnych zaleceń.
3. Wniosek o zdawanie egzaminu wg szczególnych zaleceń jest poparty dokumentami potwierdzającymi sytuację zdającego a wymienionymi w punkcie 1.
4. Jeżeli przedstawione dokumenty nie w pełni wyjaśniają stan zdrowia lub rodzaj niepełnosprawności zdającego - okręgowa komisja ma prawo weryfikacji zgromadzonego materiału.
5. Zdający, któremu przysługują szczególne warunki egzaminowania powinien sam zdecydować, czy zechce skorzystać z proponowanych udogodnień.
6. Szczególne warunki egzaminowania będą zapewnione, jeżeli zgłoszenie zdającego nastąpi nie później niż pół roku przed rozpoczęciem egzaminów maturalnych (z wyjątkiem wypadków losowych).
7. Szkoła zapewnia niezbędne warunki zdającym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie miejsca do zdawania egzaminu, stosownie do rodzaju potrzeb zdających.
8. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w centrum egzaminacyjnym zostały stworzone odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, oraz zapewnione szczególne warunki egzaminowania zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Egzaminy dojrzałości dla młodzieży wymagającej specjalnych metod nauczania powinny być przeprowadzone przez komisje, w skład których, wchodzić będą egzaminatorzy znający ich specyficzne potrzeby - surdopedagodzy i tyflopedagodzy.
10. W przypadku zdającego u którego występuje złożona niepełnosprawność, lub jeśli jest sprzężona z określoną chorobą należy zastosować warunki egzaminowania przewidziane dla poszczególnych schorzeń lub niepełnosprawności.
11. W przypadkach nie określonych w niniejszym opracowaniu należy sytuację zdrowotną zdającego rozpatrywać indywidualnie, dostosowując warunki egzaminu do jego potrzeb.
EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY W DOMU
Tą formą egzaminu będą objęci zdający, którzy nie mogą zdawać egzaminu w warunkach szkolnych:
1. Ze względu na znaczne ograniczenia poruszania się lub poważne schorzenia psychosomatyczne.
2. Ze względu na dostosowanie czasu trwania egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego (czas rozpoczynania egzaminu, przerwy w trakcie i wydłużenie egzaminu).
3. Ze względu na przebyte w ostatnim półroczu wypadki losowe, również poważne stany powypadkowe i pochorobowe.
4. Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w domu zdającego wyraża dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który po zebraniu zaświadczeń i dokumentów występuje do dyrektora komisji okręgowej o podjęcie decyzji w tej sprawie
5. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się, czy zostały stworzone odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w domu, oraz zapewnione szczególne warunki egzaminowania.
EGZAMIN MATURALNY PRZEPROWADZANY W SZKOŁACH ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO
1. Młodzieży przebywającej czasowo lub przez cały okres nauki w szkole przy zakładzie opieki zdrowotnej i przy zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego dyrektor szkoły powinien zapewnić warunki do zdawania egzaminu maturalnego stosownie do potrzeb poszczególnych zdających (udostępnia pomieszczenie, wyposaża w odpowiedni sprzęt i środki dydaktyczne).
2. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy zostały zapewnione odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole przy zakładzie opieki zdrowotnej lub przy zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oraz zapewnione szczególne warunki egzaminowania.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE
DOTYCZĄCE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO ODPOWIEDNIE DO MOŻLIWOŚCI MÓWIENIA, PISANIA I PORUSZANIA SIĘ ABSOLWENTÓW Z POTWIERDZONYMI DYSFUNKCJAMI
I.OSOBY Z USZKODZENIAMI SENSORYCZNYMI
1. NIEWIDOMI I SŁABO WIDZĄCY Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
a) zapewniono niezbędny sprzęt przy przeprowadzaniu egzaminu: maszynę do pisania pismem Braille'a, komputer wyposażony w urządzenia z nim współpracujące, tj. linijkę brajlowską, syntetyzator mowy, jak również pomoce optyczne, takie jak: lampy, lupy, lornetki, lunetki, turmony i inne - w zależności od rodzaju wady wzroku,
b) zapewniono obiektywnego asystenta - członka komisji (osobę wspomagającą zdającegow funkcji czytania i pisania) zdającemu, który nagle stracił wzrok wskutek wypadku lub choroby i nie opanował pisma Braille'a.
c) zapewniono zdającemu o zaburzonej manualności możliwość pisania pracy na komputerze lub maszynie do pisania w zależności od opanowanej techniki pracy,
d) zdającym uczęszczającym do szkół masowych zapewniono oddzielne pomieszczenie ze względu na stosowanie alternatywnych technik w razie konieczności,
e) zapewniono właściwe oświetlenie, zarówno sztuczne jak i naturalne słabo widzącym w zależności od indywidualnych potrzeb (np., lampa rozjaśniająca pomieszczenie, dodatkowa lampa skierowana wprost na miejsce pracy a dla uczniów ze światłowstrętem zapewnić miejsce z dala od okien i źródeł odsłoniętego światła),
f) zapewniono wydłużenie czasu trwania egzaminu do 50%,
g) zapewniono oddzielne arkusze egzaminacyjne pisane pismem Braille'a o tym samym stopniu trudności i tak samo oceniane jak arkusze dla młodzieży widzącej z wyłączeniem zadań opartych o elementy wizualne,
h) w przypadku osób słabo widzących wszystkie materiały egzaminacyjne, łącznie z kartami odpowiedzi w wypadku testów przygotowano w wersji drukowanej, powiększoną czcionką (12,16,24), z uwzględnieniem kontrastu pomiędzy tłem i zapisem, a wybór wielkości czcionki dokonywany jest przez zdających, przy zgłoszeniu w terminie regulaminowym,
2. NIESŁYSZĄCY I SŁABO SŁYSZĄCY
Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
a) członkami komisji są osoby biegle władające językiem migowym - specjaliści surdopedagodzy, którzy potrafią się porozumieć językowo z niesłyszącymi a równocześnie znają ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności,
b) zapewniono możliwość zdawania egzaminu wewnętrznego w języku migowym lub przygotowania wypowiedzi na piśmie,
c) w odniesieniu do uczniów z wadą słuchu kształcących się w szkołach masowych i integracyjnych - zapewniono takie warunki komfortu akustycznego i wizualnego podczas egzaminu, aby ewentualne nieporozumienia nie wynikały z problemów w porozumiewaniu się,
d) w odniesieniu do uczniów z wadą słuchu kształcących się w szkołach specjalnych - uznania ich dwujęzyczności i zaakceptowania zdawania egzaminów za pomocą języka migowego lub języka miganego oraz stwarzania na egzaminach odpowiednich warunków komfortu akustycznego i wizualnego (w tym ewentualny udział tłumacza języka migowego),
e) dla niesłyszących zostaną opracowane odrębne arkusze egzaminacyjne, zgodne ze standardami wymagań ale uwzględniające znacznie słabszą znajomość języka polskiego,
f) niesłyszącego nie obowiązuje umiejętność mówienia i nie może być ona przedmiotem oceny,
g) w trakcie egzaminu zewnętrznego z języka obcego (angielski) niesłyszący może mieć tekst z nagrania magnetofonowego odczytany przez lektora - zgodnie z możliwościami percepcyjnymi niesłyszącego,
h) istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu do 50%
II. OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
(z powodu urazu kręgosłupa, porażenia mózgowego, postępującego zaniku mięśni, wrodzonej łamliwości kości, amputacji kończyn lub niewykształconych kończyn i in.).
Zalecenia wstępne dotyczące schorzeń narządu ruchu
Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
& zdający zawiadomił komisję poprzez złożenie właściwego wniosku za pośrednictwem dyrektora szkoły o rodzaju niepełnosprawności ruchowej lub objawach chorobowych,
& zapewniono zdającemu możliwość przerwy w czasie trwania egzaminu ze względu na specyfikę choroby lub rodzaj niepełnosprawności,
& zapewniono zdającemu wydłużenie czasu trwania egzaminu w zależności od jego indywidualnych potrzeb - do 50%,
& zapewniono oddzielne pomieszczenie dla zdających o przedłużonym czasie trwania egzaminu lub dla zdającego nauczanego indywidualnie w domu, który nie jest zintegrowany z klasą (specyfika choroby, wygląd ucznia),
& w szczególnych przypadkach zapewniono zdającemu możliwość zdawania matury w domu lub szpitalu jeśli wymaga tego stan jego zdrowia (np. postępujący zanik mięśni, przebyte urazy, wrodzona łamliwość kości).
& zapewniono obecność pielęgniarki w szkole podczas trwania egzaminu maturalnego w celu udzielenia koniecznej pomocy.
1. NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO W ZAKRESIE KOŃCZYN GÓRNYCH W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) zapewniono zdającemu możliwość pisania pracy na komputerze lub maszynie do pisania w zależności od opanowanej techniki,
b) zapewniono zdającemu, który nie umie bądź też nie może pisać na komputerze lub maszynie do pisania, możliwość dyktowania pracy obiektywnemu asystentowi - członkowi komisji, który zapisuje treść pracy odręcznie lub przy pomocy komputera (zapewnienie oddzielnego pomieszczenia) przy jednoczesnym zapisie wypowiedzi zdającego na dyktafonie łącznie z poprawkami nanoszonymi na napisany tekst.
2. NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO W ZAKRESIE KOŃCZYN DOLNYCH
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) zapewniono zdającemu poruszającemu się na wózku inwalidzkim wjazd do szkoły i możliwość korzystania z sanitariatów,
b) zapewniono zdającemu poruszającemu się na wózku inwalidzkim miejsce pracy dostosowane do jego potrzeb,
c) zapewniono organizację transportu dla maturzystów z uszkodzonym narządem ruchu, jeśli istnieje taka konieczność.
POSTULAT:
Egzamin maturalny dla młodzieży przebywającej i uczącej się w ośrodkach specjalistycznych powinien odbywać się w tym samym miejscu ze względu na odpowiednie warunki techniczne dostosowane do niepełnosprawności zdających oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.
III. OSOBY Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI
(epilepsja, cukrzyca, choroby serca, alergie, astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia nerek, nerczyca, przewlekle schorzenia układu moczowo-płciowego, nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy, choroby nowotworowe i in.).
Zalecenia wstępne dotyczące przewlekłych schorzeń
Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
& zdający zawiadomił komisję poprzez złożenie właściwego wniosku za pośrednictwem dyrektora szkoły o specyfice choroby,
& zapewniono zdającemu możliwość posiadania przy sobie odpowiednich leków oraz ich zażycia w razie konieczności,
& zapewniono możliwość przerwy w trakcie trwania egzaminu ze względu na specyfikę choroby i wydłużenie czasu egzaminu o czas zaistniałej przerwy,
& zapewniono obecność pielęgniarki w szkole podczas trwania egzaminu maturalnego w celu udzielenia koniecznej pomocy.
1. EPILEPSJA
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) zapewniono zdającemu w razie nagłego ataku epilepsji uniemożliwiającego kontynuowanie egzaminu w danym dniu, możliwość zdawania egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej bez dodatkowych opłat,
b) zapewniono zdającemu w szczególnych przypadkach (aktywnie występujące napady ciężkie, częste, nieprzewidywalne, z utratą przytomności) możliwość zdawania egzaminu w domu.
2. CUKRZYCA
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) umożliwiono zdającemu spożycie produktów żywnościowych w celu podniesienia poziomu cukru we krwi.
3. CHOROBY SERCA (wady serca związane z niewydolnością krążenia: wrodzone, nabyte, po operacji, bez operacji, uczniowie z okresową niewydolnością krążenia czekający na operację i in.)
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) zapewniono zdającemu usytuowanie miejsca pracy przy oknie zapewniając tym samym większą ilość powietrza.
4. ALERGIA (pyłkowice, alergie skórne, atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe, uczulenia innego typu)
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) zapewniono możliwość zażycia lekarstwa lub zastosowania inhalatora w razie konieczności.
5. ASTMA OSKRZELOWA
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności: a) zapewniono możliwość zażycia lekarstwa lub zastosowania inhalatora w razie konieczności,
b) zapewniono zdającemu usytuowanie miejsca pracy przy oknie zapewniając tym samym większą ilość powietrza,
c) zapewniono w razie nagłego ataku astmy, uniemożliwiającego kontynuowanie egzaminu w danym dniu, możliwość zdawania egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej bez dodatkowych opłat.
6. PRZEWLEKŁE SCHORZENIA NEREK, NERCZYCA ORAZ SCHORZENIA UKŁADU MOCZOWO - PŁCIOWEGO
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności:
a) zapewniono możliwość zażycia lekarstwa w razie takiej konieczności oraz możliwość spożycia napoju ze względu na specyfikę choroby,
b) zapewniono możliwość zdawania egzaminu w warunkach domowych lub szpitalnych zdającym, którzy są dializowani.
7. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne.
8. CHOROBY NOWOTWOROWE
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności:
a) zapewniono możliwość zdawania matury w domu, szpitalu lub hospicjum.
IV. OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I NERWICOWYMI
Zalecenia wstępne dotyczące schorzeń psychicznych, nerwicowych i psychosomatycznych
Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
& zdający zawiadomił komisję poprzez złożenie właściwego wniosku za pośrednictwem dyrektora szkoły o specyfice choroby,
& zapewniono zdającemu możliwość posiadania przy sobie odpowiednich leków oraz ich zażycia w razie konieczności,
& zapewniono możliwość przerwy w trakcie trwania egzaminu ze względu na specyfikę choroby i wydłużenie czasu egzaminu o czas zaistniałej przerwy,
& zapewniono obecność pielęgniarki w szkole podczas trwania egzaminu maturalnego w celu udzielenia koniecznej pomocy.
1. ZABURZENIA PSYCHICZNE (schizofrenia i psychozy afektywne).
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności:
a) zapewniono zdającemu możliwość zdawania matury w domu ze względu na dostosowanie czasu trwania egzaminu do indywidualnych potrzeb zdającego.
2. CIĘŻKIE POSTACIE NERWIC
& NERWICA NATRĘCTW
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności:
a) zapewniono zdającemu możliwość zdawania matury w oddzielnym pomieszczeniu ze względu na specyfikę zachowań, które mogą rozpraszać innych piszących (np. tiki głosowe: głośne pochrząkiwanie, kaszel, cmokanie, pianie, tiki ruchowe i inne),
b) zapewniono zdającemu możliwość wydłużenia czasu egzaminu, gdyż presja czasowa wpływa mocno dezorganizująco na osobowość neurotyczną.
& CIĘŻKIE ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE (płynące ze strony układu pokarmowego, krążenia i oddechowego)
W zależności od indywidualnych potrzeb obowiązują zalecenia wstępne, a w szczególności:
a) w wyjątkowych przypadkach zapewniono zdającemu możliwość zdawania matury w domu ze względu na uciążliwe dolegliwości chorobowe
V. OSOBY Z ZABURZENIAMI W KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
1. ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY (jąkanie się)
Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
a) zdający zawiadomił komisję poprzez złożenie właściwego wniosku za pośrednictwem dyrektora szkoły o istniejących zaburzeniach,
b) egzamin ustny może być uzupełniony zapisem treści wypowiedzi sporządzonej przez zdającego w przypadku niemożności udzielenia płynnej odpowiedzi ze względów emocjonalnych lub logopedycznych,
c) zapewniono zdającemu możliwość wydłużenia czasu egzaminu do 50%.
VI. OSOBY ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
1. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU (dysleksja rozwojowa)
Okręgowe komisje egzaminacyjne mają obowiązek upewnić się czy w miejscu przeprowadzania egzaminu:
a) zdający zawiadomił komisję o swoich specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania i pisania, występujących głównie w postaci trudności w opanowaniu poprawnej pisowni - dysortografii i/ lub trudności w zakresie poziomu graficznego pisma - dysgrafii,
b) zdający przedstawił komisji opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna stwierdzać istnienie specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma,
c) opinia powinna zawierać wskazanie do obniżenia wymagań w zakresie poprawnej pisowni przy ocenie prac zdającego,
d) w arkuszach egzaminacyjnych zawierających zadania otwarte nie należy oceniać poziomu graficznego pracy, a liczba popełnionych błędów w piśmie nie może pracy dyskwalifikować. Praca pisemna zdającego powinna być oceniana głównie pod względem merytorycznym,
e) w szczególnych przypadkach zapewniono zdającemu możliwość pisania pracy na komputerze, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i prawidłowe ocenienie pracy."


Rzecz w Jaworznie ale warto się przyjżeć.

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Matura
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 04, 2004, 10:09:08 am »
Dziś matura międzynarodowa

Około 200 uczniów szkół średnich w Polsce przystąpiło do Międzynarodowej Matury IB czyli International Baccalaureate. Przygotowuje do niej tylko kilka w naszym kraju. Są wśród nich między innymi: 33 LO imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni, III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, II LO w Poznaniu; Brytyjska i Amerykańska Szkoła w Warszawie.

Międzynarodowa matura potrwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawali egzaminy z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Prócz tego muszą zdać egzamin z "nauk społecznych" - do wyboru z geografii, historii lub filozofii oraz "nauk przyrodniczych" - biologii, chemii albo fizyki. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Wyniki będą znane 5 lipca.

Najlepsi absolwenci klas z Maturą Międzynarodową są przyjmowani bez egzaminów na najbardziej renomowane uczelnie świata, takie jak Oxford, Cambridge, Yale, Harward.

Każdego roku do egzaminów matury międzynarodowej przystępuje obecnie około 10 tysięcy uczniów reprezentujących ponad 150 narodowości.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2054522.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Dziś matura z języka polskiego
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2004, 09:59:35 am »
Dziś matura z języka polskiego

Obowiązkowym egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczną się tegoroczne matury, odbywające się po raz ostatni na "starych" zasadach. W całej Polsce do egzaminu przystąpi 577 tysięcy osób.

Matura rozpoczyna się tradycyjnie egzaminem pisemnym z języka polskiego. Następnego dnia abiturienci zdają pisemnie z drugiego, wybranego przez siebie przedmiotu - matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii lub języka obcego. Od lat najwięcej osób wybiera matematykę, na drugim miejscu są biologia i historia. Maturzyści w szkołach z językiem mniejszości narodowych trzeciego dnia zdają dodatkowo egzamin pisemny z języka mniejszości.

Po części pisemnej maturzyści przystąpią do egzaminów ustnych, które - w zależności od szkoły - odbędą się od kilku do kilkunastu dni po ogłoszeniu wyników części pisemnej. W części ustnej obowiązkowy jest egzamin z języka polskiego oraz wybranego języka obcego, a także z jednego z przedmiotów nauczanych w szkole.

W tym roku maturzyści zdają według zasad obowiązujących w poprzednich latach. Przed dwoma laty uczniowie mieli do wyboru także tzw. "nową maturę", jednak nowa formule wybrało zaledwie 1,75 procent maturzystów. W ubiegłym roku, tak jak w bieżącym, egzaminy były dla wszystkich jednolite, według starych zasad. Nowe zasady będą natomiast obowiązywać w przyszłym roku, kiedy do "nowej matury" przystąpią absolwenci zreformowanych szkół ponadgimnazjalnych. Od wyników ich egzaminów maturalnych uzależniona zostanie promocja do wybranej szkoły wyższej.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wynika, ze maturę zdaje w skali kraju około 86 procent osób z tych, które do niej przystępują. Dane różnią się jednak zależnie od rodzaju szkoły - maturę zdaje około 93 procent absolwentów dziennych liceów ogólnokształcących, natomiast absolwentom innych typów szkól wiedzie się na egzaminie dojrzałości gorzej.

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne w szkołach, gdzie zdawana jest matura międzynarodowa - IB (International Baccaulaureate). Sześć egzaminów w języku angielskim zdaje młodzież w kilkuset szkołach na całym świecie, w tym w dziesięciu polskich liceach. Najlepsi międzynarodowi maturzyści przyjmowani są bez egzaminów na czołowe uczelnie świata.
 
http://info.onet.pl/917084,11,item.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Mawe

 • User z prawami do pisania
 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 917
Matura
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2004, 07:42:16 pm »
"Stara" matura jest po raz ostatni w liceach a w technikach jeszcze za rok będzie się odbywała według "starych" zasad.
Pozdrawiam Ewa i 4 muszkieterów

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Matura
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2004, 06:35:05 pm »
Dorzucę tu tematy maturalne ze wszystkich województw Polski:
http://www.sciaga.pl/news.html?id=272
http://www.edu.com.pl/artykuly/artykuly.php3?id=30
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
drugim dniu matur uczniowie zdawali egzamin z wybranego prz
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 13, 2004, 11:45:07 am »
drugim dniu matur uczniowie zdawali egzamin z wybranego przedmiotu
Najchętniej z matematyki

Wczoraj maturzyści zdawali egzamin pisemny z wybranego przez siebie przedmiotu: matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii lub języka obcego.


Zwolnieni z tego byli ci, którzy zdobyli wcześniej certyfikaty językowe lub zwyciężyli w olimpiadach przedmiotowych.

Najwięcej uczniów wybrało matematykę. Drugie miejsce pod względem popularności zajmują historia i geografia. Trzecie - biologia. - Z historii i biologii uczniowie wybierali jeden temat z trzech, a na egzaminie z geografii - trzy tematy z pięciu - wyjaśnia dyrektor Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w mazowieckim Kuratorium Oświaty Anna Wesołowska.

Na Mazowszu zdający z historii mogli napisać esej o rozwoju terytorialnym państwa Piastów lub o komunizmie w XX wieku. Trzeci temat - o XVII-wiecznej Rzeczpospolitej w oczach cudzoziemców - polegał na rozwiązaniu testu z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Z kolei maturzyści z Wielkopolski, którzy zdecydowali się na temat z materiałami źródłowymi, porównywali odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 i 1945 roku. Mogli też napisać esej o problemach Rzeczpospolitej szlacheckiej na tle przemian zachodzących w XVII-wiecznej Europie lub ocenić kulturę polskiego średniowiecza. A.P.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040513/kraj/kraj_a_7.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Matura
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 13, 2004, 02:57:11 pm »
Tu zdjęcia zdjęcia dawnych maturzystów  :D

http://serwisy.gazeta.pl/fotografie/1820649,53321,2055145.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Matura
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 14, 2004, 02:18:54 pm »
Ważna informacja z artykułu podanego przes Sonię
w dziale edukacja- integracja

Cytuj
– Zgodnie z przepisami, które obowiązują od dwóch lat i które zna każdy dyrektor szkoły, każde dziecko – zdrowe i chore – może zdawać egzamin maturalny, dzieląc go na trzy kolejne sesje w okresie dwóch lat. Jeśli nie zda się matury pisemnej, można zdawać egzaminy ustne i ich pozytywne oceny zostają zachowane do czasu pisemnej poprawki. W przypadku takich dzieci jak Michał ma to istotne znaczenie, gdyż mogą sobie zaplanować z góry rozłożenie w czasie egzaminu maturalnego np. na sesję wiosenną i zimową – wyjaśnia Irena Pancer, dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.


http://forum.darzycia.pl/topic,3533
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Nowy rok szkolny, nowa matura
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 01, 2004, 11:45:53 am »
Nowa matura to największe wyzwanie, z jakim uczniowie i nauczyciele muszą zmierzyć się w tym roku szkolnym. Chyba łatwo nie będzie


Niemało uczniów boi się nowego egzaminu, a władze oświatowe martwią się z kolei, co też o polskiej szkole powiedzą jego wyniki.

Ujawnione właśnie wstępne rezultaty próbnych matur z czerwca tego roku z trzech województw - lubelskiego podkarpackiego i małopolskiego - nie są dobre. Co drugi licealista, który wybrał fizykę, oblał. Matematyki nie zdał co trzeci. Polski zawaliło 17,5 proc.

Stosunkowo nieźle uczniowie wypadli tylko z angielskiego i rosyjskiego (patrz ramka).

Warto podkreślić, że egzamin próbny zdawali tylko na podstawowym, czyli łatwiejszym poziomie!

Dane z próby ujawniła OKE w Krakowie. Jej egzaminatorzy ocenili ponad tysiąc prac z każdego maturalnego przedmiotu. Wybrali je losowo.

- To sygnał, że w wielu szkołach metodyka nauczania nie jest odpowiednia. Wśród uczniów pokutuje zasada "3xZ": zakuć, zdać, zapomnieć. Uczniowie i nauczyciele muszą się poważnie zabrać do pracy - podkreśla Maria Magdziarz, po. dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szefowa CKE zastrzega jednak: - Nie przesądzałabym, że to obraz porażająco niskiego poziomu wiedzy uczniów. Licealiści pisali nową maturę tuż przed wakacjami, a jej wynik nie miał wpływu na ich oceny końcowe. Nie mieli więc silnej motywacji.

Dr Krzysztof Bolibok, matematyk z I LO w Lublinie i pracownik UMCS, uważa jednak, że te wyniki "to prawdziwy obraz polskiej oświaty". - 30 proc. uczniów nie zdało próbnej matury z matematyki, a przecież ogromna większość z nich na pewno dostała promocję do kolejnej klasy. Do tej pory abiturienci wybierali matematykę, bo wystarczyło zrobić trzy z pięciu zadań, żeby zdać. Niektórzy liczyli na ściągę. Podczas nowej matury ci, którzy nic nie umieją, są pozostawieni sami sobie.

Rzecznik MENiS Mieczysław Grabianowski: - Te wyniki, nawet jeśli złe, były bardzo potrzebne. To informacja, nad czym nauczyciele i uczniowie muszą jeszcze popracować.

Minister Mirosław Sawicki przyznaje, że przed nową maturą ma "sporą tremę". - To ogromne przedsięwzięcie. Pracujemy nad takim systemu sprawdzania matur, by wykluczyć np. możliwość przecieków - deklaruje jego rzecznik.

Do nowej matury przystąpi w maju ponad 350 tys. uczniów z liceów ogólnokształcących i profilowanych.

Jaka będzie nowa matura?

•  uczniowie wybierają, na jakim poziomie chcą zdawać - podstawowym (łatwiejszym) czy trudniejszym rozszerzonym

•  na pisemnym egzaminie wszyscy w całym kraju dostaną takie same zadania

•  prace ucznia zostaną oznaczone kodem; egzaminatorzy, którzy będą je sprawdzać, nie będą wiedzieli, czyją pracę oceniają. Ma to zwiększyć obiektywizm oceniania.

•  za wyniki z nowej matury absolwent będzie dostawać odpowiednią liczbę punktów w czasie rekrutacji na studia

Wstępne wyniki próbnej matury w woj. małopolskim, lubelskim i podkarpackim:

(wszyscy pisali polski - nie zdało 17,5 proc.

(29 proc. wybrało matematykę - nie zdało 30 proc.

(24 proc. wybrało geografię - nie zdało 15 proc.

(19 proc. wybrało historię - nie zdało 7,2 proc.

(18,9 proc. wybrało biologię - nie zdało 24 proc.

•  3,7 proc. wybrało chemię - nie zdało 18 proc.

(80 proc. wybrało angielski - nie zdało 3,2 proc.

(14,3 proc. wybrało niemiecki - nie zdało 17 proc.

•  5,2 proc. wybrało rosyjski - nie zdało 0,5 proc.

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34308,2261050.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 21, 2004, 10:18:04 pm »
Problem z nową maturą
 
Dyrektor piątego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie zamierza złożyć skargę do rzecznika praw obywatelskich na tryb przeprowadzania nowej matury. Uniemożliwia on, jego zdaniem, dobre przygotowanie zarówno obecnych trzecioklasistów jak ich młodszych kolegów.
 
By młodzież mogła przystąpić do rozszerzonej matury, w niektórych liceach nauczyciele bezinteresownie prowadzą dodatkowe zajęcia, wielu uczniów musi korzystać z drogich korepetycji.

Uczniowie piątego liceum ogólnokształcącego nie mają wątpliwości. Bardzo trudno będzie przygotować się do rozszerzonego egzaminu maturalnego tylko na lekcjach w szkole.
 Wielu decyduje się na korepetycje czy kursy.

Zdaniem dyrektora liceum,uczniowie i szkoła zbyt późno dowiedzieli się o co muszą zdawać by dostać się na wymaganą uczelnię.A wymagania są duże,np na medycynę trzeba zdać w formie rozszerzonej aż trzy przedmioty.

Na dodatkowe zajęcia dyrektor przekaże pieniądze zarobione przez szkołę.Nie wszystkie placówki mają takie dochody. W czternastym liceum nauczyciele przygotowujacy do rozszerzonej matury na dodatkowych zajęciach pracują za darmo.

Na prowadzenie dodatkowych zajęć dyrektor wydzialu edukacji obiecuje większe pieniądze, ale dopiero w przyszłym roku. Ale zajęcia dodatkowe to nie jedyny problem. W maju przez conajmniej kilkanaście dni większość nauczycieli będzie pracować przy maturach,wtedy zajęcia stracą ich młodsi koledzy.

Serwis regionalny Krakow
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 18, 2004, 09:43:15 am »
Szaleństwo przed nową maturą

"Gazeta Wyborcza": Jest się o co bić, ten egzamin zdaje ponad 300 tys. maturzystów. Za dodatkowe przygotowanie do nowej matury wielu jest gotowych zapłacić. Wielu innych chce zarobić.

W gazetach coraz trudniej znaleźć ogłoszenia korepetytorów. Ogłaszają się za to zdesperowani rodzice.
"Potrzebny nauczyciel przygotowujący do nowej matury z języka polskiego" - to anons z Kielc. Największe oblężenie przeżywają korepetytorzy mający za sobą kursy w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych. To oni będą w maju sprawdzali zakodowane prace maturalne. Znają najlepiej tajniki nowej matury - i swoją wartość na rynku.

Dotychczas polonista z gdańskiego liceum brał za godzinę 25 zł. Teraz ceny wyraźnie podskoczyły: nauczycielka polskiego z renomowanego LO (po kursie) w Trójmieście bierze 35 zł i nie ma już wolnych godzin wieczorami. Polonista z podkieleckiego liceum (po OKE) bierze 70 zł za godzinę, w stolicy są korepetytorzy, którzy uczą za ponad 100 zł.

Ręce zacierają też właściciele firm organizujących kursy przygotowujące do nowej matury. Zbiorowe dokształcanie cieszy się wzięciem, bo wychodzi taniej niż indywidualne korepetycje. "Obawialiśmy się, czy znajdziemy chętnych na dwie grupy przygotowujące do egzaminu z angielskiego, a mamy już trzy i szykuje się kolejna" - mówi Łukasz Jurczak z gdańskiej szkoły English Unlimited.

Szkoły same próbują zaradzić sytuacji. Im też zależy, bo od tego roku matura oceniana będzie nie przez ich nauczycieli, tylko przez osoby z zewnątrz. Jej wyniki będą więc bardziej obiektywną oceną szkoły. "U nas uczniowie trzecich klas sami organizowali pielgrzymki, by zwiększyć im liczbę godzin lekcyjnych, dołożyłem im więc tyle dodatkowych lekcji, ile mogłem" - mówi dyrektor VI LO w Białymstoku Marek Onoszko.

Ostatnim hitem na rynku nowej matury są szkolenia z prezentacji. Na nowej maturze bowiem egzamin ustny z polskiego zastąpił swoisty wykład w wykonaniu maturzysty przed komisją egzaminacyjną. Młodzież już zna tematy, prezentować je będzie wiosną. W przygotowaniach pomagają szkoły: na konsultacjach nauczyciele podpowiadają lektury, doradzają merytorycznie.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2004, 09:36:28 am »
]"GW": Na maturze licz się ze słowami

Na maturze licz się ze słowami

"Gazeta Wyborcza": Ta sama praca z polskiego w jednej szkole dostanie np. 50 punktów, a w innej prawie dwa razy więcej. Wszystko dlatego, że nie wiadomo dokładnie, jak liczyć słowa w wypracowaniu.

Według twórców nowej matury "wypracowanie z języka polskiego powinno być nie krótsze niż dwie strony, tj. około 250 słów. W wypracowaniu krótszym będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, język pracy i jej zapis nie będą oceniane".

Co to znaczy "około 250 słów"? - zastanawiają się nauczyciele. - Czy np. 245 to jeszcze "około", czy już nie? A 238? Od jasności w tej sprawie wiele zależy. Za styl, kompozycję, język i zapis wypracowania można otrzymać nawet 25 pkt. (na poziomie podstawowym) i 18 pkt. (na poziomie rozszerzonym - trudniejszym, tylko dla chętnych). Maturzysta ryzykuje więc stratę nawet 43 pkt. na 110 możliwych do zdobycia. A jasności nie ma.

"GW" w komentarzu Marcina Markowskiego pisze: Apelujemy do odpowiedzialnych za regulamin nowej matury - przepis o liczbie słów w wypracowaniu musi być jasny, trzeba go jak najszybciej zmienić. W przeciwnym razie z powodu widzimisię sprawdzających tysiące maturzystów może nie zdać matury albo zdać niezasłużenie. Nowa matura - w założeniu obiektywna, identyczna w całym kraju i oceniana według tych samych kryteriów - wciąż będzie subiektywna. Jak stara, która m.in. z tego właśnie powodu przechodzi do historii.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Udogodnienia dla niepełnosprawnych maturzystów
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 08, 2004, 04:21:03 pm »
Udogodnienia dla niepełnosprawnych maturzystów

   Bożena Sobiech

Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych gwarantują uczniom szczególną formę i warunki na egzaminie maturalnym

Z praw może skorzystać ten, kto do ??końca ??połowy października złożył u dyrektora swojej szkoły specjalny wniosek i dokumenty potwierdzające dysfunkcję. Organizacją egzaminu zajmuje się i odpowiada za nią szkoła (przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego), nadzór sprawuje OKE.

W skład zespołów egzaminacyjnych na maturze dla absolwentów wymagających specjalnych metod nauczania powinien wejść odpowiednio: surdopedagog (dla niedosłyszących), tyflopedagog (dla niewidomych) lub tłumacz języka migowego. Chory lub niepełnosprawny uczeń może korzystać z urządzeń technicznych, pomocy i sprzętu medycznego oraz koniecznych leków. Udogodnieniem może być też wydłużony czas egzaminu (30 minut), pomoc urządzeń technicznych oraz osoby wspomagającej - egzamin jest wówczas przeprowadzany w oddzielnym pomieszczeniu.

Niewidomi i słabo widzący mają prawo m.in. do: wydłużenia części pisemnej egzaminu (dotyczy to każdego arkusza), obecności tyflopedagoga, pomocy w czytaniu i pisaniu, odpowiedniego sprzętu (maszyny do pisania alfabetem Braille'a, odpowiednio wyposażonego komputera, pomocy optycznych: lampy, lupy, lornetki itp.), arkuszy egzaminacyjnych drukowanych alfabetem Braille'a, właściwego oświetlenia itp. Niesłyszący mogą m.in. liczyć na: wydłużenie części pisemnej egzaminu (w przypadku arkuszy standardowych), obecność surdopedagoga lub tłumacza języka migowego, możliwość zdawania części ustnej egzaminu z języka polskiego w języku migowym lub przygotowania prezentacji na piśmie.  Słabosłyszący mogą skorzystać z odpowiednich dla wady słuchu urządzeń technicznych. Niepełnosprawni ruchowo - jeśli wymaga tego ich stan zdrowia - mogą zdawać egzamin w domu lub szpitalu.

Na wydłużony czas egzaminu pisemnego (każdy arkusz) mogą liczyć osoby z niesprawnymi rękami. Mają prawo pisać pracę na komputerze, maszynie do pisania lub dyktować członkowi zespołu egzaminacyjnego (dyktowanie powinno być nagrywane na kasetę audio).Absolwenci z chorobami przewlekłymi mają prawo do dodatkowych przerw (łącznie 30 minut), jąkający się - do wydłużenia egzaminu ustnego o 15 minut i uzupełnienia wypowiedzi notatką. Dyslektycy (jeśli piszą bardzo niewyraźnie) mogą pisać na komputerze lub maszynie do pisania. Szkoła powinna też zadbać o organizację transportu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,39918,2424047.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Problemy z maturą dla głuchych i niedosłyszących
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 04, 2005, 05:05:45 pm »
Problemy z maturą dla głuchych i niedosłyszących

   Anna Stańczyk

Niedosłyszący maturzyści mają prawo bać się nowej matury. Będą pisali te same testy, co ich zdrowi koledzy. Za to głusi dostaną specjalne, dostosowane do ich potrzeb arkusze, ale tylko z czterech przedmiotów: języka polskiego, obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Natalia Mimochód, maturzystka z VIII LO w Gliwicach, nie słyszy. Na pisemnej maturze będzie zdawać język polski i biologię. Z polskiego dostanie specjalny arkusz przygotowany dla potrzeb niesłyszących, którzy nie rozumieją wielu wyrażeń, szczególnie abstrakcyjnych. Natalia nie rozumie np. co oznacza "utożsamianie życia z istnieniem" czy "spoglądanie z dystansu".

Biologię będzie jednak zdawać jak pozostali zdrowi maturzyści. Ministerstwo przygotowało bowiem specjalne testy dla niesłyszących tylko z czterech przedmiotów:

języka polskiego, obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie. - W biologii jest mnóstwo trudnych, obcych słów - wzdycha Natalia. - Nie wiem, jak sobie poradzę.

300 polskich głuchych maturzystów będzie miało jednak i tak lepiej na maturze niż niedosłyszący koledzy. Bo ci będą zdawać egzamin dokładnie taki sam, jak ich zdrowi rówieśnicy.

Nauczyciele są przerażeni. Uczniowie niedosłyszący, tak jak głusi, nie zawsze rozumieją, czym są wiara, nadzieja, zapożyczenia z języków obcych. - Na pytanie o bohaterstwo w twórczości Kochanowskiego niedosłyszący maturzysta opisze po prostu jego poezję. Tematy przekrojowe na starej maturze od lat były dla nas problemem. Liczyliśmy, że nowy egzamin to zmieni - mówi Agata Tańska, dyrektorka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Specjaliści tłumaczą, że dzieci głuche i niedosłyszące uczą się polskiego jak języka obcego. Posługują się ograniczoną liczbą słów, nie do końca znają zawiłości polskiej gramatyki. Zdarza się, że uczeń niedosłyszący nie rozumie zdania, chociaż zna wszystkie zawarte w nim wyrazy.

Mieczysław Grabianowski, rzecznik Ministerstwa Edukacji, komentuje: - W matematyce dwa plus dwa musi być cztery. Trzeba znać wzory i to czy ktoś słyszy, nie ma tu znaczenia.

- Tu nie chodzi o wzory, ale o treści zadań - mówi Lidia Osajda, wicedyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach.

Jan Sitarski, który zajmuje się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostosowaniem egzaminów maturalnych do specjalnych potrzeb, wyjaśnia, że podczas matury niedosłyszącego ucznia ma wspierać surdopedagog.

Co może surdopedagog? Okazuje się, że jego możliwości są ograniczone. Nie wolno mu wytłumaczyć niezrozumiałego polecenia, bo mógłby coś maturzyście zasugerować. Może za to poinformować przewodniczącego komisji, że młody człowiek źle się czuje.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu i Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach skorzystały z możliwości, jakie daje ministerialne rozporządzenie z września 2004 roku i przesunęły termin matury o rok. Będzie więcej czasu na przygotowanie uczniów i przyjrzenie się, jak w tym roku wypadną egzaminy.


http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35019,2475500.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 10, 2005, 10:58:45 pm »
Nowa matura: Bez maskotek i bez wyjść do toalety

Maturzystów na egzaminie dojrzałości czekają same zmiany. Nowa formuła, nowe zasady pisania - bez wychodzenia z sali, bez maskotki na stoliku, z jednym długopisem. Ale niezmiennie w czerwonej bieliźnie.
Nie będę szczególnie tęsknić za misiem – mówi jedna ze szczecińskich licealistek. Gorzej z wyjściem do toalety - przyznaje.


Część podstawowa, jak i część rozszerzona są oddzielone od siebie półgodzinną przerwą, więc zdający może jakoś zapanować nad sobą - uspokaja zachodniopomorski kurator oświaty. Jeśli jednak zdarzą się jakieś nieprzewidziane sytuacje – np. ktoś dostanie rozstroju żołądka po przeczytaniu pytań – przewodniczący komisji będzie wiedział, co ma robić - dodaje.

Posłuchaj, co o nowych zasadach na maturze mówią szczecińscy licealiści na stronie RMF-FM
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Maturalne problemy niepełnosprawnych
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 15, 2005, 11:22:43 am »
Maturalne problemy niepełnosprawnych

   Bożena Sobiech

 Więcej niż połowa niepełnosprawnych maturzystów z Wrocławia nie poradziła sobie na maturze próbnej z j. polskiego i przedmiotów dodatkowych. - Bez ułatwień nasi uczniowie nie poradzą sobie na prawdziwym egzaminie - mówią ich nauczyciele

Na grudniową próbną maturę wrocławska OKE przygotowała tylko arkusze dla zdrowych. Żeby próbę mogli zdawać niewidomi, Zespół Szkół dla Niedowidzących i Niewidomych we Wrocławiu musiał na własną rękę przepisywać arkusz brajlem. Co z tego, skoro tekst (do czytania ze zrozumieniem) z polskiego był długi, a polecenia do jego opracowania co chwila zmuszały uczniów do wracania do treści. Niewidomym znalezienie odpowiedniego miejsca na arkuszu - dotykiem - zajmuje znacznie więcej czasu niż normalnie widzącym.

- Uczeń z niepełnosprawnymi rękami z mozołem przewraca kartki arkusza, a cenny czas mija - martwi się o swoich maturzystów Marzanna Nowacka-Duda, dyrektorka Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Nowodworskiej we Wrocławiu.

Tymczasem niepełnosprawni maturzyści dostają tylko 30 minut więcej na napisanie egzaminu.

Anna Krzesaj, słabo widząca maturzystka, ma szczęście, bo w opinii, którą dostała z poradni psychologiczno-pedagogicznej, była sugestia, że powinna na egzaminie dostać lektora-członka komisji egzaminacyjnej. - Gdyby nie on, nigdy bym nie zdążyła.

Ale rutynowo maturzysta niedowidzący ma prawo do większej czcionki na arkuszu, lepszego oświetlenia i lupy czy lornetki.

Część niepełnosprawnych ma prawo do specjalnie przystosowanych arkuszy egzaminacyjnych, ale niesłyszącym, operującym uboższym słownictwem, takie dostosowania proponuje się tylko z języków, historii i wiedzy o społeczeństwie. - A co z resztą przedmiotów? - zastanawiają się dyrektorzy szkół.

I co zrobić w sytuacji, gdy na egzaminie z języka obcego niepełnosprawny weźmie osobę wspomagającą? Procedury zabraniają na egzaminie obecności przedmiotowca. Kto więc miałby pisać tekst dyktowany przez maturzystę? Ktoś, kto w ogóle nie zna angielskiego, komu trzeba literować każde słowo i kto nie będzie umiał prawidłowo przeczytać poleceń? A jak maturzysta, który zna angielski, ma zrozumieć dukanie osoby, która nie zna angielskiego? A może pomocnikiem powinna być osoba, która zna angielski? Ale jak dobrze powinna znać?

Helena Andersen, przewodnicząca zespołu koordynującego matury we wrocławskich placówkach specjalnych, podsumowuje wyniki niepełnosprawnych maturzystów i przygotowuje się do rozmów z dyrektorami: - Przygotujemy wnioski. Jestem przekonana, że znajdą zrozumienie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Komentują dla Gazety

Barbara Josiak, p.o. dyr. OKE we Wrocławiu

Obawiam się, że niewiele w tej sprawie da się już zrobić. Udogodnienia dla niepełnosprawnych są zgodne z rozporządzeniem ministerialnym. Manipulowanie np. przy skracaniu tekstu wkraczałoby w jakość egzaminu, wydłużenie czasu spowodowałoby zakłócenia w następnej części egzaminu. Rzeczywiście jedynym nie do końca rozwiązanym problemem jest sprawa związana z językowcem pomagającym przy wypełnianiu arkusza.

Pozostałe sprawy być może będą dyskutowane dopiero przy organizowaniu następnych matur.

Jan Sitarski, w CKE odpowiedzialny za egzaminy dla osób "o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

To była tylko próba, egzamin maturalny dopiero przed nami. Być może uda się część uwag uwzględnić jeszcze w tegorocznym egzaminie. Problem pomocy językowca jest znany, jego rozwiązanie poda opracowywane właśnie rozporządzenie ministerialne. Długie teksty źródłowe i konieczność powracania do nich od kolejnych punktów poleceń rzeczywiście są problemem dla niewidomych i słabo widzących - o tym będziemy dyskutować w CKE. Dobrym rozwiązaniem dla nich byłaby też możliwość korzystania z arkusza w formie elektronicznej. Niesłyszący mają prawo do specjalnie dostosowanych arkuszy egzaminacyjnych rzeczywiście tylko z języka polskiego, obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie, ponieważ w takich dziedzinach jak biologia czy geografia słownictwo jest bardziej konkretne.

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35766,2494559.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Prawo oświatowe - z dysleksją na maturze
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 05, 2005, 11:52:40 am »
Prawo oświatowe

Z dysleksją na maturze


Matury coraz bliżej, a nie wiadomo, jak powinny być przeprowadzane egzaminy dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, m.in. z dysleksją. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra edukacji narodowej i sportu o pilne prawne uporządkowanie tych spraw.


Rozporządzenie MENiS, które m.in. wymienia grupy uczniów uprawnionych do dostosowania warunków sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, weszło w życie 13 września zeszłego roku. Jest w nim przepis przewidujący możliwość przedłużenia czasu trwania sprawdzianu i egzaminu maturalnego. Natomiast § 55, który dotyczy matur, jest bardzo ogólny. Mówi tylko, że tacy absolwenci "mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych". Nie ma żadnych innych przepisów ustalających warunki oraz sposób oceniania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a więc z dysleksją.

Istnieje tylko, wydany w czerwcu 2004 r., czyli jeszcze przed rozporządzeniem, komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący egzaminów maturalnych. Przewiduje on, że uczniowie ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu mają prawo do "odpowiednio dostosowanych kryteriów oceniania pracy". Ustala też wiele uprawnień dotyczących m.in. wydłużenia czasu trwania egzaminu pisemnego i ustnego.

Komunikat, który nie jest źródłem prawa, reguluje więc materię, która powinna być ujęta w rozporządzeniu - zauważa rzecznik. Tymczasem poradnie psychologiczne już wydały trudną do oszacowania liczbę opinii zalecających wydłużenie czasu pisania egzaminu maturalnego dla osób z dysleksją. Może to powodować roszczenia osób, które takie opinie zdobyły, i protesty uczniów, którzy nie otrzymali podobnych zaleceń.

D.FR.

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050205/prawo/prawo_a_2.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Maturę będzie można poprawiać nawet 10 razy
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 05, 2005, 10:41:26 am »
Maturę będzie można poprawiać nawet 10 razy

 

 Na nowej maturze słowa piosenki "znów za rok matura" nie są aż tak straszne - nawet jeśli ktoś nie zda egzaminu ustnego, będzie dopuszczony do części pisemnej. Dodatkowo wyniki matury będzie można poprawiać nawet dziesięć razy.
 

W tym roku matura rozpoczyna się 18 kwietnia od egzaminu ustnego. Uczniowie zdają na nim obowiązkowo język polski i obcy. By zdać egzamin ustny, uczeń musi otrzymać co najmniej 30 proc. możliwych punktów. Nawet jeśli mu się to nie uda, będzie mógł przystąpić do części pisemnej.

Matura pisemna potrwa od 4 do 31 maja. Uczniowie obowiązkowo zdają na poziomie podstawowym język polski, obcy i wybrany przez siebie przedmiot. Podobnie jak na egzaminie ustnym, aby zaliczyć egzamin, trzeba mieć 30 proc. możliwych punktów.

Egzamin z przedmiotów obowiązkowych można napisać także na poziomie rozszerzonym (uczeń w trakcie egzaminu decyduje, czy chce przystąpić do części rozszerzonej). Wyniki zdobyte w tej części egzaminu nie wpływają na końcowy rezultat egzaminu maturalnego.

Na egzaminie pisemnym uczeń może zdecydować się na zdawanie dodatkowych przedmiotów (maksymalnie trzech). W przypadku tych egzaminów nie ma 30 proc. limitu potrzebnego do zaliczenia. Nawet jeśli uczeń otrzyma tylko 2 proc. możliwych punktów, egzamin będzie uznany za zdany.

Wyniki zdobyte na maturze można poprawić. W przypadku egzaminu ustnego poprawić można tylko przedmiot niezdany. W przypadku części pisemnej uczniowie mogą poprawiać wszystko: przedmioty, których nie zaliczyli, a także te, z których, ich zdaniem, otrzymali zbyt niski wynik.

Można także zdawać zupełnie nowe, wybrane przez siebie przedmioty. Poprawki możliwe są przez 5 lat od maturalnego debiutu - uczniowie mogą więc 10 razy próbować swoich sił (egzamin maturalny organizowany jest co pół roku).
 
http://info.onet.pl/1063464,11,item.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 07, 2005, 01:39:30 pm »
Egzamin nieufności  
 
Nowa matura miała otwierać drogę na studia, ale uczelnie już szykują szlabany
  Miało być dwa razy mniej nerwów: nowa matura powinna otwierać drogę na studia. Już wiadomo, że tak nie będzie.
 MARIUSZ CZUBAJ
 
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 16, 2005, 04:09:13 pm »
Słownik na maturę zabierz z domu

Szkołom brakuje pieniędzy na zakup przyborów i materiałów pomocniczych, z których mają korzystać maturzyści - pisze "Dziennik Polski". Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała listę pomocy naukowych oraz przyborów, które maturzyści mogą wnieść na salę egzaminacyjną. Dyrektorzy krakowskich szkół zastanawiają się teraz, skąd je wziąć.

"Musimy mieć 27 kompletów słowników - ortograficznego i poprawnej polszczyzny, a w bibliotece mamy zaledwie kilka egzemplarzy. Na zakup nowych nie mamy pieniędzy. Będę musiała pożyczyć słowniki od sąsiednich szkół" - zapowiada Jadwiga Walecka, dyrektorka XI LO w Krakowie.

Zgodnie z przepisami, na 25 maturzystów zdających język polski musi przypadać przynajmniej jeden komplet słowników. Podczas starej matury uczniowie nie mieli takiego przywileju. Szkoły muszą więc teraz uzupełnić swoje zbiory. Najtańszy słownik poprawnej polszczyzny w miękkiej okładce kosztuje około 29 zł, a w twardej prawie 50 zł.

Szkoły nie dysponują także kalkulatorami, z których można korzystać na maturze z matematyki, fizyki i informatyki ani lupami, które można przynieść na geografię. "Może nawet kupię te lupy, bo to nie tak duży wydatek. Na kalkulatory nas nie stać; przyniosą je uczniowie. O pieniądze na słowniki zwrócę się natomiast do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa" - zastanawia się Stanisław Pietras, dyrektor krakowskiego V LO Zdzisław Kusztal, dyrektor krakowskiego VIII LO nie zamierza kupować ani słowników, ani lup. "Brakuje mi 40 słowników przyznaje. W okolicznych szkołach aż tylu nie znajdę, niech przyniosą je sami uczniowie" - zaznacza dyrektor. Problem w tym, że - zgodnie z przepisami - maturzyści nie mogą tego zrobić. Słowniki ma im zagwarantować szkoła - pisze "Dziennik Polski".

"Jedynym wyjściem jest zatem wysłanie do Wydziału Edukacji kolejnego pisma z prośbą o pieniądze na słowniki" - kwituje dyrektor Kusztal. Jan Żądło, wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa mówi, że dyrektorzy złożyli już listę niezbędnych zakupów. "Jeśli nie wiedzieli wtedy, co będzie im potrzebne, mogą to dopisać. Mamy zaplanowane fundusze, ale nie wiadomo, czy starczy na wszystko" - zastrzega. (PAP)

WP
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 13, 2005, 08:07:35 pm »
Króliki maturalne  

Rocznik 1986. Pierwsi szli do gimnazjum, pierwsi zdają nowy egzamin dojrzałości

Czas na nową maturę. Im do niej bliżej, tym mniej ma zwolenników. Trudno uwierzyć, że jest symbolem reformy edukacji, ambicji uczniów i nowoczesnego nauczania.
 I że kiedy w 2001 r. minister Krystyna Łybacka zdecydowała, że jej wprowadzenie trzeba przesunąć, odzywały się głosy o zamachu na polską szkołę. Nowa matura była wtedy marzeniem, dziś mówi się o niej jak o kataklizmie, który trzeba przeżyć. Dlaczego? Na pewno zadecydował fakt, że coś w rodzaju próby generalnej wypadło bardzo marnie.
 IWONA KONARSKA
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 17, 2005, 11:10:11 am »
Jutro początek nowej matury

Już jutro rozpoczyna się matura 2005. W całej Polsce egzamin dojrzałości napisze 317 tysięcy uczniów.

Matura rozpocznie się od egzaminów ustnych, a nie jak dotychczas od pisemnych. Do 29 kwietnia uczniowie będą zdawać język polski i wybrany język obcy. Za każdym razem na zaprezentowanie swojej wiedzy mają kwadrans.

Egzaminy pisemne rozpoczną się 4 maja. Maturzyści zmierzą się z językiem polskim, językiem obcym oraz wybranym przedmiotem. Wśród tych ostatnich, największą popularnością cieszą się matematyka, geografia i biologia.

Na nowej maturze nie będzie już ocen, ale punkty. Im więcej uczeń zdobędzie, tym większa szansa na przyjęcie na studia. Aby zdać maturę, trzeba na każdym z egzaminów zdobyć przynajmniej 30 procent punktów. Uczeń może zdawać egzamin na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - by zdobyć więcej punktów. Może też wybrać dodatkowe przedmioty.

Na nowej maturze zaostrzono kary za ściąganie. Uczniowie, którzy oszukują nie będą już upominani, ale zostaną od razu wyrzuceni z egzaminu. Na salę nie będzie można przynosić ani jedzenia, ani maskotek. Do toalety uczniów musi odprowadzić nauczyciel. Egzaminy pisemne maturzyści napiszą tylko czarnymi długopisami.

Uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie stawią się na egzamin, będą mieli kolejną szansę. W przypadku matur ustnych, drugi termin wyznacza szkoła. Przy maturach pisemnych, o drugim terminie ma zdecydować ministerstwo edukacji.

Prac nie będą poprawiać nauczyciele w szkole, ale specjalnie przeszkoleni egzaminatorzy w przygotowanych do tego ośrodkach. Na czas sprawdzania prac, budynki staną się zamkniętymi twierdzami.

Nowej maturze towarzyszą środki ostrożności. Wszystko dlatego, że w razie przecieku pytań z egzaminów pisemnych, powtórka matury czeka całą Polskę. Dlatego arkusze z pytaniami trafią do szkół zaledwie na kilka godzin przez rozpoczęciem matury w specjalnie zabezpieczonych paczkach. Gotowe prace uczniów do ośrodków egzaminacyjnych rozwiozą firmy kurierskie.

Po sprawdzeniu prac, maturzyści będą mogli je obejrzeć, ale pod warunkiem, że wcześniej złożą odpowiedni wniosek. Maturalne świadectwa mają być gotowe do 30 czerwca. Uczniowie mają prawo odwołać się, jeśli stwierdzą, że podczas egzaminu złamano procedury.

Nowa organizacja matury spowodowała, że egzamin będzie kosztował aż 60 milionów złotych. Na starą maturę potrzeba było zaledwie kilkuset tysięcy.

Ministerstwo edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokajają tegorocznych maturzystów. Szefowa Komisji Maria Magdziarz twierdzi, że nowy egzamin jest dużo łatwiejszy niż stary.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Dla nieobecnych nowy termin
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 19, 2005, 04:08:04 pm »
Dla nieobecnych nowy termin


Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie stawią się na egzaminie maturalnym, będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości w dodatkowym terminie w czerwcu – zapowiedział wczoraj Mirosław Sawicki, minister edukacji. Resort oświaty do 3 czerwca zbierze informacje o liczbie zainteresowanych, a najpóźniej 6 czerwca ogłosi harmonogram dodatkowych egzaminów.– Nie wiem, jakie prawo według rzecznika praw obywatelskich jest łamane, ale nie chcę, by wokół nowej matury panowała napięta atmosfera, dlatego zdecydowałem o wprowadzeniu dodatkowego, trzeciego terminu – podkreślał M. Sawicki. Egzaminy pisemne, w tym obowiązkowe z języka polskiego, obcego i wybranego przedmiotu, zaczną się 4 maja, a skończą się 31. Abiturienci, którzy z przyczyn losowych nie stawią się na którymś z tych egzaminów, będą mogli zdawać go w innym terminie, wyznaczonym przez ministerstwo. – Dodatkowe egzaminy będą organizowane tylko w siedzibach ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych – zapowiedział minister edukacji. W przypadku przedmiotów nietypowych, gdzie liczba zdających będzie bardzo mała, prawdopodobnie zostanie zorganizowany jeden egzamin centralny. W związku z tym do swoich prac maturalnych uczniowie będą mieli wgląd najwcześniej w sierpniu – dodaje Maria Magdziarz, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, maturzyści mogą zajrzeć do swoich prac w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Oceny i tak nie można zaskarżyć, ponieważ nie jest ona przyznawana w formie decyzji. Natomiast maturzysta, który uzna, że podczas egzaminu wystąpiły błędy proceduralne, np. nie pozwolono mu wyjść do wc albo było za głośno w sali, będzie mógł go zaskarżyć w ciągu 2 dni. Do nowej matury przystąpi ponad 317 tys. uczniów. Wczoraj rozpoczęły się egzaminy ustne z języka polskiego i obcego.

Jolanta Góra

http://www.gazetaprawna.pl/dzialy/2.html?numer=1441&dok=1441.2.3.2.25.3.0.1.htm
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Alusia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 98
Matura
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 26, 2005, 10:17:20 pm »
Proszę was wszystkich żebyście w czwartek, tj. trzymali za mnie kciuki między 8 a 9 rano. Będę wówczas zdawała ustną maturę z języka rosyjskiego-poziom rozszerzony. Okropnie się boję, że nie zdam. Pomódlcie się żebym nie trafiła na głupi temat typu : " Głód w Etiopii i Somalii, oraz w krajach trzeciego świata." Ja nie wiem kto takie tematy wymyślił,chyba jakiś de... Jest to dla mnie bardzo ważne, więc proszę trzymajcie kciuki  :cry:
życie jest piękne!!! pamiętajcie o tym!!!

Offline martek40

 • User z prawami do pisania
 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 890
Matura
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 26, 2005, 11:09:05 pm »
Alusiu, już trzymam. Baardzo mocno.
W końcu jednym palcem też da się stukać na klawiaturze.
Będzie wszystko OK. Zobaczysz. :D

Offline ANKA

 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1017
Matura
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 26, 2005, 11:55:25 pm »
Alusiu mocno mocno kciuki

Powodzenia.

Offline Hubcio

 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 761
  • http://www.rzeszow.mm.pl/~hubcio
Matura
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 27, 2005, 07:29:56 am »
Będziemy mocno trzymac kciuki juz od dziś.
Pozdrawiamy Hubercik z mamą.

Offline Agunia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 271
Matura
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 27, 2005, 09:08:39 am »
My też będziemy trzymać kciuki.Wszystko napewno pójdzie dobrze.Czekamy na dobre wieści i pozdrawiamy.
Agnieszka-mama Bartusia(21-mcy i Marysi(4,5l)
BARTUŚ

Offline ala

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 116
Matura
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 27, 2005, 04:21:31 pm »
ja tez bede trzymac  kciuki i zycze polamania jezyka :wink:
Patryk (ZD) ur22 luty 04 + syn 18 córka 17 lat
Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu

Offline Ivona

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 358
Matura
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 27, 2005, 09:52:09 pm »
Ja też jutro siedzę na maturze, ale z drugiej stony. I jeśli mam pocieszyć alusię to też się ogomnie stresuję i dlatego też życzę powodzenia!
Iwona - mama 14 -let.Oli z zD i 9-let. Michałka

Offline dziadek Janusz

 • User z prawami do pisania
 • Weteran
 • ******
 • Wiadomości: 3704
Matura
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 28, 2005, 09:46:26 am »
Alusiu, trzymaliśmy wszyscy.
Napisz, jak poszedł egzamin i czy trafiłaś na jakiś "zwariowany" temat, czy raczej na normalny :D
Na krańcach zwątpienia zawsze pali się światło.
Janusz - dziadek Michałka, 4 latka z zD i Natalki, 1 rok

Offline Alusia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 98
Matura
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 28, 2005, 01:03:41 pm »
Ludzie !!!!!!!!!
zdałam na 65 % to jakiś cud !!!!!!!!!!
Ale było śmiesznie strasznie bo pierwszego tematu nie wiedziałam wogóle, a drugiego w połowie, no ale cóż któryś musiałam wybrac. No i wybrałam ten drugi, ale zaczęłam gadac nie na temat wszystko, komisja miała niezły ubaw, śmiali się ze mnie do rozpuku.  :lol: A ja taka biedna zastanawiałam się o co im chodzi  :shock: . Na koniec dopiero oprzytomniałam i spostrzegłam się ,że mówię nie na temat wogóle. Ale siara !!!! Masakra !!!! Wstyd mi strasznie !!!! Zadali mi jeszcze potem 2 pytania już na temat i powiedzieli dziękujemy. Oczywiście myślałam, że nie zdałam. A jak się okazało,że zdałam jednak na te 65 % to popłynęły mi po policzkach łzy szczęścia. To była najśmieszniejsza matura ustna pod słońcem :lol: I naprawdę cieszę się, że komisja podeszła do tego na luzie . Uff...
życie jest piękne!!! pamiętajcie o tym!!!

Offline Alusia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 98
Matura
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 28, 2005, 01:07:34 pm »
Tematu nie pamiętam już teraz dokładnie, ale chodziło mniej więcej o to,czy jak byłam mniejsza lubiłam się tylko uczyc czy też czasem pobawic się z innymi, pograc w piłkę i takie tam. Miałam się na ten temat wypowiedziec.
życie jest piękne!!! pamiętajcie o tym!!!

Offline Hubcio

 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 761
  • http://www.rzeszow.mm.pl/~hubcio
Matura
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 28, 2005, 01:16:30 pm »
Wileki geratulacje. Bardzo się ciesze, że masz juz ten stres za sobą.
Pozdrawiamy Hubercik z mamą.

Offline Alusia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 98
Matura
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 28, 2005, 01:26:26 pm »
Pisemny polski 5-tego maja - ale do tego podchodzę już na luzie, bo  nie będę musiała już niczego mówic przed żadną komisją. Od jutra lecę po epokach, chociaż już tyle razy je powtarzałam. Najgorsze to, że wyniki pisemnych dopiero 30 czerwca około. Więc będę musiała trochę na nie czekac, bo trochę ponad miesiąc.
życie jest piękne!!! pamiętajcie o tym!!!

Offline Agunia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 271
Matura
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 28, 2005, 02:24:39 pm »
Gratulacje!!!
Życzę powodzenia na pisemnej z polskiego.
Pozdrawiam
Agnieszka-mama Bartusia(21-mcy i Marysi(4,5l)
BARTUŚ

Offline Alusia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 98
Matura
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 29, 2005, 02:04:33 pm »
w nagrode za dobrze zdaną ustną maturę poszłam dzisiaj do fryzjera.  :D Mam nowy kolor włosów, pofarbowałam na czarno i zrobiłam pasemka w kolorze rudym, coś takiego. Wyglądam super ! Pozdrawiam
życie jest piękne!!! pamiętajcie o tym!!!

Offline Katarzynka

 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 748
Matura
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 29, 2005, 02:18:46 pm »
Brawo Ala - ustny polski za tobą, wiem, że i na pisemnym będzie ok.  :lol:
Mama Oleńki ZD 5 lat i Łukasza 9 lat

Offline Alusia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 98
Matura
« Odpowiedź #39 dnia: Kwiecień 30, 2005, 07:46:31 pm »
Pomocy!!!
Nie chce mi się uczyc :(. Natchnijcie mnie do nauki, błagam :(. W czwartek pisemna z polskiego, a ja się nie uczę wogóle, tylko myślę o niebieskich migdałach .  :roll: Zróbcie coś !!! Błagam was !!!
życie jest piękne!!! pamiętajcie o tym!!!

Offline dziadek Janusz

 • User z prawami do pisania
 • Weteran
 • ******
 • Wiadomości: 3704
Matura
« Odpowiedź #40 dnia: Kwiecień 30, 2005, 09:43:10 pm »
Alusiu!
Przede wszystkim gratulacje z przebojowo zaliczonych egzaminów, szczególnie tego ustnego z rosyjskiego :lol:
A co do natchnienia do nauki, to umysł postanowił odreagować. Jutro wstaniesz wypoczęta, z zupełnie nowym zapałem do powtórek, zobaczysz, że tak będzie.
A czujesz tę masę pozytywnej energii płynącej do Ciebie z Daru? To jest siła nad siłami, prawdziwa Moc.
I naprawdę pomaga.
Będziemy trzymać kciuki 5 maja.
Pozdrawiamy serdecznie. :D
Na krańcach zwątpienia zawsze pali się światło.
Janusz - dziadek Michałka, 4 latka z zD i Natalki, 1 rok

Offline martek40

 • User z prawami do pisania
 • Aktywny Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 890
Matura
« Odpowiedź #41 dnia: Kwiecień 30, 2005, 09:43:56 pm »
Alusiu, nie ucz się już.
I tak nie zostaniesz Pitagorasem. :wink:
A tak poważnie - może jesteś już po prostu
wyczerpana...? Odetchnij może troszkę. Jestem
pewna, że zaprocentuje systematyczna nauka
przez całe liceum. A dla pewności 2 dni
przed "godziną zero" przeleć raz jeszcze
notatki. Zobaczysz, będzie dobrze! :D
Moja Ula zdaje równolegle z Tobą, ale teraz
już nieco wyluzowała i tylko na zadaniach
z matmy się skupiła - co by nie wyjść z wprawy
rozwiązuje kilka dziennie.  :wink:

Offline Nadziejka

 • Gadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
Matura
« Odpowiedź #42 dnia: Kwiecień 30, 2005, 10:28:55 pm »
Alusiu, pamiętam, że ja wiedzę przed maturą z polskiego przyswajałam sobie pisząc....ściągę. I chociaż jej nie użyłam, bo posadzono mnie w drugiej ławce, to zapamiętałam wszystko, co na niej pisałam, a bardzo mi się to przydało.  :D
Wierzę w Ciebie. Zdasz na pewno. W każdym razie trzymam kciuki.
Mama Michałka (5 lat)

Offline BasiaB

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 2730
  • http://www.michalek_b.republika.pl/index.html
Matura
« Odpowiedź #43 dnia: Kwiecień 30, 2005, 10:35:21 pm »
Zgadzam się, matura to nie klasówka, ja się przed samą maturą też już nie uczyłam, za duży stres żeby się jeszcze czegoś nauczyć, jak wena przyjdzie to dobrze a jak nie to się też nie martw, fluidy darowe Cię wspomogą  :wink: trzymamy kciuki, a Ty nie dziękuj tylko pamiętaj o czerwonej bieliźnie i nam ładnie zdaj  :D
Basia - mama Michałka z ZD lat 16

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Matura
« Odpowiedź #44 dnia: Kwiecień 30, 2005, 10:35:57 pm »
Alusiu, gratulacje
jutro zrób sobie dzień luzu
w poniedziałek powtórz ważniejsze
we wtorek luz
w środe już tylko odrobine przypomnienia
a w srodę to już  luz totalny
lody, kino, spacer
i trzymamy  :D
sama widzisz po ustnej, jak łatwo idzie
myśl pozytywnie  :lol:
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #45 dnia: Maj 20, 2005, 11:57:01 am »
Zmowa testowa
Nowa matura

Tegoroczni maturzyści namawiali się wzajemnie za pośrednictwem Internetu do śmiałego eksperymentu: celowo zawalmy próbne egzaminy, udajmy matołów, to obniżą nam poziom właściwych maturalnych testów. Ze zmowy w końcu nic nie wyszło. Ale taka właśnie atmosfera panuje teraz w liceach: my kontra oni.
Cytuj
Generalnie jednak nowa matura to jedno wielkie testowanie. Każdy z uczniów jakieś testy będzie pisał, najbardziej ambitni mogą zdawać nawet sześć przedmiotów i to w wersji rozszerzonej, co oznacza kilka dni za stolikiem egzaminacyjnym, po pięć godzin na każdy test, bo na wersję rozszerzoną tyle właśnie czasu postanowiono przeznaczyć.

– Bez picia i jedzenia! – podkreśla dramatyzm sytuacji jeden z nich tuż przed udaniem się na próbny egzamin

 AGNIESZKA NIEZGODA, EWA WILK

Sąd Ostateczny niedrogo
 
Nowa matura - nowe emocje, nowe usługi, nowe ceny
  Zwykle na kilka tygodni przed maturą na uczniowskiej giełdzie pojawiały się tematy-pewniaki. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego – piętnastominutowa, zawczasu przygotowana prezentacja – zrewolucjonizowała ową giełdę. Teraz jest to rynek gotowców. Popyt i podaż są spore.
Cytuj
W Internecie na stronach doskonale znanych maturzystom roi się od ogłoszeń takich jak te, które zamieściła „Hanka”. Magister filologii polskiej (jak pisze: z 10-letnim stażem korepetytorki i praktyką w mass mediach) proponuje gotowce. Nie ma znaczenia, gdzie mieszka maturzysta, „Hanka” działa nowocześnie, przygotuje drogą internetową i prześle pełny tekst wystąpienia maturalnego z dobrze opracowaną bibliografią. Cena (waha się w zależności od tematu): 280–320 zł plus dwie godziny konsultacji, każda po 50 zł. Konsultacje, jak to w dzisiejszych czasach, przez gadu-gadu lub mailem.

MARIUSZ CZUBAJ
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 21, 2005, 03:43:49 pm »
Pół roku wakacji  

 Bezpańscy maturzyści
  Maturzyści 2005 bujają się na huśtawce nastrojów od :) do :(.
Wielu już od połowy kwietnia.
Matury dawno za nimi, ale jeszcze nikt nie wie, czy zdał. Jedyny znany stopień to piątka z minusem, którą wystawił sobie minister edukacji.

 MARCIN KOŁODZIEJCZYK
Cytuj
– Wyniki matur miały być znane na koniec czerwca, ale uczelnie nie przejęły się tym i nie przesunęły terminu składania dokumentów. Uczniowie wolą wiedzieć wcześniej i my to oczywiście rozumiemy – mówi Maria Magdziarz. – Ustaliliśmy więc termin na 27 czerwca, wcześniej nie damy rady.      

Cytuj
Operacja Matura 2005 zaczęła się od narzekań. Okazało się, że szkoły nie mają kas pancernych, w których można zabezpieczyć arkusze egzaminacyjne. Potem mówiło się, że będzie represyjnie: nie wolno wnosić maskotek, a w ubikacji towarzyszą człowiekowi dwaj milczący strażnicy. Uczniowie mówią, że represyjnie nie było, tylko śmiesznie. Naklejali im kody paskowe na pracach. Pierwszy raz w polskiej kulturze szkolnej okazało się, że ściąganie jest wykroczeniem. W Łodzi nauczyciel rozwiązał zadanie z matematyki za swych podopiecznych. Matury sparaliżowały szkoły na kilka dni, trzeba było jakoś zorganizować czas młodszym klasom. A potem nagle korytarze się wyludniły.

– Nie przejmuję się za bardzo wynikiem matury, bo nie liczy mi się na studiach – prezentuje swoje pogodne podejście do życia Zosia, maturzystka z LO Witkowskiego w Krakowie.
– Mam egzamin na ASP 22 czerwca, a wyniki matur pięć dni potem
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Matura
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 26, 2005, 05:55:46 pm »
Jutro wyniki matur

Nowej matury nie zdał co dziesiąty uczeń - wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji. Jutro o tej porze wszystko powinno być jasne.

Kiepsko zdane matury byłyby potwierdzeniem, że nowy egzamin był za trudny. Zbyt dobre wyniki byłyby podejrzane. Okręgowe komisje egzaminacyjne wydrukowały już wyniki matur wraz ze świadectwami. Jutro od samego rana dokumenty będą rozwożone do szkół. Urzędnicy zapewniają, że żadna praca się nie zgubi. Nową maturę zdawało 317 tysięcy licealistów.
Cytuj
Wyniki zdobyte na maturze można jednak poprawić. W przypadku egzaminu ustnego poprawić można tylko przedmiot niezdany. W przypadku części pisemnej uczniowie mogą poprawiać zarówno przedmioty, których nie zaliczyli, a także te, z których, ich zdaniem, otrzymali zbyt niski wynik. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych mogą również zdawać zupełnie nowe, wybrane przez siebie przedmioty.

Poprawki możliwe są przez 5 lat od maturalnego debiutu - uczniowie mogą więc 10 razy próbować swoich sił (egzamin maturalny organizowany jest co pół roku). Najbliższa sesja egzaminacyjna zaplanowana jest na styczeń.
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Pogrom. Klasa, w której nikt nie zdał matury
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 30, 2005, 10:19:13 am »
Pogrom. Klasa, w której nikt nie zdał matury

   Sławomir Sowula, Gdańsk, Maciej Nowakowski, Olsztyn

W elbląskim liceum o profilu usługowo-gospodarczym nowej matury nie zdał nikt. - Sytuacja i tak nie jest najgorsza - broni się dyrektor.

Do egzaminu odważyło się podejść siedem dziewcząt spośród 20 uczniów trzeciej (ostatniej) klasy tego liceum.

Olga Wiśniewska, rocznik 86, wysoka szatynka, po wyniki swojej matury przyjechała wczoraj z chłopakiem. Dowiedziała się od dziennikarzy, że oblała.

Reporterzy, którzy już rano wiedzieli, że jest w Polsce szkoła, w której egzamin dojrzałości oblali wszyscy, od rana pytali dyrekcję o przyczyny klęski.

Olga ma swoją odpowiedź: - Winni są nauczyciele, którzy straszyli nas maturą. Odebrali nam wiarę we własne siły - mówi do jednej z kamer dziewczyna. Sprawia wrażenie rozluźnionej. Kiedy jednak odbiera świadectwo z rąk dyrektora, ucieka i nie chce zdradzić, jakiego przedmiotu nie zdała.

Szkoła: Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich, nie ma wielkich tradycji. Budynek po koszarach dopiero od trzech lat przyjmuje licealistów. Uczniowie mówią, że nie było trudno się dostać.

- Przyjmowali praktycznie każdego - wspomina Olga, a potwierdzają to trzy inne koleżanki z klasy, które też oblały egzamin.

Dyrektor szkoły Roman Steinke zaznacza, że trzy lata temu to jego poprzednik przyjmował uczniów, ale potwierdza, że większość z 35 przyjętych miało na świadectwach ledwie oceny dopuszczające.

Dyrektorowi wtóruje polonistka Anna Piwowarska: - Trafia do nas młodzież, która powinna być w zawodówkach, z zaległościami jeszcze ze szkoły podstawowej. Staramy się pomóc na zajęciach dodatkowych, ale przychodzą dwie, trzy osoby.

Polonistka przyznaje, że zajmowała się trzecią klasą tylko pół roku - rotacja nauczycieli jest tu duża. Olga i inne uczennice, które spotkaliśmy w szkole, twierdzą, że także na angielskim co roku zmieniał się nauczyciel.

Szkolna pedagog Małgorzata Robaczek jest zdenerwowana oskarżeniami uczniów: - Kto tak mówi, ten atakuje szkołę! Po chwili dodaje: - To była bardzo słaba klasa, próbna matura też wypadła fatalnie.

Dziewczyny, które dowiedziały się, że nie zdały matury, nie wychodziły ze szkoły załamane. Dwie już dostały się do studium policealnego, które nie wymaga matury. Jedna z nich, drobna blondynka, Justyna Dąbrowska (nie zaliczyła angielskiego) planuje powtórzyć egzamin w styczniu: - Będę próbowała do skutku. Jednocześnie skończę studium, potem zdam na uniwersytet. I wyjadę. Może do Gdańska.

Dyrektor też nie jest załamany: - Nie róbcie z nas dziwowiska. Sytuacja jest nie najgorsza. Sukcesem tej szkoły jest to, że dwudziestka uczniów ją skończyła.

Warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Waldemar Żakowski, uważa, że takiego wyniku można było się spodziewać: - Wśród zdających maturę w tym liceum byli tacy, którzy na świadectwie trzeciej klasy mieli średnią poniżej trzech. To co się stało, stawia pytanie do samorządów, które decydują o powstaniu takich szkół?

Nową maturę na Warmii i Mazurach oblało 16,5 proc. zdających. Wyniki w liceach profilowanych są szczególnie fatalne: nie zaliczyło 39 proc. A są gorsze województwa: w pomorskiem nie zdało matury 41 proc. profilowanych licealistów! W sąsiednich województwach też klęska: 33 proc. w kujawsko-pomorskim, na Podlasiu - 31 proc.

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,51805,2791622.html

Błędy w wynikach matur


   
   
 Olga Szpunar

Już kilku uczniom z Krakowa egzaminatorzy nie przepisali do systemu komputerowego wszystkich punktów zdobytych na maturze. Do redakcji "Gazety" zgłaszają się kolejne osoby.

Maciek i Karol pisali maturę w tej samej sali na komputerach, ponieważ cierpią na dysgrafię i dysleksję. Ich prace pojechały do oceny w jednej kopercie.

W poniedziałek, kiedy szkoły ogłaszały wyniki matur, dowiedzieli się, że oblali egzamin z języka polskiego.

Napisali podania o wgląd w swoje prace. W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dowiedzieli się, że będą musieli czekać na to ponad tydzień.

W środę rano do liceum pijarów, gdzie się uczyli, zadzwonił telefon. Chłopcy mieli jak najszybciej zgłosić się do OKE. Okazało się, że osoba przepisująca ich punkty z matury do komputera pominęła zupełnie punktację za część literacką pracy.

17 punktów wpisanych na wydanym przez OKE zaświadczeniu Maćka, które rzekomo dostał za całą maturę z polskiego, dotyczyło tylko części testowej (można było za nią zdobyć maksymalnie 20 pkt).

Podobny błąd przy przepisywaniu punktów dotyczył matury Karola.

Nie pierwszy błąd

Ale to nie jedyne tego typu przypadki! We wtorek napisaliśmy o czwórce uczniów, którzy zaraz po otrzymaniu wyników matur poszli do OKE złożyć podania o wgląd w swoje prace. Jedna z uczennic - Gabrysia - która pół swojego życia mieszkała w Szwecji, nie mogła wyjść ze zdumienia, że za poziom podstawowy matury z tego języka otrzymała tylko 68 pkt.

Szef OKE w Krakowie Marek Legutko zaklinał się wtedy, że o błędzie nie może być mowy. Po opisaniu sprawy przez "Gazetę" komisja dotarła jednak do jej pracy. Okazało się, że wynik wpisany w komputer był nieprawdziwy. Za poziom podstawowy Gabrysia dostała 92, a nie 62 punkty.

O wgląd w swoje prace z historii na razie bezskutecznie walczą: Natalia, Marzena i Kuba. Sprawdzili swoją punktację w uruchomionym przez OKE w Krakowie komputerowym systemie informacji dla maturzystów.

Ich nazwiska ustawione są w kolejności alfabetycznej, wszyscy za część pisemną z historii mają 1 na 20 punktów. - To nie może być przypadek. To pomyłka i my musimy ją sprawdzić, zanim 1 lipca zaniesiemy dokumenty na studia - mówi Kuba.

Ponowna kontrola

Ile jeszcze takich błędów popełniła OKE przy przepisywaniu punktów z prac maturzystów do komputera? Rano zapytaliśmy Marka Legutko o przypadek Maćka. Mówił, że to jedyna taka pomyłka. - Po prostu zawiódł człowiek. Przy pracy tego typu w grę wchodzi zmęczenie - tłumaczył.

Po południu doszły dwie kolejne osoby. - Jestem przekonany, że podobnych sytuacji jest naprawdę niewiele - mówił.

Wczoraj poinformował nas jednak, że wszystkie prace uczniów, którzy zgłosili w OKE swoje wątpliwości co do ich oceny zostaną jeszcze raz skontrolowane.

http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,2794196.html
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Matura
« Odpowiedź #49 dnia: Sierpień 28, 2005, 10:55:44 pm »
Dostosowanie egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi      
 
 
Zmiany wprowadzane do polskiego systemu edukacji spowodowały konieczność dostosowania wymagań egzaminacyjnych i warunków przeprowadzania egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dopiero to dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości tychże uczniów pozwoli mówić o rzeczywistym wyrównywaniu szans i stworzeniu warunków równego dostępu do odpowiedniego poziomu wykształcenia.
Działający przy MEN Zespół ds. reformy systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyjaśnia, że: "przez specjalne potrzeby edukacyjne rozumie się potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub powstałe z innych przyczyn trudności w uczeniu się" (Reforma Systemu Kształcenia ... 1998).

więcej:

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=12&Itemid=35

aktualne linki matura

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/13593

aktualne linki gimnazjum

http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/5170
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach