Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Świadczenia rodzinne  (Przeczytany 1500181 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #650 dnia: Wrzesień 01, 2006, 01:57:28 pm »
Czy pracodawcy będą wypłacać świadczenia rodzinne

Do 31 sierpnia pracodawcy wypłacali świadczenia rodzinne dla uprawnionych pracowników. Czy w wyjątkowych sytuacjach pracodawcy nadal będą mogli wypłacać te świadczenia?

NIE

Od 1 września do 31 sierpnia 2007 r. świadczenia rodzinne będą wypłacone wyłącznie przez organ administracji lokalnej. Pracodawcy nie będą więc już właściwymi podmiotami do wypłaty świadczeń, poczynając od 1 września 2006 r. i rozliczenia ich w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawcy mają obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o zmianie płatnika świadczeń rodzinnych. Powinni pouczyć osoby, którym wypłacali świadczenia rodzinne w sierpniu tego roku, że z roszczeniem o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od września 2006 r. powinny wystąpić do właściwego organu administracji lokalnej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie rodzinne na nowy okres zasilkowy wraz z dokumentami do 30 września, środki te zostaną wypłacone do 31 października 2006 roku.

Publikacja: Gazeta Prawna Nr 167 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #651 dnia: Wrzesień 01, 2006, 01:58:30 pm »
Czy pracodawcy będą wypłacać świadczenia rodzinne

Do 31 sierpnia pracodawcy wypłacali świadczenia rodzinne dla uprawnionych pracowników. Czy w wyjątkowych sytuacjach pracodawcy nadal będą mogli wypłacać te świadczenia?

NIE

Od 1 września do 31 sierpnia 2007 r. świadczenia rodzinne będą wypłacone wyłącznie przez organ administracji lokalnej. Pracodawcy nie będą więc już właściwymi podmiotami do wypłaty świadczeń, poczynając od 1 września 2006 r. i rozliczenia ich w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawcy mają obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o zmianie płatnika świadczeń rodzinnych. Powinni pouczyć osoby, którym wypłacali świadczenia rodzinne w sierpniu tego roku, że z roszczeniem o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od września 2006 r. powinny wystąpić do właściwego organu administracji lokalnej (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku o świadczenie rodzinne na nowy okres zasilkowy wraz z dokumentami do 30 września, środki te zostaną wypłacone do 31 października 2006 roku.

Publikacja: Gazeta Prawna Nr 167 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #652 dnia: Wrzesień 01, 2006, 02:08:38 pm »
Skorzystaj z wyższych świadczeń rodzinnych!
Zobacz Poradnik

- Dominika Kulesza2006-08-29


Świadczenia rodzinne - zmiany od 1 września

Świadczenia rodzinne - zmiany od 1 września
Jaką pomoc można otrzymać od gminy

Od 1 września rozpoczyna się trzeci i ostatni etap reformy systemu świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z nim tylko organy administracji lokalnej będą wypłacać te świadczenia.

Wypłata świadczeń rodzinnych

Obecnie do wypłaty świadczeń rodzinnych są zobowiązane gminy oraz pracodawcy, którzy
zatrudniają powyżej 20 osób. Nie wypłacają oni jednak wszystkich świadczeń, a jedynie
zasiłek rodzinny i trzy dodatki do niego: z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i
rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Pozostałe dodatki oraz zasiłek i świadczenia pielęgnacyjne wypłaca już organ właściwy.
Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia, którą wprowadza ustawa. Oznacza to, że od tego, czy zainteresowanemu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, zależy otrzymanie innych dodatków przewidzianych w ustawie. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:
• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
• osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem,
• osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne (posiada orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności) kwota nie może przekroczyć 583 zł netto. Jeśli dochód przekracza kwotę, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym.

Obliczając dochód uwzględnia się zarówno przychody podlegające opodatkowaniu, jak i
nieopodatkowane. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu. W okresie zasiłkowym od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. brane będą pod uwagę dochody uzyskane w 2005 roku.

Okresy zasiłkowe

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Zasada ta nie dotyczy tylko dodatków: z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na cały okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (krótszy niż do 31 sierpnia 2007 r.). Wówczas prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego.


NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ

Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie uzależniona od wieku dziecka i
będzie wynosić:
• 48 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
• 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
• 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata
Wzrośnie także wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
• 80 zł - dodatek z tytułu wielodzietności
• 100 zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
• 60 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -na dziecko w wieku 0-5 lat
• 80 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko
w wieku 6-24 lata
• 50 zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
• 90 zł - w przypadku podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i
zamieszkania w internacie, bursie, na stancji.
• 1000 zł - tyle wyniesie jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - wypłacany do
czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
• 400 zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego wypłacany przez okres 24 lub 36 (mnogi poród) lub 72 (dziecko
niepełnosprawne) miesięcy kalendarzowych,
• 170 zł miesięcznie (ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci) - dodatek z tytułu
samotnego wychowywania dziecka.
• 153 zł zasiłek pielęgnacyjny.

Jaką pomoc można otrzymać od gminy

Niezbędne dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, które będą wypłacane od 1 września do końca sierpnia przyszłego roku, mają obowiązek złożyć:
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w 2005 roku,
• skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, na które będą ustalane uprawnienia,
• orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
• zaświadczenie szkolne - w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18. rok życia (przykład 1),


PRZYKŁAD 1
Zaświadczenie ze szkoły dla 18-latka
Dziecko kończy 18 lat 31 sierpnia tego roku, nadal się uczy. Rodzic będzie mógł wystąpić
do wójta o zasiłek rodzinny dopiero po 1 września tego roku, gdyż musi dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza jego dziecko.
• zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w 2005 roku wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
• kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. W przypadku uzyskania
niższych alimentów niż zasądzone w wyroku lub ugodzie dodatkowo przekazy lub przelewy
pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów i wysokości
wyegzekwowanych alimentów,
• prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
• zaświadczenie o wysokości pobranego w 2005 roku stypendium,
• nr PESEL członków rodziny,
• dokument tożsamości osoby składającej wniosek, oraz
• inne dokumenty - w zależności od sytuacji rodziny oraz rodzaju świadczenia, o które
osoba się ubiega.
Uprawnieni mogą otrzymywać świadczenia rodzinne na konto bankowe, osobiście odbierać w urzędzie lub przekazem pocztowym (przykład 2).

PRZYKŁAD 2
Konto bankowe
Najwygodniejszą formą odbierania świadczeń rodzinnych są przelewy bankowe. Aby w ten
sposób otrzymywać pomoc, należy założyć konto osobiste w jakimkolwiek banku i podać
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi jego numer.

BOŻENA WIKTOROWSKA
bozena.wiktorowska@infor.pl

Publikacja: Gazeta Prawna Nr 167 z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny zostanie przyznany, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne (posiada orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności) kwota nie może przekroczyć 583 zł netto. Jeśli dochód przekracza kwotę, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym.

Obliczając dochód uwzględnia się zarówno przychody podlegające opodatkowaniu, jak i
nieopodatkowane. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu. W okresie zasiłkowym od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. brane będą pod uwagę dochody uzyskane w 2005 roku.

Okresy zasiłkowe

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Zasada ta nie dotyczy tylko dodatków: z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłku pielęgnacyjnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na cały okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (krótszy niż do 31 sierpnia 2007 r.). Wówczas prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego.


NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ

Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego będzie uzależniona od wieku dziecka i
będzie wynosić:
• 48 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
• 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
• 68 zł na dziecko w wieku 19-24 lata
Wzrośnie także wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:
• 80 zł - dodatek z tytułu wielodzietności
• 100 zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
• 60 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -na
dziecko w wieku 0-5 lat
• 80 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko
w wieku 6-24 lata
• 50 zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
• 90 zł - w przypadku podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i
zamieszkania w internacie, bursie, na stancji.
• 1000 zł - tyle wyniesie jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka - wypłacany do
czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,
• 400 zł - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego wypłacany przez okres 24 lub 36 (mnogi poród) lub 72 (dziecko
niepełnosprawne) miesięcy kalendarzowych,
• 170 zł miesięcznie (ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci) - dodatek z tytułu
samotnego wychowywania dziecka.
• 153 zł zasiłek pielęgnacyjny.

http://www.infor.pl/administracja/poradniki/222,1213,2,.html
Jaką pomoc można otrzymać od gminy

Niezbędne dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne, które będą wypłacane od 1 września do końca sierpnia przyszłego roku, mają obowiązek złożyć:
• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w 2005 roku,
• skrócony odpis aktu urodzenia dzieci, na które będą ustalane uprawnienia,
• orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
• zaświadczenie szkolne - w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18. rok życia (przykład 1),

PRZYKŁAD 1
Zaświadczenie ze szkoły dla 18-latka
Dziecko kończy 18 lat 31 sierpnia tego roku, nadal się uczy. Rodzic będzie mógł wystąpić
do wójta o zasiłek rodzinny dopiero po 1 września tego roku, gdyż musi dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły, do której uczęszcza jego dziecko.
• zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w 2005 roku wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,
• kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej. W przypadku uzyskania
niższych alimentów niż zasądzone w wyroku lub ugodzie dodatkowo przekazy lub przelewy
pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów i wysokości
wyegzekwowanych alimentów,
• prawomocny wyrok sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
• zaświadczenie o wysokości pobranego w 2005 roku stypendium,
• nr PESEL członków rodziny,
• dokument tożsamości osoby składającej wniosek, oraz
• inne dokumenty - w zależności od sytuacji rodziny oraz rodzaju świadczenia, o które
osoba się ubiega.
Uprawnieni mogą otrzymywać świadczenia rodzinne na konto bankowe, osobiście odbierać w urzędzie lub przekazem pocztowym (przykład 2).

PRZYKŁAD 2
Konto bankowe
Najwygodniejszą formą odbierania świadczeń rodzinnych są przelewy bankowe. Aby w ten
sposób otrzymywać pomoc, należy założyć konto osobiste w jakimkolwiek banku i podać
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi jego numer.

BOŻENA WIKTOROWSKA
bozena.wiktorowska@infor.pl

Publikacja: Gazeta Prawna Nr 167 z dnia 29 sierpnia 2006 r.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #653 dnia: Wrzesień 01, 2006, 02:11:28 pm »
Zasiłki i pomoc dla rodziny

Gazeta Prawna NR 170 (1788) 2006-09-01 > Prawo i Życie

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

PODSTAWOWA POMOC – ZASIŁEK RODZINNY

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 września jest uzależniona od wieku dziecka. Ma do niego prawo także osoba pełnoletnia, ucząca się i niepozostająca na utrzymaniu rodziców.

DODATEK, BECIKOWE, ZAPOMOGA

Rodzina, w której urodzi się dziecko, może otrzymać z tego tytułu trzy świadczenia. Nie są
one jednak wypłacane automatycznie - trzeba złożyć odpowiednie wnioski i dołączyć
niezbędne dokumenty.

NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

Od września nie ulega zmianie wysokość dodatku wypłacanego osobom przebywającym na urlopie wychowawczym. Prawo do niego mają matka, ojciec, faktyczny opiekun albo prawny opiekun dziecka.

SAMOTNI RODZICE, RODZINY WIELODZIETNE

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego.

Przywileje mają także rodziny wielodzietne. Od tego miesiąca zasiłek dla tych ostatnich
jest wyższy.

Uprawnienia związane z kształceniem

WYPRAWKA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

Od 1 września rośnie dodatek dla rodzin, które kształcą i rehabilitują dzieci niepełnosprawne. Wyższy jest także jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego.

NAUKA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Rodzice, których dzieci dojeżdżają do szkoły lub uczą się poza miejscem stałego zamieszkania i tam czasowo mieszkają, mogą liczyć na specjalne dodatki do zasiłku
rodzinnego.

ZASIŁEK I ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Od września korzystne zmiany dotyczą także rodziców dzieci niepełnosprawnych. Świadczenia związane z niepełnosprawnością są już wyższe, a gminy mogą je wypłacać bez dodatkowych formalności.

Zasady wypłaty świadczeń

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMIN

Od rozpoczynającego się właśnie nowego okresu zasiłkowego za ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłatę odpowiadają wyłącznie gminy. To tam trzeba składać wnioski o pomoc.

GDY NIE MOŻNA WYEGZEKWOWAĆ ALIMENTÓW

Od roku samotni rodzice, którzy nie mogą wyegzekwować od byłych małżonków alimentów na dzieci, mają prawo do zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o nią składa się za pośrednictwem komornika.

Świadczenia z pomocy społecznej

NIE TYLKO ZASIŁKI

Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej mogą zwrócić się o pomoc do ośrodka
pomocy społecznej. Tam niektórzy otrzymają zasiłki, inni np. skorzystają z usług
opiekuńczych czy poradnictwa.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi te nie są bezpłatne, przy czym wysokość opłat za nie jest zróżnicowana. Zależy między innymi od miejsca zamieszkania osoby, której pomoc ma być udzielona.


szczegóły wyżej
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #654 dnia: Wrzesień 01, 2006, 02:14:26 pm »
USŁUGI OPIEKUŃCZE GMINY

Pomoc przy prostych czynnościach

Osoby starsze, które samodzielnie nie mogą już podejmować takich codziennych zajęć, jak np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., powinny otrzymać z gminy pomoc w postaci usług opiekuńczych.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.


Jaka pomoc

Wspomniane usługi mają być świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy lub w ośrodkach wsparcia, takich jak środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy.

Gminy muszą zapewnić osobom w swoim regionie także mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie.

Usługi opiekuńcze mogą obejmować także:

• w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi) –np.
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, asystowanie w codziennych czynnościach, pielęgnacja wspierająca proces leczenia, rehabilitacja fizyczna
i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Jest to szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Są one świadczone przez
specjalistów, np. psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarki,
rehabilitantów, asystentów osób niepełnosprawnych.


WAŻNE
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy osobom starszym oraz zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określają uchwały gmin (rady gminy, rady miasta). Warto się więc wcześniej z nimi zapoznać

Jak zorganizować pomoc

O pomoc w formie usług opiekuńczych (także specjalistycznych) należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Nie zawsze trzeba stawić się w tej placówce osobiście. Można skontaktować się również telefonicznie lub wysłać list.

Najczęściej (w zależności od miejsca zamieszkania – gminy) wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. W przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaświadczenie powinien wystawić lekarz psychiatra.

Po zgłoszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu – bądź nie – tej formy pomocy.

OPS organizują usługi opiekuńcze we współpracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie
organizacjami pozarządowymi lub firmami prywatnymi. Z nimi także można kontaktować się w sprawie usług.

Izabela Rakowska-Boroń, Gazeta Prawna 170 (1788) 2006-09-01 > Prawo i Życie
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Dorunia

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1811
Decyzja o przynaniu świadczenia pielęgnacyjnego?
« Odpowiedź #655 dnia: Wrzesień 05, 2006, 10:10:39 pm »
Witam

Złożyłam wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w lipcu, do dziś nie mam decyzji, czy powinnam się dobijać już, czy dać im czas??
Wniosek składałam po raz drugi, miałam wcześniej przynane juz świadczenie pielęgnacyjne.
Dorunia mama Daniela 20 lat (głuchota, upośledzenie umysłowe, autyzm itd) Adasia 15 lat, oraz Lenki 13 lat.

Offline olesia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 73
świadczenie
« Odpowiedź #656 dnia: Wrzesień 05, 2006, 10:39:17 pm »
Ja radzę zadzwonić i spytać dlaczego nie ma decyzji. Ja złożyłam papiery pod koniec lipca i już w sierpniu otrzymałam wniosek o przyznaniu zasiłku (chodzi mi o te 153 zł, na inne się nie łapię).
  Być może zagubiły się gdieś.
 Ola
olesia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #657 dnia: Wrzesień 06, 2006, 05:30:52 am »
Doruniu i olesiu - piszecie o różnych zasiłkach.

Dorunia psize o świadczeniu pielęgnacyjnym -wynosi ono 420zł
olesia zaś o zasiłku pielęgnacyjnym był 144zł od 1 IX.2006r wynosił będzie 153zł.
Nowy okres rozliczeniowy obowiązuje od 1 IX.2006r. jest więc czas na otrzymanie Decyzji.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka na taki okres jak jest podany w treści tego orzeczenia Komisji.

Natomiast świadczenie pielęgnacyjne:

Cytuj
• Świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł miesięcznie

Wysokość bez zmian. Należy się osobie, która musiała zrezygnować z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym szczególnej opieki. Trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, w którym jest zaznaczone, że rodzic musi stale pomagać mu w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji i w codziennej egzystencji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe - do 583 zł na osobę w rodzinie. Niestety, świadczenia nie dostanie rodzic, który pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, rentę, rentę socjalną czy emeryturę.


mamy o tym długi wątek
http://forum.darzycia.pl/vp91170.htm#91170
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline marta.c

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 127
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #658 dnia: Wrzesień 07, 2006, 09:58:59 am »
Ja też jeszcze nie otrzymałam decyzji , ale się dowiadywałam że są już roznoszone , i trochę to potrwa , a jeżeli złożyłaś dokumenty do końca lipca to dostaniesz we wrześniu pieniądze.Pozostaje czekać.

Offline Dorunia

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 1811
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #659 dnia: Wrzesień 09, 2006, 09:42:46 pm »
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. W piątek dostałam decyzję, uff, trochę się martwiłam  :oops:  :roll:
Dorunia mama Daniela 20 lat (głuchota, upośledzenie umysłowe, autyzm itd) Adasia 15 lat, oraz Lenki 13 lat.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #660 dnia: Wrzesień 22, 2006, 08:42:38 am »
Przez najbliższy rok zasiłek otrzyma mniej rodzin rolniczych

Od września stracą wsparcie ci, których dochód w ubiegłym roku był bliski progu
uprawniającego do pomocy społecznej
ŚWIADCZENIA

Przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego ogłoszony wczoraj przez prezesa GUS jest prawie o 20 zł wyższy od dotychczasowego, według szacunków "Rz", z tego powodu pozbawionych zasiłku rodzinnego może być nawet 180 tys. osób.

Gminy i ośrodki pomocy społecznej, obliczając dochód rodziny uprawniający do świadczeń
rodzinnych na najbliższy okres zasiłkowy, będą przyjmowały, że z 1 ha przeliczeniowego
miesięcznie wynosi on 153,67 zł zamiast 135,50 zł. Jest to 1/12 dochodu corocznie ogłaszanego przez prezesa GUS na potrzeby podatku rolnego. Za 2005 r. jego wysokość to 1844 zł.


Zwykle wskaźnik ten za poprzedni rok prezes GUS ogłaszał pod koniec października. W tym roku, w wyniku rozmów z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ogłoszono go
wcześniej, bo 21 września. Od dzisiaj zatem gminy i OPS mogą już wydawać decyzje o prawie do świadczeń rodzinnych dla rodzin utrzymujących się z pracy w gospodarstwie rolnym.

Wysokość zarobków na osobę w rodzinie w poprzednim roku kalendarzowym decyduje o prawie do świadczeń rodzinnych. Ustala się je na tzw. okres zasiłkowy - od września do końca sierpnia następnego roku. Dochód nie może być wyższy niż 504 zł, a gdy dziecko jest niepełnosprawne - 583 zł. Aby zatem wydać decyzję przyznającą (bądź nie) prawo do
świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września, należy zbadać
dochód z 2005 r. Jest to możliwe dopiero teraz, po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa
GUS.

Mało czasu na decyzje
Gminy i OPS mają mało czasu na terminowe wydanie decyzji i wypłacenie świadczeń rodzinom rolniczym, które wnioski wraz z kompletem dokumentów złożyły w lipcu. Im zasiłek rodzinny wraz z ewentualnymi dodatkami przysługującymi za wrzesień powinien być wypłacony we wrześniu. Te rodziny natomiast, które komplet dokumentów złożyły w sierpniu lub we wrześniu, zasiłek za wrzesień powinny otrzymać najpóźniej do 31 października.

Nie ma terminu końcowego na składanie wniosków, można to uczynić również w późniejszych miesiącach. Zainteresowany musi jednak pamiętać, że świadczenia przysługują nie wcześniej niż od miesiąca, w którym do gminy lub ośrodka pomocy społecznej wpłynął komplet dokumentów. Jeżeli zatem stanie się to np. w listopadzie, to świadczenia dostanie od listopada (oczywiście, gdy spełni wymagane warunki). Nie będzie wypłat wstecz - za wrzesień i październik.

Jakie dokumenty trzeba złożyć
Jeśli rodzina rolnicza utrzymuje się tylko z gospodarstwa rolnego, to musi złożyć wniosek
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego w najbliższym urzędzie gminy lub miasta albo we wskazanym OPS. Dołączyć musi m.in. dokumenty potwierdzające wielkość gospodarstwa. Może to być zaświadczenie z urzędu gminy, w którym znajdzie się ogólna powierzchnia gospodarstwa rolnego wyrażona w hektarach przeliczeniowych. Można też przedstawić nakaz płatniczy podatku rolnego - tu również wielkość gospodarstwa rolnego jest odpowiednio przeliczona. Jeśli rolnik otrzymuje dochody z jeszcze innych źródeł, musi je udokumentować odpowiednimi oświadczeniami lub zaświadczeniami z urzędu skarbowego.

AGNIESZKA ROSA
a.rosa@rp.pl

Niesprawiedliwe uzależnienie od terminu wyroku
Do Trybunału


W sprawie świadczeń rodzinnych rzecznik praw obywatelskich wystąpił wczoraj z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionował przepisy o zaliczce alimentacyjnej uniemożliwiające jej wypłatę osobom pełnoletnim, które nie ukończyły 24. roku życia, lecz nadal się uczą, jeżeli wyrok zasądzający alimenty od rodziców zapadł po osiągnięciu pełnoletności. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 5 lit. c ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz art. 3 pkt 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych zaliczka przysługuje tylko wówczas, gdy takie orzeczenie zostanie wydane przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się. Zdaniem rzecznika takie zróżnicowanie, zależne od terminu wydania wyroku, narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej. Nie realizuje też celów, którym ma służyć zaliczka alimentacyjna.

-d.fr. , Rz 22.09.06 Nr 222
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline marmati

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 359
  • http://www.mateuszs.blog.onet.pl
I znowu OPS
« Odpowiedź #661 dnia: Wrzesień 28, 2006, 08:09:28 am »
Kochani, właśnie otrzymałam decyzję dotyczącą świadczeń rodzinnych. Jest ona odmowna. Po głębszęj analizie okazało się, że doliczono mój dochód (jestem na urlopie wychowawczym z tyt. niepełnosprawności mojego dziecka). Dochód ten to zapomoga z zakładu pracy - mojego na rehabilitację mojego smyka a nie pensja. To raz a dwa po dokładnym przeliczeniu zauważyłam, że sama troszkę wpakowalam się w kabałę, gdyż rozliczałam się z mężem wspólnie. Gdyby mój mąż rozliczał się sam i dodatkowo odliczył od dochodu kwotę na użytkowanie pojazdu samochodowego to nie przekroczylibyśmy dopuszczalnego progu. Chcę odwołać się od decyzji tylko, nie wiem jak to wszystko ująć. Chcę wykazać błędy w ustawie nawet jeśli chodzi o taką sprawę jak rozliczenia podatkowe. Może ktoś miał podobny problem i pomoże mi troszkę. Może kogoś dotyczył wyrok z sądu Gdańskiego o przekroczeniu kwoty?.
"Nadzieja umiera ostatnia"mama 9 letniej Marty i 4 letniego Mateusza z mpdz

Offline BasiaB

 • User z prawami do pisania
 • Wyjadacz
 • *****
 • Wiadomości: 2730
  • http://www.michalek_b.republika.pl/index.html
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #662 dnia: Wrzesień 28, 2006, 08:55:44 am »
Marmati jeśli jesteś z Gdańska do odezwij się do mnie na gg
Basia - mama Michałka z ZD lat 16

Offline marmati

 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 359
  • http://www.mateuszs.blog.onet.pl
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #663 dnia: Wrzesień 28, 2006, 10:56:30 am »
Nie jestem z Gdanska ale jeśli możesz mi jakoś pomóc to z miłą chęcia przyjme Twą pomoc.
"Nadzieja umiera ostatnia"mama 9 letniej Marty i 4 letniego Mateusza z mpdz

Offline orchidea3033

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
odwołanie od decyzji MOPS do SKO
« Odpowiedź #664 dnia: Listopad 04, 2006, 03:27:06 pm »
Witam, właśnie otrzymałam decyzje odmowne z działu św.rodzinnych-i chcę napisac odwołanie a nie bardzo wiem jak.Sytuacja jest tego typu:wychowuję dwujke niepełnosprawnych chłopców i w ubiegłym roku otrzymałam z zakładowego funduszu socjalnego zapomogę na leczenie i rech. dzieci (od tej zapomogi był odprowadzony podatek i był wykazany w rocznym zeznaniu US) oraz mąż otrzymał nagrode jubileuszową (też w ubiegłym roku)prze co roczny dochód znacznie nam podskoczył.
Chcę zrobić odwołanie bo przeciesz obecnie nasz dochód jest znacznie niższy a te wynagrodzenia były jednorazowe i obecnie ich nie ma.
I mam jeszcze jedno pytanie jak to jest z tym przekroczeniem o kwote jednego najniższego zaś. rodzinnego ?Bo z tego co wyczytałam na internecie to różnie jest ono interpretowane tzn. w św.rodzinnych uwarzają iż przekroczenie jest dopuszczalne do wysokości najiższego św.rodzinnego czyli 48zł na rodzine a z kolei z tego co mi wiadomo SKO w woj.dolnoślonskim uchylalo wszystkie  odmowy z przekroczeniem na rodzinę 48zł twierdząc iż przekrocznie to dotyczy na członka rodziny a nie na rodzine-"koszty utrzymania rodziny wzrastają wraz z liczbą jej członków"
Doradcie mi jak sie zabrac za to pisanie.

Offline beszka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 407
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #665 dnia: Listopad 05, 2006, 11:46:04 am »
Znalazłam taką odpowiedz, cytuję; dostalac decyzje zgodnie z przepisami, na ktorych pracujemy, dochody, ktore otrzymalas w 2005 nie sa utrata, nie mam przed soba przepisow, zeby ci zacytowac ale masz prawo odwolac sie od decyzji, z ktorej nie jestes zadowolona, uzasadnij tym jak faktycznie bylo, sko rozpatrzy, wie, ze niektore dzialaja na korzysc obywatela, powodzenia

Offline MP

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 306
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #666 dnia: Listopad 05, 2006, 02:04:53 pm »
Mnie również pozbawiono zasiłków. Napisałam odwołanie do  SKO, gdzie przedstawiłam faktyczne dochody rodziny /m.in. dołączyłam zaświadczenie z banku o stanie zadłużenia i wysokości rat jakie spłacamy/ powołując się na tzw. zasadę prawdy obiektywnej wg.art.7 kodeksu administracyjnego. Ciekawe jaką dostanę odpowiedż  :roll:  Pozdrawiam - Małgorzata

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #667 dnia: Listopad 06, 2006, 11:29:56 am »
Nie jestem pewna w 100%, ale moze warto skorzystać z zapisu o dochodzie utraconym?

http://forum.darzycia.pl/topic,6206.htm

Utratę dochodu przez osobę uprawnioną lub członka jej rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu albo informację o przeciętnej miesięcznej kwocie utraconego dochodu (dochód otrzymany w 2004 r., który został utracony, podzielony przez 12, nawet jeżeli dochód był otrzymywany przez część roku 2004).

Wysokość dochodu uzyskanego z pierwszego pełnego kalendarzowego miesiąca dokumentuje się: 1) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej,
2) zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
3) zaświadczeniem urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Jeżeli jednak w pierwszym pełnym miesiącu prowadzenia działalności nie został osiągnięty dochód powodujący obowiązek zapłacenia podatku i złożenia deklaracji podatkowej, wysokość dochodu dokumentuje się oświadczeniem uprawnionego oraz zaświadczeniem urzędu skarbowego o niezłożeniu za ten miesiąc deklaracji podatkowej,
4) oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 92 ppkt 1, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - w takim przypadku dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od sześciokrotności sumy miesięcznego należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne...]
źródło
Komentarz określa zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. Komentarz jest przeznaczony dla płatników składek zobowiązanych do wypłaty świadczeń rodzinnych oraz dla terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline MP

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 306
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #668 dnia: Listopad 06, 2006, 11:44:15 am »
Niestety, problem w tym, że w dalszym ciągu są urzędnicy bezduszni. Człowiek idąc do urzędu podświadomie ma nadzieję, że pani lub pan urzędnik - w końcu wykonujacy profesję służebną, /również za naszę pieniądze/,  podejdzie życzliwie do tematu.
W moim przypadku musiałam zasiegnąć informacji u prawnika, żeby móc złożyć takie zaświadczenie /z banku/, bo pani z MOPSu nawet słyszeć nie chciała o przyjeciu takowo. Z uporem lepszej sprawy, twierdziła że wolno jej przyjąc takie dokumenty jakie są wyszczególnione na odwrocie druku o świadczeniach. Okazało się że nie. Urzędnik ma obowiązek przyjąć wszystko co składa petent i dopiero wtedy doradzić petentowi co dla niego bedzie najlepsze. Rece opadają, tylko co dać dzieciom jeść w międzyczasie?

Offline orchidea3033

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #669 dnia: Listopad 06, 2006, 01:10:39 pm »
W pełni się z tym wszystkim zgadzam –ręce opadają.
A co najlepsze to że przepisy są tak nie jasne i każdy(tzn .pracownik dz.św.rodzinnych ,SKO ,adwokat) interpretuje je inaczej .A powiedz mi Małgosiu  coś więcej o art.7 kodeksu administracyjnego-na który się powołałaś-bo ja nie bardzo wiem o co chodzi w tej ustawie.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline orchidea3033

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Wiadomości: 8
Interpretacja Ustawy o św. rodz. art.5 ust.2
« Odpowiedź #671 dnia: Listopad 13, 2006, 06:23:43 pm »
Witam .Prosze poradcie mi .Własnie złożyłam odwołanie do SKO odnośnie decyzji z działu świadczeń rodzinnych -odmowa świdczeń(przekroczenie dochodu).W odwołaniu zwóciłam szczególną uwagę na ustawe art.5 ust.2 " W przypadku gdy członkiem rodziny jest  dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności...... z zapytaniem jak ma sie ta ustawa do rodziny w której jest więcej jak jedno dziecko niepełnosprawne w rodzinie.Nie licze na przychylność SKO w mojej sprawie.Jak sądze jest wiele rodzin w podobnej sytuacji co ja a o których nasze Ministerstwo "kochane "zapomniało albo tez niedotrzega tego problemu.Nie zamierzam odpuścić szybko ,tylko nie bardzo wiem jaka instytucja była by odpowiednia po SKO do ponownego rozwarzenia tej sprawy.
Prosze o Wasze opinie i ewentualne sugestie.[/b]

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #672 dnia: Listopad 13, 2006, 06:28:30 pm »
orchidea3033
http://forum.darzycia.pl/topic,7486.htm
Interpretacja Ustawy o św. rodz. art.5 ust.2

Cytuj
Witam .Prosze poradcie mi .Własnie złożyłam odwołanie do SKO odnośnie decyzji z działu świadczeń rodzinnych -odmowa świdczeń(przekroczenie dochodu).W odwołaniu zwóciłam szczególną uwagę na ustawe art.5 ust.2 " W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności...... z zapytaniem jak ma sie ta ustawa do rodziny w której jest więcej jak jedno dziecko niepełnosprawne w rodzinie.Nie licze na przychylność SKO w mojej sprawie.Jak sądze jest wiele rodzin w podobnej sytuacji co ja a o których nasze Ministerstwo "kochane "zapomniało albo tez niedotrzega tego problemu.Nie zamierzam odpuścić szybko ,tylko nie bardzo wiem jaka instytucja była by odpowiednia po SKO do ponownego rozwarzenia tej sprawy.
Prosze o Wasze opinie i ewentualne sugestie


pomoc państwa dla rodzin wychowujących dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne) oraz osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i ich opiekunów.

Podstawy prawne :

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.06.139.992 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U.06.130.903).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.05.105.881 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.05.86.732 z późn. zm.).
Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94 z późn.zm.).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 roku (Dz.U.00.2.26).
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #673 dnia: Listopad 16, 2006, 06:00:33 pm »
Ministerialna nowelizacja świadczeń rodzinnych

Projekt nowelizacji przygotowany przez Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest na stronach internetowych resortu od początku lipca 2006 r. Proponowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym nie przytłacza ilością zmian. Nie będzie też miała znaczącego wpływu na kształt systemu pomocy z powodu swojego doprecyzowującego i porządkującego charakteru
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #674 dnia: Listopad 17, 2006, 07:44:48 am »
SEJM POMOC RODZINIE – 100 ZŁ JEDNORAZOWEGO DODATKU
Dzieci z zerówek otrzymają wyprawkę


230 tys. dzieci uczących się w zerówkach, otrzyma 100 zł dodatku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny.

zmiana prawa

Posłowie zdecydowali wczoraj, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł jednorazowo) będą otrzymywać także dzieci rozpoczynające nauczanie przedszkolne w tzw. zerówce. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) trafiła do Senatu.

Do takiego dodatku są uprawnione rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Jednak obecnie przysługuje on wyłącznie w sytuacji, gdy dziecko uczy się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, a także w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Dziecko, które rozpoczyna naukę w zerówce, nie uczy się więc w jednej z tych placówek i dlatego rodzinie dodatek nie przysługuje.

– Nie tylko rodzice dzieci, które idą do szkoły, muszą ponieść wyższe wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest też tak, gdy dziecko zaczyna naukę w zerówce – mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej. Dlatego resort zgłosił projekt nowelizacji ustawy.

Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, to dodatek ten ma zostać wypłacony także dzieciom, które we wrześniu tego roku rozpoczęły naukę w zerówkach. Może z niego skorzystać dodatkowo około 230 tys. dzieci, a roczny koszt ich wypłaty wyniesie dodatkowo 23 mln zł.

Bartosz Marczuk, GAZETA PRAWNA NR 224 (1842) 2006-11-17 > Praca

dodaję dotychczasowe zapisy w Dz.U.
 Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061390992
Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z 2006
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061390992&type=2&name=D20060992.pdf
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20061390992&type=1&name=D20060992L.pdf
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #675 dnia: Listopad 20, 2006, 09:30:20 pm »
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY POMOC SPOŁECZNA
Świadczenie także dla opiekunów

Rodzeństwo i inne osoby, które faktycznie sprawują opiekę nad osobą niepełnosprawną, będą mogły starać się o zasiłek z pomocy społecznej.

Różnicowanie uprawnień do pomocy społecznej dla rodziców i dalszych krewnych dziecka niepełnosprawnego jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości – orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.
WSA rozstrzygał sprawę odmowy przyznania zasiłku stałego dla siostry, która opiekowała się niepełnosprawnym bratem i z tego powodu nie mogła podjąć pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej odmówił jej przyznania zasiłku stałego, gdyż do uzyskania takiego świadczenia uprawniałaby ją jedynie opieka nad własnym dzieckiem wymagającym stałej opieki.

– Takie unormowanie przepisów było niesprawiedliwe – stwierdził przewodniczący składu sędzia Jerzy Stępień, prezes Trybunału.

Zdaniem Trybunału o tym, czy opiekunowi należy się zasiłek, decyduje fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, niepodejmowanie zatrudnienia oraz niskie dochody we wspólnie prowadzonym gospodarstwie. Stopień pokrewieństwa ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

Choć Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 27 ust. 1-3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.), to jednak konsekwencje wyroku odnoszą się także do osób obecnie korzystających z pomocy społecznej. Od 2003 roku zasiłek stały z tytułu opieki został przekształcony w zasiłek pielęgnacyjny. Warunkiem jego otrzymania było jednak wykazanie prawa do pobierania zasiłku stałego. Oznacza to, że osoby, którym bezprawnie odmówiono prawa do takiego zasiłku, nie otrzymały również zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie z prawem wszystkie osoby, które sprawowały faktyczną opiekę nad niepełnosprawnym, a odmówiono im prawa do pobierania zasiłku stałego, będą mogły ubiegać się o wznowienie postępowania w tej sprawie. Mogą to uczynić w ciągu miesiąca od opublikowania wyroku Trybunału.

 Łukasz Guza

Gazeta Prawna 16.11.2006r

wcześniejsze informacje w poście Soni z 16.11.2006r

POMOC SPOŁECZNA Opieka nad niepełnosprawnym

Przepisy pomijają osieroconych  

http://forum.darzycia.pl/vp99196.htm#99196
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #676 dnia: Listopad 21, 2006, 01:15:03 pm »
Czy ja dobrze rozumiem że już w Grudniu a najdalej od 1 stycznia będę mogła udać sie do Opieki Społecznej i złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad Olą ?

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #677 dnia: Listopad 21, 2006, 01:42:29 pm »
myślę, że wcześniej (w miesiąc po ogłoszeniu wyroku T.K. czyli od 15 XI 2006)
Cytuj
konsekwencje wyroku odnoszą się także do osób obecnie korzystających z pomocy społecznej.
Zgodnie z prawem wszystkie osoby, które sprawowały faktyczną opiekę nad niepełnosprawnym, a odmówiono im prawa do pobierania zasiłku stałego, będą mogły ubiegać się o wznowienie postępowania w tej sprawie. Mogą to uczynić w ciągu miesiąca od opublikowania wyroku Trybunału.


Zdaniem Trybunału o tym, czy opiekunowi należy się zasiłek, decyduje fakt sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, niepodejmowanie zatrudnienia oraz niskie dochody we wspólnie prowadzonym gospodarstwie. Stopień pokrewieństwa ma w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

Weź druki już i zbierz niezbędną dokumentację. Miesiac mija 15 XII-będziesz miała gotowe. Wydrukuj Wyrok TK i dałącz do dokumentacji.
Świadczenie pielęgnacyjne to 420zł miesięcznie wraz z ubezpieczeniami zdrowotnymi na Ciebie i siostrę, a także przysługuje Ci ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe) aż do uzyskania pełnych 20 lat pracy. Dopilnuj wypełnienia druków na te ubezpieczenia.
To ważne, bo "lecą" Ci lata pracy.
Mnie już dobiegły te lata na koniec  sierpnia. Teraz mam świadczenie piel. przyznawane co rok do 2012 roku- do daty dokąd córka ma stałą niepelnosprawność wraz z ubezp. zdrowotnym na siebie i córkę.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #678 dnia: Listopad 21, 2006, 01:50:59 pm »
W Dziale Opieka Społeczna dawałam jeszcze to:

http://forum.darzycia.pl/vp99196.htm#99196
POMOC SPOŁECZNA Opieka nad niepełnosprawnym

Przepisy pomijają osieroconych


Najbliżsi krewni niepełnosprawnego, którzy rezygnują z pracy, by sprawować nad nim faktyczną opiekę, powinni dostać wsparcie od państwa Trybunał Konstytucyjny odpowiedział w ten sposób na pytanie prawne gdańskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zaskarżył przepis o pomocy społecznej pozbawiający zasiłku stałego siostrę chłopca cierpiącego na zespół Downa. Po śmierci rodziców opiekuje się ona bratem i z tego powodu musiała zrezygnować z pracy. Przepis uprawniał do zasiłku rodziców naturalnych, zastępczych i przysposabiających, nie uwzględniał natomiast rodzeństwa ani uprawnionych do alimentacji dziadków lub dzieci.

Z tego powodu kierownik ośrodka pomocy społecznej odmówił kobiecie przyznania zasiłku stałego, a samorządowe kolegium odwoławcze decyzję tę utrzymało w mocy.

Gdański WSA uznał, że pominięcie to jest dyskryminacją krewnych w linii prostej (dziadków i dzieci) oraz rodzeństwa osoby niepełnosprawnej i nierówność ta nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Pogląd ten podzielił marszałek Sejmu. Poseł Tomasz Markowski mówił w jego imieniu na rozprawie, że nic nie uzasadnia pozbawienia prawa do zasiłku siostry, która jest faktyczną opiekunką chorego. Z kolei prokurator Grażyna Grodzińska przekonywała, że choć społeczne przesłanki przemawiają za niekonstytucyjnością przepisu, to w pytaniu zastosowano nieprawidłowe kryterium obowiązku alimentacyjnego, które nie ma tu nic do rzeczy.Trybunał uznał, że wybranie z kręgu osób zobowiązanych do alimentacji jedynie rodziców i przyznanie wyłącznie im prawa do zasiłku stałego narusza zasady równości i sprawiedliwości społecznej oraz nakaz opieki nad rodziną.

Problem jest jednak złożony. Zaskarżony przez WSA przepis obowiązywał bowiem tylko do końca kwietnia 2004 r. Na jego podstawie zasiłek stały przysługiwał osobie, która zrezygnowała z pracy dla opieki nad dzieckiem wymagającym stałej i bezpośredniej pielęgnacji oraz współdziałania w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym. Można go było otrzymać jedynie po spełnieniu kryterium dochodowego rodziny ( półtorakrotność dochodu określonego dla celów pomocy społecznej).

Od 1 maja 2004 r. zmodyfikowany zasiłek stały włączono do systemu zreformowanych świadczeń rodzinnych. Występuje on dziś jako świadczenie pielęgnacyjne, które nadal nie przysługuje rodzeństwu, lecz jedynie rodzicom lub opiekunom faktycznym - tym ostatnim jednak pod warunkiem, że wystąpią do sądu o przysposobienie dziecka. Przez rok po reformie o świadczenie pielęgnacyjne mógł się ubiegać też opiekun prawny (taki status ma siostra chorego chłopca), jednak od września 2005 r. nie ma takiej możliwości.

Zreformowano również zasady pomocy społecznej: od 1 maja 2004 r. zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, która nie ma prawa do renty socjalnej lub świadczenia pielęgnacyjnego. Jeśli jest osobą samotną, uprawnia do niego dochód mniejszy niż 477 zł, jeśli pozostaje w rodzinie - dochód nie wyższy niż 351 zł na osobę. Zasiłek stały nie może być większy niż 444 zł i mniejszy niż 30 zł.

Wynika z tego, że nawet po pomyślnym dla siostry opiekującej się chorym chłopcem wyroku WSA, jej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego może okazać się problematyczne. Być może obowiązujące obecnie przepisy znów będą wymagały oceny TK(sygn. P 23/05).

- Jolanta Kroner, Agnieszka Rosa, Rz 16.11.06 Nr 267

oraz w Gazecie Prawnej:


TK: pomoc dla każdego z rodziny, kto opiekuje się niepełnosprawnym kosztem swej pracy

Warszawa (PAP)

- Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków - tak moralnych, jak i prawnych - wobec niepełnosprawnego krewnego i wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien otrzymać odpowiednie wsparcie państwa - uznał w środę Trybunał Konstytucyjny.

Sędziowie TK rozpatrywali pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, dotyczące warunków przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego. Sąd miał wątpliwości co do ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do zasiłku stałego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym, niż jej dziecko, niepełnosprawnym członkiem rodziny.

TK uznał, że taki przepis jest niezgodny z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Godzi też w konstytucyjne nakazy ochrony i opieki nad rodziną w ogólności oraz szczególnej pomocy władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Z akt sprawy wynika, że opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mężczyzną, cierpiącym na zespół Downa, sprawowała po śmierci rodziców siostra, będąca jego opiekunem prawnym. Była ona (w czasie ubiegania się o zasiłek stały) zdolna do pracy, ale z uwagi na konieczność bezpośredniej, osobistej pielęgnacji brata nie pracowała. Spełnione było także kryterium dochodowe.

Trybunał stwierdził, że w tej sytuacji ustawowa regulacja musi być uznana za niesprawiedliwą i krzywdzącą. "Skoro członek najbliższej rodziny (brat-siostra, dziadek-babka, czy syn-córka) wywiązuje się ze swych obowiązków - tak moralnych, jak i prawnych - wobec ciężko chorego krewnego i wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to winien on w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa" - uznał Trybunał.

Według sędziów, wybranie z kręgu osób zobowiązanych do alimentacji (a więc tych, na  które państwo nakłada obowiązek opieki nad potrzebującą pomocy osobą najbliższą) jedynie rodziców (naturalnych, przysposabiających, czy zastępczych) i przyznanie wyłącznie im prawa do zasiłku stałego, narusza konstytucyjną zasadę równości. "Jest też sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej, pojmowaną nie w aspekcie socjalno-ekonomicznym, lecz odnoszącą się również do "społecznego poczucia sprawiedliwości", które w demokratycznym państwie prawnym nie powinno być przez ustawodawcę ignorowane" - uzasadniono orzeczenie.

Gazeta Prawna 2006-11-15
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #679 dnia: Listopad 21, 2006, 04:13:45 pm »
Dziękuje Soniu mi własnie zabrano to świadczenie dlatego że jestem jej rodziną zastępczą

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #680 dnia: Listopad 21, 2006, 04:30:42 pm »
małgosiu- podając te informacje- miałam właśnie Ciebie na myśli najbardziej.
Cieszę się, że wreszcie nastanie należna sprawiedliwość.
Bo jaka to różnica w stopniu pokrewieństwa? -ważne i zaszczytne, że zajmujesz się swoją siotrą.
Ode mnie masz  ::sercer  ::bf1  :::

Trzymam za Was obie i wierzę, że za 3 tyg będziesz już miała należne Ci świadczenie pielęgnacyjne wraz ze wszelkimi składkami na ubezpieczenia.
Napisz jak "złapiesz wróbla do garści"  ;)  (czyt. Decyzję )  :D
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #681 dnia: Listopad 22, 2006, 10:58:50 am »
To jeszcze raz ja przepraszam ale skąd mam wydrukować wyrok TK dotyczący tej sprawy?

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #682 dnia: Listopad 22, 2006, 11:07:44 am »

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #683 dnia: Listopad 22, 2006, 11:19:24 am »
Ciebie dotyczy P 23/05 z dnia 15.XI.2005r
Warunki przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej warunków przyznania świadczenia z pomocy społecznej
[/color]
[/url]

Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków - tak moralnych jak i prawnych - wobec niepełnosprawnego krewnego i wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien otrzymać odpowiednie wsparcie państwa.

15 listopada 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące warunków przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do zasiłku stałego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny jest sądem prawa nie zaś faktów. W tym jednak przypadku przeanalizował stan faktyczny leżący u podstaw pytania prawnego. Opiekę nad całkowicie ubezwłasnowolnionym mężczyzną, cierpiącym na zespół Downa, sprawowała po śmierci rodziców siostra, będąca jego opiekunem prawnym. Była ona (w czasie ubiegania się o zasiłek stały) zdolna do pracy, ale z uwagi na konieczność bezpośredniej, osobistej pielęgnacji brata nie pracowała. Spełnione było także kryterium dochodowe. Trybunał stwierdził, że w tej sytuacji ustawowa regulacja musi być uznana za niesprawiedliwą i krzywdzącą. Skoro członek najbliższej rodziny (brat/siostra, dziadek/babka, czy też syn/córka) wywiązuje się ze swych obowiązków - tak moralnych jak i prawnych - wobec ciężko chorego krewnego i wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to winien on w tych działaniach otrzymać odpowiednie wsparcie państwa. Wybranie z kręgu osób zobowiązanych do alimentacji (a więc tych, na które państwo nakłada obowiązek opieki nad potrzebującą pomocy osobą najbliższą) jedynie rodziców ("naturalnych", przysposabiających, zastępczych) i przyznanie wyłącznie im prawa do zasiłku stałego, narusza konstytucyjną zasadę równości. Jest sprzeczne także z zasadą sprawiedliwości społecznej, pojmowaną nie w aspekcie socjalno-ekonomicznym, lecz odnoszącą się również do "społecznego poczucia sprawiedliwości", które w demokratycznym państwie prawnym nie powinno być przez ustawodawcę ignorowane. Godzi też w konstytucyjne nakazy ochrony i opieki nad rodziną w ogólności oraz szczególnej pomocy władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą warunków przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

15 listopada 2006 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące warunków przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 27 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odmówił Bernadetcie R. przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego. Decyzja ta stała się ostateczna wskutek utrzymania jej w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zdaniem organów pomocy społecznej obu instancji wnioskodawczyni nie spełnia kryteriów do przyznania jej zasiłku, gdyż opiekuje się niepełnosprawnym bratem, a nie dzieckiem. Wobec obowiązujących przepisów jedynie opieka nad dzieckiem uprawniałaby ją do zasiłku. Bernadeta R. odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego uzasadniając, że jej brat został całkowicie ubezwłasnowolniony i ją ustanowiono opiekunem prawnym. Od 1997 r. są sierotami i ona pełni także rolę matki. Odmowa przyznania zasiłku spowodowała, że znaleźli się w niedostatku. Zdaniem pytającego sądu pominięcie wśród uprawnionych do nabycia prawa do zasiłku osób innych niż rodzice, a których obciąża obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego, niepełnosprawnego członka rodziny, jest nieuzasadnioną dyskryminacją. Skoro uznano, że należy udzielić pomocy ze środków publicznych rodzicom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, nie mogącym podjąć zatrudnienia z powodu konieczności opiekowania się pełnoletnim, niepełnosprawnym dzieckiem, to nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia odmowa możliwości uzyskania prawa do zasiłku przez krewnych w linii prostej i rodzeństwo osoby niepełnosprawnej.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

ze strony http://www.trybunal.gov.pl

Brzmi on tak dokładnie:

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2006/Dz_Ustaw/p_23s05.htm
Sygn. akt P 23/05

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, dnia 15 listopada 2006 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Jerzy Stępień - przewodniczący
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 listopada 2006 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku:

czy art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia on nabycie prawa do zasiłku stałego osobie zdolnej do pracy, niepozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym, pełnoletnim członkiem rodziny, wobec którego obciąża ją obowiązek alimentacyjny, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do zasiłku stałego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  Jerzy Stępień  
Marian Grzybowski    Adam Jamróz
Marek Kotlinowski   Mirosław Wyrzykowski
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #684 dnia: Listopad 22, 2006, 11:23:21 am »
Zmiana prawa przez TK nie jest jeszcze jedynym warunkiem do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego.
Wszystko zależy od Waszych wspólnych dochodów, od orzeczenia o niepełnosprawności siostry, gdzie są istotne 3 punkty o wymaganej opiece.
Jeśi Ty lub siostra (wspólnie) rozliczacie się i przekroczycie wymagany dochód- możecie nie otrzymać tego świadczenia pielęgnacyjnego.


TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
& #9632; z powodu niezgodności z konstytucją dzisiaj stracił moc art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do zasiłku stałego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada - P 23/05 ( DzU nr 209, poz. 1550)
źródło:
Rz 22.11.06 Nr 272

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_061127/prawo/prawo_a_7.html
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1550) z 15 listopada (P 23/05) o niezgodności z konstytucją art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do zasiłku stałego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny; przepisy te straciły moc 22 listopada.

Rz

z 22 listopada
Dziennik Ustaw 209 poz. 1550 Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dnia 15 listopada 2006 r.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 23/05.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1550.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06f50.pdf
Dziennik Ustaw z 2006 r. > Nr 209 > poz. 1550
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #685 dnia: Listopad 22, 2006, 11:30:07 am »
Soniu ja otrzymywałam świadczenie pielęgnacyje ale po zmianie ustawy zabrano mi ze względu że świadczenie to nie przysługuje jeżeli dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. Ja jestem jej opiekunem prawnym i jednocześnie Rodziną Zastępczą. W orzeczeniu jest napisane że dziecko wymaga całkowitej opieki. Nie rozliczamy się bo nie mamy z czego. Zobaczę co powie mi na ten wyrok OPS dzis nie przyjmuja interesantow wiec pojde tam jutro

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #686 dnia: Listopad 23, 2006, 07:48:23 am »
Senat za przyznaniem 100 zł dla dzieci rozpoczynających zerówki

Senat nie zgłosił w środę poprawek do znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych, przewidującej wypłacanie dodatku w wysokości 100 zł dla dzieci rozpoczynających zerówkę.

Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta.

Dotychczas dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego był wypłacany raz w roku na rzecz dzieci, które uczą się w szkole. Według szacunków, po wejściu nowelizacji w życie z nowego dodatku skorzysta dodatkowo około 230 tys. dzieci.

Nowy dodatek będą otrzymać rodziny, w których - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych - dochód na osobę nie przekracza 504 zł (i 583 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

- PAP, Gazeta Prawna z  2006-11-22
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #687 dnia: Listopad 25, 2006, 03:51:55 pm »
Gminy wypłacą nowe dodatki

Rodziny mające dzieci w zerówkach mogą już składać wnioski o wypłatę dodatkowych  100zł.

Nowy dodatek, z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauki w zerówce, wprowadzono do katalogu świadczeń rodzinnych w trakcie okresu zasiłkowego i roku szkolnego. Mimo że ustawa jeszcze nie weszła wżycie (czeka na podpis prezydenta), już teraz rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, wychowujące dzieci uczące się w zerówkach, mogą w gminie lub ośrodku pomocy społecznej składać wnioski o przyznanie nowego dodatku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że obowiązek złożenia przez zainteresowanych wniosku wynika z charakteru wszystkich świadczeń rodzinnych. Ale urzędy mają pewną swobodę postępowania. Niektórym wystarczy zatem, że rodzina uzupełni wniosek o zasiłek rodzinny (na podstawie którego pobiera już świadczenia w bieżącym okresie zasiłkowym). Inne gminy lub OPS mogą wymagać złożenia nowego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, wraz z zaznaczonym dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Nie trzeba będzie dołączać do niego zaświadczenia z przedszkola lub szkoły. Ale jeśli gmina lub ośrodek pomocyspołecznej będą miały wątpliwości, czy dziecko uczęszcza do zerówki, mogą takiego zaświadczenia zażądać lub same ustalić fakty.

Mogą też przyznać dodatek z urzędu, ale jedynie tym rodzinom, które ubiegały się o dodatek na dziecko w zerówce na bieżący okres zasiłkowy, zanim Sejm uchwalił zmianę ustawy. W takim wypadku trzeba będzie zmienić lub uchylić wcześniej wydaną prawomocną odmowną decyzję (w trybie art. 154 kodeksu postępowania administracyjnego) i przyznać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Przypomnijmy, do dodatku mają prawo rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, a zatem o dochodzie w ubiegłym roku nie wyższym na osobę niż 504 zł lub 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Może się o niego ubiegać również opiekun prawny lub faktyczny dziecka oraz dorosła osoba ucząca się. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Do niego przysługują dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, dla samotnych rodziców, dla rodzin wielodzietnych, na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (w tym też nauki w zerówce), na naukę poza domem.

Agnieszka Rosa
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #688 dnia: Listopad 25, 2006, 10:13:35 pm »
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #689 dnia: Listopad 27, 2006, 06:38:16 am »
małgosiu- już ukazał się

Dziennik Ustaw 209 poz. 1550 Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dnia 15 listopada 2006 r.  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 23/05.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1550.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06f50.pdf
Dziennik Ustaw z 2006 r. > Nr 209 > poz. 1550
i tutaj jako skan
http://www.infor.pl/dzienniki_ustaw/dzienniki_ustaw/?rok=2006&num=209&poz=1550&str=0001
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #690 dnia: Listopad 28, 2006, 11:48:47 pm »
Dodatek do zasiłku rodzinnego

Komunikat w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. „zerówkę”

W dniu 23 listopada 2006r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zmiana dotyczy art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych i polega na objęciu prawem do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również dzieci w wieku 6 lat, które w przedszkolach lub w tzw. „zerówkach” zorganizowanych w szkołach podstawowych rozpoczęły od września 2006r. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

W najbliższym czasie, po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i zgodnie z jej zapisami wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2006 r.

Jednak już teraz rodziny uprawnione do zasiłku rodzinnego, wychowujące dzieci realizujące w przedszkolach lub szkołach roczne przygotowanie przedszkolne, mogą w instytucjach realizujących świadczenia rodzinne (są to urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się) składać wnioski o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje jednorazowo w kwocie 100 zł na dziecko.

Obowiązek złożenia przez osobę zainteresowaną wniosku wynika z wnioskowego charakteru wszystkich świadczeń rodzinnych. W zależności od przyjętego przez organ realizujący świadczenia rodzinne sposobu postępowania, złożenie wniosku może się odbyć poprzez uzupełnienie złożonego już wcześniej wniosku o zasiłek rodzinny (na podstawie którego rodzina pobiera już zasiłek rodzinny w aktualnym okresie zasiłkowym) lub poprzez złożenie nowego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z zaznaczonym dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Wobec faktu, iż roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku 6 lat (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie ma potrzeby dołączać do wniosku zaświadczenia z przedszkola lub szkoły, jednak w przypadku wątpliwości, w indywidualnych przypadkach, organ realizujący świadczenia rodzinne może takiego dokumentu zażądać, ewentualnie sam ustalić ten fakt.

Przyznanie dodatku z urzędu może nastąpić jedynie w tych przypadkach gdzie w aktualnym okresie zasiłkowym, pomimo braku podstawy prawnej rodziny ubiegały się o ww. dodatek na dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i zostały wydane w tych sprawach decyzje odmowne. W takich sprawach, po wejściu w życie omawianej nowelizacji, organy właściwe w trybie art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zmienić lub uchylić wydane wcześniej prawomocne decyzje odmowne i przyznać dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
http://www.mpip.gov.pl
27 11 2006
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #691 dnia: Grudzień 01, 2006, 09:06:35 am »
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17122  
MPIPS: Już dziś złóż wniosek o dodatek

22 listopada 2006 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację świadczeń rodzinnych, wprowadzającą pomoc dla dzieci rozpoczynających zerówkę.
Chociaż ustawa musi być teraz podpisana przez Prezydenta, opublikowana, a następnie upłynie jeszcze 14 dni zanim wejdzie w życie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej namawia zainteresowanych do wcześniejszego składania wniosków w urzędach gmin i ośrodkach pomocy społecznej.
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #692 dnia: Grudzień 01, 2006, 10:24:49 am »
Byłam u prawnika w sprawie wyroku TK i niestety nic z tego. Wyrok jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i dotyczy zasiłku stałego a ja mam odmowę świadczeń z ustawy o świadczenia rodzinnych. Moge sie odwoływać ale musiałabym przejść cały proces więc dojść aż do TK. Odwoływać sie mogą osoby którym zabrano zasiłek stały a nie osoby którym zabrano świadczenie pielęgnacyjne.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #693 dnia: Grudzień 01, 2006, 02:39:55 pm »
Nie rozumiem tego, przecież zasiłek stały został zastąpiony świadczeniem pielęgnacyjnym w ramach konieczności sprawowania ciągłej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Chyba, że mimo wszystko jestem źle doinformowana śledząc prawo świadczeń i zasiłków.
Przecież Ty nie możesz podjąć pracy ze względu na opiekę nad siostrą i tu należy Ci się świadczenie pielegnacyjne -NIE zasiłek stały na Ciebie.
Czy oby ten prawnik operował dobrym nazewnictwem?
Ja na Twoim miejscu złożyłabym wniosek z pełną dokumentacją i czekałabym na pisemną odpowiedź-a potem Sąd w razie odmowy.
Ty masz prawo znać podstawę prawną na ewentualnej odmowie, samo "gadanie" NIC nie oznacza. Pismo jest dokumentem i daje podstawę do dalszych postępowań.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline małgosia

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 221
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #694 dnia: Grudzień 01, 2006, 08:02:06 pm »
Ta prawniczka powiedziała że wyrok jest na podstawie ustawy  z dnia 29 XI 1990 i odnosi sie tylko do art 27 ust 1,2,3 a świadczenie pielęgnacyjne jest z innej ustawy i odwoływać sie mogą osoby kóre miały zasiłek stały i został on im zabrany.
Oczywiście masz racje Soniu powinna złożyć dokumentacje i czekać na dalszy tok wydarzeń, ale nie wiem czy coś  wskuram juz brakuje mi sił
nie chce sie tu rozpisywać ale podam wam przykład a minowicie wzrósł zasiłek pielęgnacyjny o całe 9 zł z tego tytułu wynagrodzenie z tytułu Rodziny Zastępczej a raczej pieniadze na częściowe pokrycie wydatków dziecka w RZ zmiejszyły sie o 4,5 zł dlatego że na dziecko jest przyznane 60 % średniej krajowej minus połowę dochodu dziecka. Ubaw mam w marcu kiedy jest minimlna podwyżka rent i emerytur kiedy to renta rośnie o 3 zł a RZ musi sie zmiejszyć o 1,5 zł.
Takie są przepisy i uważam że i rodzić i dziecko w RZ są bardzo pokrzywdzenie przez prawo.
Ja nie mam rodzinnego i dodatków ja z opieki mam tylko zasiłek pielegnacyjny a dlaczego?
dlatego że mam dziecko w rodzinie zastępczej.
Ktoś powie no tak ale ty dostajesz pieniądze na to dziecko?
tak dostaje całe 700 zł miesięcznie gdzie czynsz wynosi 400 zł a paczka pampersów 50 zł starcza na 5 dni.
Trochę mnie poniosło sorki, ale są chwile kiedy ta paranoja wszystkich ustaw i wyroków mnie przerasta

Offline majka76

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 16
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #695 dnia: Grudzień 01, 2006, 09:39:09 pm »
Witam. Jestem Majka i jestem opiekunem prawnym swojej niepełnosprawnej siostry Ewy.Ja też zostałam pozbawiona świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad siostrą.Nie jestem w stanie podjąć pracy ponieważ siostra moja wymaga opieki całodobowej.Ustawa ta która pozbawiła nas świdczeń jest bardzo krzywdząca i niesprawiedliwa.Mam nadzieję że Wyrok TK coś w tej sprawie zadziała.Soniu tak jak napisałaś zasiłek stały został zastąpiony świadczeniem pielegnacyjnym,więc jest dla nas jakaś nadzieja(tak mi się przynajmiej wydaje) zobaczymy.A jestem tu na tym forum właśnie dzięki Małgosi,mojej przedmówczyni ;)
majka

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #696 dnia: Grudzień 02, 2006, 11:56:42 am »
Cytuj
Ta prawniczka powiedziała że wyrok jest na podstawie ustawy z dnia 29 XI 1990 i odnosi sie tylko do art 27 ust 1,2,3 a świadczenie pielęgnacyjne jest z innej ustawy i odwoływać sie mogą osoby kóre miały zasiłek stały i został on im zabrany.


Otóż to, skoro został zabrany io ZASTĄPIONY w 2003 r świadczeniem pielęgnacyjnym, a Trybunał Konstytucyjny to potwi9erdził- to jak ta prawniczka moze mieć racje?
Normalnie nosi mnie jak czytam o traktowaniu Waszego rodzeństwa  :evil:
Czy to siostra, czy jako dziecko w rodzinie zastępczej- ma TE SAME potrzeby i powinny być traktowane jednakowo.
Was powinni odznaczyć medalem za to, że opiekujecie się niepełnosprawnym rodzeństwem. To nie tylko miłość, a Wielkie wyrzeczenie.  ::sercer
Tymczasem (z tego co czytam) to same kłody pod nogi  :wh
Dziewczyny walczcie do upadłego -jestem z Wami.

http://www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06f50.pdf
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada - P 23/05 ( DzU nr 209, poz. 1550)
stracił moc art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 ze zm.)[/b]
Tu jest Wyrok Trybunału Konstytucyjnego http://www.abc.com.pl/serwis/du/2006/1550.htm
Cytuj
po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 15 listopada 2006 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, czy art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia on nabycie prawa do zasiłku stałego osobie zdolnej do pracy, niepozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym, pełnoletnim członkiem rodziny, wobec którego obciąża ją obowiązek alimentacyjny, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,


orzeka:


Art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593) w zakresie, w jakim uniemożliwia nabycie prawa do zasiłku stałego obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym osobie zdolnej do pracy, niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.Nawet nie wiecie jak bardzo chciałabym, żeby moją córką tak się ktoś zajął gdy mnie braknie. Mam starszego syna, ale raczej nic na to nie wskazuje, żeby był taki jak Wy  :lzy:
Nauczyłam Moniczkę samodzielności, żeby jej i komuś przy niej było lżej-wciąż spędza mi sen z oczu temat: "co będzie jak mnie braknie"?
Czytam Was z łzą w oku - jest jednak Dobre rodzeństwo i ukłon dla Was.

Zapraszam do dyskusji w wątku Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #697 dnia: Grudzień 02, 2006, 12:29:46 pm »
Ktoś na Darze ciekawie napisał:
"Jak Ci kłody pod nogi rzucają to podskakuj jak najwyżej".

dodam istotne zapisy prawne:

TK: pomoc dla każdego z rodziny, kto opiekuje się niepełnosprawnym kosztem swej pracy
Choć Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 27 ust. 1-3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.), to jednak konsekwencje wyroku odnoszą się także do osób obecnie korzystających z pomocy społecznej. Od 2003 roku zasiłek stały z tytułu opieki został przekształcony w zasiłek pielęgnacyjny. Warunkiem jego otrzymania było jednak wykazanie prawa do pobierania zasiłku stałego. Oznacza to, że osoby, którym bezprawnie odmówiono prawa do takiego zasiłku, nie otrzymały również zasiłku pielęgnacyjnego. Zgodnie z prawem wszystkie osoby, które sprawowały faktyczną opiekę nad niepełnosprawnym, a odmówiono im prawa do pobierania zasiłku stałego, będą mogły ubiegać się o wznowienie postępowania w tej sprawie. Mogą to uczynić w ciągu miesiąca od opublikowania wyroku Trybunału


Warszawa (PAP) - Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków - tak moralnych, jak i prawnych - wobec niepełnosprawnego krewnego i wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien otrzymać odpowiednie wsparcie państwa - uznał w środę Trybunał Konstytucyjny

Myślę, że jest źle interpretowana sprawa:

"małgosi" chodzi o świadczenie pielęgnacyjne na siostrę, którą zajmuje się jako rodzina zastępcza- a NIE o zasiłek stały na siebie!!!!!!
dlatego nie zgadzam się z opinią prawniczki, u której byłaś.

* Stały - mogą go dostać osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku (muszą przy tym spełniać kryterium dochodowe od 1 października - 477 zł, teraz - 461 zł). Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 30 zł, maksymalna 418 zł. Od 1 października wzrośnie do 444 zł (minimalna zostanie bez zmian).

Kryterium dochodowe

O przyznaniu zasiłku decyduje kryterium dochodowe. Od 1 października będzie ono wynosiło 477 zł dla osoby gospodarującej samotnie (dotychczas 461 zł) i 351 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 316 zł). Do dochodu nie wlicza się: becikowego (jednorazowej zapomogi), jednorazowego świadczenia socjalnego ani świadczeń, jakie osoba bezrobotna uzyskała za prace użyteczne społecznie. Do dochodu liczą się natomiast wszelkie zarobki, emerytury i renty. Jeśli osoba czerpie dochody z kilku źródeł, należy je zsumować.

ZASIŁKI STAŁE NOWE KRYTERIA DOCHODOWE. Wyższe świadczenia z pomocy społecznej


Od 1 października 2006 r. wzrastają świadczenia z pomocy społecznej. Wyższe będą zarówno zasiłki z pomocy społecznej, jak i pomoc dla rodzin zastępczych, uczniów oraz uchodźców.

Dz.U. nr 135, poz. 951
Zasiłek stały – na podstawie rozporządzenia – będzie wynosić maksymalnie 444 zł.
Z kolei do 1647 zł wzrasta dochód rodziny zastępczej, który jeśli nie jest przekroczony, uprawnia do otrzymania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka. Taki sam maksymalny dochód może osiągać także osoba np. z placówki opiekuńczo-wychowawczej czy z domu dziecka, który uprawnia ją do ubiegania się o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki czy pomoc rzeczową na zagospodarowanie.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline majka76

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 16
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #698 dnia: Grudzień 02, 2006, 01:23:56 pm »
Tak dokładnie Soniu chodzi nam o świadczenie pielęgnacyjne,którego zostałyśmy pozbawione.Z tym że Wyrok TK nie mówi wyrażnie o świadczeniu pielegnacyjnym i wydaje mi się że mogą być problemy z jego przywróceniem.Fakt że piszą o osobach (RODZEŃSTWU)które opiekuje się swoimi krewnymi,swoim rodzeństwem tak jak w naszym wypatku.Jak pomyślę o swojej Opiece Społecznej,że znowu będę musiała z nimi walczyć to trafia mnie szlak.Oni zamiast nam pomagać,podpowiadać,to tak jak napisałas rzucaja nam kłody pod nogi.Soniu jak będziesz miała na ten temat jakiekolwiek jeszcze dodatkowe informacje to bardzo Cię proszę powiadom nas jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo mi na tym zależy Pozdrawiam :)
majka

Offline majka76

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 16
Świadczenia rodzinne
« Odpowiedź #699 dnia: Grudzień 02, 2006, 01:30:39 pm »
Ciekawi mnie jeszcze to dlaczego oni piszą o zasiłku stałym,a nic nie wspominają o świadczeniu pielęgnacyjnym,przecież to są dwie różne sprawy i to mnie tak szczeże niepokoi.Bo oni zawsze znajdą chaczyk i zrobią tak żeby nie dać(znajac życie i nasze durne przepisy).........
majka

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach