Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y  (Przeczytany 783344 razy)

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #400 dnia: Marzec 01, 2008, 09:01:24 am »
Wpłata darowizny na szlachetny cel pomniejszy nasz dochód

Izabela Lewandowska 01-03-2008

W zeznaniu za 2007 r. możemy z racji darowizn pomniejszyć dochód do opodatkowania maksymalnie o 6 proc.

Limit ten odnosi się do wszystkich darowizn danej osoby w jednym roku, w tym na cele kultu religijnego. Każdemu z małżonków przysługuje odrębny limit odliczeń.

Limit darowizn odnoszący się do dochodu podatnika wykazywanego w zeznaniu oznacza, że im wyższy mieliśmy w danym roku dochód objęty podatkiem, tym większą kwotę wolno nam odliczyć i tym większa jest stosunkowo oszczędność na podatku. Z ulgi tej możemy korzystać, gdy nasze dochody są opodatkowane według skali podatkowej, tj. rozliczane na PIT-36 i 37, albo objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, które rozlicza się na PIT-28 do końca stycznia za rok poprzedni.

Pomniejszenia z racji darowizn dokonujemy samodzielnie. Natomiast 1 proc. naszego podatku wpłaca teraz na organizację pożytku publicznego urząd skarbowy; my tylko w zeznaniu wskazujemy, którą z nich chcemy obdarować tą częścią naszego podatku.


Tylko za dany rok

W zeznaniu za 2007 r. możemy oczywiście odliczyć tylko darowizny dokonane w 2007 r. O darowizny, które przekazaliśmy w 2008 r., pomniejszymy dochód dopiero w zeznaniu za 2008 r. Cele uzasadniające ulgę na darowizny zostały określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.). Mieszczą się one w ogólniejszym pojęciu zadań publicznych. Są bardzo różnorodne (por. ramka obok).

Dochód możemy pomniejszyć także o darowizny na cele kultu religijnego. Cele te nie zostały w żadnych przepisach sprecyzowane. Chodzi m.in. o darowizny na budowę czy remont Kościoła, jego wyposażenie, zakup przedmiotów liturgicznych. Adresatami tych darowizn są kościoły, związki religijne i kościelne osoby prawne (zakony, parafie itd.).Zaznaczmy, że odliczenia z racji wszystkich darowizn, a więc zarówno na cele kultu religijnego, jak i na działalność pożytku publicznego, nie mogą łącznie przekraczać 6 proc. dochodu wykazanego w PIT-36 lub PIT-37.


Ważny także adresat

Nie wszystkie darowizny na wskazane cele pożytku publicznego premiowane są ulgą. Ważne jest, kto jest ich adresatem. Obdarowany musi należeć do organizacji pozarządowych non profit lub osób prawnych i organizacji utworzonych na podstawie ustawy, w tym fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego.

Co ważne, z racji darowizn na ich rzecz – z przeznaczeniem na wykonywanie zadań publicznych – mamy prawo do ulgi bez względu na to, czy obdarowana organizacja ma oficjalnie potwierdzony status organizacji pożytku publicznego (warunkujący możliwość przekazania im 1 proc. podatku), choć oczywiście darowizny na ich rzecz ulga ta obejmuje. Nie jest natomiast premiowane ulgą obdarowywanie instytucji państwowych, np. państwowego muzeum, ani instytucji samorządowych.

Druga grupa obdarowanych, na których rzecz darowizny odliczamy od dochodu, to: jednostki Kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oficjalnie działających, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W zeznaniu za 2007 r. wolno też odliczać darowizny na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z innych krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wiąże się to jednak z dopełnieniem dodatkowych formalności.


Jak dokumentować

Trzeba koniecznie zadbać o właściwe udokumentowanie darowizn. Jest to jeden z podstawowych warunków prawa do odliczeń. Darowizny pieniężne muszą być bezwzględnie dokumentowane wpłatą na rachunek bankowy obdarowanego. Darowizny inne niż pieniężne muszą być potwierdzone dokumentem, z którego wynika ich wartość, oraz oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu.

Te wymagania odnoszą się także do darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary obciążone VAT, to za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny VAT. Wysokość darowizn rzeczowych do celów odliczenia powinna być określona według ich wartości rynkowej. Korzystający z ulgi na darowizny muszą dokładnie informować o kwotach darowizny, kwotach odliczeń oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego. W załączniku PIT/O do zeznania trzeba podać w szczególności jego nazwę i adres.Organizacje otrzymujące darowizny na działalność pożytku publicznego obarczono dosyć szczegółowo określonymi obowiązkami ewidencyjnymi i informacyjnymi. To samo odnosi się do odbiorców darowizn na cele kultu religijnego. Mają one m.in. obowiązek upubliczniania informacji o darczyńcach. Nie dotyczy on jednak darczyńców będących osobami fizycznymi.

Na kościelną działalność Wartość całej darowizny, bez względu na jej wysokość, odliczymy od dochodu, jeśli przekazaliśmy ją na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Odliczenie to nie jest bowiem limitowane. Jedyny limit to wysokość naszego własnego dochodu. Muszą być jednak jednocześnie spełnione dwa warunki zapisane w ustawie o stosunku państwa do Kościoła rzymskokatolickiego oraz w innych ustawach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych. Otóż kościelna osoba prawna:

> musi dostarczyć darczyńcy pokwitowanie odbioru,

> w ciągu dwóch lat od dnia darowizny musi też dostarczyć darczyńcy sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Gdyby te dodatkowe warunki nie zostały spełnione, można skorzystać z ulgi z racji darowizny na ogólnych, wskazanych wyżej, zasadach. Niezależnie od tego do tych darowizn odnoszą się wszystkie omówione wymagania dotyczące sposobu ich dokumentowania oraz obowiązku informowania o obdarowanym w zeznaniu rocznym (PIT/O).

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki i.lewandowska@rp.pl


Kogo można wesprzeć

Dochód wykazany w PIT-36 lub PIT-37 do wysokości jego 6 proc. pomniejszyć możemy o darowizny m.in. na:

- pomoc społeczną, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji,

- działalność charytatywną,

- ochronę i promocję zdrowia,

- działania na rzecz niepełnosprawnych oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

- upowszechnianie i ochronę praw kobiet,

- wspieranie nauki, edukacji, oświaty, wychowania,

- wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- wspieranie ekologii, ochrony zwierząt,

- upowszechnianie sportu,

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,

- wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej,

- upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,

- finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących tak rozumianą działalność pożytku publicznego.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/100244.html

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #401 dnia: Marzec 03, 2008, 04:51:37 pm »
Leczenie i rehabilitacja na konto fiskusa

Przemysław Wojtasik 03-03-2008

Ulgę mają także niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują
Mogą bowiem odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację.


Na sprzęt i kurację

Odliczyć można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. A konkretnie na:

> adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

> przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

> zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

> zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych potrzebnych niepełnosprawnej osobie,

> zapłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

> zapłatę za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz za zabiegi rehabilitacyjne,

> opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

> utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika,

> opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

> opłacenie tłumacza języka migowego,

> kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

> leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować (stale lub czasowo),

> odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

- osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego,

- osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi środkami transportu,

> używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

> odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

- na turnusie rehabilitacyjnym,

- w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.


Zniżka też dla opiekuna

Ulga jest dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wydatki na rehabilitację odliczą bowiem także ci, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe). Ale dochody osób znajdujących się pod naszą opieką nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł.

Czasami z limitem

Większość wydatków na cele rehabilitacyjne odliczymy w całości. Niektóre są jednak limitowane. Z opłat na przewodnika, psa i samochód „skonsumujemy” tylko 2280 zł. Natomiast kupując leki, odliczymy różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł.


Przykład

Pan Kowalski utrzymujący niepełnosprawnego syna kupił w grudniu medykamenty przepisane przez lekarza za 300 zł. Może pomniejszyć swój dochód o 200 zł (300 zł – 100 zł).

Źródło: Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/100792.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #402 dnia: Marzec 03, 2008, 04:58:42 pm »
Ponad 1000 złotych na dziecko
Przemysław Wojtasik 03-03-2008

Rozliczając się z podatku za miniony rok można skorzystać z ulgi na potomka – zarówno niemowlaka jak i studenta

Za 2007 r. odliczenie wynosi 1145,08 zł za każdą latorośl. Przysługuje rodzicom wychowującym dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na wiek, jeśli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,

- do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczą się w szkole (o której mówią przepisy o systemie oświaty lub prawo o szkolnictwie wyższym) – jeżeli nie uzyskały dochodów z wyjątkiem zwolnionych z podatku, w kwocie niepowodującej obowiązku jego zapłaty (w 2007 r. 3015 zł) oraz renty rodzinnej.

Czy warunki te muszą być spełnione przez cały rok?

Nie, wystarczy, że dziecko urodziło się np. 31 grudnia.


Przykład

Państwo Kowalscy wychowywali przez pół roku syna, który ma 22 lata i studiuje. We wrześniu ożenił się. Mimo to państwo Kowalscy mogą w całości skorzystać z ulgi (czyli odliczyć od podatku 1145,80 zł). Wykażą ją w załączniku PIT/O, a następnie przenoszą kwotę odliczenia do zeznania rocznego.

Limit ulgi dotyczy obojga rodziców – może z niej skorzystać jedno z nich, mogą też się podzielić. Inaczej będzie u rodziców rozwiedzionych albo w separacji. Odliczenie przysługuje temu, u którego dzieci faktycznie mieszkają. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci przebywają u każdego z nich, ulga to iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty odliczenia.

Niewykorzystana część ulgi (z powodu zbyt małego podatku) nie przechodzi na następne lata.

Z odliczenia nie skorzystają przedsiębiorcy płacący podatek liniowy (chyba że uzyskują też dochody opodatkowane według skali).

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/100793.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #403 dnia: Marzec 03, 2008, 05:05:22 pm »
Ulgi z poprzednich lat i inne odliczenia

Przemysław Wojtasik 03-03-2008

Niektórzy mogą jeszcze wykorzystywać ulgi, których nie ma już w przepisach, ale nabyli do nich prawo w poprzednich latach

Przykładowo osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w 2006 r., mogą nadal korzystać z ulgi odsetkowej.

Odliczenie przysługuje także osobom, które ciągle oszczędzają w kasie mieszkaniowej (podpisały umowę przed 1 stycznia 2002 r.). Natomiast z dużej ulgi budowlanej oraz ulgi remontowej mogą skorzystać te osoby,którym w poprzednich latach zabrakło podatku do pełnego odliczenia.

Podatnicy, którzy legalnie zatrudniają gosposię i podpisali z nią w 2006 r. umowę, nadal mogą odliczać część płaconych za nią składek.

Na zasadzie praw nabytych można też korzystać z ulgi uczniowskiej.

Od dochodu można też odliczyć zwrócone renty, emerytury, zasiłki. Jeśli bowiem okaże się, że dostaliśmy je bezpodstawnie, oddajemy całą kwotę. Tymczasem przy ich wypłacie potrącono podatek. Odliczenie od dochodu pozwala odzyskać różnicę.

Źródło: Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/101305.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #404 dnia: Marzec 04, 2008, 09:51:46 am »
Poniedziałek, 3 marca 2008
Kłopoty z ulgą prorodzinną po rozwodzie

wp.pl (16:16)

Rodzice po rozwodzie lub będący w separacji mogę mieć kłopot ze skorzystaniem w pełni z ulgi prorodzinnej. Dotyczy to sytuacji, gdy w 2007 r. dziecko mieszkało u ojca, u matki, a jednocześnie przez część 2007 r. nie mieszkało u żadnego z rodziców.

Rodzice muszą wtedy podzielić między siebie ulgę prorodzinną. Niemożliwa jest sytuacja, gdy matka uzna że za 2007 r. wyłącznie ona ma prawo do odliczenia od podatku 1145,08 zł na jedno dziecko. Tylko dlatego, że sąd przyznał jej prawo opieki nad dziećmi, matka nie może pominąć wkładu ojca w ich wychowanie.

Należy przy tym pamiętać, że MF uważa że samo płacenie alimentów nie jest wychowywaniem dziecka. Prawo przewiduje specjalny algorytm podziału ulgi między rodziców po rozwodzie lub w separacji. Oparty jest o czas pobytu dziecka u danego rodzica. Kwota odliczenia to: „liczba miesięcy pobytu” razy „1/12 z 1145,08 zł”. Takie rozwiązanie nie stwarza problemów interpretacyjnych, gdy dziecko przebywało przez część 2007 r. u jednego rodzica, a przez pozostałą część u drugiego. To najczęstsza sytuacja – np. przez cały 2007 r. dziecko mieszkało z matką z wyjątkiem okresu wakacji, kiedy przebywało 2 miesiące u ojca. Matka odliczy 10/12 ulgi, ojciec 2/12. Suma odliczenia dla obojga rodziców wyniesie 1145,08 zł na jedno wychowywane dziecko.

Zaskakujące wnioski powstają, gdy dziecko w 2007 r. mieszkało nie tylko ze swoimi rozwiedzionymi rodzicami. Zastosujmy w dwóch przykładach regułę, iż o wysokości odliczenia decyduje liczba miesięcy pobytu dziecka u jednego z rodziców.

Przykład 1

W 2007 r. 21-letnia córka rozwiedzionych rodziców studiowała w Polsce i nie pracowała. 6 miesięcy mieszkała z matką. Matka ma prawo do 6/12 odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej. Córka spędziła też 1 miesiąc u ojca. Ojciec ma prawo do 1/12 odliczenia. 5 miesięcy dziewczyna spędziła na uczelni nie przyjeżdżając w tym czasie do domu żadnego z rodziców. Do 5/12 odliczenia nie ma prawa ani ojciec, ani matka dziewczyny. Ta część ulgi przepada.

Przykład 2

W 2007 r. 12-letni syn rozwiedzionych rodziców z matką spędził 4 miesiące. Matka ma prawo do 4/12 odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej. Syn spędził też 2 miesiące u ojca. Ojciec ma prawo do 2/12 odliczenia. 6 miesięcy syn spędził u babci. Do 6/12 ulgi nie ma prawa ani ojciec, ani matka chłopca. Prawo do odliczenia 572,54 zł przepada.

Opisana niekorzystna sytuacja wynika z użycia słowa "pobyt" rozumiany jako faktyczne zamieszkiwanie w algorytmie ustalania prawa do ulgi prorodzinnej rodziców rozwiedzionych lub w separacji. Słowo to nie zostało natomiast użyte przez ustawodawcę w odniesieniu do dzieci rodziców żyjących w konkubinacie lub w związku małżeńskim, gdzie jest mowa tylko o wychowywaniu dziecka bez żadnych dodatkowych warunków w postaci zastrzeżenia o faktycznym zamieszkiwaniu, pobycie itp.

Takie - niekoniecznie zamierzone - ograniczenie prawa do ulgi budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Różnicuje bowiem sytuację rodziców bądź opiekunów prawnych w zależności od tego, czy w ogóle pozostawali w formalnie zalegalizowanym związku, a jeśli tak – to czy trwa on nadal czy też się zakończył (rozwodem bądź separacją).

Tomasz Król
http://podatki.wp.pl/kat,70354,title,Klopoty-z-ulga-prorodzinna-po-rozwodzie,wid,9718006,wiadomosc.html?rfbawp=1204620564.793

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #405 dnia: Marzec 05, 2008, 06:36:49 am »
Ulga meldunkowa dla wprowadzonych w błąd

Konrad Piłat 05-03-2008

Osoby, które zostały błędnie poinformowane przez urząd, że ulga meldunkowa im się nie należy, nie zapłacą podatku. Ministerstwo wyda rozporządzenie w tej sprawie

Zwolnienie będzie więc przysługiwać, nawet jeśli podatnik – kierując się błędnymi wskazówkami urzędników – nie złożył oświadczenia, że spełnia warunki.

Chodzi o osoby, które w 2007 r. stały się właścicielami nieruchomości i od razu ją sprzedały. Uzyskane kwoty są zwolnione od PIT, jeśli podatnik był zameldowany w domu lub mieszkaniu na pobyt stały nie krócej niż rok przed datą sprzedaży. Dodatkowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby skorzystać z tego zwolnienia, jest złożenie w ciągu dwóch tygodni od zbycia nieruchomości oświadczenia o spełnieniu wspomnianego wymagania. Tak wynika z ustawy o PIT.

Początkowo fiskus interpretował jednak przepisy w sposób niekorzystny dla podatników. Uznawał, że okres zameldowania uprawniający do ulgi należy liczyć od daty nabycia nieruchomości. Tak też informował podatników – zarówno w oficjalnych interpretacjach, jak i nieformalnych ustnych odpowiedziach udzielanych przez pracowników urzędów. Przy takiej wykładni z ulgi nie mogły skorzystać np. osoby, które wykupiły mieszkanie od spółdzielni, nawet jeśli wcześniej mieszkały w nim kilkanaście lat. Podobny problem mieli spadkobiercy. Ostatnio minister finansów zmienił zdanie i wydał w tej sprawie oficjalną interpretację prawa podatkowego. To jednak nie rozwiązuje problemu osób, które na skutek błędnych wskazówek nie złożyły w urzędzie skarbowym oświadczenia będącego warunkiem skorzystania z ulgi.


Naczelnik rozumie problem...

Oto tylko jeden z listów, które otrzymaliśmy:

„Proszę mi doradzić, co zrobić. W kwietniu 2007 r. wykupiłam mieszkanie. Sprzedałam je w maju 2007 r., aby za uzyskane pieniądze wykończyć wybudowany na kredyt dom. Byłam z mężem w urzędzie skarbowym tydzień po sprzedaży. Pytaliśmy, czy możemy skorzystać z ulgi. Powiedziano nam, że w tej sytuacji ulga meldunkowa nie wchodzi w rachubę. Pracownica urzędu stwierdziła, że możliwość złożenia oświadczenia nas nie dotyczy, więc go nie złożyliśmy. Jak można wybrnąć z tej sytuacji? Czy jesteśmy na straconej pozycji tylko dlatego, że pracownicy urzędu źle zinterpretowali przepisy?” – pyta nasza czytelniczka. Dodaje, że ze swoim problemem była na spotkaniu z naczelnikiem urzędu. Tam się dowiedziała, że on rozumie jej problem, ale jako organ podatkowy musi działać zgodnie z ustawą. Ulga więc nie przysługuje.


...a minister chce go rozwiązać

Na szczęście resort finansów zamierza rozwiązać problem.– W grę wchodzą dwa rozwiązania: albo wydanie rozporządzenia przedłużającego termin złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi podatkowej, albo zaniechanie poboru podatku, również w drodze rozporządzenia – powiedziała „Rzeczpospolitej” Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów. Na razie, jak podkreśliła, ministerstwo analizuje orzecznictwo sądów administracyjnych, aby wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie.

– Postaramy się je przygotować w trybie przyśpieszonym, tak aby osoby, które sprzedały mieszkanie w minionym roku, nie musiały płacić z tego tytułu podatku na podstawie zeznania za 2007 r. – zapewnia Elżbieta Chojna-Duch.


Dariusz Malinowski, doradca podatkowy w firmie KPMG

Podatnicy, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez udzieloną im pisemnie interpretację, nie są na straconej pozycji. Po pierwsze, mogą próbować argumentować, że dla nich 14-dniowy termin biegnie od daty wydania przez ministra finansów pisma, w którym przedstawił on wykładnię przepisów korzystną dla podatników. Jeśli urząd tego nie zaakceptuje, mogą wystąpić o odszkodowanie. Zarówno wysokość szkody, jak i wprowadzenie w błąd będą bardzo łatwe do wykazania. Osoby, które nie złożyły oświadczenia na skutek błędnych ustnych wyjaśnień, są w dużo gorszej sytuacji. Dobrze więc, że Ministerstwo Finansów zamierza rozwiązać kłopoty wszystkich podatników. Tym bardziej że w znacznej części przyczyniło się do ich powstania. Najprostszym wyjściem byłoby wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatków. Możliwość ta została wprowadzona do ordynacji podatkowej właśnie po to, aby rozwiązywać tego rodzaju problemy.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/102037.html

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #406 dnia: Marzec 05, 2008, 10:03:41 pm »
Ulga na dzieci nie dla rodzin zastępczych
 
Rodzice zastępczy, rozliczając się z PIT, dowiadują się właśnie w urzędach skarbowych, że nie przysługuje im ulga podatkowa na dzieci  
 
Pani Helena od pięciu lat wychowuje z mężem wnuczkę. Mieszkają pod Kielcami, Kasia uczy się w kieleckim liceum. Dziadkowie są dla niej rodziną zastępczą, bo oboje rodzice zginęli w wypadku.

W rozliczeniu z fiskusem pani Helena chciała skorzystać z nowej, dużej ulgi na dziecko - 1145 zł. Urząd odmówił, bo z ulgi mogą korzystać tylko podatnicy wychowujący dzieci własne lub adoptowane.

- Są dzieci równe i równiejsze - komentuje pani Helena.

Dziadkowie Kasi są tzw. spokrewnioną rodziną zastępczą. Jest ich w Polsce ok. 36 tys., wychowują w sumie 47 tys. dzieci.

Kolejne 6 tys. to rodziny niespokrewnione, które stworzyły dom dla 9,5 tys. dzieci.

W języku przepisów rodzina zastępcza to tylko "czasowa forma opieki nad dzieckiem", która nie powoduje więzi rodzinno-prawnej. Dlatego ulgi nie ma.

- Po prostu ustawodawca pominął rodziców zastępczych - rozkłada ręce Dariusz Nowak, zastępca naczelnika I Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Biorąc dzieci, rodziny zastępcze przejmują je z domów dziecka, kosztownych instytucji, które nie mogą zapewnić dziecku normalnej socjalizacji. Ich wychowankowie są często okaleczeni psychicznie, nieprzystosowani do normalnego życia. W domach dziecka jest jeszcze 25 tys. dzieci, i ta liczba nie spada.

W zamian za opiekę rodzice zastępczy otrzymują od państwa •  990 zł co miesiąc na dziecko do siedmiu lat i •  659 zł na starsze, ale tylko jeśli dzieci nie dostają renty czy alimentów.

Ponadto niespokrewniona rodzina zastępcza - o ile uzyska status zawodowej - ma prawo do dodatku 164 zł na dziecko i pensji dla jednego z małżonków od 1976 zł do 2635 zł.

- Moja wnuczka codziennie dojeżdża do szkoły, trzeba ją ubrać, wyżywić, kupić leki, a emeryturę mam niedużą. Ale nie z chciwości upomniałam się o ulgę. Przepisy są niesprawiedliwe - mówi pani Helena.

- Rodziny zastępcze ponoszą koszty wychowania dzieci. Ulga powinna je obejmować - mówi "Gazecie" Marek Jurek, szef Prawicy RP, w poprzedniej kadencji marszałek Sejmu. I twierdzi, że "życzliwą" interpretację przepisów mogłoby wydać Ministerstwo Finansów.

Spece od podatków są sceptyczni. - Przepisy są jasne, nie pozostawiają pola do interpretacji - mówi była wiceminister finansów Irena Ożóg. Jedynym wyjściem byłaby zmiana ustawy.

- Państwa nie stać na dawanie rodzicom zastępczym tak znacznej pomocy finansowej i dorzucanie jeszcze ulg - mówi Bożena Diaby, rzeczniczka ministra pracy i polityki społecznej.

W resorcie finansów usłyszeliśmy nawet, że rodziny zastępcze są uprzywilejowane, bo przecież pomoc dla nich jest zwolniona z podatku dochodowego.

Ireneusz Kopania prowadzący tzw. rodzinny dom dziecka (forma opieki zastępczej) wolałby, żeby państwo zamiast dawać ulgę, naprawdę finansowało opiekę. - Bo zarobków do odliczenia mogłoby nam wystarczyć może na dwójkę dzieci, lecz my z żoną mamy pod opieką dziesięcioro. Utrzymujemy je tylko dlatego, że dokładam ze swojej firmy.

- Ulga dla rodziców zastępczych, nawet tych zawodowych, nie wyrąbałaby wielkiej dziury w budżecie - uważa Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Kaczyńskiego, a dziś posłanka PiS. - Zachęcałaby za to do zostania rodziną zastępczą.

Do zmiany przepisów zamierza przekonywać Sejm świętokrzyski poseł LiD Henryk Milcarz. - Ustawę podatkową trzeba poprawić.

 Czy w Polsce są dzieci gorszej kategorii?
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #407 dnia: Marzec 06, 2008, 12:52:30 pm »
Wyłudzenie ulgi prorodzinnej zagrożone jest karą grzywny

wp.pl (08:39)

Kilka dni temu portal wp.pl opublikował artykuł Kłopoty z ulgą prorodzinną po rozwodzie". Tytułowe kłopoty polegają na przepadku ulgi prorodzinnej za okres, kiedy dziecko nie mieszkało w 2007 r. z żadnym z rozwiedzionych rodziców (np. było na uczelni, u babci). Tego typu ograniczeń nie mają małżonkowie lub rodzice żyjący w konkubinacie.

Powoduje to wątpliwości, czy takie zróżnicowanie praw do ulgi jest zgodne z Konstytucją. Ku mojemu zaskoczeniu, kilku najwyraźniej rozwiedzionych internautów skierowało dyskusję pod artykułem w zupełnie inną stronę. Napisali o tym jak drugi rodzic, korzystając z tego, że ma prawo do opieki nad dzieckiem przyznane przez sąd, zamierza odliczyć w całości ulgę prorodzinną pomijając fakt, że przepisy wymagają jej podziału.

Przykładowo internauta o nicku „bajor” napisał:
”Mój syn bywa u mnie 10-12 dni na miesiąc. Płacę alimenty, opłacam synowi rehabilitacje, kupuję 80% ubrań, rok rocznie wyjeżdżamy na wakacje i ferie zimowe. I co? Żona powiedziała, że się nie zgodzi na podział tej kwoty (choć prawdopodobnie nawet jej nie odliczy, bo już korzystając z tego iż rozlicza się jako samotnie wychowująca otrzyma zwrot całości odprowadzonego podatku).”

W tym przypadku internauta ma prawo do co najmniej 1/3 ulgi, czyli odliczenia od podatku za 2007 r. 350 – 400 zł lub więcej (zakładamy, że pomimo, iż „bajor” w ferworze internetowej dyskusji pisał o żonie, małżonkowie są po rozwodzie). Nie zależy to od zgody matki dziecka. Jeżeli jego była żona rzeczywiście odliczy całą ulgę, może mieć poważne kłopoty w przypadku powiadomienia przez ojca dziecka odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego. Podpisując się pod zeznaniem podatkowym rozwiedziony podatnik – tak jak każdy z nas – składa jednocześnie takie oświadczenie: „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością”. To jest podstawa do pociągnięcia nieuczciwego, byłego małżonka do odpowiedzialności karnej i nałożenia na niego np. kary grzywny.

Internauci postawili też pytanie – jak udowodnić, że dziecko mieszkało z rodzicem, który nie ma przyznanego prawa do opieki. Napisał o tym np. „rebek” – „Przebywanie dziecka u mnie 10 dni w miesiącu (dziecko odbierane jest przeze mnie ze szkoły, odprowadzam je do szkoły, szykuję śniadanie, u mnie je obiad, kolację, kąpię, opieram, dziecko u mnie śpi) jest traktowanie jako "odwiedziny" czy „mieszkanie ze mną?” i w jaki sposób to udowodnić że dziecko ze mną te 10 dni MIESZKA?”

Osobiście uważam, że „zamieszkiwanie” to okres, kiedy dziecko nie tylko przebywa kilka godzin w ciągu dnia u rozwiedzionego rodzica, ale i nocuje u niego. Rzeczywiście jest problem z udowodnieniem „zamieszkiwania”. Jednak zdobycie dowodu nie zawsze jest „misją niemożliwą”. W wielu wypadkach zależy od inwencji rodzica, któremu drugi rodzic planuje – mówiąc wprost – ukraść ulgę prorodzinną. Dowodem mogą być:
potwierdzone przez szkołę daty odbioru dziecka ze świetlicy (odbierając dziecko z świetlicy rodzic podpisuje się jako osoba przejmująca odpowiedzialność za nie),
wyciągi z kart kredytowych dokumentujące zakupy towarów i usług „dziecięcych”,
bilety do kina i na inne imprezy rekreacyjne,
wspólne zdjęcia,
SMS-y, emaile i pisemne uzgodnienia między małżonkami, który z rodziców i kiedy zajmować się miał dzieckiem,
zeznania osób trzecich (np. sąsiadów),
dowody potwierdzające fakt pobytu drugiego rodzica na wakacjach lub za granicą,
zeznania dziecka (w zależności od jego wieku).
Posiadanie dowodów tego typu nie jest warunkiem skorzystania z ulgi. Nie dołącza się do zeznania rocznego żadnych dokumentów potwierdzających prawo do niej. Przydadzą się na wypadek kontroli np. za 3-4 lata. Jeżeli rodzic po rozwodzie dysponuje nimi, może spokojnie skorzystać z ulgi prorodzinnej nie oglądając się na drugiego rodzica. Bez znaczenia jest, że w zawyżonej wysokości zrobi to równocześnie drugi rodzic. Organ podatkowy, wcześniej czy później skonfrontuje oba zeznania i rozpocznie procedurę wyjaśnienia, który z byłych małżonków złożył nieprawidłowe zeznanie za 2007 r.

Tomasz Król

http://podatki.wp.pl/kat,66236,title,Wyludzenie-ulgi-prorodzinnej-zagrozone-jest-kara-grzywny,wid,9728793,poradnik.html?rfbawp=1204803510.291&ticaid=157b5&_ticrsn=3

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #408 dnia: Marzec 10, 2008, 06:44:19 am »
Pytania o rozliczenia za 2007 rok

PIT Posiadam multipakiet tp, obejmujący neostradę, telefonię internetową oraz videostradę. Kosztem jest stała opłata ryczałtowa oraz kwota za wykonane rozmowy telefonii internetowej. Czy wydatki te podlegają odliczeniu?

Począwszy od zeznania za 2005 rok, podatnicy mają prawo do odliczenia ponoszonych przez siebie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem ich zamieszkania w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Usługa multipakietu niewątpliwie jest związana z szeroko rozumianym pojęciem użytkowania sieci internet, jednakże okoliczność oferowania ich przez sprzedającego w ramach tzw. pakietu usług, obarczonych jedną zryczałtowaną opłatą obejmującą cały pakiet oraz odrębnymi opłatami za wykonane rozmowy (różnymi od opłaty za sam dostęp do internetu), wskazuje, że przedmiotem umowy jest zestaw oferowanych przez sprzedającego usług, przekraczających zwykłe użytkowanie sieci internet. Trzeba także zwrócić uwagę, że biorąc pod uwagę, że faktura zawiera jedną, łączną kwotę abonamentu, nie sposób wyróżnić w niej wartości dotyczącej samego internetu w postaci usługi neostrady. Niewyszczególnienie opłaty za bezpośredni dostęp do sieci internet spowoduje brak możliwości odliczenia od podatku wydatków z tytułu użytkowania sieci internet.
Gazeta Prawna nr 49

http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2171.220.0.40.13.3.0.1.htm

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #409 dnia: Marzec 10, 2008, 09:05:38 am »
Darowizny na cele charytatywne nie zostaną zwolnione z VAT

Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania darowizn rzeczowych dla organizacji pozarządowych.

INTERPELACJA

Resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 316) wyjaśnił, że przepisy ustawy o VAT oraz dyrektyw unijnych nie przewidują stosowania szczególnych rozwiązań w zakresie zwolnień dla podatników przekazujących darowizny na rzecz organizacji pozarządowych. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że katalog zwolnień z opodatkowania VAT jest zamknięty, a zawarte w nim uregulowania nie mogą naruszać prawa wspólnotowego, w szczególności Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. MF zwróciło również uwagę, że zgodnie z obowiązującym art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) darowizny podlegają opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnośnie do opodatkowania VAT przekazywania przez organizacje pozarządowe na rzecz ich podopiecznych zdobytych uprzednio darów resort wyjaśnił, że taka dostawa w określonych sytuacjach objęta jest zwolnieniem z opodatkowania. Dotyczy to przypadków, gdy towary te zostały nabyte jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 r. nr 22, poz. 162 z późn. zm.) lub za środki pieniężne pochodzące ze zbiórek publicznych.

MAGDALENA MAJKOWSKA
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #410 dnia: Marzec 10, 2008, 09:09:34 am »
W PIT można uwzględnić zaległe składki

Podatnicy, którzy w 2007 roku zapłacili składki ubezpieczeniowe za poprzednie lata, mogą je odliczyć odpowiednio od podatku i od dochodu w rozliczeniu za 2007 rok.

ROZMOWA


■  Osoby osiągające dochody z pracy dla zagranicznego pracodawcy z UE (pracodawca nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce) rozliczają swoje podatki w Polsce sami, a często także płacą sami składki ZUS. Z czego to wynika?

- Przepisy podatkowe przewidują, że dochody ze stosunku pracy z zagranicy podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli praca jest wykonywana w Polsce. I z taką sytuacją mamy do czynienia w tym przypadku. Różnica, w porównaniu z osobami zatrudnionymi przez firmy mające siedzibę w Polsce, polega na tym, że obowiązki płatnika podatku musi przejąć na siebie sam zatrudniony. Firma zagraniczna, jeśli nie ma swojego przedstawicielstwa ani oddziału, nie jest zobowiązana do obliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek za polskiego pracownika.

■  Czy tak samo jest ze składkami ubezpieczeniowymi?

- Zgodnie z przepisami unijnymi pracodawca zagraniczny, podpisując umowę o pracę z polskim pracownikiem, przy założeniu, że praca jest wykonywana w Polsce, podlega naszym przepisom ubezpieczeniowym i tutaj powinien opłacać składki na takich samych zasadach, jak z polskiego stosunku pracy. W praktyce często można spotkać się z sytuacją, w której wszystkie składki odprowadza jednak sam pracownik. Firma zagraniczna, dla której polskie przepisy stanowią duże wyzwanie, decyduje się często na scedowanie obowiązku przygotowywania deklaracji i przelewów właśnie na pracownika.

 Zdarza się, że firmy zagraniczne i osoby ujawniają się z tym, że w ogóle istnieje taki stosunek pracy po kilku miesiącach, a nawet latach, i wtedy decydują się na opłacenie składek wstecz nawet do 1 maja 2004 r., kiedy Polskę objęły przepisy unijne. Czy takie zachowanie jest możliwe?

- Tak. Pracownicy są zazwyczaj zainteresowani taką samą ochroną ubezpieczeniową, jaką zyskuje się niejako automatycznie w przypadku zatrudnienia w firmie w Polsce.

■  Czy zalegle składki można odliczyć odpowiednio od dochodu i podatku w roku zapłaty składek?

- Przepisy podatkowe przewidują, że podatnik ma prawo odliczyć od dochodu za dany rok składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w tym roku podatkowym. Przepisy nie ograniczają odliczenia wyłącznie do składek należnych za dany rok. A zatem nawet jeśli składki dotyczyły ubezpieczenia społecznego za lata poprzednie, nie ma powodu, aby korygować zeznania podatkowe wstecz, składki są bowiem odliczalne od dochodu za ten rok, w którym dokonano ich zapłaty, pod warunkiem że zostały obliczone i zapłacone zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podobnie jest ze składkami zdrowotnymi. Odliczeniu od podatku za dany rok podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w tym roku podatkowym, obliczone zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu od podatku podlega tylko część składki w wysokości 7,75 proc. podstawy jej obliczenia.

Rozmawiała Ewa Matyszewska
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
Darmowe przekazanie towaru nie zwalnia z zapłaty podatku
« Odpowiedź #411 dnia: Marzec 10, 2008, 09:17:26 am »
Darmowe przekazanie towaru nie zwalnia z zapłaty podatku

WSA we Wrocławiu rozpatrzył sprawę piekarza z Legnicy, który nieprawidłowo odprowadzał PIT i nie płacił VAT od darowizny chleba. Obie skargi zostały oddalone.

ORZECZENIE

Sprawą piekarza z Legnicy żyła cała Polska. Wszystko dzięki kontroli fiskusa, który nakazał zapłacić piekarzowi ponad 200 tys. zł VAT od chleba przekazywanego stołówce dla bezdomnych.

Piekarz zaskarżył dwie decyzje izby skarbowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Jedna decyzja (nr LG PD/4117-198/06) dotyczyła PIT za 2003 rok. Waldemar Gronowski odprowadzał podatek w niewłaściwej wysokości. Urząd skarbowy oszacował podstawę opodatkowania.

Druga zaskarżona decyzja (nr PP-4407/162/06) dotyczyła VAT za poszczególne miesiące 2003 roku. Piekarnia dokonywała likwidacji nieświeżego pieczywa, przekazując je bezdomnym. Zdaniem organów podatkowych takie działania nie były likwidacją, a darowizną, od której należało odprowadzić VAT. Obie skargi sąd oddalił.

Sąd, przedstawiając ustne uzasadnienie rozstrzygnięć, podzielił w całości bezbłędność dokonanych przez organy podatkowe I i II instancji ustaleń w zakresie stanu faktycznego sprawy, jak również prawidłowość wyciągniętych wniosków.

Sąd podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, że podatnik nierzetelnie prowadził ewidencje, w których nie rejestrował przekazywanych darowizn.

W konsekwencji stwierdzonej nierzetelności organy podatkowe - jak podkreślił wrocławski WSA - zasadnie posłużyły się jedną z wybranych metod szacunkowego określenia podstawy opodatkowania tak PIT, jak i VAT. Również wybór zastosowanej metody szacunkowej był właściwy.

Ponadto podziału wielkości produkcji pieczywa nieznajdującego odzwierciedlenia w prowadzonych przez podatnika urządzeniach księgowych na pieczywo darowane i na sprzedane w sklepie bez zarejestrowania tych zdarzeń, fiskus dokonał prawidłowo.

Według sądu przekazanie pieczywa na rzecz stołówki charytatywnej oraz innych podmiotów stanowiło darowiznę, a nie fizyczną likwidację. WSA bez zastrzeżeń przyjął także wycenę darowanego pieczywa: na podstawie kosztów jego wytworzenia w odniesieniu do sprawy z zakresu PIT oraz na podstawie najniższej ceny tego pieczywa stosowanej przez podatnika wobec jednego z głównych odbiorców w odniesieniu do podstawy opodatkowania VAT.

Sąd podkreślił, że negatywne konsekwencje dla podatnika wynikają nie tylko z nieprawidłowego prowadzenia urządzeń księgowych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kasy rejestrującej), ale także z braku odpowiedniej dokumentacji dotyczącej darowizn czy zwrotów pieczywa.

Ważne!

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli: brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia lub dane wynikające z ksiąg nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania, lub podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania

Wyroki WSA we Wrocławiu z 9 i 11 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1047/07 - w zakresie PIT, sygn. akt I SA/Wr 970/07 - w zakresie VAT

EWA MATYSZEWSKA
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #412 dnia: Marzec 11, 2008, 07:40:15 am »
Zachowaj rachunki i opinię lekarza
Przemysław Wojtasik 11-03-2008

Osoby, które korzystają z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą liczyć na pobłażliwość. Fiskus skontroluje ich zeznania tak samo jak innych podatników


Dlatego trzeba zbierać dowody potwierdzające, że mamy prawo do odliczenia. Wprawdzie ustawa o PIT nie nakłada obowiązku dokumentowania niektórych wydatków, ale coś na swoją obronę zawsze warto mieć.

Urząd skarbowy może zweryfikować, czy wykazane w zeznaniu rocznym inwestycje faktycznie były związane z potrzebami osoby niepełnosprawnej. Jeżeli więc odliczamy wydatki na sprzęt rehabilitacyjny, to musi on być niezbędny w leczeniu oraz ułatwiać wykonywanie czynności życiowych konkretnej osoby stosownie do jej potrzeb. Przyda się tu opinia lekarza potwierdzająca konieczność używania danej rzeczy.

Oczywiście trzeba mieć też dowody poniesienia wydatków (faktury, rachunki, potwierdzenia przelewu itp.). Nie dotyczy to tylko opłat na przewodnika, psa oraz samochód. Ale także w tych trzech przypadkach urząd może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Może więc sprawdzić, czy niewidoma osoba faktycznie korzystała z pomocy przewodnika. Jak to zrobić, skoro ustawa o PIT nie nakłada obowiązku potwierdzania tych wydatków jakimikolwiek dokumentami? Na to pytanie odpowiedziało już w 2005 r. Ministerstwo Finansów. Urząd może „poprosić o podanie nazwisk osób, które świadczyły usługi przewodników” – czytamy w wyjaśnieniach resortu (odpowiedź na interpelację poselską nr 10 367).

Co w sytuacji, gdy niewidomy nie będzie w stanie wskazać swojego pomocnika? Ministerstwo ostrzega: wtedy odliczenie zostanie zakwestionowane. Niby słusznie, bo ulga jest na faktycznie poniesione wydatki. Ale rzeczywistość bywa złożona – niewidomemu może pomagać kilka osób (niektóre mniej, niektóre bardziej), może też korzystać z usług (i płacić za nie) nieznajomych. Czy straci prawo do ulgi, jeśli ich wszystkich nie wskaże? Nie powinien, ale może się spodziewać kłopotów z urzędem.

Problemu nie będzie, jeżeli przewodnik się ujawni i przyzna do pomagania niewidomemu. Oczywiście jemu też to nie ujdzie na sucho. Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów „kwota, jaką osoba niewidoma zapłaciła swojemu przewodnikowi, stanowi dla osoby świadczącej usługę przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kwotę tego przychodu przewodnik jest obowiązany wykazać w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym”.


Opinia: Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych

Faktycznie, od czasu do czasu dostajemy sygnały, że niektóre urzędy regularnie wzywają osoby niewidome, które w zeznaniu rocznym skorzystały z ulgi podatkowej na przewodnika. Chcą, aby ujawnić jego dane, i przy okazji sprawdzają, czy jego wynagrodzenie zostało opodatkowane. Często jednak za pomoc przewodnika nie ustala się „klasycznej” zapłaty, osoba niewidoma ponosi natomiast różnego rodzaju wydatki, np. płaci za jego przejazdy, gdy dowozi ją na zabiegi. Poza tym może się też odwdzięczyć prezentem. Trudno jednak wymagać, aby od tych świadczeń odprowadzać podatek. Korzyści dla fiskusa są niewielkie, a postępowanie wyjaśniające może być bardzo nieprzyjemnym doznaniem dla niewidomego.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/104955.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #413 dnia: Marzec 11, 2008, 07:44:20 am »
Można odliczyć wydatki na leczenie

Przemysław Wojtasik 11-03-2008

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, mają prawo odliczyć wydatki na rehabilitację oraz na rzeczy ułatwiające wykonywanie codziennych czynności

Inwestycje wykazujemy w części B załącznika PIT/O, potem przenosimy do zeznania rocznego.

Wydatki odliczamy od dochodu. Z ulgi nie skorzystają tylko przedsiębiorcy płacący podatek liniowy oraz kartę podatkową.

Katalog wydatków objętych odliczeniem jest spory (patrz ramka). Najczęściej są to inwestycje w przystosowanie mieszkania (np. łazienki), sprzęt (np. wózek inwalidzki), a także leczenie i rekonwalescencję. Ale do każdego wydatku trzeba podejść indywidualnie.

– Przede wszystkim musimy ustalić, czy zakupy służą rehabilitacji danej osoby i są związane z jej schorzeniem – mówi dr Adam Bartosiewicz, współautor komentarza do ustawy o PIT. – Mówiąc inaczej, między nabytym sprzętem a rodzajem niepełnosprawności musi być ścisły związek. Przykładowo, bieżnia stacjonarna może być niezbędna w rehabilitacji mięśniowej, niekoniecznie jednak przyda się w leczeniu wzroku. Ale urząd powinien zaakceptować np. odliczenie komputera dla niepełnosprawnego dziecka, które ma indywidualny tryb edukacji i z jej programu wynika, że musi się nauczyć informatyki. Nauka jest bowiem formą rehabilitacji.


Także dla opiekuna

Ulga jest dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wydatki na rehabilitację odliczą bowiem także ci, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe). Ale dochody osób znajdujących się pod ich opieką nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł.


Musi być zaświadczenie

Kiedy można skorzystać z ulgi? Gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada:

> orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

> decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub

> orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy także osób, które nie ukończyły 16. roku życia).


Leki z limitem

Większość wydatków odliczymy w całości. Niektóre są jednak limitowane. Z opłat na przewodnika, psa i samochód skonsumujemy tylko 2280 zł. Limit jest też na leki. Odliczymy tylko różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Jeśli więc rodzic utrzymujący niepełnosprawnego syna kupił w grudniu medykamenty przepisane przez lekarza za 200 zł, to może pomniejszyć swój dochód o 100 zł.


Co jest objęte ulgą

W ramach ulgi można pomniejszyć dochód o wydatki na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz domów, przystosowanie samochodów oraz zakup i naprawę indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, a także zakup pomocy szkoleniowych,

- pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, leczenie w uzdrowiskach, zabiegi, wyjazdy dzieci na kolonie i obozy,

- przewodników dla niewidomych (także na specjalnie wyszkolonego psa przewodnika) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, opiekę pielęgniarską oraz pomoc tłumacza migowego,

- leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować,

- przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (także wydatki na używanie samochodu osobowego), przejazdy związane z pobytem w zakładach leczniczych, na koloniach i obozach.

Katalog wydatków rehabilitacyjnych premiowanych ulgą znajdziemy w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.


Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/104954.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #414 dnia: Marzec 11, 2008, 07:46:45 am »
Ulga na dzieci
Konrad Piłat 11-03-2008

Wczorajszy dyżur dotyczący zasad rozliczania ulgi rodzinnej wzbudził ogromne zainteresowanie czytelników. Nasz ekspert odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

Jadwiga Chorązka, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers

Córka jest studentką. W 2007 r. pracowała na podstawie umowy- zlecenia. Zarobiła 3048 zł. Otrzymuje także zasiłek pielęgnacyjny. Czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Tak. Rodzicom wychowującym dziecko otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny ulga przysługuje w każdej sytuacji. Nie ma znaczenia to, czy dziecko uzyskało dochody ani jaka była ich wysokość. Warto podkreślić, że w takim wypadku nie ma także znaczenia wiek dziecka.

Syn skończył 20 lat i studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymuje rentę rodziną. W 2007 r. było to około 7000 złotych. Poza tym zarobił na podstawie umowy zlecenia 1500 zł. Czy mogę obniżyć podatek o ulgę na dzieci?

Tak. Otrzymywanie przez dziecko renty rodzinnej – bez względu na jej wysokość – nie pozbawia rodzica ulgi na dzieci. Jednocześnie przepisy pozwalają na jej odliczenie, gdy dziecko osiągnęło dochód w wysokości niepowodującej zapłaty podatku. W 2007 r. to kwota 3015 zł. Opisana w pytaniu sytuacja uprawnia więc do obniżenia podatku o ulgę na dziecko. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Córka ma 20 lat. Studiuje w Danii i w 2007 r. nie osiągnęła żadnych dochodów. Czy w zeznaniu mogę uwzględnić ulgę?

Nie. Niefortunny sposób sformułowania ustawy o PIT pozbawił prawa do zmniejszenia podatku rodziców, których dzieci studiują lub uczą się za granicą. Wszystko przez to, że przepisy o uldze odwołują się do regulacji o wspólnym rozliczeniu z dzieckiem. Te z kolei można stosować tylko wówczas, gdy dziecko uczy się szkole lub na uczelni wymienionych w przepisach o systemie oświaty lub prawie o szkolnictwie wyższym. Stosując polskie przepisy, urzędy odmawiają więc prawa do ulgi rodzicom, których dzieci uczą się w innych krajach. Jest jednak szansa, że te niesprawiedliwe regulacje będą zmienione. Można bowiem mieć poważne wątpliwości, czy są one zgodne z prawem wspólnotowym. Ministerstwo Finansów zapowiedziało już, że przyjrzy się temu zagadnieniu. Podsumowując – obecnie polskie przepisy nie dają prawa do ulgi. Osoba, która powołując się na regulacje Unii Europejskiej, zdecydowałaby się wejść w spór z urzędem skarbowym, nie jest jednak pozbawiona szans na jego wygranie. Pozostaje jednak pytanie, czy o taką kwotę warto walczyć przed sądem.

Mój mąż zameldowany jest gdzie indziej niż ja i nasze dzieci. Mieszkamy jednak razem – po prostu małżonek nie dopełnił wszystkich związanych z tym formalności. Czy mąż może odliczyć całą kwotę ulgi?

Tak. Adres zameldowania w żaden sposób nie wpływa na prawo do ulgi. Małżonkowie, jeśli oboje biorą udział w wychowaniu dziecka, mogą się dowolnie podzielić ulgą. Nie ma więc przeszkód, aby jedno z nich odliczyło całą jej kwotę.

Córka jest studentką i ma 23 lata. W 2007 r. zarobiła na podstawie umowy-zlecenia 3600 zł. Nie będzie jednak musiała płacić podatku, ponieważ przysługuje jej ulga na Internet. Czy możemy z żoną odliczyć ulgę na dziecko?

Nie. Co do zasady dochód córki powodowałby bowiem konieczność zapłaty podatku. Uniknie go tylko dzięki skorzystaniu z ulgi na Internet. Przepisy o odliczeniach trzeba jednak rozumieć ściśle. Dlatego dochód powyżej 3015 zł uniemożliwia skorzystanie z ulgi.

Mój syn otrzymuje rentę socjalną. W 2007 r. było to około 7000 zł. Otrzymuje także zasiłek pielęgnacyjny. Czy mam prawo do ulgi?

Tak. Z przepisów wynika generalna zasada: jeśli dziecko otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, to rodzice, którzy je wychowują, mają prawo do ulgi. Dochody i wiek dziecka są bez znaczenia.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/104953.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #415 dnia: Marzec 11, 2008, 07:49:15 am »
Można odjąć składki za żonę

Przemysław Wojtasik 10-03-2008

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który opłacał składki za żonę jako osobę współpracującą, ma prawo obniżyć o nie swój podatek

Czy małżonek może w swoim zeznaniu rocznym odliczyć składki zdrowotne zapłacone za żonę (osoba współpracująca), jeżeli mają rozdzielność majątkową?

Odpowiada Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Welsyng.pl:

Tak. Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od ich faktycznego opłacenia w roku podatkowym, a nie od rodzaju ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami (zakładając, że żona jest rzeczywiście osobą współpracującą w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tzn. stale współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej męża i pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym). Ponieważ za osobę współpracującą (w tym wypadku żonę) składki opłacał mąż jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, to właśnie on ma prawo obniżyć swój podatek. Odliczenie to oczywiście nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy ich wymiaru, tak samo jak w przypadku składek opłacanych przez przedsiębiorcę bezpośrednio na własne ubezpieczenie zdrowotne. Identycznie będzie, gdy mąż opłaca z działalności podatek liniowy.

Zasady odliczenia od podatku dochodowego opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne określa art. 27b ustawy o PIT.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/104603.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #416 dnia: Marzec 11, 2008, 07:15:30 pm »
Tu znajdziecie  PIT-y i  instrukcje ich wypełniania ( w PDF )

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #417 dnia: Marzec 11, 2008, 07:25:48 pm »
Można odliczyć wydatki na leczenie
Przemysław Wojtasik 11-03-2008

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, mają prawo odliczyć wydatki na rehabilitację oraz na rzeczy ułatwiające wykonywanie codziennych czynności

Zachowaj rachunki i opinię lekarza
Inwestycje wykazujemy w części B załącznika PIT/O, potem przenosimy do zeznania rocznego.

Wydatki odliczamy od dochodu. Z ulgi nie skorzystają tylko przedsiębiorcy płacący podatek liniowy oraz kartę podatkową.

Katalog wydatków objętych odliczeniem jest spory (patrz ramka). Najczęściej są to inwestycje w przystosowanie mieszkania (np. łazienki), sprzęt (np. wózek inwalidzki), a także leczenie i rekonwalescencję. Ale do każdego wydatku trzeba podejść indywidualnie.

– Przede wszystkim musimy ustalić, czy zakupy służą rehabilitacji danej osoby i są związane z jej schorzeniem – mówi dr Adam Bartosiewicz, współautor komentarza do ustawy o PIT. – Mówiąc inaczej, między nabytym sprzętem a rodzajem niepełnosprawności musi być ścisły związek. Przykładowo, bieżnia stacjonarna może być niezbędna w rehabilitacji mięśniowej, niekoniecznie jednak przyda się w leczeniu wzroku. Ale urząd powinien zaakceptować np. odliczenie komputera dla niepełnosprawnego dziecka, które ma indywidualny tryb edukacji i z jej programu wynika, że musi się nauczyć informatyki. Nauka jest bowiem formą rehabilitacji.


Także dla opiekuna

Ulga jest dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wydatki na rehabilitację odliczą bowiem także ci, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe). Ale dochody osób znajdujących się pod ich opieką nie mogą przekroczyć w ciągu roku 9120 zł.


Musi być zaświadczenie

Kiedy można skorzystać z ulgi? Gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada:

> orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

> decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub

> orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy także osób, które nie ukończyły 16. roku życia).


Leki z limitem

Większość wydatków odliczymy w całości. Niektóre są jednak limitowane. Z opłat na przewodnika, psa i samochód skonsumujemy tylko 2280 zł. Limit jest też na leki. Odliczymy tylko różnicę między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Jeśli więc rodzic utrzymujący niepełnosprawnego syna kupił w grudniu medykamenty przepisane przez lekarza za 200 zł, to może pomniejszyć swój dochód o 100 zł.


Co jest objęte ulgą

W ramach ulgi można pomniejszyć dochód o wydatki na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz domów, przystosowanie samochodów oraz zakup i naprawę indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, a także zakup pomocy szkoleniowych,

- pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, leczenie w uzdrowiskach, zabiegi, wyjazdy dzieci na kolonie i obozy,

- przewodników dla niewidomych (także na specjalnie wyszkolonego psa przewodnika) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, opiekę pielęgniarską oraz pomoc tłumacza migowego,

- leki, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować,

- przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (także wydatki na używanie samochodu osobowego), przejazdy związane z pobytem w zakładach leczniczych, na koloniach i obozach.

Katalog wydatków rehabilitacyjnych premiowanych ulgą znajdziemy w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT.


Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/104954.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #418 dnia: Marzec 12, 2008, 07:43:26 am »
PIT | Dzieci niepełnosprawne

Dodatek pielęgnacyjny pozbawia ulgi prorodzinnej

Zamiana zasiłku pielęgnacyjnego na dodatek pielęgnacyjny oznacza utratę prawa do ulgi prorodzinnej. Zdaniem ekspertów przepisy niesłusznie różnicują sytuację rodziców niepełnosprawnych dzieci. Prawo do ulgi zachowują rodzice dzieci, które chociaż przez część roku otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny.ANALIZA

Z ulgi prorodzinnej, bez względu na wiek dziecka, mogą korzystać rodzice, których dzieci otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny. Uprawnienie to wynika z art. 6 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że dochodzi do zbiegu tych świadczeń. W takim przypadku wypłacany może być tylko dodatek. Przykładowo pełnoletnie niepełnosprawne dziecko po śmierci jednego z rodziców jest uprawnione do renty rodzinnej i w miejsce dotychczasowego zasiłku pielęgnacyjnego zaczyna otrzymywać dodatek pielęgnacyjny przyznany do renty. Obligatoryjna zamiana świadczeń powoduje, że dziecko przestaje spełniać warunki dla skorzystania z ulgi w PIT. To samo dotyczy wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnego rodzica, gdzie ustawowe wymogi są identyczne.

- Ustawodawca nie przewidując konsekwencji zmiany świadczeń, istotnie zróżnicował sytuację prawnopodatkową rodzica niepełnosprawnego dziecka - mówi dr Krzysztof Biernacki z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tymczasem zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są świadczeniami podobnymi ze względu na cel ich przyznawania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zasiłek wypłaca opieka społeczna, a dodatek, jako dodatek do renty, wypłacany jest przez ZUS.

Niesłuszne zróżnicowanie

Marcin Retka, specjalista w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG, wskazuje, że funkcja zasiłku pielęgnacyjnego jest taka sama jak funkcja dodatku pielęgnacyjnego - ma pomóc pokryć wydatki związane z zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

- Niestety, w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna otrzymuje dodatek pielęgnacyjny, ulga prorodzinna nie będzie przysługiwać - potwierdza ekspert.

Jak wyjaśnia, ustawodawca wyraźnie bowiem wskazuje, że warunkiem skorzystania z ulgi jest otrzymywanie przez dziecko zasiłku, a nie dodatku pielęgnacyjnego.

- Takie podejście ustawodawcy wydaje się nieuzasadnione. Należy bowiem podkreślić, że fakt otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego albo dodatku pielęgnacyjnego, których
wysokość jest bardzo podobna, nie zmienia w sposób istotny sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej - mówi Marcin Retka. Jak podkreśla, mimo że źródło finansowania obu świadczeń jest inne, podobnie jak przepisy regulujące ich przyznawanie, to oba świadczenia przyznawane są w podobnym celu i w podobnej wysokości.

- W takiej sytuacji można więc apelować do ustawodawcy, aby dostrzegł to podobieństwo i nie uzależniał możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej od nazwy świadczenia, które otrzymuje osoba niepełnosprawna - argumentuje nasz rozmówca.

Konieczna nowelizacja

Również zdaniem Andrzeja Ossowskiego, radcy prawnego w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło, zróżnicowanie w ustawie o PIT sytuacji rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko według kryterium pobierania zasiłku pielęgnacyjnego budzi wątpliwości.

- Ustawodawca przeoczył, że w sytuacji łącznego pobierania renty rodzinnej oraz dodatku pielęgnacyjnego zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych dziecko nie ma prawa do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego - mówi Andrzej Ossowski.

Dodaje, że jednocześnie sytuacja materialna takich dzieci nie jest wcale lepsza od tych otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, skoro otrzymanie renty rodzinnej związane jest co do zasady ze śmiercią rodzica.

- Doszło zatem do odmiennego uregulowania sytuacji prawnej podatników, a przyjęte kryterium zróżnicowania, tj. pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego, jest wadliwe. W tym zakresie konieczne jest dokonanie nowelizacji art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o PIT - ocenia Andrzej Ossowski.

Zasiłek przez część roku

W przypadku zamiany świadczeń w trakcie roku rodzice zachowują jednak prawo do ulg za ten rok podatkowy. Na ten aspekt zwrócił uwagę Marcin Mianowany, radca prawny w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy. Jak podkreśla nasz rozmówca, dla zachowania ulgi prorodzinnej wystarczy, aby w roku podatkowym, którego dotyczy ulga, dziecko choćby przez krótki okres otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny.

- Ustawodawca nie posługuje się w tym przypadku dodatkowym kryterium zawężającym zakres stosowania ulgi podatkowej, np. do minimalnego okresu, przez jaki to świadczenie ma być otrzymywane. Wobec tego zaprzestanie wypłacania zasiłku pielęgnacyjnego w trakcie roku podatkowego nie pozbawia podatnika możliwości odliczenia od ulgi prorodzinnej na uprawnione dziecko - argumentuje Marcin Mianowany.

Dodaje, że w kolejnym roku podatkowym, w przypadku otrzymywania przez cały rok dodatku pielęgnacyjnego, ulga ta niestety nie będzie już rodzicowi przysługiwać.

- Nie widzę ponadto uzasadnionych podstaw do przyjęcia odmiennej interpretacji przy wspólnym rozliczaniu rodzica z dzieckiem - wskazuje ekspert.

MAGDALENA MAJKOWSKA, Gazeta Prawna Nr 51 (2173) środa, 12 marca 2008 r. > Podatki i rachunkowość
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #419 dnia: Marzec 12, 2008, 04:14:37 pm »
Jak fiskus interpretuje przepisy o internetowej uldze

Grażyna J. Leśniak 12-03-2008

Przedstawiamy wybrane stanowiska urzędów skarbowych

Korzystanie z usługi “multipakiet tp” będącej połączeniem usług “neostrada tp”, “telefonia internetowa tp” oraz “videostrada”, bez wyraźnego wyszczególnienia opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet, nie uprawnia do odliczenia od podatku wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet (US Poznań-Nowe Miasto, nr ZF/415-29/07).


Z ulgi korzystać mogą osoby, które określone zostały przez wystawcę faktury jako odbiorcy usługi, zatem w przypadku użytkowania Internetu przez matkę i córkę na fakturze widnieć powinny dane osobowe zarówno matki, jak i córki (US Poznań-Grunwald, nr AD/415-40/07).


W przypadku ulg odliczanych od dochodu, o których mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym z tytułu korzystania z sieci Internet, każdy z rozliczających się wspólnie małżonków dokonuje odliczenia odrębnie od uzyskanego przez siebie dochodu. Ta sama zasada związana jest z limitem odliczenia, który dotyczy podatnika, a nie małżonków. Ulga na Internet przysługuje bowiem odrębnie każdemu z małżonków pod warunkiem, że każdy z nich udokumentuje wydatek wystawioną na siebie fakturą VAT. Mogą też oboje figurować na jednej fakturze. W takim przypadku kwotę z faktury należy podzielić na dwie różne części (US Warszawa-Mokotów, nr 1433/NL/LF/II/415-82/07/JS).


Mimo że w przepisie nie sprecyzowano, za pomocą jakiego urządzenia należy korzystać z Internetu, aby możliwe było skorzystanie z ulgi, sam fakt używania Internetu za pomocą telefonu komórkowego nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi. Zgodnie z ustawą wydatki związane z dostępem do Internetu muszą być poniesione w związku z użytkowaniem sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Użytkowanie sieci Internet za pośrednictwem telefonu komórkowego nie stanowi jednak przeszkody w korzystaniu z ulgi. Obowiązek udowodnienia korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania w razie ewentualnej kontroli spoczywać będzie na podatniku (US w Chełmie, nr PD/406-23/07).


W przepisach nie zastrzeżono szczególnej formy dla łącza czy też urządzenia, za którego pośrednictwem ma się odbywać korzystanie z sieci Internet. Najczęściej dostęp do Internetu odbywa się przez łącze stacjonarne (stałe łącze internetowe lub gniazdo telefonii stacjonarnej), jednak coraz powszechniejsze staje się również korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonu komórkowego. Taką właśnie formą dostępu do sieci Internet jest usługa “iPlus” wykorzystująca bezprzewodowe rozwiązania telefonii komórkowej. Żaden z ww. sposobów nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi, jeżeli tylko użytkowanie sieci odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika (Drugi US w Opolu, nr PDII/415-14/AG/07).


Poniesiony wydatek na abonament miesięczny za korzystanie z karty operatora sieci komórkowej wyłącznie dla dostępu do Internetu, udokumentowany fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy (US Łódź-Widzew, nr IX-005/242/Z/K/06).


Skoro ulga dotyczy wydatków poniesionych, to konsekwencją tego jest konieczność posiadania oprócz faktury również dowodu zapłaty potwierdzającego uregulowanie faktury. Jeżeli płatność dokonywana jest za pomocą polecenia zapłaty, potwierdzenie dokonania wpłaty powinien stanowić załączony do faktury wydruk bankowy, z którego będzie wynikała kwota dokonanej wpłaty, imię i nazwisko wpłacającego, data poniesienia wydatku i tytuł wpłaty (US w Szamotułach, nr ZN-DF-II/406-2/2006).


Dowód wpłaty w formie książeczki opłat za Internet nie jest warunkiem wystarczającym do odliczenia (US Warszawa-Praga, nr Us34/DD2/415/11/06/EC).


Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/105747.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #420 dnia: Marzec 12, 2008, 04:28:45 pm »
Ulga rehabilitacyjna

Przemysław Wojtasik 12-03-2008

Wczorajszy dyżur poświęcony był zasadom korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Nasza ekspertka Małgorzata Ludwikowska-Piątek z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej odpowiada na pytania czytelników.

Kupuję leki dla chorej mamy (za ponad 600 zł miesięcznie) oraz płacę za opiekę. Czy mogę odliczyć te wydatki?

Tak, ale po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, musi pani utrzymywać mamę, a jej dochody nie mogą przekraczać rocznie 9120 zł. Po drugie, aby skorzystać z ulgi na leki, mama musi mieć orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (rentę szkoleniową albo rentę socjalną). Po trzecie, konieczność stosowania leków musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę i można odliczyć tylko nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie. Po czwarte, ulga na usługi opiekuńcze przysługuje tylko wtedy, gdy są świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Są to osoby, którym orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Po piąte, wydatki muszą być udokumentowane np. rachunkami.

Jestem inwalidą drugiego stopnia i cierpię na różne schorzenia. Od dwóch lat za radą lekarza chodzę na zajęcia z tai-chi, które pomagają mi na wiele dolegliwości. Czy mogę odliczyć opłaty za te zajęcia?

Nie . Odliczyć można tylko wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, opłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Moim zdaniem zajęcia z tai-chi nie są żadną z tych form rehabilitacji. Mimo że polecił je lekarz i faktycznie mogą pomóc w terapii.

Czy mogę odliczyć wydatek na zakup okularów progresywnych?

Tak, pod warunkiem że okulary są niezbędne w procesie rehabilitacji i wiążą się ze schorzeniem niepełnosprawnej osoby. Konieczność ich używania powinna potwierdzać opinia lekarza. Oczywiście niezbędne jest też orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód zakupu okularów.

Mąż miał wypadek samochodowy i od tego czasu jest w śpiączce mózgowej. Ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz rentę. Opiekujemy się nim w domu. Przychodzą do niego rehabilitantka i masażysta, nie wystawiają jednak rachunków. Czy możemy odliczyć wydatki na ich usługi?

Nie.  Aby pomniejszyć dochód o wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, musimy mieć dokumenty potwierdzające ich poniesienie. Mogą to być na przykład rachunki lub faktury. Jeśli nie mamy nic takiego, nie możemy skorzystać z ulgi.

Jestem chory na raka, mam ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Kupiłem pompkę do dozowania chemii, która jest niezbędna w terapii. Czy mogę odliczyć wydatek?

Tak Ulga przysługuje na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Jeśli więc pompka jest niezbędna w terapii (najlepiej gdyby potwierdził to pisemnie lekarz), można odliczyć wydatek na jej nabycie.

Czy wydatki na materiały opatrunkowe związane z moją chorobą można odliczyć w ramach ulgi na leki?

Nie .Trudno uznać materiały opatrunkowe za leki. Trudno też byłoby je zakwalifikować do „indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych”.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/105606.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #421 dnia: Marzec 12, 2008, 09:21:00 pm »
Ulga na dzieci pożera zasiłki

Ziemowit Nowak, Kielce   2008-03-12

Pułapka podatkowej "wielkiej ulgi na dzieci". Część biednych rodzin wychowujących dzieci nie dość, że na niej nie zyska, to może nawet stracić.

- Gdybym skorzystał z ulgi na dzieci, rocznie straciłbym jakieś 300 zł. Mój brat, który ma jedno dziecko, już złożył w skarbówce korektę do PIT-a i rezygnuje z tej ulgi - opowiada "Gazecie" pan Rafał z Kielc.

Pan Rafał zarabia 2000 zł netto. Żona nie pracuje. Mają dwójkę małych dzieci. Ich miesięczny dochód netto na członka rodziny jest niższy niż 504 zł, więc pobierają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zasiłek rodzinny. To 44 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli w sumie 1056 zł rocznie. Tymczasem, jak policzył pan Rafał, ich roczny podatek to 750 zł. Tyle mogliby zyskać dzięki uldze na dzieci. Kwota ta zostałaby jednak doliczona do dochodu rodziny, przez co "na głowę" wyszłoby 516 zł. A to oznaczałoby utratę zasiłku.

- Wystarczy choćby o jeden grosz przekroczyć dochód na członka rodziny, a zasiłek odbieramy. To się zdarza, choćby przy jednorazowych dużych wypłatach, jak odprawa z pracy czy akcje pracownicze. Tak samo będzie w przypadku ulgi rodzinnej - przyznaje Magdalena Gościniewicz, wicedyrektorka MOPR w Kielcach.

O sprawie wiedzą już urzędnicy fiskusa. - Ludzie zaczynają przynosić korekty PIT-ów i rezygnują z ulgi na dzieci. Tłumaczą, że nie chcą stracić świadczenia rodzinnego - mówi Dariusz Nowak, wicenaczelnik I Urzędu Skarbowego w Kielcach.

- Jeżeli przepisy w sprawie ulgi wymagają korekt, to należy je korygować, ale to nie oznacza, że są w całości złe. Na uldze na dzieci skorzysta 10 mln obywateli - mówi tymczasem Marek Jurek, były marszałek Sejmu z PiS. Jego zdaniem Ministerstwo Finansów mogłoby wyłączyć zwiększenie dochodów uzyskane dzięki uldze na dzieci z dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku. - Ta ulga ma poprawiać sytuację rodzin, a nie ją pogarszać - tłumaczy Marek Jurek.

Z danych resortu pracy i polityki społecznej wynika, że w całym kraju wypłaca się ok. 4 mln 600 tys. zasiłków rodzinnych. Sprawa dotyczy więc ok. 1,5-2 mln rodzin. Wszystkie powinny przeliczyć, czy ulga podatkowa na dzieci nie powiększy ich dochodu netto na członka rodziny w taki sposób, że stracą zasiłek. Korzystanie z ulgi nie jest obowiązkowe.

Zasiłek na dzieci to niejedyne świadczenie, które można stracić przez ulgę na dzieci. Dotyczy to także m.in. dodatków mieszkaniowych czy stypendiów socjalnych.

Źródło: Gazeta Wyborcza
http://www.gazetawyborcza.pl/1,82244,5017602.html

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #422 dnia: Marzec 13, 2008, 07:59:08 am »
Idąc śladem Mulesi postu: (z TVN24) Korzystanie z ulgi nie jest obowiązkowe.

Biedna rodzina straci na uldze?

ULGA NA DZIECI NIE MUSI SIĘ OPŁACAĆ

Pułapka podatkowej "wielkiej ulgi na dzieci". Część biednych rodzin wychowujących dzieci nie dość, że na niej nie zyska, to może nawet stracić, bo dzięki uldze zwiększy się ich roczny dochód, a wtedy stracą zasiłek rodzinny - alarmuje gazeta.pl.
- Gdybym skorzystał z ulgi na dzieci, rocznie straciłbym jakieś 300 zł. Mój brat, który ma jedno dziecko, już złożył w skarbówce korektę do PIT-a i rezygnuje z tej ulgi - opowiada Gazecie pan Rafał z Kielc.

Dwa miliony rodzin może stracić?

Pan Rafał zarabia 2000 zł netto. Żona nie pracuje. Mają dwójkę małych dzieci. Ich miesięczny dochód netto na członka rodziny jest niższy niż 504 zł, więc pobierają z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach zasiłek rodzinny. To 44 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli w sumie 1056 zł rocznie. Tymczasem, jak policzył pan Rafał, ich roczny podatek to 750 zł. Tyle mogliby zyskać dzięki uldze na dzieci. Ale ta kwota zostałaby od razu doliczona do dochodu rodziny - i "na głowę" wyszłoby 516 zł. To zaś oznaczałoby utratę zasiłku.

Z danych resortu pracy i polityki społecznej wynika, że w całym kraju wypłaca się ok. 4 mln 600 tys. zasiłków rodzinnych. Zdaniem Gazety sprawa dotyczy więc ok. 1,5-2 mln rodzin. Wszystkie powinny przeliczyć, czy ulga podatkowa na dzieci nie powiększy ich dochodu netto na członka rodziny w taki sposób, że stracą zasiłek.

Korzystanie z ulgi nie jest obowiązkowe.

Sprawdź, ile odliczysz od podatku dzięki dziecku


Urząd nie tak prorodzinny jak ulga

Zasiłek na dzieci to nie jedyne świadczenie, które można stracić przez ulgę na dzieci. Dotyczy to także m.in. dodatków mieszkaniowych czy stypendiów socjalnych.

- Wystarczy choćby o jeden grosz przekroczyć dochód na członka rodziny, a zasiłek odbieramy. To się zdarza, choćby przy jednorazowych dużych wypłatach, jak odprawa z pracy czy akcje pracownicze. Tak samo będzie w przypadku ulgi rodzinnej -
przyznaje "GW" Magdalena Gościniewicz, wicedyrektorka MOPR w Kielcach.

O sprawie wiedzą już urzędnicy skarbowi. - Ludzie zaczynają przynosić korekty PIT-ów i rezygnują z ulgi na dzieci. Tłumaczą, że nie chcą stracić świadczenia rodzinnego - mówi Dariusz Nowak, wicenaczelnik I Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Jurek: Większość i tak skorzysta, ale możnaby poprawić
- Jeżeli przepisy w sprawie ulgi wymagają korekt, to należy je korygować, ale to nie oznacza, że są w całości złe. Na uldze na dzieci skorzysta 10 mln obywateli - mówi tymczasem Marek Jurek, były marszałek Sejmu z PiS. Jego zdaniem Ministerstwo Finansów mogłoby wyłączyć zwiększenie dochodów uzyskane dzięki uldze na dzieci z dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku. - Ta ulga ma poprawiać sytuację rodzin, a nie ją pogarszać - tłumaczy Marek Jurek.

mkg/sk, TVN24


Czytelnicy pytają - Ulga na Internet


Grażyna Leśniak 13-03-2008

Stanisław Walenta radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

Wczorajszy dyżur poświęcony był zasadom korzystania z ulgi na Internet. Nasz ekspert odpowiada na pytania czytelników.

Czy muszę być właścicielem mieszkania, żeby móc sobie odliczyć wydatki?

Nie

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia prawa do tej ulgi od posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego czy domu, w którym korzystamy z dostępu do Internetu. Nie znaczy to jednak, że nie musimy w ogóle mieć tytułu prawnego do lokalu czy budynku, ponieważ organy podatkowe lubią sprawdzać, na jakiej podstawie odliczamy poniesione wydatki. Takim tytułem może być każda forma umowy cywilnoprawnej, która łączy właściciela nieruchomości z podatnikiem korzystającym z ulgi i upoważnia podatnika do korzystania z nieruchomości, czyli np. umowa najmu czy użyczenia. Pamiętać też należy, że odpisać od dochodu możemy tylko te wydatki, które mamy udokumentowane w postaci faktury VAT. Koniecznie musi ona być wystawiona na nazwisko i imię podatnika, z podaniem adresu zamieszkania, czyli miejsca, w którym świadczona jest przez operatora usługa dostępu do Internetu.

Dowiedziałam się z infolinii TP SA, że nie można skorzystać z ulgi na Internet, jeżeli korzysta się z usługi multipakiet. A może jednak mam prawo do ulgi?

Nie.
Aby podatnik mógł w zeznaniu rocznym odliczyć wydatki na Internet, operator musi na fakturze wydzielić kwoty należne z takiego tytułu spośród pozostałych usług, np. rozmów telefonicznych. A ponieważ nie wszyscy to robią, toteż nie każdy multipakiet będzie uprawniał do ulgi.

Faktury za Internet są wystawiane na oboje małżonków, ale płaci je żona. Suma zapłaconych faktur wynosi 800 zł. Małżonkowie składają oddzielne zeznania podatkowe. W zeznaniu żony została wykazana kwota 760 zł, w zeznaniu męża – 40 zł.

Czy jest to prawidłowe?

Tak

Przy tym obydwoje małżonkowie muszą ponieść wydatek. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, aby dwoje małżonków mogło korzystać z odliczenia z tytułu ulgi na Internet, faktura wystawiana przez operatora powinna zawierać dane obydwojga i obydwoje powinni ponosić wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet np. poprzez przelew wychodzący ze wspólnego konta. Należy przy tym zauważyć, że w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wchodzą do niej w całości pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z nich. Oznacza to, że zapłata za korzystanie z sieci Internet z powyższych środków powinna być rozumiana jako poniesienie wydatku przez obydwoje z małżonków.

Czy mogę odliczyć wydatki na Internet, z którego korzystam za pośrednictwem telefonu komórkowego, skoro operator na fakturze podaje je osobno?

Niektóre z organów podatkowych twierdzą, że tak, jeżeli tylko korzystanie z dostępu do sieci Internet odbywa się w miejscu zamieszkania podatnika (lokalu lub budynku). Taka interpretacja wynika z literalnego brzmienia przepisu. Należy przy tym pamiętać, że w praktyce tego rodzaju wydatki są wydatkami na korzystanie z usług tzw. mobilnego dostępu do sieci Internet, a wydaje się jednak, że treść przepisu odnosi się do usług tzw. stacjonarnego dostępu do sieci Internet.

Wskazuje na to użycie w przepisie słów: „wydatki (…) na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku)”. Praktyką organów skarbowych jest wymóg, aby na fakturze VAT dokumentującej wydatki podatnika znajdował się adres potwierdzający miejsce świadczenia usługi przez dostawcę Internetu. Takiej informacji natomiast nie znajdziemy zazwyczaj na fakturze wystawianej przez operatora świadczącego usługi mobilnego dostępu do sieci Internet np. za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Źródło : Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #423 dnia: Marzec 13, 2008, 08:09:42 am »
Pytania dotyczące rozliczeń podatkowych za 2007 rok

PIT - Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej mogę odliczać koszty poniesione w związku z zakupem tzw. środków pomocniczych, czyli cewników urologicznych i strzykawek?

Od dochodu za 2007 rok można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za takie wydatki uważa się między innymi koszty zakupu leków - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Urzędy skarbowe odmawiają odliczenia wydatków na tzw. środki pomocnicze w ramach ulgi rehabilitacyjnej, nie kwalifikując ich do leków. Zgodnie z definicją leku określoną w prawie farmaceutycznym tzw. środków pomocniczych nie zalicza się do leków.

Środków opatrunkowych, cewników, strzykawek do podawania zmiksowanego jedzenia, igieł, zestawów do przetłaczania płynów, które niewątpliwie ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym, nie można jednak zaliczyć do wydatków na zakup leków odliczanych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Więcej : Gazeta Prawna nr 52
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2174.220.0.40.11.4.0.1.htm

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #424 dnia: Marzec 13, 2008, 08:09:47 am »
Odsetki od kredytów mieszkaniowych z ulgą

Izabela Lewandowska 13-03-2008

Ulg mieszkaniowych już nie ma, ale na zasadzie praw nabytych można nadal oszczędzić na podatku. Z ulgi odsetkowej można korzystać aż do 2027 r.

Skorzystają też osoby oszczędzające w kasach mieszkaniowych
Ulga odsetkowa obowiązywała od 1 stycznia 2002 r. Zniknęła 1 stycznia 2007 r., ale osoby, które uzyskały kredyt mieszkaniowy czy pożyczkę mieszkaniową przed tą datą, mogą korzystać z niej jeszcze przez 20 lat, czyli do 2027 r.

Odsetki nią objęte odliczamy od podstawy obliczenia podatku, tj. po pomniejszeniu dochodu o składki na ubezpieczenia społeczne i ewentualne wydatki na darowizny i na korzystanie z Internetu.

Ulga ta nie obejmuje spłaty samego kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, czyli kapitału, a jedynie odsetki od kredytu. Jest limitowana, a limit odnosi się do obojga małżonków. Jeżeli składają odrębne zeznania, z odliczeń może korzystać jedno z nich albo oboje w dowolnie ustalonych proporcjach.

Odsetek nie mamy prawa odliczyć, jeśli korzystaliśmy w przeszłości albo nasz małżonek korzystał z ulg mieszkaniowych: na nabycie działki budowlanej, na cele objęte dużą ulgą budowlaną lub na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej.


Udzielone po 1 stycznia 2002 r.

Ulga obejmuje tylko odsetki od kredytów (pożyczek) udzielonych po 1 stycznia 2002 r. przez banki (ewentualnie inne instytucje działające na podstawie prawa bankowego) i przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Od dochodu wolno odliczyć tylko odsetki od części kredytu odpowiadającej limitowi dużej ulgi budowlanej. Od 2002 r., włącznie z 2007, jest to 189 tys. zł. Odliczać wolno – w granicach tego limitu – odsetki faktycznie zapłacone. Stopa procentowa jest natomiast bez znaczenia. Jeśli więc, zgodnie z umową z bankiem, zmienia się ona, odpowiednio zmienia się też wysokość odliczeń. Ważne, że można odliczać także tzw. karne odsetki płacone bankowi w razie opóźnienia w spłacie rat kredytu.


Po zakończeniu inwestycji

Inwestycję trzeba zakończyć przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskało się pozwolenie na budowę (w rozumieniu prawa budowlanego), ale tylko wówczas, gdy inwestorem jest sam podatnik. Potwierdzeniem tego – stosownie do wymagań wynikających z prawa budowlanego – jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jeżeli mieszkanie kupuje się od dewelopera albo od spółdzielni mieszkaniowej, okres trwania inwestycji jest bez znaczenia.

Warunki odliczenia odsetek są następujące:

- odsetki muszą być faktycznie zapłacone,

- ich wysokość oraz termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez bank lub kasę oszczędnościowo-kredytową,

- odsetki nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ani odliczone od podatku.

W pierwszym zeznaniu składanym po terminowym zakończeniu inwestycji można odliczyć jednorazowo od dochodu wszystkie odsetki zapłacone po zaciągnięciu kredytu aż do końca roku, który obejmuje to zeznanie.

Odliczenia niemające pokrycia w przychodzie (dla opodatkowanych według skali podatkowej – w podstawie obliczenia podatku) nie przechodzą na lata następne, co było zasadą w dotychczasowych przepisach odnoszących się do ulg mieszkaniowych. Odstępstwo dotyczy tylko odsetek zapłaconych przed pierwszym odliczeniem, które przysługuje dopiero po zakończeniu inwestycji.

Gdyby odsetki te za lata 2006 i 2007, przypadające pierwszy raz do odliczenia w zeznaniu za 2006 r., nie miały pełnego pokrycia w przychodzie wynikającym z PIT-36 czy PIT-37, różnicę będzie można odliczyć wyłącznie w roku następnym, czyli w zeznaniu za 2008 r.Jeśli w zeznaniu za 2007 r. po raz pierwszy korzystamy z ulgi odsetkowej, to oprócz załącznika PIT-D do zeznania dołączmy PIT-2K. W latach następnych PIT-2K już się nie składa.


Kto jeszcze może zyskać

W zeznaniu za 2007 r. z ulg mieszkaniowych skorzystasz na zasadzie praw nabytych, jeśli:

- płacisz odsetki od kredytu mieszkaniowego (lub pożyczki) zaciągniętego w latach 2002 – 2006,

- oszczędzasz w kasie mieszkaniowej na podstawie umowy z bankiem zawartej przed 1 stycznia 2002 r.,

- spłacasz (wraz z odsetkami) kredyt bankowy lub pożyczkę z zakładu pracy otrzymane w latach 1992 – 1993 na cele mieszkaniowe,

- nie odliczyłeś w latach poprzednich – z braku dochodu lub podatku – wydatków objętych starymi ulgami: dużą ulgą budowlaną, ulgą na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej oraz remontową.

Skorzystasz z tych odliczeń, jeśli zeznanie podatkowe za 2007 r. składasz na PIT-36 lub PIT-37. Nie masz takiej możliwości, jeśli jako przedsiębiorca wybrałeś opodatkowanie stawką liniową 19 proc. i rozliczasz się na PIT-36L, ani jeśli jednocześnie składasz PIT-37. Nie daje możliwości odliczenia jakichkolwiek ulg złożenie PIT-38, obejmującego dochody kapitałowe, przede wszystkim z gry na giełdzie. Wszystkie ulgi mieszkaniowe wykazuje się w załączniku PIT/D.

Źródło : Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/artykul/106065.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #425 dnia: Marzec 13, 2008, 07:44:53 pm »
Nie wiem czy o samo ale.... podrzucę :((

2008-03-13
Ulga antyrodzinna?
Cytuj
Ulga podatkowa na dzieci miała być dowodem polityki prorodzinnej. Tymczasem biedne rodziny mogą na niej stracić. Ulga spowoduje wzrost dochodów rodzin, które z tego tytułu mogą stracić zasiłki rodzinne.

"Gazeta Wyborcza" opisuje przypadek rodziny z Kielc, której kompletnie nie opłacało się zastosowanie ulgi na dzieci.


Ulga nie dla potrzebujących
http://www.praca.wp.pl/kat,18453,title,Ulga-nie-dla-potrzebujacych,wid,9749232,wiadomosc.html
Cytuj
Zamiana zasiłku pielęgnacyjnego na dodatek pielęgnacyjny oznacza utratę prawa do ulgi prorodzinnej. Eksperci przekonują: przepisy niesłusznie różnicują sytuację rodziców niepełnosprawnych dzieci.
Wprawdzie zgodnie z przepisami z ulgi rodzinnej mogą korzystać rodzice, których dzieci otrzymywały w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek dziecka), to jednak zasiłek ten nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Często zdarza się, że pełnoletnie niepełnosprawne dziecko po śmierci jednego z rodziców zyskuje uprawnienie do renty rodzinnej
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #426 dnia: Marzec 14, 2008, 08:09:19 am »
Wdowa rozliczy się ze zmarłym mężem, takiego prawa nie mają pary w separacji
Anna Wojda 14-03-2008

Wspólne zeznanie mogą wypełnić wdowa lub wdowiec. Jeśli jednak mają dzieci, nie będą mogli rozliczyć się jako samotnie je wychowujący. Przysługuje im bowiem tylko jedna preferencja

Wniosek o wspólne preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez męża lub żonę, jeśli:

> zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w tym roku,

> pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego.

Dodatkowo trzeba oczywiście spełnić warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do żadnego z małżonków nie mogą mieć zastosowania przepisy ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Żadne z nich nie może też płacić podatku liniowego.

Wdowy i wdowcy, których małżonkowie zmarli w 2007 r., a mają dzieci, nie skorzystają jednak z podwójnej preferencji. Nie przysługuje im bowiem prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

O możliwości wspólnego rozliczenia mogą zapomnieć te pary, które były w separacji i sąd – na ich żądanie – orzekł o jej zniesieniu. Wspólnego PIT nie wypełnią, choćby nawet separacja trwała tylko kilka dni. Powód to wspólność majątkowa, a w zasadzie jej brak. Jeśli bowiem zostanie orzeczona separacja, wspólność majątkowa ustaje. Uchylenie separacji powoduje przywrócenie wspólności majątkowej. Musi ona jednak istnieć przez cały rok. Pary zatem, które zdecydowały w 2007 r. o tym, że nie chcą już być w separacji, nie mogą się rozliczać razem. Możliwe to będzie dopiero podczas rozliczeń za 2008 r. Wspólność majątkowa małżeńska łączyła ich bowiem tylko przez część 2007 roku.

Prawa do wspólnego rozliczenia pozbawia też rozwód orzeczony w ciągu roku podatkowego. Ustaje bowiem wspólność majątkowa. Zresztą w takiej sytuacji raczej trudno sobie wyobrazić, by rozwiedzeni byli zainteresowani wspólnym rozliczeniem podatkowym.
Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/106542.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #427 dnia: Marzec 15, 2008, 12:42:19 pm »
Inwalidzi mają prawo odliczać wydatki na leki

i.l. 15-03-2008

Niepełnosprawny albo osoba go utrzymująca może w ramach ulgi rehabilitacyjnej pomniejszyć swój dochód o wydatki na leki

Odliczenie to rozkłada się na okresy miesięczne. W zeznaniu podatkowym za 2007 r. składanym na PIT-37 lub PIT-36 można z niego skorzystać, jeśli wydatki na leki przekraczały w danym miesiącu 100 zł. Odliczenie obejmuje tylko różnicę (nadwyżkę) między wskazaną kwotą (100 zł) a wydatkami na leki poniesionymi w danym miesiącu.

Jeżeli więc niepełnosprawny wydał w 2007 r. w danym miesiącu na leki np. 195 zł, to ma prawo odliczyć od przychodu (lub dochodu) 95 zł (195 zł - 100 zł = 95 zł). W celu ustalenia odliczenia przysługującego za cały 2007 r. trzeba zliczyć odliczenia za poszczególne miesiące.

Zdarza się, że nie we wszystkich miesiącach niepełnosprawny ponosi takie wydatki, bo np. realizuje jednorazowo recepty obejmujące leki potrzebne na trzy miesiące. Jest to z punktu widzenia ulgi nawet korzystne. Powiedzmy, że tak postępuje osoba, której wydatki na ten cel w skali miesiąca wynoszą 195 zł, a więc na trzy miesiące – 585 zł. W takim wypadku za miesiąc, w którym zrealizuje receptę, może pomniejszyć dochód o 485 zł (585 zł - 100 zł = 485 zł). Jak łatwo policzyć, przy tych samych wydatkach rozłożonych na trzy miesiące odliczenie będzie wynosić tylko 285 zł (95 zł x 3 = 285 zł).

Niezbędnym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować określone leki stale lub czasowo.

Ulga na leki przysługuje na wskazanych zasadach wszystkim osobom mającym stwierdzone inwalidztwo, bez względu na jego grupę. Objęte są nią także – oczywiście – wydatki na leki dla dzieci do lat 16 ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Wydatki na wszystkie cele rehabilitacyjne odlicza się od przychodu tylko wtedy, gdy nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub PFRON ani ze środków NFZ bądź gdy nie zwrócono ich podatnikowi w żadnej innej formie. Jeśli były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę między tym, co zapłacił niepełnosprawny (lub podatnik utrzymujący taką osobę), a kwotą zapłaconą z tych funduszy.

Wydatki na leki odliczane w ramach ulgi na rehabilitację muszą być udokumentowane (trzeba mieć dowód potwierdzający ich poniesienie).

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/107021.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #428 dnia: Marzec 19, 2008, 07:52:11 am »
Zachowaj umowę albo potwierdzenie przelewu
Przemysław Wojtasik 19-03-2008

Do skorzystania z ulgi na darowizny nie wystarczy dobre serce, trzeba pamiętać i o wymogach formalnych

Jeśli odpowiednio darowizny nie udokumentujemy, urząd zakwestionuje odliczenie.

Jak ją przekazać? Najczęściej przelewamy pieniądze na konto wybranej organizacji – fundacji, stowarzyszenia. Możemy też jej ofiarować rzeczy – komputer, sprzęt sportowy, a nawet samochód. Oczywiście o darowiźnie możemy mówić tylko wówczas, gdy dajemy coś za darmo, czyli nie oczekujemy niczego w zamian. Jest to bowiem świadczenie nieekwiwalentne. Nie daje darowizny np. przedsiębiorca, który za wsparcie dla chorych jest promowany na stronach internetowych i ulotkach fundacji.

Jeżeli przekazujemy prezenty, potrzebny jest dokument, z którego wynika ich wartość, oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu. Takie warunki najczęściej spełnia umowa darowizny. Honorowym krwiodawcom powinno wystarczyć zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa.

Jeżeli natomiast dzielimy się pieniędzmi, ulgę dokumentujemy dowodem wpłaty na konto. W piśmie Ministerstwa Finansów z 16 stycznia 2003 r. (nr PB5/KD-033-2-16/03) stwierdzono, że chodzi tu o wszelkie dowody wpłat, na których – poza numerem rachunku obdarowanego – jest nazwisko darczyńcy, kwota darowizny oraz cel, na jaki ją przekazano. W razie kontroli urzędu nie wystarczą więc zapewnienia, że pieniądze daliśmy po prostu w kopercie. Potrzebny jest wyciąg z konta (również internetowego) albo przelew pocztowy.

Czy darczyńca może więc wyciąć z gazety ogłoszenie, że fundacja zbiera pieniądze na chore dziecko, zrobić przelew i odliczyć wpłatę w rozliczeniu rocznym?

W zasadzie tak, chociaż w urzędzie może go spotkać niemiła niespodzianka. Przekonali się o tym małżonkowie, którzy chcieli skorzystać z ulgi we wspólnym zeznaniu. Mieli dowód wpłaty na konto obdarowanego. Ale pieniądze poszły z rachunku męża, urząd więc uznał, że żona nie może ich odliczyć, mimo że małżonkowie mieli wspólność majątkową. Niestety, WSA przyznał rację organom podatkowym, a NSA (sygn. II FSK 324/05), chociaż nie zgodził się z ich podejściem, odrzucił skargę z powodu braków w kasacji. Jak więc widać, można przegrać spór z fiskusem, nawet gdy spełnia się warunki z ustawy o PIT (przekazanie darowizny i posiadanie dowodu wpłaty).


Opinia

Jowita Pustuł, partner w spółce J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo podatkowe

Aby odliczyć darowiznę, trzeba mieć oczywiście dowody potwierdzające, że faktycznie ją przekazaliśmy. Nie można jednak kwestionować prawa do ulgi wyłącznie z tego powodu, że pieniądze przelano z konta tylko jednego z małżonków (w wypadku wspólnoty majątkowej). Jeśli środki na rachunku należą do majątku wspólnego, to oboje małżonkowie powinni być uznani za darczyńców. Co ciekawe, w jednym z wcześniejszych wyroków (sygn. III SA 2903/97) NSA przyznał, że wystawienie na jedno z małżonków dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku, nie pozbawia drugiego prawa do ulgi, jeżeli kwota pochodziła ze wspólnego majątku. Aby jednak uniknąć kłopotów, warto w opisie przelewu wpisać oboje darczyńców albo podpisać dodatkowo umowę, w której są wymienieni.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/108741.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #429 dnia: Marzec 19, 2008, 08:04:52 am »
Za małoletniego trzeba wypełnić zeznanie

Anna Wojda 17-03-2008

Jeśli rodzice mogą dysponować dochodami małoletnich dzieci, np. z wynajmu mieszkania, to doliczają je do własnych i wpisują w swoim zeznaniu

Rodzic może się rozliczyć razem z dzieckiem
Jeśli wychowujemy małoletnie dzieci, zarówno własne, jak i przysposobione, powinniśmy ich dochody doliczyć do własnych wykazanych w zeznaniu rocznym. Zrobimy tak tylko wówczas, gdy przysługuje nam prawo dysponowania tymi dochodami. Prawa takiego nie mają tacy rodzice np., których sąd pozbawi władzy rodzicielskiej.

Nie wszystkie jednak dochody, jakie uzyskują dzieci, trzeba wykazywać w PIT. Rodzice nie wpisują do swojego zeznania dochodów z ich pracy, a także ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku. Jeśli małoletnie dziecko ma takie dochody, trzeba złożyć odrębne zeznanie na jego imię i nazwisko. Zeznanie takie wypełniają jednak i podpisują w jego imieniu rodzice.

Zasady te dotyczą tylko dzieci małoletnich, a więc takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Jeśli dziecko ukończy 18 lat, z dochodów uzyskanych w ciągu roku będzie musiało rozliczyć się samodzielnie. Bez znaczenia pozostanie ich źródło i wysokość.

Dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców wykazujemy w załączniku PIT-M. Sam formularz nie jest skomplikowany. Po jego wypełnieniu wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek rodzice przenoszą do odpowiednich miejsc w zeznaniu PIT-36. Służą do tego pozycje od 127 do 130.

Obowiązek doliczenia dochodów małoletnich dzieci do swoich mają tylko osoby wychowujące dzieci własne lub przysposobione. Nie mają go np. dziadkowie lub inni krewni, którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w razie np. śmierci ich rodziców. Wtedy, jeśli dziecko uzyskało jakiś dochód, konieczne jest złożenie w jego imieniu odrębnego zeznania. Zasady te dotyczą również rodzin zastępczych.Oto przykład. Rodzice wynajmują mieszkanie odziedziczone po zmarłym dziadku przez ich 11-letniego syna. Roczny dochód z wynajmu to 20 tys. zł. Pieniędzmi dysponują rodzice. Muszą więc doliczyć je do własnych dochodów i wykazać w PIT-36. Dodatkowo wypełniają jeszcze załącznik PIT-M.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/107752.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #430 dnia: Marzec 19, 2008, 08:07:04 am »
Samotny rodzic składa zeznanie z dzieckiem
Anna Wojda 18-03-2008


Na pytania odpowiada Marek Kolibski, doradca podatkowy ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy


Jestem po rozwodzie. Samotnie wychowuję dziecko. Rozwód orzeczony był w lipcu ubiegłego roku za granicą. Teraz czekam na uznanie tego wyroku w Polsce. Nie wiem jednak, czy mogę rozliczyć się z dzieckiem jako rodzic samotnie je wychowujący. Czy do PIT powinnam dołączyć jakieś dokumenty?

Tak. Wspólne rozliczenie z dzieckiem jest możliwe. Jeśli tylko zagraniczne orzeczenie rozwodowe jest prawomocne, to już w tym roku, w którym był wyrok, jesteśmy samotnym rodzicem. By nim być, nie musimy samotnie wychowywać dziecka przez cały rok. Możemy zatem skorzystać z preferencji przewidzianej w ustawie o PIT. Składając PIT za 2007 r., nie trzeba dołączać do niego żadnych dokumentów. Jeśli urząd skarbowy będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, może zapytać o dokumenty, dokonując czynności sprawdzających.

Przez dwa lata rozliczałam się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Ojciec dziecka mieszka ze mną. Prowadzimy wspólne gospodarstwo, ale nie jesteśmy małżeństwem. Zapytałam urząd skarbowy, czy rozliczam się prawidłowo. Stwierdził, że nie. Zwróciłam zatem pieniądze. Zastanawiam się jednak, co powinnam zrobić, bo w 2007 r. wojewódzki sąd administracyjny wydał w podobnej do mojej sprawie wyrok korzystny dla podatnika. Czy mogę żądać stwierdzenia nadpłaty?

Tak. To chyba najrozsądniejsze rozwiązanie w tej sytuacji. Trzeba wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Urząd zapewne rozpocznie postępowanie w celu sprawdzenia zasadności wniosku. Skoro jednak wydał wcześniej niekorzystną interpretację, pewnie odmówi jej stwierdzenia. Od takiej decyzji należy się odwołać do izby skarbowej. Izba skarbowa zapewne również wyda negatywną decyzję. Wtedy trzeba będzie wnieść skargę do sądu.

W 2006 r. rozwiodłem się z żoną. Dziecko pozostało ze mną. W 2007 r. ożeniłem się ponownie. Czy będę mógł rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący?

Tak. Samotnym rodzicem nie trzeba bowiem być przez cały rok podatkowy. A skoro tak, to preferencyjne rozliczenie powinno być możliwe jeszcze za 2007 r. Wspólnie z dzieckiem czytelnik nie będzie mógł rozliczyć się dopiero za 2008 r. (jeśli będzie pozostawał przez cały rok w związku małżeńskim). Zaskakujące jest jednak to, że Izba Skarbowa w Rzeszowie w podobnej sprawie odmówiła podatnikowi takiego prawa (interpretacja z 30 września 2005 r., nr IS. I/2-4150/29/05). Stwierdziła, że zamieszczenie w ustawie definicji osoby samotnie wychowującej dzieci powoduje, iż ta preferencja podatkowa ma zastosowanie do ściśle wymienionych osób. Ponieważ podatnik pozostaje w związku małżeńskim, nie może się rozliczyć z dzieckiem.

Czy jeśli małoletnie dziecko zarobiło więcej niż 3015 zł, mogę rozliczyć się wspólnie z nim?

Tak. W takiej sytuacji można rozliczyć się z dzieckiem. Przekroczenie limitu dochodów niepowodujących obowiązku zapłaty podatku ma znaczenie jedynie w wypadku dzieci pełnoletnich (do 25. roku życia). Warto też pamiętać, że nawet jeśli dziecko małoletnie kończy 18 lat w trakcie roku podatkowego, przysługuje możliwość preferencyjnego opodatkowania wspólnie z nim jeszcze za ten rok. Z przepisów nie wynika bowiem, by dziecko musiało być małoletnie przez cały rok.

Czy jeśli 21-letnie dziecko zarobiło w Irlandii więcej niż 3015 zł, mogę rozliczyć się wspólnie z nim?

Nie. Syn jest bowiem pełnoletni. Co więcej, dochód osiągnięty w Irlandii jest również opodatkowany w Polsce i jeśli przekroczył 3015 zł, to nie ma pan prawa do wspólnego rozliczenia z synem.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/108387.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #431 dnia: Marzec 19, 2008, 08:08:46 am »
Rodzic może się rozliczyć razem z dzieckiem

Anna Wojda 17-03-2008

Niższy podatek mogą zapłacić osoby samotnie wychowujące dzieci małoletnie albo takie, które jeszcze się uczą. Dziecko nie może jednak studiować za granicą

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na preferencje podatkowe. Mają możliwość wypełnienia PIT razem z dzieckiem. W takiej sytuacji podatek obliczany jest co prawda w podwójnej wysokości, ale od połowy dochodów. Nie wlicza się do nich dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. wygranych w grach liczbowych).

Samotny rodzic nie obliczy jednak w ten sposób podatku, jeśli on lub jego dziecko uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub podatkiem liniowym.


Dla kogo przywileje

Osobą samotnie wychowującą dzieci jest rodzic albo opiekun prawny, jeśli jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczona jest separacja. Samotnie wychowywać dziecko może też osoba pozostająca w związku małżeńskim, gdy jej małżonek pozbawiony jest praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ale uwaga! Zdarza się, że władza rodzicielska przyznawana jest obojgu rodzicom. Nie powoduje to jednak, że oboje mogą korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatku. W takim wypadku z rozliczenia może skorzystać ten rodzic, który faktycznie dziecko wychowuje. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady w interpretacji z 10 maja 2006 r.


Małoletni, czyli nie ukończył 18 lat

O preferencyjnym rozliczeniu mogą myśleć samotni rodzice, którzy wychowują dzieci małoletnie, a więc przed ukończeniem 18 lat. Pamiętajmy jednak, że uzyskanie przez dziecko pełnoletności w trakcie roku podatkowego nie powoduje utraty prawa do rozliczenia w omawiany sposób. Jeśli samotnie wychowujemy dziecko, które w 2007 r. ukończyło 18 lat, możemy jeszcze rozliczyć się wspólnie z nim.

Z tego samego przywileju korzystać mogą wychowujący samotnie dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, i to bez względu na ich wiek. Nauka tylko w kraju

Niższy podatek można zapłacić również wówczas, gdy wychowuje się dzieci uczące się w szkołach i nieuzyskujące dochodów (jednak tylko do ukończenia przez nie 25 lat). Co istotne, dziecko nie może studiować za granicą. Wtedy nie można rozliczać się wspólnie z nim. Naukę musi pobierać w szkołach w rozumieniu przepisów obowiązujących w Polsce. Warto o tym pamiętać, bo urzędy skarbowe konsekwentnie odmawiają w takich wypadkach prawa do preferencyjnego rozliczenia.


Nie wolno się spóźnić

Wychowujący samotnie dzieci mogą się rozliczyć zarówno na formularzu PIT-36 (gdy prowadzą działalność opodatkowaną według skali podatkowej), jak i PIT-37 (gdy np. pracują na etacie itp.).

Rozliczenie możliwe jest tylko na wniosek złożony na formularzu zeznania. Wyboru dokonujemy w poz. 6 poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu. W ten sposób możemy się rozliczyć, gdy zamieścimy wniosek w PIT złożonym w terminie, czyli do końca kwietnia.

Jeśli z zeznaniem się spóźnimy, możliwości tej już nie będziemy mieli. Nie można też skutecznie zgłosić chęci skorzystania z omawianej preferencji przez korektę zeznania złożoną po terminie.


Dochodów nie doliczymy

Pamiętajmy, że nie doliczamy do swoich dochodów tego, co zarobią pełnoletnie dzieci. Oznacza to, że jeśli pełnoletnie dziecko uzyskiwało w 2007 r. dochody, które są opodatkowane (np. z pracy, zleceń), to musi złożyć własne zeznanie podatkowe, i to również wówczas, gdy zarobiło mniej niż 3015 zł.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/107661.html

zwalcio

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #432 dnia: Marzec 19, 2008, 08:18:54 am »
Kurcze te rozliczenia mnie wykończą, ale właśnie się doczytałam, że chyba dobrze rozliczyłam Teściów z ich jeszcze małoletnią córką tylko nie wiem czy dochody za praktykę uczniowską trzeba wykazać w załączniku PIT M bo szwagierka właśnie z tego tytułu uzyskała dochód. Musze im jeszcze sprawdzić ta ulgę prorodzinną, czy przypadkiem przez nią nie stracą zasiłku rodzinnego. Jaka ta nasza biurokracja jest chora i zagmatwana :puppydogeyes:

zwalcio

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #433 dnia: Marzec 19, 2008, 01:58:55 pm »
Wiecie co rano pisałam że rozliczałam Teściów z ich małoletnią córką zrobiłam to w PIT 36 i dołąćzyłam załącznik PIT M jak sie okazało zrobiłam źle. W PIT M wykazuje się jedynie dochody małoletnich z tytułu renty po jednym lub dwóch zmarłych rodzicach, innych dochodów tam się nie umieszcza. W takim przypadku gdy małoletni dostaje wynagrodzenie np z tytułu praktyki uczniowskiej powinien rozliczyć się sam na formularzu PIT 37 i taki PIT podpisuje za niego jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Paranoja. Teraz musze zrobić korektę Teściom i zrobić zeznanie dla szwagirki i do tego wszytskiego musze napisać krótkie wyjaśnienie. Mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie się zgadzało. Trzymajcie kciuki :turn-l:

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #434 dnia: Marzec 19, 2008, 04:41:22 pm »
Zwalcio, zobacz trzeci post przed Twoimi. Ma tytuł: Za małoletniego trzeba wypełnić zeznanie .
Dziś rano go wklejałam.

Są tam wyjaśnienia. M. in. autor tak pisze: "Dochody małoletnich dzieci podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców wykazujemy w załączniku PIT-M. Sam formularz nie jest skomplikowany. Po jego wypełnieniu wynikający z niego dochód oraz sumę zaliczek rodzice przenoszą do odpowiednich miejsc w zeznaniu PIT-36. Służą do tego pozycje od 127 do 130."

Jak widać gazety nie zawsze omówią wszystkie możliwe opcje. Autor nie dodał, że dotyczy to tylko niektórych dochodów dzieci.

Pamiętam też , że wklejałam link prowadzący do instrukcji wypełniania PIT-ów. W nich jest m. in. napisane, jakie dochody wykazuje się w danym formularzu.
Podaję jeszcze raz, może się komuś przyda :
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=151&id=27734

zwalcio

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #435 dnia: Marzec 19, 2008, 06:33:44 pm »
Dziękuję Mulesiu za informacje, na pewno wykorzystam je przy rozliczeniu, byle tym razem było dobrze, ale PIT 37 znam dobrze więc chyba sobie poradzę. Jeszcze raz wielkie dzięki  :::

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #436 dnia: Marzec 20, 2008, 01:31:03 am »
Darowizny na Kościół można odliczyć w całości

Przemysław Wojtasik 20-03-2008

Ulga kościelna to największa szansa na obniżenie podatku. Nie dotyczą jej żadne limity, cała darowizna może pomniejszyć nasz dochód

Wykazujemy ją – tak jak inne darowizny premiowane ulgą – w zeznaniu rocznym, a konkretnie w załączniku PIT/O(kwotę wpisujemy w części B, natomiast w części D podajemy dane obdarowanego). Mogą ją odliczyć od dochodu przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy, właściciele wynajmowanych mieszkań, czyli wszyscy, którzy płacą podatek według skali. W składanym do końca stycznia zeznaniu mogli to też zrobić ryczałtowcy. Problem jest natomiast z właścicielami firm, którzy płacą podatek liniowy (patrz ramka).


Własne zasady rozliczania

Darowizny kościelne rządzą się własnymi prawami. Zasad ich rozliczania nie znajdziemy w ustawie o PIT. Tego, że można je odliczać w całości od dochodu, dowiemy się z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa kościelna). Przez wiele lat toczył się spór o wysokość tej ulgi, na korzyść podatników rozstrzygnął go w końcu Naczelny Sąd Administracyjny w składzie całej izby finansowej (uchwała z 14 marca 2005 r., FPS 5/04).

Nie tylko darczyńcy Kościoła katolickiego skorzystają z tego przywileju. Bez limitu można też odliczyć darowizny m.in. na Kościół Ewangelicko-Augsburski, Chrześcijan Baptystów, Adwentystów Dnia Siódmego, Zielonoświątkowy czy Autokefaliczny Kościół Prawosławny.


Na konkretną działalność

Aby skorzystać z pełnego odliczenia, darowizna musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Ustawa kościelna wymienia jej przykładowe rodzaje – od prowadzenia zakładów dla sierot, przez zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży, po pomoc ofiarom klęsk żywiołowych.

Przykładowo darowizną na taką działalność jest przekazanie sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas zajęć z młodzieżą (wyrok NSA, I SA/Gd 78/97), nie jest nią natomiast kwota przeznaczona na rozbudowę kościoła (interpretacja Pomorskiego US, DP/423-0153/07/AP). Ta druga może być odliczona jako darowizna na cele kultu religijnego, czyli do wysokości 6 proc. dochodu.


Potrzebny dowód wpłaty albo umowa

Od 1 stycznia 2006 r. ustawa o PIT wymaga, aby dary na Kościół dokumentować tak samo jak inne darowizny. Jeśli przekazujemy rzeczy (np. jedzenie albo ubrania), potrzebny jest dokument, z którego wynika ich wartość, oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu (powinna więc wystarczyć umowa). Jeżeli dajemy pieniądze, musimy mieć dowód wpłaty na rachunek.

Wprawdzie takie formalne rygory nie wynikają z ustawy kościelnej (mówi tylko o pokwitowaniu odbioru i sprawozdaniu o przekazaniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą), ale możemy być pewni, że organy podatkowe tu nie odpuszczą (potwierdza to np. interpretacja IS w Warszawie, IPPB2/415-189/07-2/SR).


Opinia

Edyta Głębicka, doradca podatkowy w Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy

W uchwale z 14 marca 2005 r. NSA w pełnym składzie stwierdził, że ustawa kościelna jest przepisem szczególnym w zakresie odliczania darowizn i stanowi samodzielną podstawę ulgi podatkowej. Prawo do tego odliczenia przysługuje wszystkim darczyńcom rozliczającym podatek dochodowy, niezależnie od tego, w jakiej to robią formie. Moim zdaniem dotyczy to także tych, którzy płacą podatek liniowy. Zeznanie roczne PIT-36L nie przewiduje wprawdzie takiej możliwości, jednak konstrukcja formularza nie powinna pozbawiać prawa do ulgi wynikającej z przepisu szczególnego.
Źródło : Rzeczpospolita

Czytelnicy pytają - Kiedy można skorzystać z ulgi na darowizny

Przemysław Wojtasik 20-03-2008

Wczorajszy dyżur poświęcony był zasadom odliczania darowizn. Nasza ekspertka Anna Welsyng - radca prawny, doradca podatkowy w kancelarii welsyng.pl - odpowiadała na pytania czytelników

Mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Czy mogę odliczyć – jako darowiznę – wpłatę na komitet rodzicielski?

Niestety, organy podatkowe mogą zakwestionować takie odliczenie. Uważają bowiem, że komitet rodzicielski nie jest organizacją pozarządową, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Moim zdaniem to kontrowersyjne stanowisko. Komitet rodzicielski może bowiem realizować cele działalności pożytku publicznego, np. prowadzić działania związane z nauką i wychowaniem. Jest to reprezentacja rodziców, którą tworzy się na podstawie ustawy o systemie oświaty. Nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Może występować jako samodzielny, niezależny od szkoły podmiot, także jako płatnik (jeśli np. zatrudnia księgową). Wydaje się więc, że można odliczać przekazaną na rzecz komitetu darowiznę, jeżeli faktycznie jest przeznaczona na cele działalności pożytku publicznego. Większość organów podatkowych się z tym jednak nie zgadza (np. interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, PD III/415-32/05). Także Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie “Rz” (pisaliśmy o tym 3 października 2006 r.) stwierdziło, że nie można w tym wypadku skorzystać z ulgi, ponieważ komitet rodzicielski to wewnętrzny organ szkoły i nie może funkcjonować poza jej strukturą. Tak więc, odliczając taką darowiznę, ryzykujemy spór z fiskusem.

Czy do skorzystania z ulgi na darowiznę krwi wystarczy zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa?

Darowiznę na cele krwiodawstwa potwierdza dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu. Tak mówi art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT. Na pewno z zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa wynika, ile krwi oddaliśmy i na tej podstawie możemy obliczyć jej wartość z zastosowaniem przelicznika w wysokości 130 zł za litr oddanej krwi. Czy takie zaświadczenie może być jednocześnie oświadczeniem o przyjęciu darowizny? Wydaje się, że tak, ponieważ niewątpliwie potwierdza fakt przekazania krwi wskazanej w zaświadczeniu stacji krwiodawstwa. Jednak aby uniknąć zakwestionowania tej darowizny z powodu jej niewłaściwego – zdaniem organów podatkowych – udokumentowania, powinniśmy się postarać, aby podpisała je osoba uprawniona do reprezentowania stacji krwiodawstwa.

Przekazałam w zeszłym roku kilka darowizn. Przekraczają one limit odliczenia, jaką więc kwotę mam wykazać w załączniku PIT/O? Czy wpisać tam wszystkie darowizny i wszystkie obdarowane organizacje?

Darowizny wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT możemy odliczyć do wysokości 6 proc. dochodu (z wyjątkiem przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, które odliczamy na podstawie odrębnych ustaw i które są nielimitowane). Dlatego przy wpisywaniu limitowanych darowizn do załącznika PIT/O trzeba wyliczyć konkretną kwotę, o którą możemy pomniejszyć dochód (przenosimy ją potem do zeznania rocznego). Jeśli przekazana kwota przekracza ustawowy limit, to przy wpisywaniu danych identyfikacyjnych obdarowanych w części D załącznika wykażemy tylko te organizacje, na które przekazaliśmy darowiznę uwzględnioną w kwocie do odliczenia. Jeśli zabraknie nam miejsca na wpisanie wszystkich danych w jednym załączniku, musimy wypełnić kolejne.

Źródło : Rzeczpospolita
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #437 dnia: Marzec 20, 2008, 08:44:07 am »
PIT | Ulga prorodzinna na dzieci niepełnosprawne

Zasiłek nie pozbawia ulgi

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom dzieci otrzymujących w roku podatkowym zasiłek pielęgnacyjny niezależnie od ich wieku i uzyskiwanych dochodów.

Do redakcji Gazety Prawmej docierają sygnały, że niektóre urzędy skarbowe odmawiają prawa do ulgi, jeżeli dochody dorosłego dziecka otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny przekroczyły kwotę niepowodującą obowiązku zapłaty podatku, czyli 3015 zł. Do takich dochodów w przypadku dzieci niepełnosprawnych w praktyce należą m.in. renta socjalna, inwalidzka czy też świadczenie rehabilitacyjne. Z taką interpretacją przepisów przez organy podatkowe nie można się zgodzić. Zgodnie z ustawą o PIT, warunek braku dochodów odnosi się wyłącznie do pełnosprawnych i pełnoletnich dzieci do ukończenia 25 lat, uczących się w szkołach.

Jak wyjaśnia Marcin Mianowany, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, ustawa o PIT w art. 6 ust. 4 określa trzy odrębne grupy dzieci, których wychowywanie uprawnia rodziców do skorzystania z odliczenia. Przepis ten kolejno wymienia dzieci małoletnie oraz dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. W trzecim punkcie wskazano dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Zdaniem Marcina Mianowanego, tak sformułowany przepis art. 6 ust. 4 ustawy o PIT nie powinien przysparzać wątpliwości interpretacyjnych.

- Warunek nieuzyskiwania dochodów, z wyjątkiem dochodów wskazanych w tym przepisie, dotyczy wyłącznie dzieci do ukończenia 25 lat, uczących się w szkołach - potwierdza ekspert.

Jedynym kryterium korzystania z ulgi w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest zatem wyłącznie otrzymywanie przez nie w roku podatkowym zasiłku pielęgnacyjnego.

- W mojej ocenie, niedopuszczalne jest dowolne uzupełnianie przez organ podatkowy warunków poza ściśle wskazanymi dla poszczególnych grup dzieci, które powinny one spełniać, aby rodzicom przysługiwała na nie ulga podatkowa - podkreśla Marcin Mianowany.

1145,08 złotych wynosi ulga na dziecko w rozliczeniu za 2007 rok

MAGDALENA MAJKOWSKA
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2179.220.0.39.11.2.0.1.htm

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #438 dnia: Marzec 21, 2008, 09:17:20 am »
Od 1 maja 2008 r. będą nowe wzory formularzy PIT

Zmiana prawa - Resort finansów przygotował projekt nowych deklaracji, oświadczeń i informacji dotyczących PIT. Mają one obowiązywać od 1 maja 2008 r.


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opracowanie nowych wzorów było konieczne ze względu na zmianę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wykreśliła od 26 października 2007 r. przepisy regulujące kwestie obowiązków płatnika, w tym składania deklaracji, z tytułu należności wypłacanych w związku z zawartą umową aktywizacyjną. Dotychczasowe wzory PIT są w tym zakresie ważne do końca kwietnia. Dlatego od 1 maja 2008 r. zaczną obowiązywać nowe druki: PIT-2, PIT-2A, PIT-2C, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

Wzory nowych formularzy będą miały zastosowanie do dochodów, przychodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2008 r., ale jeżeli przed 1 maja 2008 r. oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych, będą one uznawane za prawidłowe.

eWA MATYSZEWska
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2180.220.0.39.11.2.0.1.htm
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #439 dnia: Marzec 25, 2008, 06:37:26 am »
Jak przekazać 1 proc. podatku
Konrad Piłat 24-03-2008

Czytelnicy pytają. Piątkowy dyżur poświęcony był zasadom przekazywania 1 proc. podatku. Czytelnicy zadawali jednak także inne pytania. Najwięcej dotyczyło ulgi na dzieci.

Adam Mariuk, doradca podatkowy w Deloitte

W zeznaniu podatkowym wskazałem nie tylko fundację, której chciałbym przekazać 1 proc. podatku, ale także cel, na który mają być przeznaczone pieniądze. Urząd odmówił przyjęcia takiego PIT. Czy słusznie?

Nie. Podatnik ma prawo wskazać cel, na który organizacja pożytku publicznego wyda przekazaną kwotę. Potwierdziło to w jednym z pism Ministerstwo Finansów. W tym celu najlepiej wykorzystać część formularza przeznaczoną na dodatkowe informacje i objaśnienia. Urząd nie ma więc prawa odmówić przyjęcia takiego zeznania. Gdyby jednak tak się stało, łatwo ten problem rozwiązać, wysyłając je pocztą.

Za 2007 r. muszę złożyć dwa zeznania: PIT-37, w którym wykażę dochody z pracy, oraz rozliczenie dochodów z giełdy (PIT-38). Czy 1 proc. mogę przekazać w obu tych formularzach?

Tak. W tym roku pierwszy raz można przekazać 1 proc. podatku nie tylko od dochodów rozliczanych według skali podatkowej, ale także od zysków kapitałowych. Kolejną nowością jest to, że swoim podatkiem za 2007 r. mogą się podzielić także przedsiębiorcy rozliczający się według 19-proc. stawki liniowej, czyli składający PIT-36L.

Na moim utrzymaniu jest niepełnosprawny syn w wieku 42 lat, który otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i rentę socjalną. Czy mogę skorzystać z ulgi rodzinnej?

Tak. Z ustawy o PIT wynika, że ulgę mogą m.in. odliczyć osoby wychowujące własne lub przysposobione dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, bez względu na ich wiek.

Ostatnio się dowiedziałam, że nie mogę odliczyć ulgi na dzieci, ponieważ moja córka studiuje za granicą. Czy przynajmniej mogę rozliczyć się z nią na zasadach przewidzianych dla rodziców samotnie wychowujących dzieci?

Nie. Obowiązują tu bowiem te same warunki co przy uldze na dzieci. Z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT wynika, że te preferencyjne formy rozliczeń można zastosować, tylko gdy dziecko uczy się w szkole lub na uczelni wymienionych w przepisach o systemie oświaty lub prawie o szkolnictwie wyższym.

Wydaje się jednak, że można się rozliczyć z dzieckiem, które jest studentem polskiej uczelni, ale zostało przez nią wysłane na pewien okres za granicę, na przykład na stypendium. W takiej sytuacji można także zmniejszyć podatek o ulgę rodzinną. Oczywiście pod warunkiem, że spełnione są pozostałe kryteria.

Jesteśmy z żoną po rozwodzie. Sąd postanowił, że córka będzie mieszkać z matką, natomiast nie ograniczył moich praw rodzicielskich. Córka studiuje i w 2007 r. osiągnęła około 2000 zł dochodu. Czy mogę się rozliczyć wspólnie z nią?

Nie. W tej sytuacji za osobę samotnie wychowującą dziecko należy raczej uznać matkę, ponieważ to z nią córka mieszka przez cały rok. Z tego samego powodu to matka będzie mogła skorzystać z ulgi rodzinnej.

Nie jesteśmy małżeństwem. Mieszkamy oddzielnie u rodziców, ale wspólnie wychowujemy syna. W 2007 r. osiągnęłam niskie dochody i nie muszę płacić podatku. Czy ojciec dziecka ma prawo odliczyć całą ulgę rodzinną?

Tak. Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, mogą w dowolny sposób podzielić się ulgą. Ograniczenia w tym zakresie dotyczą tylko rodziców rozwiedzionych lub będących w separacji.

notował Konrad Piłat

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/111292.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #440 dnia: Marzec 25, 2008, 06:42:36 am »
Pełnoletność także w sprawach podatkowych
Izabela Lewandowska 24-03-2008

Jeśli student czy uczeń oprócz dochodów zwolnionych z podatku lub opodatkowanych ryczałtowo miał jakiekolwiek inne, np. z pracy przez część roku, z umowy- -zlecenia, musi złożyć samodzielnie zeznanie podatkowe na PIT-37

Odnoszą się wtedy do niego wszystkie reguły dotyczące innych podatników. Rozlicza się samodzielnie, jeśli w 2007 r. albo wcześniej przekroczył 18. rok życia. Rozliczenie się z dochodów uzyskanych przez młodych ludzi przed dniem osiągnięcia pełnoletności obciąża ich rodziców.

Sporządzanie zeznania rocznego zacząć trzeba od zaopatrzenia się w formularze podatkowe i skompletowania PIT od płatników. Formularze można otrzymać w urzędzie skarbowym albo ściągnąć z Internetu (www. mofnet.gov.pl > podatki > formularze podatkowe > PIT).

Także dorabiający uczniowie i studenci powinni już otrzymać PIT za 2007 r. od firm i instytucji, w których zarobkowali (płatnicy mieli na to czas do końca lutego). Są one podstawą do sporządzenia zeznania rocznego. Zeznanie podatkowe za 2007 r. muszą złożyć także wówczas, gdy dochody nieobjęte zwolnieniami nie przekroczyły 3013 zł. Jeśli okaże się, że były niższe niż ta kwota, urząd skarbowy zwróci całą pobraną zaliczkę na podatek, bo uzna ją za nadpłatę.

Z reguły młodzi ludzie rozliczają się na PIT-37. Po PIT-36 muszą sięgnąć tylko wówczas, gdy uzyskali dochody z pracy za granicą. Jak wszystkim podatnikom przysługują im ulgi i odliczenia, np. na użytkowanie Internetu, z racji darowizny na szlachetne cele, oraz prawo przeznaczenia 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W razie korzystania z ulg muszą pamiętać także o wypełnieniu załącznika PIT/O. Zeznanie muszą złożyć także uczniowie i studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i jednocześnie w 2007 r. uzyskali inne dochody opodatkowane wedle skali podatkowej. Nie składają zeznania, jeśli jedynym ich dochodem (poza zwolnionymi z podatku i opodatkowanymi ryczałtowo) była renta rodzinna. Wtedy rozliczy ich z fiskusem Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/111294.html

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #441 dnia: Marzec 27, 2008, 06:57:02 pm »
Jak poprawnie rozliczać zagraniczne dochody
Grażyna J. Leśniak 27-03-2008,

O tym, czy i w jakim stopniu wypełnienie zeznania rocznego przyprawi cię o ból głowy, zdecyduje sposób unikania podwójnego opodatkowania w państwie, w którym pracowałeś


Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie pozostawia najmniejszych złudzeń: każda osoba mająca rezydencję podatkową w Polsce (obywatelstwo nie ma tu najmniejszego znaczenia) co do zasady musi tutaj płacić podatki od wszystkich swoich dochodów. I to bez względu na to, gdzie je uzyskała.


Ważna jest rezydencja

Wątpliwości co do tego nie pozostawia art. 3 ustawy o PIT. Wynika z niego wyraźnie, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Ci, którzy kolejny rok z rzędu będą rozliczali zagraniczne dochody, nie mogą jednak robić tego na pamięć. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się bowiem definicja miejsca zamieszkania. Zgodnie z nią (art. 3 ust. 1a) nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobie fizycznej, która ma centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w naszym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ten przepis obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Co ważne, wystarczy, że osoba spełnia jedną z wymienionych w nim przesłanek, aby została uznana za rezydenta, który musi się rozliczyć w Polsce. Wystarczy więc, że podatnik zostawi tu współmałżonka i dzieci albo że będzie otrzymywał wynagrodzenie od polskiego pracodawcy.

A skoro tak, to również tu osoby te – zgodnie z art. 44 ust. 7 – powinny zapłacić 19-procentową zaliczkę na podatek dochodowy i złożyć deklarację podatkową. I to nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciły do kraju, chyba że za granicą przepracowały cały rok.

Nie ominie ich jednak roczne rozliczenie podatku. Może ono nastąpić według jednej z dwóch metod: wyłączenia z progresją (pisaliśmy o tym >> „Dla kogo rozliczenie PIT będzie korzystniejsze”) lub proporcjonalnego odliczenia.

W szczegółach określają je umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z poszczególnymi krajami. Mamy je ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Ich treść można znaleźć w elektronicznej bazie „Lex” pod hasłem „podatki” lub na internetowej stronie Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl).


Proporcjonalnie do zarobków z zagranicy

Żeby nie trzeba było płacić podatku dwa razy od tych samych dochodów (bo w Polsce również trzeba od nich zapłacić podatek dochodowy), w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przepis pozwalający na zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia.

Odpowiedzi na pytanie, jak rozliczyć dochody według tej metody, należy szukać w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. Czytamy w nim, że „jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tj. osoba fizyczna będącą rezydentem podatkowym w Polsce), osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP”.

W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Według tej metody rozliczać się będą z dochodów uzyskanych w 2007 r. osoby, które pracowały m.in. w Austrii, Belgii czy Holandii.


Kwota odliczenia
Istotne jest jednak to, aby kwota podlegająca odliczeniu nie była wyższa niż proporcjonalnie przypadająca na dochód zagraniczny. Jeśli się okaże, że stawka podatku dochodowego za granicą jest wyższa od stawki w Polsce, to niestety nie będzie mowy o odliczeniu w całości zapłaconego za granicą podatku.

Jeżeli natomiast dochody osiągnięte w Holandii czy w Belgii będą jedynymi dochodami podatnika, to od podatku należnego w Polsce może on odliczyć podatek zapłacony np. w Austrii, i to w pełnej wysokości.


Obliczanie podatku – krok po kroku

Stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, należy:

1) zsumować dochody zagraniczne i polskie (jeśli takie były),

2) odliczyć dochody wolne od podatku w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień pobytu (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof) – wysokość diety zależy od kraju, w którym się pracowało,

3) uwzględnić koszty uzyskania przycho dów w wysokości 139,06 zł (rocznie wynosi to 1668,72 zł),

4) obliczyć podatek według skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym w Polsce,

5) od podatku odliczyć odpowiednią kwotę podatku zapłaconego np. w Holandii (zgodnie z art. 27 ust. 9 updof). W tym celu należy dochód z Holandii pomnożyć przez podatek od całości dochodów, a następnie podzielić przez cały dochód (zakładając, że możemy odliczyć cały zapłacony w Holandii podatek),

6) można odliczyć przysługujące ulgi podatkowe oraz składki na ZUS zapłacone w Polsce (zgodnie z art. 26 ust. 1 updof),

7) można też odpisać inne ulgi i odliczenia, jeśli nam przysługują,

8) tak obliczony podatek do zapłacenia w Polsce trzeba następnie odjąć od podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej od łącznych dochodów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

g.lesniak@rp.pl

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/112281.html

Dopiero przyjazd rodziny zmienia rezydencję podatkową
kpt 27-03-2008,

Wyjazd do pracy za granicę i uzyskanie certyfikatu rezydencji nie zawsze oznacza, że podatnik nie musi się rozliczać w Polsce

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2008 r. (nr IPPB2/415-583/07-4/SP).

Podatnik, który zwrócił się z pytaniem, od listopada 2006 r. pracuje w Rosji. Jego pracodawcą jest firma rosyjska, a charakter zajęcia powoduje, że musi na stałe przebywać w Rosji. Wynagrodzenie wypłacane jest w walucie rosyjskiej na konto bankowe w Rosji. Podatnik poinformował, że jego rodzina przebywa w Rosji od lutego 2007 r. z małymi przerwami na finalizowanie prywatnych spraw na terenie Polski.

Wnioskodawca podkreślił, że Federacja Rosyjska uznała go za rezydenta podatkowego, na dowód czego został mu wydany certyfikat rezydencji podatkowej. Dlatego uznał, że nie ma obowiązku rozliczać się w Polsce z podatku dochodowego za cały 2007 r. i lata następne.

Izba Skarbowa w Warszawie uznała jednak, że podatnik zmienił rezydencję podatkową dopiero w momencie, gdy do Rosji przeniosła się jego rodzina. Powołała się na art. 1 ust. 2 umowy z 22 maja 1992 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej między Polską a Rosją (DzU z 1993 r. nr 125, poz. 569). Zgodnie z nim określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z jego prawem podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce jej stałego pobytu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Definicja ta odnosi się zatem do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 umowy, jeżeli osoba fizyczna ma miejsca zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Rosji, to jej status ustala się według następujących zasad. Przede wszystkim uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w państwie, w którym ma stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, to decydują ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Gdy nie uda się ustalić, gdzie podatnik ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie ma stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się go za mającego miejsce zamieszkania w tym kraju, w którym zwykle przebywa. Ostatnim kryterium stosowanym, gdy pozostałe zawiodą, jest obywatelstwo.

Na podstawie tych zasad Izba Skarbowa uznała, że do momentu przyjazdu żony z dziećmi do Rosji ściślejsze związki łączyły wnioskodawcę z Polską. Do takich wniosków doszła, analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych podatnika. Sam wyjazd za granicę, uzyskiwanie tam dochodów i posiadanie certyfikatu rezydencji nie oznacza automatycznie, że wnioskodawca przestał być polskim rezydentem podatkowym. Zmiana miejsca zamieszkania powinna być równoznaczna z przeniesieniem tzw. ośrodka interesów życiowych, czyli w tym wypadku przeprowadzką rodziny.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/112279.html


Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569)
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=72472
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #442 dnia: Marzec 27, 2008, 06:57:33 pm »
Jak poprawnie rozliczać zagraniczne dochody
Grażyna J. Leśniak 27-03-2008,

O tym, czy i w jakim stopniu wypełnienie zeznania rocznego przyprawi cię o ból głowy, zdecyduje sposób unikania podwójnego opodatkowania w państwie, w którym pracowałeś


Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie pozostawia najmniejszych złudzeń: każda osoba mająca rezydencję podatkową w Polsce (obywatelstwo nie ma tu najmniejszego znaczenia) co do zasady musi tutaj płacić podatki od wszystkich swoich dochodów. I to bez względu na to, gdzie je uzyskała.


Ważna jest rezydencja

Wątpliwości co do tego nie pozostawia art. 3 ustawy o PIT. Wynika z niego wyraźnie, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Ci, którzy kolejny rok z rzędu będą rozliczali zagraniczne dochody, nie mogą jednak robić tego na pamięć. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiła się bowiem definicja miejsca zamieszkania. Zgodnie z nią (art. 3 ust. 1a) nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobie fizycznej, która ma centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w naszym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ten przepis obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Co ważne, wystarczy, że osoba spełnia jedną z wymienionych w nim przesłanek, aby została uznana za rezydenta, który musi się rozliczyć w Polsce. Wystarczy więc, że podatnik zostawi tu współmałżonka i dzieci albo że będzie otrzymywał wynagrodzenie od polskiego pracodawcy.

A skoro tak, to również tu osoby te – zgodnie z art. 44 ust. 7 – powinny zapłacić 19-procentową zaliczkę na podatek dochodowy i złożyć deklarację podatkową. I to nie później niż 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciły do kraju, chyba że za granicą przepracowały cały rok.

Nie ominie ich jednak roczne rozliczenie podatku. Może ono nastąpić według jednej z dwóch metod: wyłączenia z progresją (pisaliśmy o tym >> „Dla kogo rozliczenie PIT będzie korzystniejsze”) lub proporcjonalnego odliczenia.

W szczegółach określają je umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z poszczególnymi krajami. Mamy je ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Ich treść można znaleźć w elektronicznej bazie „Lex” pod hasłem „podatki” lub na internetowej stronie Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl).


Proporcjonalnie do zarobków z zagranicy

Żeby nie trzeba było płacić podatku dwa razy od tych samych dochodów (bo w Polsce również trzeba od nich zapłacić podatek dochodowy), w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jest przepis pozwalający na zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia.

Odpowiedzi na pytanie, jak rozliczyć dochody według tej metody, należy szukać w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. Czytamy w nim, że „jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tj. osoba fizyczna będącą rezydentem podatkowym w Polsce), osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium RP, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP”.

W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Według tej metody rozliczać się będą z dochodów uzyskanych w 2007 r. osoby, które pracowały m.in. w Austrii, Belgii czy Holandii.


Kwota odliczenia
Istotne jest jednak to, aby kwota podlegająca odliczeniu nie była wyższa niż proporcjonalnie przypadająca na dochód zagraniczny. Jeśli się okaże, że stawka podatku dochodowego za granicą jest wyższa od stawki w Polsce, to niestety nie będzie mowy o odliczeniu w całości zapłaconego za granicą podatku.

Jeżeli natomiast dochody osiągnięte w Holandii czy w Belgii będą jedynymi dochodami podatnika, to od podatku należnego w Polsce może on odliczyć podatek zapłacony np. w Austrii, i to w pełnej wysokości.


Obliczanie podatku – krok po kroku

Stosując metodę proporcjonalnego odliczenia, należy:

1) zsumować dochody zagraniczne i polskie (jeśli takie były),

2) odliczyć dochody wolne od podatku w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień pobytu (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof) – wysokość diety zależy od kraju, w którym się pracowało,

3) uwzględnić koszty uzyskania przycho dów w wysokości 139,06 zł (rocznie wynosi to 1668,72 zł),

4) obliczyć podatek według skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym w Polsce,

5) od podatku odliczyć odpowiednią kwotę podatku zapłaconego np. w Holandii (zgodnie z art. 27 ust. 9 updof). W tym celu należy dochód z Holandii pomnożyć przez podatek od całości dochodów, a następnie podzielić przez cały dochód (zakładając, że możemy odliczyć cały zapłacony w Holandii podatek),

6) można odliczyć przysługujące ulgi podatkowe oraz składki na ZUS zapłacone w Polsce (zgodnie z art. 26 ust. 1 updof),

7) można też odpisać inne ulgi i odliczenia, jeśli nam przysługują,

8) tak obliczony podatek do zapłacenia w Polsce trzeba następnie odjąć od podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej od łącznych dochodów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

g.lesniak@rp.pl

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/112281.html

Dopiero przyjazd rodziny zmienia rezydencję podatkową
kpt 27-03-2008,

Wyjazd do pracy za granicę i uzyskanie certyfikatu rezydencji nie zawsze oznacza, że podatnik nie musi się rozliczać w Polsce

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2008 r. (nr IPPB2/415-583/07-4/SP).

Podatnik, który zwrócił się z pytaniem, od listopada 2006 r. pracuje w Rosji. Jego pracodawcą jest firma rosyjska, a charakter zajęcia powoduje, że musi na stałe przebywać w Rosji. Wynagrodzenie wypłacane jest w walucie rosyjskiej na konto bankowe w Rosji. Podatnik poinformował, że jego rodzina przebywa w Rosji od lutego 2007 r. z małymi przerwami na finalizowanie prywatnych spraw na terenie Polski.

Wnioskodawca podkreślił, że Federacja Rosyjska uznała go za rezydenta podatkowego, na dowód czego został mu wydany certyfikat rezydencji podatkowej. Dlatego uznał, że nie ma obowiązku rozliczać się w Polsce z podatku dochodowego za cały 2007 r. i lata następne.

Izba Skarbowa w Warszawie uznała jednak, że podatnik zmienił rezydencję podatkową dopiero w momencie, gdy do Rosji przeniosła się jego rodzina. Powołała się na art. 1 ust. 2 umowy z 22 maja 1992 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zawartej między Polską a Rosją (DzU z 1993 r. nr 125, poz. 569). Zgodnie z nim określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z jego prawem podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce jej stałego pobytu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Definicja ta odnosi się zatem do określenia „miejsca zamieszkania” przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 umowy, jeżeli osoba fizyczna ma miejsca zamieszkania zarówno w Polsce, jak i w Rosji, to jej status ustala się według następujących zasad. Przede wszystkim uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w państwie, w którym ma stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, to decydują ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych). Gdy nie uda się ustalić, gdzie podatnik ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie ma stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się go za mającego miejsce zamieszkania w tym kraju, w którym zwykle przebywa. Ostatnim kryterium stosowanym, gdy pozostałe zawiodą, jest obywatelstwo.

Na podstawie tych zasad Izba Skarbowa uznała, że do momentu przyjazdu żony z dziećmi do Rosji ściślejsze związki łączyły wnioskodawcę z Polską. Do takich wniosków doszła, analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych podatnika. Sam wyjazd za granicę, uzyskiwanie tam dochodów i posiadanie certyfikatu rezydencji nie oznacza automatycznie, że wnioskodawca przestał być polskim rezydentem podatkowym. Zmiana miejsca zamieszkania powinna być równoznaczna z przeniesieniem tzw. ośrodka interesów życiowych, czyli w tym wypadku przeprowadzką rodziny.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/112279.html


Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569)
http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=72472
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #443 dnia: Marzec 28, 2008, 11:03:01 am »
Ulga na dzieci to hit tegorocznych rozliczeń

Grażyna J. Leśniak 28-03-2008

Prawie połowa podatników rozliczyła się już z fiskusem z dochodów osiągniętych w 2007 roku. Najczęściej popełniane błędy to brak podpisu pod zeznaniem, przekroczenie limitu ulgi i brak NIP

Choć do zakończenia tegorocznej akcji PIT został już tylko miesiąc, do wielu urzędów skarbowych w kraju wciąż nie wpłynęła ponad połowa spodziewanych zeznań za ubiegły rok. Urzędnicy sądzą, że podatnicy zwlekają z rozliczeniem, bo muszą dopłacić podatek. Wszystko dlatego, że znacznie skróciła się lista ulg podatkowych.


1 proc. wciąż niepopularny

Już pierwsze podsumowania akcji pozwalają stwierdzić, że absolutnym przebojem będzie ulga rodzinna zwana ulgą na dzieci. Przykładowo w województwie zachodniopomorskim skorzystało z niej dotychczas 61 tys. 853 podatników, którzy odliczyli w sumie (od podatku) 78,4 mln zł (średnio po 1266,88 zł). Niewielkim na razie zainteresowaniem cieszy się natomiast możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego.

– Przekazanie 1 proc. podatku zadeklarowało 33 tys. 55 podatników – poinformowała nas Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Szczecinie. Łączna kwota przekazów sięgnęła 1,4 mln zł. Podatnicy przekazywali więc średnio po 43,24 zł.


Jest sporo błędów

Niestety, choć Polacy już po raz 16. wypełniają PIT, niektóre błędy popełniają równie często jak przed laty. Najczęściej zapominają o podpisaniu składanego zeznania, zwłaszcza gdy z fiskusem rozliczają się wspólnie z małżonkiem. Standardowymi już błędami są też: podawanie numeru NIP pracodawcy zamiast własnego, nieprawidłowe zaokrąglanie podstawy opodatkowania i należnego podatku oraz błędy rachunkowe. Często podajemy także adres zameldowania zamiast zamieszkania albo przesyłamy zeznanie roczne na nieaktualnym formularzu. Niestety, nie mamy również zwyczaju informować urzędników o zmianie dowodu osobistego czy numeru konta w banku (brak aktualizacji danych na formularzu NIP-3). Często się też zdarza przekraczanie limitów przysługujących ulg i odliczeń. Ostatnio doszły do tego błędy popełniane przez korzystających z ulgi na dzieci. Chodzi o odliczanie pełnej kwoty limitu w sytuacji, gdy nie ma podatku.

Zdarzają się jednak prawie puste PIT, w których podatnicy ograniczają się do podania jedynie swojego nazwiska. Nawet bez adresu. Pół biedy, gdy taki PIT składany jest osobiście. Gorzej, gdy przesyłany jest pocztą.


Ilu się rozliczyło

Na Dolnym Śląsku do tej pory rozliczyło się z fiskusem około 30 proc. podatników. Nieco lepiej sytuacja wygląda na Górnym Śląsku. Jak powiedziała “Rz” Grażyna Piechota, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Katowicach, w tamtejszych urzędach złożono (w zależności od urzędu) od 35 do 40 proc. PIT.

Także w województwie zachodniopomorskim podatnicy się nie spieszą. Z danych IS w Szczecinie na 14 marca wynika, że do urzędów wpłynęły 256 tys. 554 zeznania podatkowe, czyli 38,05 proc. ich liczby rok wcześniej. W sumie rozliczyło się tam już 329 tys. 194 podatników (czyli 38,43 proc. tych, którzy rozliczyli się przed rokiem). Z kolei według danych Izby Skarbowej w Warszawie w wybranych urzędach Mazowsza roczne rozliczenie złożyło od 20 do 60 proc. podatników. Przykładowo w US Warszawa-Ursynów złożonych zostało ok. 20 proc. przewidywanych zeznań, w US Warszawa-Praga około 25 proc., w US w Płocku – prawie 40 proc., a w US w Ciechanowie około 60 proc. wszystkich spodziewanych PIT.


Irena Ożóg - doradca podatkowy z kancelarii Ożóg i Wspólnicy

Osoba składająca zeznanie podatkowe, w którym korzysta z ulg, powinna liczyć się z tym, że urząd skarbowy je skontroluje. Dlatego wszystkie rachunki i faktury, które dokumentują poniesione wydatki, musi trzymać co do zasady przez sześć lat. Zgodnie z art. 70 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że zeznanie podatkowe za 2007 r. i dokumenty związane z ulgami podatkowymi w nim wykazanymi będziemy musieli przechowywać do końca 2013 r. Chyba że bieg przedawnienia zostanie przerwany lub zawieszony na skutek sporu z fiskusem.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/112681.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #444 dnia: Marzec 28, 2008, 11:19:25 am »
Firmy mogą pomniejszyć dochód o darowizny

Mikołaj Przywara, Paweł Długosz 27-03-2008

Przedsiębiorcy, którzy wspierają dobroczynne organizacje, nie zaliczą wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Ale mogą odliczyć darowizny od dochodu, pamiętając oczywiście o ustawowych limitach

Ten przywilej przysługuje zarówno dużym spółkom (akcyjnym i z ograniczoną odpowiedzialnością), jak i małym, jednoosobowym firmom. Te pierwsze (osoby prawne) mają większe możliwości – mogą odliczyć darowizny do wysokości 10 proc. dochodu (osoby fizyczne do 6 proc. dochodu).

Darowizny można przekazać na różne cele – przede wszystkim na działalność pożytku publicznego, ale także na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła (te ostatnie są nielimitowane).

Od dochodu można odliczyć nie tylko darowizny pieniężne.


Pieniądze i wyposażenie

Firma może także przekazać darowiznę rzeczową. Zgodnie z art. 18 ust. 1b ustawy o CIT przy darowiznach opodatkowanych VAT uwzględnia się podatek należny (wartość to kwota brutto). Przy określaniu wartości darowizny stosuje się art. 14 ustawy o CIT (dotyczący określania wysokości przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych). Ustalając wysokość darowizny, należy zatem wziąć pod uwagę jej wartość rynkową.


Nie dla każdego ulga

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o CIT darowizny premiowane ulgą nie mogą być przeznaczone na rzecz osób fizycznych. Nie odliczymy także darowizny dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłów: elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.


ODLICZAMY, JEŚLI WSPIERAMY CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Aby skorzystać z ulgi, obdarowana organizacja musi prowadzić działalność społecznie użyteczną. Nie musi natomiast mieć statusu organizacji pożytku publicznego

Dochód można zmniejszyć o darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej udppiw), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Powinny one prowadzić działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Tak więc przekazując darowiznę, musimy upewnić się, czy obdarowany spełnia te warunki.


Kogo warto obdarować

Zgodnie z art. 3 ust.1 udppiw działalność pożytku publicznego to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w sferze zadań publicznych. Do organizacji pozarządowych udppiw zalicza niebędące jednostkami finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Ponadto uprawionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego są osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich statutowe cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Mogą to też być stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


Organizacja bez formalnego statusu

Czy obdarowana organizacja musi mieć status organizacji pożytku publicznego, czy też wystarczające jest prowadzenie przez nią działalności w zakresie wynikającej z udppiw?

Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 kwietnia 2004 r. (PB3/8214-108/WK/04) stwierdziło: „skorzystanie z możliwości odliczenia przekazanych darowizn od dochodu nie jest uzależnione od posiadania przez obdarowanego, np. organizację pozarządową, statusu organizacji pożytku publicznego”. Tak wynika z literalnej wykładni art. 18 ustawy o CIT. Potwierdzają to też urzędy. Przykładowo Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 7 maja 2007 r. (1471/DPR2/423-25/07/JB/4) stwierdził: „skorzystanie przez darczyńcę, będącego osobą prawną, z możliwości odliczenia przekazanych darowizn nie jest uzależnione od konieczności posiadania przez obdarowanego statusu organizacji pożytku publicznego w postaci koniecznego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Warunkiem wystarczającym jest samo prowadzenie przez ten podmiot działalności pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach”.


Nie można na budżetówkę i komercję

Obdarowanym nie może być jednostka sektora finansów publicznych, np. szpital publiczny (interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 12 maja 2006 r., 1472/ROP 1/423-62/152/06/DP). Nie może to też być podmiot prowadzący działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Tak wynika z interpretacji Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta z 16 czerwca 2005 r. (PD-1/423-10/05), zgodnie z którą obdarowanym nie może być szkoła tańca.

Odliczyć można natomiast darowizny na organizacje określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE (lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych możemy odliczyć od dochodu w całości

Pamiętaj o dowodach

Pomniejszając dochód o darowiznę, należy pamiętać o konieczności posiadania odpowiedniej dokumentacji. Mówi o tym art. 18 ust.1c ustawy o CIT, zgodnie z którym z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy darowizna udokumentowana jest dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny o charakterze rzeczowym obowiązek dokumentacyjny polega na wykazaniu wartości rzeczy (dobrze jest mieć odpowiedni dokument poświadczający jej wartość rynkową, np. wycenę biegłego) oraz na potwierdzeniu przez obdarowanego przyjęcia darowizny.


Jakie działania sfinansować

Na jaki cel możemy przekazać darowiznę premiowaną ulgą? Katalog jest bardzo szeroki. Są to działania w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

- zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

- działalności na rzecz mniejszości narodowych;

- ochrony i promocji zdrowia;

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

- ratownictwa i ochrony ludności;

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo wymienione wcześniej działania.


NAJWIĘKSZA ULGA DLA POMAGAJĄCYCH KOŚCIOŁOWI

Odliczyć od dochodu można też darowizny na cele kultu religijnego oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Te drugie są nielimitowane

Podatnicy przekazujący darowizny na cele kultu religijnego mogą skorzystać z ulgi do wysokości 10 proc. dochodu.

Ustawa o CIT nie zawiera definicji pojęcia „kult religijny”. Dlatego należy posłużyć się definicją słownikową. Według „Słownika języka polskiego” (t. I, PWN, Warszawa 1978) kult religijny należy rozumieć jako „zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych”. Podobną definicję podał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z 22 września 2005 r. (III SA/Wa 845/05). Zdaniem sądu: „Pojęcie »cele kultu religijnego« należy rozumieć jako środki przeznaczone dla Kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych”.

Zasady dokumentacji darowizn na cele kultu religijnego są takie same jak w przypadku darowizn na organizacje pożytku publicznego.

Najczęstszym obdarowanym jest Kościół katolicki. Zgodnie z interpretacją Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 24 września 2007r. (US.I/423/70/07) w jego przypadku obdarowane mogą być diecezje, parafie, Caritas Polska, klasztory, zakony (zgodnie z ustawą o stosunku państwa do Kościoła).


Odliczamy wszystko

Jeśli przekazaliśmy darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, możemy ją odliczyć od dochodu w całości. Tak wynika z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Potwierdziły to Ministerstwo Finansów w piśmie z 22 kwietnia 2004 r. (PB 3-2420-8214-137-AS-04) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 14 marca 2005 r. (FPS 5/04).


Różne formy działalności

Zgodnie z art. 39 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego działalność charytatywno-opiekuńcza polega w szczególności na:

- prowadzeniu zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,

- prowadzeniu szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,

- organizowaniu pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,

- organizowaniu pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,

- prowadzeniu żłobków, ochronek, burs i schronisk,

- udzielaniu pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,

- krzewieniu idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

- przekazywaniu za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Nie jest to wyczerpujące wyliczenie i za działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów można uznać również inne działania.


Trzeba rozróżnić cel

W praktyce często pojawiają się problemy z zakwalifikowaniem danej darowizny. Chodzi o to, czy jest to darowizna na cele kultu religijnego, czy na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Pierwszą odliczamy do wysokości 10 proc. dochodu, drugą bez ograniczeń. Duże znaczenie ma tutaj treść informacji umieszczona przez darczyńcę na dowodzie wpłaty na rachunek bankowy. Tak wynika z interpretacji Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z 24 września 2007 r. (PUS.I/423/70/07).

Warto też zwrócić uwagę na interpretację Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 2 sierpnia 2007 r. (DP/423-0153/07/AP). Analizował on możliwość odliczenia od dochodu darowizn na rozbudowę budynku kościoła. Zdaniem urzędu „darowizny te nie są przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, o jakiej mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (…) są to darowizny na cele kultu religijnego (jako darowizna na obiekty kultowe). Mogą zatem podlegać odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc z zastosowaniem 10 proc. limitu. Decydujące bowiem znaczenie dla rozstrzyganej kwestii ma w ocenie organu podatkowego treść ostatniego zdania art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym w odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Zatem jednoznacznie ustawodawca dokonał rozróżnienia, zgodnie z którym do darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą powinno się stosować przepisy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, natomiast do pozostałych darowizn, w tym na cele kultu religijnego – m.in. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.


Potrzebny dowód wpłaty i sprawozdanie

Do darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą również stosuje się art. 18 ust. 1c ustawy o CIT. W związku z tym darczyńca powinien mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego lub dokument poświadczający wartość rzeczy oraz przyjęcie darowizny przez obdarowanego. Ponadto, aby prawidłowo udokumentować taką darowiznę, należy mieć pokwitowanie odbioru darowizny oraz sprawozdanie dotyczące jej przeznaczenia. O ile w przypadku pokwitowania nie ma większych problemów dowodowych, o tyle przy sprawozdaniu czasem się pojawiają. Przepisy nie precyzują, jak dokładnie ma takie sprawozdanie wyglądać. Z całą pewnością powinno z niego jednak wynikać, że darowizna była przeznaczona dokładnie na tę właśnie działalność.

Przez sformułowanie „przeznaczenie na działalność charytatywno-opiekuńczą”, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła, należy rozumieć spożytkowanie, wykorzystanie darowizny na wymienioną działalność. Sprawozdanie to powinno obejmować dwa lata i przedstawiać przebieg działalności, wypadków, zdarzeń, relacji (zgodnie z definicją słownikową tego pojęcia). Należy pamiętać, że informacje umieszczone w takim sprawozdaniu powinny być dokładne, konkretne, sprawdzalne, ujęte w taki sposób, aby można było zweryfikować, że darowizny w rzeczywistości zostały przeznaczone na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Zgodnie bowiem z orzeczeniem NSA z 23 marca 2006 r. (II FSK 1405/05) sprawozdanie takie jest dokumentem prywatnym i nie jest objęte domniemaniem prawdziwości przedstawionych w nim oświadczeń.

Mikołaj Przywara jest partnerem w J.Pustuł, M.Przywara Doradztwo podatkowe;

Paweł Długosz jest asystentem podatkowym w tej firmie


Zmniejszamy w trakcie roku

Wpłaciłem darowiznę na fundację, która prowadzi działalność pożytku publicznego. Czy mogę ją już odliczyć w trakcie roku, czyli przy wyliczaniu zaliczki na podatek z działalności?

Tak. Przedsiębiorcy nie składają co prawda deklaracji miesięcznych, ale nadal muszą co miesiąc wyliczać dochód i płacić od niego zaliczkę na podatek. Dochód z działalności mogą zmniejszyć o darowiznę (pamiętając oczywiście o limitach). W ciągu roku nigdzie jej nie wykazują (nie wpisują jej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ nie jest kosztem podatkowym). Pokazują ją dopiero w zeznaniu rocznym.

W ciągu roku nie odliczą darowizny przedsiębiorcy płacący zaliczki w formie uproszczonej (w stałej wysokości).


Najpierw ulga, za rok strata

Prowadzę firmę, w 2006 r. miałem stratę z działalności, a w 2007 r. uzyskałem dochód. Przekazałem też darowiznę na cele pożytku publicznego. Dochód z zeszłego roku jest jednak niższy od połowy straty z 2006 r., tak więc po jej odjęciu nie mogę odliczyć darowizny. Czy muszę wykazywać stratę z 2006 r. w zeznaniu rocznym za poprzedni rok? Nie. Stratę możemy rozliczać przez pięć lat (w jednym roku maksymalnie połowę). Nie musi jej pan wykazywać już teraz, można ją „przenieść” na następne lata. Dzięki temu, być może, uda się odliczyć darowiznę (do wysokości 6 proc. dochodu). Z pytania wynika, że gdyby odjął pan stratę w zeznaniu za 2007 r., ulga na darowizny przepadnie. Można ją bowiem odliczyć tylko w tym roku, w którym ją przekazaliśmy.


Pieniądze na promocję to nie darowizna

Finansujemy regularnie fundację. W zamian za to zamieszcza ona logo i informacje o naszej firmie na swoich stronach internetowych i w ulotkach. Czy wpłaty możemy odliczyć od dochodu jako darowiznę?

Nie. Darowizna to bezpłatne, nieekwiwalentne świadczenie – ma miejsce wtedy, gdy wpłacamy pieniądze (albo dajemy jakieś rzeczy) i nie oczekujemy niczego w zamian. Tymczasem z pytania wynika, że fundacja świadczy firmie usługi promocyjne. Nie jest to więc darowizna. Wydatki na usługi promocyjne będzie jednak można zaliczyć do kosztów podatkowych. Nazwa i logo firmy pojawiają się bowiem na stronach internetowych i w ulotkach fundacji, i to w pozytywnym kontekście – przedsiębiorstwa wspierającego działalność dobroczynną. Będzie więc się dobrze kojarzyła potencjalnym klientom.

Potwierdza to przykładowo interpretacja Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 23 maja 2007 r. (1472/ROP1/423–122/07/KUKM). Spółka zmodernizowała place zabaw, w zamian za co zamieszczono na nich tablice reklamowo-informacyjne. Można się z nich dowiedzieć, komu dzieci zawdzięczają dobre warunki do zabawy. Jest tam także logo sponsora i znaki towarowe sprzedawanych produktów (notabene dla dzieci). Wpływa to na większą znajomość produktu wśród konsumentów, zachęca ich do zakupów i przywiązuje do marki. Poza tym sfinansowanie całej akcji kształtuje pozytywny wizerunek firmy. Dlatego – zdaniem podatnika i urzędu – inwestycję można zaliczyć do kosztów podatkowych. Jak czytamy w odpowiedzi: „Promowanie nazwy podmiotu sponsorującego, jego logo i zastrzeżonych znaków towarowych podatnika wpływa na reklamę produktów spółki (rozpoznanie marki i produktu podatnika), na zwiększenie popularności spółki i jej produktów, i w konsekwencji może realnie przyczynić się do zwiększenia obrotów spółki. W związku z powyższym środki przekazane w postaci poniesionych bezpośrednio kosztów (nakładów rzeczowych) przez podatnika na modernizację placów zabaw stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu”.


Można odliczyć firmowe auto

Czy mogę przekazać fundacji zamortyzowany firmowy samochód i odliczyć jego wartość od dochodu?

Tak Można darować firmowy pojazd fundacji i skorzystać z ulgi podatkowej. W umowie darowizny musimy określić wartość auta (powinna odpowiadać wartości rynkowej). Odliczamy kwotę do wysokości 6 proc. dochodu. Oczywiście obdarowana organizacja musi spełniać warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oddając auto, przedsiębiorca nie musi wykazywać przychodu. Ustawa o PIT mówi bowiem o przychodzie z odpłatnego zbycia firmowego składnika majątku (art. 14 ust. 2 pkt 1). Nie jest „odpłatnym zbyciem” przekazanie samochodu w formie darowizny.

—Przemysław Wojtasik


Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/112422.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #445 dnia: Marzec 31, 2008, 06:47:54 am »
Pytania o rozliczenia za 2007 rok
PIT

W 2007 roku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznano mi 630 zł zapomogi na leki. Czy muszę uwzględnić te pieniądze w PIT-37?

Nie ma takiej potrzeby. Zwolnione z podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (z określonymi zastrzeżeniami). Jeżeli zatem podatnik otrzymał w całym ubiegłym roku w formie zapomogi 630 zł, to tego rodzaju pomoc finansowa jest zwolniona z podatku. W konsekwencji nie trzeba tej zapomogi uwzględniać w rocznym zeznaniu.

31 dni zostało na złożenie zeznania PIT

Podstawa prawna

■ Art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Więcej: Gazeta Prawna nr 63
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2185.220.0.40.12.2.0.1.htm

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #446 dnia: Kwiecień 02, 2008, 06:45:43 am »
Jak uniknąć błędów, wypełniając zeznanie
 
Grażyna J. Leśniak 01-04-2008

Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w rocznych rozliczeniach podatkowych oraz jak poprawnie odliczyć ulgi w rozliczeniu małżeńskim - na pytania czytelników odpowiadał Grzegorz Ogórek, starszy konsultant w zespole ds. PIT PricewaterhouseCoopers


Jestem rencistką, a od września 2007 r. także właścicielką nieruchomości, którą zarządzało Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z tego tytułu nie uzyskałam jednak żadnych przychodów. Prawnik TBS powiedział mi, że dochody z najmu będę wykazywała dopiero wtedy, kiedy urząd miasta oficjalnie przekaże mi nieruchomość. Czy to prawda? Na jakim formularzu mam się rozliczyć: PIT-37 czy może PIT-36?

Tak Jeżeli nie uzyskała pani żadnego dochodu z kamienicy, która została pani oddana na własność, to właściwym formularzem będzie PIT-37.

Zamierzam rozliczyć się wspólnie z mężem i odliczyć ulgę rodzinną oraz na Internet. Obawiam się, że nie będę miała od czego odpisać wydatków remontowych, które zostały jeszcze z lat poprzednich. Czy za rok będę to jeszcze mogła zrobić?

Tak Ulga remontowa przestała już wprawdzie obowiązywać, ale osoby, które z niej korzystały i nie miały na tyle podatku, aby w granicach istniejącego wówczas limitu odliczyć nakłady na remont domu lub mieszkania, zachowały prawa nabyte. Jeśli więc również w tym roku po odliczeniu ulgi na dzieci zabraknie państwu podatku, aby odliczyć ulgę remontową, to prawo do niej nie przepadnie, ale przejdzie na kolejne lata, aż do wykorzystania pełnego limitu odliczeń.

Czy są jakieś zasady dotyczące odliczania ulgi podatkowej na dzieci, gdy małżonkowie zamierzają wspólnie się opodatkować?

Nie Podatnicy mają w tym względzie pełną dowolność – mogą odliczać ulgi po połowie albo w relacji 20:80. Równie dobrze mogą odpisać je od dochodów tylko jednego z nich. W wypadku wspólnego rozliczenia małżonków nie ma to większego znaczenia, bo zarówno dochody, jak i podatek są kumulowane. Od strony rachunkowej nic się nie zmieni, bo wynik będzie ten sam.

Rozliczając się w tym roku, zajrzałam do starych rozliczeń i zauważyłam, że w rozliczeniu za 2000 r. były błędy, skutkiem czego dostałam niższy zwrot niż powinnam. Czy jest możliwość skorygowania tamtego zeznania?

Generalnie może pani skorygować swoją roczną deklarację za 2000 r., nie będzie to jednak miało już wpływu na zwrot nadpłaty podatku. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, który wysyła się łącznie z korektą, wygasa po upływie pięciu lat od dnia złożenia rocznego zeznania. W związku z tym korekta deklaracji w tym wypadku nie ma sensu, ponieważ i tak nie odzyska pani nadpłaconego podatku za 2000 r.

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/114374.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #447 dnia: Kwiecień 02, 2008, 06:47:37 am »
Syn wynajmuje, ale płaci ojciec
Dorota Gajos 31-03-2008

Dochody uzyskane z tytułu najmu lokalu stanowiącego współwłasność małoletniego dziecka winny być rozliczone w zeznaniu podatkowym rodziców, nawet jeśli podatek z najmu opłacany jest formie ryczałtu

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Gdańsku (BI/4117-0070/07).

http://sip.mf.gov.pl

Źródło : Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/114137.html

Mulesia

 • Gość
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #448 dnia: Kwiecień 02, 2008, 07:58:21 am »
Ulga rodzinna do poprawki

*Nie wszystkie dzieci są równo traktowane w przepisach o uldze rodzinnej
*Odpisanie ulgi może pozbawić prawa do zasiłku rodzinnego
*Przepisy regulujące zasady korzystania z odliczenia wymagają zmian

RAPORT

Rozliczenia podatkowe za 2007 rok są pierwszą okazją do odpisania od podatku ulgi z tytułu wychowywania własnych lub przysposobionych dzieci. Podatek można pomniejszyć aż o 1145,08 zł na każde dziecko. Skorzystanie z tej preferencji nie zawsze jednak będzie możliwe i nie dla wszystkich może okazać się korzystne. Ulgi nie mogą odliczyć rodzice płacący wyłącznie zryczałtowany lub liniowy PIT. Przysługuje ona jedynie rodzicom lub osobom, które dziecko przysposobiły. Nie uwzględnią jej zatem opiekunowie prawni i rodziny zastępcze. Takie rozróżnienie kłóci się z zasadą równego traktowania podatników względem prawa.

Zbyt pochopne odpisanie ulgi może mieć negatywne konsekwencje dla podatników korzystających z zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego.

- Odpisanie od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci może istotnie wpływać na wielkość dochodu będącego podstawą przyznania rodzinie pomocy materialnej w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych - potwierdza ekspert podatkowy, dr Krzysztof Biernacki z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Utrata preferencji

Ekspert wyjaśnia, że w rodzinach uzyskujących relatywnie niskie dochody odpisanie od podatku ulgi w efekcie może obniżyć wartość podatku do zera. Spowoduje to automatycznie wzrost dochodów o wartość podatku należnego, który może skutkować utratą prawa do świadczeń rodzinnych w następnym okresie zasiłkowym.

Rodzice dorosłych, niepełnosprawnych dzieci (bez względu na wiek) muszą natomiast pamiętać, że ustawa o PIT wyraźnie uzależnia prawo do ulgi rodzinnej od otrzymywania przez dziecko zasiłku pielęgnacyjnego, a nie dodatku pielęgnacyjnego.
Ten pierwszy wypłaca opieka społeczna, natomiast drugi, jako dodatek do renty (rodzinnej, inwalidzkiej) wypłacany jest przez ZUS. W praktyce zdarza się, że dochodzi do zbiegu tych świadczeń. W takim przypadku wypłacany może być tylko dodatek, co oznacza, że osoba niepełnosprawna przestaje spełniać warunki do objęcia ją ulgą rodzinną.

Studia za granicą

W zeznaniu podatkowym ulgi nie mogą odpisać rodzice dzieci studiujących za granicą. Warunkiem odliczenia ulgi na dzieci, do ukończenia 25 lat, jest pobieranie nauki w szkołach, o których mowa w polskich przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Resort finansów wprawdzie zapowiedział zmianę przepisów i objęcie ulgą rodzinną także rodziców, których dzieci uczą się za granicą, jest jednak mało prawdopodobne, że nastąpi to przed upływem terminu do złożenia zeznania rocznego za 2007 rok.

Anna Misiak, doradca ds. PIT i ZUS w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, zwraca uwagę, że w świetle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o PIT można mówić o dwóch możliwych sytuacjach mających swoje przełożenie na skutki w zakresie ulgi rodzinnej. Pierwsza, w której student sam podejmuje naukę na uczelni zagranicznej, bez pośrednictwa uczelni polskiej. Wówczas skorzystanie z ulgi rodzinnej nie jest możliwe. Druga sytuacja obejmuje przypadek, gdy dziecko podejmuje naukę w polskiej uczelni, z której jest kierowane za granicę w celu odbycia części studiów.

- W tym wypadku dziecko w dalszym ciągu formalnie jest studentem uczelni polskiej i jego rodzice powinni mieć prawo do skorzystania z ulgi - twierdzi Anna Misiak.

Dochody dziecka

Rodzice, którzy w zeznaniu podatkowym zamierzają odpisać ulgę rodzinną na dzieci dorosłe (do ukończenia 25 lat), uczące się w szkołach, muszą wiedzieć, że dzieci te nie mogą uzyskiwać dochodów. Wyjątek stanowią dochody wolne od podatku, renta rodzinna oraz dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok - 3015 zł).

Jak wskazuje Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB- -Partner, w przypadku gdy dziecko uzyskało w 2007 roku dochody z pracy za granicą, decydujące znaczenie dla zachowania prawa do ulgi będzie miała stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania.

- Jeżeli dziecko uzyskało zarobki w kraju, z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania na zasadzie wyłączenia z progresją (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania), dochód, niezależnie od jego wysokości, będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce. Nie wpłynie on na uprawnienie rodzica do odliczenia ulgi - mówi Grażyna Nelip.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy do rozliczenia dochodów ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego (np. Austria, Dania, Holandia).

- Dochody takie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że rodzice w praktyce zachowają prawo do ulgi tylko wtedy, gdy podstawa opodatkowania dochodu dziecka nie przekroczy kwoty 3015 zł - przypomina Grażyna Nelip.

Rodzice, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód lub separacja, muszą pamiętać, że ulga przysługuje im obojgu, pod warunkiem że dziecko w trakcie roku podatkowego faktycznie zamieszkuje u każdego z nich. Jak podkreśla Anna Misiak, w takim przypadku mogą oni odliczyć część ulgi proporcjonalnie do liczby miesięcy pobytu dziecka u rodzica. Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że przepisy nie precyzują jednak, na jakiej podstawie rodzic miałby udowodnić faktyczne zamieszkiwanie z dzieckiem.

- Dobrym rozwiązaniem jest spisanie przez rodziców wspólnego oświadczenia, w którym potwierdzają zamieszkiwanie dziecka u każdego z nich przez określoną część roku - radzi nasza rozmówczyni.

- Dopiero praktyka pokaże, w jaki sposób urzędy będą weryfikowały uprawnienie rodzica do odliczenia części ulgi - mówi Anna Misiak.

POSTULUJEMY

Minister finansów powinien wystąpić z inicjatywą zmiany przepisów, aby umożliwić równe prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej wszystkim podatnikom.

MAGDALENA MAJKOWSKA

Gazeta Prawna nr 65
http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2187.220.0.39.11.1.0.1.htm

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26484
podatki - odliczenia-darowizny-PIT-y
« Odpowiedź #449 dnia: Kwiecień 02, 2008, 09:33:04 am »
20 sposobów na skorzystanie z ulgi prorodzinnej


Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem linowym lub w sposób zryczałtowany, może skorzystać z ulgi rodzinnej, jeżeli osiąga jednocześnie dochody rozliczane według skali podatkowej.


Małżonkowie wychowują dwoje dzieci w wieku siedmiu i dziesięciu lat. Żona nie pracuje i zajmuje się wychowywaniem dzieci. Mąż prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według 19-proc. stawki liniowej. Równocześnie osiąga przychody ze stosunku pracy opodatkowane według zasad ogólnych. W tej sytuacji rodzina może skorzystać z odliczenia ulgi na dzieci.

Ulgę rodzinną można odpisać wyłącznie od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli według progresywnej skali podatkowej. Ulgi nie można zatem odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego oraz podatku liniowego. W opisanej sytuacji ojciec dzieci oprócz dochodów opodatkowanych liniowo osiąga również dochody ze stosunku pracy, który jest odrębnym źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej. Pamiętać należy, że przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczane na zasadach podatku liniowego lub w sposób zryczałtowany nie podlegają kumulacji z dochodami opodatkowanymi ze stosunku pracy. Dochody te należy rozliczyć odrębnie. Dzięki temu ojciec dzieci będzie mógł uwzględnić ulgę przy rozliczaniu podatku od dochodów z umowy o pracę.

Ważne!

Brak dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych po stronie obojga rodziców pozbawia prawa do odliczenia ulgi rodzinnej.


Warto podkreślić, że ulgę na dzieci można odliczyć od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. Dzięki temu ulga rodzinna nie przepadnie, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców rozlicza się z fiskusem według skali podatkowej. W takiej sytuacji może on dokonać pełnego odliczenia ulgi w swoim zeznaniu. Niestety, brak dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych po stronie obojga rodziców skutkuje utratą prawa do ulgi rodzinnej. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy oboje rodzice rozliczają swoje przychody tylko w sposób uproszczony.

Ulga niezależnie od wysokości dochodów

Ulga rodzinna przysługuje niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Żeby skorzystać z odliczenia, wystarczy płacić minimalny podatek.

Podatnik pracuje jako nauczyciel i zarabia ok. 1,8 tys. zł, żona osiąga miesięczny dochód z pracy na umowę zlecenia w wysokości ok. 500 zł. Podatnicy wychowują czwórkę małoletnich dzieci. Podatnikom przysługuje zatem kwota ulgi w wysokości aż 4580,32 zł.

Wyjaśnijmy, że ulga rodzinna polega na odliczeniu od podatku określonej przez ustawodawcę kwoty z tytułu wychowywania dzieci. Stanowi ona iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek w danym roku w pierwszym przedziale skali podatkowej. W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok limit odliczenia na każde dziecko wynosi 1145,08 zł (2 x 572,54 zł).

W tym opisanym przypadku wysokość dochodów rodziców i tym samym płaconego podatku nie pozwoli na uwzględnienie w rocznym zeznaniu podatkowym pełnej kwoty ulgi. Nie oznacza to jednak, że rodzina utraci prawo do podatkowej preferencji. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujące zasady korzystania z ulgi, nie przewidują progu dochodów uprawniającego czy też pozbawiającego prawa do odliczenia. Oznacza to, że wysokość zarobków, a co za tym idzie - płaconych podatków, może mieć jedynie wpływ na faktyczną kwotę odliczenia. Nie każdy płaci bowiem na tyle wysoki podatek, aby odliczyć pełną kwotę ulgi. W przypadku gdy należny podatek jest niższy niż kwota przysługującego odliczenia, ulgę należy odpisać do wysokości podatku. W efekcie urząd skarbowy po złożeniu rocznego zeznania zwróci rodzicom cały zapłacony w trakcie roku podatek. Trzeba pamiętać, że nadwyżka ulgi nie przechodzi na następny rok podatkowy. Oznacza to, że niewykorzystana część ulgi przepadnie.

Ważne!

Jeżeli podatek jest niższy niż kwota przysługującej ulgi rodzinnej, ulgę można odpisać do wysokości podatku. Nadwyżka ulgi nie przechodzi na następny rok podatkowy.


Reasumując, żeby skorzystać z ulgi rodzinnej, wystarczy oddawać fiskusowi choćby minimalny podatek. Ulgi nie mogą odpisać osoby, które nie uzyskują żadnych dochodów opodatkowanych według skali ani rodzice, których dochód nie przekracza kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w rozliczeniu za 2007 rok 3015 zł), a także rolnicy, którzy w ogóle nie płacą podatku dochodowego.

Dodatek pielęgnacyjny wyłącza ulgę rodzinną

Z ulgi mogą korzystać rodzice dzieci bez względu na wiek, pod warunkiem że otrzymują one zasiłek pielęgnacyjny. Do ulgi nie uprawnia pobieranie dodatku pielęgnacyjnego.


Córka podatniczki ma 21 lat i orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Do czerwca 2007 r. pobierała zasiłek pielęgnacyjny. Po śmierci ojca nabyła prawo do renty rodzinnej i dodatku pielęgnacyjnego w miejsce dotychczasowego zasiłku pielęgnacyjnego. Ponieważ w opisanej sytuacji córka otrzymywała zasiłek pielęgnacyjny przez część roku podatkowego, matka będzie mogła odliczyć od podatku ulgę rodzinną za 2007 rok. Prawo do ulgi utraci jednak od następnego roku podatkowego, w którym córce będzie już wypłacany wyłącznie dodatek pielęgnacyjny.

Wyjaśnijmy, że w przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice mają prawo do odliczania ulgi rodzinnej bez względu na wiek dziecka, jeżeli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. W praktyce zdarza się, że dochodzi do zbiegu tych świadczeń. W takim przypadku wypłacany może być tylko dodatek. Sytuacja taka miała miejsce w opisanym przypadku, gdzie po śmierci rodzica zamiast zasiłku pielęgnacyjnego córce zaczęto wypłacać dodatek pielęgnacyjny jako dodatek do renty rodzinnej. Obligatoryjna zamiana świadczeń powoduje, że osoba niepełnosprawna przestaje spełniać warunki do objęcia ją ulgą rodzinną w PIT.

Warto wskazać, że zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są świadczeniami podobnymi ze względu na cel ich przyznawania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zasiłek wypłaca opieka społeczna, a dodatek pielęgnacyjny, jako dodatek do renty, wypłacany jest przez ZUS.

Konkubenci mają prawo do ulgi

Ulga na dziecko przysługuje rodzicom dziecka, przy czym bez znaczenia jest fakt, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim.


Rodzice wychowują dwuletnią córeczkę. Podatnicy nie są małżeństwem. Mieszkają razem, przy czym ojciec dziecka jest zameldowany pod innym adresem niż córka i matka dziecka. W tym przypadku rodzice mogą skorzystać z ulgi na córkę. Podkreślić należy, że ulga rodzinna nie jest ulgą małżeńską. Zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy przysługuje ona rodzicom, a nie małżonkom. Ustawodawca nie uzależnił zatem prawa do skorzystania z preferencji od pozostawania rodziców w związku małżeńskim. Istotne jest aby podatnik, który chce z ulgi skorzystać, wychowywał w roku podatkowym dzieci. W opisanym przypadku rodzice wspólnie wychowują córkę, dlatego nie ma przeszkód, aby odpisali ulgę od podatku. Podkreślić należy, że zameldowanie ojca pod innym adresem niż córka i matka dziecka nie pozbawia prawa do skorzystania z odliczenia. Meldunek oznacza jedynie formalny adres ojca. Rodzice faktycznie zamieszkują razem i wspólnie wychowują dziecko, a zatem spełniają ustawowy warunek odpisania ulgi od podatku.

Korzystając z odliczenia w rocznym rozliczeniu podatkowym rodzice muszą jednak pamiętać, że kwota odliczenia przysługuje im wspólnie (tak samo jak w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim). Rodzice mogą jednak, według własnego uznania, dokonać odliczenia pełnej kwoty ulgi od podatku jednego z nich lub podzielić się ulgą, tak aby każdy z nich od swojego podatku odliczył jej część. Ważne jest, aby suma dokonywanych odliczeń nie przekraczała kwoty ulgi przysługującej łącznie obojgu rodzicom, czyli w przypadku jednego dziecka - 1145,08 zł.

Ulga może pozbawić prawa do zasiłku rodzinnego

Odliczenie ulgi rodzinnej w wysokości 1145,08 zł na każde dziecko może wpływać na wielkość dochodu stanowiącego podstawę przyznania świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rodzice wychowują dwuletniego i pięcioletniego syna. Rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Rodzice mogą skorzystać z ulgi rodzinnej. Pomniejszając należny podatek o kwotę ulgi, muszą jednak mieć świadomość, że może to spowodować utratę prawa do zasiłku rodzinnego. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego jest osiągnięcie określonego dochodu. Za dochód należy natomiast uznać przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, pomniejszone m.in. o należny podatek dochodowy od osób fizycznych. Skorzystanie z ulgi rodzinnej w praktyce może powodować, że podatnik w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego (urząd zwróci cały zapłacony podatek) lub zapłaci minimalną kwotę. W konsekwencji automatycznie podwyższy się jego dochód ustalany na potrzeby ustawy o świadczeniach rodzinnych, co może uniemożliwić przyznanie świadczenia rodzinnego w następnym okresie zasiłkowym.

Warto wskazać, że przykładowa kwota zasiłku rodzinnego to 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia piątego roku życia, ale już np. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie. Podatnicy otrzymujący zasiłek rodzinny powinni zatem szczegółowo wyliczyć, co będzie dla nich korzystniejsze - skorzystanie z ulgi na dzieci, czy utrzymanie świadczeń rodzinnych. Warto przy tym pamiętać, że aby uzyskać cały zwrot podatku, trzeba zarabiać o wiele więcej niż wynosi próg dochodów dla pomocy państwa dla rodzin (zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504 zł).

Rodzinom korzystającym z zasiłku rodzinnego nie grozi utrata już przyznanego świadczenia. Odpisując ulgę na dzieci w deklaracji podatkowej za 2007 rok, można stracić możliwość otrzymania zasiłku dopiero w następnym okresie zasiłkowym przypadającym od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.

Rodzina zastępcza nie skorzysta z odliczenia

Podatnicy tworzący rodziny zastępcze nie mogą odliczyć od podatku ulgi rodzinnej na dzieci, nad którymi sprawują opiekę.

Podatniczka jest rodziną zastępczą dla dwójki dzieci w wieku 12 i 9 lat. Zastępcza matka nie będzie mogła skorzystać z ulgi rodzinnej w podatku dochodowym. W zakresie prawa do odliczania ulgi sytuacja rodzin zastępczych jest taka sama, jak opiekunów prawnych dzieci. W świetle obowiązujących przepisów nie mogą oni odliczać ulgi rodzinnej, która przysługuje wyłącznie podatnikom będącym rodzicami dzieci (biologicznymi lub adopcyjnymi). Wyjaśnijmy, że opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej zapewnia się dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza powstaje na mocy orzeczenia sądu i stanowi czasową formę opieki nad dziećmi. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone zarówno małżonkom, jak i osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają określone warunki.

Ważne!

Ulga rodzinna przysługuje wyłącznie rodzicom lub osobom, które dziecko przysposobiły. Podatku nie mogą pomniejszyć opiekunowie prawni, którzy nie są rodzicami dziecka, ani rodziny zastępcze.


W odróżnieniu od adopcji, utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje jednak powstania więzi prawnorodzinnej pomiędzy dzieckiem a rodzicami zastępczymi. W praktyce dzieci zwykle przebywają w rodzinie zastępczej do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej.

Nie każde wychowywane dziecko objęte jest ulgą

Prawo do odliczenia ulgi rodzinnej od podatku dochodowego przysługuje podatnikowi nie na wszystkie wychowywane własne lub przysposobione dzieci, ale wyłącznie na dzieci spełniające określone warunki ustawowe.


Rodzice wychowują troje dzieci. Najmłodsza córka ma 15 lat. Starsza córka skończyła 23 lata i studiuje zaocznie. Od maja 2007 r. zatrudniona jest na umowie o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1,7 tys. zł netto. Najstarsze dziecko - 27-letni syn - jest niepełnosprawne (znaczny stopień) i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. W tej sytuacji rodzice będą mogli skorzystać z ulgi rodzinnej na dwoje dzieci. Wyjaśnijmy, że zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę ulgi rodzinnej, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 tej ustawy. Przepis ten wymienia:

 dzieci małoletnie,
 dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
 dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach ustawy Prawo o systemie oświaty lub w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zatem wyraźne wyodrębnione trzy grupy dzieci, których wychowywanie uprawnia rodziców do skorzystania z ulgi rodzinnej. W przypadku dwóch z nich ustawodawca obwarował możliwość skorzystania z ulgi dodatkowymi wymogami.

W opisanym przypadku rodzice będą mogli odliczyć ulgę rodzinną na najmłodszą córkę oraz syna. Córka podatników ma 15 lat, zatem jest jeszcze dzieckiem małoletnim. Zgodnie z ustawą o PIT ulga rodzinna przysługuje na dzieci małoletnie (które nie ukończyły jeszcze 18 lat), przy czym nie muszą one spełniać żadnych dodatkowych warunków. Rodzice odpiszą od podatku także ulgę na najstarszego syna. Wprawdzie ukończył on 25 lat, jednak jest osobą niepełnosprawną i pobiera z tego tytułu zasiłek pielęgnacyjny. Uzyskiwanie przez dziecko takiego świadczenia pozwala rodzicom na korzystanie z podatkowej preferencji bez względu na wiek dziecka. Warto podkreślić, że wymóg otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego jest tutaj jedynym kryterium korzystania z ulgi.

Rodzice nie będą mogli natomiast uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi na studiującą córkę. W przypadku pełnoletnich, pełnosprawnych dzieci skorzystanie z ulgi obwarowane jest warunkami, które dzieci te muszą spełniać. Są to: kryterium wieku, pobierania nauki oraz braku dochodów (z trzema wymienionymi w ustawie wyjątkami). Córka podatników nie ma ukończonych 25 lat, a zatem spełnia kryterium wieku, ponadto studiuje, a zatem spełnia również drugi ustawowy warunek. Córka osiąga jednak dochody z pracy, które w 2007 roku przekroczyły kwotę niepowodującą obowiązku zapłaty podatku, czyli 3015 zł.

Opiekun prawny nic nie odliczy

Ulgę rodzinną mogą odpisać od podatku wyłącznie podatnicy wychowujący własne lub przysposobione dzieci, nie mogą zatem jej uwzględniać opiekunowie prawni, którzy nie przysposobili dziecka.

Brat (lat 27) po śmierci rodziców został ustanowiony sądownie opiekunem prawnym trójki rodzeństwa w wieku szkolnym, na które otrzymuje rentę rodzinną po rodzicach w kwocie 5277,74 zł. Zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga rodzinna przysługuje z tytułu wychowywania wyłącznie dzieci własnych lub przysposobionych (adoptowanych). Wprowadzone regulacje nie pozwalają zatem na pomniejszenie podatku przez opiekunów prawnych, czyli osoby niebędące rodzicami dzieci, którzy sprawują nad nimi opiekę w wyniku decyzji sądu. W opisanym wypadku podatnik, któremu sąd po śmierci rodziców powierzył opiekę prawną nad rodzeństwem, niestety nie może odliczyć od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Zagraniczny dochód nie musi oznaczać utraty ulgi

Jeżeli dziecko uzyskało wyłącznie dochód z pracy w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą metodę wyłączenia z progresją, to niezależnie od wysokości zarobków rodzice nie utracą prawa do ulgi.

Córka podatników ma 22 lata i studiuje na uczelni prywatnej. W zeszłym roku w wakacje pracowała w Niemczech. Uzyskany dochód został tam opodatkowany. W Polsce nie uzyskała dochodów. W tej sytuacji rodzice zachowają prawo do odliczenia ulgi rodzinnej na córkę. Na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Niemcami w celu unikania podwójnego opodatkowania stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochody uzyskanie w Niemczech są wolne od opodatkowania w Polsce. W opisanym przypadku córka w kraju nie uzyskała żadnych dochodów, nie musi zatem wykazywać niemieckich zarobków. Są one wolne od podatku, niezależnie od ich wysokości. Rodzicom studentki przysługuje zatem prawo do odpisania od podatku ulgi rodzinnej.

Warto podkreślić, że dochody dziecka uzyskane za granicą mogą jednak w niektórych wypadkach pozbawić rodziców prawa do skorzystania z odliczenia. Może się tak zdarzyć w przypadku, gdy dziecko pracowało np. w Holandii lub Austrii, z którymi Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania na zasadzie proporcjonalnego odliczenia. W takiej sytuacji możliwość skorzystania z ulgi będzie zależała od wysokości uzyskanego za granicą dochodu. Rodzice zachowają prawo do ulgi, pod warunkiem że podstawa opodatkowania dochodu dziecka nie przekroczy w Polsce kwoty 3015 zł, tj. kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku w kraju.

Ulga na dzieci niepełnosprawne bez względu na dochody

Rodzice mogą odpisać ulgę rodzinną na dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny bez względu na wiek dziecka oraz uzyskiwane przez nie dochody.

Syn podatniczki w wieku 26 lat, o znacznym stopniu niepełnosprawności do końca listopada 2007 r. pobierał zasiłek pielęgnacyjny. Dodatkowo otrzymywał świadczenie rehabilitacyjne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 920 zł miesięcznie. Matka może skorzystać z ulgi rodzinnej na syna. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga przysługuje m.in. na dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. Z obowiązujących przepisów jednoznacznie wynika zatem, że jedynym kryterium korzystania z ulgi w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest otrzymywanie zasiłku pielęgnacyjnego. Warto pamiętać, że zapis ten obejmuje dzieci dorosłe. W przypadku dzieci małoletnich ulga rodzinna przysługuje bowiem bez żadnych dodatkowych warunków. Oznacza to, że w praktyce wymóg otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego dotyczy dorosłych, niepełnosprawnych dzieci. W przypadku tych dzieci ustawodawca nie wprowadził górnej granicy wieku ani ograniczenia w zakresie uzyskiwanych przez nie dochodów. W praktyce mogą to być przede wszystkim dochody z tytułu renty inwalidzkiej lub socjalnej czy też świadczenia rehabilitacyjnego. Otrzymywanie takich dochodów nie pozbawia rodzica prawa do odpisania od podatku ulgi rodzinnej. Warto podkreślić, że przepisy regulujące zasady korzystania z ulgi rodzinnej rzeczywiście przewidują kryterium braku dochodów po stronie dziecka, jednak odnosi się ono wyłącznie do zdrowych, pełnoletnich dzieci, do ukończenia 25 lat, które ponadto muszą spełniać warunek pobierania nauki.

Ważne!

W przypadku dzieci małoletnich oraz dzieci (bez względu na wiek) otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny ulga rodzinna przysługuje bez względu na uzyskiwane przez nie dochody.


W opisanym przypadku prawa do ulgi nie wyłącza również fakt, iż zasiłek pielęgnacyjny pobierany był do końca listopada 2007 r., a zatem przez część roku podatkowego. Ustawa nie uzależnia prawa do skorzystania z ulgi rodzinnej od minimalnego okresu otrzymywania świadczenia. Oznacza to, że dla zachowania ulgi rodzinnej wystarczy, aby w roku podatkowym, którego dotyczy ulga, dziecko otrzymało zasiłek pielęgnacyjny choćby przez krótki okres. Matka dziecka zachowa zatem prawo do odliczenia ulgi za 2007 rok. Jeżeli w kolejnym roku podatkowym dziecko w ogóle nie będzie otrzymywało zasiłku pielęgnacyjnego, ulga ta nie będzie już rodzicowi przysługiwać.

Ulga do odliczenia w zeznaniu PIT

Podatnicy spełniający warunki do odliczenia ulgi rodzinnej uwzględniają ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do którego dołączają załącznik PIT/O
.

Podatnik razem z przyszłą żoną wychowuje ośmiomiesięczną córeczkę. Miesięczne zarobki matki dziecka wynoszą ok. 1 tys. zł netto. Ojciec dziecka osiąga dochody opodatkowane 30-proc. stawką PIT. W opisanym przypadku korzystniej jest odliczyć ulgę od podatku ojca dziecka, którego wysokość z pewnością pozwoli na odliczenie pełnej kwoty ulgi rodzinnej. Jednak tyko od decyzji rodziców zależy to, czy uwzględnią ulgę w zeznaniu rocznym jednego z nich, czy podzielą się ulgą i odpiszą jej część od podatku obojga. W tym drugim przypadku muszą jednak pamiętać o tym, że ustawodawca zdecydował się na przyznanie rodzicom jednego łącznego limitu odliczenia. Suma kwot odliczeń uwzględnionych w zeznaniach obojga rodziców nie może zatem tego limitu przekraczać. W przypadku jednego dziecka będzie to kwota 1145,08 zł, dwojga dzieci 2290,16 itd.

Ulga rodzinna może być stosowana tylko w rocznym zeznaniu podatkowym. Może ją uwzględnić samodzielnie podatnik w składanym zeznaniu podatkowym lub płatnik w rocznym obliczeniu podatku. Preferencji nie można natomiast uwzględniać w trakcie roku podatkowego, przy poborze zaliczek na podatek.

Przypomnijmy, że podatnicy wychowujący dzieci, którzy powierzyli roczne obliczenie podatku pracodawcy, korzystają z ulgi, pod warunkiem że złożyli płatnikowi do 10 stycznia oświadczenie (odrębne od PIT-12), w którym potwierdzili, iż spełniają prawo do uwzględnienia preferencji, oraz wskazali przysługującą kwotę ulgi.

W przypadku podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek i składają zeznanie w urzędzie skarbowym, nie są potrzebne żadne dodatkowe formularze czy też oświadczenia rodziców potwierdzające ich prawo do skorzystania z ulgi.

Podatnik dokonuje odliczenia na formularzu rocznego zeznania PIT-36 lub PIT-37 oraz dołączonym do niego załączniku PIT/O przeznaczonym do wykazania ulg i odliczeń, w tym ulgi rodzinnej. Na formularzu PIT/O w pozycji nr 34 należy wpisać liczbę wychowywanych dzieci, a następnie kwotę odliczenia z możliwością jej podziału na podatnika i jego małżonka (pozycje 35 i 36).

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składają oni wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli natomiast małżonkowie opodatkowują swoje dochody oddzielnie, załącznik ten wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z nich.

Wskazaną w załączniku PIT/O kwotę ulgi należy następnie przenieść do podstawowego formularza PIT-36 lub PIT-37. Ulgę można odpisać od podatku obliczonego według skali podatkowej, po jego pomniejszeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Małżeństwo dziecka pozbawia rodziców prawa do ulgi

W przypadku gdy dziecko zawiera związek małżeński przestaje być spełniany warunek jego wychowywania, dlatego rodzic nie może skorzystać z ulgi rodzinnej.


Córka podatniczki wyszła za mąż dwa lata temu. W chwili obecnej ma 22 lata, nie pracuje, uczy się w szkole wieczorowej i zajmuje się wychowywaniem dziecka. W takiej sytuacji matce nie przysługuje prawo odliczenia od podatku ulgi rodzinnej. Podkreślić należy, że podstawowym warunkiem skorzystania z podatkowej preferencji jest wychowywanie w roku podatkowym własnych lub przysposobionych dzieci. W opisanej sytuacji córka podatniczki wyszła za mąż i założyła własną rodzinę, a zatem wymóg ten nie jest spełniony. Zawierając związek małżeński córka z mężem stali się odrębnym podmiotem także w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie miało w tym wypadku znaczenia, iż córka spełnia pozostałe warunki objęcia ulgą, tj. kryterium wieku (nie ma ukończonych 25 lat), pobierania nauki oraz braku dochodów.

Ważne!

Ulga na dzieci nie przysługuje, jeżeli dziecko pozostawało w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.


Warto przypomnieć, że ustawa o PIT nie wymaga, aby warunek wychowywania dziecka spełniany był przez cały rok podatkowy. W opisanym przepadku małżeństwo córki podatniczki trwa już jednak dwa lata. Oznacza to, że warunek wychowywania dziecka (pozostawania jedną rodziną) nie był spełniony nawet przez część roku podatkowego. W tej sytuacji nie jest zatem możliwe skorzystanie z ulgi na dzieci.

Dochód studenta nie zawsze pozbawia odliczenia

Prawo do ulgi rodzinnej zachowują rodzice pełnoletnich dzieci, do ukończenia 25 lat, jeżeli nie uzyskały one dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów wolnych od podatku lub w kwocie nieprzekraczającej 3015 zł.


Podatnik ma 20-letnią córkę. Pobiera ona rentę rodziną po zmarłej matce. Córka studiuje i mieszka w innym mieście. W czasie wakacji w 2007 roku po raz pierwszy podjęła sezonowo pracę na umowę zlecenie i łącznie zarobiła 1,6 tys. zł brutto. Ojciec będzie mógł odliczyć od podatku kwotę 1145,08 zł ulgi rodzinnej. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do odliczenia przysługuje m.in. na dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach. Dzieci te, oprócz konieczności spełnienia warunku pobierania nauki, muszą spełniać jeszcze jeden warunek, tj. nie mogą w roku podatkowym uzyskiwać dochodów.

Ustawodawca określa jednak trzy przypadki, w których uzyskany przez dziecko dochód nie wyłącza możliwości skorzystania z ulgi. Prawa do ulgi nie wyłącza otrzymywana przez dziecko renta rodzinna, dochody wolne od podatku oraz dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Wśród dochodów wolnych od podatku można przykładowo wymienić: wygrane i nagrody otrzymywane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach szkolnych, stypendia naukowe. Rodzic nie traci także prawa do ulgi, jeżeli dziecko w roku podatkowym uzyska dochód w wysokości nieprzekraczającej 3015 zł, czyli kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku w 2007 roku. Dochód ten oblicza się poprzez pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania oraz m. in. składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o PIT.

Córka w 2007 roku zarobiła 1,6 tys. zł brutto, zatem dochód w takiej wysokości nie pozbawi ojca prawa do odliczenia ulgi. Również renta rodzinna należy do tych wyjątkowych dochodów, które nie wyłączają podatkowej preferencji. Należy jednak pamiętać, że córka jest osobą pełnoletnią i będzie musiała złożyć odrębne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętych dochodów. Uzyskany dochód będzie jednak zwolniony z opodatkowania.

W opisanej sytuacji podatnik może skorzystać z ulgi, mimo iż córka zamieszkuje w innym mieście. W praktyce bardzo często dzieci w okresie studiów zamieszkują poza miejscem stałego zamieszkania. Jeżeli jednak dorosłe, uczące się dzieci spełniają pozostałe warunki objęcia ulgą rodzice oczywiście zachowują prawo do odliczenia.

Dochód małoletniego dziecka nie wyłącza ulgi

Rodzice małoletnich dzieci korzystają z ulgi rodzinnej bez względu na rodzaj i wysokość dochodów uzyskiwanych przez dzieci.


Rodzice wychowują 15-letniego syna. W 2007 roku uzyskiwał on dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, który na mocy testamentu odziedziczył po zmarłej babci. W tym wypadku rodzice będą mogli skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka. Podkreślić należy, że w przypadku dzieci małoletnich preferencja podatkowa nie została ograniczona dodatkowymi warunkami, które musiałyby spełniać takie dzieci. W szczególności ulga przysługuje bez względu na charakter i wysokość dochodów osiąganych przez małoletnie dziecko. Sporządzając roczne zeznanie podatkowe, rodzice powinni jednak pamiętać o szczególnych zasadach opodatkowania dochodów małoletnich dzieci, regulowanych w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tymi regulacjami dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych do lat 18) dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Z dochodami rodziców nie łączy się dochodów małoletnich dzieci z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. W tym przypadku rodzic zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego w imieniu dziecka.

Rodzic płacący alimenty

Rodzic, który płaci alimenty, ponosząc faktyczne koszty utrzymania dziecka, ale nie zamieszkuje z nim w trakcie roku podatkowego, nie ma prawa odpisać ulgi od podatku.


Ojciec małoletniego dziecka utrzymuje tylko okazjonalne kontakty z synem. Nie zamieszkuje z dzieckiem w trakcie roku, łoży jednak na utrzymanie dziecka opłacając ustanowione przez sąd alimenty. W takiej sytuacji ojcu dziecka nie przysługuje ulga rodzinna. Zgodnie z obwiązującymi przepisami w przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują. Z ulgi mogą także w określonej części korzystać oboje byli małżonkowie (oraz małżonkowie pozostający w separacji), ale pod warunkiem, że dziecko zamieszkuje u każdego z rodziców przez część roku podatkowego. W takiej sytuacji każdy z rodziców odlicza kwotę stanowiącą iloczyn liczby pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi.

Dziecko wystarczy wychowywać przez część roku

Rodzice mogą odliczyć ulgę na dzieci, które urodziły się lub zostały przysposobione w trakcie 2007 r. Z ulgi można również skorzystać w przypadku, gdy dziecko spełnia warunki do objęcia ulgą przez część roku podatkowego.


Rodzice wychowują dwoje dzieci. Starszy syn w kwietniu ubiegłego roku skończył 25 lat, a w czerwcu ukończył studia. Do końca 2007 r. nie pracował i nie uzyskał żadnego dochodu. 20 listopada 2007 r. małżonkom urodził się drugi syn. Rodzice w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok będą mogli odpisać od podatku ulgę na obu synów.

Młodszy syn podatników urodził się w 2007 r., a zatem był wychowywany przez część roku podatkowego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniają odliczenie od podatku ulgi rodzinnej od wychowywania dziecka. Ustawodawca nie wprowadził jednak zastrzeżenia, że dziecko trzeba wychowywać przez cały rok podatkowy, a zatem nie prowadził minimalnego okresu, przez jaki warunek ten musi być spełniony. Oznacza to, że ulga obejmuje wszystkie dzieci urodzone w 2007 roku, których rodzice spełniają prawo do ulgi (rozliczają podatek na zasadach ogólnych). Obowiązujące regulacje stanowią, iż podatnik może skorzystać z ulgi podatkowej, jeżeli w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci, przy czym urzędy skarbowe na pewno nie będą sprawdzać, kiedy dokładnie dziecko się urodziło. Warto podkreślić, że ta sama zasada znajduje zastosowanie w przypadku przysposobienia (adopcji). Jeżeli przysposobienie miało miejsce w zeszłym roku, adopcyjni rodzice odpiszą od podatku za 2007 rok ulgę rodzinną.

Rodzice będą mogli odliczyć ulgę rodzinną również na starszego syna. Zakończenie nauki oraz ukończenie 25 lat w 2007 roku nie jest przeszkodą dla skorzystania z odliczenia. Wystarczy bowiem aby dziecko spełniało warunki korzystania z ulgi przez część roku podatkowego. Rodzice utracą prawo do ulgi na syna dopiero od następnego roku podatkowego.

Podkreślić należy, że w przypadku dzieci urodzonych lub przysposobionych w trakcie 2007 r. rodzice nabywają prawo do pełnej ulgi rodzinnej. Oznacza to, że odliczają oni w rocznym zeznaniu podatkowym całą kwotę ulgi, czyli 1145,08 zł na dziecko. W tym wypadku nie stosuje się odliczenia częściowego. Pełną ulgę odliczają od podatku również rodzice dzieci, które w trakcie roku ukończyły naukę lub 25 lat.

Ulga jest odliczona od wspólnego podatku rodziców

Ulgę rodzinną można odliczyć od podatku obliczanego wspólnie przez małżonków, jeżeli oboje małżonkowie są rodzicami dziecka.


Podatnik wychowuje wspólnie z żoną dwoje małoletnich dzieci: ich wspólne dziecko oraz dziecko żony z poprzedniego małżeństwa, które nie zostało przez niego przysposobione. Żona podatnika w 2007 roku nie uzyskała żadnych dochodów. Małżonkowie chcą rozliczyć podatek wspólnie. W takim wypadku rodzice odliczą od podatku tylko ulgę na wspólne dziecko. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku ulgę rodzinną, pod warunkiem, że wychowywał w roku podatkowym własne lub przysposobione dzieci. Kwota ulgi dotyczy obojga rodziców i można ją odliczyć od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga (rodziców).

Zgodnie z literalną wykładnią przepisów ulga przysługuje zatem rodzicowi składającemu indywidualne zeznanie podatkowe lub rodzicom (małżonkom będącym równocześnie rodzicami dziecka), którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów i składają wspólne zeznanie podatkowe. Ulga będzie wówczas odliczana odpowiednio od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. W świetle obowiązujących przepisów dla skorzystania z ulgi istotne jest zatem to, czy rozliczający się wspólnie małżonkowie są jednocześnie rodzicami dziecka. W opisanym przypadku żona podatnika nie osiągnęła w 2007 roku przychodu. Małżonkowie zdecydowali się na wspólne zeznanie podatkowe, jednak podatnik jest ojcem tylko jednego z dzieci. Ponieważ drugiego dziecka nie przysposobił, w opisanej sytuacji nie jest możliwe skorzystanie z ulgi na dziecko żony z pierwszego małżeństwa. Gdyby żona podatnika uzyskała w ubiegłym roku dochody opodatkowane, małżonkowie mogliby uwzględnić ulgę na dwoje dzieci, składając odrębne zeznania podatkowe i odliczając ulgę na wspólne dziecko od podatku męża, natomiast na drugie dziecko - od podatku żony.

Po rozwodzie rodzic stosuje proporcjonalne odliczenie

Byli małżonkowie, którzy zamieszkują z dzieckiem w trakcie roku podatkowego, korzystają z proporcjonalnego odliczenia ulgi rodzinnej. Na podatników nie zostały nałożone szczególne obowiązki w zakresie dokumentowania prawa do ulgi.


Rodzice małoletniego dziecka są po rozwodzie. Oboje zachowali władzę rodzicielską nad synem. Ojciec opłaca alimenty na dziecko. Sąd w wyroku rozwodowym na prośbę rodziców określił zasady osobistych kontaktów ojca z dzieckiem. Dziecko zamieszkuje z ojcem w co drugi weekend, oprócz tego spędza z ojcem część wakacji, ferii i świąt, co w skali całego roku daje 2 miesiące. Zarówno matka, jak i ociec dziecka mogą w opisanej sytuacji skorzystać z ulgi rodzinnej w PIT. Będą jednak musieli podzielić się kwotą ulgi, zgodnie z ustawowymi wytycznymi.

Przede wszystkim podkreślić należy, że ustawodawca wprost przyznał prawo do odliczenia ulgi rodzicom, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód lub separacja. W praktyce po rozstaniu rodziców dzieci bardzo często zamieszkują i są w dalszym ciągu wychowywane przez oboje rodziców. Ustawodawca w takiej sytuacji przewidział szczególne rozwiązanie. Zgodnie z art. 27f ust. 5 ustawy o PIT, jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi. W opisanym wypadku ojciec dzieci będzie mógł zatem odliczyć ulgę w wysokości 190,85 zł [2 x 1/12 x 1145,08 zł], natomiast matka dzieci pozostałą część ulgi, czyli 954,23 zł.

Rodzice rozwiedzeni lub pozostający w sądownie orzeczonej separacji często mają wątpliwości, czy powinni dysponować dokumentami, które potwierdziłyby, że dziecko zamieszkuje z nimi przez część roku podatkowego. Podkreślić należy, że ustawa o PIT nie przewiduje żadnych specjalnych wymogów dokumentowania przez podatników zasadności korzystania z odliczenia. Trzeba mieć jednak świadomość, że organ podatkowy może bez trudu zweryfikować zasadność dokonanych odliczeń przeprowadzając postępowanie podatkowe.

Podwójna ulga dla samotnego rodzica

Rodzic uprawniony do obliczenia podatku w sposób przeznaczony dla osób samotnie wychowujących dzieci może jednocześnie odliczyć od podatku ulgę rodzinną.


Podatniczka jest matką samotnie wychowującą dziecko. Do tej pory korzystała z preferencyjnego sposobu obliczania podatku dochodowego, tj. dla osób samotnie wychowujących dzieci. Podatniczka w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok chciałaby zastosować wspólne opodatkowanie z dzieckiem i jednocześnie skorzystać z możliwości odliczenia od podatku kwoty ulgi rodzinnej. Osobie samotnie wychowującej dziecko, która korzysta z preferencyjnego sposobu rozliczenia, przysługuje uprawnienie do jednoczesnego odpisania od podatku ulgi rodzinnej.

Ulga rodzinna i wspólne rozliczenie to odrębne preferencje, niezależne z punktu widzenia możliwości ich zastosowania. Warto jednak pamiętać o tym, że aby móc skorzystać z pełnej kwoty ulgi rodzinnej, rodzic musi mieć odpowiednio wysoki podatek. Jeżeli osoba samotnie wychowująca dziecko skorzysta z preferencji liczenia podatku w podwójnej wysokości, ale jedynie od połowy swoich dochodów, automatycznie zmniejsza wysokość podatku, od którego będzie mogła być odliczona ulga rodzinna. W skrajnych przypadkach, np. przy niskich dochodach, a także przy dużej liczbie wychowywanych dzieci, wykorzystanie ulgi rodzinnej może okazać się niepełne, tzn. znacznie poniżej dostępnego limitu.

Studia za granicą powodują utratę ulgi

Studia dzieci poza granicami kraju pozbawiają rodziców prawa do odliczenia od podatku ulgi rodzinnej.


Córki podatnika w wieku 22 i 23 lata studiują w Holandii. Ojciec ponosi koszty ich utrzymania i opłaty za studia. W tym przypadku ulga na dzieci nie będzie przysługiwać. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów i podziela je większość urzędów skarbowych. Organy podatkowe powołują się na brzmienie obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi ulga przysługuje m.in. na dzieci, do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W ocenie resortu finansów regulacja ta odnosi się wyłącznie do szkół polskich. W obecnym stanie prawnym kształcenie pełnoletnich dzieci za granicą pozbawia zatem rodziców prawa do ulgi. Istniejące regulacje budzą jednak wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym oraz konstytucyjną zasadą równości, dlatego Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmianę przepisów. Jest jednak mało prawdopodobne, że nastąpi to przed terminem składania zeznań rocznych za 2007 rok.

Warto wskazać, że rodzice powinni jednak zachować prawo do ulgi w przypadku, gdy dziecko studiuje za granicą w wyniku skierowania przez polską uczelnię na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U. z 2006 r. nr 190, poz. 1405). W takiej sytuacji skierowanie odbywa się w ramach toku studiów podjętych na polskiej uczelni, a student nie traci swojego związku z uczelnią krajową. Jego rodzice powinni mieć zatem prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli dziecko spełnia pozostałe warunki objęcia ulgą.

Dodatek przygotowała: Magdalena Majkowska
Pozdrawiam :))
"Starsza Wiosenna Miotełka"

 

(c) 2003-2019 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach