Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: O likwidacji szkoły trzeba powiadomić rodziców  (Przeczytany 2848 razy)

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
O likwidacji szkoły trzeba powiadomić rodziców
« dnia: Listopad 06, 2011, 04:13:23 pm »
O likwidacji szkoły trzeba powiadomić rodziców

Robert Horbaczewski 17-10-2011

Nie ma znaczenia tryb likwidowania szkoły. O tym fakcie trzeba zawiadomić wszystkich rodziców imiennie, co najmniej na pół roku przed rozpoczęciem procedury.

Wojewoda lubelski zakwestionował uchwałę Rady Gminy Dorohusk w sprawie likwidacji przez wygaszenie gimnazjum w Brzeźnie. Radni postanowili, że w roku szkolnym 2011/2012 zaprzestanie ono naboru do pierwszej klasy, a zostanie zlikwidowane 31 sierpnia 2013 r.

Jako przesłankę nieważności uchwały wojewoda wskazał niedopełnienie obowiązku określonego w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym, aby szkoła mogła zostać zlikwidowana, organ prowadzący obowiązany jest poinformować o zamiarze i przyczynach tego rodziców dzieci i właściwego kuratora oświaty co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji. W tej sprawie – jak wynika z oświadczeń rodziców – nie wszyscy zostali powiadomieni.

W skardze sądowej rada gminy dowodziła, że nie miała obowiązku zawiadamiania rodziców o likwidacji szkoły w sytuacji, gdy dochodzi do stopniowego wygaszania jej działalności, bo obecni uczniowie mają zapewnioną możliwość ukończenia w niej nauki. O planach likwidacji wójt powiadomił rodziców z ostrożności, za pośrednictwem poczty i przez pracowników gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę, podzielając pogląd wojewody. Wskazał, że obowiązek zawiadamiania rodziców uczniów w tej sprawie nie budzi wątpliwości, bo ustawa nie rozróżnia rodzajów likwidacji ani nie zakłada, że w razie likwidacji stopniowej (tzw. wygaszania) organ prowadzący zwolniony jest z tego obowiązku. Informacja o takim zamiarze powinna zostać imiennie skierowana do każdego rodzica i musi do niego skutecznie dotrzeć. Samo nagłośnienie likwidacji w społeczności lokalnej nie zastępuje obowiązku indywidualnego poinformowania o tym każdego z rodziców w ustawowym terminie.

Sąd przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2009 r. (sygn. I OSK 374/09), z którego wynika, że do unicestwienia uchwały o likwidacji szkoły wystarczy, aby tylko jedno z rodziców nie zostało zawiadomione o zamiarze likwidacji szkoły na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia.

Sąd stwierdził, że wbrew stanowisku rady gminy termin powiadomienia powinien być liczony nie od planowanej daty ostatecznego zlikwidowania szkoły (31 sierpnia 2013 r.), ale od rozpoczęcia likwidacji (31 sierpnia 2011 r.).

sygnatura akt: III SA/Lu 381/11
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

 • to weteran
 • polecający usługi
 • *******

Offline sonia

 • User z prawami do pisania
 • Rozgadany Weteran
 • *******
 • Wiadomości: 25627
  • Dar Życia
Odp: O likwidacji szkoły trzeba powiadomić rodziców
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 09, 2011, 09:19:23 am »
skutki zmian u USo dla szkół i ośrodków specjalnych z Forum OSKKO

Witajcie, otrzymałam dzisiaj   Raport w sprawie skutków wejścia w życie projektu zmian w Ustawie o Systemie Oświaty dla szkolnictwa specjalnego, który ma wejść pod Obrady Sejmu w trzecim tygodniu kwietnia (tuż przed świętami). Skutkiem wprowadzenia zmian w Ustawie o Systemie Oświaty będzie prawdopodobna likwidacja szkolnictwa specjalnego w Polsce najpierw szkół specjalnych potem specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.


Oto jego treść:

Raport w sprawie skutków wejścia w życie projektu zmian w Ustawie o Systemie Oświaty dla szkolnictwa specjalnego.


I. Wprowadzenie zmian w Ustawie o Systemie Oświaty spowoduje w krótkim czasie likwidację lub marginalizację szkół specjalnych.


Wynika to wprost z proponowanych zmian w art. 2 ustawy, który ma brzmieć:

„Art. 2. System oświaty obejmuje:

1) przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2) szkoły: a) podstawowe, b) gimnazja, c) ponadgimnazjalne, (...)

7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze, dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;

8) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedną z przyczyn wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;


Zmiany w tym artykule polegają na usunięciu z pkt. 1 - 2a - c m.in. wyszczególnienia szkół specjalnych. Szkoły specjalne jako osobny rodzaj szkół znikają z projektu ustawy.


Autorzy zmian proponują wprowadzenie zmian w art. 3 oraz dodają art. 3a, który bezpośrednio odnosi sie do szkolnictwa specjalnego i ma: brzmieć:

"Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) szkole bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć także przedszkole;

2) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć odpowiednio: a) szkołę lub oddział szkolny dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 16 pkt 2, (...)

8) oddziale przysposabiającym do pracy – należy przez to rozumieć oddział utworzony w gimnazjum dla uczniów, którzy po roku uczęszczania do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia gimnazjum; (...)

35) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;

36) uczniu z niepełnosprawnościami sprzężonymi – należy przez to rozumieć ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na występowanie więcej niż jednej przyczyny stanowiącej podstawę wydania orzeczenia;"


"4) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu":

„Art. 3a.

1. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały specjalne i integracyjne.

2. W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych mogą być tworzone oddziały specjalne, integracyjne, sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne i międzynarodowe.

3. W gimnazjach mogą również być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

4. Przedszkola i szkoły, w których wszystkie oddziały są specjalne, są przedszkolami specjalnymi i szkołami specjalnymi.”;


Pragnę zwrócić uwagę, że zmienia się definicja szkoły specjalnej, nie stanowi ona od tej chwili odrębnego rodzaju szkół w naszym systemie oświaty.

Co prawda w art. 3 pkt. 2 jest mowa o szkole ale również oddziale specjalnym dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Jakie ma to znaczenie pokazuje, dopisany do ustawy art 3a, który umożliwia tworzenie oddziałów specjalnych w tzw. "szkołach masowych".


Od tej chwili w każdej szkole/przedszkolu będzie mógł powstać oddział specjalny a dopiero szkoła, która będzie miał tylko oddziały specjalne będzie nosiła nazwę "szkoły specjalnej".

1. Spowoduje to przejście dużej grupy uczniów do szkół masowych stawiając szkoły specjalne w bardzo trudnej sytuacji, mogącej w wielu przypadkach skończyć się likwidacją tych szkół, pomimo, że w większości w takich szkołach zatrudnione są najczęściej zespoły wysoko kwalifikowanych specjalistów od pedagogiki specjalnej.


2. spowoduje daleko idące konsekwencje w rozwoju społecznym dzieci upośledzonych umysłowo:

a. w szkołach specjalnych mogły one liczyć na przebywanie wśród rówieśników mających podobne potrzeby rozwojowe, pozwalało im to osiągać sukcesy szkolne (bardzo często po ogromnych problemach i fobii szkolnej wyniesionej ze szkół masowych, do których chodziły wcześniej) a co za tym idzie taka sytuacja sprzyjała ich rozwojowi. W szkole masowej zawsze będą się porównywać do uczniów mających o wiele większe możliwości rozwojowe, co może spowodować zaniżenie poczucia własnej wartości, pogłębienie stresu i fobii szkolnej. Takie posunięcie na pewno nie jest spowodowane "dobrem dziecka"

b. Utrudni wejście osób z lekkim upośledzeniem umysłowym w życie dorosłe, ponieważ degradacji ulegną Zasadnicze Szkoły Zawodowe Specjalne. Kształciły one dobrych specjalistów w wybranych - odpowiednich dla uczniów z orzeczeniem, zawodach.


3. Zmiany pociągną za sobą duże trudności w funkcjonowaniu Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych

a. Dojdzie do izolowania dzieci upośledzonych umysłowo z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo od ich rówieśników, którzy uczęszczali do szkół przy SOSW z terenów miast, w których funkcjonowały SOSW. W chwili obecnej część wychowanków przebywających w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych pochodzi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Często są to jednocześnie wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Uczęszczają oni do szkół specjalnych działających przy SOSW i tam nawiązują kontakty interpersonalne z rówieśnikami pochodzącymi z rodzin dobrze funkcjonujących. Nawiązują się przyjaźnie, dzieci mogą zobaczyć prawidłowe wzorce funkcjonowania w rodzinie i grupie rówieśniczej. Pozwala to na skuteczniejszą readaptację społeczną wychowanków SOSW i łatwiejszy start w dorosłe życie.


"Wyprowadzenie" uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze szkół przy SOSW w miejscu ich zamieszkania - a zmiany w ustawie to spowodują - doprowadzi to tworzenia gett - społeczności osób niepełnosprawnych w SOSW, które nie będą miały dobrych wzorców rówieśniczych. Zniszczy się w ten sposób możliwości integracji tych dzieci z otoczeniem społecznym, nie mówiąc o syzyfowej pracy jaką stanie się wrażanie programu wychowawczego i profilaktycznego w szkołach przy SOSW.

b. Zmiany w ustawie doprowadzą do likwidacji wielu SOSW. II. Proponowane zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty oraz projekt rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach uniemożliwią kształcenie dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami kształcenie w szkołach specjalnych powodując zmniejzenie ilości uczniów w tych szkołach i placówkach.

Mówi o tym zmieniony art. 2 pkt 8 ustawy oraz § 37 i 38 wyżej wymienionego projektu rozporządzenia. Przytoczę tutaj zapis z projektu zmian w ustawie:

8) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedną z przyczyn wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;


1. W chwili obecnej szkoły specjalne obejmują procesem kształcenia i wychowania dzieci i młodzież ze sprzężonymi deficytami w rozwoju na wszystkich etapach edukacyjnych: a. w Zespołach Edukacyjno - Terapeutycznych w szkołach podstawowych specjalnych - I i II etap edukacji

b. w Zespołach Edukacyjno - Terapeutycznych w gimnazjach specjalnych - III etap edukacji

c. w Zespołach Edukacyjno - Terapeutycznych w szkołach przysposabiających do pracy specjalnych, będących szkołami ponadgimnazjalnymi - IV etap edukacji.


2. Szkoły te już od wielu lat proces edukacyjno rewalidacyjny opierają na Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia. Dobrze też wypełniają zadanie przygotowania do życia dorosłego przez kształcenie umiejętności przydatnych w aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w szkołach przysposabiających do pracy specjalnych


3. Wprowadzenie zmian w ustawie uniemożliwi uczniom kształcenie w szkołach specjalnych, szczególnie na IV etapie edukacji. Chyba, że MEN zamierza umożliwić Ośrodkom Rewalidacyjno - Wychowawczym prowadzenie szkół specjalnych co będzie gwoździem do trumny dla SOSW i szkół specjalnych w ich obecnym kształcie.


4. Wprowadzane zmiany są niekonsekwentne i sprzeczne z sobą ponieważ w art 9 ust. 1, pkt. 3, lit. e ma brzmienie: e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – w przypadku gdy jedną z przyczyn wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy; (ART 1, pkt 13 projektu zmian w Ustawie o Systemie Oświaty).


5. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną wymienioną powyżej, realizując obowiązek nauki w Ośrodku Reawlidacyjno - Wychowawczym nie będzie mogła kształcić się w szkole przysposabiającej do pracy specjalnej ponieważ warunkiem uczęszczania do takiej szkoły jest ukończenie gimnazjum.


6. Osoba niepełnosprawna ze sprzężeniem nie będzie mogła skorzystać z formy kształcenia przewidzianej dla niej w ustawie!!!


7. Przepis ten ogranicza także możliwość przyjmowania do szkół przysposabiających do pracy specjalnych. Przewiduje on, że uczniami w tych szkołach będą osoby umiarkowanie i znacznie upośledzone umysłowo, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi pod warunkiem występowania upośledzenia umiarkowanego lub znacznego. Uniemożliwia to przyjmowanie do tego typu szkół uczniów z niepełnosprawności sprzężoną w przypadku gdy jedną z przyczyn wydania orzeczenia o kształceniu specjalnym jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. W obecnym stanie prawnym jest to możliwe.


8. Zamyka się niektórym uczniom, o których piszę powyżej, często jedyną formę kształcenia ponieważ ze względu na niepełnosprawność sprzężoną - bardzo często jest to niepełnoprawność ruchowa związana z MPD - ponieważ nie mogą oni zdobyć wykształcenia w żadnym dostępnym na rynku pracy. Osoby te bardzo często otrzymują umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności na komisjach do spraw orzekania o niepełnosprawności. A nie mogą się kształcić w szkole specjalnej, przysposabiającej do pracy. Jest to jawna dyskryminacja osób niepełnosprawnych przez MEN.


9. MEN wprowadza mentlik nazewniczy w projekcie zmian ustawy. Art. 3, pkt 8 mówi o: 8) oddziale przysposabiającym do pracy – należy przez to rozumieć oddział utworzony w gimnazjum dla uczniów, którzy po roku uczęszczania do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia gimnazjum;


10. Są to prawdopodobnie oddziały dla uczniów w normie intelektualnej ale zbieżność nazw będzie rodzić liczne nieporozumienia.


III. MEN wprowadza zmiany w art. 17 ust. 3a ustawy:

3a. Obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i najbliższego gimnazjum zapewniających kształcenie specjalne, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, zapewniającej kształcenie specjalne, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;


1. Mamy to czynienia z następną formą dyskryminacji osób niepełnosprawnych ponieważ dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mają w chwili obecnej możliwość kształcenia w szkołach specjalnych do 24 roku życia a uczniowie przyjmowani do tych szkół od 1 września 2012 roku do 23 roku życia. Jak ma dojechać samodzielnie osoba znacznie upośledzona umysłowo, która dodatkowo bardzo często ma w tym wieku dodatkowe schorzenia, nie wliczające się do niepełnosprawności sprzężonej (np. padaczka), która skończyła 21 lat?


IV. Autorzy zmian w ustawie chcą wprowadzić w życie art. 62a w brzmieniu: „Art. 62a. 1. Organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, mogą je połączyć w grupę przedszkolnopodstawową.


2. W skład grupy przedszkolno-podstawowej wchodzi co najmniej jedno przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego oraz co najmniej jedna szkoła podstawowa.


3. Organy prowadzące gimnazja, licea ogólnokształcące i placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, mogą je połączyć w grupę gimnazjalno-licealną.


4. W skład grupy gimnazjalno-licealnej wchodzi co najmniej jedno gimnazjum i co najmniej jedno liceum ogólnokształcące.


5. Dyrektor grupy przedszkolno-podstawowej i grupy gimnazjalno-licealnej powierza nauczycielowi zatrudnionemu w tej grupie koordynowanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, w szczególności:

1) podejmowanie działań z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2

1. Tworzenie takich grup jestna pewno ciekawą propozycją. Niestety zapomniano i tutaj o szkolnictwie specjalnym. Szkoły specjalne tworzą często zespoły szkół umożliwiające kształcenie osobom niepełnosprawnym na wszystkich etapach edukacyjnych.


2. Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze z reguły prowadzą szkoły wszystkich typów. 3. nie zapewniono w projekcie ustawy możliwości tworzenia grup szkół specjalnych czy centrów pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


V. Niejasny jest zapis art. 13, ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty w brzmieniu: Art. 13. Działające w dniu wejścia w życie ustawy ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, stają się ośrodkami rewalidacyjno-wychowawczymi, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.


1. Jeżeli w szkole specjalnej / Specjalnym Ośrodku szkolno wychowawczym osoby wymienione w art. 13 realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny to czy takie szkoły / ośrodki staną się ośrodkami rewalidacyjno - wychowawczymi lub czy w skład szkoły / SOSW wejdzie ORW?


VI. Autorzy zmian w ustawie likwidują uzupełniające licea ogólnokształcące, w tym specjalne w myśl art. 17 ustawy o zmianach w UoSO:


Art. 17

1. Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, z zastrzeżeniem art. 20.

1. Dla wielu absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych dalsze kształcenie w liceum uzupełniającym dawało możliwości uzupełnienia wiedzy ogólnej oraz przygotowanie się i zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej w przypadku gdy nie udało im się to za pierwszym razem. Odbiera im się taką możliwość.


VII. Nikt nie ukrywa, że w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości zmiany w szkolnictwie specjalnym są koniecznością. Dalecy jesteśmy od tego by ich nie dokonywać dla dobra naszych uczniów / wychowanków. Niestety to, co proponuje MEN w ustawie zmieniającej Ustawę o Systemie Oświaty zmierza do likwidacji szkół specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych. Zmiany te cofają szkolnictwo specjalne do wczesnych lat 60-tych 20 wieku, kiedy to w szkołach masowych były oddziały dla uczniów niepełnosprawnych. Ten model nie sprawdził się już 50 lat temu. Nie sprawdzi się i prawdopodobnie i teraz a zniszczy to co twórcy szkolnictwa specjalnego wypracowali i co doskonale funkcjonowało przez lata. Przecież metodyka wczesnoszkolna w obecnej szkole podstawowej jest w całości zaczerpnięta z metodyki ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej!!!.


To szkoły specjalne były prekursorami nauczania blokowego w szkole podstawowej. Zmiany w ustawie przekreślają 50 lat dobrej praktyki pedagogicznej.


VIII. Jakich zmian oczekujemy?


1. dostosowania podstawy programowej szkolnictwa masowego do potrzeb dzieci i młodzieży lekko upośledzonych umysłowo.


2. zmiany ramowych planów nauczania w Zasadniczej szkole Zawodowej przez dodanie godzin na realizację przedmiotów ogólnokształcących.


3. zmiany ramowych planów nauczania w gimnazjum specjalnym dla osób lekko upośledzonych umysłowo przez zwiększenie ilości godzin techniki co pozwoli na skuteczniejszą preorientację zawodową tych uczniów.

Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach