Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery  (Przeczytany 1144597 razy)

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #850 dnia: Lipiec 02, 2008, 06:10:27 pm »
Oskarżeni o wyłudzenie pieniędzy z PFRON-u

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/25058
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

El@

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #851 dnia: Lipiec 02, 2008, 06:52:59 pm »
Witam, sprawa się wyjaśniła umowę mam zmienioną vaty już nie stoją na przeszkodzie przy modernizacji mieszkania dla synka :)

Jagoda75

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #852 dnia: Lipiec 24, 2008, 03:38:01 pm »
Witam,jestem tu nowa;] mam syna chorego na dysteofie mięsniową.Składałam w zeszlym roku wniosek o komputer do PFRON,czekalam pól roku na odpowiedź,w końcu przyznali na kwote 3.200 a pisalam o prawie 6.000,dowiedzialam sie,że zawsze pisze sie wiecej bo i tak zawsze obniza. W tym roku ,dokladnie dzis zlozyłam wniosek o zasilek rodzinny i powiedziano mi że oni wlicza mi ta kwote 3.200 jako moj dochód za zeszły rok. prosze o pomoc czy maja rację? Jesli tak to strace wszystkie zasiłki bo z tym doliczonym dochodem przekrocze dopuszczalna norme o 2 zł. prosze o odpowiedź. Serdecznie pozdrawiam.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #853 dnia: Lipiec 24, 2008, 04:10:20 pm »
Dopuszczalna norma przekroczenia dochodu wynosi 48zł.!!!!


Cytuj
Zasady obliczania dochodu rodziny na potrzeby świadczeń rodzinnych są bardzo zbliżone do tych obowiązujących przy świadczeniach alimentacyjnych. Jest jednak kilka różnic. Przede wszystkim chodzi o to, że przy obliczaniu kryterium dochodowego przy świadczeniach rodzinnych jest tzw. dopuszczalne przekroczenie wysokości najniższego zasiłku rodzinnego (czyli 48 zł liczonego na każdą osobę). Jeśli więc dochód na osobę w rodzinie wyjdzie w wysokości 520 zł, to pomoc się należy. Inaczej jest w wypadku świadczeń alimentacyjnych. Tu kryterium jest ostre i przekroczenie go nawet o złotówkę pozbawia prawa do pomocy.
źródłoPonadto kwotę 3.200zl przyznaną z PFRON nie dali Ci do ręki chyba-tylko na konto sklepu komputerowego w ktrórym dokonywałaś zakupu.
W tym przypadku komputer jest sprzętem rehabilitacyjnym dla dziecka, jak więc mogą doliczać do dochodu dotację na sprzęt dla dziecka niepełnosprawnego?
Coś mi tu nie gra, chyba, że mają jakieś nowe przepisy.  ;)
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Mulesia

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #854 dnia: Lipiec 24, 2008, 10:24:45 pm »
Jagoda75, wkleję dość długi przepis z ustawy o świadczeniach rodzinnych określający co jest dochodem:

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na
rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszoneo koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia
otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowychinstytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)),
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone
 przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła
i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej [;]

( – świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności
egzekucji alimentów;   - dodany tiret 27 w lit.c w pkt 1 w art. 3
wchodzi w życie z dn..10.2008 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz.1378).


2) dochodzie rodziny – oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodzinyuzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

Ustawa w PDF tu: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf

Zacytuję też przepis , który już kiedyś podawałam:

Art. 5 ust. 3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochódosoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę
uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który
jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim
okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.


Z kolei ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że :
art. 21 1. Wolne od podatku dochodowego są:
pkt 27) otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na:
a) rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Przepisy utawy w PDF tu: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19910800350&type=3&name=D19910350Lj.pdf


Nie jestem doradcą podatkowym, więc nie wiem, czy dobrze dobrałam przepisy podatkowe, ale po przeczytaniu uważam, że powinnaś walczyć. Panie wydajace decyzje też nie są doradcami podatkowymi.

To tyle na gorąco. Być może w poniedziałek uda mi się choć trochę zgłębić temat. Jeśli tak, to napiszę.

Pamiętaj , że od decyzji możesz złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Nic to nie kosztuje i warto to zrobić. Zawsze jest szansa , że SKO orzeknie inaczej.

Basia

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #855 dnia: Lipiec 26, 2008, 10:46:06 am »
Jagoda75, Ja miałam przyznany komputer dla syna i nie miałam tego liczonego do dochodu.Przecież te pieniądze były przekazane do sklepu.Nie rozumiem tego przecież te Panie powinny wiedzieć co robić a nie tylko komplikować sprawy.Oni mają chyba jedną zasadę dać jak najmniej zasiłków :puppydogeyes:  :puppydogeyes:

Jagoda75

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #856 dnia: Sierpień 03, 2008, 08:30:25 pm »
Dziekuje bardzo za odpowiedzi ;) tak pieniadze zostaly przelane bezposrednio do sklepu ale mam taka urzedniczke ze zmyslone przepisy spod ziemi wyciagnie a ja potem pol roku odwoluje sie.Dziekuje i pozdrawiam.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #857 dnia: Sierpień 04, 2008, 01:46:09 pm »
Czyli kolejny przykład "ciemnogrodu" w Urzędach  :evil:
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #858 dnia: Wrzesień 12, 2008, 07:13:48 am »
PFRON wypłaci pomoc na obecnych zasadachzmiana prawa

 - Rząd chce, aby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utracił osobowość prawną. Publiczną pomoc będzie jednak wypłacał na dotychczasowych zasadach.


Fundusze celowe będą funkcjonować jako rachunki bankowe i zostaną pozbawione osobowości prawnej. Tak wynika z rządowego projektu nowej ustawy o finansach publicznych. Proponowane zmiany oznaczają, że po wejściu w życie ustawy PFRON przestanie funkcjonować jako odrębny podmiot i stanie się częścią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szef tego resortu, jako dysponent funduszu, zdecyduje o przyszłym statusie PFRON.

- Może on uznać, że fundusz będzie komórką organizacyjną ministerstwa lub odrębną jednostką - mówi Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Podstawą zarządzania środkami PFRON nadal będzie plan finansowy funduszu. Dokonywanie zmian w planie przychodów i kosztów będzie wymagało zgody właściwego ministra i powiadomienia szefa resortu finansów. W przypadku gdy fundusz będzie posiadał zobowiązania wymagalne, w tym kredyty i pożyczki, środki uzyskane z tytułu zwiększenia planowanych przychodów (np. z powodu wyższych wpłat od firm, które nie zatrudniają niepełnosprawnych) w pierwszej kolejności będą przeznaczone na spłatę długów.

Nie zmienią się jednak zasady udzielania pomocy ze środków funduszu.

- Nadal będziemy wypłacać wsparcie zarówno dla niepełnosprawnych, jak i ich pracodawców - mówi Tomasz Leleno, rzecznik PFRON.

Zakres działalności PFRON, źródła jego dochodów i zasady wydatkowania jego środków określa ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92). Na podstawie tych przepisów osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się np. o jednorazową dotację na założenie firmy oraz refundację opłaconych składek ZUS, jeśli zostaną przedsiębiorcami. Z kolei pracodawcy otrzymują m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc na wyposażenie ich miejsc pracy.

- Nie planujemy zmian w tych przepisach - tłumaczy Magdalena Kobos.

Podkreśla, że dysponent każdego państwowego funduszu celowego może przeznaczać jego środki tylko na cele i w formach określonych w ustawie tworzącej fundusz. Nie może więc dowolnie i według własnego uznania dysponować środkami funduszu. Oznacza to, że również minister pracy i polityki społecznej nie będzie mógł przeznaczyć środków PFRON na inne cele niż rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Autor: Łukasz Guza

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-09-10,
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/35102,pfron_wyplaci_pomoc_na_obecnych_zasadach.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

berto45

 • Gość
BRAK FUNDUSZY DLA ON-2009.
« Odpowiedź #859 dnia: Wrzesień 16, 2008, 12:41:42 pm »
Powiaty otrzymają w 2009 roku o 254 mln zł mniej na zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych. O ponad połowę zmniejszą się też środki na realizację programów PFRON.

W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekaże samorządom powiatowym 657 mln zł na realizację ich zadań związanych z rehabilitacją. Tak wynika z projektu przyszłorocznego planu finansowego PFRON. Powiaty otrzymają więc o 27 proc. mniej środków w porównaniu z rokiem bieżącym. Dzięki tym pieniądzom samorządy finansują osobom niepełnosprawnym m.in
 
. zakup sprzętu medycznego, likwidację barier architektonicznych (np. w miejscu zamieszkania) oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych. Od stycznia 2008 r. pieniądze te były także przekazywane na dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej oraz jednorazową pomoc na założenie firmy.

W przyszłym roku PFRON przekaże też aż o 56 proc. mniej pieniędzy na realizację własnych programów na rzecz niepełnosprawnych. Obecnie finansuje 16 tego typu projektów, które dotyczą m.in
 
. dofinansowania do zakupu samochodów, sprzętu komputerowego, pomocy niepełnosprawnym uczniom i studentom, samorządom oraz organizacjom pozarządowym działającym na korzyść tych osób. Po zmniejszeniu budżetu programów aż o 386 mln zł (z 687 mln) PFRON będzie musiał odpowiednio zmniejszyć środki przekazywane na poszczególne zadania lub zrezygnować z realizacji części programów.


Więcej
 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/36174,w_2009_roku_moze_zabraknac_pieniedzy_na_pomoc_dla_niepelnosprawnych.html

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #860 dnia: Wrzesień 16, 2008, 02:02:02 pm »
NIEPEŁNOSPRAWNI - Rehabilitacja zawodowa i społeczna


W 2009 roku może zabraknąć pieniędzy na pomoc dla niepełnosprawnych

Powiaty otrzymają w 2009 roku o 254 mln zł mniej na zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych. O ponad połowę zmniejszą się też środki na realizację programów PFRON.kliknij, powiększ

W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekaże samorządom powiatowym 657 mln zł na realizację ich zadań związanych z rehabilitacją. Tak wynika z projektu przyszłorocznego planu finansowego PFRON. Powiaty otrzymają więc o 27 proc. mniej środków w porównaniu z rokiem bieżącym. Dzięki tym pieniądzom samorządy finansują osobom niepełnosprawnym m.in. zakup sprzętu medycznego, likwidację barier architektonicznych (np. w miejscu zamieszkania) oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych. Od stycznia 2008 r. pieniądze te były także przekazywane na dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej oraz jednorazową pomoc na założenie firmy.

- Zainteresowanie wszystkimi formami pomocy jest tak duże, że już w tym roku zabrakło nam pieniędzy na pomoc. W przyszłym roku może ją uzyskać jeszcze mniej osób - mówi Arleta Szmigielska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Podkreśla, że wniosków o wsparcie jest coraz więcej, bo niepełnosprawni chętniej korzystają z nowych form pomocy wprowadzonych od stycznia.

W przyszłym roku PFRON przekaże też aż o 56 proc. mniej pieniędzy na realizację własnych programów na rzecz niepełnosprawnych. Obecnie finansuje 16 tego typu projektów, które dotyczą m.in. dofinansowania do zakupu samochodów, sprzętu komputerowego, pomocy niepełnosprawnym uczniom i studentom, samorządom oraz organizacjom pozarządowym działającym na korzyść tych osób

Po zmniejszeniu budżetu programów aż o 386 mln zł (z 687 mln) PFRON będzie musiał odpowiednio zmniejszyć środki przekazywane na poszczególne zadania lub zrezygnować z realizacji części programów.

W 2009 roku większą pomoc powinni za to otrzymać pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych. Z projektu planu finansowego PFRON wynika, że aż o 330 mln zł (20 proc.) wzrośnie kwota, jaką fundusz przekazuje firmom na dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników.

- Od przyszłego roku przy ustalaniu wysokości takich dofinansowań będzie brana pod uwagę podwyższona od tego roku o 20 proc. płaca minimalna - mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Oznacza to, że również pomoc wypłacana pracodawcom będzie wyższa niż obecnie. PFRON musi zagwarantować więc w planie finansowym więcej środków na ten cel.

Jan Zając podkreśla, że podwyższenie kwoty przekazanej na dofinansowania może też wynikać z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, który trafił już do konsultacji społecznych. Zakłada on, że publiczna pomoc dla otwartego i chronionego rynku pracy ma być taka sama. Ma to spowodować wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych w firmach niemających statusu zakładu pracy chronionej, a więc pośrednio także wydatków PFRON dla pracodawców. Zgodnie z propozycjami rządowymi od przyszłego roku firmy nie otrzymywałyby też refundacji składek ZUS niepełnosprawnych pracowników, lecz podwyższone dofinansowanie ich płacy.

W 2009 roku na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych fundusz wyda 4,76 mld zł, czyli o 150 mln zł mniej niż w roku obecnym.

Autor: Łukasz Guza, GP z dnia: 2008-09-16
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #861 dnia: Wrzesień 16, 2008, 02:02:31 pm »
NIEPEŁNOSPRAWNI - Rehabilitacja zawodowa i społeczna


W 2009 roku może zabraknąć pieniędzy na pomoc dla niepełnosprawnych

Powiaty otrzymają w 2009 roku o 254 mln zł mniej na zadania związane z rehabilitacją niepełnosprawnych. O ponad połowę zmniejszą się też środki na realizację programów PFRON.kliknij, powiększ

W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekaże samorządom powiatowym 657 mln zł na realizację ich zadań związanych z rehabilitacją. Tak wynika z projektu przyszłorocznego planu finansowego PFRON. Powiaty otrzymają więc o 27 proc. mniej środków w porównaniu z rokiem bieżącym. Dzięki tym pieniądzom samorządy finansują osobom niepełnosprawnym m.in. zakup sprzętu medycznego, likwidację barier architektonicznych (np. w miejscu zamieszkania) oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych. Od stycznia 2008 r. pieniądze te były także przekazywane na dofinansowanie do wyposażenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej oraz jednorazową pomoc na założenie firmy.

- Zainteresowanie wszystkimi formami pomocy jest tak duże, że już w tym roku zabrakło nam pieniędzy na pomoc. W przyszłym roku może ją uzyskać jeszcze mniej osób - mówi Arleta Szmigielska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Podkreśla, że wniosków o wsparcie jest coraz więcej, bo niepełnosprawni chętniej korzystają z nowych form pomocy wprowadzonych od stycznia.

W przyszłym roku PFRON przekaże też aż o 56 proc. mniej pieniędzy na realizację własnych programów na rzecz niepełnosprawnych. Obecnie finansuje 16 tego typu projektów, które dotyczą m.in. dofinansowania do zakupu samochodów, sprzętu komputerowego, pomocy niepełnosprawnym uczniom i studentom, samorządom oraz organizacjom pozarządowym działającym na korzyść tych osób

Po zmniejszeniu budżetu programów aż o 386 mln zł (z 687 mln) PFRON będzie musiał odpowiednio zmniejszyć środki przekazywane na poszczególne zadania lub zrezygnować z realizacji części programów.

W 2009 roku większą pomoc powinni za to otrzymać pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych. Z projektu planu finansowego PFRON wynika, że aż o 330 mln zł (20 proc.) wzrośnie kwota, jaką fundusz przekazuje firmom na dofinansowania do wynagrodzeń tych pracowników.

- Od przyszłego roku przy ustalaniu wysokości takich dofinansowań będzie brana pod uwagę podwyższona od tego roku o 20 proc. płaca minimalna - mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Oznacza to, że również pomoc wypłacana pracodawcom będzie wyższa niż obecnie. PFRON musi zagwarantować więc w planie finansowym więcej środków na ten cel.

Jan Zając podkreśla, że podwyższenie kwoty przekazanej na dofinansowania może też wynikać z rządowego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych, który trafił już do konsultacji społecznych. Zakłada on, że publiczna pomoc dla otwartego i chronionego rynku pracy ma być taka sama. Ma to spowodować wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych w firmach niemających statusu zakładu pracy chronionej, a więc pośrednio także wydatków PFRON dla pracodawców. Zgodnie z propozycjami rządowymi od przyszłego roku firmy nie otrzymywałyby też refundacji składek ZUS niepełnosprawnych pracowników, lecz podwyższone dofinansowanie ich płacy.

W 2009 roku na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych fundusz wyda 4,76 mld zł, czyli o 150 mln zł mniej niż w roku obecnym.

Autor: Łukasz Guza, GP z dnia: 2008-09-16
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #862 dnia: Wrzesień 19, 2008, 11:45:48 pm »
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Będzie łatwiej o pieniądze z PFRON
« Odpowiedź #863 dnia: Wrzesień 26, 2008, 05:44:04 am »
Będzie łatwiej o pieniądze z PFRON

Zmian prawa - Najpóźniej od listopada tego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy będą składać jeden formularz, aby otrzymać refundację opłaconych składek ZUS.

Osoby niepełnosprawne prowadzące firmy będą musiały przedstawić znacznie mniej dokumentów i danych, aby uzyskać zwrot swoich składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z przygotowanym przez resort pracy projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych, dwa formularze, które obecnie muszą wypełniać niepełnosprawni przedsiębiorcy (wniosek o wypłatę refundacji o symbolu Wn-U oraz miesięczna informacja m.in. o podstawach wymiaru składek o symbolu INF-U-G), zostaną zastąpione jednym formularzem o symbolu Wn-U-G. Informacje, które należy zamieścić w nowym wzorze, pokrywają się z tymi wpisywanymi do starych formularzy. W nowym wniosku niepełnosprawny będzie musiał jednak zamieścić znacznie mniej danych niż w starym.

- Obecnie konsultujemy projekt z Rządowym Centrum Legislacji - mówi Urszula Kurowska z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Podkreśla, że jeżeli uda się szybko zakończyć konsultacje, nowe przepisy wejdą w życie od początku lub od połowy października. Najpóźniej od listopada tego roku niepełnosprawni przedsiębiorcy będą ubiegać się refundację składek ZUS według nowych, łatwiejszych zasad. Wcześniej resort pracy zapowiadał, że nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od sierpnia.

- Jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorcy złożą jednak do PFRON stary wniosek, Fundusz go nie odrzuci. Wyselekcjonujemy dane, jakie należy podać zgodnie z nowym wzorem - zapowiada Wojciech Skiba, prezes PFRON.

Projekt przewiduje też, że niepełnosprawni przedsiębiorcy nie będą musieli także rejestrować się w PFRON na 30 dni przed złożeniem pierwszego wniosku o refundację. Będą mogli to zrobić w dniu jego złożenia. Osoba prowadząca firmę, która nie złożyła wniosku o refundację w terminie (do końca miesiąca, w którym należało opłacić składki), będzie mogła to zrobić w ciągu roku od jego upłynięcia. Ten przepis wejdzie w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r., co oznacza, że przedsiębiorcy, którzy nie złożyli w terminie wniosku o refundację składek opłaconych np. za luty tego roku, będą mogli to zrobić do końca marca 2009 r.

W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji PFRON zarejestrowanych jest ponad 30 tys. osób niepełnosprawnych przedsiębiorców. Z tytułu zwrotu opłaconych składek ZUS fundusz wypłaca im kwotę ok. 4-5 mln zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania takiej pomocy jest m.in. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o refundację składek za dany miesiąc, co niepełnosprawnym prowadzącym firmy sprawia dużo kłopotów. W maju tego roku 28 proc. wnioskodawców przekazało PFRON niepoprawne wnioski.

Autor: Łukasz Guza

Źródło: GP

Artykuł z dnia: 2008-09-26
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #864 dnia: Wrzesień 26, 2008, 05:50:57 am »
Po 2, 3 i 4 tys. zł dla niepełnosprawnych uczniów ze wsi i małych miast

Od 2 do 4 tys. zł otrzymają niepełnosprawni uczniowie z gmin wiejskich lub wiejsko-miejskich na zakup m.in. podręczników, edukacyjnego oprogramowania komputerowego, rowerów, odtwarzaczy DVD itd. Aby otrzymać taką pomoc rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnych dzieci muszą złożyć wniosek w urzędzie gminy. Powinni się pospieszyć, ponieważ w tym roku są one przyjmowane do 30 września.


Pieniądze na realizację tego zadania przekaże Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który realizuje program Uczeń na wsi. PFRON zarezerwował na ten cel w tym roku blisko 83 mln zł. Dzięki tym pieniądzom, rodzice będą mogli sfinansować nie tylko zakup materiałów szkolnych i edukacyjnych, ale także np. wyjazdy podopiecznych na wycieczki szkolne, tzw. zielone szkoły, wyjścia do teatru, kina lub muzeum.

- Szczególnie pomocne dla uczniów z obszarów wiejskich może być dofinansowanie kosztów instalacji internetu w domu ucznia lub abonamentu za korzystanie z takiej usługi – mówi Piotr Pelc, dyrektor szkoły w Korzycach w woj. wielkopolskim.

Rodzice mogą ubiegać się też o dofinansowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach  mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, w tym m.in. obozach, koloniach, zimowiskach zajęciach na siłowni i basenie. Dofinansowanie może obejmować koszty dojazdów na zajęcia i powrotu do miejsca zamieszkania.

PFRON opłaci też niepełnosprawnym uczniom udział w kursach językowych, komputerowych, na prawo jazdy (w przypadku uczniów szkół o profilu samochodowym), korepetycjach oraz zajęciach z logopedą.

- Sądzę że wszyscy niepełnosprawni uczniowie powinni otrzymywać dopłaty do uczestnictwa w kursie na prawo jazdy. Umiejętność prowadzenia pojazdu może być dla nich bezcenna, a obecnie często rezygnują ze jej zdobywania m.in. ze względu na wysokie koszty – mówi Anna Miarka, współwłaścicielka szkoły jazdy Avive z Łodzi.

O pomoc z PFRON mogą ubiegać się uczniowie z rodzin, w których średnie miesięczne dochody brutto przypadające na osobę nie przekraczają 1123,20 zł. Muszą oni posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz rozpoczynać lub kontynuować w tym roku naukę w szkole.

INFO

Wysokość dofinansowania z PFRON w ciągu jednego roku szkolnego nie może przekroczyć

2    tys. zł  dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum

3    tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

4    tys. zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania czesnego

Autor: Łukasz Guza

Źródło: Własne

Artykuł z dnia: 2008-09-22,
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/37481,po_2_3_i_4_tys_zl_dla_niepelnosprawnych_uczniow_ze_wsi_i_malych_miast.html
Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #865 dnia: Wrzesień 27, 2008, 09:20:30 pm »
Partner III nie dla stowarzyszeń i fundacji

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27545
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

berto45

 • Gość
PFRON
« Odpowiedź #866 dnia: Październik 01, 2008, 02:44:41 pm »
Stowarzyszenia niepełnosprawnych protestują przeciwko planowanej likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Według planów rządu fundusz zostanie włączony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a zadania oddziałów wojewódzkich funduszu przejmą samorządy.

Niepełnosprawni uważają, że reforma jest źle przygotowana i wprowadzana zbyt szybko. Jak mówi Krystyna Mrugalska, przewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, PFRON rozwiązuje dotychczasowe umowy z organizacjami pomagającymi niepełnosprawnym. Organizacje muszą podpisać nowe umowy z samorządami i zreformowanym funduszem, a do czasu ich podpisania nie otrzymają pieniędzy.

Według Krystyny Mrugalskiej, nie wiadomo ile pieniędzy będzie przeznaczone na pomoc niepełnosprawnym w przyszłym roku, nie ma też nowych procedur przyznawania dotacji organizacjom. Dlatego podpisanie umów będzie możliwe dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Zdaniem Mrugalskiej wiele organizacji nie przetrwa bez pieniędzy tak długo.

Maria Król, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" z Zamościa uważa, że samorządy nie poradzą sobie z pomocą niepełnosprawnym, bo dostaną nowe zadania, ale na ich realizację będą miały mniej pieniędzy.

Reforma Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma przynieść oszczędności w budżecie państwa. Fundusz przestanie istnieć od 1 stycznia przyszłego roku, ale część zmian wejdzie w życie już 1 października.

Mulesia

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #867 dnia: Październik 01, 2008, 02:48:00 pm »
berto45, mam prośbę , podaj źródło .

berto45

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #868 dnia: Październik 01, 2008, 02:53:29 pm »
już podaję,nie ma sprawy,po 1.telewizja,po2. z jakiegoś portalu(nie pamiętam nazwy)a po 3.to ze strony....  www.nie-pelnosprawni.pl   (myślnik w środku,nie mylić z portalem p.Pawłowskiego).i mój komentarz-ALE GŁUPIO ŻĄDZĄ. :lzy:  :non:

berto45

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #869 dnia: Październik 01, 2008, 03:49:27 pm »
Reforma Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konieczna, pozwoli zdecentralizować Fundusz i lepiej adresować pieniądze - przekonywał w środę pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra pracy, większość zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pieniędzy na ich realizację zostanie przekazana do samorządów wojewódzkich i powiatowych. To samorządy będą zlecać te zadania organizacjom pozarządowym. Wyjątek stanowić będą organizacje, które realizują ciągłe programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych o znaczeniu wykraczającym poza zasięg danego powiatu czy województwa.

Te usługi będą w dalszym ciągu finansowane z biura PFRON w Warszawie. Również w tym wypadku obowiązywać będzie jednak procedura konkursowa, a nie jak dotąd ocena projektu przez pracowników PFRON.

Duda przypomniał, że do tej pory to PFRON był dysponentem pieniędzy na obszar całego kraju. "I z naszego punktu widzenia taki sposób dystrybuowania środków pomijał wiele polskich organizacji pozarządowych, czyli nie realizował zasady pomocniczości. Z naszych danych wynika, że 10 proc. organizacji pozarządowych w Polsce jest beneficjentem 100 proc. środków publicznych" - powiedział Duda.

"Stąd też jesteśmy przekonani, że ta zmiana upowszechni dostęp do środków dla wielu polskich organizacji, a jednocześnie chcemy zapewnić, że wszystkie te organizacje, które mają sprawdzone, wypracowane od lat metody funkcjonowania, wielkie osiągnięcia też na tym nie stracą" - podkreślił Duda.

"Nie odstąpimy od realizowania zasady decentralizacji środków i decentralizacji PFRON. Wywołuje to określone kontrowersje, niektóre środowiska obawiają się, że zostaną pozbawione środków - w naszym przekonaniu będzie odwrotnie" - dodał. Przypomniał, że w tym roku na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania niepełnosprawności przewidziane było 159 mln zł. i ten poziom powinien utrzymać się w przyszłym roku.

Szef PFRON podkreślił z kolei, że nikt lepiej niż samorządy nie zna lokalnych potrzeb swoich obywateli, stąd też reforma sprawi, że pieniądze na rehabilitację będą mogły być lepiej adresowane. "W ciągu kilkunastu lat finansowania działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych drepczemy w miejscu. W każdym roku wydajemy pięć miliardów złotych na zatrudnianie i inne formy rehabilitacji, a wskaźnik zatrudnienia (pomijając rolników) oscyluje na poziomie 13 proc.; w UE między 40, a 50 proc." - powiedział Skiba.

"To są niestety dane żenujące biorąc pod uwagę ilość środków publicznych, która jest na ten cel wydawana. Dlatego naszą wspólną troską jest, żeby tak te pieniądze alokować (...) żebyśmy chociaż zbliżyli się do poziomu dwudziestu kilku procent" - dodał.

Zmiany procedur wiążą się też z wygaszaniem programu Partner, który wspierał organizacje realizujące działania na rzecz niepełnosprawnych. Budzi to obawy organizacji pozarządowych, które w ramach programu miały podpisane z PFRON-em długoterminowe porozumienia obecnie wypowiadane, a placówki, zatrudniające stały personel na umowach o pracę często muszą rozpocząć proces likwidacji.

Prezes PFRON podkreśla z kolei, że program Partner nie do końca spełniał swoje zadanie, bowiem "w 60 procentach polskich powiatów nie ma ani jednej organizacji, która by korzystała ze środków programu Partner". Jest szalona koncentracja tych organizacji w dużych aglomeracjach" - powiedział Skiba.

Zaniepokojenie organizacji pozarządowych budzi nie tylko zmiana rozporządzenia, ale także projekt ustawy o finansach publicznych, który zakłada odebranie PFRON osobowości prawnej i przejęcie zarządzania funduszem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje alarmują też, że w budżecie PFRON na przyszły rok zaplanowano o ponad połowę mniejsze środki na programy celowe (w tym roku jest to 687 mln zł, w 2009 r. ma być 301 mln). Środki dla samorządów mają być zaś według organizacji zmniejszone o ok. 30 proc. (z ponad 1 mld zł do 746 mln).

Organizacje podkreślają jednocześnie, że nie sprzeciwiają się reformie jako takiej, bo ta jest potrzebna. Apelują jednak o odsunięcie planowanych zmian z 1 stycznia 2009 na 1 stycznia 2011, a wcześniej przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz opracowanie długofalowego planu zmian. Organizacje wystosowały w tej sprawie m.in. list do premiera.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, których dokonują pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.

PAP

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #870 dnia: Październik 01, 2008, 10:35:23 pm »
Niepełnosprawni mają sfinansować deficyt?

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27649
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #871 dnia: Październik 02, 2008, 12:58:37 pm »
Komputery dla ucznów ale tylko niektórych

- ika 02-10-2008
 
Są środki na pilotażowy etap programu "Komputer dla ucznia" od września 2009 r. - poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz.

Rezerwa celowa przeznaczona na projekt w budżecie na przyszły rok wynosi 25 mln. Za te pieniądze zostaną zakupione komputery dla uczniów pierwszych klas gimnazjów.

Leszkiewicz mówił, docelowo chodzi o zakup prawie 500 tys. komputerów, bo tylu jest gimnazjalistach w pierwszych klasach. Na razie jednak rząd kupi komputery tylko dla części z nich.

Wyprodukowanie i serwis sprzętu, jak tłumaczył, nie jest żadnym problemem, bo rynek jest bardzo rozbudowany.
- Ważne jest szczegółowe określenie parametrów technicznych, wybór oprogramowania, z jakiego się będzie korzystało, i odpowiednie zabezpieczenie komputerów przed niewłaściwym oprogramowaniem i kradzieżą - podkreślił Leszkiewicz.

- Przygotowywane są ekspertyzy. M.in zespół ekspertów pod kierownictwem pana prof. Macieja Sysko pracuje nad analizą i perspektywami rozwoju rynku nowych technologii i ich wykorzystaniem w procesie nauczania na potrzeby programu +Komputer dla ucznia+. Tej ekspertyzy spodziewamy się w przyszłym tygodniu. Tam m.in. będą sprawy związane z wyborem optymalnego sprzętu, różnych wariantów realizacji programu, przygotowania nauczycieli do realizacji programu - tłumaczył.

PAP
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline ilonadora

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 8423
  • http://wwwmojedzieciaki.blox.pl/html
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #872 dnia: Październik 02, 2008, 01:54:04 pm »
Duda: reforma PFRON pozwoli lepiej adresować pieniądze


Reforma Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konieczna, pozwoli zdecentralizować Fundusz i lepiej adresować pieniądze - przekonywał w środę pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra pracy większość zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pieniędzy na ich realizację zostanie przekazana do samorządów wojewódzkich i powiatowych. To samorządy będą zlecać te zadania organizacjom pozarządowym. Wyjątek stanowić będą organizacje, które realizują ciągłe programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych o znaczeniu wykraczającym poza zasięg danego powiatu czy województwa.

Te usługi będą w dalszym ciągu finansowane z biura PFRON w Warszawie. Również w tym wypadku obowiązywać będzie jednak procedura konkursowa, a nie jak dotąd ocena projektu przez pracowników PFRON.

Duda przypomniał, że do tej pory to PFRON był dysponentem pieniędzy na obszar całego kraju. "I z naszego punktu widzenia taki sposób dystrybuowania środków pomijał wiele polskich organizacji pozarządowych, czyli nie realizował zasady pomocniczości. Z naszych danych wynika, że 10 proc. organizacji pozarządowych w Polsce jest beneficjentem 100 proc. środków publicznych" - powiedział Duda.

"Stąd też jesteśmy przekonani, że ta zmiana upowszechni dostęp do środków dla wielu polskich organizacji, a jednocześnie chcemy zapewnić, że wszystkie te organizacje, które mają sprawdzone, wypracowane od lat metody funkcjonowania, wielkie osiągnięcia też na tym nie stracą" - podkreślił Duda.

"Nie odstąpimy od realizowania zasady decentralizacji środków i decentralizacji PFRON. Wywołuje to określone kontrowersje, niektóre środowiska obawiają się, że zostaną pozbawione środków - w naszym przekonaniu będzie odwrotnie" - dodał. Przypomniał, że w tym roku na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania niepełnosprawności przewidziane było 159 mln zł. i ten poziom powinien utrzymać się w przyszłym roku.

Szef PFRON podkreślił z kolei, że nikt lepiej niż samorządy nie zna lokalnych potrzeb swoich obywateli, stąd też reforma sprawi, że pieniądze na rehabilitację będą mogły być lepiej adresowane. "W ciągu kilkunastu lat finansowania działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych drepczemy w miejscu. W każdym roku wydajemy pięć miliardów złotych na zatrudnianie i inne formy rehabilitacji, a wskaźnik zatrudnienia (pomijając rolników) oscyluje na poziomie 13 proc.; w UE między 40, a 50 proc." - powiedział Skiba.

"To są niestety dane żenujące biorąc pod uwagę ilość środków publicznych, która jest na ten cel wydawana. Dlatego naszą wspólną troską jest, żeby tak te pieniądze alokować (...) żebyśmy chociaż zbliżyli się do poziomu dwudziestu kilku procent" - dodał.

Zmiany procedur wiążą się też z wygaszaniem programu Partner, który wspierał organizacje realizujące działania na rzecz niepełnosprawnych. Budzi to obawy organizacji pozarządowych, które w ramach programu miały podpisane z PFRON-em długoterminowe porozumienia obecnie wypowiadane, a placówki, zatrudniające stały personel na umowach o pracę często muszą rozpocząć proces likwidacji.

Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, których dokonują pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników

Prezes PFRON podkreśla z kolei, że program Partner nie do końca spełniał swoje zadanie, bowiem "w 60 procentach polskich powiatów nie ma ani jednej organizacji, która by korzystała ze środków programu Partner". Jest szalona koncentracja tych organizacji w dużych aglomeracjach" - powiedział Skiba.

Zaniepokojenie organizacji pozarządowych budzi nie tylko zmiana rozporządzenia, ale także projekt ustawy o finansach publicznych, który zakłada odebranie PFRON osobowości prawnej i przejęcie zarządzania funduszem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje alarmują też, że w budżecie PFRON na przyszły rok zaplanowano o ponad połowę mniejsze środki na programy celowe (w tym roku jest to 687 mln zł, w 2009 r. ma być 301 mln). Środki dla samorządów mają być zaś według organizacji zmniejszone o ok. 30 proc. (z ponad 1 mld zł do 746 mln).

Organizacje podkreślają jednocześnie, że nie sprzeciwiają się reformie jako takiej, bo ta jest potrzebna. Apelują jednak o odsunięcie planowanych zmian z 1 stycznia 2009 na 1 stycznia 2011, a wcześniej przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz opracowanie długofalowego planu zmian. Organizacje wystosowały w tej sprawie m.in. list do premiera.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, których dokonują pracodawcy, zatrudniający co najmniej 25 pracowników. Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 proc.

Źródło: PAP
"Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie."
Ilonadora i czwórka pociech

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #873 dnia: Październik 02, 2008, 07:08:05 pm »
Żegnaj Partnerze, witajcie konkursy

Autor: Filip Miłuński Data opublikowania dokumentu: 2008-10-02


Przedstawiciele PFRON i Rządu ogłosili na konferencji prasowej sposób w jaki przebiegać będzie decentralizacja środków finansowych dla organizacji pozarządowych zajmujących się niepełnosprawnością. Dotychczasowe zasady obowiązujące w ramach programu Partner III zastąpią procedury konkursowe.

- Zmiany, które nastąpią od 1 stycznia 2009 roku budzą zrozumiały niepokój w środowisku. Do tej pory to PFRON był dysponentem środków dla wszystkich organizacji pozarządowych. Taki system sprawiał że wiele z organizacji nie otrzymywało wsparcia, co naruszało zasadę pomocniczości. Z naszych danych wynika, że dziś ok. 10% wszystkich organizacji pozarządowych jest beneficjentem 100% środków. Nowe regulacje to zmienią. Nie zmieni się natomiast wysokość pomocy, która w tym roku wyniosła niemal 153 mln. złotych – powiedział, otwierając konferencję, Jarosław Duda, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany spowodowało wejście w życie 1 lipca br. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
Ponieważ katalog zadań wymienionych w rozporządzeniu pokrywa się z katalogiem działań Programu „Partner III” ten ostatni musiał ulec modyfikacji.

- Zdarzały się sytuacje w których te same instytucje występowały o pomoc zarówno do PFRON jak i do samorządów. Te zmiany zapobiegną tego typu sytuacjom. Jeszcze ważniejszym argumentem jest jednak to, że to właśnie władze lokalne wiedzą najlepiej w co zainwestować pieniądze w regionie. Nasza wiedza w warszawskim biurze na co są potrzebne pieniądze w Sejnach, lub Bogatyni jest minimalna, a tamtejszy starosta i PCPR posiadają ją – wyjaśniał Prezes PFRON Wojciech Skiba.

Wszystkie organizacje które do tej pory były beneficjentami programu Partner III będą mogły ubiegać się o środki na realizację swoich dotychczasowych zadań w ramach systemu zleceń.

Środki na realizację zadań na szczeblu ponadwojewódzkim i wysoko wyspecjalizowane organizacje będą otrzymywać fundusze nadal bezpośrednio z PFRON, natomiast wszystkie organizacje lokalne będą występować o nie na szczeblu regionalnym (urząd marszałkowski) lub lokalnym (starostwa).

Ubiegające się o realizację konkretnego zadania organizacje będą musiały wykazać posiadanie wkładu własnego, który wynosić będzie w przypadku organizacji pożytku publicznego 10% kosztów kwalifikowanych zadania, w przypadku pozostałych organizacji 20%. Ocena merytoryczna złożonych wniosków będzie przeprowadzana przez niezależnych ekspertów.


- Kryteria konkursowe będą przede wszystkim promowały te organizacje, które skutecznie wykonują takie zadania od lat. Nie przyznamy środków komuś kto właśnie założył stowarzyszenie jeśli o dotację ubiegać się będzie również doświadczona organizacja – zapowiedział Skiba. Dodał, że żadna z wyspecjalizowanych organizacji, które realizuje swoje zadania dobrze nie powinna się obawiać o utratę dofinansowań.

- Olbrzymią pozytywną zmianą jaką powinna przynieść nowa regulacja jest szybszy termin uzyskania środków, które wpłyną na konta organizacji już w lutym, lub na początku marca, a nie, jak do tej pory: w czerwcu, lub nawet lipcu – zaznaczył Prezes Skiba.

Zebrani w gmachu Ministerstwa Pracy przedstawiciele organizacji pozarządowych nie kryli swoich obaw. Z sali padały przede wszystkim pytania o poziom wyszkolenia przedstawicieli władz samorządowych i ich umiejętność przeprowadzania sprawnie procedur konkursowych.

- Zaplanowaliśmy specjalną podróż po Polsce przedstawicieli PFRON, którzy przekażą swoją wiedzę w tym zakresie urzędnikom lokalnym – zapewnił Skiba.

Pierwsze konkursy PFRON rozpisze jeszcze w październiku tego roku. Program Partner III będzie realizowany jeszcze do końca 2009 roku, jednak obejmie wyłącznie kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mają prawa uczestniczyć w procedurach konkursowych.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline jolka

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 48
Komputer
« Odpowiedź #874 dnia: Październik 07, 2008, 06:51:28 pm »
Witam,prosze mi powiedziec czy moge sie starac o komputer dla syna ktory ma porazenie mozgowe i epilepsje.

Offline beszka

 • User z prawami do pisania
 • Raczkujący Gadacz
 • ****
 • Wiadomości: 407
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #875 dnia: Październik 07, 2008, 08:19:34 pm »
Jak najbardziej.

Mulesia

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #876 dnia: Październik 07, 2008, 08:31:27 pm »

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #877 dnia: Październik 07, 2008, 10:39:21 pm »
jolka temat jest wałkowany w linakch podanych przez Mulesię.

Podajesz schorzenia dziecka ale czemu nie wiek, który gra rolę kluczową?
Musisz mieć zaśw. lekarskie, wypełniony wniosek, F-rę Pro-forma ze sklepu komp. i dochody-składasz, czekasz.
Dzieciom w wieku przedszkolnym u nas nie dają teraz zgody na zakup komputerów w ramach likwidacji w komunikowaniu się.
Ale moja córka dostała go zanim zaczęła chodzić do szkoły.
Jeśli Twój syn jest w wieku szkolnym nie powinnaś mieć problemów z otrzymaniem.
Twój udział w tym Wniosklu wynosi 20% wartości, resztę pokrywa PFRON, MOPS, PCPR-w zależności gdzie złożysz wniosek.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline jolka

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 48
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #878 dnia: Październik 08, 2008, 09:27:11 pm »
mój syn ma 12lat i własnie chce starac sie w ramach likwidacji w komunikowaniu sie

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #879 dnia: Październik 08, 2008, 09:33:16 pm »
Trzymam łapeczki za powodzenie- nie powinnaś mieć problemów, bo to już znany sposób i realizowany w całym kraju. Wyżej podałam co musisz mieć przygotowane do złożenia wniosku. Powodzenia. Napisz jak otrzymasz.  :kw:
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline jolka

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 48
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #880 dnia: Październik 09, 2008, 02:25:59 pm »
Napewno napisze  czy dostałam i dziękuje za pomoc.Pozdrawiam

Offline jolka

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 48
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #881 dnia: Październik 17, 2008, 04:17:47 pm »
Witam ponownie i zwracam się z prośbą co mam napisac w uzasadnieniu dlaczego chce laptopa.

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #882 dnia: Październik 17, 2008, 06:10:34 pm »
Moższ mieć przecież za mały metraż w domu na komputer stacjonarny.
Syn może niemóc długo siedzić przy biurku.
A resztę powodów to sama znasz.
Bywa, że dzieci nie mogą pisać ręcznie, więc w szkołach posługują się swoimi laptopami, ale wówczas żądają zaświadczenia ze szkoły.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

aga-tek

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #883 dnia: Październik 31, 2008, 10:11:24 am »
Na tym forum jestem od niedawna i słyszałam o dofinansowaniach na komputer dla dziecka, mój synek ma skończone 3 latka -autyzm,z tego względu zaczęłam się pytać w PFRON o komputer z programu Pegaz2003 ale powiedzieli że mi się nie należy( a gdy dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe jest to jakiś niedowład , na co powołują się w obszarze B)
pani poinformowała mnie że uM ma program LIkwidacja barier w komunikowaniu się wszystko ok, tylko na rozpatrzenie wniosku czeka się do 2 lat- trochę długo.powiedzcie czy Pfron ma jakiś inny program o dofiansowaniu kompa dla dziecka.piszcie będę wdzięczna za każdą informację .
 ja złożyłam już ten wniosek do UM i teraz nie wiem czy grzebać dalej czy czekać aż mi przyznadzą

aga-tek

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #884 dnia: Październik 31, 2008, 10:17:07 am »
Na tym forum jestem od niedawna i słyszałam o dofinansowaniach na komputer dla dziecka, mój synek ma skończone 3 latka -autyzm,z tego względu zaczęłam się pytać w PFRON o komputer z programu Pegaz2003 ale powiedzieli że mi się nie należy( a gdy dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe jest to jakiś niedowład , na co powołują się w obszarze B)
pani poinformowała mnie że uM ma program LIkwidacja barier w komunikowaniu się wszystko ok, tylko na rozpatrzenie wniosku czeka się do 2 lat- trochę długo.powiedzcie czy Pfron ma jakiś inny program o dofiansowaniu kompa dla dziecka.piszcie będę wdzięczna za każdą informację .
 ja złożyłam już ten wniosek do UM i teraz nie wiem czy grzebać dalej czy czekać aż mi przyznadzą

kasiape

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #885 dnia: Październik 31, 2008, 11:42:08 am »
aga-tek, witam na forum, zapraszam do wątku "Poznajmy się" http://forum.darzycia.pl/vf48.htm :D  :D
Twój syn nie jest w wieku szkolnym więc możesz mieć problem z dostaniem kompa dla niego,
PCPR ma program w celu likwidacji barier w porozumiewaniu się - wszystkie info o nim znajdziesz w tym temacie - poczytaj dokładnie :D

gumijagoda

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #886 dnia: Październik 31, 2008, 03:32:24 pm »
Witam
Właśnie dzisiaj rozpoczęłam "walkę" o komputer dla mojej 8letniej córki. Julcia ma autyzm i całkiem dobrze funkcjonuje.
Mam do Was pytanie i zarazem prośbę o podpowiez jaki program dla niej wybrać.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.

Offline aleksandra1

 • Raczkujący bywalec
 • **
 • Wiadomości: 117
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #887 dnia: Listopad 07, 2008, 11:03:17 pm »
Witam dziś przyszła pozytywna odpowiedz z pfron odnośnie dofinansowania do komp. :multi: Kwotę jaką przyznali t0 2630zl.I mam pytanie , w środę mam iść podpisać umowę z dokumentami, koniecznie z zaświadczeniem z Us o dochodach za 2007 rok,,(czy wystarczy pit???)i drugie pytanie,podpiszę tą umowę i już mam iść do sklepu wybrać??jaka właściwie  jest ta umowa?  ijak to jest z wkładem własnym Ja rozumiem to tak oni dali 2630  a ja muszę dołożyć jeszcze 10% tej sumy? powiedzcie jak to jest bo jestem zielona :oops: Za taką sumę to coś porządnego znajdę (tylko sam komputer resztę już mamy)
Jedna mała łza nie musi spaść,jeśli możesz coś od siebie dać...

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #888 dnia: Listopad 08, 2008, 09:40:36 pm »
Odnoszę wrażenie, że nie czytasz tematu dokładnie.
Na wszystko z najdziesz w nim odpowiedź.
Jedno co mnie dziwi  to fakt, że zaśw. o dochodach z U.S. nie żądali od Ciebie w dniu złożenia Wniosku.    :roll:
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

gumijagoda

 • Gość
PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #889 dnia: Listopad 10, 2008, 01:33:26 pm »
Pare dni temu składałam wniosek i nie żądali ode mnie zaświadczenia z US tylko zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy.

Offline kasiula

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 33
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #890 dnia: Grudzień 26, 2008, 10:04:11 pm »
Witam serdecznie wszystkich :)
Proszę o radę (próbowałam szukać czegoś w wątkach ale nie znalazłam...) czy dla naszej Kai możemy starać się o dofinansowanie z PFRONu do komputera? Czytałam, że finansują, gdy dziecko jest niewidome, niedosłyszące lub ma niedowład kończyn górnych... Może ktoś się orientuje w tej sprawie? Są jakieś szanse?
"pomóż mi trochę abym mógł wszystko robić sam..."

Kasiula, mama Kajusi (12lat) z ZD  i Mieszka (7lat) po wylewie, epilepsja

Offline Gaga

 • Administrator
 • Rozgadany Weteran
 • *****
 • Wiadomości: 26490
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #891 dnia: Grudzień 26, 2008, 10:57:03 pm »
kasiula cały ten wątek od pierwszej strony, jest poświeconym wszelkim dofinansowaniom.
Jak najbardziej się możesz starać w ramach likwidacji barier komunikacyjnych.
Cofnij się po kolei do poprzednich wpisów,są najbardziej aktualne.
Naprzyklad:
Cytuj
Październik 07, 2008, 10:39:21 Wysłany przez: sonia 
Umieść cytat
jolka temat jest wałkowany w linakch podanych przez Mulesię.

Podajesz schorzenia dziecka ale czemu nie wiek, który gra rolę kluczową?
Musisz mieć zaśw. lekarskie, wypełniony wniosek, F-rę Pro-forma ze sklepu komp. i dochody-składasz, czekasz.
Dzieciom w wieku przedszkolnym u nas nie dają teraz zgody na zakup komputerów w ramach likwidacji w komunikowaniu się.
Ale moja córka dostała go zanim zaczęła chodzić do szkoły.
Jeśli Twój syn jest w wieku szkolnym nie powinnaś mieć problemów z otrzymaniem.
Twój udział w tym Wniosklu wynosi 20% wartości, resztę pokrywa PFRON, MOPS, PCPR-w zależności gdzie złożysz wniosek.


Pozdrawiam :))
"Starsza Zimowa Miotełka"

Offline kasiula

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 33
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #892 dnia: Styczeń 04, 2009, 07:36:51 pm »
Ok, czyli rozumiem, że są szanse... Tyle, że nasze PCPR jest nastawione anty do wszystkich "roszczeniowców", robili problemy nawet, gdy składaliśmy wniosek o orzeczenie (kolejny zresztą), twierdząc, że nie wiadomo, czy dostaniemy orzeczenie, bo nie jest powiedziane, że dziecko z ZD się nie wyleczy :D Mam prośbę, by ktoś, kto już składał wniosek o takie dofinansowanie dla dziecka z ZD podpowiedział, co powinniśmy napisać w tzw uzasadnieniu...
"pomóż mi trochę abym mógł wszystko robić sam..."

Kasiula, mama Kajusi (12lat) z ZD  i Mieszka (7lat) po wylewie, epilepsja

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #893 dnia: Styczeń 04, 2009, 08:59:14 pm »
w tym wątku jest wszystko o dofinansowaniach.
Już wiele matek mających dzieci z zD otrzymały dofinansowania na komputer w ramach likwidacji w komunikowaniu się.
Cofnij się i poczytaj dokładnie- podałam już wielokrotnie przepisy prawne i po kolei co i jak się załatwia. Dawałam też wykaz CD eduakcyjnych, które można zamówić wraz z komputerem.
Dodam, że ja już 2x korzystałam z "usług" na ten cel i nie miałam problemów.
Najważniejsze abyś miała zaśw. lekarskie, że Twoje dziecko wymaga likwidacji barier w komunikowaniu się, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
Ty nie pytaj a twardo działaj : weź wniosek o likwidację barier w komunikowaniu się, wypełnij go dołącz zśw. lek i niezbędne załczniki, złóż za potwierdzeniem i czekaj.

Wystarczy, że teraz znajdziesz czas i odszukasz w tym wątku wszystko co już było wałkowane do znudzenia.
Wybacz ale moja doba ma tylko 24 godz a dziecko ma swoje potrzeby.
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline kasiula

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 33
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #894 dnia: Styczeń 13, 2009, 09:34:28 pm »
Ok, tylko jaka jest różnica między tym dofinansowaniem, a "pegazem"?  Mam na myśli szanse na przyznanie dofinansowania. I jakie są kryteria np dochodów w tym wniosku (bo w pegazie jest to jasno określone)?
"pomóż mi trochę abym mógł wszystko robić sam..."

Kasiula, mama Kajusi (12lat) z ZD  i Mieszka (7lat) po wylewie, epilepsja

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #895 dnia: Styczeń 13, 2009, 09:45:48 pm »
kasiula daj sobie spokój z Pegazem -działaj tak jak pisałam niżej -jest to prawem przewidziane i sprawdzone.
Nie ma sensu porównywać Pegaza do formy wyrównywania szans w komunikowaniu się.
Pegaz jest obwarowany wieloma czynnikami i jest dla starszych dzieci (młodziezy, studentów) - natomiast ta 2 forma jest znacznie latwiejsza i jest dostosowana do indywidualnmych potrzeb każdego niepełnosprawnego dziecka.
Tu jest wazne orzeczenei o niep dziec ka i aktualne zśw. lekartskei, ze dziecko wym aga wyrównania form w komunikowaniu się- dochody są mniej ważne. Działaj.


Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Offline kasiula

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 33
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #896 dnia: Styczeń 15, 2009, 07:42:05 pm »
Tylko z tego, co czytałam w postach w pegazie dofinansowują 90 % a tu 80%, czy źle zrozumiałam? Jeszcze jedno, może głupie pytanie: W tym wniosku (o likwidacji barier) w danych wnioskodawcy wpisuję dziecko, czy siebie?
"pomóż mi trochę abym mógł wszystko robić sam..."

Kasiula, mama Kajusi (12lat) z ZD  i Mieszka (7lat) po wylewie, epilepsja

kasiape

 • Gość
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #897 dnia: Styczeń 15, 2009, 08:26:46 pm »
w PEGAZIE dofinansowują dzieci niepełnosprawne ruchowo, neurolog we wniosku "musi" zaznaczyć niedowład kończyn żebyś się w ogóle na to złapała!
Nastaw się na przeprawę w PCPR - ostatnio wniosek składała znajoma z 11letnim synem z zD - nie dostała! a tak ją zdołowali że nie złożyła nawet odwołania!
Obkuj się prawnie i działaj!  ;)

Offline kasiula

 • Podglądacz
 • *
 • Wiadomości: 33
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #898 dnia: Styczeń 15, 2009, 08:32:57 pm »
W PCPR zawsze jest przeprawa, nawet przy orzeczeniu.... Jak sama nazwa wskazuje - pomagają Rodzinie ;) Trzymajcie kciuki...
To kogo mam wpisać w Danych Wnioskodawcy - Kaję czy siebie?
I czy zaświadczenie lekarskie może wypisać lekarz pediatra opiekujący się dzieckiem, czy musi to być specjalista?
"pomóż mi trochę abym mógł wszystko robić sam..."

Kasiula, mama Kajusi (12lat) z ZD  i Mieszka (7lat) po wylewie, epilepsja

Offline Ulka

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 10988
Odp: PCPR/PFRON-programy celowe-prawo, normy, bariery
« Odpowiedź #899 dnia: Styczeń 16, 2009, 10:53:15 pm »
Fundusz Pierwszy Krok. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

Do 31 marca 2009 można zgłaszać wnioski na dofinansowanie w ramach Funduszu Pierwszy Krok. Fundusz może dofinansować m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkolenia lub kursy, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznego oprzyrządowania, likwidację barier architektonicznych w mieszkaniu wnioskodawcy

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/35293
Ulka-Darek30mpdz & Magda31 &   wspomnienia

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach