Ogłoszenia Zwierzęta
Aktualności: Jeśli uważasz że serwis Dar Życia jest potrzebnym miejscem Wesprzyj nas. Chcemy reaktywować serwis, dostosować graficznie i technicznie do aktualnych standardów, ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Dziękujemy za wsparcie.

Autor Wątek: Szkoła musi być nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów  (Przeczytany 2288 razy)

Offline sonia

  • User z prawami do pisania
  • Rozgadany Weteran
  • *******
  • Wiadomości: 25627
    • Dar Życia
Szkoła musi być nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów
« dnia: Marzec 16, 2010, 10:53:58 pm »
ale odkrycie!!  hihi     ;D :D
 
Hall: Szkoła musi być nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów
 
Szkoła musi być nastawiona na indywidualne potrzeby uczniów. Rozpoznawać je ma specjalny zespół nauczycieli i specjalistów - mówiła 11 marca w Łodzi minister edukacji Katarzyna Hall.
 
Według minister, dzięki nowej podstawie programowej będzie można rozpoznawać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów m.in. niepełnosprawnych, chorych, zaniedbanych wychowawczo, czy wybitnie zdolnych lub wracających do Polski po kilkuletnim pobycie za granicą.
 
W szkołach mają powstać zespoły nauczycieli, którzy mają w klasach przeprowadzać analizę indywidualnych potrzeb uczniów. Pomagać im w tym mają specjaliści zatrudnieni w placówce, np. pedagog czy logopeda. Zespoły mają współpracować m.in. z rodzicami oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 
Zdaniem minister, dzięki rozpoznaniu tych potrzeb powstanie spójny model kształcenia na wszystkich jego etapach. Przedszkole ma być miejscem dobrego przygotowania dziecka do szkoły, szkoła podstawowa ma wskazać, w jakich aspektach dziecko wymaga wsparcia, a gimnazjum i szkoła średnia ma pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu pasji i zainteresowań, zdolności,
predyspozycji oraz pomóc w wyborze drogi przyszłego kształcenia i zawodu.
 
pap-15 03 2010

a przecież znamy to:

Edukacja uczniów niepełnosprawnych

Każde dziecko niepełnosprawne ma prawo do nauki.

Najważniejsze zasady dotyczące kształcenia w Polsce, w tym kształcenia osób niepełnosprawnych, reguluje ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Część zasad dotyczy wszystkich uczniów, w tym także niepełnosprawnych, a niektóre z nich dotyczą jedynie osób niepełnosprawnych.

System oświaty powinien zapewniać:

- realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
- każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju;
- możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy i specjalnych form pracy dydaktycznej;
- opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dostosowanej do potrzeb i możliwości tych uczniów.

Podstawą kształcenia specjalnego uczniów we wszystkich typach szkół jest orzeczenie o potrzebie:

- kształcenia specjalnego,
- nauczania indywidualnego
- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

wydane uczniowi na prośbę rodziców lub opiekunów dziecka przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem właściwych form pomocy specjalistycznej. Nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szkoły.

Obowiązujące ustawodawstwo pozwala rodzicom lub opiekunom dziecka decydować o wyborze
szkoły (specjalnej lub ogólnodostępnej).

Dzięki temu uczniowie niepełnosprawni mają

możliwość spełniania obowiązku szkolnego i

obowiązku nauki jak najbliżej ich miejsca

zamieszkania w szkołach:
- ogólnodostępnych,
- integracyjnych,
- oddziałach integracyjnych,
- szkołach specjalnych,
- oddziałach specjalnych,
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.


Natomiast dzieciom i młodzieży, których stan

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia

uczęszczanie do szkoły zapewnia się nauczanie

indywidualne.


Uczniom niepełnosprawnym stworzono możliwość

wydłużenia obowiązku szkolnego, jednakże nie

dłużej niż do ukończenia przez nich 18 lat na

poziomie szkoły podstawowej, do 21 roku życia

na poziomie gimnazjum i do 24 lat na poziomie

szkoły ponadgimnazjalnej. Rozpoczęcie

spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci

niepełnosprawne może zostać odroczone do końca

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w

którym dziecko kończy 10 lat.


Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć

okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co

najmniej o jeden rok, zwiększając

proporcjonalnie liczbę godzin zajęć

edukacyjnych.


Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania

z bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie

przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i

gimnazjum, a uczniowie z niepełnosprawnością

ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym - także do

najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie

dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.
Uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu

głębokim uczestniczący w zajęciach

rewalidacyjnowychowawczych oraz dzieci i

młodzież z upośledzeniem umysłowym ze

sprzężonymi niepełnosprawnościami mają prawo

do korzystania z bezpłatnego transportu i

opieki w czasie przewozu do ośrodka

umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży

realizację obowiązku szkolnego i obowiązku

nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25

roku życia.
Jeśli gmina nie zapewnia transportu, jej

obowiązkiem jest zwrot kosztów przejazdu

ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub

ośrodka, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają

rodzice lub opiekunowie.


Uczniowie niepełnosprawni są zobowiązani razem

z innymi uczniami przystąpić do sprawdzianu w

szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum. Z

tego obowiązku zostali zwolnieni jedynie

uczniowie z upośledzeniem w stopniu

umiarkowanym i znacznym oraz z

niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów do

specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów

niepełnosprawnych polega między innymi na:

- wprowadzeniu innych arkuszy dla różnych grup

uczniów: niewidomi (pisane alfabetem

brajlowskim), słabo widzący (pisane

powiększonym drukiem), niesłyszący oraz

uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu

lekkim (test dostosowany do ich możliwości);
- zaznaczeniu na arkuszu dysleksji

stwierdzonej w opinii poradni

psychologicznopedagogicznej ;
- pomocy ze strony zespołu nadzorującego;
- wydłużeniu czasu zdawania egzaminu;
- możliwości skorzystania ze sprzętu

specjalizacyjnego;
- możliwości korzystania z nieodzownych

lekarstw i urządzeń medycznych;
- udziale w komisjach egzaminacyjnych

specjalistów kształcenia specjalnego.


Pomoc materialna


W celu zmniejszenia różnic w dostępie do

edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier

dostępu do edukacji wynikających z trudnej

sytuacji materialnej ucznia udzielana jest

uczniom
pomoc materialna. Uczniowie niepełnosprawni

mogą beneficjentami tej pomocy na równi z

innymi uczmami.


Świadczeniami pomocy materialnej są:

- stypendium szkolne - może być przyznane

uczniowi, który znajduje się w trudnej

sytuacji materialnej wynikającej z niskich

dochodów w rodzinie. W ramach stypendium uczeń

może się ubiegać o całkowite lub częściowe

pokrycie kosztów udziału w zajęciach

edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze

edukacyjnym, takie jak zakup podręczników i

przyborów szkolnych. Pomoc materialna

przyznawana jest przez wójta albo burmistrza

gminy (prezydenta miasta), według regulaminu

udzielania pomocy materialnej uchwalonego

przez Radę Gminy.

- zasiłek szkolny - może być przyznany

uczniowi znajdującemu się przejściowo w

trudnej sytuacji materialnej z powodu

zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być

przyznany w formie świadczenia pieniężnego na

pokrycie wydatków związanych z procesem

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o

charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy do

roku. Zasiłek przyznawany jest przez wójta

albo burmistrza gminy (prezydenta miasta).

- stypendium za wyniki szkolne lub za

osiągnięcia sportowe - przyznawane przez

szkołę, za wyniki w nauce lub za osiągnięcia

sportowe.

- stypendium Prezesa Rady Ministrów -

stypendystą może zostać jeden uczeń publicznej

szkoły (lub niepublicznej z uprawnieniami

szkoły publicznej), której ukończenie

umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, a

który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał

najwyższą średnią ocen, uprawniającą do

otrzymania świadectwa promocyjnego z

wyróżnieniem i co najmniej dobrą ocenę

zachowania. Alternatywnie stypendystą może

zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie

ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych

ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy

i mający, co najmniej oceny dobre z

pozostałych przedmiotów. Stypendium Prezesa

Rady Ministrów jest wypłacane ze środków

budżetu państwa.

- Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla

wybitnie uzdolnionych uczniów -może być

przyznane wybitnie uzdolnionemu uczniowi

szkoły średniej, w szczególności: laureatom

olimpiad międzynarodowych i krajowych,

konkursów na pracę naukową lub uczniowi

uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w

nauce wg indywidualnego programu lub toku

nauczania.

- Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego za osiągnięcia artystyczne - może

być przyznane uczniowi szkoły artystycznej,

który uzyskał za semestr bardzo dobrą średnią

z przedmiotów artystyczno - zawodowych oraz

uczniowi - laureatowi krajowego lub

międzynarodowego konkursu.

Uczniowie niepełnosprawni mogą uzyskać

dodatkowe wsparcie w ramach niektórych

programów celowych Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia

przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące

gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie -

mający na celu poprawę warunków kształcenia

uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi,

zamieszkującymi gminy, oraz umożliwienie

uczestnictwa w zajęciach mających na celu

podniesienie sprawności fizycznej i

psychicznej. Dofinansowanie może obejmować m.

in. koszty zakupu przedmiotów ułatwiających

lub umożliwiających naukę, uczestnictwa w

zajęciach mających na celu podniesienie

sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym

wakacyjne obozy rehabilitacyjne), koszty

związane z dostępem do internetu (instalacja i

abonament), kursów doszkalających w zakresie

programu nauczania oraz kursów językowych,

wyjazdów organizowanych w ramach zajęć

szkolnych.

Komputer dla Homera 2003 - program pomocy w

zakupie sprzętu elektronicznego oraz

oprogramowania umożliwiającego rehabilitację

zawodową i społeczną osób niewidomych i

niedowidzących - celem programu jest pomoc

finansowa w zakupie nowoczesnego, podstawowego

oraz specjalistycznego sprzętu komputerowego i

elektronicznego oraz oprogramowania i

poszczególnych elementów służących jego

uzasadnionej rozbudowie, zakup

specjalistycznych elektronicznych urządzeń

brajlowskich, urządzeń dofinansowanie do

szkoleń komputerowych z zakresu obsługi ww.

sprzętu.

PEGAZ 2003 - ma na celu likwidację barier w

komunikowaniu się i transportowych

uniemożliwiających lub utrudniających osobom

niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu

społecznym i zawodowym - a tym samym

umożliwienie dostępu do dóbr i usług oraz

wszechstronnej rehabilitacji. Jest to m. in.

pomoc w zakupie sprzętu komputerowego i pomoc

w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym.


Szczegółowe informacje o programach znajdują

się na stronie internetowej Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

www.niepelnosprawni.gov.pl
Tam gdzie warto dotrzeć, nie ma dróg na skróty.
Sonia, mama Moniki z zD- 19,10l. , Domowa terapia

Pan Rajek

  • to weteran
  • polecający usługi
  • *******
 

(c) 2003-2020 Team Dar Życia :: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
Polecamy:   Forum o zwierzętach